Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/39
Nächste Seite
Veriton Serie
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Veriton Serie
  Gebruikershandleiding • Page 2

  Copyright © 2007 Acer Incorporated
  Alle rechten voorbehouden.
  Veriton Serie Gebruikershandleiding
  Oorspronkelijke versie:05/2007

  De informatie in deze handleiding kan regelmatig zonder voorafgaande kennisgeving
  worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe uitgaven van deze
  handleiding of in bijkomende documenten. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen
  garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud hiervan en wijst de impliciete garanties van
  verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.
  Noteer modelnummer, serienummer, en datum en plaats van aankoop in de ruimte die
  onderaan is voorzien. Het serienummer en modelnummer bevinden zich op het etiket dat op
  de computer is aangebracht. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie
  moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.
  Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoeksysteem of
  verzonden, onder geen enkele vorm en op geen enkele wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
  gefotokopieerd, opgenomen of anders, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Acer Incorporated.

  Veriton Serie desktopcomputer

  Modelnummer :
  Serienummer:
  Datum van aankoop:
  Plaats van aankoop:

  Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Inc. Productnamen of
  handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn
  eigendom van de respectieve bedrijven. • Page 3

  i

  Informatie voor uw veiligheid en
  gemak
  Veiligheidsinstructies
  Lees deze instructies aandachtig door. Bewaar dit document voor toekomstige
  naslag. Volg alle waarschuwingen en instructies die aangegeven zijn op het
  product zelf.

  Het product uitschakelen voordat het wordt schoongemaakt
  Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat
  reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen
  uit spuitbussen. Reinig alleen met een vochtige doek.

  Waarschuwingen
  Geruik het apparaat niet in de buurt van water.
  Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het
  apparaat kan dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt.
  Sleuven en openingen zijn voor ventilatie; deze verzekeren het
  betrouwbaar functioneren en beschermen tegen oververhitting. Deze
  openingen mogen niet geblokkeerd of toegedekt worden. Deze
  openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het apparaat te
  plaatsen op een bed, bank, kleed of een soortgelijk oppervlak. Het
  apparaat mag nooit in de buurt of op een verwarming worden geplaatst.
  Het mag niet worden ingebouwd, tenzij er genoeg ventilatie is.
  Steek nooit voorwerpen door de openingen van dit apparaat. Deze
  kunnen contact maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge
  spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of
  een electrische schok. Mors geen vloeistof op het apparaat.
  Plaats het product niet op een trillend oppervlak om beschadiging van
  interne componenten en lekkage van de accu te voorkomen.

  Elektriciteit gebruiken
  Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals
  aangegeven op het markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type
  stroom aanwezig is, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf.
  Plaats geen objecten op de netsnoer. Plaats het apparaat niet in het
  looppad van anderen.
  Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat de totale
  ampèrebelasting op de stekkerdoos niet meer is dan de
  belastingscapaciteit van de stroomkabel. Let er op dat de totale
  ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit
  van de zekering overschrijdt. • Page 4

  ii

  Zorg dat een stopcontact, verdeelstekker of verlengsnoer niet wordt
  overbelast door het aansluiten van te veel apparaten. De totale belasting
  van het systeem mag niet groter zijn dan 80% van de capaciteit van het
  vertakte circuit. Als verdeelstekkers worden gebruikt, mag de totale
  belasting niet groter zijn dan 80% van de ingangcapaciteit van de
  verdeelstekker.
  De adapter van het product is uitgerust met een geaarde stekker. De
  stekker past alleen in een geaard stopcontact. Zorg dat het stopcontact
  correct geaard is voordat u de stekker van de adapter insteekt. Plaats de
  stekker niet in een stopcontact zonder aarde. Neem contact op met uw
  elektricien voor details

  Waarschuwing! De aardingspin is een veiligheidsmiddel. Het
  gebruik van een stopcontact zonder correct aarding kan
  resulteren in elektrische schok en/of verwonding.

  Opmerking: De aardingspin is ook een goede bescherming tegen
  onverwachte ruis van andere naburige elektrische apparaten die
  de prestaties van dit product kunnen storen.  Gebruik alleen het juiste type stroomkabel (meegeleverd in de doos met
  accessoires). Dit dient een verwijderbaar snoer te zijn: UL listed/CSA
  certificering, type SPT-2, 7 A 125 V minimum, goedgekeurd door VDE of
  een vergelijkbare instelling. Maximum lengte is 4,6 meter (15 feet).

  Reparatie van het product
  Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het
  verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke
  stroomspanningen of andere risico’s. Laat elke reparatie over aan
  gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
  Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd
  onderhoudspersoneel het apparaat repareren in de volgende gevallen:

  Wanneer de netsnoer- of stekker beschadigd of versleten is.  Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
  Wanneer het product heeft blootgestaan aan regen of water.
  Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
  Het apparaat vertoont duidelijke verandering in de prestaties. Dit geeft
  aan dat het apparaat aan een onderhoudsbeurt toe is.
  Wanneer het product niet normaal werkt terwijl de bedieningsinstructies
  gevolgd zijn. • Page 5

  iii

  Opmerking: Stel alleen die zaken bij die worden behandeld in de
  gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere zaken kan
  schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uigebreide
  werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn
  om het product weer in de normale toestand te brengen.

  WAARSCHUWING: Gevaar op explosie indien de batterij niet correct
  opnieuw geplaatst wordt. Vervang enkel door hetzelfde of
  equivalente type aanbevolen door de fabrikant. Werp versleten
  batterijen weg in navolging van de instructies van de fabrikant.

  Veiligheid met betrekking tot de telefoonlijn  Koppel altijd alle telefoonlijnen los van de wandcontactdoos voordat het
  apparaat gerepareerd of gedemonteerd wordt.
  Gebruik geen telefoonlijn (anders dan draadloos type) tijdens onweer.
  Er bestaat een klein risico op electrische schok door blikseminslag.

