1530
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
74
Indien het kookplateau van een deksel voorzien is, dan is het deksel
bedoeld voor het vrijhouden van stof in gesloten toestand en voor
het opvangen van spatten in open toestand.
Gebruik het deksel nergens anders voor.
Maak het deksel altijd schoon voor u het sluit en wacht met sluiten
tot de branders afgekoeld zijn.
Regelmatig schoonmaken, in feite na elk gebruik, voorkomt lelijk
worden van de materiaaloppervlakken en slecht functioneren van
de branders en eventuele bougies.
Draai altijd eerst de vlam laag of uit vóór u een pan van het plateau
neemt.
Overtuig u ervan dat de knoppen in de uit-stand staan zodra u het
plateau niet meer gebruikt.
Goede ventilatie van het vertrek waarin het gaskookplateau
gebruikt wordt is van groot belang; bij slechte ventilatie kan
zuurstofgebrek optreden. Raadpleeg uw installateur of laat u
voorlichten door het plaatselijke energiebedrijf.
Een brander behoort rondom te branden. Vermijd sterke tocht.
Indien, onder normale omstandigheden, een brander niet rondom
brandt, maak de brander dan schoon volgens de aanwijzingen in
het instruktieboekje. Helpt dat niet, raadpleeg dan uw installateur
of de servicedienst.
Tracht, in geval van storing of defect, dit apparaat niet zelf te
repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen
uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Laat inspectie-en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de AEG
Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle
eisen!
Deze instructies gelden enkel voor de landen waarvan het
identificatiesymbool is aangebracht op het titelblad van het
instructieboekje en het apparaat zelf.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG 34604G wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AEG 34604G in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,16 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von AEG 34604G

AEG 34604G Bedienungsanleitung - Deutsch - 21 seiten

AEG 34604G Bedienungsanleitung - Holländisch - 24 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info