Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/83
Nächste Seite
ninjakitchen.eu
HB150EU
BRUGERVEJLEDNING
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI
INSTRUCTIES
BRUKSANVISNING
OHJEET
INSTRUKTIONER
SOUP MAKER
& BLENDER
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HB150EU

  SOUP MAKER
  & BLENDER

  BRUGERVEJLEDNING
  GEBRAUCHSANWEISUNG
  INSTRUCTIONS
  INSTRUCCIONES
  INSTRUCTIONS
  ISTRUZIONI
  INSTRUCTIES
  BRUKSANVISNING
  OHJEET
  INSTRUKTIONER

  ninjakitchen.eu • Page 2

  fordi du har købt en Ninja® Soup Maker og Blender

  INDHOLDSFORTEGNELSE

  DANSK

  TAK

  Vigtige sikkerhedsforanstaltninger�������������������������������������������������������������������������������3
  REGISTRER DIT KØB
  registermyninja.com


  Scan QR-koden med en mobilenhed

  Dele ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
  Funktioner�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
  AUTO-iQ®-programmer�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
  MANUELLE indstillinger������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
  Inden første brug �������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
  Håndtering af blenderkanden���������������������������������������������������������������������������������������� 8

  NOTÉR DISSE OPLYSNINGER
  Modelnummer: ���������������������
  Serienummer: ����������������������
  Købsdato: �������������������������
  (Behold din kvittering)
  Forretning, hvor apparatet er købt: ����

  TEKNISKE SPECIFIKATIONER
  Spænding: 220-240 V, 50-60 Hz
  Watt:

  1000 W

  Kom i gang med din Blender og Soup Maker�������������������������������������������������������������� 9
  Samling���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
  Auto-iQ-programmer���������������������������������������������������������������������������������������������������������10
  Manuel blend �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
  Manuel tilbered �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
  Behandling og vedligeholdelse ������������������������������������������������������������������������������������11
  Rengøring������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11
  Opbevaring���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
  Nulstilling af motoren���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
  Bestilling af reservedele������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11
  Fejlmeddelelser����������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
  Fejlfinding������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
  Produktregistrering�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

  LÆS DEN GRUNDIGT, OG
  GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG.
  Denne brugsanvisning er beregnet til at
  hjælpe dig med at få fuldt kendskab til
  din nye Ninja Soup Maker og Blender.

  1

  Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen
  med andet husholdningsaffald i EU. For at forhindre mulig skade
  pa miljøet eller folkesundheden fra ukontrolleret bortskaffelse af affald,
  skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse
  af materialekilder. Ved aflevering af din brugte enhed bedes du anvende
  returnerings- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler,
  hvor dette produkt blev købt. De kan sørge for, at produktet bliver
  genanvendt pa en miljømæssigt sikker måde.
  ninjakitchen.eu

  2 • Page 3

  KUN TIL ANVENDELSE I PRIVATE HJEM • LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG

  ADVARSEL

  For at mindske faren for tilskadekomst, brand, elektrisk stød eller
  beskadigelse af ejendom er det vigtigt altid at følge de grundlæggende
  sikkerhedsforanstaltninger, inklusive de følgende nummererede advarsler
  og efterfølgende vejledning.
  Vær yderst forsigtig, når apparatet skal flyttes med varmt indhold som varm
  olie eller andre varme væsker.
  Brug ikke apparatet til andet end beregnet brug.

  1

  Læs alle vejledninger, inden du tager
  apparatet og tilbehøret i brug.

  2

  Overhold alle advarsler og vejledninger.
  Dette apparat indeholder elektriske
  forbindelser, bevægelige dele og
  varmeelementer, som kan udgøre en fare
  for brugeren.

  3

  Giv dig god tid, og vær forsigtig under
  udpakning og opsætning af apparatet.

  4 Sørg for at kontrollere, om alle delene
  forefindes, så du kan betjene dit apparat på
  en ordentlig og sikker måde.
  5

  Bladene er skarpe. Håndteres forsigtigt.

  6 Sluk for apparatet OFF, og tag stikket ud af
  stikkontakten, når det ikke er i brug, før dets
  dele samles eller skilles ad og før rengøring.
  For at tage stikket ud skal du tage fat i det
  og trække det ud af stikkontakten. Du må
  ALDRIG trække stikket ud ved at trække i
  ledningen.
  7

  8

  Rengør alle dele, der kan komme i kontakt
  med fødevarer inden ibrugtagelse. Følg
  rengøringsvejledningen, der medfølger
  denne brugsanvisning.
  For at beskytte mod elektrisk stød må
  apparatet IKKE sænkes ned i vand, og
  netledningen må ikke komme i kontakt med
  vand eller andre væsker.

  9 Du må IKKE benytte dette apparat
  udendørs. Det er udelukkende beregnet til
  indendørs husholdningsbrug.
  10 Du må IKKE betjene apparater med en
  beskadiget ledning eller stik, eller hvis
  apparatet er behæftet med fejl, er blevet
  tabt eller beskadiget på nogen anden
  måde. Dette apparat har ingen dele, der må
  serviceres af brugeren selv. Hvis apparatet
  er defekt, bedes du kontakte SharkNinja i
  forbindelse med service.
  3

  11 Apparatet har vigtige mærkater på stikket.
  Netledningen er ikke egnet til udskiftning.
  Hvis apparatet er defekt, bedes du kontakte
  SharkNinja i forbindelse med service.
  12 Forlængerledninger må ikke benyttes
  sammen med dette apparat.
  13 Lad IKKE små børn anvende apparatet
  eller bruge det som legetøj. Der kræves
  overvågning af en voksen, når apparatet
  bruges i nærheden af børn.
  14 Dette apparat er ikke beregnet til at blive
  brugt af personer med nedsatte fysiske
  og mentale evner, nedsat følesans eller
  manglende erfaring og viden, medmindre
  de er blevet vejledt eller instrueret i
  apparatets anvendelse af en person, der er
  ansvarlig for deres sikkerhed.
  15 Rengøring og vedligeholdelse må ikke
  udføres af børn.
  16 Hold apparatet og dets ledning uden for
  børns rækkevidde.
  17 Knivene skal altid kontrolleres for skader
  inden brug. Hvis en kniv er bøjet eller
  beskadiget, skal du kontakte SharkNinja for
  at træffe aftale om udskiftning.
  18 Forsøg IKKE at slibe knivene.
  19 Lad ALDRIG ledningen hænge ud over
  kanten af bordplader eller røre ved varme
  overflader.
  20 Lad IKKE ledningen komme i kontakt med
  varme overflader, eksempelvis komfur eller
  andre varmeapparater.
  21 Du må IKKE anbringe den på eller i
  nærheden af gas eller elektriske brændere
  eller i en opvarmet ovn.
  22 Brug ALTID apparatet på en tør og jævn
  overflade.
  23 Hold hænder, hår og tøj væk fra beholderen
  under påfyldning og betjening.

  GEM DISSE ANVISNINGER
  24 Brug KUN udstyr og tilbehør, der leveres
  sammen med produktet, eller som anbefales
  af SharkNinja. Bruger du udstyr, herunder
  sylteglas, der ikke er anbefalet eller solgt af
  SharkNinja, kan det medføre brand, elektrisk
  stød eller skade.
  25 Apparatet må kun bruges med det
  medfølgende stativ.
  26 Under betjening og håndtering af apparatet
  skal du undgå kontakt med bevægelige dele.
  27 Du må IKKE betjene apparatet med en tom
  beholder.
  28 Du må IKKE fylde beholderen over
  maksimumspåfyldningsstregen.
  29 Du må IKKE komme beholdere eller tilbehør
  til apparatet i mikrobølgeovn.
  30 Inden betjening skal du sørge for, at der
  ikke findes nogen redskaber eller bestik
  i beholderen. Hvis du ikke sørger for at
  fjerne redskaber eller bestik fra beholderen,
  risikerer du, at bægeret går i stykker med
  evt. personskade eller anden skade til følge.
  31 Hold hænder og redskaber væk fra
  beholderen, når blenderen er i brug, for at
  mindske faren for alvorlig personskade eller
  beskadigelse af blenderen. Du kan benytte
  en gummiskraber eller en spatel, men KUN
  når blenderen ikke er i gang.
  32 Du må ALDRIG benytte apparatet uden
  låg. Forsøg IKKE at omgå sikkerhedslåsen
  med magt. Sørg for, at beholderen og låget
  sidder ordentligt fast inden brug.
  33 Udsæt IKKE beholdere og tilbehør for
  ekstreme temperaturændringer. De kan
  blive beskadigede.
  34 Efterlad ALDRIG apparatet uden opsyn,
  mens det er i brug.
  35 Brug ALTID blender med låget på.

  DANSK

  VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

  36 Vær forsigtig, hvis du hælder varm væske
  i blenderen, da det kan slynges ud af
  apparatet på grund af pludselig strøm.
  37 Lad blenderen køle af, inden dele samles
  eller adskilles, og inden apparatet rengøres.
  38 Tag IKKE fat i siderne af blenderkanden
  efter varm blending eller madlavning.
  Blenderkandens overflade er varm
  både under og efter brug. Overflader er
  varme under og efter brug. For at undgå
  forbrændinger eller anden personskade skal
  du ALTID bruge grillhandsker, grydelapper
  eller lignende og bruge apparatets håndtag.
  39 Hvis du opdager, at der er ingredienser, som
  klæber til siden på blenderglasset og ikke er
  blevet blendet, kan du slukke for apparatet,
  tage låget af og bruge en gummiskraber
  eller en spatel til at løsne ingredienserne.
  Du må ALDRIG stikke dine hænder ned
  i blenderglasset, eftersom du risikerer at
  komme i kontakt med knivene og kan blive
  alvorligt skadet.
  40 Du må IKKE forsøge at fjerne beholderen
  og låget fra motorenheden, så længe
  motoren stadig kører. Sørg for, at apparatet
  er helt standset, inden du begynder at
  fjerne låg og blenderglas.
  41 Hvis apparatet overophedes, aktiveres
  en termosikring, der slukker for motoren.
  Nulstil den ved at tage apparatets stik ud af
  stikkontakten, og lad apparatet køle ned i
  ca. 15 minutter, før det tages i brug igen.
  42 Dette apparats maksimale watt er baseret
  på en konfiguration af knivenheden med
  høj hastighed og blenderglasset. Andre
  opsætninger kan bruge mindre strøm eller
  spænding.
  43 Sluk apparatet, og tag stikket ud af
  motorenheden før rengøring.

  Indikerer at læse og gennemgå instruktioner for at forstå betjening og brug af
  produktet.
  Indikerer tilstedeværelsen af en fare, der kan forårsage personskade, død eller
  væsentlig tingskade, hvis advarslen omfattet af dette symbol ignoreres.
  Sørg for at undgå kontakt med varme overflader. Brug altid håndbeskyttelse for
  at undgå brændskader.
  Udelukkende beregnet til indendørs husholdningsbrug.
  ninjakitchen.eu

  4 • Page 4

  DANSK

  FUNKTIONER

  DELE

  A

  D

  PRE-COOK

  B
   Tænd-/sluksymbolet bruges til at tænde eller slukke for apparatet.

  AUTO-IQ® -PROGRAMMER:
  E

  Leveres med intelligente programmer, der
  kombinerer unikke og tidsindstillede pulserings-, blende-, pause- og varmemønstre, som
  gør arbejdet for dig.
  SMOOTHIE
  Kombiner dine foretrukne friske eller frosne
  ingredienser, væsker og pulvere.

  C

  DESSERT
  Brug dine foretrukne frosne frugter og
  mælkeprodukter til at lave sorbetis og frosne
  lækkerier.
  FROSNE DRIKKE
  Knus is og frosset frugt for at lave restaurantagtige frosne drikke.
  MILKSHAKE
  Bland mælk og dine yndlingssmage til en
  skummende milkshake.
  SUPPE UDEN KLUMPER
  Tilbered og blend dine yndlingssupper uden
  klumper.

  A

  Blenderkandelåg med aftageligt midterdæksel

  B

  1,7 l glaskande med indbygget varmeelement

  C

  Motorenhed (netledning ikke vist)

  D

  Tamperpind

  E

  Rengøringsbørste

  TYK SUPPE
  Lav hjemmelavet suppe med mere tekstur.
  SYLTETØJ
  Lav dit eget frugtsyltetøj med tekstur, eller pres
  gennem en sigte for at få et jævnt resultat.

  MANUELLE INDSTILLINGER:
  BLEND
  Vælg BLEND, og vælg derefter din
  hastighedsindstilling. LAV, MEDIUM og HØJ
  kører i 60 sekunder, eller indtil de stoppes
  manuelt.
  TILBERED
  Vælg TILBERED, og vælg derefter LAV,
  MEDIUM eller HØJ temperatur. Indstillingen
  kører i 60 minutter, eller indtil den stoppes
  manuelt.

  ANDRE FUNKTIONER:
  TÆND/SLUK-KNAP
  Bruges til at tænde eller slukke enheden.
  RENGØR
  Kombinerer varme og hurtige pulseringer
  for at fjerne vanskeligt snavs.
  VARME TÆNDT
  Et lys tændes, når du har valgt et program
  eller en funktion, der bruger varme.
  HOLD VARM
  Et lys tændes efter tilberedning, og
  enheden holder indholdet varmt i op til
  60 minutter.

  SOVS
  Lav søde eller krydrede sovser og fonder.
  HAK
  Hak hurtigt ingredienser, inden du laver
  supper, sovser og dips.
  SAUTER
  Få mere smag ved hurtigt at tilberede løg,
  hvidløg, krydderier og mere, inden du laver en
  hjemmelavet suppe, sovs eller dip.

  5

  ninjakitchen.eu

  6 • Page 5

  VIGTIGT: Gennemgå alle advarsler,
  der findes i begyndelsen af denne
  vejledning, før du fortsætter.

  HÅNDTERING AF BLENDERKANDEN

  DANSK

  INDEN FØRSTE BRUG

  AT LØFTE OG HÆLDE FRA
  BLENDERKANDEN

  1 Fjern al emballage og alle mærkater fra
  apparatet. Adskil alle dele fra hinanden.
  2 Rengør blenderglas, låg og tilbehør
  i varmt sæbevand ved hjælp af en
  opvaskebørste, så du undgår direkte
  kontakt med knivene. SÆNK IKKE
  blenderkanden ned i vand under
  rengøring.
  3 Skyl, og lufttør alle dele omhyggeligt

  Tag fat i håndtaget med en hånd,
  og hæld forsigtigt ingredienserne ud.

  BEMÆRK: Følg rengøringsvejledningen
  på side 12 nøje. BEMÆRK: Sænk IKKE
  blenderkanden ned i vand under rengøring.

  7

  TAG IKKE fat i siderne af blenderkanden
  efter varm blending eller madlavning.
  Overfladen på blenderglasset er varm under
  og efter brug. Overflader er varme under og
  efter brug. For at undgå forbrændinger eller
  anden personskade skal du ALTID bruge
  grillhandsker, grydelapper eller lignende og
  bruge apparatets håndtag.

  BEMÆRK: Hvis blenderkanden føles
  for tung til at holde med en hånd, skal
  du bruge en grydelap eller handske og
  støtte blenderkandevægten med din
  anden hånd.

  TAG IKKE fat i undersiden af blenderkanden
  efter varm blending eller madlavning.
  Overfladen på blenderglasset er varm under
  og efter brug. Overflader er varme under og
  efter brug. For at undgå forbrændinger eller
  anden personskade skal du ALTID bruge
  grillhandsker, grydelapper eller lignende og
  bruge apparatets håndtag.
  ninjakitchen.eu

  8 • Page 6

  VIGTIGT: Gennemgå alle advarsler,
  før du fortsætter.

  SAMLING
  1 P
   lacer motorenheden på en ren, tør, flad
  overflade som for eksempel en bordplade
  eller et bord.

  4 For at installere det lille dæksel på
  låget af blenderkanden skal du placere
  lågtapperne til højre for håndtaget. Tryk
  låget ned, indtil det er sikkert på plads.
  Drej tapperne med uret, så pilen på
  lågtapperne passer sammen med pilen
  på blenderkandehåndtaget.

  2 Sænk blenderkanden ned på
  motorenheden, og juster håndtaget efter
  pilen i det højre hjørne foran på basen.

  AUTO-IQ® PROGRAMMER

  5F
   astgør midterdækslet ved at placere det
  ned i låget, og drej det med uret, indtil
  det klikker på plads.

  Suppelinje
  (1,4 l)

  Koldlinje
  (1,6 l)

  3 Varmelampen tændes, hvis det
  valgte program bruger varme.
  TIP: Når du laver opskrifter med tykkere
  mad, såsom is og dips, skal du bruge
  tamperpinden til at skubbe ingredienser
  ned mod knivene. Tamperpinden skal
  kun bruges, når låget er fastgjort på
  blenderkanden. Fjern midterdækslet,
  og udskift med tamperpinden.

  3 T
   ilføj ingredienser, og sørg for ikke at

  overskride maksimumspåfyldningsstregen
  på siden af blenderglasset. I TILBEREDtilstande, må du IKKE overskride niveauet
  VARMT i BLEND-tilstand, og du må IKKE
  overskride niveauet KOLDT.

  MANUELLE INDSTILLINGER

  PRE-COOK

  1 Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte
  blenderen.
  2 Tryk på det valgte program fra
  sektionerne BLEND, TILBERED eller
  FORBERED.

  6 F
   or at fjerne låget fra blenderkanden
  skal du dreje låget mod uret, ud af
  låsepositionen og løfte det opad.
  BEMÆRK: Efter varmeprogrammer kan
  damp muligvis frigives, når låget fjernes.
  Hold hænderne på de ydre faner, og løft
  direkte opad.

  BEMÆRK: Enheden bipper 3 gange for
  at advare dig om, at programmet starter
  med at røre ingredienserne. Sørg for, at
  midterdækslet sidder sikkert på plads
  under brug.

  DANSK

  KOM I GANG MED
  DIN BLENDER OG SOUP MAKER

  PRE-COOK

  MANUEL BLEND
  Manuel blendhastighed giver dig ultimativ
  kontrol over det, du blender.
  1 Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte
  blenderen.
  2 Vælg BLEND for at låse op for
  hastighedsindstillingerne.
  3 Vælg LAV, MEDIUM, HØJ eller PULSER
  for at begynde at blende.
  BEMÆRK: Pulseringsindstillingen kører
  kun, når der trykkes på PULSE-knappen.

  MANUEL TILBERED
  Manuelle tilberedningsindstillinger giver
  dig kontrol.
  1 Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte
  blenderen.
  2 Vælg TILBERED for at låse op for
  temperaturindstillingerne.
  3 Vælg LAV, MEDIUM eller HØJ for at
  begynde tilberedningen.
  4 Timeren tæller op til 60 sekunder, eller
  indtil den stoppes manuelt.
  BEMÆRK: Du kan trykke på PULSER
  under manuel tilberedning for at omrøre
  ingredienserne forsigtigt.
  BEMÆRK: For at opnå de bedste resultater
  skal du hurtigt pulsere ingredienser med
  jævne mellemrum under tilberedning for
  at fordele varmen og fremme ensartet
  tilberedning.

  9

  ninjakitchen.eu

  10 • Page 7

  FEJLMEDDELELSER

  RENGØRING

  OPBEVARING

  SKÆRMMEDDELELSER

  FEJLMEDDELELSER

  Vent til alle dele er afkølet før rengøring.
  Adskil alle dele.

  Opbevar enheden opretstående med låget
  fastgjort på blenderkanden.

  ”Låg”
  Låget er ikke samlet korrekt. Sørg for, at
  låget er låst fast på blenderkanden, før
  programmet køres.

  “E01” eller “E02”
  Fjern og installer blenderkanden igen. Hvis
  det ikke løser problemet, skal du kontakte
  kundeservice. Du kan registrere dit produkt
  online på registeryourninja.com og have
  produktet til rådighed, når du ringer, så kan
  vi bedre hjælpe dig.

  
  Opvask i hånden
  Vask blenderkanden, låg og tamperpinden
  med varmt sæbevand. Brug den
  medfølgende rengøringsbørste for at
  undgå direkte kontakt med knivene.
  BEMÆRK: Sænk IKKE blenderkanden
  ned i vand. Nedsænkning vil beskadige
  det integrerede varmeelement.
  
  Opvaskemaskine
  Låget, midterdækslet og tamperpinden
  kan vaskes i opvaskemaskinen.
  BEMÆRK: Vask IKKE blenderkanden
  i opvaskemaskinen. Vask i
  opvaskemaskinen vil beskadige det
  integrerede varmeelement.
  Motorenhed
  Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke
  for enheden, og tag derefter stikket til
  motorenheden ud. Aftør motorenheden
  med en ren og fugtig klud.

  RENGØR
  En kombination af varme og hurtige
  pulseringer fjerner let rester fra nonstickbelægningen på få minutter

  BEMÆRK: DU MÅ IKKE stable ting
  oven på apparatet. Opbevar alt tilbehør
  sammen med apparatet eller på samme
  sted, hvor det ikke bliver beskadiget eller
  udgør fare for andre.

  NULSTILLING AF MOTOREN
  Denne enhed har et unikt
  sikkerhedssystem, der forhindrer skader
  på motoren ved midlertidigt at deaktivere
  motoren, hvis den begynder at blive
  overophedet. Hvis dette skulle ske, skal du
  følge nedenstående procedure.
  1 
  Tag stikket ud af stikkontakten.
  2 Lad apparatet køle ned i ca. 15 minutter
  før brug.

  ”Beholder”
  Blenderkanden er ordentligt fastgjort
  til basen. Sørg for, at blenderkanden er
  fastgjort på enheden, inden du vælger et
  program.

  DANSK

  BEHANDLING OG VEDLIGEHOLDELSE

  “---” Blinker
  Du forsøger at køre et program for mange
  gange i træk. Visse programmer kan kun
  køres to gange i træk af hensyn til din
  sikkerhed.
  BEMÆRK: FORSØG IKKE at fjerne
  blenderkanden, mens blenderen kører.
  Vent til knivene holder op med at dreje,
  før du fjerner blenderkanden.

  VIGTIGT: Sørg for, at
  maksimumskapaciteterne ikke
  overskrides. Dette er den hyppigste
  årsag til overbelastning af apparater.

  BESTILLING AF RESERVEDELE
  Hvis du ønsker at bestille reservedele og
  tilbehør, besøg www.ninjakitchen.eu

  1 F
   yld blenderkanden med 700 ml vand og
  2 små dråber af opvaskemiddel.
  2 Læg låget på blenderkanden, og sørg for,
  at det er lukket ordentligt.
  3 Tryk på RENGØR.
  4 Når programmet er afsluttet, kasser
  vandet og skyl blenderkanden grundigt.
  TIPS FOR AT FÅ DE BEDSTE RESULTATER
  VED RENGØRING:
  Skyl blenderkanden en gang, inden du
  1 
  kører RENGØR-programmet.
  2 Kør RENGØR-programmet umiddelbart
  efter brug.

  11

  ninjakitchen.eu

  12 • Page 8

  BEMÆRKNINGER

  DANSK

  FEJLFINDING
  ADVARSEL: For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal
  du afbryde strømmen og trække stikket til apparatet ud, inden fejlfinding
  påbegyndes.
  Enheden tænder ikke.
  • Sørg for, at apparatet er tilsluttet en stikkontakt.
  • Display lyser med brugbare programmer, når den er tilsluttet strøm. Blenderkanden og
  låget skal være låst fast for at kunne vælge et program.
  Låget sidder fast på blenderkanden.
  • Låget fjernes ved at dreje håndtaget mod uret og derefter løfte.
  Min blenderkande kan ikke sættes på basen.
  • Sørg for, at Ninja®-logoet vender fremad, inden du placerer blenderkanden direkte på
  blenderenheden. Hvis blenderkanden stadig ikke er helt fastgjort, skal du dreje
  metalkoblingen under blenderkanden for at hjælpe med at justere den til enheden.
  Kan ikke ændre tids- eller temperaturindstillinger på Auto-iQ®-programmer.
  • Alle programmer blev udviklet af kulinariske eksperter for at levere den perfekte balance
  mellem opvarmning, omrøring og blandingsmønstre for at give perfekte resultater, så du
  ikke behøver at indstille tid eller temperatur.
  • For at vælge en bestemt temperatur skal du bruge indstillingen Manuel TILBEREDNING
  i stedet for et Auto-iQ-program.
  Programmet er sat på pause.
  • Hvis låget blev fjernet under et program eller i manuel tilstand, vil tilberednings- eller
  blendefunktionerne gå på pause. Sæt låget på igen, og tryk på programknappen igen
  for at fortsætte, fra hvor tiden blev sat på pause.
  Hvorfor tæller blenderen nogle gange op og andre gange ned?
  • Auto-iQ-programmer er tidsindstillet til selv at afslutte, når de er færdige, så uret tæller
  ned, indtil programmet er afsluttet. Når man bruger manuelle tilstande, tæller uret fra
  0, indtil den automatiske afbrydelsestid er nået, eller knappen til den aktuelle indstilling
  trykkes igen.
  Blenderkanden har stadig rester af snavs efter at have kørt RENGØR-programmet.
  • Prøv at køre RENGØR-programmet igen. Du kan også vaske
  blenderkanden i hånden ved hjælp af den medfølgende rengøringsbørste, der er
  specifikt designet til at rengøre vanskelige områder.
  Kontrolpanelet vender tilbage til hjemmeskærmen.
  • Kontrolpanelet er designet til at vende tilbage til standbytilstand, når enheden ikke
  er aktiv i 3 minutter. Hvis du har været længere tid end 3 minutter om at vælge en
  funktion, eller hvis programmet er afsluttet, vender enheden tilbage til standbytilstand.
  Hvorfor bipper enheden under Auto-iQ-programmer?
  • Der er en rørealarm i alle Auto-iQ-programmer, som fortæller dig, at enheden er ved at
  røre ingredienserne. Denne alarm afgiver 3 bip efterfulgt af en pause på 2 sekunder før
  hver omrøring.

  13

  ninjakitchen.eu

  14 • Page 9

  TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

  Hvad dækker garantien ikke?

  Når du køber et produkt i Danmark som forbruger, har du fordel af de juridiske rettigheder
  i forbindelse med produktets kvalitet (dine "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse
  lovbestemte rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Ninja er vi dog så sikre på
  vores produkters ("produkter") kvalitet, at vi giver dig en yderligere fabriksgaranti på op til
  to år. Denne garanti gælder kun, hvis produktet købes i ny og ubrugt tilstand. Disse vilkår
  og betingelser gælder udelukkende vores garantier – dine lovbestemte rettigheder som
  køber påvirkes ikke. Bemærk venligst, at den 2-årige garanti er tilgængelig i alle EU-lande
  og i Storbritannien, hvis det ophører med at være et EU-land i garantiperioden.

  • Normal slitage.

  Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garantier, som gives
  af SharkNinja Germany GmbH, Kurt–Blaum–Platz 8, 63450 Hanau (Tyskland) ("os", "vores"
  eller "vi"). Den påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser
  og din kontrakt med dem. Det samme gælder, hvis du har købt produktet direkte hos Ninja.

  • Brug af dele og tilbehør, der ikke er originale Ninja®-komponenter.

  Ninja®-garantier
  Et husholdningsapparat til køkkenet udgør en stor investering. Dit nye apparat skal
  fungere korrekt så længe som muligt. Garantien, der følger med apparatet, er vigtig at
  tage i betragtning, da den afspejler, hvor megen tiltro producenten har til produktet og
  fabrikationskvaliteten.

  DANSK

  PRODUKTREGISTRERING

  • Utilsigtet skade, fejl forårsaget af uforsigtig brug eller behandling, misbrug, forsømmelse,
  skødesløs betjening eller håndtering af køkkenapparatet, som ikke er i overensstemmelse
  med den Ninja®-betjeningsvejledning, der fulgte med din maskine.
  • Brug af køkkenapparatet til andre formål end normal husholdningsbrug.
  • Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med
  brugsanvisningerne.
  • Fejlinstallering (bortset fra når installeringen er udført af Ninja®).
  • Reparationer eller ændringer udført af andre end Ninja eller Ninjas repræsentanter,
  medmindre du kan dokumentere, at de reparationer eller ændringer, der er udført af
  andre, ikke er relaterede til den defekt, som du gør garantien gældende for.
  Hvad sker der, når garantien udløber?

  Du kan finde online-support på www.ninjakitchen.eu.

  Shark fremstiller ikke produkter, så de kun holder i begrænset tid. Vi ved, at vores kunder
  kan ønske at reparere deres produkter, efter at garantien er udløbet. I så fald du kan finde
  online-support på www.ninjakitchen.eu.

  Hvordan registrerer jeg min garanti?

  Hvor kan jeg købe originale Ninja-dele og tilbehør?

  Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du
  vide følgende om dit apparat:

  Ninja-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet dit Ninjakøkkenapparat. Du finder et komplet udvalg af Ninja-dele, reservedele og tilbehør til alle
  Ninja-maskiner på www.ninjakitchen.eu.

  • Modelnr.
  • Serienummer (kun hvis tilgængeligt)
  • Produktets købsdato (kvittering eller følgeseddel)

  Husk, at brug af uoriginale Ninja-dele kan gøre din fabriksgaranti ugyldig. Dine lovmæssige
  rettigheder påvirkes dog ikke.

  Hvis du vil registrere online, skal du gå til www.ninjakitchen.eu.
  VIGTIGT
  • Garantien dækker dit produkt i 2 år fra og med købsdatoen.
  • Behold altid kvitteringen. Hvis du får brug for at anvende din garanti, skal vi bruge
  kvitteringen til at bekræfte de oplysninger, du giver os. Hvis en gyldig kvittering ikke kan
  fremvises, vil det gøre din garanti ugyldig.
  Hvad er fordelene ved at registrere min garanti?
  Når du registrerer din garanti, kan du vælge at modtage vores nyhedsbrev med tips, råd
  og konkurrencer. Få de seneste nyheder om ny Ninja-teknologi og lanceringer. Registreres
  garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.
  Du kan finde flere oplysninger om vores fortrolighedspolitik på www.ninjakitchen.eu.
  Hvor længe dækker garantien for vores produkter?
  Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at dit produkt er garanteret i to
  år i alt.
  Hvad dækker garantien?
  Reparation eller udskiftning (efter Ninjas valg) af dit produkt, inklusive alle dele og alt
  arbejde i tilfælde af defekter i design, materialer og håndværksmæssig udførelse (inklusive
  transport- og forsendelsesomkostninger). Vores garanti er en udvidelse af dine lovbestemte
  rettigheder som forbruger.

  15

  ninjakitchen.eu

  16 • Page 10

  dass Sie den Ninja® Suppenkocher & Mixer erworben haben.

  DEUTSCH

  VIELEN DANK

  INHALT

  Wichtige Sicherheitshinweise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF
  registermyninja.com
  Scannen Sie den QR-Code mit
  einem Mobilgerät

  BEWAHREN SIE DIE FOLGENDEN
  INFORMATIONEN GUT AUF
  Modellnummer: ��������������������
  Seriennummer: ���������������������
  Kaufdatum: �����������������������
  (Beleg aufbewahren)
  Geschäft: �������������������������

  TECHNISCHE DATEN
  Spannung: 220-240 V, 50-60 Hz
  Watt: 1000 W

  Teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  AUTO-iQ®-Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  MANUELLE Einstellungen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Vor dem ersten Gebrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Verwendung des Mixbehälters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Die ersten Schritte mit Ihrem Mixer & Suppenkocher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Aufbau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Auto-iQ-Programme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Manual Blend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Manual Cook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Reinigung und Pflege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Reinigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Aufbewahrung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Zurücksetzen des Motor-Thermostats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Ersatzteilbestellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Fehlermeldungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Anleitung zur Fehlerbehebung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Produktregistrierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND
  ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.
  Diese Gebrauchsanleitung soll Ihnen
  dabei helfen, sich mit Ihrem neuen
  Ninja Suppenkocher & Mixer vertraut
  zu machen.

  17

  Die entsprechende Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU
  nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem
  Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie
  mit, potentiellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche
  Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen verantwortlich dazu bei,
  dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie
  bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und
  Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie
  das Gerät gekauft haben.
  Diese können dieses Produkt für ein umweltfreundliches
  Recycling zurücknehmen.
  ninjakitchen.eu

  18 • Page 11

  DEUTSCH

  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

  NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH • LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

  WARNUNG
  1

  Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden sind
  stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der
  im Folgenden aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Anweisungen.
  Beim Transport eines Geräts mit heißem Öl oder anderen heißen
  Flüssigkeiten ist extreme Vorsicht geboten.
  Benutzen Sie keinesfalls das Gerät für andere Zwecke als die in der
  Anleitung angegebenen.
  Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes
  und des Zubehörs alle Anweisungen
  durch.

  2 Beachten Sie genau alle Warnungen und
  Anweisungen. Das Gerät verfügt über
  elektrische Anschlüsse, bewegliche Teile
  und Heizelemente, von denen eine Gefahr
  für den Benutzer ausgehen kann.
  3 Nehmen Sie sich Zeit und seien Sie
  vorsichtig beim Auspacken und
  Zusammensetzen des Gerätes.
  4 Vergewissern Sie sich, dass alle für den
  ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des
  Gerätes erforderlichen Teile vorhanden sind.
  5 Die Klingen sind scharf. Gehen Sie stets
  vorsichtig damit um.
  6 Schalten Sie das Gerät AUS und ziehen
  Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
  wenn es nicht verwendet wird, bevor Sie
  Teile entfernen oder anbringen, sowie
  vor jeder Reinigung. Ziehen Sie das
  Netzkabel immer am Stecker aus der
  Steckdose. NIEMALS den Netzstecker aus
  der Steckdose ziehen, indem Sie an dem
  flexiblen Kabel ziehen.
  7

  8

  Reinigen Sie vor dem Gebrauch alle
  Teile, die mit Nahrungsmitteln in
  Berührung kommen können. Beachten
  Sie die Spülanleitung in dieser
  Gebrauchsanweisung.
  Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie
  das Gerät KEINESFALLS ins Wasser und
  lassen Sie das Netzkabel nicht mit Wasser
  oder anderen Flüssigkeiten in Berührung
  kommen.

  9 Verwenden Sie das Gerät NIEMALS
  im Freien. Es ist ausschließlich für den
  Innengebrauch im Haushalt vorgesehen.
  10 Bedienen Sie KEINE Geräte, deren Kabel
  oder Stecker beschädigt sind, oder
  wenn das Gerät nicht richtig funktioniert,
  fallen gelassen oder in sonstiger Weise
  beschädigt wurde. Dieses Gerät enthält
  keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
  Wenden Sie sich bei Beschädigungen an
  den Kundendienst von SharkNinja.
  11 Am Netzstecker des Geräts befinden sich
  wichtige Markierungen. Das gesamte
  Stromkabel ist nicht ersetzbar. Wenden
  Sie sich bei Beschädigungen an den
  Kundendienst von SharkNinja.
  12 Verlängerungskabel sollten in Verbindung
  mit diesem Gerät nicht verwendet
  werden.
  13 Kinder dürfen das Gerät NICHT bedienen
  oder damit spielen. Falls das Gerät in
  der Nähe von Kindern betrieben werden
  soll, müssen diese unbedingt strikt
  beaufsichtigt werden.
  14 Dieses Gerät darf von Personen mit
  verminderten physischen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem
  Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
  NUR unter Aufsicht oder nach
  ausreichender Einweisung durch eine für
  ihre Sicherheit verantwortliche Person
  benutzt werden.
  15 Reinigungstätigkeiten und durch
  den Anwender vorzunehmende
  Wartungsarbeiten dürfen nicht von
  Kindern durchgeführt werden.
  16 Halten Sie Gerät und Kabel von
  Kindern fern.

  19

  17 Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die
  Klingeneinheit auf Beschädigungen.
  Falls eine der Klingen verbogen ist oder
  der Verdacht besteht, dass es zu einer
  Beschädigung gekommen sein könnte,
  wenden Sie sich an den Kundendienst von
  SharkNinja, um ein Ersatzteil zubestellen.
  18 Versuchen sie KEINESFALLS, die Klingen
  zu schärfen.
  19 Lassen Sie das Kabel NICHT über
  die Tischkante hängen oder heiße
  Oberflächen berühren.
  20 Lassen Sie das Gerät oder das Kabel
  NICHT mit heißen Oberflächen wie Öfen
  oder sonstigen Heizgeräten in Berührung
  kommen.
  21 Platzieren Sie das Gerät NIE in der Nähe
  oder auf einer Gas- bzw. elektrischen
  Herdplatte bzw. in einem heißen Ofen.
  22 Verwenden Sie das Gerät IMMER auf einer
  trockenen und ebenen Oberfläche.
  23 Achten Sie darauf, dass Hände, Haare und
  Kleidung beim Befüllen und im Betrieb
  nicht in den Behälter geraten.
  24 Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH das
  mit dem Produkt gelieferte oder das von
  SharkNinja empfohlene Zubehör. Die
  Verwendung von Zubehör, einschließlich
  Einmachgläsern, das nicht von SharkNinja
  empfohlen oder verkauft wird, kann
  zu Bränden, Stromschlägen oder
  Verletzungen führen.
  25 Nutzen Sie das Gerät nur mit dem
  mitgelieferten Ständer.
  26 Vermeiden Sie während des Betriebs
  und der Handhabung des Gerätes jede
  Berührung mit dessen beweglichen Teilen.
  27 Betreiben Sie das Gerät NICHT mit leerem
  Mixbehälter.
  28 Füllen Sie den Mixbehälter NICHT über
  die Füllmarken hinaus.