  Instructies voor weggooien
  Gooi dit elektronisch apparaat niet zomaar in de prullenbak. Om vervuiling te
  voorkomen en het milieu zo veel mogelijk te beschermen, biedt u het apparaat
  aan voor recycling. Voor meer informatie over de WEEE (Waste from Electrical
  and Electronics Equipment , afval van elektronische en elektrotechnische
  apparaten), bezoekt u http://global.acer.com/about/sustainability.htm. • Page 6

  iv

  Advies over kwik
  Voor projectors of elektronische producten met een LCD/CRT monitor of
  scherm:
  Lamp(en) in dit product bevatten kwik en dienen gerecycled of aangeboden te
  worden volgens de lokale of nationale wetten. Voor meer informatie, neemt u
  contact op met de Electronic Industries Alliance op www.eiae.org. Voor meer
  informatie over het wegdoen van de lamp, zie www.lamprecycle.org.

  ENERGY STAR is een overheidsprogramma (publiek/private samenwerking) dat
  mensen in staat stelt het milieu te beschermen op een manier die geen geld
  kost en zonder kwaliteit of gebruiksgemak van producten in te boeten.
  Producten die de ENERGY STAR verdienen voorkomen dat broeikasgassen
  worden uitgestoten door te voldoen aan strikte richtlijnen voor het efficiënt
  omgaan met energie die zijn opgesteld door het Environmental Protection
  Agency (EPA) en het Department of Energy (DOE) van de V.S. In een gemiddeld
  huishouden wordt 75% van alle elektriciteit die gebruikt wordt door
  consumentenelektronica verbruikt als de apparaten zijn uitgeschakeld.
  Apparatuur met de ENERGY STAR verbruikt uitgeschakeld tot 50% minder
  energie dan conventionele apparatuur. Voor meer informatie, zie
  http://www.energystar.gov en http://www.energystar.gov/powermangement.

  Opmerking: De verklaring hierboven is enkel van toepassing op
  AcerSystem met een sticker van ENERGY STAR.
  Als ENERGY STAR partner, heeft Acer Inc. verklaard dat dit product voldoet aan
  de ENERGY STAR richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.
  Dit product wordt geleverd met de volgende energiebeheer instellingen:  Slaapstand van het beeldscherm wordt na 15 minuten inactiviteit
  ingeschakeld.  Slaapstand van de computer wordt na 30 minuten inactiviteit
  ingeschakeld.  Ontwaak de computer uit de Slaapstand door op de aan/uit-knop te
  drukken. • Page 7

  v  Meer instellingen van energiebeheer kunnen worden veranderd via
  Acer ePower Management.

  Tips en informatie voor gebruiksgemak
  Gebruikers van computers kunnen na lang gebruik oogklachten of hoofdpijn
  krijgen. Gebruikers lopen ook het risico op andere fysieke klachten door ruime
  tijd (urenlang) achter een beeldscherm te zitten. Lange werkperiodes, slechte
  houding, slechte werkgewoonten, spanning, ongeschikte werkcondities,
  persoonlijke gezondheid en andere factoren beïnvloeden het risico op fysieke
  klachten.
  Onjuist gebruik van de computer kan leiden tot carpal tunnel syndroom,
  peesontsteking, peesschedeontsteking of andere spier/gewrichtstoringen. De
  volgende symptomen kunnen optreden in handen, polsen, armen, schouders,
  nek of rug:  ongevoeligheid, of een brandend of tintelend gevoel
  pijnlijk, ruw of week gevoel
  pijn, opzwelling of kloppen
  stijfheid of spanning
  koudheid of zwakte

  Als u deze symptomen heeft, of ander terugkeren of aanhouden ongemak en/
  of pijn die te maken heeft met het gebruik van de computer, neem dan
  onmiddellijk contact op met een arts en informeer de arbodienst van uw
  bedrijf.
  De volgende onderdelen bevatten tips voor een comfortabeler
  computergebruik.

  Zoek de houding waarin u zich prettig voelt
  Deze houding vindt u door de kijkhoek van de monitor te veranderen, een
  voetrust te gebruiken, of de zithoogte te vergroten; probeer de prettigste
  houding te vinden. Let op de volgende aanwijzingen:

  blijf niet te lang in één vast houding zitten
  ga niet naar voren en/of achteren hangen
  sta regelmatig op en loop wat om de spanning op uw beenspieren te
  verlichten
  neem korte rustmomenten in acht om uw nek en schouders te ontspannen
  let op dat u uw schouders niet aanspant of ophaalt
  plaats de monitor, toetsenbord en muis zodanig dat ze goed binnen bereik
  liggen.
  als u meer naar de monitor dan naar documenten kijkt, plaats dan de
  monitor in het midden van uw bureau om het aanspannen van de
  nekspieren te minimaliseren • Page 8

  vi

  Let op uw zicht
  Lang naar het beeldscherm kijken, onjuiste bril of contactlenzen,
  lichtweerspiegelingen, uitbundige of te weinig verlichting, slecht afgestelde
  beeldschermen, te kleine lettertypes en beeldschermen met weinig contrast zijn
  factoren die spanning op uw ogen vergroten. Het volgende deel biedt
  aanwijzingen om spanning op de ogen te verminderen.
  Ogen

  Gun uw ogen regelmatig rust.
  Geef uw ogen af en toe een pauze door even van het beeldscherm weg te
  kijken en op een punt veraf te focussen.
  Knipper regelmatig zodat uw ogen niet uitdrogen.

