Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
1616
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
n
gre
arb
Alle 8 vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai
kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään
laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön
liittyvät vaarat.
• ERGORAPIDO™-imuri on tarkoitettu vain
aikuisten käyttöön ja normaaliin kotiympäristön
imuroimiseen.
• Varmista, että pölynimuria säilytetään kuivassa
paikassa.
• Ainoastaan valtuutettu AEG-huoltopalvelu saa
suorittaa kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet.
• Irrota ERGORAPIDO™ laturista ennen
ERGORAPIDO™-laitteen puhdistamista tai ylläpitoa.
• Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa
leikkiä laitteella.
• Pakkausmateriaalit (esim. muovipussit) tulee
pitää lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran
välttämiseksi.
• Pölynimurit on tarkoitettu tiettyyn jännitteeseen.
Tarkista, että syöttöjännite vastaa laturin
sovittimessa olevan arvokilven jännitearvoa.
• Käytä ainoastaan alkuperäistä ERGORAPIDO™-
imuriin tarkoitettua lataussovitinta.
Älä koskaan käytä pölynimuria:
• Kosteissa olosuhteissa.
• Syttyvien kaasujen, jne. lähellä.
• Kun tuotteessa on nähtävissä olevia vaurioita.
• Teräviin esineisiin tai nesteisiin.
• Kuumaan tai kylmään tuhkaan, sytytettyihin
tupakannatsoihin, jne.
• Hienoon pölyyn, esimerkiksi kipsistä, betonista,
jauhoista, kuumasta tai kylmästä tuhkasta
tulevaan pölyyn.
• Älä jätä pölynimuria suoraan auringonvaloon.
• Älä altista pölynimuria voimakkaalle lämmölle.
• Akkukennoja ei saa purkaa, asettaa oikosulkuun tai
metallipinnan päälle.
• Älä koskaan käytä pölynimuria ilman suodattimia.
• Älä kosketa harjarullaan, kun imuri on kytketty
toimintaan ja harjarulla pyörii.
Jos pölynimuria käytetään yllä mainituissa
olosuhteissa, seurauksena voivat olla vakavat
henkilövahingot tai laitteen vaurioituminen. Takuu
ei kata kyseisiä vahinkoja tai vaurioita eikä AEG ota
niistä vastuuta.
Tämä takuu ei kata akun käyttöajan vähentymistä
akun käyttöiän tai käytön seurauksena, sillä akun
käyttöikä riippuu käytön määrästä ja luonteesta.
Turvallisuusohjeet
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG AG35POWER Ergorapido wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AEG AG35POWER Ergorapido in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,16 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info