  29 Geben Sie den Mixbecher oder das
  mitgelieferte Zubehör NICHT in die
  Mikrowelle.
  30 Vergewissern Sie sich vor der
  Inbetriebnahme, dass sich im Mixbecher
  keine Utensilien mehr befinden. Im
  Behälter verbliebene Utensilien können
  den Behälter zerschlagen sowie zu
  Personen-und Sachschäden führen.
  31 Während des Mixens dürfen Hände oder
  Utensilien nicht in den Behälter gelangen,
  da es sonst zu schweren Verletzungen
  an Personen oder Schäden am Mixer
  kommen kann. Ein Pfannenwender oder
  Teigschaber kann verwendet werden,
  jedoch NUR, wenn das Gerät nicht in
  Betrieb ist.
  32 Benutzen Sie das Gerät NIE ohne Deckel.
  Versuchen Sie NICHT, die Verriegelungen
  zu entriegeln. Achten Sie vor
  Inbetriebnahme darauf, dass Mixbehälter
  und Deckel ordnungsgemäß montiert sind.
  33 Setzen Sie den Mixbecher und
  das Zubehör NICHT extremen
  Temperaturschwankungen aus. Dies
  könnte zu Beschädigungen führen.
  34 Lassen Sie das Gerät bei Benutzung
  NIEMALS unbeaufsichtigt.
  35 Betreiben Sie den Mixer IMMER mit
  geschlossenem Deckel.
  36 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße
  Flüssigkeiten in den Mixer geben, denn
  sie könnten aufgrund einer plötzlichen
  Strömung aus dem Gerät austreten.
  37 Lassen Sie das Gerät vor der Montage,
  Demontage oder Reinigung abkühlen.
  38 VERMEIDEN Sie es, nach dem Mixen heißer
  Zutaten oder nach dem Kochen die Seiten
  des Gefäßes zu berühren. Die Oberfläche
  des Gefäßes ist während des Betriebs und
  im Anschluss daran heiß. Die Oberflächen
  sind während des Betriebs und im Anschluss
  daran heiß. Benutzen Sie IMMER schützende
  Topflappen oder isolierte Ofenhandschuhe
  und verwenden Sie vorhandene Griffe und
  Knöpfe, damit es nicht zu Verbrennungen
  oder Verletzungen kommt.

  ninjakitchen.eu

  20 • Page 12

  VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH
  39 Wenn an den Seiten des Behälters noch
  unvermengte Zutaten anhaften, halten
  Sie das Gerät an, nehmen Sie den Deckel
  ab und verwenden Sie einen Teigschaber
  oder Spachtel aus Gummi zum Ablösen
  der Zutaten. Stecken Sie NIEMALS Ihre
  Hände in das Gerät, da Sie die Klingen
  berühren und sich schneiden könnten.
  40 Versuchen Sie NICHT, Mixbehälter und
  Deckel vom Antriebsteil abzunehmen,
  solange sich der Motor noch dreht. Lassen
  Sie das Gerät zum vollständigen Stillstand
  kommen, bevor Sie Deckel und Mixbecher
  abnehmen.

  42 Die maximale Nennleistung dieses
  Geräts basiert auf der Konfiguration
  der Hochgeschwindigkeitsklinge
  und des Glasmixbechers. Andere
  Konfigurationen haben ggf. eine geringere
  Leistungsaufnahme bzw. verbrauchen
  weniger Strom.
  43 Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät
  aus und ziehen Sie den MotorbasisStecker aus der Steckdose.

  DEUTSCH

  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FORTSETZUNG

  TEILE
  A

  D
  B

  41 Falls das Gerät überhitzt, wird ein
  Überhitzungsschalter aktiviert, der den
  Motor automatisch abschaltet. Um das
  Gerät wieder in Betrieb nehmen zu
  können, ziehen Sie bitte den Stecker aus
  der Steckdose und lassen Sie das Gerät
  ca. 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es
  erneut in Betrieb nehmen.

  F

  C
  PRE-COOK

  Weist darauf hin, dass die Anleitungen gelesen und angeschaut werden müssen,
  um den Betrieb und die Nutzung des Gerätes zu verstehen.
  Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden
  führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung ignoriert wird.
  Den Kontakt mit heißen Oberflächen unbedingt vermeiden. Immer einen Handschutz
  verwenden, um Verbrennungen zu vermeiden.
  Nur für Innenräume und den Hausgebrauch vorgesehen.

  A Deckel mit abnehmbarer Kappe innen
  B 1/7 l fassendes Glasgefäß mit integriertem
  Heizelement
  C Motorbasis (Stromkabel nicht abgebildet)
  D Stampfer

  DIESE ANWEISUNGEN GUT
  AUFBEWAHREN
  21

  E Reinigungsbürste

  ninjakitchen.eu

  22 • Page 13

  VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

  AUTO-IQ®-PROGRAMME

  WICHTIG: Bevor Sie fortfahren,
  lesen Sie sämtliche Warnhinweise.

  Automatische Einstellungen steuern variable Temperaturen und Zeiten. So können Sie Suppen,
  Saucen, Marmeladen, Smoothies, Milchshakes oder Desserts auf Knopfdruck zubereiten.
  1

  Mit der Ein/Aus-Taste schalten Sie Ihr Gerät ein oder aus.

  ®

  AUTO-iQ -PROGRAMME:
  Diese intelligenten Programme nehmen Ihnen mit
  kombinierten Arbeitsmustern wie Impulsmixen,
  Mixen, Pausieren und Erhitzen die Arbeit ab.

  Zwiebeln, Knoblauch, Gewürze und andere
  Zutaten kurz anschwitzen, bevor Sie sie zu einer
  Suppe, einer Sauce oder einem Dip verarbeiten.

  SMOOTHIE
  Kombinieren Sie Ihre frischen oder gefrorenen
  Lieblingszutaten mit Flüssigkeiten und Pulver.

  BLEND
  Wählen Sie BLEND und die gewünschte
  Geschwindigkeitseinstellung. LOW, MED und
  HIGH (niedrig, mittel und hoch) laufen für 60
  Sekunden oder bis sie manuell gestoppt werden.

  DESSERT
  Nehmen Sie Ihr Lieblingsobst und verschiedene
  Milchprodukte und stellen Sie daraus Sorbets und
  andere gefrorene Köstlichkeiten her.
  FROZEN DRINK
  Zerstoßen Sie Eis und gefrorene Früchte zu
  Frozen Drinks – wie im Restaurant.

  COOK
  Wählen Sie COOK und stellen Sie bei der Temperatur LOW, MED oder HGH ein. Die Einstellung
  gilt für 60 Minuten oder bis zu einem eventuellen
  manuellen Stopp.
  HINWEIS: Halten Sie sich bezüglich der Reinigung
  genau an die Anweisungen auf Seite 12.

  SMOOTH SOUP
  Kochen und mixen Sie Ihre Lieblingspüreesuppen
  wie Butternusskürbis oder Tomate.

  HINWEIS: VERMEIDEN Sie ein volles
  Untertauchen des Mixbechers beim Spülen.

  JAM
  Bereiten Sie Ihre eigenen Furchmarmeladen mit
  leckeren Fruchtstücken oder fein gesiebt für
  einen cremig feinen Fruchtaufstrich.
  SAUCE
  Kreieren Sie süße oder herzhafte Saucen und
  Fondues.
  CHOP
  Zerkleinern Sie die Zutaten im Handumdrehen
  und zaubern Sie Suppen, Saucen und Dips.
  SAUTE
  Sorgen Sie für noch mehr Aroma, indem Sie

  23

  3 Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser
  ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

  MANUELLE EINSTELLUNGEN:

  MILKSHAKE
  Mischen Sie Milch mit Ihre Geschmacksfavoriten
  zu schaumigen Milchshakes

  CHUNKY SOUP
  Bereiten Sie hausgemachte Suppen mit groben
  Stückchen zu.

  Entfernen Sie das gesamte
  Verpackungsmaterial und jegliche
  Verpackungsaufkleber vom Gerät.
  Trennen Sie alle Teile voneinander.

  2 Reinigen Sie Mixbecher, Deckel und das
  Zubehör in einer warmen Seifenlauge mit
  einer Spülbürste, um den direkten Kontakt
  mit den Klingen zu vermeiden. Tauchen Sie
  den Mixbecher beim Spülen NICHT unter.

  PRE-COOK

  

  DEUTSCH

  FUNKTIONEN

  ANDERE FUNKTIONEN :
  POWER
  Hiermit wird das Gerät ein- oder ausgeschaltet.
  CLEAN
  Mit Hilfe von Wärme und schnellen Impulsen werden anhaftende Verschmutzungen entfernt.
  HEAT ON
  Diese Lampe leuchtet auf, wann immer Sie ein
  Programm oder eine Funktion ausgewählt haben,
  das/die mit Wärme arbeitet.
  KEEP WARM
  Leuchtet nach dem Kochvorgang auf und zeigt
  an, dass das Gerät den Inhalt bis zu 60 Minuten
  lang warm halten wird.

  ninjakitchen.eu

  24 • Page 14

  DEN MIXBECHER ANHEBEN UND
  AUSGIESSEN

  WICHTIG: Bevor Sie fortfahren, lesen Sie
  sämtliche Warnhinweise.
  AUFBAU

  DEUTSCH

  VERWENDUNG DES MIXBEHÄLTERS

  DIE ERSTEN SCHRITTE MIT IHREM
  MIXER & SUPPENKOCHER
  4 Platzieren Sie den Deckel auf dem
  Mixbecher, indem Sie seine Lasche
  rechts neben dem Griff positionieren.
  Im Uhrzeigersinn drehen, bis der Deckel
  einrastet.

  1 
  Verbinden Sie den Stecker der Motorbasis
  mit einer Steckdose und stellen Sie die
  Motorbasis auf eine saubere, trockene und
  ebene Oberfläche, z. B. eine Arbeitsfläche
  oder Tischplatte.
  2 Setzen Sie den Mixbecher auf den Antrieb
  und richten Sie den Griff dabei an dem
  Pfeil aus, den Sie vorne rechts in der Ecke
  des Fußes sehen.

  Halten Sie den Griff mit einer Hand fest und
  schütten Sie den Inhalt vorsichtig aus.

  HINWEIS: Wenn der Mixbecher zu schwer
  für eine Hand ist, verwenden Sie einen
  Topfhandschuh oder Lappen, um das
  Gewicht unterstützend mit der zweiten
  Hand unter dem Becher zu halten.

  5 Arretieren Sie die zentrale Kappe, indem
  Sie sie auf den Deckel setzen und im
  Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet.

  3 Füllen Sie nun die Zutaten ein. Achten
  Sie darauf, nie über die an der Wand
  des Mixbechers angebrachte „MAX“Füllmarkierung zu kommen. Beachten Sie
  im COOK-Modus UNBEDINGT die mit HOT
  bezeichnete Füllhöhe und im BLEND-Modus
  die mit COLD bezeichnete Füllhöhe.

  VERMEIDEN Sie es, nach dem Mixen heißer
  Zutaten oder dem Kochen die Seiten des
  Mixbechers zu berühren. Die Oberfläche des
  Mixbechers ist während des Betrieb und im
  Anschluss daran heiß. Die Oberflächen sind
  während des Betriebs und im Anschluss
  daran heiß. Benutzen Sie IMMER schützende
  Topflappen oder isolierte Ofenhandschuhe
  und verwenden Sie vorhandene Griffe und
  Knöpfe, damit es nicht zu Verbrennungen
  oder Verletzungen kommt.

  25

  VERMEIDEN Sie es, nach dem Mixen heißer
  Zutaten oder dem Kochen die Unterseite des
  Mixbechers zu berühren. Die Oberfläche des
  Mixbechers ist während des Betriebs und
  im Anschluss daran heiß. Die Oberflächen
  sind während des Betriebs und im Anschluss
  daran heiß. Benutzen Sie IMMER schützende
  Topflappen oder isolierte Ofenhandschuhe
  und verwenden Sie vorhandene Griffe und
  Knöpfe, damit es nicht zu Verbrennungen
  oder Verletzungen kommt.

  Füllhöhe
  für Suppen
  (1,4 l)

  6 Um den Deckel vom Mixbecher zu
  entfernen, drehen Sie ihn gegen den
  Uhrzeigersinn aus der arretierten Position
  heraus und heben Sie ihn ab.

  Füllhöhe für
  kalte Speisen
  (1,6 l)

  HINWEIS: Nach Programmen, die mit
  Erhitzung arbeiten, kann beim Entfernen
  des Deckels Dampf entweichen. Halten
  Sie die Hände an den äußeren Laschen
  und heben Sie den Deckel gerade an.

  ninjakitchen.eu

  26 • Page 15

  MANUELLE EINSTELLUNGEN

  REINIGUNG UND PFLEGE
  REINIGUNG

  HINWEIS: VERMEIDEN Sie das Stapeln von
  Gegenständen auf dem Gerät. Bewahren Sie
  übriges Zubehör am Gerät oder in einem
  Schrank auf, wo diese weder beschädigt
  werden können noch eine Gefahr darstellen.

  Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass alle
  Teile abgekühlt sind. Nehmen Sie alle Teile
  auseinander.

  REINIGUNG MIT DER HAND
  PRE-COOK

  PRE-COOK

  ®

  AUTO-iQ BLEND-PROGRAMME
  1

  Drücken Sie die Power-Taste, um zu
  beginnen.

  2 Drücken Sie auf das gewünschte
  Programm: BLEND, COOK oder
  PRE-COOK.
  3 Wenn das gewählte Programm mit
  Wärmezufuhr arbeitet, leuchtet das „Heat
  On“-Lämpchen auf.
  TIPP: Wenn Sie dickflüssigere Rezepte
  zubereiten, wie Eiscremes und Dips,
  schieben Sie die Zutaten mit dem Stampfer
  in Richtung Klingen. Der Stampfer sollte nur
  dann verwendet werden, wenn der Deckel
  auf dem Mixbecher befestigt ist. Entfernen
  Sie die zentrale Kappe und ersetzen Sie sie
  durch den Stampfer.
  HINWEIS: Das Gerät piepst drei Mal, um Sie
  darauf hinzuweisen, dass das Programm die
  Zutaten nun miteinander vermischen wird.
  Achten Sie darauf, dass die zentrale Kappe
  während der Nutzung sicher sitzt.

  DIE MANUELL EINSTELLBARE
  MIXERGESCHWINDIGKEIT (MANUAL
  BLEND) GIBT IHNEN DIE ABSOLUTE
  KONTROLLE ÜBER DEN ZUSTAND
  IHRER ZUTATEN.
  1

  HINWEIS: VERMEIDEN Sie ein Eintauchen
  des Mixbechers. Durch Untertauchen
  oder Spülen in der Spülmaschine wird das
  integrierte Heizelement beschädigt.
  Spülmaschine
  Der Deckel, die Kappe und der Schaber
  sind spülmaschinenfest.

  Drücken Sie die Power-Taste, um zu
  beginnen.

  2 Wählen Sie BLEND aus, um Zutaten
  zu mixen.
  2 Wählen Sie je nach Rezept LOW, MED,
  HIGH oder PULSE aus.
  HINWEIS: Im PULSE-Modus (Intervallmixen)
  mixt das Gerät nur beim Drücken der Taste.

  MIT DER MANUELLEN
  KOCHEINSTELLUNG (MANUAL
  COOK) LIEGT DIE KONTROLLE GANZ
  IN IHREN HÄNDEN.
  1 Drücken Sie die Power-Taste, um zu beginnen.
  2 Wählen Sie COOK aus, um die Zutaten zu
  erhitzen.
  3 Wählen Sie je nach Rezept die Temperatur
  LOW, MED oder HIGH aus.
  4 Der Timer läuft bis zu 60 Minuten oder bis zu
  einem eventuellen manuellen Stopp.
  HINWEIS: Im „Manual Cook“-Modus
  können Sie durch ein Drücken der PULSEFunktion dafür sorgen, dass die Zutaten
  behutsam vermengt werden.
  HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen,
  drücken Sie während des Kochvorgangs in
  regelmäßigen Abständen PULSE. So wird
  die Wärme gut verteilt und der Garvorgang
  verläuft gleichmäßig.

  27

  Waschen Sie den Mixbecher, den Deckel
  und den Stampfer in warmem Seifenwasser.
  Um einen direkten Kontakt mit den Klingen
  zu vermeiden, nutzen Sie die beigefügte
  Reinigungsbürste.

  HINWEIS: Reinigen Sie den Mixbehälter NICHT
  in der Spülmaschine. In der Spülmaschine wird
  das integrierte Heizelement beschädigt.


  Motorbasis
  Schalten Sie die Motorbasis vor dem
  Reinigen aus und ziehen Sie den
  Netzstecker. Wischen Sie die Motorbasis mit
  einem sauberen, leicht feuchten Tuch ab.

  REINIGUNG
  Das Gerät verfügt über ein
  Reinigungsprogramm mit einer Kombination
  aus Erhitzungs- und Mixprogrammen,
  wodurch festsitzende Zutaten innerhalb von
  Minuten entfernt werden.
  1 
  Füllen Sie den Mixbecher mit 700 ml
  Wasser und einigen Tropfen
  Geschirrspülmittel.

  TIPPS FÜR EINE OPTIMALE REINIGUNG:
  1 
  Spülen Sie den Mixbecher aus, bevor
  Sie das CLEAN-Programm durchlaufen
  lassen.
  2 Starten Sie das CLEAN-Programm
  unmittelbar nach dem Gebrauch.
  AUFBEWAHRUNG
  Bewahren Sie den Mixbecher aufrecht mit
  sicher verschlossenem Deckel auf.
  ZURÜCKSETZEN DES MOTORTHERMOSTATS
  Dieses Gerät verfügt über ein einzigartiges
  Sicherheitssystem, das Schäden am Motor
  und Antriebssystem verhindert, sollten Sie
  Ihr Gerät versehentlich überlasten. Falls
  das Gerät überlastet ist, stoppt der Motor
  vorübergehend. Wenn das passiert, befolgen
  Sie das unten beschriebene Verfahren zum
  Zurücksetzen des Gerätes.
  1

  Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

  2

  Lassen Sie das Gerät circa 15 Minuten
  abkühlen.

  WICHTIG: Achten Sie darauf, dass das
  maximale Füllvolumen nicht überschritten
  wird. Dies ist der häufigste Grund für eine
  Überlastung des Gerätes.
  ERSATZTEILBESTELLUNG
  Um Ersatzteile und Zubehör zu bestellen,
  besuchen Sie ninjakitchen.eu

  2 
  Setzen Sie den Deckel auf den Mixbecher
  und achten Sie darauf, dass er ordentlich
  geschlossen ist.
  3 Drücken Sie die CLEAN-Taste.
  4 Wenn das Programm abgeschlossen ist,
  schütten Sie das Schmutzwasser ab und
  spülen Sie den Mixbecher aus.

  ninjakitchen.eu

  28

  DEUTSCH

  DIE ERSTEN SCHRITTE MIT IHREM MIXER &
  SUPPENKOCHER: FORTSETZUNG • Page 16

  DISPLAY SCREEN
  MESSAGES
  Lid
  Der Deckel ist nicht richtig zusammengesetzt.
  Stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß am
  Mixbecher befestigt und über dem Griff und
  dem Ausguss eingerastet ist.
  Jar
  Der Mixbecher ist korrekt auf dem Antrieb
  befestigt worden. Achten Sie darauf, dass das
  Gefäß sicher auf dem Fuß sitzt, bevor Sie ein
  Programm auswählen.
  --- Blinken
  Sie haben versucht, ein Programm zu
  oft nacheinander laufen zu lassen. Aus
  Sicherheitsgründen können bestimmte
  Programme nur 2 Mal in direkter Folge
  ausgeführt werden.

  HINWEIS: VERMEIDEN Sie es, den
  Mixbecher zu entfernen, solange der Mixer
  läuft. Warten Sie, bis die Klingen zum
  Stillstand gekommen sind, bevor Sie den
  Mixbecher entfernen

  ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

  DEUTSCH

  FEHLERMEDUNGEN

  WARNUNG: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu
  vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung ab und ziehen Sie den
  Netzstecker des Gerätes, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen.
  Das Gerät schaltet sich nicht ein.
  • Stellen Sie sicher, dass das Gerät ans Stromnetz angeschlossen ist.
  • Das Display leuchtet mit den nutzbaren Programmen auf, sobald die Verbindung mit dem
  Stromnetz hergestellt wurde. Mixer und Deckel müssen eingerastet sein, damit ein Programm
  ausgewählt werden kann.
  Der Deckel lässt sich nicht vom Mixbecher entfernen.
  • Der Deckel wird entfernt, indem er vom Griff aus gesehen gegen den Uhrzeigersinn gedreht
  und angehoben wird.
  Mein Mixbecher passt nicht auf den Fuß.
  • 
  Achten Sie darauf, dass das Ninja-Logo nach vorne zeigt, bevor Sie den Mixbecher gerade
  auf den Mixerfuß setzen. Wenn der Mixbecher immer noch nicht gut sitzt, drehen Sie die
  darunter befindliche Metallkupplung, sodass der Becher besser einrasten kann.
  Zeit- und Temperatureinstellungen in Auto-IQ-Programmen können nicht geändert werden.
  • Alle Programme werden von Küchenexperten entwickelt, um die perfekte Balance aus
  Erhitzungs-, Rühr- und Mixvorgängen für perfekte Ergebnisse zu bieten, damit Sie weder Zeit
  noch Temperatur einstellen müssen. Um eine bestimmte Geschwindigkeit und Temperatur
  einzustellen, verwenden Sie die manuellen Auswahlen im unteren Bereich des Bedienfelds
  anstatt eines Auto-IQ-Programms.
  Das Programm wurde angehalten.
  • 
  Falls der Deckel während der Ausführung eines Programms oder im manuellen Modus entfernt
  wurde, werden die Koch- oder Mixfunktionen angehalten. Setzen Sie den Deckel erneut auf
  und drücken Sie die Programmtaste, um ab dem Unterbrechungszeitpunkt fortzufahren.
  Warum zählt der Mixer manchmal hoch und manchmal runter?
  • Auto-IQ-Programme schalten sich selbst nach dem Programmabschluss ab, daher zählt die
  Uhr herunter, bis die Zeit abgelaufen ist. Im manuellen Modus zählt die Uhr ab 0 aufwärts,
  bis die automatische Abschaltzeit erreicht wurde oder die Taste für den aktuell ausgeführten
  Modus erneut gedrückt wird.
  Nach dem Reinigungsprogramm befinden sich noch Rückstände im Mixbecher.
  • Falls sich nach einem Tiefenreinigungsprogramm noch Rückstände im Mixbecher befinden,
  führen Sie die Tiefenreinigung erneut durch. Sie können auch die im Lieferumfang enthaltene
  Reinigungsbürste verwenden, die speziell dafür entwickelt wurde, die schwer zugänglichen
  Bereiche zu erreichen.
  Das Bedienfeld springt immer auf die Hauptanzeige zurück.
  • 
  Das Bedienfeld ist so gestaltet, dass es in den Standby-Modus wechselt, wenn es 3 Minuten
  lang inaktiv geblieben ist. Wenn Sie mehr als 3 Minuten benötigt haben, um eine Funktion
  auszuwählen, oder wenn das Programm durchgelaufen ist, kehrt das Gerät in den StandbyModus zurück.
  Warum piepst das Gerät während der Auto-iQ-Programme?
  • 
  Wir haben für alle Auto-iQ-Programme eine Warnmeldung vorgesehen, die Sie darüber
  informiert, dass das Gerät die Zutaten gleich vermischen wird. Die Warnmeldung wird vor
  jedem Mischvorgang gegeben und besteht aus 3 Pieptönen und einer Pause von 2 Sekunden.

  29

  ninjakitchen.eu

  30 • Page 17

  DEUTSCH

  PRODUKTREGISTRIERUNG
  ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

  Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

  Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch
  Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Produktqualität (Ihre „gesetzlichen Rechte“). Sie können
  diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler gegenüber geltend machen. Allerdings haben
  wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte (die „Produkte“), dass wir
  Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei Jahren bieten. Diese Garantie gilt nur, wenn
  das Produkt neu und unbenutzt gekauft wird. Diese Bedingungen beziehen sich nur auf unsere
  Garantien – Ihre gesetzlichen Rechte als Käufer bleiben davon unberührt. Bitte beachten Sie,
  dass die 2-Jahres-Garantie in allen EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich angeboten
  wird, auch für den Fall, dass das Vereinigte Königreich während des Garantiezeitraums kein EUMitgliedsland mehr sein wird.

  Wenn Sie Ihre Garantie registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen
  und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen
  Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie
  sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

  In den nachstehenden Bedingungen werden die Bedingungen und der Umfang Ihrer Garantie
  beschrieben, die von der SharkNinja Germany GmbH, Kurt–Blaum–Platz 8, 63450 Hanau
  („uns“, „unser“, „wir“) gegeben wird. Sie beeinträchtigen keine gesetzlichen Rechte aus
  dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die
  Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kauf und die Ihres Kaufvertrags mit ihm. Das gilt
  auch, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben.
  Ninja®-Garantien
  Ein Haushaltsküchengerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so
  lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider,
  wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.
  Unsere Kundendienst-Hotline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00
  Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Ninja
  durchgestellt. Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter www.ninjakitchen.eu.
  Wie registriere ich meine Garantie?
  Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit
  zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

  Einzelheiten zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter www.ninjakitchen.eu
  Wie lange haben unsere Produkte eine Garantie?
  Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist Ihre Garantie für
  Ihr Produkt zwei Jahre lang gültig.
  Was wird durch die Garantie abgedeckt?
  Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von Ninja), einschließlich aller Teile und der
  Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und
  Versandkosten). Unsere Garantie erhalten Sie zusätzlich zu Ihren Rechten als Verbraucher.
  Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?
  • Normaler Verschleiß.
  •V
   ersehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder
  nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße
  Handhabung des Küchengerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen
  in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja® zu Ihrem Gerät erfolgt.
  • Gebrauch des Küchengerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
  •D
   er Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der
  Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
  • Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Ninja® sind.
  • Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).

  • Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

  •W
   enn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und seinen Handelsvertretern
  oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können
  nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden,
  nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

  Zum Registrieren besuchen Sie bitte www.ninjakitchen.eu

  Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

  WICHTIG

  Ninja stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu
  schätzen, wenn Kunden ihr Küchengerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen
  möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Hotline unter der Rufnummer
  0800 000 9063 und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

  • Modellnummer
  • Seriennummer (falls verfügbar)

  • Die Garantie für Ihr Produkt gilt zwei (2) Jahre ab dem Kaufdatum.
  • Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen
  wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt
  sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren
  Garantieanspruch.

  Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?
  Ersatzteile und Zubehör von Ninja werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr
  Ninja-Küchengerät entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von
  Ninja für alle Ninja-Geräte finden Sie unter www.ninjakitchen.eu.
  Bitte beachten Sie, dass Ihre Garantie erlischt, wenn Sie keine Originalersatzteile von Ninja
  verwenden. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

  31

  ninjakitchen.eu

  32 • Page 18

  for purchasing the Ninja® Soup Maker & Blender

  ENGLISH

  THANK YOU

  CONTENTS

  Important Safety Instructions�������������������������������������������������������������������������������������� 35
  REGISTER YOUR PURCHASE
  registermyninja.com


  Scan QR code using mobile device

  Parts���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
  Features���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
  AUTO-iQ® Programs������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 38
  MANUAL Modes������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 38
  Before First Use ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 39
  Handling the Blender Jug ��������������������������������������������������������������������������������������������40

  RECORD THIS INFORMATION

  Getting started with your Blender & Soup Maker�����������������������������������������������������41

  Model Number: ��������������������

  Assembly������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41
  Auto-iQ Programs�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
  Manual Blend ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
  Manual Cook������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 42

  Serial Number: ���������������������
  Date of Purchase: ������������������
  (Keep receipt)
  Store of Purchase: ������������������

  Care & Maintenance�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
  Cleaning�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
  Storing���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
  Resetting the Motor ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
  Ordering Replacement Parts�������������������������������������������������������������������������������������������� 43

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Voltage:

  220-240V, 50-60Hz

  Watts: 1000W

  Display Screen & Error Messages��������������������������������������������������������������������������������44
  Troubleshooting Guide�������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
  Product Registration������������������������������������������������������������������������������������������������������ 47

  PLEASE READ CAREFULLY AND
  KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
  These instructions are designed to help
  you get a complete understanding of
  your new Ninja Soup Maker & Blender.

  33

  This marking indicates that this product should not be disposed with
  other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm
  to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
  recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material
  sources. To return your used device, please use the return and collection
  systems or contact the retailer where this product was purchased.
  They can take this product for environmental safe recycling.

  ninjakitchen.eu

  34 • Page 19

  PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

  WARNING
  To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage,
  basic safety precautions must always be followed, including the following
  numbered warnings and subsequent instructions.
  Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot
  oil or other hot liquids.
  Do not use appliance for other than intended use.

  1

  Read all instructions prior to using the
  appliance and its accessories.

  12 Extension cords should not be used
  with this appliance.

  2

  Carefully observe and practice all warnings
  and instructions. This unit contains
  electrical connections, moving parts, and
  heating elements that potentially present
  risk to the user.

  13 DO NOT allow children to operate this
  appliance or use as a toy. Close supervision
  is necessary when any appliance is used
  near children.

  3

  Take your time and exercise care during
  unpacking and appliance setup.

  4 Take inventory of all contents to ensure
  you have all parts needed to properly and
  safely operate your appliance.
  5

  Blades are sharp. Handle carefully.

  6 Turn the appliance OFF, then unplug the
  appliance from the socket when not in use,
  before assembling or disassembling parts,
  and before cleaning. To unplug, grasp the
  plug by the body and pull from the socket.
  NEVER unplug by grasping and pulling the
  flexible cord.
  7
  8

  Wash all parts that may contact food
  before use. Follow washing instructions
  covered in this instruction manual.
  To protect against the risk of electric shock,
  DO NOT submerge the appliance or allow
  the power cord to contact any form
  of liquid.

  9 DO NOT use this appliance outdoors.
  It is designed for indoor household use only.
  10 DO NOT operate any appliance with
  a damaged cord or plug, or after the
  appliance malfunctions or is dropped
  or damaged in any manner. This appliance
  has no user-serviceable parts. If damaged,
  contact SharkNinja for servicing.
  11 This appliance has important markings on
  the plug blade. The entire supply cord is
  not suitable for replacement. If damaged,
  please contact SharkNinja for service.
  35

  14 This appliance is not intended to be used
  by people with reduced physical, sensory,
  or mental capabilities, or lack of experience
  and knowledge, unless they have been
  given supervision or instruction concerning
  use of the appliance by a person
  responsible for their safety.
  15 Cleaning and user maintenance shall not
  be carried out by children.
  16 Keep the appliance and its cord out of
  reach of children.
  17 Before each use, inspect blade assemblies
  for damage. If a blade is bent or damage is
  suspected, contact SharkNinja to arrange
  for replacement.
  18 DO NOT attempt to sharpen blades.
  19 DO NOT let cord hang over edge of table
  or worktop or touch hot surfaces.
  20 DO NOT allow the unit or the cord to
  contact hot surfaces, including stoves and
  other heating appliances.
  21 DO NOT place on or near a hot gas or
  electric burner or in a heated oven.
  22 ALWAYS use the appliance on a dry and
  level surface.
  23 Keep hands, hair, and clothing out of the
  container when loading and operating.

  SAVE THESE INSTRUCTIONS
  24 ONLY use attachments and accessories
  that are provided with the product or are
  recommended by SharkNinja. The use of
  attachments, including canning jars, not
  recommended or sold by SharkNinja may
  cause fire, electric shock, or injury.
  25 The appliance is only to be used with
  the stand provided.
  26 During operation and handling of the
  appliance, avoid contact with moving parts.
  27 DO NOT operate the appliance with an
  empty container.
  28 DO NOT fill containers past the max
  fill or max liquid lines.
  29 DO NOT microwave any containers or
  accessories provided with the appliance.
  30 Before operation, ensure all utensils are
  removed from containers. Failure to
  remove utensils can cause containers to
  shatter and potentially result in personal
  injury and property damage.
  31 Keep hands and utensils out of container
  while blending to reduce the risk of severe
  injury to persons or damage to the blender.
  A rubber scraper or spatula may be used
  but must be used ONLY when the blender
  is not running.
  32 NEVER operate the appliance without lids
  and caps in place. DO NOT attempt to
  defeat the interlock mechanism. Ensure
  the container and lid are properly installed
  before operation.
  33 DO NOT expose the containers and
  accessories to extreme temperature
  changes. They may experience damage.
  34 NEVER leave the appliance unattended
  while in use.
  35 ALWAYS operate blender with cover
  in place.

  ENGLISH

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

  36 Be careful if hot liquid is poured into the
  blender as it can be ejected out of the
  appliance due to a sudden streaming.
  37 Allow to cool before assembling or
  disassembling parts and before
  cleaning appliance.
  38 DO NOT grasp the sides of the pitcher
  after hot blending or cooking. The
  surface of the pitcher is hot during and
  after operation. Surfaces are hot during
  and after operation. To prevent burns or
  personal injury, ALWAYS use protective
  hot pads or insulated oven mitts and use
  available handles and knobs.
  39 If you find unmixed ingredients sticking to
  the sides of the pitcher, stop the appliance,
  remove the lid, and use a rubber scraper
  or spatula to dislodge ingredients. NEVER
  insert your hands into the pitcher, as
  you may contact one of the blades and
  experience a laceration.
  40 DO NOT attempt to remove the container
  and lid from the motor base while the
  motor is still spinning. Allow the appliance
  to come to a complete stop before
  removing the lid and pitcher.
  41 If the appliance overheats, a thermal
  switch will activate and temporarily
  disable the motor. To reset, unplug
  the appliance and allow it to cool
  for approximately 15 minutes before
  using again.
  42 The maximum wattage rating for this
  appliance is based on the configuration
  of the high speed bottom blade and glass
  pitcher blender. Other configurations may
  draw less power or current.
  43 Turn off the appliance and unplug the
  motor base before cleaning.

  Indicates to read and review instructions to understand operation and use of product.
  Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or
  substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
  Take care to avoid contact with hot surface. Always use hand protection to avoid burns.
  For indoor and household use only.
  ninjakitchen.eu

  36 • Page 20

  ENGLISH

  FEATURES

  PARTS

  A

  D

  PRE-COOK

  B
   The power symbol should be used to turn your appliance on or off.

  AUTO-iQ® PROGRAMS:
  E

  Features intelligent programs that combine
  unique pulsing, blending, pausing, and
  heating patterns that do the work for you.
  SMOOTHIE
  Combine your favourite fresh or frozen
  ingredients, liquids and powders.

  C

  DESSERT
  Use your favourite frozen fruit and dairy
  to make sorbets and frozen treats.
  FROZEN DRINK
  Crush ice and frozen fruit into restaurant
  style frozen drinks.

  OTHER FEATURES:

  SMOOTH SOUP
  Cook and blend your favourite smooth soups.
  CHUNKY SOUP
  Create homemade soup with more texture.

  Jug Lid with Removable Centre Cap

  B

  1.7L Glass Jug with Built-in Heating Element

  JAM
  Make your own fruit jams with texture
  or strain afterwards for a smooth result.

  C Motor Base

  SAUCE
  Create sweet or savoury sauces and fondues.

  D

  Tamper

  E

  Cleaning Brush

  CHOP
  Quickly chop up ingredients before making
  soups, sauces and dips.

  (power cord not shown)

  37

  BLEND
  Select BLEND then choose your speed
  setting. LOW, MED and HIGH will run for
  60 seconds or until manually stopped.
  COOK
  Select COOK, then choose either
  LOW, MED or HIGH temperature.
  The setting will run for 60 minutes
  or until manually stopped.

  MILKSHAKE
  Blend milks and your favourite flavours
  for a frothy milkshake.

  A

  MANUAL SETTINGS:

  POWER BUTTON
  Use to turn the unit on or off.
  CLEAN
  Combines heat and rapid pulses to remove
  stuck-on messes.
  HEAT ON
  Light will turn on when you have selected
  a program or function that uses heat.
  KEEP WARM
  Light will turn on after cooking and the
  unit will keep contents warm for up to
  60 minutes.

  SAUTE
  Unlock more flavour by quickly cooking
  onions, garlic, spices and more before
  making a homemade soup, sauce or dip.

  ninjakitchen.eu

  38 • Page 21

  IMPORTANT: Review all warnings
  located at the beginning of this
  manual before proceeding.

  HANDLING THE BLENDER JUG

  ENGLISH

  BEFORE FIRST USE

  LIFTING AND POURING FROM
  THE JUG

  1 Remove all packaging material and labels
  from the appliance. Separate all parts
  from each other.
  2 Wash the jug, lid, and accessories in warm,
  soapy water using a dishwashing utensil
  with a handle to avoid direct contact
  with the blades. DO NOT submerge the
  jug when washing.
  3 Thoroughly rinse and air-dry all parts

  Firmly grasp the handle with one hand
  and carefully pour out ingredients.

  NOTE: Follow cleaning instructions on
  page 12 very carefully. NOTE: DO NOT
  submerge the jug when washing.

  39

  DO NOT grasp the sides of the jug after
  hot blending or cooking. The surface of
  the jug is hot during and after operation.
  Surfaces are hot during and after operation.
  To prevent burns or personal injury, ALWAYS
  use protective hot pads or insulated oven
  mitts and use available handles and knobs.

  NOTE: If jug feels too heavy in one
  hand, use a protective mitt or glove
  and support the jug weight with your
  other hand.

  DO NOT grasp the underside of the jug
  after hot blending or cooking. The surface
  of the jug is hot during and after operation.
  Surfaces are hot during and after operation.
  To prevent burns or personal injury, ALWAYS
  use protective hot pads or insulated oven
  mitts and use available handles and knobs.
  ninjakitchen.eu

  40 • Page 22

  IMPORTANT: Review all warnings
  before proceeding.

  ASSEMBLY

  4 To install the lid on the lid on the jug, place
  the lid tab to the right of the handle. Press
  the lid down until it is secure. Rotate the
  tab clockwise so the arrow on the lid tab
  aligns with the arrow on the jug handle.

  AUTO-IQ® PROGRAMS

  ENGLISH

  GETTING STARTED WITH
  YOUR BLENDER & SOUP MAKER
  MANUAL SETTINGS

  1 Plug in motor base and place on a clean,
  dry, level surface such as a worktop or table.
  2 Lower the jug onto the motor base,
  aligning the handle to the arrow on
  the front right corner of the base.

  PRE-COOK

  5S
   ecure the centre cap by placing it down
  into the lid and twisting clockwise until it
  clicks into place.

  6 T
   o remove the lid from the jug, rotate the
  lid anti-clockwise out of the lock position
  and lift up.
  NOTE: After heated programs, steam may
  release as the lid is removed. Keep hands
  on the outer tabs and lift directly up.

  Soup line
  (1.4L)

  Cold line
  (1.6L)

  3 The Heat On light will turn on if
  the selected program uses heat.

  TIP: When making thicker recipes such
  as ice creams and dips, use the tamper
  to push ingredients towars the blades.
  Tamper should only be used when lid is
  attached to jug. Remove center cap and
  replace with tamper.

  3 Add ingredients, making sure not to exceed
  the max fill lines on the side of the jug. In
  COOK modes, DO NOT exceed the level
  labelled HOT in BLEND mode, DO NOT
  exceed the level labelled COLD.

  1 To begin, press the Power button.
  2 Press the program of your choice
  from the BLEND, COOK or
  PRE-COOK sections.

  NOTE: The unit will beep 3 times to alert
  you the that the program is going to stir
  ingredients. Make sure center cap is secure
  during use.

  PRE-COOK

  MANUAL BLEND
  Manual Blend speeds give you ultimate
  control over your blend.
  1 To begin, press the Power button.
  2 Choose BLEND to unlock speed options.
  3 Select LOW, MED, HIGH, or PULSE to
  begin blending.
  NOTE: The Pulse setting will run only
  when the PULSE button is pressed.