  Weergave

  Houd het beeldscherm schoon.
  Houd uw hoofd een stukje hoger dan de bovenrand van het beeldscherm,
  zodat uw ogen naar beneden kijken als u naar het midden van het
  beeldscherm kijkt.
  Stel de helderheid en/of contrast van het beeldscherm in op een
  comfortabel niveau zodat tekst goed leesbaar en afbeeldingen goed
  zichtbaar zijn.
  Voorkom schitteringen en reflecties door:  plaats het beeldscherm zodanig dat de zijkant naar venster of
  lichtbron is gekeerd  minimaliseer het licht in de kamer met gordijnen, lamellen of luxaflex
  gebruik een taaklicht
  verander de kijkhoed van het beeldscherm
  gebruik een schittering-reductiefilter

  gebruik een klep rond het beeldscherm, zoals een stuk karton dat aan
  de bovenkant van het beeldscherm is geplakt
  Zorg dat het beeldscherm niet in een onprettige kijkhoek staat.
  Zorg dat u niet gedurende lange tijd in een heldere lichtbron, zoals een
  open raam, hoeft te kijken. • Page 9

  vii

  Goede werkgewoonten ontwikkelen
  Ontwikkel de volgende werkgewoonten om het omgaan met de computer
  meer ontspannen en productiever te maken:

  Neem regelmatig en vaak korte pauzes.

  Doe een aantal rekoefeningen.
  Adem zo vaak mogelijk frisse lucht in.
  Sport regelmatig en zorg dat u gezond blijft.

  Waarschuwing! We raden u niet aan de computer op een sofa of
  in bed te gebruiken. Als dit onvermijdelijk is, werk dan slechts
  gedurende korte periodes, neem vaak pauzes en doe
  rekoefeningen.

  Opmerking: Voor meer informatie, zie "Voorschriften- en
  veiligheidsmededeling" op pagina 92 in de AcerSystem User's
  Guide. • Page 10

  i
  i
  iii
  v

  1 Systeemoverzicht

  1

  Voorpaneel
  Achterpaneel
  Optisch station
  De behandeling van cd's en dvd's

  2
  2
  3
  4

  2 De computer installeren

  5

  Een comfortabele werkplek maken
  De plaatsing van het toetsenbord
  De plaatsing van de muis
  Randapparatuur aansluiten
  Uw muis en toetsenbord aansluiten
  USB-interface
  PS/2-interface
  Een beeldscherm aansluiten
  Een netsnoer aansluiten
  De computer inschakelen
  De computer uitschakelen

  6
  6
  6
  7
  7
  7
  7
  7
  8
  8
  8
  8

  3 De computer uitbreiden
  Voorzorgsmaatregelen voor installatie
  Voorzorgsmaatregelen aangaande statische
  elektriciteit
  Instructies die voorafgaand aan de installatie
  moeten worden opgevolgd
  Instructies die na afloop van de installatie
  moeten worden opgevolgd
  Uw PC openen.
  Het zijpaneel verwijderen
  De zijpanelen opnieuw installeren
  De prestaties van de computer verhogen
  Een DDR2 DIMM installeren
  Zo installeert u een DDR2 DIMM:

  9
  10
  10
  10
  11
  12
  12
  12
  12
  13
  13

  Inhoud

  Informatie voor uw veiligheid en gemak
  Veiligheidsinstructies
  Instructies voor weggooien
  Tips en informatie voor gebruiksgemak • Page 11

  De computer opnieuw configureren
  Uitbreidingskaart installeren

  14
  14

  4 Veelgestelde
  vragen

  16

  Veelgestelde vragen

  17

  Bijlage A: Voorschriften- en veiligheidsmededeling20
  Voorschriften- en veiligheidsmededeling
  21
  FCC verklaring
  21
  Verklaring stralingsnormering
  23
  Verklaring Macrovision copyright bescherming 23
  Radio-apparaat Reguleringsbericht
  23
  Algemeen
  24
  Europese Unie (EU)
  24
  De FCC RF veiligheidseis
  25
  Canada – Licentievrijstelling voor radio
  communicatieapparaten met een laag vermogen
  (RSS-210)
  25
  Federal Communications Comission
  Declaration of Conformity
  26 • Page 12

  1 Systeemoverzicht • Page 13

  2

  Voorpaneel
  Het voorpaneel van uw computer bestaat uit de volgende onderdelen:
  Pictogram

  Component
  5.25-inch compartimenten
  3,5-inch diskettedrive (voor geselecteerde modellen)

  Luidspreker-uit/Lijn-uit-poort
  USB-poorten
  Uitwerpknop diskettedrive (voor geselecteerde modellen)
  Stroom-LED
  Aan/uit knop

  Achterpaneel
  Het achterpaneel van de computer bestaat uit de volgende onderdelen:
  Pictogram

  Component
  Voedingsbron
  Netsnoeraansluiting
  Voltageschakelaar
  PS/2-muispoort
  PS/2-toetsenbordpoort
  Seriële poort
  Parallelle/printerpoort
  CRT/LCD-monitorpoort
  USB-poorten
  Netwerkpoort
  Audio-aansluitingen

  Nederlands

  Microfoon-in-poort (vooraan) • Page 14

  3

  1 Systeemoverzicht

  Pictogram

  Component
  Uitbreidingssleuven
  Chassis slot
  Uitwerpknop diskettedrive (voor geselecteerde modellen)

  Functietabel audio-aansluitingen
  Nederlands

  Kleur\Gebr
  uik
  Blauw
  Groen
  Roze

  Hoofdtelef
  oon

  1.1 CH

  3.1 CH

  5.1 CH

  7.1 CH

  Lijningang

  Lijningang

  Lijningang

  Lijningang

  Lijningang

  Headphone

  Lijnuitgang

  Vooraan

  Vooraan

  Vooraan

  Mic.in

  Mic.in

  Mic.in

  Mic.in

  Achteraan

  Achteraan

  Midden &
  woofer

  Midden &
  woofer

  Oranje
  Zwart

  Midden &
  woofer

  Grijs

  Zijkant

  Raadpleeg voor meer informatie over de aansluiting van
  randapparatuur en "" on page 8.

