Seite 1
    


Bedienungsanleitung Tefal fv 9340 program8 Bügeleisen | 0,38 mb | Holländisch

Tipp: Wischen Sie mit Ihrem Finger oder mit der Maus über den Bildschirm um zur nächsten Seite zu gelangen


background image

ANTI-KALKSTAAFJE

ct en leeg het water-

n het anti-kalkstaafje 

oor het verwijderen van 

ven.

ANTI-KALKSTAAFJE 

t anti-kalkstaafje gedurende 4 uur in een glas met 

maakazijn of puur citroensap weken (Q).

et staafje af onder de kraan.

et staafje terug in het strijkijzer en druk het goed 

AFJE FUNCTIONEERT HET STRIJKIJZER 

VAN UW STRIJKIJZER

tekker uit het stopcontact en laat uw

n voordat u het schoonmaakt. 

middelen of azijn in uw stoomstrijkijzer. 

nen het strijkijzer beschadigen.

• TOEPASSEN VAN DE ZELFREINIGINGSFUNCTIE : 

Pas, om voortijdige slijtage van uw strijkijzer te voorkomen, de zelfreinigings-
functie minstens eenmaal per maand toe.
- Zet de stoomknop op stoom (     ).
- Laat uw strijkijzer met vol reservoir warm worden terwijl het op de achterkant staat 

(op programma 8).

- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het controlelampje uitgaat en houd het 

strijkijzer boven de gootsteen.

- Verwijder het anti-kalkstaafje.
- Schud het strijkijzer voorzichtig heen en weer boven de gootsteen totdat een deel 

van het water uit het reservoir (met de vuildeeltjes) via de strijkzool is afgevoerd.

- Na deze handeling het anti-kalkstaafje weer op zijn plaats zetten.
- Steek vervolgens nogmaals gedurende 2 minuten de stekker in het stopcontact om de 

strijkzool te laten drogen.

- Haal de stekker uit het stopcontact en droog de strijkzool (als deze voldoende is 

afgekoeld) af met een zachte doek.

• SCHOONMAKEN VAN DE STRIJKZOOL : 

- Maak de strijkzool, wanneer deze nog lauw is, schoon met een vochtig niet-metalen 

schuursponsje. Gebruik nooit schoonmaak- of kalkverwijderende middelen voor het 
reinigen van de strijkzool.

- Gebruik nooit een strijkzoolhoes om de zool van uw strijkijzer. Dit kan de goede 

werking van het strijkijzer aantasten.

N MET UW STRIJKIJZER

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

n de strijkzool.

e strijkzool die 

trijkgoed.

n kan vlekken 

d.

• Bij de ingestelde temperatuur kan geen stoom gebruikt 

worden.

• U gebruikt de extra-stoomknop te vaak.
• U hebt het strijkijzer plat opgeborgen zonder het te legen en

de stoomregelaar op DROOG (NIET STOMEN) te zetten.

• U gebruikt chemische kalkoplossende middelen.
• U gebruikt één van de afgeraden soorten water.
• Er zitten stofvezels in de gaatjes van de strijkzool die 

verbranden.

• U strijkt met een verkeerd programma (te hoge temperatuur).
• Uw wasgoed is niet voldoende gespoeld of u gebruikt stijfsel.

• Kies een programma tussen 2 en 8 en wacht tot het controle-

lampje dooft.

• Wacht een paar seconden voordat u weer op de knop drukt.
• Zie de paragraaf "Het opbergen van uw strijkijzer".

• Voeg geen kalkoplossende middelen toe.
• Raadpleeg het hoofdstuk “Welk water mag u niet gebruiken”.
• Pas de zelfreinigingsfunctie toe.

Maak de strijkzool schoon met een niet-metalen schuursponsje.
Maak de gaatjes in de strijkzool af en toe schoon m.b.v. de 
stofzuiger.

• Kies het juiste programma.
• Maak de strijkzool schoon op eerder vermelde wijze.

Sproei het stijfsel op de binnenzijde van het te strijken 
wasgoed.

Ons advies: 
De zelfreinigingsfunctie voorkomt voortijdige kalkvorming in uw strijkijzer.

4- HET OPBERGEN VAN U

3- ONDERHOUD VAN UW STRIJKIJZER  

(vervolg)

- Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de strijkzo
- Leeg direct het waterreservoir en controleer of de stoomre

Er kan een beetje water in het reservoir achterblijven.

- Rol het snoer rond de achterkant van het strijkijzer niet de 
- Zet het strijkijzer op zijn achterkant.

P

Vulopening van

het reservoir

Controlelampje 

thermostaat

kalksysteem  

op

m

een  hangertje.

- Kies strijkprogramma 8 (J).
- Druk een paar keer op de extra-stoomknop (   ) (K)

boven naar beneden (L).