  MANUAL COOK
  Manual Cook settings puts the control in
  your hands.
  1 To begin, press the Power button.
  2 Choose COOK to unlock temperature options.
  3 Select LOW, MED, or HIGH to begin cooking.
  4 Timer will count up to 60 seconds or until
  manually stopped.
  NOTE: You can press PULSE during Manual
  Cook mode to gently stir ingredients.
  NOTE: For best results, quickly PULSE
  ingredients periodically during cooking to
  distribute heat and promote even cooking.

  41

  ninjakitchen.eu

  42 • Page 23

  ERROR MESSAGES

  ENGLISH

  CARE & MAINTENANCE
  CLEANING

  STORING

  DISPLAY SCREEN MESSAGES

  ERROR MESSAGES

  Wait for all parts to cool before cleaning.
  Separate all parts.

  Store the unit upright with the lid secured
  on the jug.

  “Lid”
  The lid is not assembled correctly. Be sure
  the lid is on the jug and locked in place
  before running a program.

  “E01” or “E02”
  Remove and reinstall the jug. If that does not
  solve the issue, contact Customer Service.
  So we may better assist you, please register
  your product online at registeryourninja.com
  and have the product on hand when you call.

  
  Hand-Washing
  Wash the jug, lid, and tamper with warm,
  soapy water. Use the included cleaning
  brush to avoid direct contact with the
  blades.
  NOTE: DO NOT submerge the blender
  jug. Submerging will damage the
  integrated heating element.
  
  Dishwasher
  The lid, centre cap and tamper are
  dishwasher safe.
  NOTE: DO NOT wash the blender jug
  in the dishwasher. Dishwashing will
  damage the integrated heating element.
  Motor Base
  Press the power button to turn off the
  unit, then unplug the motor base. Wipe
  motor base with a clean, damp cloth.

  CLEAN

  NOTE: DO NOT stack items on top of the
  unit. Store any remaining attachments
  alongside the unit or in a cabinet where they
  will not be damaged or create a hazard.

  RESETTING THE MOTOR
  This unit features a unique safety system
  that prevents damage to the motor by
  temporarily disabling the motor if it begins
  to overheat. Should this occur, follow the
  reset procedure below.
  1 
  Unplug the unit from the socket.
  2 Allow the unit to cool for approximately
  15 minutes before using.

  “JAr”
  The jug is properly attached to the base.
  Be sure the jug is secured in the base
  before selecting a program.
  “---” Blinking
  You are attempting to run a program
  too many times in a row. For your safety,
  certain programs may be run only 2
  consecutive times.
  NOTE: DO NOT attempt to remove
  the jug while the blender is running.
  Wait for the blades to stop spinning
  before removing the jug.

  IMPORTANT: Ensure that maximum
  capacities are not exceeded. This is the
  most typical cause of appliance overload.

  ORDERING REPLACEMENT PARTS
  To order additional parts and attachments,
  visit ninjakitchen.eu

  A combination of heat and rapid pulses
  easily removes residue from the nonstick
  coating in minutes
  Fill jug with 700ml of water and 2 small
  1 
  drops of washing up liquid.
  2 Place the lid on the jug and ensure it is
  properly closed.
  3 Press CLEAN.
  4 When the program is complete, discard
  the water and thoroughly rinse the jug.
  TIPS FOR BEST CLEANING RESULTS:
  1 Give the jug a quick rinse before running
  the CLEAN program.
  2 Run the CLEAN program immediately
  after use.

  43

  ninjakitchen.eu

  44 • Page 24

  NOTES

  ENGLISH

  TROUBLESHOOTING GUIDE
  WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation,
  turn power off and unplug unit before troubleshooting.
  Unit doesn’t turn on.
  • Make sure unit is plugged in.
  • Display will light up with usable programs once connected to power. Jug and lid
  must be engaged to select a program.
  Lid is stuck on jug.
  • The lid is removed by rotating from the handle anti-clockwise and then lifting up.
  My jug will not assemble to the base.
  • Make sure the Ninja® logo is facing forwards before placing the jug directly onto
  the blender base. If the jug is still not fully attached, rotate the metal coupling
  under the jug to help align it to the base.
  Cannot change time or temperature settings on Auto-iQ® programs.
  • All programs were developed by culinary experts to deliver the perfect balance
  of heating, stirring, and blending patterns to give perfect results, so you do not
  have to set the time or temperature.
  • To select a specific temperature, use the Manual COOK setting instead of an
  Auto-iQ program.
  Program has paused.
  • If the lid was removed while running a program or while in a Manual mode, the cooking
  or blending function will pause. Replace the lid and push the program button again to
  continue from where the time left off.
  Why does the blender sometimes count up and other times count down?
  • Auto-iQ programs are timed to finish on their own when they are complete, so the
  clock counts down until the program has finished. When using Manual modes, the
  clock will count up from 0 until the auto shutoff time is reached or the button for
  the current setting is pressed again.
  Jug still has residue after running the CLEAN program.
  • Try running the CLEAN program a second time. You may also hand-wash
  the jug using the included cleaning brush, which is specifically designed to clean
  those hard-to-reach areas.
  The control panel returns to home display.
  • The control panel is designed to return to standby mode when left inactive for
  3 minutes. If you have taken longer than 3 minutes to choose a function, or if
  the program has finished, the unit will return to standby mode.
  Why does the unit beep during Auto-iQ Programs?
  • We’ve incorporated a stir alert within all Auto-iQ programs to let you know the unit
  is about to stir. The alert is 3 beeps followed by a 2-second pause before each stir.

  45

  ninjakitchen.eu

  46 • Page 25

  ENGLISH

  PRODUCT REGISTRATION
  TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

  How long are our Products guaranteed for?

  When you buy a product in Germany as a consumer, you get the benefit of legal rights
  relating to the quality of the product (your “statutory rights”). You can enforce these
  statutory rights against your retailer. However, at Ninja we are so confident about the
  quality of our products (the “Products”) that we give you an additional manufacturer’s
  guarantee of up to two years. This guarantee only applies to the Product if it is bought
  in new and unused condition. These terms and conditions relate to our guarantees only
  – your statutory rights as a buyer are unaffected. Please note that the 2 year guarantee
  is available in all EU countries and in the UK if it stops being an EU country during the
  guarantee term.

  Our confidence in our design and quality control means that your Product is
  guaranteed for a total of two years.

  The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantees which are
  issued by SharkNinja Germany GmbH, Kurt–Blaum–Platz 8, 63450 Hanau (Germany)
  (“us”, “our” or “we”). They do not affect your statutory rights or the obligations of
  your retailer and your contract with them. The same applies if you have purchased the
  product directly from Ninja.
  Ninja® Guarantees

  What is covered by the guarantee?
  Repair or replacement (at Ninja’s discretion) of your Product, including all parts and
  labour in case of any defect in design, materials and workmanship (including transport
  and shipping costs). Our guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.
  What is not covered by the guarantee?
  • Normal wear and tear.
  •A
   ccidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless
  operation or handling of the kitchen appliance which is not in accordance with the
  Ninja® Instruction Manual supplied with your machine.
  •U
   se of the kitchen appliance for anything other than normal domestic household
  purposes.

  A household kitchen appliance constitutes a sizeable investment. Your new machine
  needs to work properly for as long as possible. The guarantee it comes with is an
  important consideration - and reflects how much confidence the manufacturer has in its
  product and manufacturing quality.

  • Use of parts not assembled or installed in accordance with the operating instructions.

  Our customer service helpline (0800 000 9063) is open from 9.00am to 6.00pm
  Monday - Friday. It’s free to call, and you’ll be put straight through to a Ninja
  representative. You’ll also find online support at www.ninjakitchen.eu.

  •R
   epairs or alterations carried out by parties other than Ninja or its agents, Repairs or
  alterations carried out by parties other than Ninja or its agents, unless you can show
  that the repairs or alterations carried out by others are not related to the defect for
  which you exercise the guarantee.

  How do I register my guarantee?
  You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you’ll
  need the following information about your machine:

  • Use of parts and accessories which are not Ninja® Genuine Components.
  • Faulty installation (except where installed by Ninja®).

  What happens when my guarantee runs out?

  • Serial Number (only if available)

  Ninja does not design products to last for a limited time. We do appreciate that there
  may be a desire for our customers to want to repair their kitchen appliance after the
  guarantee has elapsed. In this case please contact our free phone customer service help
  line and ask about our guarantee program, on 0800 000 9063 .

  • Date of purchase of the Product (receipt or delivery note)

  Where can I buy genuine Ninja spares and accessories?

  To register online, please visit www.ninjakitchen.eu

  Ninja spares and accessories are developed by the same engineers who developed your
  Ninja kitchen appliance. You’ll find a full range of Ninja spares, replacement parts and
  accessories for all Ninja machines at www.ninjakitchen.eu

  • Model no.

  IMPORTANT
  • The guarantee covers your Product for 2 years starting on the date of purchase.
  • Please keep the receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will
  need the receipt to verify the information supplied to us is correct. The inability to
  produce a valid receipt will invalidate your guarantee.

  Please remember that using non-Ninja spares may invalidate your manufacturer's
  guarantee. However, your statutory rights are unaffected.

  What are the benefits of registering my guarantee?
  When you register your guarantee, you can choose to receive our newsletter containing
  tips, advice and competitions. Hear the latest news about new Ninja technology and
  launches. If you register your guarantee online, you’ll get instant confirmation that we’ve
  received your details.
  For details of our privacy policy please visit www.ninjakitchen.eu

  47

  ninjakitchen.eu

  48 • Page 26

  por adquirir la batidora de vaso Ninja®

  ESPAÑOL

  GRACIAS

  ÍNDICE

  Instrucciones de seguridad importantes ������������������������������������������������������������������� 51
  REGISTRE SU PRODUCTO
  registermyninja.com
  Escanee el código QR utilizando un
  dispositivo móvil

  Piezas�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
  Características���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
  Programas AUTO-iQ® �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
  Modos MANUALES������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 54
  Antes del primer uso������������������������������������������������������������������������������������������������������ 55
  Manejo del vaso de la batidora������������������������������������������������������������������������������������ 56

  REGISTRE ESTA INFORMACIÓN
  Código del modelo: �����������������
  Número de serie: �������������������
  Fecha de compra: ������������������
  (Guarde el comprobante)
  Tienda de la compra: ����������������

  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
  Tensión:

  220-240 V, 50-60 Hz

  Potencia: 1000 W

  Introducción a su batidora de vaso���������������������������������������������������������������������������� 57
  Montaje���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57
  Programas Auto-iQ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 58
  Batido manual �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58
  Cocinado manual���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58
  Cuidado y mantenimiento�������������������������������������������������������������������������������������������� 59
  Limpieza ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 59
  Almacenaje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
  Rearme del motor�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
  Pedidos de piezas de repuesto���������������������������������������������������������������������������������������� 59
  Mensajes de error ����������������������������������������������������������������������������������������������������������60
  Guía de resolución de problemas���������������������������������������������������������������������������������61
  Registro del producto���������������������������������������������������������������������������������������������������� 63

  LEA ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y
  GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.
  Estas instrucciones han sido diseñadas
  para ayudarle a entender perfectamente
  el funcionamiento de su nueva batidora
  de vaso Ninja®.

  49

  Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros
  residuos domésticos en la UE. Con el objetivo de evitar posibles
  daños medioambientales o para la salud humana ocasionados por la
  eliminación de residuos no controlados, recicle el aparato de forma
  responsable para promover la reutilización sostenible de las fuentes de
  materiales. Para devolver cualquier dispositivo usado, use los sistemas
  de recogida y devolución o póngase en contacto con el vendedor donde
  adquirió este producto. Puede entregar este producto para un reciclado
  seguro para el medio ambiente.
  ninjakitchen.eu

  50 • Page 27

  SOLO PARA USO DOMÉSTICO • LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

  ADVERTENCIA
  Para reducir el riesgo de lesiones físicas, incendios, descargas eléctricas o daños
  materiales, deben respetarse siempre las precauciones básicas de seguridad,
  incluidas las siguientes advertencias y subsiguientes instrucciones numeradas.
  Tenga mucho cuidado al mover el aparato con aceite u otros líquidos calientes
  en su interior.
  No emplee el aparato para fines distintos a los que está destinado.
  1

  Lea todas las instrucciones antes de utilizar el
  artículo y sus accesorios.

  2

  Cumpla atentamente y ponga en práctica todas
  las advertencias e instrucciones. Esta unidad
  contiene conexiones eléctricas, componentes
  móviles y elementos calentadores que
  constituyen un posible riesgo para el usuario.

  3

  Tómese su tiempo y proceda con cuidado al
  desembalar el producto en su conjunto.

  4

  Realice un inventario del contenido del
  embalaje para asegurarse de disponer de todos
  los componentes necesarios para utilizar el
  producto de forma correcta y segura.

  5

  Las cuchillas están afiladas. Tenga cuidado al
  manipularlas.

  6

  APAGUE el aparato y desconéctelo de la toma
  de alimentación cuando no vaya a utilizarlo,
  antes de montar o desmontar componentes y
  antes de limpiarlo. Para desenchufar el aparato,
  sujete el cuerpo del enchufe y desconéctelo
  de la toma de corriente. NUNCA desenchufe
  el aparato agarrando el cable flexible y tirando
  de él.

  7

  Antes de utilizar el producto, lave todas las
  partes que puedan entrar en contacto con los
  alimentos. Siga las instrucciones de lavado de
  este manual de instrucciones.

  8

  Para evitar descargas eléctricas, NO sumerja el
  aparato y evite que el cable se moje con agua o
  cualquier otro líquido.

  9

  NO utilice este aparato al aire libre.
  Se ha diseñado para un uso exclusivamente
  doméstico y en interiores.

  10 NO ponga en funcionamiento ningún aparato
  con el cable de alimentación o el enchufe
  dañados, ni después de haber funcionado
  incorrectamente, o haberse caído o dañado de
  cualquier modo. Esta máquina no dispone de
  piezas cuyo mantenimiento pueda ser realizado
  por el usuario. Si alguno de los componentes
  de la máquina sufre daños, póngase en
  contacto con SharkNinja para su reparación o
  mantenimiento.

  51

  11

  Este aparato contiene marcas importantes en
  las patillas del enchufe. El cable de alimentación
  no se puede reemplazar por completo. Si
  sufre algún daño, póngase en contacto con
  SharkNinja para su reparación o mantenimiento.

  12 No se deben utilizar cables alargadores
  con esta máquina.
  13 NO permita que los niños utilicen el aparato
  para jugar. Vigile atentamente a los niños
  cuando utilice el aparato cerca de ellos.
  14 Este aparato no debe ser utilizado por personas
  con facultades físicas, sensoriales o intelectuales
  disminuidas, o que carezcan de la experiencia
  y los conocimientos debidos, salvo que estén
  controladas y específicamente instruidas por
  otra persona responsable de su seguridad.
  15 Los niños no deben realizar la limpieza y el
  mantenimiento.
  16 Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance
  de los niños.
  17 Antes de cada uso, revise el juego de cuchillas
  para detectar cualquier posible daño. Si
  alguna cuchilla está doblada o sospecha que
  presenta algún daño, póngase en contacto con
  SharkNinja para solicitar un repuesto.

  GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
  24 Utilice EXCLUSIVAMENTE los acoplamientos
  y accesorios suministrados con el producto
  o recomendados por SharkNinja. El uso de
  accesorios, incluidos los frascos para conservas,
  no recomendados o vendidos por SharkNinja
  podría causar incendios, descargas eléctricas o
  lesiones.
  25 El aparato solo debe utilizarse con el soporte
  suministrado.
  26 Evite el contacto con los componentes móviles
  de la máquina durante el funcionamiento y
  manipulación de la misma.
  27 NO utilice la máquina con el recipiente vacío.
  28 NO rellene los recipientes más allá de las líneas
  de máximo llenado de ingredientes o de líquido.
  29 NO introduzca en el microondas ningún
  recipiente o accesorio incluidos con la máquina.
  30 Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que
  todos los utensilios hayan sido retirados de
  los recipientes. Si no retira los utensilios, los
  recipientes pueden romperse y causar lesiones
  físicas a personas o daños materiales.
  31 Mantenga las manos y los utensilios lejos del
  recipiente durante el funcionamiento para
  reducir el riesgo de lesiones físicas graves o
  daños en la batidora. Puede utilizar una rasqueta
  o una espátula de goma ÚNICAMENTE cuando
  la batidora no esté en funcionamiento.
  32 NUNCA utilice la máquina sin las tapas
  colocadas. NO intente vencer el mecanismo de
  enclavamiento. Asegúrese de que el recipiente y
  la tapa están correctamente colocados antes de
  poner en funcionamiento la máquina.

  38 NO agarre los lados del vaso después de
  batir o cocinar en caliente. La superficie del
  vaso estará caliente durante y después de su
  funcionamiento. Las superficies se calientan
  durante su funcionamiento y después de este.
  Para prevenir quemaduras o lesiones, utilice EN
  TODO MOMENTO salvamanteles o manoplas de
  cocina aislantes y use las asas y los mangos con
  que va equipado el aparato.
  39 Si encuentra ingredientes sin batir pegados en
  los laterales del vaso, detenga la máquina, retire
  la tapa y utilice una rasqueta o una espátula
  de goma para despegarlos. NUNCA introduzca
  las manos en el vaso, ya que podría entrar en
  contacto con una de las cuchillas y cortarse.
  40 NO intente retirar el recipiente o las tapas del
  cuerpo motor mientras el motor está girando.
  Espere hasta que la máquina se detenga por
  completo antes de retirar las tapas y el vaso.
  41 Si la máquina se sobrecalienta, la protección
  térmica se activará y apagará temporalmente el
  motor. Desenchufe la máquina y déjela enfriar
  alrededor de 15 minutos antes de volver a usarla.
  42 La potencia máxima admisible para esta
  máquina se basa en la configuración de la
  batidora de vaso de cristal y la cuchilla inferior
  de alta velocidad. Otras configuraciones podrían
  presentar un consumo de potencia o de
  corriente menor.
  43 Apague la máquina y desenchufe el cuerpo
  motor antes de limpiarlos.

  33 NO someta los recipientes y accesorios a
  cambios bruscos de temperatura. Podrían sufrir
  daños.

  18 NO intente afilar las cuchillas.

  34 NUNCA deje el aparato desatendido cuando
  esté en marcha.

  19 NO deje que el cable cuelgue de bordes de
  mesas o de encimeras ni que toque superficies
  calientes.

  35 Ponga en marcha la batidora SIEMPRE con la
  tapa bien colocada.

  20 EVITE que el cable entre en contacto con
  superficies calientes, incluidas estufas u otros
  aparatos emisores de calor.

  37 Deje que el aparato se enfríe antes de montar o
  desmontar las piezas y antes de su limpieza.

  36 Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la
  batidora, este podría expulsarse del aparato por
  un chorro repentino.

  21 NO ponga el aparato cerca de un quemador
  eléctrico o de gas caliente, ni en un horno
  caliente.

  Indica la necesidad de leer y revisar las instrucciones para entender el
  funcionamiento y uso del producto.

  22 Utilice SIEMPRE el aparato sobre una superficie
  seca y nivelada.

  Indica la presencia de riesgos que pueden causar lesiones, muerte o daños
  materiales considerables si se pasa por alto el aviso incluido en este símbolo.

  23 Mantenga las manos, el pelo y la ropa fuera del
  recipiente al cargarlo y utilizarlo.

  Procure evitar el contacto con superficies calientes. Protéjase siempre las manos
  para evitar quemarse.
  Solo para uso doméstico y en interiores.
  ninjakitchen.eu

  52

  ESPAÑOL

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES • Page 28

  ESPAÑOL

  CARACTERÍSTICAS

  PIEZAS

  A

  D

  PRE-COOK

  B
   
  Utilice el símbolo de encendido para encender y apagar su máquina.

  PROGRAMAS AUTO-iQ®:
  E

  C

  Incluye programas inteligentes que combinan patrones únicos de pulsación, batido, pausa y
  calor para hacer el trabajo por usted.
  SMOOTHIE (ZUMO)
  Combine sus ingredientes frescos o congelados
  favoritos, tanto líquidos como en polvo.
  DESSERT (POSTRE)
  Use sus frutas y lácteos congelados favoritos
  para hacer sorbetes y delicias heladas.
  FROZEN DRINK (GRANIZADO)
  Triture hielo y fruta congelada para hacer
  bebidas frías que parecerán de restaurante.
  MILKSHAKE (BATIDO)
  Mezcle leche y sus sabores favoritos
  para obtener un batido espumoso.
  SMOOTH SOUP (SOPA FINA)
  Cocine y mezcle sus sopas finas favoritas.
  CHUNKY SOUP (SOPA CON TROCITOS)
  Elabore una sopa casera con más textura.

  A

  Tapa del vaso con tapón central extraíble

  B Vaso de cristal de 1,7 l con elemento
  calentador integrado
  C 
  Cuerpo motor

  (el cable de alimentación no se muestra)

  D

  Espátula

  E

  Cepillo de limpieza

  53

  JAM (MERMELADA)
  Haga sus propias mermeladas de fruta con textura
  o cuélelas a continuación para obtener una textura
  fina.
  SAUCE (SALSA)
  Elabore salsas y fondues dulces o saladas.

  AJUSTES MANUALES:
  BLEND (BATIR)
  Seleccione BLEND y, a continuación, elija el ajuste
  de velocidad. LOW (Baja), MED (Media) y HIGH
  (Alta) funcionarán durante 60 segundos o hasta
  que se detengan manualmente.
  COOK (COCINAR)
  Seleccione COOK y, a continuación, seleccione
  la temperatura LOW, MED o HIGH. Este ajuste
  funcionará durante 60 minutos o hasta que se
  detenga manualmente.

  OTRAS FUNCIONES:
  POWER BUTTON (BOTÓN DE ENCENDIDO/
  APAGADO)
  Utilícelo para encender o apagar la unidad.
  CLEAN (LIMPIAR)
  Combina calor e impulsos rápidos para eliminar la
  suciedad incrustada.
  HEAT ON (CALOR ENCENDIDO)
  La luz se encenderá cuando haya seleccionado
  un programa o función que utilice calor.
  KEEP WARM (MANTENER CALIENTE)
  La luz se encenderá después de cocinar y la
  unidad mantendrá el contenido caliente durante
  un máximo de 60 minutos.

  CHOP (PICAR)
  Pique rápidamente los ingredientes antes de hacer
  sopas, salsas o aderezos.
  SAUTE (SALTEAR)
  Libere más sabor cocinando rápidamente cebollas,
  ajo, especias, etc. antes de hacer una sopa, salsa o
  aderezo casero.

  ninjakitchen.eu

  54 • Page 29

  IMPORTANTE: Antes de proceder,
  lea todas las advertencias que encontrará al principio de este manual.
  1

  MANEJO DEL VASO DE LA BATIDORA

  ESPAÑOL

  ANTES DEL PRIMER USO

  LEVANTAR Y VERTER
  DEL VASO

  Retire el material de embalaje y las etiquetas del
  aparato. Separe todas las partes entre sí.

  2 Lave el vaso, la tapa y los accesorios con agua
  jabonosa templada utilizando un utensilio para
  fregar con mango que evite el contacto directo
  con las cuchillas. NO sumerja el vaso al fregarlo.
  3 Enjuague a fondo y seque al aire todas las
  piezas.

  Agarre firmemente el asa con una mano
  y vierta los ingredientes con cuidado.

  NOTA: Siga atentamente las instrucciones de
  limpieza de la página 12. NOTA: NO sumerja el vaso
  al fregarlo.

  55

  NO agarre los lados del vaso después de
  batir o cocinar en caliente. La superficie del
  vaso estará caliente durante y después de su
  funcionamiento. Las superficies se calientan
  durante su funcionamiento y después de este. Para
  prevenir quemaduras o lesiones, utilice EN TODO
  MOMENTO salvamanteles o manoplas de cocina
  aislantes y use las asas y los mangos con que va
  equipado el aparato.

  NOTA: Si el vaso le resulta demasiado pesado
  en una mano, utilice una manopla o guante de
  cocina y sostenga el peso del vaso con la
  otra mano.

  NO agarre la parte inferior del vaso después
  de batir o cocinar en caliente. La superficie del
  vaso estará caliente durante y después de su
  funcionamiento. Las superficies se calientan
  durante su funcionamiento y después de este.
  Para prevenir quemaduras o lesiones, utilice EN
  TODO MOMENTO salvamanteles o manoplas de
  cocina aislantes y use las asas y los mangos con
  que va equipado el aparato.

  ninjakitchen.eu

  56 • Page 30

  4 Para instalar la tapa del vaso, coloque la
  lengüeta de la tapa a la derecha del asa.
  Presione la tapa hacia abajo hasta que esté
  bien sujeta. Gire la lengüeta hacia la derecha
  para que la flecha de la lengüeta de la tapa se
  alinee con la flecha del asa del vaso.

  IMPORTANTE: Antes de proceder,
  lea todas las advertencias.

  MONTAJE

  PROGRAMAS AUTO-iQ®

  ESPAÑOL

  INTRODUCCIÓN A
  SU BATIDORA DE VASO
  AJUSTES MANUALES

  1 E
   nchufe el cuerpo motor y colóquelo sobre
  una superficie limpia, seca y nivelada, como
  una encimera o una mesa.
  2 Baje el vaso hasta colocarlo sobre el cuerpo
  motor, alineando el asa con la flecha de
  la esquina delantera derecha del cuerpo.

  PRE-COOK

  1 Para comenzar, pulse el botón de encendido/
  apagado.

  5 Fije el tapón central introduciéndolo en la tapa
  y girándolo hacia la derecha hasta que encaje
  en su sitio.

  2 
  Pulse el programa que desee de las secciones
  BLEND (Batir), COOK (Cocinar) o PRE-COOK
  (Precocinar).
  3 La luz de Heat On (Calor encendido) se
  encenderá si el programa seleccionado utiliza
  calor.

  PRE-COOK

  BATIDO MANUAL
  Las velocidades de batido manual le brindan el
  máximo control sobre su mezcla.
  1 Para comenzar, pulse el botón de encendido/
  apagado.
  2 Elija BLEND (Batir) para desbloquear las
  opciones de velocidad.
  3S
   eleccione LOW (Baja), MED (Media), HIGH
  (Alta) o PULSE (Impulsos) para empezar a batir.

  3 Añada los ingredientes, asegurándose de no
  exceder las líneas de llenado máximo marcadas
  en el lateral del vaso. En los modos COOK
  (Cocinar), NO exceda el nivel marcado como
  HOT (Caliente) en el modo BLEND (Batir)
  ni TAMPOCO exceda el nivel marcado como
  COLD (Frío).

  Línea para
  sopa
  (1,4 l)

  Línea
  para frío
  (1,6 l)

  CONSEJO: Cuando haga recetas más espesas,
  como helados y cremas de untar, utilice la
  espátula para empujar los ingredientes hacia
  las cuchillas. Solo se debe utilizar la espátula
  cuando la tapa esté enganchada al vaso. Retire
  el tapón central y sustitúyalo por la espátula.
  6 Para retirar la tapa del vaso, gire la tapa hacia
  la izquierda para sacarla de la posición de
  bloqueo y levántela.
  NOTA: Tras los programas de calentamiento,
  puede desprenderse vapor a medida que
  se retira la tapa. Mantenga las manos en las
  lengüetas exteriores y levante directamente.

  NOTA: El ajuste de impulsos solo funcionará
  cuando esté pulsado el botón PULSE
  (Impulsos).

  COCINADO MANUAL
  Los ajustes de cocinado manual ponen el
  control en sus manos.

  NOTA: La unidad emitirá 3 pitidos para
  avisarle de que el programa va a mezclar los
  ingredientes. Asegúrese de que el tapón central
  esté bien sujeto durante el uso.

  1 Para comenzar, pulse el botón de encendido/
  apagado.
  2 Elija COOK (Cocinar) para desbloquear las
  opciones de temperatura.
  3 S
   eleccione LOW (Baja), MED (Media) o HIGH
  (Alta) para empezar a cocinar.
  4 El temporizador contará hasta 60 segundos o
  hasta que se detenga manualmente.

  NOTA: Puede pulsar PULSE (Impulsos) durante
  el modo de cocinado manual para mezclar
  suavemente los ingredientes.
  NOTA: Para obtener los mejores resultados,
  pulse rápidamente el botón PULSE de forma
  periódica durante el cocinado para distribuir el
  calor y promover una cocción uniforme.

  57

  ninjakitchen.eu

  58 • Page 31

  MENSAJES DE ERROR

  LIMPIEZA

  ALMACENAJE

  Espere a que todas las piezas se enfríen antes de
  limpiarlas. Separe todas las piezas entre sí.

  Guarde la unidad en posición vertical con la tapa
  bien sujeta al vaso.

  MENSAJES DE LA PANTALLA DEL
  VISOR

  
  Lavado a mano
  Lave el vaso, la tapa y la espátula con agua
  jabonosa tibia. Utilice el cepillo de limpieza
  incluido para evitar el contacto directo con las
  cuchillas.
  NOTA: NO sumerja el vaso de la batidora. Al
  sumergirlo se dañaría el elemento calentador
  integrado.
  
  Lavado en lavavajillas
  La tapa, el tapón central y la espátula son
  aptos para lavavajillas.

  NOTA: NO apile elementos sobre la unidad.
  Guarde todos los accesorios restantes junto
  con la unidad o en un armario en el que no
  vayan a sufrir daños ni suponer un peligro.

  REARME DEL MOTOR

  “Jar” (Vaso)
  El vaso no está bien sujeto a la base.
  Asegúrese de que el vaso esté bien sujeto en la
  base antes de seleccionar un programa.

  Esta unidad cuenta con un sistema de seguridad
  único que evita daños en el motor al desactivarlo
  temporalmente si comienza a sobrecalentarse. Si
  esto sucede, siga el siguiente procedimiento de
  rearme.

  “---” parpadeando
  Está intentando ejecutar un programa
  demasiadas veces seguidas. Por su seguridad,
  algunos programas solo pueden ejecutarse dos
  veces seguidas.

  1 
  Desenchufe la unidad de la toma de corriente.
  NOTA: NO lave el vaso de la batidora en el
  lavavajillas. Al lavarlo en el lavavajillas se
  dañaría el elemento calentador integrado.
  Cuerpo motor
  Pulse el botón de encendido/apagado para
  apagar la unidad y, a continuación, desenchufe
  el cuerpo motor. Limpie el cuerpo motor con
  un paño húmedo limpio.

  “Lid” (Tapa)
  La tapa no está montada correctamente.
  Asegúrese de que la tapa esté en el vaso y que
  esté bloqueada en su sitio antes de ejecutar un
  programa.

  2 
  Deje enfriar la unidad durante 15 minutos antes
  de volver a utilizarla.
  IMPORTANTE: Asegúrese de no exceder la
  capacidad máxima. Este es el principal motivo
  de sobrecarga de la máquina.

  ESPAÑOL

  CUIDADO Y MANTENIMIENTO

  MENSAJES DE ERROR
  “E01” o “E02”
  Extraiga y vuelva a colocar el vaso. Si esto no
  soluciona el problema, póngase en contacto
  con Atención al cliente. A fin de que podamos
  ayudarle mejor, registre su producto en línea en
  registeryourninja.com y tenga el producto a mano
  cuando llame.

  NOTA: NO intente retirar
  el vaso mientras la batidora esté en
  funcionamiento. Espere a que las cuchillas
  dejen de girar antes de retirar el vaso.

  PEDIDOS DE PIEZAS DE REPUESTO
  Para pedir piezas y accesorios adicionales, visite
  ninjakitchen.eu

  MÉTODO DE LIMPIEZA
  Una combinación de calor e impulsos rápidos
  elimina fácilmente los residuos del revestimiento
  antiadherente en cuestión de minutos.
  1 L
   lene el vaso con 700 ml de agua y 2 gotas
  pequeñas de líquido lavavajillas.
  2 C
   oloque la tapa en el vaso y asegúrese de que
  esté bien cerrada.
  3 Pulse CLEAN (Limpiar).
  4 Cuando el programa haya finalizado, deseche
  el agua y enjuague bien el vaso.

  CONSEJOS PARA OBTENER LOS
  MEJORES RESULTADOS DE LIMPIEZA:
  1 
  Enjuague rápidamente el vaso antes de ejecutar
  el programa CLEAN (Limpiar).
  2 Ejecute el programa CLEAN (Limpiar)
  inmediatamente después del uso.

  59

  ninjakitchen.eu

  60 • Page 32

  NOTAS

  ESPAÑOL

  GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas y la puesta en marcha
  accidental de la unidad, apáguela y desenchúfela antes de solucionar
  cualquier fallo.
  La máquina no se enciende.
  • Compruebe si la máquina está enchufada a la corriente.
  • La pantalla se iluminará con los programas que se pueden utilizar una vez esté conectada a la
  corriente. Para poder seleccionar un programa, el vaso y la tapa deben estar enganchados.
  La tapa está atascada en el vaso.
  • La tapa se retira girando del asa hacia la izquierda y luego levantándola.
  Mi vaso no se engancha a la base.
  • Asegúrese de que el logotipo de Ninja® esté orientado hacia delante antes de colocar el vaso
  directamente en la base de la batidora. Si el vaso aún no está completamente enganchado, gire el
  acoplamiento metálico bajo el vaso para ayudar a alinearlo con la base.
  No se pueden cambiar los ajustes de tiempo o temperatura en los programas Auto-iQ®.
  • Todos los programas han sido desarrollados por expertos culinarios para ofrecer el equilibrio
  perfecto entre los patrones de calor, mezcla y batido, y obtener así resultados perfectos, por lo que
  no es necesario que ajuste el tiempo o la temperatura.
  • Para seleccionar una temperatura específica, utilice el ajuste de cocinado manual en lugar de un
  programa Auto-iQ.
  El programa se ha detenido.
  • Si retira la tapa mientras se ejecuta un programa o mientras está en un modo manual, la función de
  cocinado o batido se detendrá. Vuelva a colocar la tapa y pulse de nuevo el botón de programa para
  continuar a partir del momento en el que se detuvo.
  ¿Por qué la batidora a veces cuenta hacia delante y otras hacia atrás?
  • Los programas Auto-iQ están programados para terminar por sí solos cuando se hayan completado,
  por lo que el reloj cuenta hacia atrás hasta que el programa ha terminado. Cuando se utilizan los
  modos manuales, el reloj contará desde 0 hasta que se alcance el tiempo de apagado automático
  o hasta que se pulse de nuevo el botón para el ajuste actual.
  El vaso todavía tiene residuos tras ejecutar el programa CLEAN (Limpiar).
  • Intente ejecutar el programa CLEAN (Limpiar) por segunda vez. También puede lavar a mano
  el vaso con el cepillo de limpieza incluido, que está diseñado específicamente para limpiar esas áreas
  de difícil acceso.
  El panel de control vuelve a la pantalla de inicio.
  • El panel de control está diseñado para volver al modo de espera cuando se deja inactivo durante
  3 minutos. Si ha tardado más de 3 minutos en elegir una función o si el programa ha terminado, la
  unidad volverá al modo de espera.
  ¿Por qué pita la unidad durante los programas Auto-iQ?
  • Hemos incorporado una alerta de agitación en todos los programas Auto-iQ para que sepa que
  la unidad está a punto de remover. La alerta consiste en 3 pitidos, seguidos de una pausa de
  2 segundos antes de cada agitación.

  61

  ninjakitchen.eu

  62 • Page 33

  ESPAÑOL

  REGISTRO DEL PRODUCTO
  GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

  ¿Cuánto tiempo duran las garantías de nuestros Productos?

  Cuando adquiere un producto en España en calidad de consumidor, a usted le amparan derechos
  legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto. Usted puede hacer valer esos derechos
  legales ante su proveedor. No obstante, Ninja confía tanto en la calidad de sus productos (los
  “Productos”) que le otorgamos una garantía adicional del fabricante de hasta dos años. Esta garantía
  solo resulta de aplicación a los Productos en el caso de que estos hayan sido comprados nuevos y sin
  ningún tipo de uso. Estos términos y condiciones se aplican solamente a nuestras garantías, sin que sus
  derechos legales como comprador se vean afectados. Tenga en cuenta que los dos años de garantía
  están disponibles en todos los países de la UE y en el Reino Unido en el supuesto que dejase de
  pertenecer a la UE durante el periodo de garantía.

  La confianza en nuestro diseño y en nuestro control de calidad nos permite garantizar su Producto por
  un total de dos (2) años.

  A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son
  emitidos por SharkNinja Germany GmbH, empresa con domicilio social en Kurt–Blaum–Platz 8, 63450
  Hanau (Alemania) (“nos”, “nuestro[s]”, “nuestra[s]” o “nosotros”). Dichas condiciones no afectan a
  sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado
  con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente de aplicación en el caso de que usted haya
  comprado el producto a Ninja de forma directa.
  Garantías de Ninja®
  Un electrodoméstico de cocina constituye una inversión considerable. El nuevo aparato debe funcionar
  correctamente el mayor tiempo posible. La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y
  refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.
  Puede encontrar asistencia en línea en www.ninjakitchen.eu.
  ¿Cómo debo registrar mi garantía?
  Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar
  tiempo, le informamos de que necesitará los siguientes datos de su máquina:

  ¿Qué cubre la garantía?
  La reparación o la sustitución de su Producto (a discreción de Ninja), incluidas piezas y mano de obra
  —en caso de que existiese algún defecto en el diseño, en los materiales o en el acabado— y los gastos
  de transporte y envío. Nuestra garantía es adicional a sus derechos legales como consumidor.
  ¿Qué aspectos no cubre la garantía?
  • Desgaste normal por el uso.
  •D
   años accidentales y averías debidas a uso o mantenimiento negligentes, uso indebido, descuido,
  acciones imprudentes o manipulación del electrodoméstico de cocina que no respete lo indicado en
  el manual de instrucciones de Ninja® suministrado con el aparato.
  • Uso del electrodoméstico de cocina para fines distintos de los propios del hogar.
  • Montaje de componentes o accesorios en contradicción con las instrucciones.
  • Uso de piezas y accesorios que no sean componentes Ninja® originales.
  • Instalación incorrecta (salvo cuando la haya efectuado Ninja®).
  •R
   eparaciones o modificaciones realizadas por personas ajenas a Ninja o sus representantes, salvo
  que usted pueda demostrar que las reparaciones o modificaciones realizadas por terceros no están
  relacionadas con el defecto por el cual usted hace uso de la garantía.
  ¿Qué sucede cuando vence la garantía?