  Optisch station
  De computer kan geleverd zijn met een cd-rom-, dvd-rom-, dvd/cd-rwcombostation, DVD+/-RW- of DVD-RAM-(Supermulti plus). Het station bevindt
  zich in het voorpaneel van de computer. In het cd-rom-station kunt u
  verschillende typen cd's afspelen. Met het dvd-rom-station kunt u niet alleen
  gewone cd-roms, cd-i's en cd-video's afspelen, maar ook dvd-schijven. DVDROM is een type schijfmedia met voldoende opslagruimte voor de volledige
  duur van een film. Met de cd-rw-drive kunt u cd-rw's (recordable en rewritable)
  opnemen of 'branden'.
  Net als diskettes, zijn cd's en dvd's compact, licht van gewicht en gemakkelijk
  mee te nemen. Cd's en dvd's zijn echter kwetsbaarder dan diskettes en dienen
  met extra zorg te worden behandeld.
  Een cd of dvd in het cd-rom- of dvd-station van uw computer plaatsen:
  1

  Druk voorzichtig op de uitwerpknop op het voorpaneel. • Page 15

  4
  2.

  Als de cd- of dvd-lade wordt geopend, plaatst u de cd of dvd in de lade.
  Zorg ervoor dat de cd met het label of de titel naar boven ligt. Houd cd's
  altijd aan de rand vast om te voorkomen dat er vlekken of
  vingerafdrukken op komen.

  3.

  Druk nogmaals op de uitwerpknop om de lade te sluiten.

  De behandeling van cd's en dvd's
  Bewaar uw cd's in een cd-doosje wanneer deze niet in gebruik zijn. Zo
  voorkomt u krassen en andere vormen van beschadiging. Vuil of
  beschadigingen kunnen van invloed zijn op de gegevens op de cd, de
  lenslezer van het cd- of dvd-station blokkeren of verhinderen dat de
  computer de cd kan lezen.  Houd cd's altijd aan de rand vast om te voorkomen dat er vlekken of
  vingerafdrukken op komen.  Gebruik een schone, stofvrije doek om cd's te reinigen en veeg altijd in een
  rechte lijn van het midden naar de rand. Veeg niet in een rondgaande
  beweging.  Maak uw cd- of dvd-station van tijd tot tijd schoon. Raadpleeg de
  reinigingsset voor instructies. Reinigingssets zijn verkrijgbaar in elke
  computer- of elektronicawinkel.

  Nederlands

 • Page 16

  2 De
  computer
  installeren • Page 17

  6

  Een comfortabele werkplek maken
  Houd rekening met de volgende tips wanneer u een standplaats voor de
  computer zoekt:
  Plaats de computer niet in de buurt van materiaal dat elektromagnetische
  of radiofrequentiestoringen kan veroorzaken, zoals radio- en
  televisietoestellen, kopieermachines of verwarmings- en
  airconditioningsapparatuur.  Vermijd stoffige plaatsen en plaatsen met extreme temperaturen en
  vochtigheid.  U kunt de computer naast uw bureau of onder de tafel plaatsen, mits uw
  werk- en bewegingsruimte hierdoor niet worden belemmerd.  Om uw PC in een verticale stand te plaatsen (voor geselecteerde
  modellen):


  Roteer de plastic stabilisatoren aan de zijkant van de computer.  Zorg ervoor dat de plastic stabilisatoren volledig verlengd worden.

  Plaatsing van monitor
  Plaats de monitor op de juiste leesafstand, meestal op een afstand van 50 tot 60
  centimeter. Stel het scherm zodanig in dat de bovenkant zich op of net onder
  ooghoogte bevindt.

  De plaatsing van het toetsenbord
  De plaats van het toetsenbord speelt een belangrijke rol bij uw
  lichaamshouding. Als u het toetsenbord te ver weg plaatst, leunt uw lichaam
  naar voren en wordt u in een onnatuurlijke houding gedwongen. Als u het
  toetsenbord te hoog plaatst, veroorzaakt dit extra spanning in uw
  schouderspieren.


  Het toetsenbord dient net boven uw schoot te worden geplaatst. Pas de
  hoogte van het toetsenbord aan met behulp van de uitklapbare pootjes
  onder het toetsenbord.  Houd uw onderarmen horizontaal tijdens het typen. Uw bovenarmen en
  uw schouders dienen ontspannen te zijn. Probeer vervolgens met een
  lichte aanslag te typen. Als u spanning in uw schouders of nek voelt, stopt
  u even en controleert u uw houding.  Plaats het toetsenbord voor uw beeldscherm. Als u het toetsenbord naast
  de monitor plaatst, moet u uw hoofd draaien terwijl u typt, wat kan leiden
  tot extra spanning in uw nekspieren en vervolgens tot nekklachten.

  De plaatsing van de muis


  De muis dient op hetzelfde oppervlak te worden geplaatst als het
  toetsenbord, zodat u er gemakkelijk bij kunt.

  Nederlands

 • Page 18

  7

  2 De computer installeren  Pas de positie aan zodat u voldoende bewegingsruimte hebt en u niet te
  ver hoeft te reiken of naar voren hoeft te leunen.  Gebruik uw arm om de muis te bewegen. Leun niet met uw pols op tafel
  terwijl u de muis beweegt.

  Randapparatuur aansluiten

  Nederlands

  Randapparaten aansluiten op de computer is kinderspel. Over het algemeen
  zult u slechts vier apparaten aansluiten: een muis, een toetsenbord, een
  monitor en een netsnoer.

  Opmerking: De randapparaten in de onderstaande afbeelding
  dienen louter als illustratie. De modellen van de apparaten
  kunnen verschillen van land tot land.

  Uw muis en toetsenbord aansluiten
  USB-interface
  Sluit uw USB-muis of -toetsenbord aan op een van de USB-poorten
  voor- en achterpaneel van uw computer bevinden.

  die zich op het

  PS/2-interface
  Stop de kabels van de PS/2-muis en het PS/2-toetsenbord in de PS/2-toetsenbordpoort (paars)
  en -muispoort (groene poort) op het achterpaneel van uw computer.

  Een beeldscherm aansluiten
  Om een beeldscherm aan te sluiten, stopt u gewoon de kabel van het beeldscherm in de
  beeldschermpoort
  (blauwe poort) op het achterpaneel van uw computer.