- Houd het strijkijzer hierbij op enkele centimeters afs

verbranden van kwetsbare stoffen te voorkomen.

u gebruiken ?

t gebruik van kraanwater. Het is echter noodzake-

e toe te passen om eventuele kalkresten in de

uw kraanwater een hoog kalkgehalte (dit kunt u

uw waterleidingbedrijf), dan kunt u het mengen met
ater in de volgende verhoudingen :

iseerd water.

mag u niet gebruiken ?

emt de concentratie van elementen in het water

r bevatten organische afvalstoffen of mineralen die
ge of een voortijdige slijtage van uw strijkijzer kun-

seerd water, water uit wasdrogers, geparfumeerd

t koelkasten, accuwater, water uit airconditioners,

ter.

ten water niet te gebruiken.

- Vul het reservoir tot het streepje  MAX  (D).
- Sluit de dop van het reservoir (C). Plaats voor het sluiten van de dop de pijl van de 

dop tegenover het symbool “hangslot open” en draai vervolgens met de klok mee 
totdat de pijl tegenover het symbool “hangslot dicht” staat.

- U kunt nu de stekker in het stopcontact steken.

- Blijft het strijkijzer langer 
staan of langer dan 30 secon
het elektronische beveiligingssystee
het Auto-Stop-lampje (N) k
- Om uw strijkijzer opnieuw in geb

licht heen en weer, tot het lampje

NB :  Wanneer de Auto-Stop-
dat het controlelampje van de

2- STRIJKEN ZONDER 

- Kies het gewenste strijkprogramma.
- Zet de stoomregelaar op DROOG (NIET STOME
- U kunt gaan strijken als het controlelampje uitgaa

Auto-Stop-beveiliging (afhankelijk van

gebruiken, raden wij u aan het strijkijzer
ten werken. Houd het hierbij niet boven uw

jze enkele malen op de extra-stoomknop.

zer gebruikt, kan er een beetje rook en een 
it heeft geen invloed op het gebruik van uw

.

entuele etiketten van de strijkzool

r aanzet (afhankelijk van model).

Kies het gewenste strijkprogramma

Advies : Controleer altijd eerst het strijkvoorschrift in uw kleding. Wij raden
u bovendien aan een stoomdoorlatende strijkplank te gebruiken.

Uw strijkijzer heeft 8 strijkprogramma’s.

- Uw strijkijzer is voorzien van een geïntegreerd anti-kal
- Met dit systeem kan :
• een beter strijkresultaat worden bereikt door een con

hoeveelheid stoom tijdens het strijken.

• de levensduur van uw strijkijzer worden verlengd.

Geïntegreerd anti-kalksysteem 

•  Elk programma komt overeen met een te strijken soort textiel, uw strijkijzer 

bepaalt automatisch op nauwkeurige wijze de juiste temperatuur en hoeveelheid 
stoom, voor het beste resultaat.

• Stel voor het kiezen van het juiste strijkprogramma de programmaschakelaar onder 

de handgreep (E) in.

- Druk op de linkerzijde     : voor de programma’s met een lage temperatuur en een 

kleine hoeveelheid stoom. Een keuze onder programma 1 heeft geen effect.

- Druk op de rechterzijde     : voor de programma’s met een hoge temperatuur en een 

grote hoeveelheid stoom. Een keuze boven programma 8 heeft geen effect.

- Het geselecteerde programma wordt automatisch weergegeven op het bedienings-

paneel aan de voorzijde van het strijkijzer (F).

- Zet de stoomknop op stoom (     ).
- Wanneer uw strijkijzer de gewenste temperatuur bereikt heeft, dooft het controle-

lampje van de thermostaat (G). U kunt nu beginnen met strijken.

E

G

katoen

F

J

N

- Met het principe van het automatisch kiezen van sto

stof wordt bij een lage temperatuur de hoeveelheid
druppels van het strijkijzer op het strijkgoed terech

Druppelstop-functie

- Het controlelampje “Thermo-Alert” (O) gaat brand

u een programma kiest met een lagere temperatuur
(bijvoorbeeld wanneer u overgaat van programma 8
programma 6). Dit blijft branden zolang de temperat
strijkzool te hoog is.

- Zodra het lampje uitgaat, kunt u weer strijken zond

stof te verbranden.

Thermo-Alert functie (afhankelijk van 

Ons advies :
Weefsels en strijktemperatuur :

Uw strijkijzer wordt snel warm: begin daarom met strijkgoed dat op een lage temperatuur 
gestreken dient te worden en strijk vervolgens het strijkgoed dat een hogere temperatuur 
verdraagt. 

Als u overgaat op een programma met een lagere temperatuur, wacht dan tot het 
controlelampje van de thermostaat weer gaat branden, voordat u opnieuw gaat strijken 
(zie voor de modellen met de Thermo-Alert de paragraaf “Thermo-Alert functie”).

