361733
16
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
l
53
de molen teveel lawaai maakt?
Kijken of er zich geen vreemde voor-
werpen in de molen bevinden. Even-
tueel door de AEG-klantendienst
laten controleren.
het toestel getransporteerd moet wor-
den?
De originele verpakking als trans-
portbeveiliging bewaren.
Toestel tegen stoten beschermen.
–Bij vorstgevaar voor een eventueel
transport het verwarmingssysteem
leegstomen:
Toestel uitschakelen.
Recipiënt onder het stoompijpje
zetten.
Draaiknop (afbeelding 1/E) naar
links tot aan het einde draaien
(afbeelding 16/A).
Toestel inschakelen. De 4 groene
indicatielampjes branden.
Toets “Spoelen” (afbeelding
2/K) ingedrukt houden tot het
indicatielampje “Spoelen”
(afbeelding 2/J) knippert. Na korte
tijd komt er stoom vrij.
Wachten tot het stomen automa-
tisch stopt.
Draaiknop (afbeelding 1/E) naar
rechts opnieuw op 0 zetten
(afbeelding 16/B).
Toestel uitschakelen.
Bonenreservoir, waterreservoir en
opvangbak legen.
11. Voor het milieu
Verpakkingsmateriaal niet zomaar
weggooien.
Het verpakkingskarton en het piep-
schuim goed bewaren! Ze kunnen in
het geval van een reparatie als trans-
portbescherming opnieuw gebruikt
worden.
Indien voorhanden:
Kunststofzakken van polyethyleen (PE)
voor recyclage aan een verzamelpunt
afgeven.
Het polystyreen (PS) is CFK-vrij.
Informeer bij uw gemeente naar de
mogelijkheden voor afvalverwerking in
uw woonplaats.
Het koffiedik is uitstekend geschikt om
te composteren.
12. Service
Bij een evt. nodige reparatie, ook bij
het vervangen van het netsnoer,
gelieve dan eerst telefonisch contact
op te nemen met een van de AEG-
klantendiensten (in Duitsland via de
volgende hotline: 01805-306080*).
Het toestel in geen geval met de
post versturen. Gevaar voor transport-
schade waarvoor we geen garantie
kunnen geven!
De originele verpakking samen met de
piepschuimdelen absoluut bewaren.
De garantietijd bedraagt 1 jaar na
datum van aankoop. De garantietijd is
tot 6 maanden beperkt als het toestel
professioneel gebruikt wordt. Meer dan
3000 keer gebruik maken van het toe-
stel wordt als professioneel gebruik
beschouwd.
* = Euro 0.12/min.
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

aeg-electrolux-cf-120-cafamosa

Suche zurücksetzen

  • Von Kaffeemaschine nicht kommt warme Wasser und Kaffee. Funktioniert nicht Eingereicht am 2-11-2018 21:08

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Aeg-electrolux cf 120 cafamosa wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Aeg-electrolux cf 120 cafamosa

Aeg-electrolux cf 120 cafamosa Bedienungsanleitung - Deutsch - 18 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info