  Opmerking: Wanneer een VGA-kaart wordt toegevoegd aan de
  PCI-E-sleuf, moet het beeldscherm aangesloten zijn op de add-onkaart en de geïntegreerde VGA-kaart zal worden uitgeschakeld.

  Opmerking: raadpleeg de handleiding van het beeldscherm voor
  extra instructies en informatie. • Page 19

  8

  Een netsnoer aansluiten
  Let op: Controleer eerst het voltage in uw land. Zorg ervoor dat
  dit overeenkomt met de voltage-instelling van uw computer. Als
  de instellingen niet overeenkomen, wijzigt u de voltage-instelling
  van de computer.

  De computer inschakelen
  Nadat u de benodigde randapparatuur en het netsnoer hebt aangesloten, kunt
  u de computer inschakelen en aan de slag gaan.
  Zet de computer als volgt aan:
  1

  Schakel alle randapparatuur in die op de computer is aangesloten, zoals de
  monitor, printer, fax, luidsprekers enzovoort.

  2

  Druk op het voorpaneel van de computer op de Aan/uit-knop.

  Belangrijk: Zorg ervoor dat het netsnoer juist op het stopcontact is
  aangesloten. Als u een verlengsnoer met contactdoos of een
  stekkerverdeeldoos met een overspanningsbeveiliging gebruikt,
  zorg er dan voor dat deze op het stopcontact is aangesloten en is
  ingeschakeld.

  De computer uitschakelen
  Zo schakelt u de computer uit:
  Onder Windows® XP/Vista:
  1

  Klik in de taakbalk op Start en klik op Computer uitschakelen. Klik
  vervolgens op Uitschakelen.

  2

  Schakel alle randapparaten uit die op uw computer zijn aangesloten.

  Als u de computer niet op normale wijze kunt uitschakelen, houdt u de aan/uitknop ten minste vier seconden ingedrukt. Als u de knop snel indrukt, is het
  mogelijk dat de computer alleen in de slaapstand wordt gezet.

  Nederlands

  Stel de voltageschakelaar in op het voltage van het lichtnet in het land waarin u
  zich bevindt(a). Sluit het netsnoer aan op de daarvoor bestemde aansluiting op
  het achterpaneel van de computer(b). Sluit het andere uiteinde van het
  netsnoer aan op een stopcontact(c). • Page 20

  3 De
  computer
  uitbreiden • Page 21

  10

  Voorzorgsmaatregelen voor
  installatie
  Lees de volgende gedeelten voordat u een nieuw onderdeel in de computer
  installeert. Deze gedeelten bevatten belangrijke informatie over het
  voorkomen van statische elektriciteit, alsmede voorzorgs-maatregelen die u
  voor en na de installatie moet treffen.

  Statische elektriciteit kan schade aan de processor, schijfstations,
  uitbreidingskaarten en andere onderdelen veroorzaken. Houd altijd rekening
  met het volgende voordat u onderdelen in de computer installeert:
  1

  Verwijder een onderdeel pas uit de beschermende verpakking als u klaar
  bent om het te installeren.

  2

  Draag een polsaardeband en bevestig deze aan een metalen onderdeel
  van de computer voordat u onderdelen aanraakt. Als er geen polsband
  beschikbaar is, dient u tijdens een procedure waarvoor u rekening moet
  houden met statische elektriciteit, steeds in contact met de computer te
  blijven.

  Instructies die voorafgaand aan de installatie
  moeten worden opgevolgd
  Houd altijd rekening met het volgende, voordat u onderdelen installeert:
  1

  Schakel de computer en alle aangesloten randapparatuur uit voordat u de
  computer opent. Koppel vervolgens alle kabels los.

  2

  Open de computer volgens de instructies op page 10.

  3

  Volg bij het werken met computeronderdelen de voorzorgsmaatregelen
  tegen statische elektriciteit.

  4

  Verwijder eventuele uitbreidingskaarten of randapparatuur die de
  toegang tot de DIMM-aansluitingen of de connector van een onderdeel
  belemmeren.

  5

  Raadpleeg de volgende gedeelten voor specifieke instructies over het
  onderdeel dat u wilt installeren.

  Waarschuwing! Als u de computer niet volledig uitschakelt
  voordat u met de installatie van onderdelen begint, kan dit tot
  ernstige schade leiden. Voer de procedures in de volgende

  Nederlands

  Voorzorgsmaatregelen aangaande statische
  elektriciteit • Page 22

  11

  3 De computer uitbreiden
  gedeelten alleen uit als u een gekwalificeerd
  onderhoudstechnicus bent.

  Instructies die na afloop van de installatie
  moeten worden opgevolgd

  Nederlands

  Houd altijd rekening met het volgende nadat u computeronderdelen hebt
  geïnstalleerd:
  1

  Installeer onderdelen altijd volgens de stapsgewijze instructies in de
  betreffende hoofdstukken.

  2

  Plaats eventuele uitbreidingskaarten of randapparatuur die u eerder hebt
  verwijderd terug.

  3

  Plaats het zijpaneel terug.

  4

  Sluit de benodigde kabels aan en schakel de computer in. • Page 23

  12

  Uw PC openen.
  Let op: Voordat u verder gaat, moet u de computer en alle
  aangesloten randapparatuur uitschakelen. Lees "Instructies die
  voorafgaand aan de installatie moeten worden opgevolgd" on
  page 10.

  Het zijpaneel verwijderen
  1

  Schakel de computer uit en maak alle kabels los.

  2

  Plaats uw computer op een effen, stevig oppervlak. Als uw computer in
  een verticale positie staat, verwijder dan de voetjes en plaats uw computer
  in de normale desktoppositie.

  3

  Draak de duimschroeven linksom met uw vingers om het deksel los te
  maken.
  Houd de zijkant van het deksel met beide handen vast. Schuif het
  ongeveer 3 centimeter naar achter en til het voorzichtig omhoog om het
  los te maken.