Indien u strijkgoed van gemengde vezels strijkt : stel dan de strijktemperatuur in op 
de meest kwetsbare vezelsoort.

VEILIGHEIDSADVIEZE

• De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de geldende technische voorsc
biliteit, laagspanning, milieu).
• Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worde
fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaa
geen ervaring hiermee of kennis hiervan hebben, tenzij zij door tussenkomst
persoon onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen b
Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen sp
• Let op! De spanning van uw elektriciteitsnet dient overeen te stemmen m
Een foutieve aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken en de garan
• Uw strijkijzer dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. G
lig (10A) en geaard te zijn.
• Indien het elektriciteitssnoer beschadigd is, moet dit onmiddellijk vervang
gevaar te voorkomen. Controleer het snoer regelmatig op eventuele defec
• Indien uw strijkijzer is gevallen of een harde schok heeft ondergaan, dien
een erkend reparateur (zie servicelijst). Zelfs indien er aan de buitenkant g
ontstaan aan het waterreservoir of de thermostaatbeveiliging. Het strijkijze
lekt of wanneer er problemen zijn tijdens het functioneren.
Demonteer het apparaat nooit zelf, laat het altijd nakijken door een erken
• Dompel uw strijkijzer nooit onder in water!
• Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Ha
het reservoir vult, leegt of spoelt, voordat u het strijkijzer reinigt en na elk
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht wanneer het op het elektriciteit
afgekoeld is.
• De strijkzool van uw strijkijzer kan zeer heet worden ; raak deze nooit a
opbergt. Uw apparaat produceert stoom die brandwonden kan veroorzake
strijkplank strijkt. Richt de stoom nooit op personen of dieren.
• Uw strijkijzer moet gebruikt en geplaatst worden op een stabiele onderg
strijkijzerplateau zet, controleer dan of het oppervlak waarop u deze plaat
• Gebruik een stoomdoorlatende strijkplank. Gebruik nooit een strijkzoolh
• Dit product is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Bij een onj

niet in acht genomen worden, kan de fabrikant geen aansprakelijkheid er

SERVICE APRÈS-VENTE / CONS

FRANCE

Des Centres-Service Agréés par Calor assurent notre service après-vente. Ils sont à
duits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées

WEES VRIENDELIJK VOOR H

Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebru
milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

Tefal fv 9340 program8 Bedienungsanleitung


Bügeleisen


Kontakt aufnehmen mit Tefal


Alle bedienungsanleitungen von Tefal

Spielregeln
Libble.de

  • Mehr als 500.000 Bedienungsanleitungen
  • Kostenlos anschauen, herunterladen oder per E- Mail anfordern
  • Keine Mitgliedschaft erforderlich
  • Antworten auf Fragen durch Experten
  • Kundenservice hilft beim suchen
Libble.de zu Ihren Favoriten hinzufügen

Libble ist eine Website von © 2014 WEBenz

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:- Lesen Sie zuerst die Anleitung;

- Schauen Sie nach, ob die Frage bereits gestellt wurde;

- Stellen Sie die Frage so deutlich wie nur einigermaßen möglich;

- Erwähnen Sie was Sie bereits versucht haben um das Problem zu lösen;

- Falls Sie reagieren möchten, so verwenden Sie bitte das Antworten- Formular;

- Da ihre Frage für alle Besucher sichtbar ist, sollten Sie lieber keine persönliche Daten erwähnen.

Wichtig! Wenn eine Frage beantwortet wurde ist es sinnvoll wenn Sie reagieren, damit der Beantworter mittbekommt ob Sie in der Tat geholfen wurden.

Wichtig! Fragen und Antworten werden automatisch an Diejenigen gesendet die sich darauf abonniert haben. Sie können sich dafür auch anmelden, indem Sie ihre E- Mailadresse auf die zutreffende Produktseite hinterlassen.


Auf dem Laufenden bleiben

Melden Sie sich an und empfangen sie E- Mails bezüglich Tefal fv 9340 program8 Bügeleisen bei:

Sie empfangen dann eine Mail zur Bestätigung der Einzelheiten.

E-mailadresse:

 

Versand per E- MailGeben Sie ihre E- Mailadresse bitte hier ein um für Tefal fv 9340 program8 in der Sprache: Holländisch die Anleitung als Anhang zu empfangen


E-mailadresse:

 


Sie sollten die Anleitung innerhalb von wenigen Minuten erhalten. Wenn das nicht der Fall ist, haben Sie möglicherweise eine falsche E- Mailadresse eigegeben. Es kann auch sein, daß die vom Anbieter eingestellte maximale Dateigröße überschritten wurde, oder daß ihre Mailbox voll ist.

Ihre E- Mailadresse wird nicht gespeichert für andere/ sonstige Zwecke.