Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
1313
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
n
gre
arb
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter
samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne, eller som mangler den
nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under
opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet
på en sikker måde samt forstår de medfølgende
farer.
• ERGORAPIDO™ bør kun bruges af voksne og kun
anvendes til normal støvsugning i hjemmet.
• Sørg for, at støvsugeren opbevares på et tørt sted.
• Al service eller reparationer må udelukkende
udføres af et autoriseret AEG servicecenter.
• Tag stikket til ERGORAPIDO™ ud af opladeren,
inden du rengør eller vedligeholde din
ERGORAPIDO™.
• Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege
med apparatet.
• Emballagemateriale som f.eks. plastikposer må
ikke være tilgængelig for børn for at undgå risiko
for kvælning.
• Hver støvsuger er udformet til en specik
spænding. Kontrollér, at din spændingsforsyning
er den samme som på mærkepladen på
ladeadapteren.
• Brug kun den originale ladeadapter, som er
fremstillet til ERGORAPIDO™.
Brug aldrig støvsugeren:
• I våde omgivelser.
• I nærheden af brændbare gasser osv.
• Når produktet viser tegn på beskadigelse.
• På skarpe genstande eller væsker.
• På varmt eller koldt aske, tændte cigaretskodder
osv.
• På nt støv f.eks. fra puds, beton, mel, varmt eller
koldt aske.
• Lad ikke støvsugeren stå i direkte sollys.
• Undgå at udsætte støvsugeren for stærk varme.
• Battericellerne i den må ikke skilles ad, kortsluttes,
anbringes mod metalader.
• Brug aldrig støvsugeren uden dens ltre.
• Rør ikke ved børsterullen, mens støvsugeren er
tændt, og børsterullen drejer rundt.
Hvis du bruger støvsugeren under ovennævnte
forhold, kan det forårsage alvorlig personskade eller
skade på produktet. En sådan personskade eller
skade dækkes ikke af garantien eller af AEG.
Denne garanti dækker ikke reduceret driftstid af
batteriet forårsaget at aldring eller brug af batteriet,
da batteriets levetid afhænger af mængden og
typen af brug.
Sikkerhedsforanstaltninger
13

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG AG35POWER Ergorapido wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AEG AG35POWER Ergorapido in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,16 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info