  De zijpanelen opnieuw installeren
  1

  Plaats de scharnieren van het zijpaneel tegenover het frame van de
  behuizing en schuif het paneel voorzichtig op zijn plaats

  2

  Zet de zijkleppen vast met de twee schroeven.

  De prestaties van de computer
  verhogen
  Bepaalde onderdelen van de computer kunnen worden opgewaardeerd, met
  name het geheugen, de harde schijf, de CPU en de uitbreidingskaarten.
  Wanneer u een computeronderdeel installeert of verwijdert, moet u rekening
  houden met de "Voorzorgsmaatregelen voor installatie" on page 10. Om
  veiligheidsredenen is het aangeraden deze ingrepen niet zelf uit te voeren. Als
  u toch zelf een van deze onderdelen wilt vervangen of opwaarderen, kunt u
  voor assistentie contact opnemen met uw leverancier of met een
  gekwalificeerde onderhoudstechnicus.

  Nederlands

  U moet de computer openmaken om extra onderdelen te installeren.
  Raadpleeg het volgende gedeelte voor instructies. • Page 24

  13

  3 De computer uitbreiden

  Een DDR2 DIMM installeren
  Opmerking: De DDR2 DIMM heeft slechts één uitsparing in het
  midden.
  1

  Verwijder het zijpaneel.
  Zoek de DIMM-bus op het moederbord.

  3

  Duw de clips aan weerszijden van de DIMM-bus naar buiten zodat de DDR2
  DIMM loskomt (a). Trek de DDR2 DIMM zachtjes uit de bus (b).

  Nederlands

  2

  Zo installeert u een DDR2 DIMM:
  1

  Zoek de DIMM-bus op het moederbord. • Page 25

  14
  2

  Plaats de DIMM boven de bus (a). Druk de DDR2 DIMM in de bus tot de
  DDR2 DIMM wordt vastgeklemd (b).

  Nederlands

  Opmerking: Er werden voorzieningen getroffen om een correcte
  installatie van de DIMM's te verzekeren. Als u een DDR2 DIMM
  installeert en u merkt dat deze niet perfect in de bus past, dan
  hebt u de module verkeerd geïnstalleerd. Draai de DIMM om en
  probeer deze opnieuw aan te brengen.

  De computer opnieuw configureren
  De computer bepaalt automatisch hoeveel geheugen er is geïnstalleerd. Voer
  het BIOS-programma uit om te zien hoe groot het totale systeemgeheugen is
  en noteer de aangegeven waarde.

  Uitbreidingskaart installeren
  Installeer als volgt een uitbreidingskaart:

  Opgelet: uw systeem ondersteunt alleen PCI-kaarten met een laag
  profiel.
  1

  Verwijder het zijpaneel.

  2

  Zoek een lege PCI-sleuf op het moederbord.

  3

  Verwijder de sleufvergrendeling die het kastje aan de computer bevestigt.

  4

  Trek de steun uit de behuizing tegenover de geselecteerde lege sleuf.

  5

  Verwijder de uitbreidingskaart uit de beschermende verpakking. • Page 26

  15

  3 De computer uitbreiden

  6

  Plaats de kaart tegenover de lege steun en voeg de kaart vervolgens in de
  sleuf in. Zorg ervoor dat de kaart goed vast zit.

  7

  Zet de kaart vast in de computer met de sleufvergrendeling die u eerder
  heeft verwijderd.

  8

  Plaats het zijpaneel terug.

  Nederlands

  Wanneer u de computer inschakelt, vindt het BIOS (Basic Input/Output System)
  de bronnen automatisch en worden deze toegewezen aan de zojuist
  geinstalleerde apparaten.

  Als u toch zelf een van deze onderdelen wilt vervangen of
  opwaarderen, kunt u voor assistentie contact opnemen met uw
  leverancier of met een gekwalificeerde onderhoudstechnicus. • Page 27

  4 Veelgestelde
  vragen • Page 28

  17

  4 Veelgestelde vragen

  Veelgestelde vragen
  De volgende vragen geven mogelijke problemen weer die zich kunnen
  voordoen tijdens het gebruik van uw computer. Elke vraag wordt gevolgd door
  een eenvoudig antwoord en een mogelijke oplossing voor het probleem.
  V: Ik heb de stroomschakelaar ingedrukt, maar het systeem start niet.
  A: Controleer de LED naast de aan/uit-knop.

  Nederlands

  Als de LED niet brandt, krijgt het systeem geen stroom. Voer een van de
  volgende handelingen uit:


  Controleer of de voltageselectieschakelaar op het achterpaneel van de
  computer is ingesteld op het juiste voltage.  Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit.  Als u een verlengsnoer met contactdoos of een stekkerverdeeldoos met
  een overspanningsbeveiliging gebruikt, zorg er dan voor dat deze op het
  stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.

  Als de LED brandt, controleert u het volgende:


  Is er een diskette in het diskettestation geplaatst waarmee het systeem
  niet kan worden opgestart (een diskette zonder systeembestanden)? Zo ja:
  verwijder de diskette of vervang deze door een diskette met
  systeembestanden en druk op <Ctrl> + <Alt> + <Del> om de computer
  opnieuw op te starten.

  V: Er wordt niets op het scherm weergegeven.
  A: De functie voor stroombeheer van de computer schakelt het scherm
  automatisch uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het
  scherm weer te activeren.
  Als een toets niet werkt, kunt u uw computer opnieuw starten. Als het opnieuw
  starten van uw computer niet werkt, neem dan contact op met uw leverancier
  of onze dienst voor technische ondersteuning.

  V: De printer werkt niet.
  A: Doe het volgende:


  Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is
  ingeschakeld.  Controleer of de printerkabel goed op de parallelle poort van de computer
  en op de overeenkomstige poort op de printer is aangesloten. Raadpleeg
  de documentatie van de printer voor aanvullende informatie over de
  printer.