  • Número de modelo

  Ninja no diseña sus productos para que duren solo un tiempo limitado. Somos conscientes de que los
  clientes quizás deseen reparar sus electrodomésticos de cocina una vez que haya vencido la garantía.
  Puede encontrar asistencia en línea en www.ninjakitchen.eu.

  • Número de serie (solo si está disponible)

  ¿Dónde se pueden adquirir recambios y accesorios Ninja originales?

  • Fecha de compra del producto (factura, recibo o albarán)

  Los recambios y los accesorios Ninja están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan el
  electrodoméstico de cocina Ninja. Puede ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios
  Ninja correspondientes a todas las máquinas Ninja en www.ninjakitchen.eu.

  Para el registro en línea, visite www.ninjakitchen.eu.
  IMPORTANTE
  • La garantía cubre el Producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.

  Recuerde que el uso de recambios no originales de Ninja podría anular la garantía del fabricante.
  No obstante, sus derechos legales no se verán afectados.

  • Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar
  la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la
  información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de
  compra válido, la garantía quedará invalidada.
  ¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?
  Si registra la garantía, podrá elegir si desea recibir nuestro boletín, donde se ofrecen consejos,
  recomendaciones y concursos. Estará al tanto de las noticias más recientes sobre los nuevos productos
  y tecnologías de Ninja. Si registra su garantía en línea, recibirá inmediatamente la confirmación de que
  hemos recibido sus datos.
  Para obtener información sobre nuestra política de privacidad, visite www.ninjakitchen.eu.

  63

  ninjakitchen.eu

  64 • Page 34

  d’avoir fait l’acquisition de ce Blender et Soup Maker Ninja®

  FRANÇAIS

  MERCI

  TABLE DES MATIÈRES

  Mises en garde importantes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67
  Pièces�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69

  ENREGISTREZ VOTRE ACHAT
  registermyninja.com
  Scannez le code QR avec
  un appareil mobile

  Caractéristiques�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70
  Programmes AUTO-iQ®�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70
  Modes MANUELS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70
  Avant la première utilisation ������������������������������������������������������������������������������������������������������������71
  Manipulation du bol du blender������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72

  ENREGISTREZ CES INFORMATIONS
  Numéro de modèle : ����������������
  Numéro de série : ������������������
  Date d’achat : ����������������������
  (Gardez le justificatif d’achat)
  Magasin d’achat : �������������������

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
  Tension :

  220-240V, 50-60Hz

  Puissance : 1000 W

  À la découverte de votre Blender et Soup MAKER����������������������������������������������������������������������� 73
  Assemblage ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73
  Programmes Auto-iQ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
  Manual blend (mixage manuel) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
  Cuisson manuelle��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
  Entretien et maintenance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75
  Nettoyage��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75
  Rangement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75
  Réinitialisation du moteur����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75
  Commande de pièces de rechange������������������������������������������������������������������������������������������������������75
  Messages d’erreur������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76
  Guide de dépannage��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77
  Enregistrement du produit ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79

  À LIRE ATTENTIVEMENT ET
  À CONSERVER POUR CONSULTATION
  ULTÉRIEURE.
  Le présent mode d’emploi est destiné
  à vous aider à bien comprendre le
  fonctionnement de votre nouveau
  Blender et Soup Maker Ninja.

  65

  Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d’autres
  déchets ménagers dans toute l’UE. Pour prévenir d’éventuels dommages
  sur l’environnement ou la santé résultant de la décharge non contrôlée
  des déchets, recycler l’appareil de manière responsable afin de favoriser
  la réutilisation rationnelle des matériaux. Pour renvoyer votre appareil
  usagé, utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le
  détaillant chez qui ce produit a été acheté. Ceux-ci peuvent procéder au
  recyclage du produit en toute sécurité.
  ninjakitchen.eu

  66 • Page 35

  CONSERVER CETTE
  NOTICE EN LIEU SÛR

  AVERTISSEMENT

  25 Utilisez UNIQUEMENT les pièces et accessoires
  fournis avec le produit ou recommandés par
  SharkNinja. L’utilisation d’accessoires non
  recommandés ou non vendus par SharkNinja, y
  compris les bocaux, peut entraîner des risques
  d’incendie, de chocs électriques ou de blessures.

  APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE • VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
  TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER VOTRE APPAREIL


  Pour réduire le risque de blessure, d’incendie, de choc électrique ou de
  dommages matériels, les consignes de sécurité de base doivent toujours
  être respectées, notamment les avertissements numérotés ci-dessous et les
  instructions qui les suivent.
  Faites très attention lors de la manipulation de l'appareil contenant de
  l’huile ou d’autres liquides très chauds.
  N’utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles prévues.

  26 L’appareil ne doit fonctionner qu’avec le socle
  fourni.
  27 Lors de l’utilisation et de la manipulation de
  l’appareil, évitez tout contact avec les pièces
  mobiles.

  1

  Lisez toutes les instructions avant d’utiliser
  l’appareil et ses accessoires.

  12 peut être remplacé. S'il est endommagé, contactez
  SharkNinja pour l'entretien.

  28 NE FAITES PAS fonctionner l’appareil avec un
  récipient vide.

  2

  Observez attentivement et suivez tous les
  avertissements et instructions. Cet appareil contient
  des raccordements électriques, des pièces mobiles
  et des résistances pouvant exposer l’utilisateur à
  des risques.

  13 Les rallonges ne doivent pas être utilisées
  avec cet appareil.

  29 NE REMPLISSEZ PAS les récipients au-delà du
  niveau de remplissage maximal ou des lignes de
  remplissage maximal des liquides.

  3

  Prenez votre temps et faites preuve de prudence
  lors du déballage et de l’installation de l’appareil.

  4

  Faites l’inventaire de tout le contenu pour vous
  assurer d'avoir toutes les pièces nécessaires pour
  faire fonctionner votre appareil correctement et en
  toute sécurité.

  5

  Les lames sont très coupantes. Manipulez avec
  précaution.

  6

  Éteignez l’appareil et débranchez-le lorsqu’il n’est
  pas utilisé, avant le montage ou le démontage de
  pièces, et avant le nettoyage. Pour le débrancher,
  saisissez la fiche par sa partie principale et sortez-la
  de la prise.Ne le débranchez JAMAIS en saisissant
  et en tirant sur le câble flexible.

  7

  8

  9

  Lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en
  contact avec des aliments avant utilisation. Suivez
  les instructions de lavage figurant dans le présent
  mode d’emploi.
  Pour éviter le risque de choc électrique, ne plongez
  EN AUCUN CAS l’appareil et ne laissez pas le câble
  d’alimentation entrer en contact avec toute forme
  de liquide.
  N’UTILISEZ PAS cet appareil à l’extérieur. Il est
  uniquement destiné à un usage ménager à l’intérieur.

  10 N’UTILISEZ PAS un appareil dont le câble
  ou la fiche est endommagé(e) ou après un
  dysfonctionnement de l'appareil, sa chute ou sa
  détérioration de quelque manière que ce soit. Cet
  appareil ne comporte pas de pièces réparables
  par l’utilisateur. S'il est endommagé, contactez
  SharkNinja pour l'entretien.
  11

  Cet appareil possède d’importants marquages sur
  la tête de la fiche. Le câble d’alimentation ne

  14 NE LAISSEZ PAS les enfants utiliser l’appareil
  ou jouer avec. Redoublez de vigilance en cas
  d’utilisation de l’appareil à proximité d’enfants.
  15 Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé
  par des personnes dont les capacités mentales,
  sensorielles ou physiques sont réduites, ou
  présentant un manque d’expérience et de
  connaissances, sauf si elles sont sous la surveillance
  ou ont reçu des instructions d’utilisation de
  l’appareil par la personne responsable de leur
  sécurité.
  16 Le nettoyage et la maintenance par l’utilisateur ne
  doivent pas être effectués par des enfants.
  17 Gardez l’appareil et son câble d’alimentation hors
  de la portée des enfants.
  18 Avant chaque utilisation, vérifiez que les jeux de
  lames ne sont pas endommagés. Si une lame est
  tordue ou si vous soupçonnez des dommages,
  contactez SharkNinja pour la faire remplacer.
  19 NE TENTEZ PAS d’affûter les lames.
  20 NE LAISSEZ PAS le câble pendre du bord d’une
  table ou d’un plan de travail ou entrer en contact
  avec des surfaces chaudes.
  21 NE LAISSEZ PAS l’appareil ou le câble entrer en
  contact avec des surfaces chaudes, notamment
  les plaques de cuisson et d’autres appareils de
  chauffage.
  22 NE LE PLACEZ PAS au-dessus ou à côté d'un gaz
  chaud, d'un brûleur électrique ou dans un four
  chaud.
  23 Utilisez TOUJOURS l’appareil sur une surface sèche
  et plane.
  24 Gardez les mains, les cheveux et les vêtements
  en dehors du récipient lors du chargement et de
  l’utilisation.

  30 NE METTEZ PAS les récipients ou les accessoires
  fournis avec l’appareil au four à micro-ondes.
  31 Avant utilisation, assurez-vous que tous les
  ustensiles sont retirés des récipients. Le nonretrait des ustensiles peut provoquer le bris des
  récipients et pourrait entraîner des blessures et des
  dommages matériels.
  32 Gardez les mains et les ustensiles en dehors du
  récipient lors du mixage pour réduire le risque de
  lésions corporelles graves ou de dommage au
  blender. Une raclette ou une spatule en caoutchouc
  peuvent être utilisées, mais UNIQUEMENT lorsque
  le blender est éteint.
  33 N’utilisez JAMAIS l’appareil sans les couvercles
  et les bouchons. NE tentez PAS de forcer le
  mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le
  récipient et le couvercle sont correctement installés
  avant utilisation.

  37 Faites très attention lorsque vous versez du liquide
  chaud dans le blender, car il risque d’être éjecté
  soudainement de l’appareil.
  38 Attendez que l’appareil refroidisse avant de monter
  ou de démonter des pièces, et avant de
  nettoyer l’appareil.
  39 Ne SAISISSEZ PAS le pichet par ses parois après
  le mixage ou la cuisson d’aliments très chauds. La
  surface du pichet est brûlante pendant et après
  l’utilisation de l’appareil. Les surfaces de l’appareil
  sont portées à très haute température pendant et
  après son utilisation. Afin d’éviter toute brûlure ou
  blessure, utilisez TOUJOURS des maniques ou des
  gants de cuisson isolants, et utilisez les poignées et
  boutons prévus à cet effet.
  40 Si vous trouvez des ingrédients non mélangés
  qui collent aux parois du pichet, arrêtez l’appareil,
  retirez le couvercle, et utilisez une raclette ou une
  spatule pour déloger les ingrédients. N’insérez
  JAMAIS vos mains dans le pichet, car vous pourriez
  entrer en contact avec l’une des lames et subir une
  lacération.
  41 NE TENTEZ PAS de retirer le récipient et les
  couvercles du socle moteur lorsque le moteur
  tourne encore. Attendez que l’appareil s’arrête
  complètement avant de retirer le couvercle et le
  pichet.
  42 En cas de surchauffe de l’appareil, un
  interrupteur thermique s’activera et
  désactivera temporairement le moteur. Pour le
  réinitialiser, débranchez l’appareil et laissez-le
  refroidir pendant environ 15 minutes avant de
  l’utiliser de nouveau.

  34 N’EXPOSEZ PAS les récipients et les accessoires
  à des variations extrêmes de température. Ils
  pourraient être endommagés.

  43 La puissance nominale maximale de cet appareil
  est fonction de la configuration de la lame
  inférieure à grande vitesse et du bol du blender.
  D’autres configurations peuvent consommer moins
  de puissance ou de courant.

  35 NE LAISSEZ JAMAIS l’appareil sans surveillance
  pendant son utilisation.

  44 Éteignez l’appareil et débranchez le bloc-moteur
  avant nettoyage.

  36 Faites TOUJOURS fonctionner le blender avec le
  couvercle en place.
  Indique qu'il faut lire attentivement les instructions et comprendre le fonctionnement et
  l'utilisation de l'appareil.
  Indique la présence de risques pouvant entraîner des blessures corporelles, la mort ou des
  dommages matériels importants si l'avertissement inclus avec ce symbole est ignoré.
  Ne pas toucher les surfaces chaudes. Toujours utiliser des gants pour éviter les brûlures.
  Pour usage intérieur et ménager uniquement.

  67

  ninjakitchen.eu

  68

  FRANÇAIS

  MISES EN GARDE IMPORTANTES • Page 36

  FRANÇAIS

  CARACTÉRISTIQUES

  PIÈCES

  A

  PRE-COOK

  D
  B
   
  Le symbole de mise en marche sert à allumer ou à éteindre votre appareil.

  PROGRAMMES AUTO-iQ® :

  Ces programmes intelligents combinent de manière
  unique le mode Pulse (pulsations), mixage, pause et
  chauffage, sans votre intervention.

  E

  C

  SMOOTHIE
  Combinez vos ingrédients, liquides et en poudre
  préférés, frais ou surgelés.
  DESSERT
  Utilisez vos fruits et laitages préférés pour
  confectionner de succulents sorbets et autres
  desserts glacés.
  FROZEN DRINK (BOISSON GLACÉE)
  Confectionnez vos propres boissons glacées
  comme au restaurant en broyant des glaçons et des
  fruits glacés.
  MILKSHAKE
  Mélangez du lait avec vos parfums préférés
  pour un milkshake bien mousseux.
  SMOOTH SOUP (POTAGE ONCTUEUX)
  Confectionnez et mixez vos propres potages
  préférés.
  CHUNKY SOUP (POTAGE ÉPAIS)
  Ajoutez davantage de texture à vos potages maison.

  A

  Couvercle du bol avec bouchon central amovible

  B

  Bol en verre 1,7 l avec résistance intégrée

  C Bloc moteur
  (câble d’alimentation non représenté)

  D

  Poussoir

  E

  Brosse de nettoyage

  JAM (CONFITURE)
  Confectionnez vos propres confitures de fruits avec
  morceaux, ou filtrez après pour les enlever.

  RÉGLAGES MANUELS :
  BLEND
  Sélectionnez BLEND puis choisissez la réglage de
  la vitesse . LOW (faible), MED (intermédiaire) et
  HIGH (élevé) fonctionne pendant 60 secondes ou
  jusqu’à l’arrêt manuel.
  COOK (CUISSON)
  Sélectionnez COOK, puis l’un des réglages de
  température au choix : LOW, MED ou HIGH.
  Ce réglage tourne pendant 60 minutes ou jusqu’à
  l’arrêt manuel.

  AUTRES CARACTÉRISTIQUES :
  BOUTON MARCHE
  Allume et éteint l’appareil.
  CLEAN (NETTOYAGE)
  Combine la chaleur et les impulsions rapides pour
  enlever les résidus tenaces.
  HEAT ON (VOYANT CHALEUR)
  La lumière s’allume lorsque vous sélectionnez
  un programme ou une fonction utilisant de la
  chaleur.
  KEEP WARM (MAINTIEN AU CHAUD)
  La lumière s’allume après la cuisson et l’appareil
  garde les aliments au chaud pendant une durée
  de 60 minutes maximum.

  SAUCE
  Créez vos propres recettes de sauces et fondues
  sucrées ou salées.
  CHOP (HACHER)
  Hachez rapidement vos ingrédients pour en faire
  des soupes, des sauces ou des dips.
  SAUTÉ
  Découvrez de nouvelles saveurs en cuisant
  rapidement les oignons, l’ail, les épices et bien plus
  encore avant de préparer une soupe, une sauce ou
  des dips faits maison.

  69

  ninjakitchen.eu

  70 • Page 37

  IMPORTANT : Passez en revue
  l’ensemble des avertissements situés
  au début du présent mode d’emploi
  avant de continuer.
  1

  MANIPULATION DU BOL DU BLENDER

  FRANÇAIS

  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

  ÔTER ET VIDER
  LE BOL

  Retirez tous les matériaux d’emballage et toutes
  les étiquettes de l’appareil. Désassemblez
  toutes les pièces.

  2 Lavez le bol, le couvercle et les accessoires
  avec de l’eau chaude savonneuse à l’aide d’un
  ustensile de vaisselle muni d’une poignée afin
  d’éviter tout contact direct avec les lames. Ne
  plongez EN AUCUN CAS le bol dans l’eau pour
  le laver.
  3 Rincez soigneusement toutes les pièces et
  laissez-les sécher à l’air libre

  REMARQUE : Suivez scrupuleusement les
  instructions de nettoyage figurant à la page 12.
  REMARQUE : Ne plongez EN AUCUN CAS le bol
  dans l’eau pour le laver.

  71

  Tout en tenant la poignée solidement d’une main,
  versez délicatement les ingrédients.

  REMARQUE : Si le bol est trop lourd pour une
  seule main, aidez-vous de l’autre main en la
  protégeant avec un gant ou une manique.

  NE SAISISSEZ PAS le bol par ses parois après
  le mixage ou la cuisson d’aliments très chauds.
  La surface du bol est brûlante pendant et après
  l’utilisation de l’appareil. Les surfaces de l’appareil
  sont portées à très haute température pendant et
  après son utilisation. Afin d’éviter toute brûlure ou
  blessure, utilisez TOUJOURS des maniques ou des
  gants de cuisson isolants, et utilisez les poignées
  et boutons prévus à cet effet.

  NE SAISISSEZ PAS le bol par le dessous après
  le mixage ou la cuisson d’aliments très chauds.
  La surface du bol est brûlante pendant et après
  l’utilisation de l’appareil. Les surfaces de l’appareil
  sont portées à très haute température pendant et
  après son utilisation. Afin d’éviter toute brûlure ou
  blessure, utilisez TOUJOURS des maniques ou des
  gants de cuisson isolants, et utilisez les poignées
  et boutons prévus à cet effet.

  ninjakitchen.eu

  72 • Page 38

  IMPORTANT : Passez en revue l’ensemble des
  avertissements avant de continuer.

  ASSEMBLAGE
  1 P
   osez le bloc-moteur sur une surface propre,
  sèche et plane, comme une table ou un plan de
  cuisine.

  4 Pour installer le couvercle sur le bol, placez
  l’ergot à droite de la poignée. Puis appuyez
  sur le couvercle jusqu’à ce qu’il se verrouille.
  Tournez l’ergot dans le sens des aiguilles d’une
  montre jusqu’à ce que la flèche du couvercle
  soit alignée avec celle de la poignée du bol.

  2 Abaissez le bol sur le bloc moteur, en alignant
  la poignée sur la flèche située à l’avant à droite
  du socle.

  PRE-COOK

  5 Verrouillez le bouchon central en l’enfonçant
  dans le couvercle et en le tournant dans le sens
  des aiguilles d’une montre jusqu’au déclic.

  Ligne
  Soupe
  (1,4 L)

  Ligne
  Froid
  (1,6 L)

  6 P
   our ôter le couvercle du bol, tournez-le dans
  le sens inverse des aiguilles d’une montre pour
  le sortir de la position de verrouillage, puis
  soulevez-le.
  REMARQUE : À la fin des programmes
  chauffants, il est possible que des jets de
  vapeur s’échappent lors de l’ouverture
  du couvercle. Mettez vos mains sur les
  ergots extérieurs et soulevez le couvercle
  verticalement.

  RÉGLAGES MANUELS

  PRE-COOK

  1 Pour démarrer, appuyez sur le bouton Marche.

  MANUAL BLEND (mixage manuel)

  2 
  Appuyez sur le programme de votre choix dans
  les sections BLEND, COOK ou PRE-COOK.

  La fonction de mixage manuel vous permet de
  contrôler parfaitement le mixage.

  3 Le voyant HEAT ON s’allume si le programme
  sélectionné utilise de la chaleur.

  1 Pour démarrer, appuyez sur le bouton Marche.

  CONSEIL : Pour les recettes plus consistantes,
  comme par exemple les glaces ou les
  dips, utilisez le poussoir pour presser les
  ingrédients contre les lames. N’utilisez le
  poussoir que lorsque le couvercle est fixé sur
  le bol. Ôtez le bouchon central et remplacezle par le poussoir.

  3 A
   joutez les ingrédients sans dépasser la

  ligne de remplissage maximum sur le côté
  du bol. Dans les modes COOK, ne dépassez
  EN AUCUN CAS le niveau indiqué HOT. Dans
  le mode BLEND, ne dépassez EN AUCUN
  CAS le niveau indiqué COLD.

  PROGRAMMES AUTO-iQ®

  FRANÇAIS

  A LA DÉCOUVERTE DE
  VOTRE BLENDER ET SOUP MAKER

  REMARQUE : L’appareil émet 3 bip sonores
  pour vous prévenir que le programme
  s’apprête à mélanger les ingrédients. Veillez à
  ce que le bouchon central soit bien verrouillé
  en cours d’utilisation.

  2 Appuyez sur BLEND pour déverrouiller les
  options de vitesses.
  3 Sélectionnez LOW, MED, HIGH, ou PULSE
  (impulsion) pour commencer le mixage.
  REMARQUE : Le mode pulsations ne fonctionne
  que si le bouton PULSE est enfoncé.

  CUISSON MANUELLE
  Avec le mode de cuisson manuelle, tout est
  sous votre contrôle.
  1 Pour démarrer, appuyez sur le bouton Marche.
  2 Appuyez sur COOK pour déverrouiller les options
  de températures.
  3 Sélectionnez LOW, MED ou HIGH pour lancer la
  cuisson.
  4 La minuterie défile jusqu’à 60 secondes ou
  jusqu’à l’arrêt manuel.
  REMARQUE : Dans le mode de cuisson
  manuelle, la touche PULSE permet de remuer
  délicatement les ingrédients.
  REMARQUE : Pour de meilleurs résultats,
  utilisez régulièrement la fonction PULSE
  au cours de la cuisson afin d’assurer une
  distribution homogène de la chaleur et donc
  une cuisson uniforme.

  73

  ninjakitchen.eu

  74 • Page 39

  MESSAGES D’ERREUR

  NETTOYAGE

  RANGEMENT

  Laissez refroidir toutes les pièces avant de procéder
  au nettoyage. Détachez toutes les pièces.

  Rangez l’appareil à la verticale, avec le couvercle
  verrouillé sur le bol.

  MESSAGES SUR L’ÉCRAN
  D’AFFICHAGE

  
  Lavage à la main
  Lavez le bol, le couvercle et le poussoir avec de
  l’eau chaude savonneuse. Utilisez la brosse de
  nettoyage fournie à cet effet afin d’éviter tout
  contact direct avec les lames.
  REMARQUE : NE PLONGEZ EN AUCUN
  CAS le bol dans l’eau. Vous risqueriez
  d’endommager la résistance intégrée.
  
  Lave-vaisselle
  Le couvercle, le bouchon central et le poussoir
  peuvent aller au lave-vaisselle.
  REMARQUE : NE METTEZ EN AUCUN CAS
  le bol au lave-vaisselle. Vous risqueriez
  d’endommager la résistance intégrée.
  Bloc moteur
  Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour
  éteindre l’appareil, puis débranchez le bloc
  moteur. Essuyez le bloc-moteur avec un chiffon
  humide et propre.

  CLEAN (nettoyage)
  Une combinaison de chaleur et d’impulsions
  rapides permet d’enlever facilement les résidus
  alimentaires du revêtement antiadhésif en
  quelques minutes

  REMARQUE : N’EMPILEZ PAS d’objets
  sur le dessus de l’appareil. Rangez tous les
  accessoires restants à côté de l’appareil
  ou dans une armoire où ils ne seront pas
  endommagés et où ils ne présenteront
  aucun risque.

  RÉINITIALISATION DU MOTEUR
  Cet appareil est équipé d’un système de
  sécurité unique qui empêche tout risque
  d’endommagement du moteur en le désactivant
  temporairement dès qu’il commence à
  surchauffer. Dans cette éventualité, suivez la
  procédure de réinitialisation suivante.
  1 
  Débranchez l’appareil.
  2 
  Laissez refroidir l’appareil pendant environ
  15 minutes avant de le réutiliser.

  « Couvercle »
  Le couvercle n’est pas correctement monté. Veillez
  à ce que le couvercle soit bien en place, verrouillé
  sur le bol avant de lancer un programme.
  « JAr »
  Le bol est monté correctement sur le socle.
  Veillez à ce que le bol soit bien en place, verrouillé
  sur le socle avant de sélectionner un programme.

  FRANÇAIS

  ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  MESSAGES D’ERREUR
  E01 ou E02
  Ôtez le bol et réinstallez-le. Si cela ne résout
  pas le problème, contactez le Service client.
  Afin de faciliter notre démarche d’assistance,
  veuillez enregistrer votre produit en ligne sur
  registeryourninja.com et garder le produit à
  portée de main lorsque vous nous appelez.

  « –- » clignote
  Vous venez d’essayer de lancer un programme
  plusieurs fois d’affilée. Pour raisons de sécurité,
  certains programmes ne peuvent tourner que 2
  fois d’affilée.
  REMARQUE : N’ESSAYEZ EN AUCUN CAS
  d’enlever le bol alors que le blender est en
  marche. Attendez l’arrêt complet des lames
  pour enlever le bol.

  IMPORTANT : Assurez-vous que les capacités
  maximales ne sont pas dépassées. C’est la
  cause de surcharge la plus commune.

  COMMANDE DE PIÈCES DE
  RECHANGE
  Pour commander des pièces et accessoires
  supplémentaires, veuillez consulter le site
  ninjakitchen.eu

  1 R
   emplissez le bol avec 700 ml d’eau et ajoutez
  2 petites gouttes de liquide vaisselle.
  2 P
   lacez le couvercle sur le bol et veillez à le
  fermer correctement.
  3 Appuyez sur CLEAN.
  4 Une fois le programme terminé, jetez l’eau et
  rincez soigneusement le bol.
  CONSEILS POUR UN MEILLEUR NETTOYAGE :
  1 Rincez brièvement le bol avant de lancer le
  programme CLEAN.
  2 Lancez le programme CLEAN immédiatement
  après chaque usage.

  75

  ninjakitchen.eu

  76 • Page 40

  NOTES

  FRANÇAIS

  GUIDE DE DÉPANNAGE
  AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc et de démarrage
  intempestif, éteignez et débranchez l’appareil avant le dépannage.
  L'appareil ne s'allume pas.


  Assurez-vous que l'appareil est bien branché.  Une fois l’appareil sous tension, l’écran s’allume et affiche les programmes accessibles. La sélection
  d’un programme n’est possible que si le bol et le couvercle sont correctement verrouillés.

  Le couvercle est bloqué sur le bol.


  Pour enlever le couvercle, tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre puis
  soulevez-le.

  Impossible d’installer le bol sur le socle.


  Veillez à ce que le logo Ninja® soit dirigé vers l’avant avant de placer le bol directement sur
  le socle du blender. Si le bol est toujours mal fixé, tournez la pièce d’assemblage métallique située
  sous le bol pour faciliter l’alignement sur le socle.

  Impossible de changer la durée ou la température dans les programmes Auto-iQ®.


  Tous les programmes ont été mis au point par des experts culinaires de manière à aboutir à un
  équilibre parfait de chaleur, de mélange et de mixage pour un résultat optimal, c’est pourquoi vous
  n’avez pas besoin de modifier la durée ni la température.  Pour sélectionner un programme spécifique, utilisez le réglage de CUISSON manuelle au lieu d’un
  programme Auto-iQ.

  Le programme s’est mis en pause.


  Lorsque le couvercle est ôté en mode manuel ou alors que le programme est en cours, la fonction
  de cuisson ou de mixage se met en pause. Remettez le couvercle en place et appuyez de nouveau
  sur le bouton de programme pour continuer là où vous en étiez resté.

  Pourquoi la minuterie du blender défile-t-elle tantôt normalement, tantôt à rebours ?


  Les programmes sont configurés de manière à finir tous seuls lorsqu’ils sont terminés ; ainsi, la
  minuterie défile à rebours jusqu’à la fin du programme. Dans les modes manuels, la minuterie défile à
  partir de 0 jusqu’à ce que l’heure d’extinction automatique soit atteinte ou jusqu’à ce que
  le bouton du réglage en cours soit actionné à nouveau.

  Il reste des résidus dans le bol à la fin du programme CLEAN.


  Essayez de faire tourner le programme CLEAN une 2e fois. Vous pouvez également laver le bol à la
  main au moyen de la brosse de nettoyage fournie, qui est spécifiquement conçue pour atteindre les
  endroits difficiles d’accès.

  Le panneau de contrôle revient à l’affichage d’accueil.


  Le panneau de contrôle est conçu de manière à retourner en mode veille au bout de 3 minutes
  d’inactivité. L’appareil retourne en mode veille une fois le programme terminé, ou si vous mettez plus
  de 3 minutes à choisir une fonction.

  Pourquoi l’appareil émet-il des bips sonores pendant les programmes Auto-iQ ?


  77

  Nous avons incorporé une alerte dans tous les programmes de manière à vous avertir quand
  l’appareil va commencer à mélanger. Cette alerte comporte 3 bips sonores suivis d’une pause de
  2 secondes avant chaque mélange.

  ninjakitchen.eu

  78 • Page 41

  FRANÇAIS

  ENREGISTREMENT DU PRODUIT
  GARANTIE LIMITÉE À DEUX (2) ANS

  Quelle est la durée de la garantie des Produits ?

  Lorsque vous achetez un produit en France en qualité de consommateur, vous bénéficiez des droits
  statutaires relatifs à la qualité du produit tels qu’ils sont prévus par les articles L217-4 à L217-12 du code
  de la consommation et des articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil (les « droits statutaires »). Le
  client peut faire valoir ces droits statutaires à l’encontre de son revendeur. Toutefois, Ninja a une grande
  confiance dans la qualité de ses produits (les « Produits ») et fournit donc une garantie fabricant
  supplémentaire pouvant aller jusqu’à deux ans. Cette garantie s’applique uniquement au produit acheté
  neuf. Ces conditions générales se réfèrent uniquement à nos garanties et ne portent aucune atteinte
  aux droits statutaires dont vous bénéficiez en tant qu’acheteur. Veuillez noter que la garantie de deux
  ans est disponible dans tous les pays de l’UE ainsi qu’au Royaume-Uni, même si celui-ci quitte l’UE au
  cours de la période de garantie.

  Compte tenu de notre confiance dans la conception et le contrôle qualité, votre Produit bénéficie d’une
  garantie de deux ans.

  Nos conditions de garanties qui sont émises par la SharkNinja Germany GmbH, Kurt–Blaum–Platz 8,
  63450 Hanau (Allemagne) (« nous », « nos/notre ») sont les suivantes. Elles ne portent aucunement
  atteinte à vos droits statutaires ou aux obligations de votre revendeur à votre égard. Les mêmes
  conditions s’appliquent si vous avez acheté le produit directement à Ninja.

  •L
   es dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d’entretien, une
  mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l’appareil de cuisine n’étant pas conformes
  aux instructions Ninja® fournies avec votre appareil.

  Garanties Ninja®

  Qu’est-ce qui est couvert par la garantie ?
  La réparation ou le remplacement (à la discrétion de Ninja) de votre Produit, y compris les pièces et
  la main-d’œuvre, ainsi que les frais de transport et d’expédition, en cas de défaut de conception, de
  matériaux et de confection. Notre garantie s’ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur.
  Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la garantie ?
  • Usure normale.

  • L’utilisation de l’appareil de cuisine à des fins autres que l’usage domestique normal.
  •L
   ’utilisation de pièces non assemblées ou installées conformément aux instructions d’utilisation.

  Un appareil électroménager de cuisine constitue un gros investissement. Votre nouvel appareil doit donc
  fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie fournie avec l’appareil reflète la confiance
  dont le fabricant fait preuve à l’égard de ses produits et témoigne de la qualité de la fabrication.

  • L’utilisation de pièces et d’accessoires qui ne sont pas des composants d’origine Ninja®.

  Vous trouverez une assistance en ligne à l’adresse www.ninjakitchen.eu.

  •L
   es réparations ou les altérations réalisées par des personnes autres que le personnel de Ninja ou ses
  agents, à moins que vous ne démontriez que les réparations ou les altérations réalisées par des tiers
  ne sont pas en lien avec le défaut pour lequel vous actionnez la garantie.

  Comment puis-je enregistrer ma garantie ?
  Vous pouvez enregistrer votre garantie en ligne dans un délai de 28 jours après la date d’achat de votre
  produit. Pour gagner du temps, préparer les données suivantes de votre appareil :

  • Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Ninja®).

  Que se passe-t-il lorsque ma garantie arrive à échéance ?

  • Numéro de série (seulement si disponible)

  Ninja conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients
  veuillent faire réparer leur appareil de cuisine après la fin de la garantie. Vous trouverez une assistance
  en ligne à l’adresse www.ninjakitchen.eu.

  • Date d’achat du Produit (reçu ou bon de livraison)

  Où puis-je acheter des pièces et des accessoires d’origine Ninja ?

  Pour l’enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site www.ninjakitchen.eu.

  Les pièces de rechange et les accessoires Ninja sont développés par les mêmes
  ingénieurs qui ont conçu votre appareil de cuisine Ninja. Vous pourrez trouver une gamme complète de
  pièces de rechange et d’accessoires Ninja pour tous les appareils Ninja sur www.ninjakitchen.eu.

  • N° de modèle

  IMPORTANT
  • La garantie couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d’achat.
  • Il est indispensable de conserver le justificatif d’achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter
  le justificatif d’achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L’impossibilité de présenter un
  justificatif d’achat valable annulera la garantie.

  N’oubliez pas que l’utilisation de pièces n’étant pas d’origine Ninja peut annuler votre garantie du
  fabricant. Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.

  Quels sont les avantages de l’enregistrement de ma garantie ?
  Lorsque vous enregistrez votre garantie, vous pouvez choisir de recevoir notre newsletter contenant
  des astuces, conseils et concours. Restez informé(e) sur les nouvelles technologies et les nouveaux
  produits Ninja. Si vous enregistrez votre garantie en ligne, vous recevez immédiatement la confirmation
  de la réception de vos coordonnées.
  Pour plus de détails concernant notre politique de confidentialité, rendez-vous sur le site www.
  ninjakitchen.eu.

  79

  ninjakitchen.eu

  80 • Page 42

  per aver acquistato il frullatore e macchina per zuppa Ninja®

  ITALIANO

  GRAZIE

  SOMMARIO

  Precauzioni importanti�������������������������������������������������������������������������������������������������� 83
  REGISTRARE IL PRODOTTO
  registermyninja.com


  Leggere il codice QR con il cellulare

  Componenti �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 85
  Caratteristiche���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 86
  Programmi AUTO-iQ® �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 86
  Impostazioni MANUALI ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 86
  Prima del primo utilizzo������������������������������������������������������������������������������������������������ 87
  Manipolazione della caraffa������������������������������������������������������������������������������������������ 88

  REGISTRARE I SEGUENTI DATI
  Numero modello: �������������������
  Numero di serie: �������������������
  Data di acquisto: �������������������
  (Conservare lo scontrino fiscale)
  Negozio di acquisto del prodotto: �����

  DETTAGLI TECNICI
  Tensione: 220-240 V, 50-60 Hz
  Potenza: 1000 W

  Introduzione al frullatore e macchina per zuppa ���������������������������������������������������� 89
  Montaggio���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 89
  Programmi Auto-iQ������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
  Manual Blend ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
  Manual Cook������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
  Cura e manutenzione �����������������������������������������������������������������������������������������������������91
  Pulizia������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 91
  Sistemazione a riposo��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 91
  Resettare il motore������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 91
  Ordinare pezzi di ricambio ����������������������������������������������������������������������������������������������� 91
  Messaggi di errore���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 92
  Risoluzione dei problemi���������������������������������������������������������������������������������������������� 93
  Registrazione del prodotto������������������������������������������������������������������������������������������ 95

  VI PREGHIAMO DI LEGGERE
  ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER
  FUTURO RIFERIMENTO.
  Queste istruzioni hanno lo scopo di
  aiutarvi ad acquisire una conoscenza
  completa del vostro nuovo frullatore
  e macchina per zuppa Ninja.

  81

  Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri
  rifiuti domestici in tutta l’UE. Per evitare eventuali danni all’ambiente o
  alla salute dell’uomo causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti,
  riciclare il prodotto in maniera responsabile allo scopo di favorire il
  riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo
  usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il
  rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore può
  ritirare questo prodotto e garantire un riciclaggio sicuro per l’ambiente.

  ninjakitchen.eu

  82 • Page 43

  SOLO PER IMPIEGO DOMESTICO • LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO

  AVVERTENZA  1
  2

  3
  4
  5
  6

  7

  8

  9
  10

  11

  83

  Per ridurre il rischio di lesioni, incendio, scossa elettrica e danni all’abitazione,
  è necessario seguire sempre le basilari precauzioni di sicurezza, comprese le
  seguenti avvertenze numerate e le successive istruzioni.
  Occorre usare estrema cautela quando si sposta un elettrodomestico
  contenente olio bollente o altri liquidi a temperatura elevata.
  Non utilizzare l’apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
  Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare
  questo dispositivo e i suoi accessori.
  Osservare e applicare attentamente tutte
  le avvertenze e le istruzioni. La presente
  unità contiene cavi elettrici, parti mobili
  ed elementi riscaldanti che potrebbero
  presentare un rischio per l’utilizzatore.
  Procedere con calma e prestare attenzione
  quando si estrae il dispositivo dalla
  confezione e lo si imposta.
  Fare l’inventario di tutto il contenuto per
  essere certi di avere tutte le parti necessarie
  a un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.
  Le lame sono affilate. Maneggiarle con
  attenzione!
  SPEGNERE IL DISPOSITIVO, quindi
  scollegarlo dalla presa quando non viene
  utilizzato, prima di montare o smontare
  le parti e prima di pulire. Per scollegare il
  dispositivo, afferrare la spina dal corpo ed
  estrarla dalla presa. NON scollegare mai
  afferrando e tirando il cavo flessibile.
  Prima dell’uso, lavare tutte le parti che
  possono entrare a contatto con alimenti.
  Seguire le istruzioni sul lavaggio riportate
  nel presente manuale d’istruzione.
  Per evitare il rischio di scosse elettriche, NON
  immergere l’apparecchio né lasciare che il
  cavo di alimentazione entri a contatto con
  qualsiasi tipo di liquido.
  NON utilizzare questo dispositivo all’aperto.
  È destinato soltanto a uso domestico.
  NON utilizzare apparecchi con cavo o spina
  danneggiati, o dopo che il dispositivo ha
  avuto un malfunzionamento, è caduto o
  è stato danneggiato in qualsiasi modo.
  Questo dispositivo non contiene parti
  riparabili dall’utente. Se danneggiato,
  contattare SharkNinja per la riparazione.
  Questo dispositivo riporta importanti
  marcature sulla spina piatta. L’intero cavo
  elettrico non è adatto alla sostituzione.
  Se danneggiato, si prega di contattare
  SharkNinja per la riparazione.

