Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
24
Waarschuwingen en Adviezen voor
Elektrische Ovens
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen
te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
NEDERLANDS
Tijdens het gebruik
l De oven is bedoeld voor het bereiden van voedsel;
gebruik hem nergens anders voor.
l Indien u, om welke reden dan ook, aluminiumfolie in
de oven gebruikt, leg dat dan nooit op de ovenbodem.
l Wees voorzichtig met ovenreinigers; spuit nooit op
het vetfilter (indien aanwezig), de elementen en de
thermostaatleiding.
l Laat geen snoer van een ander elektrisch
keukenapparaat langs de hete ovendeur hangen.
l Regelmatig schoonmaken, in feite na elk gebruik,
voorkomt lelijk worden van de materiaaloppervlakken.
Ook eventueel aanwezige kathalitische wanden in de
oven behoeven af en toe reiniging.
l Kontroleer zodra u klaar bent met koken altijd of alle
bedieningsknoppen in de UIT-stand staan.
l Gebruik altijd ovenwanten voor het uit de oven nemen
van hete schalen of pannen.
l Dit apparaat is gemaakt voor aansluiting op één of
meerdere fasen of groepen 220-230V + nul.
Aansluiting op 380-400V, dus tussen de fasen
(zonder nul) leidt onherroepelijk tot vernieling van de
oven en/of het kookplateau!
l Om beschadigingen tijdens het transport en het
inbouwen te voorkomen, zijn sommige delen van een
beschermfolie voorzien. Deze folie moet vóór de
ingebruikname verwijderd worden.
l Na de installatie moet de oven, zonder gerechten
erin, cirka 45 minuten op de hoogste temperatuur
verwarmd worden. Tijdens de eerste minuten zal rook
met een onaangename geur ontstaan. Dit wordt
veroorzaakt door het isolatiemateriaal en vettige
restanten uit het produktieproces.
Veiligheid van kinderen
l Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door
volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het
apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten
gebruiken.
l Houd tijdens het in gebruik zijn van de oven kinderen
uit de buurt. Ook na het uitschakelen van de
stroomtoevoer blijft de ovendeur nog lange tijd heet.
Installatie
l De installatie en de aansluiting dienen door een
erkend installateur uitgevoerd te worden, volgens de
hem, uit hoofde van zijn erkenning, bekende
voorschriften.
l Een eventueel noodzakelijke wijziging van de
elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de installatie
van dit apparaat, dient eveneens door een erkend
installateur uitgevoerd te worden.
l Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen.
Service
l Tracht in geval van een storing of een defekt dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door
niet deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen
tot schade of letsel leiden.
l Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door ELGROEP SERVICE en laat geen
andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen
plaatsen.
Informatie m.b.t. het milieu
l Houd bij het weggooien van de verpakking rekening
met de veiligheid en het milieu.
l Als u een oud apparaat afdankt, maak het dan
onbruikbaar door het aansluitsnoer af te snijden.
Het is uiterst belangrijk dat het bij het
apparaat behorende instruktieboekje
bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan
iemand anders gegeven of verkocht worden,
of zou het apparaat in het huis van waaruit
u verhuist achterblijven, dan dient de
nieuwe gebruik(st)er over het
instuktieboekje en de daarin opgenomen
waarschuwingen te kunnen beschikken.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Acec ab 256 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Acec ab 256 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info