  V: Er komt geen geluid uit de computer.
  A: Controleer het volgende: • Page 29

  18


  Het volume is mogelijk gedempt. Zoek op de taakbalk het pictogram voor
  volumeregeling op. Als op het pictogram een rondje met een rode streep
  wordt weergegeven, klikt u op het pictogram en schakelt u het
  selectievakje Dempen uit. U kunt ook op de volumeregeling/dempingknop op uw USB-toetsenbord drukken om het geluid in of uit te schakelen.  Als er een oor- of hoofdtelefoon of externe luidsprekers zijn aangesloten
  op de lijn-uit-poort van uw computer, worden de interne of ingebouwde
  luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

  Nederlands • Page 30

  19

  4 Veelgestelde vragen

  V: Het systeem kan de gegevens op een diskette, vaste schijf, cd of dvd niet
  lezen.

  Nederlands

  A: Controleer het volgende:


  Zorg ervoor dat u het juiste type schijf of gebruikt.  Controleer of de cd of dvd juist in het station is geplaatst.  Controleer of de cd of dvd schoon is en geen krassen bevat.  Controleer het station door een goede (onbeschadigde) schijf te
  gebruiken. Wanneer het station de informatie op de goede schijf niet kan
  lezen, dan kan er een probleem zijn met het station. Neem in dat geval
  contact op met uw leverancier of de afdeling voor technische
  ondersteuning.

  V: Het systeem kan geen data wegschrijven naar de harde schijf of de cd-r/cdrw-drive.
  A: Controleer het volgende:


  Controleer of de diskette of de vaste schijf niet tegen schrijven is beveiligd.  Zorg dat u het juiste type schijf of diskette gebruikt. Zie het deel • Page 31

  Bijlage A: Voorschriften- en
  veiligheidsmededeling • Page 32

  21

  Bijlage A: Voorschriften- en veiligheidsmededeling

  Voorschriften- en
  veiligheidsmededeling

  Nederlands

  FCC verklaring
  Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal
  apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschiften zijn
  opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke
  interferentie bij gebruik binnenshuis. Deze apparatuur genereert en gebruikt
  radiogolven en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de
  instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst
  van radio of televisie.
  Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties
  storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing
  veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze
  waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur
  storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing
  proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te
  nemen:  Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt.  Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.  Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en
  televisie zijn aangesloten.  Neem contact op met uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur
  voor hulp.

  Verklaring: Afgeschermde kabels
  Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten alle verbindingen met andere
  computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermde kabels.

  Verklaring: Randapparatuur
  Alleen randapparaten (invoer/uitvoer apparaten, terminals, printers, enz.) die
  voldoen aan de Klasse B voorschriften mogen op dit apparaat worden
  aangesloten. Het gebruik van apparaten die niet voldoen aan de voorschriften
  resulteert waarschijnlijk in storing van radio- en televisieontvangst.

  Pas op
  Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de
  fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van
  de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission,
  teniet doen. • Page 33

  22

  Gebruiksvoorwaarden
  Dit onderdeel voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels.
  Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat
  mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet
  ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst
  effect kan veroorzaken.

  Verklaring van overeenstemming voor EU landen

  TBR 21
  Dit apparaat is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC- "TBR 21"] voor
  aansluiting op het Public Switched Telephone Network (PSTN) via één enkele
  terminal. Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSTNs in verschillende
  landen, vormt deze goedkeuring alleen geen onvoorwaardelijke garantie voor
  succesvol functioneren op elk PSTN eindpunt. Indien u problemen ervaart, kunt
  u in eerste instantie contact opnemen met uw leverancier.

  Lijst van landen waarop dit van toepassing is
  EU-lidstaten in mei 2004 zijn: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland,
  Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal,
  Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Estland, Letland, Litouwen, Polen,
  Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus en Malta. Gebruik is toegestaan
  in landen van de Europese Unie, en ook in Noorwegen, Zwitserland, Ijsland en
  Liechtenstein. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden volgens de
  reguleringen en beperkingen die gelden in het land van gebruik. Voor meer
  informatie neemt u contact op met het plaatstelijke kantoor van het land van
  gebruik.

  Nederlands

  Hierbij verklaart Acer dat deze PC in overeenstemming is met de essentiële
  eisten en de andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. • Page 34

  23

  Bijlage A: Voorschriften- en veiligheidsmededeling

  Verklaring stralingsnormering
  Het CD of DVD station dat wordt gebruikt in deze computer is een laserproduct.
  Het classificatielabel van het CD of DVD station (hieronder getoond) bevindt
  zich op het station.

  Nederlands

  LASERPRODUCT KLASSE 1
  VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VOORKOM
  BLOOTSTELLING AAN STRAAL.
  APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
  LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
  D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
  LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
  VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
  NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
  PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
  ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
  A LOS RAYOS.
  ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
  VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
  VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
  SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
  VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
  STRÅLEN
  ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

  Verklaring Macrovision copyright
  bescherming
  Dit product bevat technologie voor auteursrechtelijke bescherming die wordt
  beschermd door V.S. patenten en andere intellectueel eigendomsrechten. Het
  gebruik van deze technologie voor auteursrechtelijke bescherming moet
  toegestaan zijn door Macrovision en is bedoeld voor thuis- en ander
  kijkgebruik, tenzij anders wordt toegestaan door Macrovision. Reverse
  engineering of uit elkaar halen is verboden.

  Radio-apparaat Reguleringsbericht
  Opmerking: Onderstaande informatie over regelgeving is alleen
  voor modellen met wireless LAN en/of Bluetooth. • Page 35

  24

  Algemeen
  Dit product voldoet aan de radiofrequentierichtlijnen en veiligheidsnormen van
  landen en regio's waarin het is goedgekeurd voor wireless gebruik. Afhankelijk
  van de configuratie, kan dit product wireless radioapparaten bevatten (zoals
  wireless LAN en/of Bluetooth modules). Onderstaande informatie is voor
  producten met zulke apparaten.