  12 Con questo dispositivo non è possibile
  usare cavi di prolunga.
  13 NON permettere ai bambini di azionare
  questo dispositivo o di utilizzarlo come un
  giocattolo. È necessario un attento controllo
  quando il dispositivo viene utilizzato in
  presenza di bambini.
  14 Questo elettrodomestico non è destinato
  all’utilizzo da parte di persone con capacità
  fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di
  esperienza e conoscenze, a meno che una
  persona responsabile della loro sicurezza
  non ne supervisioni l’operato o non abbia
  fornito loro adeguate istruzioni sull’uso
  dell’apparecchio.
  15 La manutenzione e la pulizia non devono
  essere effettuate da bambini.
  16 Tenere l’apparecchio e il relativo cavo fuori
  dalla portata dei bambini.
  17 Prima dell’uso, verificare l’eventuale
  presenza di danni ai gruppi lame. Qualora
  si sospetti che una lama sia piegata o
  danneggiata, contattare SharkNinja per
  richiederne la sostituzione.
  18 NON tentare di affilare le lame.
  19 NON lasciare che il cavo penda dal bordo
  del tavolo o dal piano di lavoro né che entri
  in contatto con superfici calde.
  20 NON lasciare che l’unità o il cavo entrino
  in contatto con superfici calde, compresi
  fornelli e altri apparecchi riscaldanti.
  21 NON posizionare l’apparecchio in prossimità
  o sopra piani cottura a gas o elettrici caldi o
  nel forno caldo.
  22 Utilizzare SEMPRE il dispositivo su una
  superficie piana e asciutta.
  23 Tenere mani, capelli e indumenti lontano dal
  contenitore durante il riempimento e mentre
  è in funzione.

  CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
  24 Utilizzare SOLAMENTE i componenti
  e gli accessori forniti con il prodotto o
  raccomandati da SharkNinja. L’uso di
  componenti, compresi vasi per conserva, non
  raccomandati o venduti da SharkNinja, può
  provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
  25 Il dispositivo deve essere usato
  esclusivamente con il supporto in dotazione.
  26 Evitare il contatto con le parti in movimento
  quando si utilizza e si maneggia il
  dispositivo.
  27 NON azionare il dispositivo quando il
  contenitore è vuoto.
  28 NON riempire i contenitori oltre i limiti
  indicati per gli alimenti solidi e liquidi.
  29 NON utilizzare il microonde per alcun
  contenitore o accessorio forniti con il
  dispositivo.
  30 Assicurarsi di aver rimosso tutti gli utensili
  dai contenitori prima di procedere. In
  caso di mancata rimozione degli utensili,
  i contenitori potrebbero andare in pezzi,
  rischiando di causare lesioni alle persone e
  danni all’abitazione.
  31 Tenere mani e utensili lontani dal
  contenitore mentre è in funzione, per ridurre
  il rischio di lesioni gravi alle persone o
  danni al frullatore. È possibile utilizzare un
  raschietto o una spatola in gomma SOLO
  quando il frullatore non è in funzione.
  32 NON adoperare il dispositivo se coperchi e
  tazze non sono in posizione. NON tentare
  di disattivare il meccanismo di interblocco.
  Verificare che il contenitore e il coperchio
  siano stati montati correttamente prima
  dell’uso.
  33 NON esporre i contenitori e gli accessori
  a sbalzi di temperatura estremi. Possono
  subire danni.
  34 NON lasciare mai il dispositivo incustodito
  mentre è in uso.
  35 Azionare SEMPRE il frullatore con il
  coperchio.

  36 Fare attenzione se nel frullatore viene
  versato del liquido ad elevata temperatura,
  in quanto può essere espulso dal dispositivo
  a causa dell’eccesso di vapore improvviso.
  37 Lasciar raffreddare prima di montare o
  smontare i componenti e prima di pulire il
  dispositivo.
  38 NON afferrare la caraffa dai lati dopo
  aver frullato o cucinato alimenti ad
  elevata temperatura. La temperatura della
  superficie della caraffa è elevata sia durante
  sia dopo l’utilizzo. La temperatura delle
  superfici è elevata sia durante sia dopo
  l’utilizzo. Per evitare di bruciarsi o incorrere
  in lesioni personali, utilizzare SEMPRE
  presine o guanti da forno isolanti e utilizzare
  le maniglie e i pomelli disponibili.
  39 In caso siano presenti ingredienti non
  mescolati sulle pareti della caraffa, arrestare
  il dispositivo, rimuovere il coperchio e
  utilizzare la spatola in gomma per staccarli.
  NON inserire mai le mani nella caraffa, per
  non entrare in contatto con una delle lame e
  rischiare di ferirsi.
  40 NON tentare di rimuovere il contenitore
  e il coperchio dalla base motore mentre il
  motore è in movimento. Attendere che il
  dispositivo si arresti completamente prima
  di rimuovere il coperchio e la caraffa.
  41 Se il dispositivo si surriscalda, si attiverà un
  interruttore termico che spegnerà il
  motore temporaneamente. Per resettare il
  dispositivo, staccarlo dalla presa elettrica
  e lasciarlo raffreddare per 15 minuti circa
  prima di utilizzarlo nuovamente.
  42 La potenza massima di questo dispositivo
  dipende dalla configurazione della lama
  inferiore ad alta velocità e della caraffa in
  vetro del frullatore. Altre configurazioni
  possono assorbire una potenza o corrente
  minore.
  43 Spegnere il dispositivo e staccare la spina
  della base motore prima di effettuare la
  pulizia.

  Indica di leggere e rivedere le istruzioni per comprendere il funzionamento e l'uso
  del prodotto.
  Indica la presenza di un rischio che può causare lesioni alle persone, morte o danni
  materiali significativi se l'avvertenza riportata accanto a questo simbolo è ignorata.
  Evitare il contatto con una superficie calda. Proteggere sempre le mani per
  evitare scottature.
  Per uso casalingo e al chiuso.
  ninjakitchen.eu

  84

  ITALIANO

  PRECAUZIONI IMPORTANTI • Page 44

  ITALIANO

  CARATTERISTICHE

  COMPONENTI

  A

  PRE-COOK

  D
  B

   L’indicatore di accensione deve essere usato per accendere e spegnere il dispositivo.

  PROGRAMMI AUTO-iQ®:

  dotato di programmi intelligenti che
  combinano sequenze uniche di impulsi,
  frullatura, pause e di riscaldamento che
  svolgono il lavoro al posto vostro.

  E

  C

  FRULLATO
  Mescolate i vostri ingredienti preferiti, che
  siano liquidi o polverizzati, freschi o congelati.
  DOLCI
  Usate la frutta e i latticini ghiacciati
  che preferite per preparare sorbetti e
  prelibatezze ghiacciate.

  B Caraffa in vetro da 1,7 l con elemento riscaldante
  integrato
  C Base motore

  (cavo di alimentazione non raffigurato)

  D

  Pestello

  E

  Spazzola per pulizia

  85

  BLEND
  Selezionare BLEND, quindi scegliere
  l’impostazione della velocità. LOW, MED e
  HIGH si attiveranno per 60 secondi o finché
  non verranno interrotte manualmente.
  COOK
  Selezionare COOK, quindi scegliere
  la temperatura LOW, MED o HIGH.
  L’impostazione si attiverà per 60 minuti
  o finché non verrà interrotta manualmente.

  BEVANDA GHIACCIATA
  Tritate il ghiaccio e la frutta ghiacciata per
  preparare bevande ghiacciate proprio come
  al ristorante.

  PULSANTE DI ACCENSIONE
  Usarlo per accendere o spegnere l’unità.

  FRAPPÈ
  Frullate il latte e i vostri gusti preferiti per
  preparare un cremoso frappè.

  CLEAN
  Combina calore e impulsi rapidi per
  rimuovere le incrostazioni.

  VELLUTATA
  Preparate e frullate le vostre vellutate preferite.

  HEAT ON
  Si accende la luce quando viene selezionato
  un programma o una funzione che usa il
  calore.

  ZUPPA SPESSA
  Preparate una zuppa fatta in casa
  caratterizzata da una maggiore consistenza.

  A Coperchio della caraffa con tappo
  centrale rimovibile

  IMPOSTAZIONI MANUALI:

  MARMELLATA
  Preparate le vostre marmellate di frutta con
  i pezzi oppure filtratele successivamente per
  una consistenza più omogenea.

  ALTRE FUNZIONI:

  KEEP WARM
  Si accende la luce dopo la cottura
  e l’unità mantiene in caldo il contenuto
  fino a 60 minuti.

  SALSA
  Realizzate salse e fondute dolci o salate.
  TAGLIO
  Taglio rapidamente gli ingredienti per
  preparare zuppe, salse e intingoli.
  SALTATE
  Insaporite ancora di più le vostre pietanze
  rosolando rapidamente cipolle, aglio, spezie
  e altro per realizzare gustose zuppe, salse o
  intingoli fatti in casa.
  ninjakitchen.eu

  86 • Page 45

  IMPORTANTE: leggere tutte le
  avvertenze all’inizio di questo
  manuale prima di procedere.

  MANIPOLAZIONE DELLA CARAFFA

  ITALIANO

  PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

  ESTRARRE LA CARAFFA
  E VERSARE LIQUIDI

  1 Rimuovere tutte le etichette e il materiale
  di imballaggio dell’elettrodomestico.
  Separare tutti i componenti.
  2 Lavare la caraffa, il coperchio e gli
  accessori con acqua tiepida e sapone
  utilizzando un utensile lavapiatti munito
  di manico per evitare il contatto diretto
  con le lame. NON immergere la caraffa
  durante il lavaggio.
  3 Risciacquare e asciugare accuratamente
  all’aria
  Afferrare con forza il manico con una mano
  e versare gli ingredienti facendo attenzione.

  NOTA: seguire attentamente le istruzioni
  di pulizia riportate a pagina 12. NOTA: NON
  immergere la caraffa durante il lavaggio.

  87

  NON afferrare la caraffa dai lati dopo aver
  frullato o cucinato alimenti ad elevata
  temperatura. La temperatura della superficie
  della caraffa è elevata durante e dopo
  l’utilizzo. La temperatura delle superfici è
  elevata sia durante sia dopo l’utilizzo. Per
  evitare di bruciarsi o incorrere in lesioni
  personali, utilizzare SEMPRE presine o guanti
  da forno isolanti e utilizzare le maniglie e i
  pomelli disponibili.

  NOTA: se la caraffa pesa troppo per
  essere sollevata con una sola mano,
  usare una presina o un guanto da forno
  e tenerla con l’altra mano.

  NON afferrare la caraffa da sotto dopo
  aver frullato o cucinato alimenti ad elevata
  temperatura. La temperatura della superficie
  della caraffa è elevata durante e dopo
  l’utilizzo. La temperatura delle superfici è
  elevata sia durante sia dopo l’utilizzo. Per
  evitare di bruciarsi o incorrere in lesioni
  personali, utilizzare SEMPRE presine o guanti
  da forno isolanti e utilizzare le maniglie e i
  pomelli disponibili.
  ninjakitchen.eu

  88 • Page 46

  IMPORTANTE: leggere tutte le
  avvertenze prima di procedere.

  MONTAGGIO
  1 P
   osizionare e attaccare la spina della
  base motore su una superficie pulita,
  asciutta e piana, come un piano di lavoro
  o un tavolo.

  4 Per installare il coperchio sulla caraffa,
  posizionare la linguetta sulla destra del
  manico. Premere il coperchio verso il
  basso per fissarlo. Ruotare la linguetta
  in senso orario in modo che la freccia
  sul coperchio sia in linea con quella sul
  manico della caraffa.

  PROGRAMMI AUTO-IQ®

  ITALIANO

  INTRODUZIONE AL FRULLATORE
  E MACCHINA PER ZUPPA
  IMPOSTAZIONI MANUALI

  PRE-COOK

  PRE-COOK

  2 Abbassare la caraffa sulla base motore,
  allineando il manico alla freccia
  posizionata nell’angolo anteriore destro
  della base.
  1 Per avviare, premere il pulsante di
  accensione.
  2 Premere il programma desiderato tra le
  sezioni BLEND, COOK o PRE-COOK.
  5F
   issare il tappo centrale spingendolo
  all’interno del coperchio e facendolo
  ruotare in senso orario finché non scatta
  in posizione.

  SUGGERIMENTO: durante la
  preparazione di ricette che prevedono
  una maggior densità, come gelati e
  intingoli, usare il pestello per spingere
  gli ingredienti verso le lame. Il pestello
  deve essere usato esclusivamente con
  il coperchio installato sulla caraffa.
  Rimuovere il tappo centrale e inserire il
  pestello.

  3 A
   ggiungere gli ingredienti, assicurandosi di non
  superare la linea di capacità massima indicata
  sulla parete della caraffa. Nelle modalità
  COOK, NON superare la tacca HOT in modalità
  BLEND, NON superare la tacca COLD.

  Livello
  zuppa
  (1,4 l)

  Livello
  freddo
  (1,6 l)

  3 La luce Heat On si accende se
  il programma selezionato usa il calore.

  6 P
   er rimuovere il coperchio dalla caraffa,
  ruotarlo in senso antiorario portandolo
  fuori dalla posizione di blocco e
  sollevarlo.
  NOTA: dopo i programmi di riscaldamento,
  quando il coperchio viene rimosso può
  venire rilasciato del vapore. Tenere le mani
  sulle linguette esterne e sollevare.

  NOTA: l’unità emetterà 3 segnali acustici
  per avvisare che il programma sta per
  mescolare gli ingredienti. Assicurarsi che
  il tappo centrale sia ben fissato durante
  l’uso.

  MANUAL BLEND
  Le velocità Manual Blend permettono di
  controllare la frullatura.
  1 Per avviare, premere il pulsante di
  accensione.
  2 Scegliere BLEND per sbloccare le opzioni
  di velocità.
  3 Selezionare LOW, MED, HIGH o PULSE
  per cominciare a frullare.
  NOTA: l’impostazione Pulse si avvia
  solo quando viene premuto il pulsante
  PULSE.

  MANUAL COOK
  Le impostazioni Manual Cook vi danno il
  controllo completo.
  1 Per avviare, premere il pulsante di
  accensione.
  2 Scegliere COOK per sbloccare le opzioni
  di temperatura.
  3 Selezionare LOW, MED o HIGH per avviare
  la cottura.
  4 Il timer avvierà il conteggio fino a 60
  secondi o finché non verrà interrotto
  manualmente.
  NOTA: è possibile premere PULSE
  durante la modalità Manual Cook per
  mescolare gli ingredienti delicatamente.
  NOTA: per risultati ottimali, premere
  PULSE rapidamente e a intervalli durante
  la preparazione per distribuire il calore e
  favorire una cottura uniforme.

  89

  ninjakitchen.eu

  90 • Page 47

  MESSAGGI DI ERRORE

  ITALIANO

  CURA E MANUTENZIONE
  PULIZIA

  SISTEMAZIONE A RIPOSO

  MESSAGGI SUL DISPLAY

  MESSAGGI DI ERRORE

  Attendere che tutti i componenti si siano
  raffreddati prima di procedere alla pulizia.
  Separare tutti i componenti.

  Riporre l’unità in posizione verticale con il
  coperchio fissato saldamente.

  “Lid” (Coperchio)
  Il coperchio non è montato correttamente.
  Assicurarsi che il coperchio sia posizionato
  sulla caraffa e bloccato prima dell’esecuzione
  di un programma.

  “E01” o “E02”
  Rimuovere e reinstallare la caraffa.
  Se l’operazione non risolve il problema,
  contattare il Servizio Clienti. Per consentirci
  di offrirvi una migliore assistenza, registrate
  il vostro prodotto online all’indirizzo
  registeryourninja.com e tenetelo a portata
  di mano in caso di chiamate.

  
  Lavaggio a mano
  Lavare caraffa, coperchio e pestello in
  acqua tiepida con del sapone. Usare la
  spazzola per la pulizia in dotazione per
  evitare il contatto diretto con le lame.
  NOTA: NON immergere la caraffa
  in acqua. L’eventuale immersione
  danneggerebbe l’elemento riscaldante
  integrato.
  
  Lavastoviglie
  Il coperchio, il tappo centrale e il pestello
  possono essere lavati in lavastoviglie.
  NOTA: NON lavare la caraffa in
  lavastoviglie. L’eventuale lavaggio in
  lavastoviglie danneggerebbe l’elemento
  riscaldante integrato.
  Base motore
  Premere il pulsante di accensione per
  spegnere l’unità, quindi scollegare la base
  motore. Pulire la base motore con un
  panno umido e pulito.

  CLEAN

  NOTA: NON impilare oggetti sopra
  l’unità. Riporre gli accessori rimanenti
  accanto all’unità o in un armadietto, dove
  non rischiano di danneggiarsi o di creare
  pericoli.

  RESETTARE IL MOTORE
  Questa unità è dotata di un esclusivo sistema
  di sicurezza che impedisce danni al motore
  disattivandolo temporaneamente in caso di
  surriscaldamento. In caso di disattivazione,
  seguire la procedura di resettaggio riportata
  di seguito.
  1 
  Scollegare l’unità dalla corrente.
  2 Lasciar raffreddare l’unità per circa 15
  minuti prima dell’uso.
  IMPORTANTE: assicurarsi di non
  superare le capacità massime. L’eccesso
  di riempimento rappresenta la causa più
  comune di sovraccarico del dispositivo.

  “Jar” (Caraffa)
  La caraffa è correttamente posizionata
  sulla base. Assicurarsi che la caraffa sia
  fissata saldamente sulla base prima di
  selezionare un programma.
  “---” lampeggiante
  Si sta cercando di avviare un programma
  troppe volte di seguito. Per la vostra
  sicurezza, determinati programmi possono
  essere eseguiti solo 2 volte consecutive.
  NOTA: NON tentare di rimuovere
  la caraffa con il frullatore in funzione.
  Attendere che le lame cessino di ruotare
  prima di rimuovere la caraffa.

  ORDINARE PEZZI DI RICAMBIO
  Per ordinare parti e accessori aggiuntivi,
  visitare www.ninjakitchen.eu

  Combinazione di calore e brevi impulsi che
  rimuovono facilmente e in pochi minuti i
  residui dal rivestimento antiaderente.
  1 R
   iempire la caraffa con 700 ml d’acqua
  e 2 gocce di detersivo liquido per piatti.
  2 Posizionare il coperchio sulla caraffa e
  assicurarsi che sia chiuso correttamente.
  3 Premere CLEAN.
  4 Quando il programma è terminato,
  buttare l’acqua contenuta e risciacquare
  accuratamente la caraffa.
  SUGGERIMENTI PER RISULTATI DI
  PULIZIA OTTIMALI:
  Prima di avviare il programma CLEAN,
  1 
  risciacquare rapidamente la caraffa.
  2 Eseguire il programma CLEAN subito
  dopo l’uso.

  91

  ninjakitchen.eu

  92 • Page 48

  NOTE

  ITALIANO

  RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
  AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scossa e funzionamento accidentale,
  spegnere e scollegare l’unità prima di qualsiasi intervento di assistenza.
  L'unità non si accende.
  • Assicurarsi che la spina sia inserita.
  • Il display si illumina con i programmi avviabili dopo aver collegato l’elettrodomestico alla
  corrente. Caraffa e coperchio devono essere correttamente posizionati per selezionare
  un programma.
  Il coperchio è bloccato sulla caraffa.
  • Per rimuovere il coperchio, ruotarlo in senso antiorario afferrando il manico e
  sollevandolo.
  Non riesco a montare la caraffa sulla base.
  • Assicurarsi che il logo Ninja® sia rivolto verso l’esterno prima di posizionare la caraffa
  direttamente sulla base del frullatore. Se la caraffa ancora non è completamente fissata,
  ruotare il giunto metallico sotto di essa per allinearlo alla base.
  Non riesco a modificare le impostazioni di tempo o temperatura dei programmi Auto-iQ®.
  • Tutti i programmi sono stati sviluppati da cuochi esperti per garantire il perfetto
  equilibrio tra le sequenze di riscaldamento, miscelatura e frullatura per fornire risultati
  perfetti, per cui non sarà necessario impostare tempo e temperatura.
  • Per selezionare una temperatura specifica, usare l’impostazione Manual COOK anziché
  un programma Auto-iQ.
  Il programma è in pausa.
  • Se il coperchio è stato rimosso durante l’esecuzione di un programma o della modalità
  Manual, la funzione di cottura o frullatura si interrompe. Riposizionare il coperchio e
  premere nuovamente il pulsante del programma per riprendere da dove il tempo si era
  interrotto.
  Perché certe volte il frullatore avanza nel conteggio e altre volte va invece all’indietro?
  • I programmi Auto-iQ sono temporizzati per concludersi autonomamente una volta
  completi, pertanto l’orologio esegue il conteggio alla rovescia fino al termine del
  programma. Quando si usano le modalità Manual, l’orologio conta in avanti a partire
  da 0 fino al raggiungimento dell’ora di autospegnimento o finché non viene premuto
  nuovamente il pulsante dell’impostazione in corso.
  La caraffa contiene ancora residui dopo l’esecuzione del programma CLEAN.
  • Provare a eseguire il programma CLEAN una seconda volta. È inoltre possibile lavare a
  mano la caraffa usando la spazzola per la pulizia in dotazione, specificamente studiata
  per pulire i punti difficili da raggiungere.
  Il pannello di controllo torna alla visualizzazione principale.
  • Il pannello di controllo è progettato per tornare alla modalità di stand-by se rimane
  inattivo per 3 minuti. Se la selezione della funzione ha richiesto più di 3 minuti, o se
  il programma è terminato, l’unità torna alla modalità di stand-by.
  Perché l’unità emette segnali acustici durante i Programmi Auto-iQ?
  • Abbiamo inserito un avviso acustico per il mescolamento in tutti i programmi Auto-iQ
  per avvisare che l’unità sta per mescolare gli ingredienti. L’avviso è costituito da 3 segnali
  acustici seguiti da una pausa di 2 secondi prima di ogni miscelazione.

  93

  ninjakitchen.eu

  94 • Page 49

  ITALIANO

  REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO
  GARANZIA LIMITATA DI DUE (2) ANNI

  Per quanto tempo sono garantiti i nostri Prodotti tramite la Garanzia convenzionale?

  Se acquisti un prodotto in Italia come consumatore, sei titolare dei diritti di legge relativi alla
  qualità del prodotto (“Garanzia legale”). Puoi far valere la Garanzia legale nei confronti del
  rivenditore. Nonostante ciò, la fiducia di Ninja nella qualità dei propri prodotti (i “Prodotti”)
  è tale da portarla a fornire un’ulteriore garanzia come produttore della durata di 2 anni. La
  presente Garanzia convenzionale è valida solo per i Prodotti nuovi e non usati. I presenti
  termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra Garanzia convenzionale; la tua Garanzia
  legale in qualità di acquirente rimane inalterata. Nota: i 2 anni di garanzia valgono per tutti
  i paesi europei e per il Regno Unito anche qualora si uscisse dall’Unione europea durante il
  periodo di validità.

  Grazie alla fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità,
  il tuo Prodotto è garantito per un totale di due anni.

  Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione delle nostre
  garanzie che sono fornite da SharkNinja Germany GmbH, Kurt–Blaum–Platz 8, 63450
  Hanau (Germania) (“noi”). Le presenti garanzie non alterano in alcun modo la Garanzia
  legale o gli obblighi di legge del venditore o il tuo contratto con lo stesso. Lo stesso vale
  se hai acquistato il prodotto direttamente da Ninja.

  • Normale usura.

  Che cosa copre la Garanzia convenzionale?
  La riparazione o la sostituzione (a discrezione di Ninja) del tuo Prodotto, inclusi tutti
  i ricambi e la manodopera e le spese di trasporto e di spedizione in caso di difetti di
  progettazione, materiali e lavorazione. La nostra Garanzia convenzionale va ad aggiungersi
  ai tuoi diritti di legge come consumatore.
  Che cosa non copre la Garanzia convenzionale?
  •D
   anni accidentali, guasti causati da negligenza nell’utilizzo o nella cura, uso improprio,
  incuria, azionamento o movimentazione scorretti dell’elettrodomestico per la cucina non
  conformi al Manuale di istruzioni di Ninja® fornito con il tuo apparecchio.

  Garanzie Ninja®

  • Utilizzo dell’apparecchio per la cucina per scopi diversi dal normale impiego domestico.

  Un elettrodomestico per la cucina costituisce un investimento considerevole. Il tuo nuovo
  apparecchio deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia
  di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha
  nella qualità del proprio Prodotto e del processo di produzione.

  • Utilizzo di componenti non assemblati o installati in conformità con le istruzioni d’uso.

  Puoi ricevere assistenza online all’indirizzo www.ninjakitchen.eu.
  Come devo fare per registrare la mia Garanzia convenzionale?

  •R
   iparazioni o modifiche eseguite da soggetti diversi da Ninja o dai suoi agenti, a meno
  che non sia possibile dimostrare che le riparazioni o le modifiche effettuate da altri non
  sono correlate al difetto per il quale ci si intende avvalere della garanzia.

  Puoi registrare la tua Garanzia convenzionale online entro 28 giorni dall’acquisto. Per
  risparmiare tempo, ti informiamo che necessiterai delle seguenti informazioni relative al
  tuo apparecchio:

  Che cosa accade allo scadere delle garanzie?

  • Utilizzo di componenti e accessori diversi dai componenti originali Ninja®.
  • Installazione non corretta (tranne se eseguita da Ninja®).

  • Data di acquisto del Prodotto (scontrino fiscale o bolla di consegna)

  I Prodotti di Ninja non sono progettati per durare per un tempo limitato. Siamo
  consapevoli che i nostri clienti hanno interesse a voler riparare i propri apparecchi per la
  cucina dopo la scadenza della garanzia. Puoi ricevere assistenza online all’indirizzo www.
  ninjakitchen.eu.

  Per la registrazione online, visita www.ninjakitchen.eu.

  Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Ninja?

  IMPORTANTE

  I ricambi e gli accessori Ninja sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato
  il vostro apparecchio per la cucina Ninja. Puoi trovare una gamma completa di pezzi di
  ricambio, componenti sostitutivi e accessori Ninja per tutti gli apparecchi Ninja all’indirizzo
  www.ninjakitchen.eu.

  • N. del modello
  • Numero di serie (solo se disponibile)

  • La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
  • Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far
  valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare
  che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di
  fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.
  Quali sono i vantaggi della registrazione della Garanzia convenzionale?
  Al momento della registrazione della garanzia, puoi scegliere se ricevere la nostra
  newsletter con suggerimenti, consigli e concorsi e conoscere le ultime novità riguardanti
  la nuova tecnologia Ninja e i lanci di prodotti. Se registri la tua Garanzia convenzionale
  online, riceverai una conferma immediata che abbiamo ricevuto i tuoi dati.

  Puoi ricevere assistenza online all’indirizzo www.ninjakitchen.eu.
  Ricordati che l’uso di ricambi non originali Ninja può rendere nulla la Garanzia
  convenzionale, fermo restando che la Garanzia legale non può essere in alcun modo
  alterata.

  Per consultare la nostra informativa sulla privacy, visita www.ninjakitchen.eu.

  95

  ninjakitchen.eu

  96 • Page 50

  voor uw aankoop van de Ninja® Soepmaker en Blender

  NEDERLANDS

  BEDANKT

  INHOUD

  Belangrijke veiligheidsvoorzieningen���������������������������������������������������������������������������������������������99
  Onderdelen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 101

  REGISTREER UW AANKOOP
  registermyninja.com
  Scan de QR-code met een
  mobiel apparaat

  Eigenschappen����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102
  AUTO-iQ®-programma’s������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 102
  HANDMATIGE instellingen�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102
  Vóór het eerste gebruik������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103
  De Blenderkan bedienen �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������104

  SCHRIJF DEZE INFORMATIE OP

  Aan de slag met de Blender en Soepmaker��������������������������������������������������������������������������������� 105

  Modelnummer: ���������������������

  Montage���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������105
  Auto-iQ-programma's���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������106
  Handmatige mix��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������106
  Manual Cook��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������106

  Serienummer: ����������������������
  Datum van aankoop: ����������������
  (Bewaar de kassabon)
  Winkel waar u het product heeft gekocht:
  ���������������������������������

  TECHNISCHE SPECIFICATIES
  Spanning: 220-240V, 50/60Hz
  Watt:

  1000 W

  Behandeling en onderhoud������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 107
  Reiniging�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 107
  Opslaan���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 107
  De motor resetten���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 107
  Vervangende onderdelen bestellen���������������������������������������������������������������������������������������������������� 107
  Foutmeldingen����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 108
  Handleiding voor het oplossen van problemen��������������������������������������������������������������������������� 109
  Productregistratie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111

  ZORGVULDIG DOORLEZEN EN
  BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.
  Deze instructies zijn ontworpen om u te
  helpen bij het gebruik van uw nieuwe
  Ninja Soepmaker en Blender.

  97

  Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet bij het overige huisvuil
  gegooid mag worden. Om schade aan het milieu of de gezondheid van de
  mens te voorkomen door ongecontroleerd weggooien van afval, dient u
  het afval op een verantwoordelijke manier te recyclen om het duurzame
  hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat retour
  te sturen, dient u het retour- en verzamelsysteem te gebruiken of contact op
  te nemen met de winkelier waar u dit product hebt gekocht. Zij kunnen dit
  product innemen om het milieuvriendelijk te recyclen.

  ninjakitchen.eu

  98 • Page 51

  ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK • LEES VOOR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

  WAARSCHUWING


  Om hetrisico op letsel, brand, elektrische schokken of schade aan
  eigendommen te beperken, dient u altijd basisveiligheidsmaatregelen te
  nemen, waaronder het volgen van de genummerde waarschuwingen en verdere
  instructies.  U moet extreem voorzichtig zijn bij het verplaatsen van het apparaat, als het
  apparaat hete olie of andere warme vloeistoffen bevat.  Dit apparaat niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.

  1

  Lees alle instructies alvorens het apparaat en de
  accessoires te gebruiken.

  2

  Alle waarschuwingen en instructies dienen
  nauwkeurig te worden nageleefd en uitgevoerd.
  Dit apparaat bevat elektrische verbindingen,
  bewegende delen en verwarmingselementen die
  een risico voor de gebruiker kunnen vormen.

  3

  Neem de tijd en wees voorzichtig tijdens het
  uitpakken en in elkaar zetten van het apparaat.

  4

  Bekijk de inhoud zorgvuldig zodat u ervan bent
  verzekerd dat u alle benodigde delen heeft om het
  apparaat correct en veilig te gebruiken.

  5

  De messen zijn scherp. Wees voorzichtig!

  6

  Zet het apparaat UIT, en trek de stekker uit
  het stopcontact wanneer het apparaat niet in
  gebruik is, voordat onderdelen gemonteerd
  of gedemonteerd worden en voordat u het
  schoonmaakt. Pak de stekker vast aan de
  behuizing en trek uit het stopcontact. NOOIT
  de stekker uit het stopcontact trekken door het
  flexibele snoer vast te pakken en eraan te trekken.

  7

  8

  9

  Alle onderdelen die mogelijk in aanraking met
  voedsel zijn geweest, wassen voor gebruik. Volg
  de reinigingsinstructies in deze handleiding.
  Om het risico op een elektrische schok
  te voorkomen, mag u het apparaat NIET
  onderdompelen en dient u te vermijden dat het
  voedingssnoer in contact met water of een andere
  vloeistof komt.
  Dit apparaat NIET buitenshuis gebruiken.
  Het is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik
  binnenshuis.

  10 Gebruik GEEN apparaten met een beschadigd
  stroomsnoer of beschadigde stekker, of nadat
  het apparaat niet goed meer werkt, is gevallen
  of op een andere manier beschadigd is geraakt.
  Dit apparaat heeft geen onderdelen die door de
  gebruiker gerepareerd kunnen worden. Indien
  beschadigd, dient u contact op te nemen met
  SharkNinja voor onderhoud.

  99

  11

  Dit apparaat heeft belangrijke markeringen op de
  pinnen van de stekker. De gehele voedingskabel is
  niet geschikt voor vervanging. Indien beschadigd,
  dient u contact op te nemen met SharkNinja voor
  onderhoud.

  12 Verlengsnoeren niet GEBRUIKEN met dit product.
  13 Dit apparaat NIET laten bedienen door jonge
  kinderen of ermee laten spelen. Er is nauwlettend
  toezicht nodig als een apparaat in de buurt van
  kinderen wordt gebruikt.
  14 Dit apparaat is niet bedoeld voor het gebruik
  door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk
  of verstandelijk vermogen of gebrek aan ervaring
  en kennis, tenzij deze personen onder toezicht
  staan of instructies hebben gekregen over het
  gebruik van het apparaat van een persoon die
  verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  15 Schoonmaken en onderhouden dient niet door
  kinderen te worden uitgevoerd.
  16 Houd dit apparaat en het snoer uit de buurt van
  kinderen.
  17 Controleer de messenset op beschadiging vóór
  ieder gebruik. Neem indien een mes krom of
  beschadigd is, contact op met SharkNinja voor
  vervanging.
  18 NIET proberen de messen te slijpen.
  19 Het netsnoer NIET over de rand van de tafel of het
  aanrecht laten hangen of op hete oppervlakken
  leggen.

  BEWAAR DEZE HANDLEIDING
  24 ALLEEN hulpstukken en accessoires gebruiken
  die geleverd zijn met het product of aanbevolen
  door SharkNinja. Het gebruik van hulpstukken
  die niet worden aanbevolen of verkocht door
  SharkNinja kan brand, elektrische schokken of
  letsel veroorzaken.
  25 Het apparaat dient alleen met de meegeleverde
  standaard gebruikt te worden.
  26 Vermijd contact met bewegende delen tijdens
  gebruik en hanteren van het apparaat.
  27 Het apparaat NIET bedienen met een lege
  container.
  28 Overschrijd bij het vullen van containers NOOIT de
  maximale vulwaarde of maximale vloeistoflijntjes.
  29 Containers of accessoires geleverd met het
  apparaat NIET in de magnetron plaatsen.
  30 Zorg ervoor dat voor gebruik al het gerei uit de
  containers is verwijderd. Het niet verwijderen
  van gerei kan leiden tot het breken van de
  containers en letsel en schade aan eigendommen
  veroorzaken.
  31 Uw handen en gerei uit de buurt van de container
  houden tijdens het blenden, om het risico op
  ernstig lichamelijk letsel of schade aan de blender
  te voorkomen. Er mag een pannenlikker of spatel
  worden gebruikt, maar deze mag ALLEEN worden
  gebruikt wanneer de blender niet in werking is.
  32 Het apparaat NOOIT bedienen zonder dat
  de deksels en doppen aangebracht zijn. De
  vergrendelingen NIET proberen te overbruggen.
  Zorg ervoor dat de container en het deksel correct
  zijn aangebracht alvorens gebruik.
  33 De containers en accessoires NIET blootstellen
  aan extreme temperatuurveranderingen. Deze
  kunnen beschadigd raken.
  34 Laat het apparaat tijdens het gebruik NOOIT
  onbeheerd achter.

  36 Wees voorzichtig met hete vloeistof als u het in de
  blender schenkt. Het kan namelijk uit het apparaat
  worden gestoten door een plotselinge stroming.
  37 Laat afkoelen voordat u de onderdelen monteert
  of demonteert en voordat u het apparaat reinigt.
  38 Pak de zijkanten van de kan NIET vast na warm
  mengen of koken. Het oppervlak van de kan is
  warm tijdens en na de handeling. De oppervlakken
  van het apparaat zijn heet, zowel tijdens als
  na gebruik. Gebruik ALTIJD beschermende
  pannenlappen of geïsoleerde ovenwanten
  en de beschikbare hendels en knoppen om
  brandwonden of persoonlijk letsel te voorkomen.
  39 Indien ingrediënten ongemixt vast komen te
  zitten aan de zijkanten van de kan, dient u het
  apparaat uit te zetten, het deksel te verwijderen
  en een pannenlikker of spatel te gebruiken om
  de ingrediënten los te maken. NOOIT uw handen
  in de kan steken, aangezien u in contact kunt
  komen met een van de messen, met eventuele
  snijwonden tot gevolg.
  40 Probeer NOOIT een container en deksel van de
  motorvoet te verwijderen terwijl de motor nog
  draait. Laat het apparaat tot een volledige stop
  komen, alvorens deksel en kan te verwijderen.
  41 Indien het apparaat oververhit raakt, schakelt een
  thermische beveiliging de motor tijdelijk uit. Om te
  resetten haalt u het apparaat uit het stopcontact
  en laat hem gedurende 15 minuten afkoelen
  alvorens hem weer te gebruiken.
  42 Het maximale vermogen van dit apparaat is
  gebaseerd op de configuratie van het hoge
  snelheid ondermes en de glazen mengbeker.
  Andere opstellingen trekken wellicht minder
  stroom.
  43 Schakel het apparaat vóór het reinigen uit en trek
  de stekker van de motorvoet uit het stopcontact.

  35 Bedien de blender ALTIJD met het deksel
  op de juiste plaats.

  20 Het apparaat of snoer NIET in contact laten
  komen met hete oppervlaktes, zoals fornuizen en
  andere verhittende apparaten.

  Geeft aan dat de instructies gelezen moeten worden om de werking en het gebruik van het
  product te begrijpen.

  21 Plaats NIET op of in de buurt van een gaspit of
  elektrische kookpit, of in een verwarmde oven.

  Geeft de aanwezigheid aan van een gevaar dat persoonlijk letsel, dood of omvangrijke
  materiële schade tot gevolg kan hebben als de waarschuwing die bij dit symbool hoort,
  wordt genegeerd.

  22 Gebruik het apparaat ALTIJD op een droog en
  vlak oppervlak.
  23 Handen, haar en kleding uit de container houden
  tijdens laden en gebruik.

  Zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met een heet oppervlak. Gebruik altijd
  handbescherming om brandwonden te voorkomen.
  Enkel voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

  ninjakitchen.eu

  100

  NEDERLANDS

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN • Page 52

  NEDERLANDS

  EIGENSCHAPPEN

  ONDERDELEN

  A

  D

  PRE-COOK

  B

   
  Het stroomsymbool moet worden gebruikt om uw apparaat aan of uit te zetten.

  AUTO-iQ®-PROGRAMMA’S:
  E

  C

  Beschikt over intelligente programma's die unieke
  patronen van pulseren, mengen, pauzeren en
  verwarmen combineren en u al het werk uit
  handen nemen.
  SMOOTHIE
  Combineer uw favoriete gekoelde of ingevroren
  ingrediënten, vloeistoffen en poeders.
  DESSERT
  Gebruik uw favoriete ingevroren fruit en
  zuivelproducten om sorbets en andere ijskoude
  lekkernijen te maken.
  FROZEN DRINK
  Plet ijs en ingevroren fruit in ijsdrankjes zoals
  geserveerd in een restaurant.
  MILKSHAKE
  Meng melk en uw favoriete smaken voor een
  schuimende milkshake.
  GLADDE SOEP
  Kook en meng uw favoriete gladde soepen.

