1518
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
2
Waarschuwingen en belangrijke adviezen
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft.
Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het
apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er
over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen
beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht
ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Veiligheid van kinderen
Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen
het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplat kinderen uit de buurt. Ook na het uitzetten
blijft het apparaat lang heet. Let op dat kinderen de warme delen niet aanraken tijdens het
afkoelen.
Installatie
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk
om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
Installatie en aansluiting dienen door een daartoe erkend installateur uitgevoerd te worden,
volgens de hem bekende voorschriften. Bij aflevering door de fabrikant of importeur is
het kookplateau uitsluitend geschikt voor gebruik op aardgas. Een eventuele ombouw
voor het gebruik op flessengas, mag alleen door een erkend installateur gebeuren, onder
gebruikmaking van origineel, door de fabrikant van het kookplateau geleverd
ombouwmateriaal.
Een eventueel noodzakelijke wijziging van de gas- en/of elektriciteitsvoorzieningen ten
behoeve van de installatie van dit apparaat, dienen eveneens door een erkend installateur
uitgevoerd te worden.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan
te veranderen.
Gebruik nooit te kleine of onstabiel staande pannen.
Wees uiterst voorzichtig met olie en vet.
Houd tijdens het in gebruik zijn van het kookplateau kinderen uit de buurt.
Indien het kookplateau van een deksel voorzien is, dan is het deksel bedoeld voor het
vrijhouden van stof in gesloten toestand en voor het opvangen van spatten in open
toestand.
Gebruik het deksel nergens anders voor.
Maak het deksel altijd schoon voor u het sluit en wacht met sluiten tot de branders
afgekoeld zijn.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG 21604 G m wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AEG 21604 G m in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von AEG 21604 G m

AEG 21604 G m Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info