97469
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
35
Waarschuwingen en belangrijke adviezen
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft.
Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het
apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er
over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen
beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht
ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Veiligheid van kinderen
Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen
het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplat kinderen uit de buurt. Ook na het uitzetten
blijft het apparaat lang heet. Let op dat kinderen de warme delen niet aanraken tijdens het
afkoelen.
Installatie
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk
om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
Dit toestel is niet aangesloten op een afvoerkanaal voor verbrandingsgassen. Het moet
geplaatst en aangesloten worden in overeenstemming met de geldende voorschriften.
Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan die punten die betrekking hebben op de
ventilatie.
Installatie en aansluiting dienen door een daartoe erkend installateur uitgevoerd te worden,
volgens de hem bekende voorschriften. Bij aflevering door de fabrikant of importeur is
het kookplateau uitsluitend geschikt voor gebruik op aardgas. Een eventuele ombouw
voor het gebruik op flessengas, mag alleen door een erkend installateur gebeuren, onder
gebruikmaking van origineel, door de fabrikant van het kookplateau geleverd
ombouwmateriaal.
Een eventueel noodzakelijke wijziging van de gas- en/of elektriciteitsvoorzieningen ten
behoeve van de installatie van dit apparaat, dienen eveneens door een erkend installateur
uitgevoerd te worden.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan
te veranderen.
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG 35601G wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von AEG 35601G

AEG 35601G Bedienungsanleitung - Deutsch - 21 seiten

AEG 35601G Bedienungsanleitung - Holländisch - 15 seiten

AEG 35601G Bedienungsanleitung - Holländisch - 18 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info