  A

  Dekselkan met verwijderbare centrale dop

  B

  1,7 l Glazen kan met ingebouwd verwarmingselement

  C 
  Motorvoet
  (snoer niet zichtbaar)

  D

  Schraper

  E

  Reinigingsborstel

  STEVIGE SOEP
  Bereid zelfgemaakte soep met meer textuur.
  JAM
  Maak uw eigen fruitjams met textuur of haal
  nadien door een zeef voor een gladder resultaat.

  HANDMATIGE INSTELLINGEN:
  MENGEN
  Selecteer BLEND en kies vervolgens uw
  snelheidsinstelling. LOW, MED en HIGH blijft actief
  gedurende 60 seconden of totdat het handmatig
  wordt gestopt.
  KOKEN
  Selecteer COOK, en kies vervolgens LOW, MED
  of HIGH-temperatuur. De instelling blijft actief
  gedurende 60 minuten of totdat het handmatig
  wordt gestopt.

  ANDERE KENMERKEN:
  Druk OP DE AAN-/UITKNOP
  om de unit in of uit te schakelen.
  REINIGEN
  Combineert warmte- en snelheidspulsen om
  achtergebleven resten te verwijderen.
  HITTE AAN
  Het lampje gaat aan als u een programma of
  functie om te verwarmen heeft geselecteerd.
  WARM HOUDEN
  Het lampje gaat aan na het verwarmen en
  de unit houdt de inhoud warm gedurende
  60 minuten.

  SAUS
  Maak zoete en smaakvolle sauzen en fondues.
  HAKKEN
  Hak de ingrediënten snel in kleine stukjes voordat
  u soep, saus of dip maakt.
  SAUTÉ
  Zorg voor meer smaak en bak snel uw uien,
  knoflook, specerijen en meer, voordat u een
  zelfgemaakte soep, saus of dip maakt.

  101

  ninjakitchen.eu

  102 • Page 53

  BELANGRIJK: Bekijk alle waarschu­
  wingen aan het begin van deze
  handleiding voordat u verdergaat.
  1

  NEDERLANDS

  VOOR HET EERSTE GEBRUIK

  DE BLENDERKAN BEDIENEN
  OPTILLEN VAN EN SCHENKEN UIT
  DE KAN

  Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de
  labels van het apparaat. Scheid alle onderdelen
  van elkaar.

  2 Was kan, deksel en accessoires in warm water
  met zeep met een afwasborstel met een
  handvat, om rechtstreeks contact met de
  messen te voorkomen. Dompel de kan NIET
  onder als u reinigt.
  3 Alle onderdelen grondig afspoelen en aan de
  lucht laten drogen.

  Pak het handvat stevig vast met één hand
  en schenk de ingrediënten er voorzichtig uit.

  OPMERKING: Volg nauwlettend de reinigingsinstructies
  op pagina 12. OPMERKING: Dompel de kan NIET onder
  als u deze wast.

  103

  Pak de zijkanten van de kan NIET vast na het
  warm mengen of koken. Het oppervlak van
  de kan is warm tijdens en na de bediening.
  De oppervlakken van het apparaat zijn heet,
  zowel tijdens als na gebruik. Gebruik ALTIJD
  beschermende pannenlappen of geïsoleerde
  ovenwanten en de beschikbare hendels en
  knoppen om brandwonden of persoonlijk letsel te
  voorkomen.

  OPMERKING: Als de kan te zwaar is voor één
  hand, gebruik dan een beschermhandschoen
  of -want en ondersteun het gewicht van de
  kan met uw andere hand.

  Pak de onderkant van de kan NIET vast na warm
  mengen en koken. Het oppervlak van de kan is
  warm tijdens en na de bediening. De oppervlakken
  van het apparaat zijn heet, zowel tijdens als
  na gebruik. Gebruik ALTIJD beschermende
  pannenlappen of geïsoleerde ovenwanten en de
  beschikbare hendels en knoppen om brandwonden
  of persoonlijk letsel te voorkomen.

  ninjakitchen.eu

  104 • Page 54

  NEDERLANDS

  AAN DE SLAG MET
  UW BLENDER EN SOEPMAKER
  BELANGRIJK: Controleer alle
  waarschuwingen voordat u verdergaat.

  MONTAGE
  1 Steek de motorvoet in het stopcontact en
  plaats hem op een schoon, droog, horizontaal
  oppervlak, zoals een aanrecht of tafel.

  4 Om het deksel op de kan te monteren, plaatst u
  het deksellipje rechts van het handvat. Druk het
  deksel naar beneden totdat het stevig vastzit.
  Draai het lipje in de richting van de klok zodat
  de pijl van het deksellipje is uitgelijnd met de
  pijl op het handvat van de kan.

  2 Zet de kan op de motorvoet, met het handvat
  op dezelfde plek als de pijl in de rechterhoek
  vooraan op de voet.

  Soeplijn
  (1,4 liter)

  6 O
   m het deksel van de kan te verwijderen,
  draait u het deksel tegen de klok in om het uit
  de vergrendelpositie te halen en het vervolgens
  op te tillen.
  OPMERKING: Bij het verwijderen van het deksel
  kan er stoom vanaf komen na gebruik van
  verwarmingsprogramma's. Houd uw handen op
  de knoppen aan de buitenkant en til direct op.

  PRE-COOK

  1 Druk op de aan-/uitknop.

  HANDMATIGE MIX

  2 
  Kies het programma van uw keuze uit de
  BLEND, COOK of PRE-COOK secties.

  Handmatige mix snelheid geeft u de ultieme
  controle over uw mengsel.

  3 Het Heat On lampje gaat aan als het
  geselecteerde programma warmte gebruikt.

  1 Druk op de aan-/uitknop.
  2 Kies BLEND om de snelheidsopties te
  ontgrendelen.
  3 Selecteer LOW, MED, HIGH of PULSE om het
  blenden te starten.

  TIP: Voor dikkere recepten zoals ijs en dipsauzen,
  gebruikt u de schraper om de ingrediënten naar
  de messen te duwen. De schraper dient alleen
  gebruikt te worden als het deksel aan de kan is
  vastgemaakt. De centrale dop verwijderen en
  vervangen met schraper.

  Voeg ingrediënten toe, zorg ervoor dat de
  3 

  Koude lijn
  (1,6 liter)

  HANDMATIGE INSTELLINGEN

  PRE-COOK

  5 Vergrendel de centrale dop door hem naar
  beneden op het deksel te plaatsen en in de
  richting van de klok te draaien totdat het op zijn
  plaats klikt.

  maximale vullijnen aan de zijkant van de
  kan niet overschreden worden. Zorg dat
  u in COOK-modus het niveau HOT NIET
  overschrijdt, en zorg dat u in BLEND-modus
  het niveau COLD NIET overschrijdt.

  AUTO-IQ®-PROGRAMMA’S

  OPMERKING: De unit piept 3 keer om u
  te waarschuwen dat het programma nog
  ingrediënten gaat mengen. Zorg dat de centrale
  dop goed vergrendeld is tijdens het gebruik.

  OPMERKING: De Pulse-instelling zal alleen
  geactiveerd worden als de PULSE-knop wordt
  ingedrukt.

  MANUAL COOK
  Manual Cook instellingen geef u de volledige
  controle.
  1 Druk op de aan-/uitknop.
  2 Kies COOK om de temperatuuropties te
  ontgrendelen.
  3 S
   electeer LOW, MED, of HIGH om met koken te
  starten.
  4 Timer telt door tot 60 seconden of totdat het
  handmatig wordt gestopt.

  OPMERKING: U kunt op PULSE drukken tijdens
  Manual Cook modus om de ingrediënten rustig
  door elkaar te mengen.
  OPMERKING: Voor de beste resultaten gebruikt
  u PULSE voor de ingrediënten tijdens het
  bakken, zo verdeelt u de warmte en bevordert
  u gelijkmatige garing.

  105

  ninjakitchen.eu

  106 • Page 55

  NEDERLANDS

  BEHANDELING EN ONDERHOUD

  FOUTMELDINGEN

  REINIGING

  OPSLAG

  WEERGAVESCHERMBERICHTEN

  FOUTMELDINGEN

  Wacht tot alle onderdelen zijn afgekoeld voor
  reiniging. Scheid alle onderdelen.

  Sla de unit rechtop op met het deksel
  vastgeklemd aan de kan.

  “Deksel”
  Het deksel is niet juist gemonteerd. Zorg dat het
  deksel goed vergrendeld is op de kan voordat
  u het programma start.

  “E01” of “E02”
  De kan verwijderen en opnieuw monteren. Als
  dat het probleem niet verhelpt, neem dan contact
  op met de Klantenservice. Om u beter van dienst
  te zijn vragen we u om uw product online te
  registeren op registeryourninja.com, zodat we het
  product bij de hand hebben als u belt.

  
  Handmatig wassen
  Was de kan, deksel, en schraper met warm
  water met zeep. Gebruik de bijgeleverde
  reinigingsborstel om direct contact met de
  messen te voorkomen.
  OPMERKING: Dompel de blenderkan NIET
  onder. Onderdompelen brengt schade aan
  het geïntegreerde verwarmingselement toe.
  
  Vaatwasser
  Het deksel, de centrale dop en schraper zijn
  vaatwasserproof.
  OPMERKING: Was de blenderkan NIET
  in de vaatwasser. Wassen in de vaatwasser
  beschadigt het geïntegreerde verwar­
  mingselement.
  Motorvoet
  Druk op de aan-/uitknop om de unit uit te zetten,
  en haal de motorvoet dan uit het stopcontact.
  Veeg de motorvoet met een schone, vochtige
  doek schoon.

  REINIGEN

  OPMERKING: Plaats GEEN items bovenop de
  unit. Bewaar verdere hulpstukken naast het
  apparaat of in een kastje, waar ze niet worden
  beschadigd en geen gevaar opleveren.

  DE MOTOR RESETTEN
  Deze unit bevat een uniek veiligheidssysteem dat
  schade aan de motor voorkomt door de motor
  tijdelijk uit te schakelen als het oververhit raakt.
  Als dit plaatsvindt, dient u de onderstaande
  resetprocedure te volgen.
  1 
  Haal de unit uit het stopcontact.
  2 
  Laat het apparaat ongeveer 15 minuten
  afkoelen.

  “Beker”
  De kan is juist bevestigd aan de voet.
  Zorg dat de kan goed vastgemaakt is aan de voet
  voordat u het programma selecteert.
  “---” Knipperend
  U probeert een programma te vaak achter elkaar
  te draaien. Voor uw eigen veiligheid kunnen
  bepaalde programma's slechts 2 keer achter
  elkaar worden gestart.
  OPMERKING: Probeer de kan NIET te
  verwijderen als de blender nog aanstaat.
  Wacht tot de messen stoppen met draaien
  voordat u de kan verwijdert.

  BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de maximale
  vermogens niet worden overschreden. Dit is
  de hoofdoorzaak van overbelasting van het
  apparaat.

  VERVANGENDE ONDERDELEN
  BESTELLEN
  Om extra onderdelen en accessoires te bestellen,
  gaat u naar onze website: www.ninjakitchen.eu

  Een combinatie van hitte- en snelheidspulsen
  verwijdert overblijfselen eenvoudig uit de nietplakkende coating, in slechts enkele minuten
  1 V
   ul de kan met 700 ml water en 2 kleine
  druppels zeep.
  2 Plaats het deksel op de kan en controleer of het
  goed gesloten is.
  3 Druk op REINIGEN.
  4 
  Als het programma voltooid is, gooi het water
  dan weg en reinig de kan grondig.
  TIPS VOOR DE BESTE REINIGINGSRESULTATEN:
  1 Reinig de kan snel voordat u het CLEANprogramma gebruikt.
  2 Start het CLEAN-programma direct na gebruik.

  107

  ninjakitchen.eu

  108 • Page 56

  NEDERLANDS

  HANDLEIDING VOOR HET OPLOSSEN
  VAN PROBLEMEN

  OPMERKINGEN

  WAARSCHUWING: Om het risico op schokken en onbedoelde bediening
  te verkleinen, zet u het apparaat uit en haalt u de unit uit het stopcontact
  voordat u de problemen oplost.
  Het apparaat schakelt niet in.


  Controleer of de unit op het stopcontact is aangesloten.  Het scherm licht op met de bruikbare programma’s als het is aangesloten. Kan en deksel
  dienen vast te zitten voordat u een programma selecteert.

  Deksel zit vast op de kan.


  Het deksel wordt verwijderd door het tegen de klok in te draaien en dan op te tillen.

  Mijn kan past niet op de voet.


  Zorg dat het Ninja®-logo naar voren is gericht voordat de kan direct op de blendervoet wordt
  geplaatst. Als de kan nog niet volledig bevestigd is, draai dan de metalen koppeling onder de kan
  een slag om die goed op de voet te zetten.

  Tijd- of temperatuurinstellingen kunnen niet gewijzigd worden in Auto-iQ®-programma's.


  Alle programma’s zijn ontwikkeld door culinair experts voor de perfecte balans tussen verwarmen,
  roeren, en mixen voor perfecte resultaten, zodat u de tijd of temperatuur niet hoeft in te stellen.  Om een specifieke temperatuur te selecteren, gebruikt u de Manual COOK instelling in plaats van
  een Auto-iQ-programma.

  Het programma is gepauzeerd.


  Als het deksel verwijderd wordt tijdens het programma of als de Manual modus aanstaat, dan wordt
  de kook- of mixfunctie gepauzeerd. Verwijder het deksel en druk op de programma-knop om door
  te gaan waar het programma gebleven was.

  Waarom telt de blender soms op en soms af?


  Auto-iQ-programma’s zijn ingesteld om af te ronden als ze voltooid zijn, dus de klok telt dan af
  totdat het programma klaar is. Als u de Manual modes gebruikt, dan begint de klok vanaf 0 te tellen
  totdat de auto shutoff tijd bereikt is of de knop voor de huidige instelling opnieuw wordt aangezet.

  Er zitten nog resten in de kan na het afspelen van hetCLEAN-programma.


  Probeer het CLEAN-programma nogmaals aan te zetten. U kunt de kan ook met de hand wassen
  met behulp van een reinigingsborstel, die speciaal is bedoeld voor het schoonmaken van de lastig
  te bereiken zones.

  Het bedieningspaneel keert terug naar het home-scherm.


  Het bedieningspaneel is ontworpen om terug te keren naar standby-modus als het 3 minuten niet
  gebruikt wordt. Als u er meer dan 3 minuten over heeft gedaan om een functie te kiezen, of als het
  programma klaar is, dan zal de unit teruggaan naar standby-modus.

  Waarom piept de unit tijdens Audio-iQ-programma’s?


  We hebben een roerwaarschuwing geïntegreerd binnen alle Auto-iQ-programma's om u te
  laten weten dat de unit gaat roeren. De waarschuwing bestaat uit 3 piepjes met een pauze van
  2 seconden bij elke keer roeren.

  109

  ninjakitchen.eu

  110 • Page 57

  NEDERLANDS

  PRODUCTREGISTRATIE
  BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE (2) JAAR

  Wat wordt er door de garantie gedekt?

  Als u een product in Nederland koopt als klant, kunt u aanspraak maken op uw wettelijke rechten t.a.v.
  de kwaliteit van het product (uw "wettelijke rechten"). U kunt deze wettelijke rechten uitoefenen ten
  opzichte van de verkoper van het product . Echter, bij Ninja zijn we zo overtuigd van de kwaliteit van
  onze producten (de "Producten"), dat wij u een extra garantie van twee jaar op de batterij geven. Deze
  garantie geldt uitsluitend voor Producten die in nieuwe en ongebruikte staat worden gekocht. Deze
  voorwaarden hebben alleen betrekking op onze garanties, uw wettelijke rechten als klant blijven hierbij
  gelden. Let op: de garantie van 2 jaar is beschikbaar in alle EU-landen en in het Verenigd Koninkrijk als
  dit land tijdens de garantieperiode niet langer een EU-land is.

  Reparatie of vervanging van uw Product (naar beoordeling van Ninja), inclusief alle onderdelen en
  arbeid in geval van een gebrek in het ontwerp, het materiaal en vakmanschap (inclusief transport en
  verzendkosten). Onze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

  De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van de garanties, die afgegeven zijn
  door de SharkNinja Germany GmbH, Kurt–Blaum–Platz 8, 63450 Hanau (Duitsland) ("ons, onze of wij"). Zij
  hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw
  overeenkomst met hem. Hetzelfde is van toepassing als u het product rechtstreeks bij Ninja heeft gekocht.
  Ninja®-garanties
  Een huishoudelijk keukenapparaat is een aanzienlijke investering. Uw nieuwe apparaat moet zo lang
  mogelijk correct werken. De garantie bij het apparaat is een belangrijke indicator en laat zien hoeveel
  vertrouwen de fabrikant in zijn product heeft en de kwaliteit hiervan.
  U vindt online ondersteuning op www.ninjakitchen.eu.
  Hoe registreer ik mijn garantie?
  U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen heeft u de
  volgende informatie over uw apparaat nodig:
  • Modelnr.
  • Serienummer (indien beschikbaar)
  • Aankoopdatum van het Product (aankoopbewijs of afleveringsbewijs)
  Ga om online te registreren naar www.ninjakitchen.eu.
  BELANGRIJK
  • De garantie dekt uw Product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

  Wat dekt de garantie niet?
  • Normale slijtage.
  •O
   nbedoelde schade, fouten veroorzaakt door nalatig gebruik en onderhoud, verkeerd gebruik,
  nalatigheid, onachtzame bediening of gebruik van het keukenapparaat, die niet overeenkomen met wat
  er in de instructiehandleiding bij de machine van Ninja staat.
  •H
   et gebruik van het keukenapparaat voor andere doeleinden dan de standaard huishoudelijke
  activiteiten.
  • Het gebruik van onderdelen niet gemonteerd of geïnstalleerd overeenkomstig de bedieningsinstructies.
  • Het gebruik van niet-originele onderdelen en accessoires van Ninja®.
  • Verkeerde installatie (m.u.v. installatie door Ninja®).
  •R
   eparaties of wijzigingen uitgevoerd door derden niet zijnde Ninja of haar vertegenwoordigers, tenzij
  u kunt aantonen dat de reparaties of wijzigingen die door derden zijn uitgevoerd niet gerelateerd zijn
  aan het gebrek waarvoor u een beroep doet op de Batterijgarantie.
  Wat gebeurt er als mijn garantie is verstreken?
  Ninja ontwikkelt geen producten die maar een beperkte tijd meegaan. Wij snappen dat klanten
  hun keukenapparaat mogelijk willen laten repareren nadat de garantie is verstreken. U vindt online
  ondersteuning op www.ninjakitchen.eu.
  Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Ninja kopen?
  Onderdelen en accessoires van Ninja zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw Ninjakeukenapparaat hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Ninja-onderdelen,
  -vervangingsonderdelen en -accessoires voor alle apparaten van Ninja op www.ninjakitchen.eu.
  Onthoud dat uw garanties kunnen vervallen als u onderdelen gebruikt die niet van Ninja zijn.
  Uw wettelijke rechten blijven echter gelden.

  • Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het
  aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig
  aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.
  Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn garantie?
  Wanneer u uw garantie registreert, kunt u ervoor kiezen onze nieuwsbrief met tips, advies en
  mededelingen te ontvangen. Ontvang het laatste nieuws over nieuwe Ninja-technologie en introducties.
  Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben
  ontvangen.
  Bezoek voor meer informatie over ons privacybeleid www.ninjakitchen.eu.
  Hoe lang krijg ik garantie op Producten?
  Door het vertrouwen wat wij hebben in ons ontwerp en de kwaliteit van ons product, geven wij twee jaar
  garantie op de aankoop van een Product.

  111

  ninjakitchen.eu

  112 • Page 58

  for at du kjøpte Ninja® Suppemaskin og blender

  INNHOLD

  NORSK

  TAKK

  Viktige sikkerhetstiltak ����������������������������������������������������������������������������������������������� 115
  REGISTRER KJØPET DITT
  registermyninja.com


  Skann QR-koden med en mobilenhet

  Deler����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������117
  Funksjoner ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 118
  AUTO-iQ®-programmer������������������������������������������������������������������������������������������������������118
  MANUELLE innstillinger����������������������������������������������������������������������������������������������������118
  Før førstegangsbruk ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 119
  Håndtering av blendermuggen���������������������������������������������������������������������������������� 120

  ARKIVER DENNE INFORMASJONEN
  Modellnummer: ��������������������
  Serienummer: ����������������������
  Kjøpsdato: ������������������������
  (Ta vare på kvitteringen)
  Butikken du kjøpte den i:�������������

  TEKNISKE SPESIFIKASJONER
  Spenning: 220-240 V, 50-60Hz
  Watt:

  1000 W

  Kom i gang med din blender og suppemaskin ������������������������������������������������������� 121
  Montering����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������121
  Auto-IQ-programmer������������������������������������������������������������������������������������������������������� 122
  Manuell Blend��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 122
  Manuell tilberedning��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 122
  Stell og vedlikehold�������������������������������������������������������������������������������������������������������123
  Rengjøring��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123
  Oppbevaring����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123
  Tilbakestille motoren��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123
  Bestilling av reservedeler������������������������������������������������������������������������������������������������� 123
  Feilmeldinger�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������123
  Retningslinjer for feilsøking ���������������������������������������������������������������������������������������125
  Produktregistrering������������������������������������������������������������������������������������������������������126

  LES NØYE OG TA VARE PÅ DEN FOR
  FREMTIDIG REFERANSE.
  Disse instruksjonene er laget for å hjelpe
  deg med å få en fullstendig forståelse av
  din nye Ninja suppemaskin og blender.

  113

  Dette merket indikerer at produktet ikke skal kasseres sammen med
  annet husholdningsavfall i EU. For å forhindre potensiell skade av miljøet
  eller menneskelig helse fra ukontrollert kassering av avfall, skal det
  resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk
  av materielle ressurser. For å returnere din brukte enhet, bruk retur- og
  innsamlingssystemene, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt.
  De kan ta imot dette produktet for miljømessig trygg resirkulering.

  ninjakitchen.eu

  114 • Page 59

  SKAL KUN BRUKES I HJEMMET • LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

  TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

  ADVARSEL

  25 Apparatet skal bare brukes sammen med
  det medfølgende stativet.

  37 Avkjøl før montering eller demontering av
  deler og før rengjøring av apparatet.

  26 Under bruk og håndtering av apparatet, må
  du unngå kontakt med bevegelige deler.

  38 IKKE ta tak i sidene av muggen etter
  blending eller tilbereding av varm væske.
  Overflaten på muggen er varm under og
  etter operasjonen. Enhetens overflater er
  varme under og etter bruk. For å forhindre
  forbrenninger og personskader, bruk
  ALLTID varmeisolerende puter eller forede
  grytekluter, og bruk tilgjengelige håndtak
  og knotter.

  For å redusere risikoen for personskade, brann, elektrisk støt og skade
  på eiendom, må grunnleggende sikkerhetsforholdsregler alltid følges,
  inkludert å ta hensyn til alle advarsler og etterfølgende instruksjoner.
  Det må utvises ekstrem forsiktighet ved flytting av et apparat som
  inneholder varm olje eller andre varme væsker.
  Bruk ikke dette apparatet til noe annet enn tiltenkt bruk.

  1

  Les alle instruksjoner før bruk av apparatet
  og tilhørende tilbehør.

  12 Skjøteledning bør ikke brukes
  med dette apparatet.

  2

  Overhold og følg alle advarsler og
  instruksjoner nøye. Denne enheten
  inneholder elektriske koblinger og bevegelige
  deler som kan utgjøre en risiko for brukeren.

  13 IKKE la små barn bruke apparatet eller leke
  med det. Hold et godt øye med apparatet
  når du brukes i nærheten av barn.

  3

  Ta deg god tid og vær forsiktig ved
  utpakking og oppsett av apparatet.

  4 Tell opp alt innholdet for å sikre at du har
  alle delene som trengs for å kunne bruke
  apparatet trygt og riktig.
  5

  Knivene er skarpe. Håndter forsiktig.

  6 Slå apparatet AV og dra deretter støpselet
  ut av stikkontakten når det ikke er i bruk, før
  montering og demontering av deler og før
  rengjøring. For å trekke ut kontakten, grip
  i støpselet og dra det ut av stikkontakten.
  Trekk ALDRI ut kontakten ved å gripe og dra
  i den fleksible ledningen.
  7

  8

  Vask alle deler som kommer i kontakt med
  mat før bruk. Følg rengjøringsinstruksjonene
  som inngår i denne instruksjonsveiledningen.
  For å unngå risiko for elektrisk støt, må du
  IKKE senke apparatet ned i vann, eller la
  ledningen komme i kontakt med noen form
  for væske.

  9 IKKE bruk dette apparatet utendørs.
  Det er kun ment for innendørs bruk.
  10 IKKE bruk et elektrisk apparat med en
  skadet ledning eller støpsel, eller etter at
  apparatet har sviktet eller har falt i gulvet
  eller blir skadet på noen måte. Dette
  apparatet har ingen deler som kan
  vedlikeholdes av brukeren. Hvis skadet,
  kontakt SharkNinja for service.
  11 Dette apparatet har viktige markeringer på
  pluggknivbladet. Hele strømledningen er
  ikke egnet for utskifting. Hvis skadet, kontakt
  SharkNinja for service.
  115

  14 Dette apparatet er ikke ment for bruk av
  personer med reduserte fysiske, sensoriske
  eller mentale evner eller mangel på erfaring
  og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn
  eller veiledning om bruken av apparatet fra
  en person som er ansvarlig for sikkerheten
  deres.
  15 Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres
  av barn.
  16 Hold apparatet og ledningen utilgjengelig
  for barn.
  17 Kontroller knivbladinnretningen for skade
  før hver bruk. Hvis bladet er bøyd eller det
  mistenkes skadet, kontakt SharkNinja for å
  ordne med et erstatningsblad.
  18 IKKE prøv å slipe knivene.
  19 LA IKKE ledningen henge over kjøkkendiskeller bordkanter, eller berøre varme overlater.
  20 IKKE la enheten og ledningen komme i
  kontakt med varme overflater, inkludert
  komfyrer og andre varmeapparater.

  27 IKKE bruk apparatet med en tom beholder.
  28 IKKE fyll beholdere over maks fyll- eller
  makslinjer for væsker.
  29 IKKE bruk noen av beholderne eller tilbehør
  som medfølger apparatet i mikrobølgeovn.
  30 Pass på at alle redskaper er fjernet fra
  beholderen før bruk. Manglende fjerning
  av redskaper fra beholdere kan føre til at
  de knuses og kan gi skade på personer og
  eiendom.
  31 Hold hender og redskaper borte fra
  beholderen under kutting for å redusere
  risikoen for alvorlig personskade eller skade
  på blender. En slikkepott eller stekespade av
  gummi kan brukes, men må BARE brukes
  når blenderen ikke kjører.
  32 Bruk ALDRI apparatet uten at lokk og
  hetter er på plass. IKKE prøv å bryte opp
  låsemekanismen. Pass på at beholderen og
  lokket er satt ordentlig på plass før bruk.
  33 IKKE eksponer beholderne og tilbehøret for
  ekstreme temperaturforandringer. Dette kan
  føre til skade.
  34 Ha ALLTID oppsyn med apparatet når det
  brukes.
  35 Bruk ALLTID blenderen med lokket på.
  36 Vær forsiktig hvis det helles varm væske
  i blenderen siden den kan kastes ut
  av apparatet på grunn av en plutselig
  strømning.

  39 Hvis du finner ublandede ingredienser
  som har festet seg i sidene på beholderen,
  må du stoppe apparatet, fjerne lokket og
  bruke en slikkepott eller stekespade for å
  løsne ingrediensene. Stikk ALDRI hånden
  ned i beholderen, da du kan skjære deg på
  knivbladene og få skader.
  40 IKKE forsøk å fjerne beholder og
  lokk fra motorbasen når motoren og
  knivinnretningen spinner. La apparatet
  stoppe helt før du fjerner lokk og beholdere.
  41 Hvis apparatet blir overopphetet, vil en
  termobryter aktiveres og slå av motoren
  midlertidig. For å tilbakestille, drar du
  støpselet ut av kontakten og lar apparatet
  kjøle seg ned i omtrent 15 minutter før det
  brukes igjen.
  42 Maksimal effekt for denne enheten er basert
  på konfigurasjonen av knivbladinnretningen
  og glassbeholderen. Andre konfigurasjoner
  kan bruke mindre kraft eller strøm.
  43 Slå av apparatet og trekk ut støpselet fra
  motorbunnen før du rengjør det.

  21 IKKE sett kannen på eller nær en varm gasseller elektrisk ovn, eller i en oppvarmet ovn.
  22 Bruk ALLTID apparatet på en tørr, jevn
  overflate.
  23 Hold hender, hår og klær borte fra
  beholderen ved fylling og bruk.
  24 Bruk KUN fester og tilbehør som leveres
  sammen med produktet eller som anbefales
  av SharkNinja. Bruk av tilbehør, inkludert
  sylteglass, som ikke er anbefalt eller selges
  av SharkNinja, kan forårsake brann, elektrisk
  støt og skade.

  Les og gjennomgå instruksjoner for å forstå drift og bruk av produktet.
  Indikerer tilstedeværelse av en fare som kan forårsake personskade, død eller
  betydelig skade på eiendom, dersom advarselen som følger med dette symbolet
  ignoreres.
  Sørg for at du ikke kommer i kontakt med varme overflater. Bruk alltid
  håndbeskytter for å unngå brannskader.
  Bare til bruk innendørs og i husholdninger.
  ninjakitchen.eu

  116

  NORSK

  VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK • Page 60

  NORSK

  FUNKSJONER

  DELER

  A

  D

  PRE-COOK

  B
  Strømsymbolet skal brukes til å slå apparatet på eller av.

  AUTO-iQ®-PROGRAMMER:
  E

  Disse intelligente programmene kombinerer
  tidsinnstilte pulser, blending, pause og
  varmemønstre som gjør jobben for deg.
  SMOOTHIE
  Kombiner dine ferske eller frosne
  favorittingredienser, væsker og pulver.

  C

  DESSERT
  Bruk din frosne favorittfrukt og
  melkeprodukter til å lage sorbéer og
  frosne godbiter.
  FROSSEN DRIKK
  Knus is og frossen frukt til
  restaurantlignende frosne drinker.
  MILKSHAKE
  Blander melk og dine favorittsmaker
  for en skummende milkshake.
  GLATT SUPPE
  Tilbered og bland dine favorittsupper.
  CHUNKY SUPPE
  Lag hjemmelaget suppe med mer tekstur.

  A

  Muggelokk med avtakbart senterlokk

  B 1,7 l glassmugge med innebygd
  varmeelement
  C Motorbase

  (strømledning visesikke)

  D

  Tukle

  E

  Rengjøringsbørste

  117

  SYLTE
  Lag ditt eget fruktsyltetøy med tekstur
  eller sil etterpå for et jevnt resultat.
  SAUS
  Lag søte eller salte sauser og fondue.

  MANUELLE INNSTILLINGER:
  BLEND
  Velg Blend og velg deretter hastighets
  innstillingen. LOW, MED og HIGH vil kjøre i
  60 sekunder eller til den stoppes manuelt.
  TILBERED
  Velg tilbered, velg deretter enten LOW,
  MED eller HIGH temperatur. Innstillingen
  vil kjøre i 60 minutter eller til den stoppes
  manuelt.

  ANDRE FUNKSJONER:
  AV/PÅ-KNAPP
  Bruk til å slå enheten på eller av.
  RENGJØRING
  kombinerer varme og raske pulser for å
  fjerne fastsittende søl.
  VARME PÅ
  lyset tennes når du har valgt
  et program eller en funksjon som bruker
  varme.
  HOLDE VARM
  Lyset vil tennes etter tilbereding og
  enheten vil holde innholdet varmt i opptil
  60 minutter.

  HAKKING
  Hakk raskt opp ingrediensene før du lager
  supper, sauser og dipper.
  SAUTÉ
  Frigjør mer smak ved raskt å tilberede løk,
  hvitløk, krydder og mer før du lager en
  hjemmelaget suppe, saus eller dipp.
  ninjakitchen.eu

  118 • Page 61

  VIKTIG: Se gjennom alle advarslene
  som er plassert i begynnelsen av
  denne håndboken, før du fortsetter.

  HÅNDTERING AV BLENDERMUGGEN

  NORSK

  FØR FØRSTEGANGSBRUK

  LØFTING OG HELLING FRA
  MUGGEN

  1 Fjern all emballasje og etiketter fra
  apparatet. Separer alle delene fra
  hverandre.
  2 Vask muggen, lokket og knivinnretningen
  i varmt såpevann og bruk en oppvaskkost
  med håndtak for å unngå direkte kontakt
  med knivbladene. IKKE senk muggen
  ned i vann når du vasker den.
  3 Rengjør og lufttørk alle deler

  Hold godt fast i håndtaket med en hånd
  og hell forsiktig ut ingrediensene.

  MERK: Følg rengjøringsanvisningene på side
  12 svært nøye. MERK: IKKE dypp muggen i
  vann når du vasker den.

  119

  IKKE ta tak i sidene av muggen etter
  blending eller tilbereding av varm væske.
  Overflaten på muggen er varm under og
  etter operasjonen. Enhetens overflater
  er varme under og etter bruk. For å bruk
  forhindre forbrenninger og personskader,
  bruk ALLTID varmeisolerende puter eller
  forede grytekluter, og bruk tilgjengelige
  håndtak og knotter.

  MERK: Hvis muggen føles for tung i
  en hånd, bruk en beskyttende vott eller
  hanske og støtt muggens vekt med den
  andre hånden.

  IKKE ta tak i undersiden av muggen etter
  blending eller tilbereding av varm væske.
  Overflaten på muggen er varm under og
  etter operasjonen. Enhetens overflater er
  varme under og etter bruk. For å forhindre
  forbrenninger og personskader, bruk
  ALLTID varmeisolerende puter eller forede
  grytekluter, og bruk tilgjengelige håndtak
  og knotter.
  ninjakitchen.eu

  120 • Page 62

  VIKTIG: Se gjennom alle advarsler
  før du fortsetter.

  MONTERING
  1 Plugg i motorbasen og plasser på en ren,
  tørr, jevn overflate som en benkeplate
  eller et bord.

  4 Hvis du vil sette lokket på lokket på
  muggen, plasserer du lokkfliken til høyre
  for håndtaket. Trykk ned lokket til det
  er festet. Roter fliken med klokken slik
  at pilen på fliken på lokket justeres etter
  pilen på muggens håndtak.

  2 Senk muggen på motorbasen, og juster
  håndtaket til pilen på fremre høyre hjørne
  på basen.

  AUTO-IQ®-PROGRAMMER

  5 Fest senterlokket ved å plassere det ned
  i lokket og vri med klokken til det klikker
  på plass.

  Suppelinje
  (1,4 l)

  Kald-linje
  (1,6 l)

  3 Varme på-lampen vil tennes hvis det
  valgte programmet bruker varme.

  6 f or å fjerne lokket fra muggen, roter
  lokket mot klokken ut av låseposisjonen
  og løft opp.
  MERK: Etter varmeprogrammer, kan det
  frigjøres damp når lokket er fjernet. Hold
  hendene på de ytre flikene og løft direkte
  opp.

  PRE-COOK

  MANUELL BLEND
  Manuell Blend-hastighet gir deg optimal
  kontroll over blendingen din.
  1 Trykk på av/på-knappen for å begynne.
  2 Velg BLEND for å låse opp
  hastighetsvalgene.
  3 Velg LOW, MED, HIGH eller PULSE for å
  begynne å blende.

  TIPS: Når du lager tykkere oppskrifter
  som iskrem og dipp, bruk stempelet til
  å presse ingrediensene mot knivene.
  Stempelet må bare brukes når lokket er
  festet til muggen. Fjern senterlokket og
  erstatt med stempelet.

  3 Tilsett ingredienser, pass på at du ikke

  overskrider den maksimale fyllinjen som er
  merket av på siden av muggen. I TILBEREDmoduser, IKKE overskrid nivået som er
  merket HOT i BLEND-modus, IKKE overskrid
  nivået merket COLD.

  MANUELLE INNSTILLINGER

  PRE-COOK

  1 Trykk på av/på-knappen for å begynne.
  2 Trykk på programmet du ønsker
  fra BLEND, TILBERED eller FØRTILBEREDING-delene.

  NORSK

  KOM I GANG MED
  DIN BLENDER OG SUPPEMASKIN

  MERK: Enheten vil pipe tre ganger for å
  varsle deg om at programmet kommer
  til å røre om ingrediensene. Kontroller at
  senterlokket er godt festet under bruk.

  MERK: Puls-innstillingen vil bare kjøre
  når du trykker på PULSE-knappen.

  MANUELL TILBEREDING
  Manuell tilbereding-innstillinger gir deg
  kontrollen.
  1 Trykk på av/på-knappen for å begynne.
  2 Velg TILBERED for å låse opp
  temperaturvalgene.
  3 Velg LOW, MED eller HIGH for å starte
  tilberedingen.
  4 Tidsuret teller opp til 60 sekunder eller til
  det stoppes manuelt.
  MERK: Du kan trykke på PULSE under
  Manuell tilbereding-modus for å forsiktig
  røre om ingrediensene.
  MERK: For best resultat, PULSE raskt
  ingredienser regelmessig under tilbereding
  for å fordele varme og fremme bedre
  tilbereding.

  121

  ninjakitchen.eu

  122 • Page 63

  FEILMELDINGER

  NORSK

  STELL OG VEDLIKEHOLD
  RENGJØRING

  OPPBEVARING

  MELDINGER PÅ SKJERMEN

  FEILMELDINGER

  Vent til alle delene er avkjølt før rengjøring.
  Skill fra alle delene.

  Oppbevar enheten oppreist med lokket
  festet på muggen.

  "Lid"
  Lokket er ikke montert riktig. Pass på at
  lokket er på muggen og låst på plass
  før du kjører et program.

  "E01" eller "E02"
  Ta ut muggen og sett den inn på nytt. Hvis
  dette ikke løser problemet, kan du kontakte
  kundeservice. Registrer produktet ditt online
  på registeryourninja.com og ha produktet
  for hånden når du ringer, slik at vi kan hjelpe
  deg bedre.