  Europese Unie (EU)
  73/23/EEC Richtlijn Lage Voltage  EN 60950-1

  89/336/EEC Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)  EN 55022  EN 55024  EN 61000-3-2/-3

  99/5/EC Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur (R&TTE)  Art.3.1a) EN 60950-1  Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17  Art.3.2) EN 300 328-2  Art.3.2) EN 301 893 *alleen van toepassing op 5 GHz

  Lijst van landen waarop dit van toepassing is
  EU-lidstaten in mei 2004 zijn: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland,
  Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal,
  Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Estland, Letland, Litouwen, Polen,
  Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus en Malta. Gebruik is toegestaan
  in landen van de Europese Unie, en ook in Noorwegen, Zwitserland, Ijsland en
  Liechtenstein. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden volgens de
  reguleringen en beperkingen die gelden in het land van gebruik. Voor meer
  informatie neemt u contact op met het plaatstelijke kantoor van het land van
  gebruik.

  Nederlands

  Dit apparaat voldoet aan de essesntiële eisen van de Richtlijnen van de
  Europese Raad: • Page 36

  25

  Bijlage A: Voorschriften- en veiligheidsmededeling

  De FCC RF veiligheidseis

  Nederlands

  De uitgezonden straling van de wireless LAN-kaart ligt ver onder de
  radiofrequentiestralingslimiet van de FCC. Desalniettemin dient de PC zodanig
  gebruikt te worden dat de mogelijkheid op menselijk contact tijdens normaal
  gebruik als volgt geminimaliseerd wordt.
  1

  Dit apparaat mag alleen binnenshuis gebruikt worden door zijn werking in
  het 5,15 tot 5,25 GHz frequentiebereik. FCC vereist dat dit product
  binnenshuis gebruikt wordt bij een frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHz
  om mogelijk schadelijke interferentie op de kanaalverdeling van Mobiele
  Satellietsystemen te verminderen.

  2

  Krachtige radarstations zijn aangewezen als de primaire gebruikers van de
  5,25 tot 5,35 GHz en 5,65 tot 5,85 GHz frequentiebanden. Deze
  radarstations kunnen storing veroorzaken en/of het apparaat beschadigen.

  3

  Onjuiste installatie of ongeoorloofd gebruik kan schadelijke storing op
  radiocommunicatie veroorzaken. Knoeien aan de interne antenne
  resulteert in het verliezen van de FCC certificatie en uw garantie.

  Canada – Licentievrijstelling voor
  radiocommunicatieapparaten met een laag
  vermogen (RSS-210)
  a

  Algemene informatie
  Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden:
  1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
  2. dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief
  interferentie die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg
  kan hebben.

  b

  Werking op 2,4 GHz frequentieband
  Om radio-interferentie op de dienst waaraan de vergunning is
  verleend te voorkomen, dient het apparaat binnenshuis gebruikt te
  worden, en dient voor installatie buitenshuis een vergunning
  aangevraagd te worden.

  c

  Werking op 5 GHz frequentieband  Het apparaat voor de frequentieband 5150-5250 MHz is voor gebruik
  binnenshuis alleen om de mogelijkheid op schadelijke interferentie op cochannel Mobile Satellietsystemen te voorkomen.  Krachtige radarstations zijn aangemerkt als de primaire gebruikers (wat
  betekent dat ze voorrang hebben) van de frequentiebanden 5250-5350
  MHz en 5650-5850 MHz en deze radarstations kunnen interferentie en/of
  schade veroorzaken op LELAN (Licence-Exempt Local Area Networks)
  apparaten. • Page 37

  26

  Federal Communications Comission
  Declaration of Conformity
  This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
  following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
  and (2) this device must accept any interference received, including interference
  that may cause undesired operation.
  The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
  Personal Computer

  Model number:

  Veriton series

  Name of responsible party:

  Acer America Corporation

  Address of responsible party:

  333 West San Carlos St.
  San Jose, CA 95110
  U. S. A.

  Contact person:

  Acer Representative

  Tel:

  254-298-4000

  Fax:

  254-298-4147

  Nederlands

  Product: • Page 38

  27

  Bijlage A: Voorschriften- en veiligheidsmededeling

  Declaration of Conformity
  We,
  Acer Computer (Shanghai) Limited
  Nederlands

  3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
  Shanghai, China
  Contact Person: Mr. Easy Lai
  Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
  E-mail: easy_lai@acer.com.tw
  Hereby declare that:
  Product: Personal Computer
  Trade Name: Acer
  Model Number: Veriton series
  Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of
  the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken
  and are in force to assure that production units of the same product will
  continue comply with the requirements.
  EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as attested by
  conformity with the following harmonized standards:  EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B  EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003  EN55013:2001 + A1:2003 (for AV product)  EN55020:2002 + A1:2003 (for AV product)  EN61000-3-2:2000, Class D  EN61000-3-3:1995 + A1:2001

  Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
  harmonized standard:  EN60950-1:2001  EN60065:2002 for AV product

  V07A5 • Page 39

  28
  Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal
  connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).
  RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
  Substances in Electrical and Electronic Equipment.
  R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
  harmonized standard:  Article 3.1(a) Health and Safety  -. EN60950-1:2001  -. EN50371:2002 (SAR, gereral RF device)
  Nederlands  Article 3.1(b) EMC

  -. EN301 489-1 V1.4.1:2002 (Common technical requirements)
  -. EN301 489-3 V1.4.1:2002 (Short-Range Devices)
  -. EN301 489-17 V1.2.1:2002 (Wideband data and HIPERLAN equipment)  Article 3.2 Spectrum Usages  -. EN300 220-1 V1.3.1:2000 (Short range device, 25~1000MHz, part 1.)  -. EN300 220-3 V1.1.1:2000 (Short range device, 25~1000MHz, part 3.)  -. EN300 328 V1.5.1:2004 (Data transmission equipment operating in
  the 2.4 GHz ISM band)  -. EN301 893 V1.2.3:2003 (5GHz high performance RLAN)
  6 July 2007
  Easy Lai / Director
  Acer Computer (Shanghai) Limited

  Date

  V07A5


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Acer veriton m460 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Acer veriton m460 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info