  
  Håndvask
  Vask muggen, lokket og stempelet med
  varmt såpevann. Bruk den medfølgende
  rengjøringsbørsten for å unngå direkte
  kontakt med knivene.
  MERK: IKKE dypp blendermuggen.
  Å dyppe den i vann vil skade det
  innebygde varmeelementet.
  
  Oppvaskmaskin
  Lokket, senterlokket og stempelet kan
  vaskes i oppvaskmaskin.
  MERK: IKKE vask blendermuggen
  i oppvaskmaskin. Å vaske den i
  oppvaskmaskin vil skade det innebygde
  varmeelementet.
  Motorbasen
  Trykk på av/på-knappen for å slå
  av enheten, og koble deretter fra
  motorbasen. Rengjør motorbunnen med
  en ren, fuktig klut.

  RENGJØRING

  MERK: IKKE stable ting på toppen av
  enheten. Oppbevar gjenværende tilbehør
  sammen med enheten eller i et skap hvor
  de ikke vil skades eller utgjøre en fare.

  TILBAKESTILLE MOTOREN
  Denne enheten har et unikt
  sikkerhetssystem som forhindrer skade
  på motoren ved å midlertidig deaktivere
  motoren hvis den begynner å overopphetes.
  Dersom dette skulle skje, må du følge
  prosedyren for tilbakestilling nedenfor.
  1 
  Trekk ut kontakten.
  2 La apparatet avkjøles i ca. 15 minutter
  før bruk.

  "JAr"
  Muggen er riktig festet til sokkelen.
  Pass på at muggen er festet til sokkelen
  før du velger et program.
  Blinkende "---"
  Du prøver å kjøre et program for mange
  ganger på rad. For din egen sikkerhet,
  kan enkelte programmer bare kjøres to
  påfølgende ganger.
  MERK: IKKE forsøk å fjerne muggen
  mens blenderen er i gang. Vent til
  knivene stopper før du fjerner muggen.

  VIKTIG: Pass på at makskapasiteter ikke
  overskrides. Dette er den mest vanlige
  årsaken til overbelastning av apparatet.

  BESTILLING AV RESERVEDELER
  For å bestille flere deler og tilbehør, se vår
  hjemmeside: www.ninjakitchen.eu

  En kombinasjon av varme og raske pulser
  fjerner lett rester fra nonstick-belegget på
  noen minutter
  Fyll muggen med 700 ml vann og to små
  1 
  dråper oppvaskmiddel.
  2 Plasser lokket på muggen og kontroller at
  det er ordentlig lukket.
  3 Trykk RENGJØR.
  4 Når programmet er ferdig, hell ut vannet
  og skyll muggen grundig.
  TIPS FOR BEST
  RENGJØRINGSRESULTATER:
  1 Gi muggen en rask skylling før du kjører
  CLEAN-programmet.
  2 Kjør CLEAN-programmet umiddelbart
  etter bruk.

  123

  ninjakitchen.eu

  124 • Page 64

  MERKNADER

  NORSK

  RETNINGSLINJER FOR FEILSØKING
  ADVARSEL: For å redusere risikoen for støt og utilsiktet drift,
  slå av strømmen og trekk ut enhetens kontakt før feilsøking.
  Enheten slår seg ikke på.
  • Kontroller at enheten er tilkoblet stikkontakten.
  • Skjermen vil lyse opp med brukbare programmer når den er koblet til strøm. Muggen og
  lokket må være engasjert for å kunne velge et program.
  Lokket sitter fast på muggen.
  • Lokket fjernes ved å dreie håndtaket mot klokken og deretter løfte opp.
  Muggen min vil ikke monteres til sokkelen.
  • Kontroller at Ninja®-logoen vender forover før du plasserer muggen direkte på
  blendersokkelen. Hvis muggen fortsatt ikke er helt festet, roterer du metallkoblingen
  under muggen for å justere den etter sokkelen.
  Kan ikke endre innstillinger for tid eller temperatur i Auto-iQ®-programmer.
  • Alle programmer ble utviklet av kulinariske eksperter for å levere den perfekte balansen
  av oppvarming, omrøring og blendingsmønstre for å gi perfekte resultater, slik at du
  ikke må stille tid eller temperatur.
  • For å velge en bestemt temperatur, bruk manuell TILBEREDING-innstillingen i stedet for
  et Auto-IQ-program.
  Programmet har stanset midlertidig.
  • Hvis lokket ble fjernet under kjøring av et program eller i en manuell modus, vil
  tilberedning eller blendingsfunksjonen stanse midlertidig. Sett på lokket igjen og trykk
  på program-knappen igjen for å fortsette fra tiden den stoppet.
  Hvorfor teller blenderen noen ganger opp og andre ganger ned?
  • Auto-IQ-programmer er tidsbestemt til å fullføre på egenhånd når de er fullført, så
  klokken teller ned til programmet er ferdig. Når du bruker manuelle moduser, vil klokken
  telle opp fra 0 til den automatiske utkoblingstiden er nådd eller knappen for
  gjeldende innstilling trykkes igjen.
  Muggen har fortsatt rester etter å ha kjørt RENGJØRING-programmet.
  • Prøv å kjøre RENGJØRING-programmet en gang til. Du kan også vaske
  muggen for hånd med den med følgende rengjøringsbørsten, som er spesielt utformet
  for å rengjøre områdene som er vanskelige å nå.
  Betjeningspanelet går tilbake til startdisplayet.
  • Betjeningspanelet er laget for å gå tilbake til standby-modus når det ikke brukes i
  tre minutter. Hvis du har brukt mer enn tre minutter til å velge en funksjon, eller hvis
  programmet er ferdig, vil enheten gå tilbake til standby-modus.
  Hvorfor piper enheten under Auto-iQ-programmer?
  • Vi har innarbeidet en omrøringsvarsling i alle Auto-IQ programmer for å fortelle deg at
  enheten er i ferd med å røre om. Varselet er tre pip etterfulgt av en 2-sekunders pause
  før hver omrøring.

  125

  ninjakitchen.eu

  126 • Page 65

  TO (2) ÅRS BEGRENSET GARANTI

  Hva dekkes ikke av garantien?

  Når du kjøper et produkt i Norge som forbruker får du visse lovmessige rettigheter når
  det gjelder produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse
  lovmessige rettighetene overfor forhandleren din. Hos Ninja har vi så stor tiltro til kvaliteten
  på våre produkter (“Produktene”) at vi gir deg en ekstra produsentgaranti i opptil to år.
  Denne garantien gjelder kun dersom produktet er kjøpt som nytt og ubrukt. Disse vilkårene
  og betingelsene gjelder kun for garantiene våre – dine lovfestede rettigheter som kjøper
  påvirkes ikke. Vær oppmerksom på at 2-års garantien er tilgjengelig i alle EU-land og i
  Storbritannia, dersom landet ikke lenger er et EU-land under garantiperioden.

  • Normal slitasje.

  Vilkårene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantiene våre , som
  ytes av SharkNinja Germany GmbH, Kurt–Blaum–Platz 8, 63450 Hanau (Tyskland) (“oss”,
  “vår” eller “vi”). De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser
  og din kontrakt med dem. Det samme gjelder hvis du har kjøpt produktet direkte fra Ninja.
  Ninja®-garantier
  En kjøkkenmaskin utgjør en betydelig investering. Din nye maskin må fungere riktig så
  lenge som mulig. Garantien den kommer med er en viktig faktor – og viser hvor stor tillit
  produsenten har til produktet sitt og sin produksjonskvalitet.

  NORSK

  PRODUKTREGISTRERING

  • Utilsiktet skade, feil forårsaket av uaktsom bruk eller vedlikehold, feilaktig bruk,
  forsømmelse, uforsiktig bruk eller all annen håndtering av kjøkkenmaskin som ikke
  er i samsvar med Ninja® sin håndbok som fulgte med maskinen din.
  • Bruk av kjøkkenmaskinen til alt annet enn normale husholdningsformål.
  • Bruk av deler som ikke er satt sammen eller montert i henhold til håndboken.
  • Bruk av deler eller tilbehør som ikke er originale Ninja®-komponenter.
  • Feil montering (unntatt når monteringen utføres av Ninja®).
  • Reparasjoner eller endringer utført av andre enn Ninja eller deres representanter, med
  mindre du kan vise at reparasjonene eller endringene utført av andre ikke er relatert til
  den defekten du gjør garantien gjeldende for.
  Hva skjer når garantien min utløper?

  Du finner online-støtte på www.ninjakitchen.eu

  Ninja designer ikke produkter for at de skal vare i en begrenset tidsperiode. Vi forstår at
  kunder kan ha et ønske om å reparere kjøkkenmaskinen sin etter at garantien er utløpt. I
  slike tilfeller ber vi deg om å finne online-støtte på www.ninjakitchen.eu.

  Hvordan registrerer jeg garantien min?

  Hvor kan jeg kjøpe originale Ninja-reservedeler og -tilbehør?

  Du kan registrere garantien din på nettet innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid
  trenger du følgende informasjon om maskinen:

  Ninja-reservedeler og tilbehør er utviklet av de samme ingeniørene som har utviklet din
  Ninja-kjøkkenmaskin. Du finner et komplett utvalg av Ninja-reservedeler og tilbehør for alle
  Ninja-maskiner på www.ninjakitchen.eu

  • Modellnr.
  • Serienummer (kun hvis det er tilgjengelig)
  • Kjøpsdato for produktet (kvittering eller følgeseddel)

  Husk at bruk av reservedeler som ikke er fra Ninja kan føre til at produksjonsgarantien din
  blir ugyldig. Dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.

  For å registrere online, gå til www.ninjakitchen.eu
  VIKTIG
  • Garantien dekker produktet ditt i 2 år og starter fra kjøpsdatoen.
  • Ta vare på kvitteringen. Hvis du må benytte deg av garantien, trenger vi kvitteringen for
  å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Hvis du ikke kan fremlegge
  en gyldig kvittering, vil det føre til at garantien blir ugyldig.
  Hva er fordelene ved å registrere garantien min?
  Når du registrerer garantien din, kan du velge å motta vårt nyhetsbrev med tips, råd og
  konkurranser. Få med deg siste nytt om Ninja-teknologi og lanseringer. Hvis du registrerer
  garantien på nettet, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt informasjonen din.
  Nærmere informasjon om våre retningslinjer om personvern finner du på
  www.ninjakitchen.eu
  Hvor lenge er det garanti på produktene våre?
  Vår tillit til vår design og kvalitetskontroll betyr at det nye produktet ditt er garantert i til
  sammen to år.
  Hva dekkes av garantien?
  Reparasjon eller erstatning (etter Ninjas skjønn) av produktet ditt, inkludert alle deler og
  arbeidskostnader i tilfelle defekt på design, materialer og utførelse (inkludert transportog forsendelseskostnader). Garantien vår gis i tillegg til dine lovfestede rettigheter som
  forbruker.

  127

  ninjakitchen.eu

  128 • Page 66

  että ostit Ninja® Soup Maker & Blender -sekoittimen

  SISÄLTÖ

  SUOMI

  KIITOS,

  Tärkeitä varotoimia����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 131
  Osat ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 133

  REKISTERÖI LAITTEESI
  registermyninja.com


  Skannaa QR-koodi mobiililaitteella

  Ominaisuudet�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 134
  AUTO-iQ®-ohjelmat���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������134
  MANUAALISET asetukset ���������������������������������������������������������������������������������������������������������134
  Ennen ensimmäistä käyttöä ������������������������������������������������������������������������������������������������ 135
  Sekoitinkannun käsittely������������������������������������������������������������������������������������������������������ 136

  MERKITSE MUISTIIN SEURAAVAT TIEDOT
  Mallinumero: �����������������������
  Sarjanumero: ����������������������
  Ostopäivämäärä: �������������������
  (Säilytä kuitti)
  Ostoliike: �������������������������

  TEKNISET TIEDOT
  Jännite:

  220–240 V, 50–60 Hz

  Teho: 1 000 W

  Tehosekoittimen ja keitontekolaitteen käytön aloittaminen �����������������������������������������137
  Kokoaminen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 137
  Auto-iQ-ohjelmat������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 140
  Manuaalinen sekoitus���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140
  Manuaalinen kypsennys������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 140
  Puhdistus ja huolto���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 139
  Puhdistus���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139
  Säilytys�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139
  Moottorin nollaaminen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������139
  Varaosien tilaaminen�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139
  Virheilmoitukset ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������140
  Vianmääritysopas������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 141
  Tuotteen rekisteröinti������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 143

  LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE
  TULEVAA TARVETTA VARTEN.
  Näiden ohjeiden tarkoituksena on kertoa
  kattavasti uudesta Ninja Soup Maker &
  Blender -sekoittimestasi.

  129

  Tämä merkintä kertoo, että laitetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana
  missään EU:n alueella. Valvomattoman jätteiden hävittämisen aiheuttaman
  mahdollisen ympäristö- tai terveyshaitan välttämiseksi laite tulee kierrättää
  vastuullisesti kestävän materiaaliresurssien uudelleenkäytön edistämiseksi.
  Käytä käytettyä laitetta palauttaessasi palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota
  yhteyttä tämän tuotteen myyjään. Myyjä voi vastaanottaa tuotteen, jotta se
  kierrätetään ympäristölle turvallisella tavalla.

  ninjakitchen.eu

  130 • Page 67

  VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN • LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

  VAROITUS


  Perusturvallisuusohjeita tulee aina noudattaa loukkaantumisien, tulipalon,  sähköiskun tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Tällaisiin ohjeisiin
  sisältyvät myös seuraavat numeroidut varoitukset ja niitä seuraavat ohjeet.
  Ole erittäin varovainen siirtäessäsi laitetta, jossa on kuumaa öljyä tai muita
  kuumia nesteitä.
  Älä käytä laitetta muuhun kuin sen käyttötarkoitusta vastaavaan käyttöön.


  1
  2

  Lue kaikki ohjeet ennen laitteen ja sen
  lisävarusteiden käyttöä.
  Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita ja
  toimi niiden mukaisesti. Tässä laitteessa
  on sähköliitäntöjä, liikkuvia osia ja
  lämmityselementtejä, joista voi aiheutua vaara
  käyttäjälle.

  3

  Laitteen purkamisen pakkauksesta ja sen
  käyttöönoton tulee tapahtua rauhallisesti ja
  varovaisuutta noudattaen.

  4

  Tarkista sisältö sen varmistamiseksi, että
  pakkauksessa on kaikki tarvittavat osat laitteen
  oikeanlaista ja turvallista käyttöä varten.

  5

  Terät ovat teräviä. Käsittele varovasti.

  6

  Katkaise virta laitteesta. Virtajohto on irrotettava
  pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, ennen
  osien kokoonpanoa tai irrottamista sekä
  ennen puhdistusta. Irrota pistoke pistorasiasta
  tarttumalla pistokkeeseen. Älä KOSKAAN irrota
  pistoketta pistorasiasta tarttumalla joustavaan
  johtoon ja vetämällä sitä.

  7

  8

  9

  Pese ennen käyttöä kaikki osat, jotka saattavat
  joutua kosketuksiin ruoka-aineiden kanssa.
  Noudata tässä käyttöoppaassa annettuja
  pesuohjeita.
  Sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta EI SAA
  upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä
  myöskään anna virtajohdon päästä kosketukseen
  veden tai muiden nesteiden kanssa.
  Laitetta EI SAA käyttää ulkotiloissa. Se on
  suunniteltu ainoastaan sisätiloissa tapahtuvaan
  kotitalouskäyttöön.

  10 ÄLÄ käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on
  vahingoittunut tai jos laitteessa on ollut vika tai
  se on pudonnut tai vahingoittunut jollain lailla.
  Tässä laitteessa ei ole osia, joita käyttäjä voisi
  itse huoltaa. Mikäli laite vaurioituu, tulee huolto
  järjestää ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.

  131

  11 Tämän laitteen pistokkeessa on tärkeitä
  merkintöjä. Virtajohto ei sovellu vaihdettavaksi.
  Mikäli laite vaurioituu, tulee huolto järjestää
  ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.
  12 Tämän laitteen kanssa ei tule käyttää
  jatkojohtoja.
  13 ÄLÄ anna lasten käyttää tätä laitetta tai leikkiä
  sillä. Huolellinen valvonta on tarpeen, kun
  laitetta käytetään lasten läheisyydessä.
  14 Sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen
  tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
  joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa
  laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta
  ainoastaan, jos heidän turvallisuudestaan
  vastaava henkilö valvoo heitä ja ohjeistaa
  laitteen turvallisessa käytössä.
  15 Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa
  laitetta.
  16 Pidä laite ja sen johdot lasten
  ulottumattomissa.
  17 Ennen jokaista käyttöä on tarkistettava kaikki
  terät, ettei niissä ole vaurioita. Mikäli terät ovat
  taipuneita tai vauriota epäillään, on vaihto
  järjestettävä ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.
  18 ÄLÄ yritä teroittaa teriä.
  19 ÄLÄ anna johdon roikkua pöydän tai työtason
  reunojen yli tai koskettaa kuumia pintoja.
  20 Laite tai johto EIVÄT SAA päästä kosketuksiin
  kuumien pintojen, kuten uunien ja muiden
  lämmityslaitteiden kanssa.
  21 ÄLÄ aseta kannua kuumalle kaasu- tai
  sähköliedelle tai sellaisen läheisyyteen tai
  kuumaan uuniin.
  22 Laitetta tulee AINA käyttää kuivalla ja tasaisella
  alustalla.
  23 Käsiä, hiuksia ja vaatetusta ei saa päästää
  joutumaan astiaan sitä täytettäessä ja
  käytettäessä.

  SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
  24 AINOASTAAN tuotteen mukana toimitettuja
  tai SharkNinjan suosittelemia kiinnikkeitä ja
  lisälaitteita saa käyttää. Sellaisten varusteiden
  (säilöntätölkit mukaan lukien) käyttö,
  jotka eivät ole SharkNinjan suosittelemia
  tai myymiä, saattaa aiheuttaa tulipalon,
  sähköiskun tai vamman.
  25 Laitetta tulee käyttää vain mukana tulleen
  telineen kanssa.
  26 Liikkuvien osien koskettamista tulee välttää
  laitteen käytön ja käsittelyn aikana.
  27 Laitetta EI SAA käyttää tyhjillä astioilla.
  28 Laitteen astioita EI SAA täyttää
  enimmäistäyttö- tai enimmäisnesterajojen yli.
  29 Laitteen mukana toimitettuja astioita
  tai lisävarusteita EI SAA lämmittää
  mikroaaltouunissa.
  30 Ennen käyttöä on varmistettava, että
  kaikki työvälineet on poistettu astioista.
  Työvälineiden poistamatta jättäminen
  voi aiheuttaa astioiden särkymisen
  sekä mahdollisesti myös henkilö- ja
  omaisuusvahinkoja.
  31 Kädet ja työvälineet on pidettävä poissa
  astiasta sekoittamisen aikana. Tällä vältetään
  vakavat henkilövahingot sekä sekoittimelle
  aiheutuvat vauriot. Kumista kaavinta tai lastaa
  on luvallista käyttää, mutta VAIN silloin, kun
  sekoitin ei ole käynnissä.
  32 Laitetta ei saa KOSKAAN käyttää ilman,
  että kannet ja korkit ovat paikoillaan.
  Lukitusmekanismia EI SAA yrittää ohittaa.
  Astian ja kannen oikeanlainen asennus on
  varmistettava ennen laitteen käyttöä.
  33 Astioita ja lisävarusteita EI SAA altistaa
  suurille lämpötilan muutoksille. Ne saattavat
  vaurioitua.
  34 Laitetta ei saa KOSKAAN jättää ilman
  valvontaa käytön aikana.

  SUOMI

  TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

  35 Käytä sekoitinta AINA siten, että kansi on
  paikallaan.
  36 Ole varovainen, jos sekoittimeen kaadetaan
  kuumaa nestettä, sillä sitä voi purkautua ulos
  laitteesta äkillisen virtauksen seurauksena.
  37 Anna laitteen jäähtyä ennen osien kokoamista
  tai irrottamista ja ennen laitteen puhdistusta.
  38 ÄLÄ tartu kannun sivuihin kuumien ainesten
  sekoittamisen tai kypsennyksen jälkeen.
  Kannun pinta on kuuma käytön aikana ja sen
  jälkeen. Pinnat ovat kuumia käytön aikana ja
  sen jälkeen. Käytä AINA suojaavia patalappuja
  tai uunikintaita palo- ja muiden vammojen
  välttämiseksi, ja tartu laitteeseen käyttäen sen
  kahvoja ja nuppeja.
  39 Mikäli huomaat joidenkin ainesten kiinnittyvän
  kannun laitoihin, pysäytä laite, irrota kansi
  ja käytä kumista kaavinta tai lastaa ainesten
  irrottamiseen. Älä KOSKAAN laita käsiä
  kannuun, sillä saatat koskea terään ja saada
  viiltohaavan.
  40 Astiaa ja sen kantta EI SAA yrittää irrottaa
  moottorialustasta moottorin vielä pyöriessä.
  Laitteen tulee antaa pysähtyä kokonaan
  ennen kannen tai kannun irrottamista.
  41 Jos laite ylikuumenee, lämpösuojakytkin
  laukeaa ja sammuttaa moottorin tilapäisesti.
  Lämpösuojakytkin nollataan irrottamalla laite
  verkkovirrasta ja antamalla sen jäähtyä noin
  15 minuutin ajan ennen laitteen käyttämistä
  uudelleen.
  42 Tämän laitteen enimmäisteholuokitus
  perustuu nopean pohjaterän ja lasikannun
  sekoittimen kokoonpanoon. Muut
  kokoonpanot saattavat vaatia vähemmän
  tehoa tai virtaa.
  43 Sammuta laite ja irrota moottorijalustan
  pistoke pistorasiasta ennen laitteen
  puhdistamista.

  Kehottaa lukemaan ohjeet tuotteen toiminnan ja käytön ymmärtämiseksi.
  Ilmoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen, kuoleman tai huomattavia
  omaisuusvahinkoja, jos tähän symboliin liitetty varoitus jätetään huomioimatta.
  Varo kuuman pinnan koskettamista. Suojaa aina kädet välttyäksesi palovammoilta.
  Vain sisä- ja kotitalouskäyttöön.

  ninjakitchen.eu

  132 • Page 68

  SUOMI

  OMINAISUUDET

  OSAT

  A

  D

  PRE-COOK

  B
  
  Käytä laitteen käynnistämiseen tai sammuttamiseen virtakuvaketta.

  AUTO-iQ®-OHJELMAT:
  E

  Sisältää älykkäitä ohjelmia, jotka koostuvat
  yhdistelmästä ainutlaatuisia sykäyksiä,
  sekoittamista, taukoja ja lämmitystä, jotka
  tekevät työn puolestasi.
  SMOOTHIE
  Yhdistele tuoreita tai pakastettuja
  suosikkiaineksiasi, nesteitä ja jauheita.

  C

  DESSERT (JÄLKIRUOKA)
  Tee pakastetuista suosikkihedelmistäsi ja
  maitotuotteista sorbetteja ja jäisiä herkkuja.
  FROZEN DRINK (JÄÄJUOMA)
  Murskaa jäitä ja jäisiä hedelmiä ravintolatyylisiin
  jääjuomiin.
  MILKSHAKE (PIRTELÖ)
  Sekoita maidosta ja suosikkimauistasi
  vaahtoava pirtelö.
  SMOOTH SOUP (PEHMEÄ KEITTO)
  Kypsennä ja sekoita pehmeät suosikkikeittosi.

  A

  Kannun kansi ja irrotettava keskikorkki

  B 1,7 litran lasikannu, jossa on sisäänrakennettu
  lämmityselementti

  CHUNKY SOUP (KOKKAREINEN KEITTO)
  Tee kotitekoinen keitto, jossa on enemmän
  rakennetta.
  JAM (HILLO)
  Tee omat karkearakenteiset hillosi tai siivilöi
  lopuksi saadaksesi tasaisemman lopputuloksen.

  C 
  Moottorijalusta

  SAUCE (KASTIKE)
  Tee makeita tai suolaisia kastikkeita ja fondueita.

  D

  Sulloin

  E

  Puhdistusharja

  CHOP (SILPPUA)
  Silppua nopeasti ainekset keittojen,
  kastikkeiden ja dippien valmistamista varten.

  (virtajohto ei näy kuvassa)

  133

  MANUAALISET ASETUKSET:
  BLEND (sekoita)
  Valitse ensin BLEND ja sitten haluamasi
  nopeusasetus. LOW, MED ja HIGH (pieni,
  keski- ja suuri nopeus) säilyvät 60 sekunnin
  ajan tai kunnes laite pysäytetään manuaalisesti.
  COOK (KYPSENNÄ)
  Valitse COOK ja sen jälkeen lämpötilaksi LOW,
  MED tai HIGH. Asetus säilyy 60 minuutin ajan
  tai kunnes laite pysäytetään manuaalisesti.

  MUUT TOIMINNOT:
  VIRTAPAINIKE
  Käynnistä tai sammuta laite tästä.
  CLEAN (PUHDISTA)
  Yhdistää lämmön ja nopeat sykäykset
  pinttyneiden tahrojen poistamiseksi.
  HEAT ON (LÄMPÖ PÄÄLLÄ)
  Valo syttyy, kun olet valinnut lämpöä
  käyttävän ohjelman tai toiminnon.
  KEEP WARM (LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN)
  Valo syttyy kypsennyksen jälkeen, ja laite pitää
  sisällön lämpimänä jopa 60 minuutin ajan.

  SAUTE (KUULLOTA)
  Tee ruoasta maukkaampaa kypsentämällä
  sipulit, valkosipuli, mausteet ym. nopeasti
  ennen kotitekoisen keiton, kastikkeen tai dipin
  valmistusta.

  ninjakitchen.eu

  134 • Page 69

  TÄRKEÄÄ: Lue kaikki varoitukset
  tämän käyttöoppaan alusta ennen
  jatkamista.
  1

  SEKOITINKANNUN KÄSITTELY

  SUOMI

  ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

  NOSTAMINEN JA KAATAMINEN
  KANNUSTA

  Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit ja
  tarrat. Irrota kaikki osat toisistaan.

  2 Kannu, kansi ja lisävarusteet tulee pestä
  lämpimässä saippuavedessä varrellisella tiskiharjalla, jotta suora kosketus teriin vältetään.
  ÄLÄ upota kannua veteen pesun aikana.
  3 Osat tulee huuhdella huolellisesti ja jättää
  ne kuivumaan

  Tartu kahvaan tukevasti yhdellä kädellä
  ja kaada ainekset varovasti.

  HUOMAUTUS: Noudata sivun 12 puhdistusohjeita
  erittäin huolellisesti. HUOMAUTUS: ÄLÄ upota
  kannua veteen pesun aikana.

  135

  ÄLÄ tartu kannun sivuihin kuumien ainesten
  sekoittamisen tai kypsennyksen jälkeen.
  Kannun pinta on kuuma käytön aikana ja sen
  jälkeen. Pinnat ovat kuumia käytön aikana ja
  sen jälkeen. Käytä AINA suojaavia patalappuja
  tai uunikintaita palo- ja muiden vammojen
  välttämiseksi, ja tartu laitteeseen käyttäen sen
  kahvoja ja nuppeja.

  HUOMAUTUS: Jos kannu tuntuu liian
  painavalta yhdelle kädelle, käytä apuna
  patakinnasta tai käsinettä ja tue kannun
  painoa toisella kädellä.

  ÄLÄ tartu kannun pohjaan kuumien ainesten
  sekoittamisen tai kypsennyksen jälkeen.
  Kannun pinta on kuuma käytön aikana ja sen
  jälkeen. Pinnat ovat kuumia käytön aikana ja
  sen jälkeen. Käytä AINA suojaavia patalappuja
  tai uunikintaita palo- ja muiden vammojen
  välttämiseksi, ja tartu laitteeseen käyttäen sen
  kahvoja ja nuppeja.

  ninjakitchen.eu

  136 • Page 70

  TÄRKEÄÄ: Lue kaikki varoitukset,
  ennen kuin jatkat.

  KOKOAMINEN
  1 L
   iitä moottorijalusta pistorasiaan ja aseta
  se puhtaalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle,
  esimerkiksi työtasolle tai pöydälle.

  4 Asenna kansi kannun päälle kääntämällä
  kannen kieleke kahvassa oikealle. Paina
  kantta alas, kunnes se on tukevasti
  paikallaan. Käännä kielekettä myötäpäivään,
  niin että kannen kielekkeen nuoli on samalla
  kohdalla kannun kahvan nuolen kanssa.

  2 Laske kannu moottorijalustalle ja aseta
  kahva nuolen kohdalle, joka on jalustan
  oikeassa etukulmassa.

  Soup-viiva
  (keitto)
  (1,4 l)

  Coldviiva
  (kylmä)
  (1,6 l)

  AUTO-IQ®-OHJELMAT

  PRE-COOK

  5 Kiinnitä keskikorkki tukevasti paikalleen
  painamalla se alas kanteen ja kääntämällä
  myötäpäivään, kunnes se napsahtaa
  paikalleen.

  3 L
   isää aineksia, mutta varmista, etteivät kannun
  kylkeen merkityt enimmäistäyttömäärän
  rajaviivat ylity. Kun laite on COOK-tilassa, ÄLÄ
  ylitä BLEND-tilassa tasoa, joka on merkitty
  HOT-sanalla. ÄLÄ myöskään ylitä COLDsanalla merkittyä tasoa.

  SUOMI

  TEHOSEKOITTIMEN JA KEITONTEKOLAITTEEN
  KÄYTÖN ALOITTAMINEN

  HUOMAUTUS: Lämmittävien ohjelmien
  jälkeen kannusta voi tulla höyryä, kun kansi
  irrotetaan. Pidä kätesi ulompien kielekkeiden
  päällä ja nosta suoraan ylöspäin.

  PRE-COOK

  1 Aloita painamalla virtapainiketta.

  MANUAALINEN SEKOITUS

  2 Paina haluamaasi ohjelmaa BLEND-, COOKtai PRE-COOK-kohdasta.

  Manuaalisen sekoituksen nopeudet
  mahdollistavat sekoituksen erinomaisen
  hallinnan.

  3 Heat On -valo syttyy, jos valittu ohjelma
  käyttää lämpöä.

  1 Aloita painamalla virtapainiketta.
  2 Poista nopeusvaihtoehtojen lukitus
  valitsemalla BLEND.

  VINKKI: Kun teet paksumpia seoksia,
  kuten jäätelöitä tai dippejä, käytä sullointa
  ainesten painamiseen kohti teriä. Sullointa
  saa käyttää vain silloin, kun kansi on kiinni
  kannussa. Irrota keskikorkki ja aseta sulloin
  sen paikalle.

  6 Irrota kansi kannusta kääntämällä se
  vastapäivään pois lukitusasennosta ja
  nostamalla ylös.

  MANUAALISET ASETUKSET

  HUOMAUTUS: Laite piippaa kolme kertaa
  varoitukseksi siitä, että ohjelma alkaa
  sekoittaa aineksia. Varmista, että keskikorkki
  on tukevasti kiinni käytön aikana.

  3A
   loita sekoitus valitsemalla LOW, MED, HIGH
  tai PULSE.
  HUOMAUTUS: Pulssausasetus toimii vain
  silloin, kun PULSE-painike on painettuna.

  MANUAALINEN KYPSENNYS
  Manuaalisen kypsennyksen asetukset tuovat
  hallinnan käsiisi.
  1 Aloita painamalla virtapainiketta.
  2 Poista lämpötilavaihtoehtojen lukitus
  valitsemalla COOK.
  3 Aloita kypsennys valitsemalla LOW, MED tai
  HIGH.
  4 Ajastin laskee ylöspäin 60 sekuntiin asti tai
  kunnes laite sammutetaan manuaalisesti.
  HUOMAUTUS: Voit painaa PULSE-painiketta
  manuaalisen kypsennyksen aikana halutessasi
  sekoittaa aineksia varovasti.
  HUOMAUTUS: Parhaan tuloksen saat, kun
  sekoitat aineksia ajoittain PULSE-painiketta
  painamalla kypsennyksen aikana, jotta lämpö
  jakautuu ja ainekset kypsyvät tasaisesti.

  137

  ninjakitchen.eu

  138 • Page 71

  VIRHEILMOITUKSET

  SUOMI

  PUHDISTUS JA HUOLTO
  PUHDISTUS

  SÄILYTYS

  NÄYTÖN VIESTIT

  VIRHEILMOITUKSET

  Anna kaikkien osien jäähtyä ennen
  puhdistusta. Irrota kaikki osat toisistaan.

  Säilytä laite pystyasennossa kansi
  kiinnitettynä kannuun.

  ”Lid”
  Kantta ei ole kiinnitetty oikein. Ennen kuin
  käynnistät ohjelman, varmista, että kansi on
  kannun päällä ja lukittuna paikalleen.

  ”E01” tai ”E02”
  Irrota kannu ja asenna se uudelleen.
  Jos se ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä
  asiakaspalveluun. Jotta pystymme paremmin
  auttamaan sinua, rekisteröi tuotteesi osoitteessa
  registeryourninja.com ja pidä se käden
  ulottuvilla soittaessasi.

  
  Käsinpesu
  Pese kannu, kansi ja sulloin lämpimällä
  saippuavedellä. Käytä mukana tullutta
  puhdistusharjaa välttääksesi suoran
  kosketuksen teriin.
  HUOMAUTUS: ÄLÄ upota sekoitinkannua
  veteen. Veteen upottaminen vaurioittaa
  integroitua lämmityselementtiä.
  
  Astianpesukone
  Kansi, keskikorkki ja sulloin kestävät pesun
  astianpesukoneessa.
  HUOMAUTUS: ÄLÄ pese sekoitinkannua
  astianpesukoneessa. Konepesu vaurioittaa
  integroitua lämmityselementtiä.

  HUOMAUTUS: ÄLÄ pinoa mitään laitteen
  päälle. Mahdolliset jäljelle jäävät kiinnikkeet
  tulee säilyttää laitteen vieressä tai kaapissa
  tai vastaavassa, jossa ne eivät voi vaurioitua
  eivätkä aiheuta vaaraa.

  MOOTTORIN NOLLAAMINEN
  Tässä laitteessa on ainutlaatuinen
  turvajärjestelmä, joka estää moottorin
  vaurioitumisen poistamalla sen tilapäisesti
  käytöstä, jos se alkaa ylikuumentua.
  Tällaisessa tapauksessa tulee noudattaa alla
  olevia palautustoimenpiteitä.
  1 
  Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
  2 Anna laitteen jäähtyä noin 15 minuutin ajan
  ennen käyttöä.

  ”JAr”
  Kannu on kiinnitetty oikein jalustaan. Ennen
  kuin valitset ohjelman, varmista, että kannu
  on tukevasti kiinni jalustassa.
  ”---” vilkkuu
  Yrität suorittaa ohjelmaa liian monta kertaa
  peräkkäin. Turvallisuutesi vuoksi tietyt ohjelmat
  voidaan suorittaa vain kaksi kertaa peräkkäin.

  HUOMAUTUS: ÄLÄ yritä irrottaa kannua,
  kun sekoitin on käynnissä. Odota, että terät
  lakkaavat pyörimästä, ennen kuin irrotat
  kannun.

  TÄRKEÄÄ: Enimmäisvetoisuuksia ei
  saa ylittää. Tämä on yleisin laitteen
  ylikuormituksen syy.

  Moottorijalusta
  Sammuta laite painamalla virtapainiketta ja
  irrota moottorijalusta pistorasiasta. Pyyhi
  moottorijalusta puhtaalla ja kostealla liinalla.

  VARAOSIEN TILAAMINEN

  CLEAN

  Tilaa vara- ja lisäosat osoitteesta www.
  ninjakitchen.eu

  Lämmön ja nopeiden sykäysten yhdistelmä,
  joka irrottaa jäämät tarttumattomasta
  pinnoitteesta muutamassa minuutissa
  1 T
   äytä kannu 700 ml:lla vettä, ja lisää
  joukkoon kaksi pientä pisaraa käsitiskiainetta.
  2 Aseta kansi kannun päälle ja varmista, että se
  sulkeutuu asianmukaisesti.
  3 Paina CLEAN-painiketta.
  4 Kun ohjelma on päättynyt, heitä vesi pois ja
  huuhtele kannu huolellisesti.
  VINKKEJÄ PARHAIDEN
  PUHDISTUSTULOSTEN SAAMISEKSI:
  1 
  Huuhtele kannu nopeasti ennen CLEANohjelman suorittamista.
  2 Suorita CLEAN-ohjelma heti käytön jälkeen.

  139

  ninjakitchen.eu

  140 • Page 72

  MUISTIINPANOJA

  SUOMI

  VIANMÄÄRITYSOPAS
  VAROITUS: Sähköiskuvaaran ja tahattoman käynnistyksen välttämiseksi
  laite tulee sammuttaa ja se tulee irrottaa virtalähteestä ennen vianmääritystä.
  Laite ei käynnisty.
  • Tarkista, että laite on kytketty virtalähteeseen.
  • Kun laitteeseen on kytketty virta, näyttöön syttyy valo ja sille tulee luettelo käytettävissä
  olevista ohjelmista. Kannun ja kannen on oltava paikoillaan, jotta ohjelman voi valita.
  Kansi on juuttunut kannuun.
  • Kansi irrotetaan kiertämällä kahvaa vastapäivään ja nostamalla.
  En saa kiinnitettyä kannua jalustaan.
  • Varmista, että Ninja®-logo osoittaa eteenpäin, ja aseta sitten kannu suoraan sekoittimen
  jalustalle. Jos kannu ei vieläkään kiinnity kunnolla, kierrä kannun alla olevaa metalliliitintä
  saadaksesi kohdistettua kannun jalustaan.
  En saa muutettua ajan tai lämpötilan asetuksia Auto-iQ®-ohjelmissa.
  • Kaikki ohjelmat ovat ruoka-asiantuntijoiden kehittämiä täydellisen tasapainon
  aikaansaamiseksi erilaisten kuumennus- ja sekoitustapojen välille, niin että tulokset ovat
  täydellisiä eikä aikaa tai lämpötilaa tarvitse määrittää.
  • Jos haluat valita tietyn lämpötilan, käytä manuaalista COOK-asetusta Auto-iQ-ohjelman sijaan.
  Ohjelma on keskeytetty.
  • Jos kansi otetaan pois ohjelman aikana tai manuaalisessa tilassa, kypsennys- tai
  sekoitustoiminto keskeytyy. Voit jatkaa siitä, mihin ohjelma jäi, asettamalla kannen paikalleen
  ja painamalla ohjelman painiketta uudelleen.
  Miksi sekoittimen ajastin laskee välillä ylöspäin ja välillä alaspäin?
  • Auto-iQ-ohjelmat on ajastettu valmistumaan itsekseen tietyn ajan kuluttua, joten kello
  laskee alaspäin, kunnes ohjelma on päättynyt. Manuaalisia tiloja käytettäessä kello laskee
  ylöspäin 0:sta lähtien, kunnes saavutetaan automaattinen katkaisuaika tai nykyisen asetuksen
  painiketta painetaan uudelleen.
  Kannussa on vielä jäämiä CLEAN-ohjelman (Puhdistus) päätyttyä.
  • Kokeile suorittaa CLEAN-ohjelma uudelleen. Voit myös pestä kannun käsin mukana
  tulleella puhdistusharjalla, joka on suunniteltu erityisesti vaikeasti saavutettavien alueiden
  puhdistamiseen.
  Ohjauspaneeli palaa aloitusnäyttöön.
  • Ohjauspaneeli on suunniteltu palaamaan valmiustilaan, kun se on ollut poissa toiminnasta
  kolmen minuutin ajan. Jos olet käyttänyt toiminnon valintaan yli kolme minuuttia tai jos
  ohjelma on päättynyt, laite palaa valmiustilaan.
  Miksi laite piippaa Auto-iQ-ohjelmien aikana?
  • Olemme sisällyttäneet kaikkiin Auto-iQ-ohjelmiin sekoitushälytyksen, jotta tiedät, milloin laite
  aloittaa sekoittamisen. Hälytykseen kuuluu kolme piippausta, joita seuraa kahden sekunnin
  tauko ennen jokaista sekoitusta.

  141

  ninjakitchen.eu

  142 • Page 73

  SUOMI

  TUOTTEEN REKISTERÖINTI
  KAHDEN (2) VUODEN RAJOITETTU TAKUU

  Mitä takuu kattaa?

  Kun ostat tuotteen Suomessa kuluttajana, sinulla on laitteen laatua koskevat lailliset oikeudet
  (”lakisääteiset oikeudet”). Voit käyttää näitä lakisääteisiä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan.
  Me Ninjalla olemme kuitenkin niin vakuuttuneita tuotteidemme (”tuotteet”) laadusta, että
  myönnämme niille valmistajan takuun jopa kahden vuoden ajalle. Tämä takuu koskee tuotetta
  ainoastaan silloin, jos se on ostettu uutena ja käyttämättömänä. Nämä ehdot koskevat vain meidän
  takuitamme, eivätkä ne vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi ostajana. Huomaa, että kahden vuoden
  takuu on saatavissa kaikissa EU-maissa ja Isossa-Britanniassa, jos se lakkaa olemasta EU-maa
  takuuaikana.

  Tuotteen korjaus ja vaihto (Ninjan päätöksellä), mukaan lukien kaikki osat ja työ, mikäli
  tuotteessa on valmistus- tai materiaalivikoja (toimitus- ja lähetyskulut mukaan lukien).
  Takuumme on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

  Alla olevat ehdot kuvaavat takuumme edellytyksiä ja soveltamisaluetta. Takuun myöntää
  SharkNinja Germany GmbH, Kurt–Blaum–Platz 8, 63450 Hanau (Saksa) (”me”, ”meidän” jne.).
  Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän
  kanssa solmimaasi sopimukseen. Näin on myös, jos olet ostanut tuotteen suoraan Ninjalta.

  Mitä takuu ei kata?
  • normaali kuluminen
  •v
   ahinkojen aiheuttamat vauriot, keittiölaitteen huolimattoman käytön tai huollon aiheuttamat
  viat, väärinkäyttö, laiminlyönnit, varomaton käyttö tai laitteen mukana toimitetun Ninja®käyttöoppaan vastainen käsittely.
  • keittiölaitteen käyttö muuhun kuin normaaliin kotitalouskäyttöön
  • sellaisten osien käyttö, joita ei ole koottu tai asennettu käyttöohjeiden mukaisesti

  Ninja®-takuun sisältö

  • muiden kuin alkuperäisten Ninja®-varaosien ja -varusteiden käyttö

  Keittiökodinkone on melko suuri investointi. Uuden laitteesi on toimittava kunnolla
  mahdollisimman kauan. Kodinkoneelle myönnettävä takuu on huomionarvoinen asia, ja se kertoo
  valmistajan luottamuksesta omaan tuotteeseensa ja valmistuksen laatuun.

  • virheellinen asennus (paitsi jos asennuksen on tehnyt Ninja®)

  Saat palvelua verkossa osoitteessa www.ninjakitchen.eu

  •m
   uiden kuin Ninjan tai sen edustajien tekemät korjaukset tai muutokset. Ellet pysty
  osoittamaan, että muiden tekemät korjaukset tai muutokset eivät liity vikaan, jota koskien
  takuuta hyödynnät.

  Miten rekisteröin takuun?

  Mitä tapahtuu takuuajan päätyttyä?

  Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat
  tiedot laitteestasi:

  Ninja ei suunnittele tuotteita siten, että ne kestäisivät rajoitetun ajan. Ymmärrämme, että
  asiakkaamme haluavat korjauttaa keittiölaitteensa myös takuuajan päätyttyä. Tällaisessa
  tapauksessa saat palvelua verkossa osoitteessa www.ninjakitchen.eu

  • Mallinro
  • Sarjanumero (vain, jos saatavilla)
  • Tuotteen ostopäivämäärä (kuitista tai lähetysilmoituksesta)
  Rekisteröi verkossa osoitteessa www.ninjakitchen.eu
  TÄRKEÄÄ
  • Takuu on voimassa ensimmäiset 2 vuotta tuotteen ostospäivästä alkaen.

  Mistä voin ostaa alkuperäisiä Ninja-varaosia ja -varusteita?
  Ninja-varaosat ja -varusteet ovat samojen insinöörien kehittelemiä, jotka ovat suunnitelleet
  Ninja-keittiölaitteesi. Löydät Ninja-laitteiden, Ninja-varaosien ja -varusteiden koko valikoiman
  osoitteesta www.ninjakitchen.eu
  Huomaa, että muiden kuin Ninja-varaosien käyttö saattaa mitätöidä valmistajan takuun. Tämä ei
  vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

  • Säilytä kuitti koko takuuajan. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitin
  tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Kelpuutetun kuitin puuttuminen mitätöi
  takuun.
  Mitä etua on takuun rekisteröinnistä?
  Kun rekisteröit takuun, voit valita, haluatko vastaanottaa vinkkejä, neuvoja ja kilpailuita sisältävän
  uutiskirjeemme. Kuulet myös viimeisimmät uutiset Ninjan tekniikoista ja tuotelanseerauksista.
  Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.
  Lisätietoja tietosuojalausekkeestamme saat osoitteesta www.ninjakitchen.eu
  Kuinka pitkä takuu tuotteilla on?
  Koska luotamme suunnitteluumme ja laadunvalvontaamme, myönnämme tuotteellesi kaikkiaan
  kahden vuoden takuun.

  143

  ninjakitchen.eu

  144 • Page 74

  för att du köpte Ninja® Soup Maker & Blender

  SVENSKA

  TACK

  INNEHÅLL

  Viktiga säkerhetsanvisningar�������������������������������������������������������������������������������������147
  REGISTRERA DITT KÖP
  registermyninja.com


  Skanna QR-kod med mobilenhet

  Delar�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 149
  Funktioner���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150
  AUTO-iQ®-program �����������������������������������������������������������������������������������������������������������150
  MANUELLA inställningar�������������������������������������������������������������������������������������������������150
  Före första användning ����������������������������������������������������������������������������������������������� 151
  Hantering av mixertillbringaren���������������������������������������������������������������������������������152

  NOTERA DENNA INFORMATION
  Modellnummer: ��������������������
  Serienummer: ����������������������
  Inköpsdatum: ����������������������
  (Spara kvittot)
  Inköpsställe: �����������������������

  TEKNISKA DATA
  Spänning: 220–240 V, 50/60 Hz
  Effekt: 1 000 W

  Kom igång med din mixer och soppmaskin�������������������������������������������������������������153
  Montering��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 153
  Auto-iQ-program���������������������������������������������������������������������������������������������������������������154
  Manuell Blend���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������154
  Manuell Cook���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������154
  Skötsel och underhåll���������������������������������������������������������������������������������������������������155
  Rengöring��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 155
  Förvaring����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 155
  Återställning av motorn��������������������������������������������������������������������������������������������������� 155
  Beställa reservdelar����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 155
  Felmeddelanden �����������������������������������������������������������������������������������������������������������156
  Felsökning�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������157
  Produktregistrering������������������������������������������������������������������������������������������������������159

  LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH
  BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.
  Dessa instruktioner har utformats för att
  hjälpa dig att till fullo förstå din nya Ninja
  Soup Maker & Blender.

  145

  Denna märkning anger att produkten inte får kasseras med annat
  hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuella skador på miljön
  eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering, ska
  apparaten återvinnas ansvarsfullt för att främja en hållbar återanvändning
  av material. För att återlämna en använd enhet kan du använda dig av
  befintliga retur-och insamlingssystem, eller kontakta den återförsäljare
  där produkten köptes. De kan lämna produkten till miljösäker återvinning.

  ninjakitchen.eu

  146 • Page 75

  ENDAST HUSHÅLLSANVÄNDNING • LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING

  VARNING
  För att minska risken för personskador, brand, elstötar eller sakskador, måste
  grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive nedan numrerade
  varningstexter och efterföljande anvisningar.
  Iaktta extrem försiktighet när du flyttar på en apparat som innehåller varm
  mat, vatten eller andra varma vätskor.
  Använd inte den här apparaten till någonting annat än det den är avsedd för.

  1

  Läs alla instruktioner innan du använder
  apparaten och dess tillbehör.

  2

  Läs noga och följ alla varningstexter och
  instruktioner. Denna enhet innehåller
  elektriska anslutningar och rörliga
  delar, vilka utgör en potentiell risk för
  användaren.

  3

  Ta dig tid och iaktta försiktighet vid
  uppackning och iordningställande av
  apparaten.

  4 Gå igenom hela innehållet för att förvissa
  dig om att du har alla delar som behövs
  för korrekt och säker drift av apparaten.
  5

  Knivarna är vassa. Hantera med
  varsamhet.

  6 Stäng AV apparaten och dra sedan ut
  kontakten ur eluttaget när apparaten inte
  används, innan delar monteras eller tas
  bort samt före rengöring. För att dra ut
  sladden, håll i kontakten och dra ut den
  ur eluttaget. Dra ALDRIG ut kontakten
  genom att dra i sladden.
  7

  8

  Diska alla delar som kan komma i
  beröring med livsmedel, före användning.
  Följ diskningsanvisningarna i denna
  instruktionsbok.
  För att skydda mot risken för elstötar,
  nedsänk INTE apparaten i, och utsätt inte
  sladden för kontakt med vätska.

  9 Använd INTE apparaten utomhus.
  Den är enbart konstruerad för hushållsbruk
  inomhus.
  10 Använd INTE en apparat med skadad
  nätsladd eller stickkontakt, efter
  funktionsfel på apparaten eller om den har
  tappats eller skadats på annat sätt. Denna
  apparat har inga delar som kan servas
  av användaren. Kontakta SharkNinja för
  service om skada uppstår.
  147

  11 Denna apparat har viktiga markeringar
  på pluggbladet. Hela sladdenheten är
  olämplig att byta ut. Kontakta SharkNinja
  för service om skada uppstår.
  12 Skarvsladdar får inte användas med denna
  apparat.
  13 Låt INTE små barn använda apparaten
  eller ha den som en leksak. Noggrann
  uppsikt krävs när apparaten används i
  närheten av barn.
  14 Apparaten är inte avsedd att användas
  av personer med nedsatt fysisk, sensorisk
  eller mental förmåga eller som saknar
  erfarenhet och kunskap, såvida de inte
  övervakas eller får instruktioner om
  apparatens användning av en person som
  är ansvarig för deras säkerhet.
  15 Låt inte barn utföra rengöring och
  underhåll.
  16 Förvara apparaten och dess nätsladd
  oåtkomligt för barn.
  17 Kontrollera före varje användning
  knivseten med avseende på skador. Om
  en kniv är böjd eller om skada misstänks,
  kontakta SharkNinja för att ordna utbyte.
  18 Försök INTE att vässa knivarna.
  19 Låt INTE sladden hänga över kanter på
  bord eller bänkar eller ligga mot heta ytor.
  20 Låt INTE apparaten eller sladden komma
  i kontakt med heta ytor, som t.ex. spisar
  och andra värmealstrande apparater.
  21 Placera INTE på eller intill en het gaslåga,
  elektrisk värmekälla eller i en uppvärmd ugn.
  22 Använd ALLTID apparaten på en torr, plan
  yta.
  23 Håll händer, hår och kläder borta från
  behållaren vid iordningställande och drift.

  SVENSKA

  VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

  SPARA DESSA INSTRUKTIONER
  24 Använd ENBART komponenter och
  tillbehör som levereras med produkten
  eller som rekommenderas av SharkNinja.
  Användande av komponenter,
  inklusive konserveringsburkar, som inte
  rekommenderas eller säljs av SharkNinja kan
  orsaka eldsvåda, elektrisk chock eller skada.
  25 Apparaten ska endast användas med
  den medföljande basen.
  26 Undvik kontakt med rörliga delar under
  drift och hantering av apparaten.
  27 Kör INTE apparaten med tom behållare.
  28 Fyll INTE behållarna över linjerna för
  maximal påfyllnings- eller vätskenivå.
  29 Kör INTE behållare eller tillbehör som
  levererats med apparaten i mikrovågsugn.
  30 Se före drift till att alla redskap avlägsnats
  ur behållarna. Underlåtenhet att ta
  bort redskap kan leda till att behållare
  splittras och potentiellt till person- och
  egendomsskada.
  31 Håll händer och redskap utanför behållaren
  under mixning för att minska risken för
  allvarlig personskada eller skada på mixern.
  En skrapa eller spatel kan användas men
  ENDAST då mixern inte är igång.
  32 Kör ALDRIG apparaten utan lock och
  kåpor på plats. Försök INTE att kringgå
  låsmekanismen. Se till att behållare och
  lock är korrekt monterade före drift.
  33 Utsätt INTE behållare och tillbehör för
  extrema temperaturförändringar. De kan
  komma att skadas.
  34 Lämna ALDRIG apparaten utan uppsikt
  när den används.
  35 Kör ALLTID mixern med locket på plats.

  36 Var försiktig om het vätska hälls i mixern
  eftersom den kan skjutas ut ur apparaten
  igen på grund av plötslig strömning.
  37 Låt den alltid svalna innan delar monteras
  eller tas isär eller vid rengöring av
  apparaten.
  38 Håll INTE i tillbringarens sidor efter het
  mixning eller tillagning. Tillbringarens yta
  är het under och efter användning. Ytorna
  är varma under och efter användning.
  Använd ALLTID skyddande grytlappar
  eller isolerande grytvantar för att undvika
  bränn- eller personskador och använd
  tillgängliga handtag och knoppar.
  39 Om du ser att ingredienser som inte har
  mixats har fastnat på tillbringarens sidor,
  stoppa apparaten, ta bort locket och
  ta bort ingredienserna med en skrapa
  eller spatel. Stick ALDRIG in händerna i
  tillbringaren, eftersom du kan komma i
  kontakt med någon av knivarna och råka
  ut för en skärskada.
  40 Försök INTE ta bort behållare och lock
  från motorenheten medan motorn ännu
  roterar. Låt apparaten stanna helt innan du
  avlägsnar lock och tillbringare.
  41 Om apparaten överhettas aktiveras en
  termobrytare som tillfälligt stänger av
  motorn. För att återställa apparaten,
  koppla från den och låt den svalna i
  ungefär 15 minuter innan du använder
  den igen.
  42 Den maximala märkeffekten för denna
  apparat baseras på konfigurationen
  av höghastighetskniven i botten och
  mixertillbringaren av glas. Andra
  konfigurationer kan kräva lägre effekt
  eller ström.
  43 Stäng av apparaten och koppla från
  motorenheten före rengöring.

  Läs igenom och förstå alla instruktioner så att du förstår hur produkten ska
  användas.
  Risk för personskada, dödsfall eller betydande egendomsskada om den varning
  som ges i samband med denna symbol ignoreras.
  Var försiktig och undvik att komma i kontakt med heta ytor. Använd alltid
  skyddshandskar för att undvika brännskador.
  Endast för användning i hemmiljö inomhus.
  ninjakitchen.eu

  148 • Page 76

  SVENSKA

  FUNKTIONER

  DELAR

  A

  D

  PRE-COOK

  B
  Strömbrytarsymbolen ska användas för att starta eller stänga av apparaten.

  AUTO-iQ®-PROGRAM:
  E

  Dessa intelligenta program kombinerar
  unik pulsning, mixnings-, pausnings- och
  värmemönster som gör jobbet åt dig.
  SMOOTHIE
  Kombinera dina färska eller frusna favorit
  ingredienser, vätskor och pulver.

  C

  COOK
  Välj COOK, och välj sedan antingen LOW,
  MED eller HIGH temperatur. Inställningen
  körs i 60 minuter eller tills apparaten stängs
  av manuellt.

  FROZEN DRINK
  Krossa is och frusen frukt och gör frusna
  drinkar i restaurangstil.

  ANDRA FUNKTIONER:

  SMOOTH SOUP
  Laga till och mixa dina släta favoritsoppor.
  CHUNKY SOUP
  Skapa hemlagad soppa med mer textur.

  B 1,7 l glastillbringare med inbyggt
  värmeelement

  JAM
  Gör dina egna krämer med textur
  eller sila efteråt för ett slätt resultat.

  C Motorenhet

  SAUCE
  Skapa söta eller välkryddade såser och
  fonduer.

  D

  Klåfingerskydd

  E

  CHOP
  Hacka ingredienser innan du lagar till
  soppor, såser eller dippar.

  Rengöringsborste

  (sladden visas inte)

  149

  BLEND
  Välj BLEND och välj sedan hastighets
  inställning. LOW, MED och HIGH körs i
  60 sekunder eller tills apparaten stängs av
  manuellt.

  DESSERT
  Använd dina frusna favoritfrukt- och
  mejeriprodukter för att göra sorbet eller
  frusna läckerheter.

  MILKSHAKE
  Mixa mjölk och dina favoritsmaker för en
  skummande milkshake.

  A Tillbringarens lock med borttagbart
  centerlock

  MANUELLA INSTÄLLNINGAR:

  POWER BUTTON
  Används för att sätta på och stänga av
  apparaten.
  CLEAN
  Kombinerar värme och snabba pulser för
  att lösa upp en fastsittande röra.
  HEAT ON
  Lampan tänds när du har valt ett program
  eller en funktion som använder värme.
  KEEP WARM
  Lampan tänds efter tillagning och enheten
  håller innehållet varmt i upp till 60 minuter.

  SAUTE
  Frigör mer smaker genom att snabbt laga
  till lök, vitlök, kryddor och annat innan du
  lagar till en hemgjord soppa, sås eller dip.
  ninjakitchen.eu

  150 • Page 77

  VIKTIGT: Granska alla varningar i
  början av bruksanvisningen innan du
  fortsätter.

  HANTERING AV MIXERTILLBRINGAREN

  SVENSKA

  FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

  LYFT OCH HÄLL FRÅN
  TILLBRINGAREN

  1 Ta bort allt förpackningsmaterial och alla
  etiketter från apparaten. Separera alla
  delar från varandra.
  2 Diska tillbringaren, locket och tillbehören
  i varm tvållösning med hjälp av en
  diskborste för att undvika direkt kontakt
  med knivarna. Sänk INTE ner tillbringaren
  i tvållösningen när den diskas ur.
  3 Skölj alla delar grundligt och låt dem
  lufttorka.

  Ta ett stadigt tag i handtaget
  och häll försiktigt ut ingredienserna.

  OBS: Följ rengöringsinstruktionerna på sid 12
  väldigt noga. OBS: Sänk INTE ner tillbringaren
  när den diskas ur.

  151

  Håll INTE i tillbringarens sidor efter het
  mixning eller tillagning. Tillbringarens yta
  är het under och efter användning. Ytorna
  är varma under och efter användning.
  Använd ALLTID skyddande grytlappar eller
  isolerande grytvantar för att undvika bränneller personskador och använd tillgängliga
  handtag och knoppar.

  OBS: Om tillbringaren är för tung att
  hålla i en hand, använd en grytvante
  och stöd tillbringaren med den
  andra handen.

  Håll INTE i tillbringarens undersida efter
  het mixning eller tillagning. Tillbringarens
  yta är het under och efter användning.
  Ytorna är varma under och efter
  användning. Använd ALLTID skyddande
  grytlappar eller isolerande grytvantar för
  att undvika bränn- eller personskador och
  använd tillgängliga handtag och knoppar.
  ninjakitchen.eu

  152 • Page 78

  VIKTIGT: Granska alla varningar
  innan du går vidare.

  MONTERING
  1 K
   oppla in motorenheten och placera den
  på en ren, torr och jämn yta, exempelvis
  en bänk eller ett bord.

  4 Sätt på locket på tillbringaren genom
  att placera lockets flik till höger om
  handtaget. Tryck på locket tills det sitter
  ordentligt. Vrid fliken medurs så att pilen
  på lockets framsida riktas in mot pilen på
  tillbringarens handtag.

  2 Sätt tillbringaren på motorenheten
  och rikta in handtaget mot pilen på
  basenhetens främre högra hörn.

  6T
   a av locket från tillbringaren genom att
  vrida det moturs ut ur låsläget och lyft
  sedan uppåt.
  OBS: Efter värmda program kan ånga
  komma att frigöras när locket tas av. Håll
  händerna på de yttre flikarna och lyft rakt
  upp.

  Soupmarkering
  (1,4 l)

  PRE-COOK

  1 Tryck på strömbrytaren för att starta.
  2 Tryck på önskat program i BLEND-,
  COOK- eller PRE-COOK-sektionerna.

  MANUAL BLEND

  3 Heat On-lampan tänds om det valda
  programmet använder värme.

  1 Tryck på strömbrytaren för att starta.

  TIPS: När du lagar till tjockare recept, t.ex.
  glass eller dippar, använd påfyllningsstaven
  för att trycka ner ingredienserna mot
  bladen. Påfyllningsstaven ska endast
  användas när locket sitter på tillbringaren.
  Ta bort centerlocket och sätt dit
  påfyllningsstaven.

  3 T
   illsätt ingredienser och se till att inte

  Coldmarkering
  (1,6 l)

  MANUELLA INSTÄLLNINGAR

  PRE-COOK

  5S
   äkra centerlocket genom att sätta i det
  i locket och vrida medurs till det snäpper
  på plats.

  överskrida max-markeringarna på sidan av
  tillbringaren. I COOK-lägen, överskrid INTE
  nivån markerad HOT i BLEND-läge, överskrid
  INTE nivån markerad COLD.

  AUTO-IQ®-PROGRAM

  OBS: Enheten piper tre gånger för
  att tala om att programmet kommer
  att mixa ihop ingredienser. Se till att
  centerlocket sitter ordentligt på plats
  under användning.

  SVENSKA

  KOM IGÅNG MED
  DIN MIXER OCH SOPPMASKIN

  De manuella mixningshastigheterna ger
  dig full kontroll över din mixning.
  2 Välj BLEND för att låsa upp
  hastighetsalternativen.
  3 Välj LOW, MED, HIGH, eller PULSE för att
  börja mixa.
  OBS: Pulse-inställningen körs endast när
  PULSE-knappen trycks in.

  MANUAL COOK
  Inställningarna för manuell tillagning ger
  dig all kontroll.
  1 Tryck på strömbrytaren för att starta.
  2 Välj COOK för att låsa upp
  temperaturalternativen.
  3 Välj LOW, MED eller HIGH för att börja
  tillagningen.
  4 Timern räknar upp till 60 sekunder eller tills
  den stängs av manuellt.
  OBS: Du kan trycka på PULSE i manuellt
  tillagningsläge för att försiktigt röra om i
  ingredienserna.
  OBS: För bästa resultat, pulsa ingredienserna
  snabbt med regelbundna mellanrum under
  tillagningen för att distribuera värmen och få
  en jämn tillagning.

  153

  ninjakitchen.eu

  154 • Page 79

  FELMEDDELANDEN

  RENGÖRING

  FÖRVARING

  MEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN

  FELMEDDELANDEN

  Vänta tills alla delar har svalnat före
  rengöring. Ta isär alla delar.

  Förvara tillbringaren upprätt med locket
  ordentligt på plats.

  ”Lid”
  Locket sitter inte ordentligt på plats. Se till
  att locket sitter på tillbringaren och är i låst
  läge innan du kör ett program.

  ”E01” eller ”E02”
  Ta av eller sätt på tillbringaren. Om det
  inte löser problemet, kontakta kundtjänst.
  För att vi ska kunna erbjuda bättre
  service, registrera din produkt online på
  registeryourninja.com och ha produkten till
  hands när du ringer.

  
  Diskning för hand
  Diska tillbringaren, locket och
  påfyllningsstaven med en varm
  tvålvattenlösning. Använd den
  medföljande rengöringsborsten för att
  undvika direktkontakt med bladen.
  OBS: SÄNK INTE ner mixertillbringaren
  i vätska. Det kommer att skada det
  integrerade värmeelementet.
  
  Diskmaskin
  Locket, centerlocket och
  påfyllningsstaven är diskmaskinssäkra.
  OBS: DISKA INTE mixertillbringaren i
  diskmaskin. Det kommer att skada det
  integrerade värmeelementet.
  Motorbasen
  Stäng av apparaten genom att trycka på
  strömbrytaren och dra sedan ur sladden.
  Torka av motorenheten med en ren, fuktig
  trasa.

  RENGÖRING

  OBS: STAPLA INTE saker ovanpå
  enheten. Förvara eventuella återstående
  komponenter vid sidan av enheten eller
  i ett skåp, där de inte skadas eller utgör
  någon fara.

  ÅTERSTÄLLNING AV MOTORN
  Den här enheten har ett unikt
  säkerhetssystem som förebygger skada
  på motorn genom att tillfälligt inaktivera
  motorn om den börjar bli överhettad.
  Följ återställningsrutinen nedan om detta
  skulle inträffa.
  1 
  Dra ut enhetens sladd ur eluttaget.
  2 Låt enheten svalna i cirka 15 minuter före
  användning.

  ”Jar”
  Tillbringaren sitter ordentligt på basen.
  Se till att tillbringaren sitter ordentligt på
  basen innan du väljer ett program.

  SVENSKA

  SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

  ”---”-blinkning
  Du försöker köra ett program för många
  gånger i följd. För säkerhets skull kan vissa
  program bara köras två gånger i följd.
  OBS: FÖRSÖK INTE att ta bort
  tillbringaren när mixern körs. Vänta tills
  bladen har slutat snurra innan du tar
  bort tillbringaren.

  VIKTIGT: Se till att de maximala
  kapacitetsgränserna inte överskrids.
  Detta är den vanligaste orsaken till
  överbelastning av apparater.

  BESTÄLLA RESERVDELAR
  Besök ninjakitchen.eu för att beställa
  ytterligare delar och komponenter.

  En kombination av värme och snabba
  pulser tar enkelt bort beläggning från
  nonstickbeläggningen på bara några
  minuter.
  1 F
   yll tillbringaren med 700 ml vatten och
  två små droppar diskmedel.
  2 Sätt på locket på tillbringaren och se till
  att det är ordentligt stängt.
  3 Tryck på CLEAN.
  4 När programmet är färdigt, häll ut vattnet
  och skölj noga ur tillbringaren.
  DE BÄSTA RENGÖRINGSTIPSEN:
  Skölj snabbt ur tillbringaren innan du kör
  1 
  CLEAN-programmet.
  2 Kör CLEAN-programmet direkt efter
  användning.

  155

  ninjakitchen.eu

  156 • Page 80

  ANTECKNINGAR

  SVENSKA

  FELSÖKNING
  VARNING: För att minska risken för stötar och oavsiktlig drift, stäng av
  apparaten och dra ut sladden ur eluttaget innan felsökning utförs.
  Enheten startar inte.
  • Förvissa dig om att enheten är inkopplad.
  • Displayen visar användbara program när strömmen har anslutits. Locket måste sitta
  säkert på tillbringaren för att ett program ska kunna väljas.
  Locket sitter fast på tillbringaren.
  • Locket tas av genom att vrida det moturs i riktning från handtaget och sedan lyfta uppåt.
  Tillbringaren kan inte sättas på basenheten.
  • Se till att Ninja®-logotypen är riktad framåt innan tillbringaren placeras direkt på
  mixerbasenheten. Om tillbringaren inte är ordentligt ansluten, vrid metallkopplingen
  på tillbringarens undersida så att den ligger i linje med basenheten.
  Kan inte ändra tid eller temperaturinställning i Auto-iQ®-program.
  • Alla program utvecklades av kulinariska experter för att ge en perfekt balans mellan
  värme, omrörning och mixningsmönster för perfekta resultat, så du behöver inte ställa
  in tid eller temperatur.
  • För att välja en viss temperatur, använd den manuella COOK-inställningen istället för ett
  Auto-iQ-program.
  Programmet har stannat.
  • Om locket togs av när ett program kördes eller i manuellt läge, stannar tillagnings- eller
  mixerfunktionen. Sätt tillbaka locket och tryck på programknappen igen för att fortsätta
  där det avbröts.
  Varför räknar mixern ibland uppåt och ibland nedåt?
  • Auto-iQ-program är inställda för att sluta av sig själva när de är klara, så klockan räknar
  nedåt tills programmet är klart. I manuella lägen räknar klockan uppåt från 0 tills den
  automatiska avstängningstiden har uppnåtts eller knappen för nuvarande inställning
  trycks in igen.
  Tillbringaren har beläggning efter att ha kört CLEAN-programmet.
  • Försök med att köra CLEAN-programmet en gång till. Du kan också handdiska
  tillbringaren med den medföljande rengöringsborsten, som är speciellt framtagen för
  rengöring av svåråtkomliga ytor.
  Kontrollpanelen återgår till hemskärmen.
  • Kontrollpanelen återgår till standbyläge när den har varit inaktiv i tre minuter. Om du
  har tagit mer än tre minuter på dig för att välja en funktion, eller om programmet har
  avslutats återgår enheten tills standbyläge.
  Varför piper enheten när Auto-iQ-program körs?
  • Vi har integrerat en omrörningsvarning i alla Auto-iQ-program för att tala om för dig att
  enheten börjar röra om. Varningen är tre pip följt av en paus på två sekunder före varje
  omrörning.

  157

  ninjakitchen.eu

  158 • Page 81

  SVENSKA

  PRODUKTREGISTRERING
  TVÅ (2) ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

  Vad täcks inte av garantin?

  När du som kund köper en produkt i Sverige får du fördelar av lagliga rättigheter som
  hänför sig till kvaliteten på produkten (dina ”lagstadgade rättigheter”). Du kan driva
  igenom dessa lagstadgade rättigheter mot din återförsäljare. Hos Ninja är vi dock så säkra
  på kvaliteten hos våra produkter (”produkterna”) att vi ger dig en extra tillverkargaranti
  på upp till två år. Denna garanti gäller för produkten om den har köpt i nytt och oanvänt
  skick. Dessa villkor gäller endast vår garanti och dina lagstadgade rättigheter som köpare
  påverkas inte. Observera att den tvååriga garantin är tillgänglig i alla EU-länder och inom
  Storbritannien om landet upphör att vara EU-medlem under garantitiden.

  • Normalt slitage.

  Villkoren nedan beskriver förutsättningarna och omfattningen för vår garanti som är
  utfärdade av SharkNinja Germany GmbH, Kurt–Blaum–Platz 8, 63450 Hanau (Tyskland)
  (”oss”, ”vår” eller ”vi”). De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens
  skyldigheter och ditt avtal med dem. Detsamma gäller om du har köpt produkten direkt
  från Ninja.

  • Användning av reservdelar och tillbehör som inte är äkta Ninja®-komponenter.

  Ninja® Guarantees
  En köksapparat till hushållet är en stor investering. Din nya maskin behöver fungera korrekt
  under en så lång tid som möjligt. Den medföljande garantin är ett viktigt övervägande och
  speglar hur mycket förtroende tillverkaren har för sin produkt och tillverkningskvalitet.

  •O
   avsiktlig skada, fel orsakade av försumlig användning eller skötsel, missbruk, försummelse,
  vårdslös användning eller hantering av köksapparaten som avviker från den Ninja®bruksanvisning som medföljde din maskin.
  • Användning av köksapparaten för något annat än normala hushållsändamål.
  •A
   nvändning av delar som inte har monterats eller installerats i enlighet med
  bruksanvisningen.
  • Felaktig installation (om den inte har utförts av Ninja®).
  •R
   eparationer eller ändringar som har utförts av andra parter än Ninja eller dess ombud,
  såvida du inte kan visa att reparationerna eller ändringarna som har utförts av andra inte
  är relaterade till det fel för vilket du utnyttjar den utökade garantin.
  Vad händer när min garanti går ut?

  Du hittar hjälp online på www.ninjakitchen.eu.

  Ninja utvecklar inte produkter som bara håller under en begränsad tid. Vi uppskattar att
  det kan finnas en önskan från våra kunder om att vilja reparera sin köksapparat efter att
  garantin har gått ut. I sådant fall du kan hitta online-stöd på www.ninjakitchen.eu.

  Hur registrerar jag min garanti?

  Var kan jag köpa Ninjas originalreservdelar och tillbehör?

  Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, behöver du
  följande information om din maskin:

  Ninjas reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din
  Ninja-köksapparat. Du hittar ett fullständigt sortiment av Ninjas reservdelar och tillbehör
  för alla Ninja-maskiner på www.ninjakitchen.eu.

  • Modellnr.
  • Serienummer (endast i förekommande fall)
  • Datum för produktens inköp (kvitto eller leveranskvitto)

  Kom ihåg att användning av andra reservdelar än Ninja-originaldelar kan innebära att
  fabriksgarantin ogiltigförklaras. Dina lagstadgade rättigheter påverkas dock inte.

  För att registrera dig, besök www.ninjakitchen.eu.
  VIKTIGT
  • Garantin täcker din produkt under två år från och med datumet för köpet.
  • Spara alltid kvittot. Skulle du behöva använda din garanti behöver vi kvittot för att
  bekräfta att den information vi har fått är korrekt. Om du inte kan visa upp ett giltigt
  kvitto kommer detta att ogiltigförklara din garanti.
  Vilka är fördelarna med att registrera min garanti?
  När du registrerar din garanti kan du välja att få vårt nyhetsbrev med tips, råd och
  tävlingar. Få senaste nytt om Ninja-teknik och lanseringar. Om du registrerar din garanti
  online, får du genast information om att vi har tagit emot dina uppgifter.
  För mer information om vår integritetspolicy, besök www.ninjakitchen.eu.
  Under hur lång tid gäller garantin på våra produkter?
  Vi är så övertygade om vår design och kvalitetskontroll att din nya produkt har en garanti
  på sammanlagt två år.
  Vad täcks av garantin?
  Reparation eller byte (enligt Ninjas bedömning) av din produkt, inklusive alla delar och
  arbete i händelse av ett fel i design, material eller tillverkning (inklusive transport- och
  fraktkostnader). Vår garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

  159

  ninjakitchen.eu

  160 • Page 82

  NOTES

  161

  ninjakitchen.eu

  162 • Page 83

  ninjakitchen.eu
  HB150EU_IB_MP_190924_MV1

  DANSK
  Illustrationer kan variere fra det faktiske produkt.
  Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores
  produkter, hvorfor specifikationerne i denne
  manual kan blive ændret uden varsel.
  NINJA er et registreret varemærke tilhørende
  SharkNinja Operating LLC.
  TRYKT I KINA
  
  DEUTSCH
  Die Abbildungen können vom tatsächlichen
  Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen
  um die fortlaufende Verbesserung unserer
  Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin
  enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung
  vor.
  NINJA ist ein eingetragenes Warenzeichen von
  SharkNinja Operating LLC.
  GEDRUCKT IN CHINA
  
  ENGLISH
  llustrations may differ from actual product. We
  are constantly striving to improve our products;
  therefore the specifications contained herein are
  subject to change without notice.

  ITALIANO
  Le illustrazioni potrebbero differire dal prodotto
  effettivo. Ci impegniamo costantemente al
  fine di migliorare i nostri prodotti; pertanto, le
  specifiche descritte nel presente documento
  possono essere soggette a modifica senza
  preavviso.
  NINJA è un marchio registrato di SharkNinja
  Operating LLC.
  STAMPATO IN CINA
  
  NEDERLANDS
  Afbeeldingen kunnen afwijken van het
  daadwerkelijke product. Wij streven er constant
  naar om onze producten te verbeteren;
  daarom zijn de specificaties in dit document
  onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
  kennisgeving.
  NINJA is een geregistreerd handelsmerk van
  SharkNinja Operating LLC.
  GEDRUKT IN CHINA
  

  NINJA is a registered trademark of SharkNinja
  Operating LLC.

  NORSK
  Bilder kan avvike fra det faktiske produktet. Vi
  tilstreber kontinuerlig å forbedre produktene våre;
  derfor kan spesifikasjonene heri bli endret uten
  videre varsel.

  PRINTED IN CHINA
  

  NINJA er et registrert varemerke som tilhører
  SharkNinja Operating LLC.

  ESPAÑOL
  Las ilustraciones podrán diferir del producto
  real. Nos esforzamos continuamente para
  mejorar nuestros productos, por lo tanto, las
  especificaciones incluidas en la presente guía
  están sujetas a cambios sin aviso previo.

  TRYKKET I KINA
  

  NINJA es una marca comercial registrada de
  SharkNinja Operating LLC.
  IMPRESO EN CHINA
  
  FRANÇAIS
  Les illustrations peuvent être différentes du
  produit réel. Nous nous efforçons constamment
  d’améliorer nos produits ; par conséquent, les
  spécifications contenues dans ce manuel peuvent
  être modifiées sans préavis.
  NINJA est une marque déposée d’SharkNinja
  Operating LLC.
  IMPRIMÉ EN CHINE

  SUOMI
  Kuvat saattavat näyttää erilaiselta kuin varsinainen
  tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan
  tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat
  muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
  NINJA on SharkNinja Operating LLC in rekisteröity
  tavaramerkki.
  PAINETTU KIINASSA
  
  SVENSKA
  Det som visas på bilderna kan skilja sig från
  den faktiska produkten. Vi strävar ständigt efter
  att förbättra våra produkter och därför kan
  specifikationerna i detta dokument ändras utan
  föregående meddelande.
  NINJA är ett registrerat varumärke som tillhör
  SharkNinja Operating LLC.
  TRYCKT I KINA


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Adler HB150EU wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Adler HB150EU in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 18,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Adler HB150EU

Adler HB150EU Rezepten - Deutsch, Englisch - 41 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info