Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
Zichtbare beschadiging
Beschadiging of los onderdeel?
Mogelijk betreft het een kunststof plaat die in de bodem van de machine geklikt moet worden, zoals
omschreven in de gebruiksaanwijzing. Deze plaat is t.b.v. de waterbeveiliging en reduceren het geluid.
Indien dit onderdeel beschadigd of los is gekomen, dan zal dit door een technicus verholpen moeten
worden. Probeer s.v.p. aan te geven welk onderdeel het betreft..
Betreft stelpoot achter?
Indien het apparaat links-achter inveert, is dit normaal. De wasautomaat is uitgerust met een automatische
stelvoet, waardoor de machine achter iets inveert.
Wilt u het zelf vervangen?
Het onderdeel kan door onze afd. Distriparts geleverd worden:
http://onderdelen.aeg.nl/index.html
Overige/Algemeen;
Kan ik mijn wasmachine op een warmwater aansluiting aansluiten?
Technisch gezien is het mogelijk om water van maximaal 65 graden toe te
voeren via het inlaatventiel. Wastechnisch is adviseren wij het liever niet omdat de wasprogramma's
niet constant warm water gebruiken. Het toevoegen van heet water kan een slecht wasresultaat
opleveren, bijvoorbeeld eiwit inwerking van vlekken waardoor een vlek nooit meer is te verwijderen.
Zowel de voorladers als de bovenladers zijn gemaakt om aangesloten te worden op een koudwater
aansluiting. De wasprogramma's zijn dan ook zo afgesteld om hiermee een perfect wasresultaat te
behalen bij een zo laag mogelijk energieverbruik.
Samengevat is het niet verstandig om een warmwateraansluiting op een voor- of
bovenlader te gebruiken.
Ik kan mijn wasmachine niet op de website vinden.
Wij hebben alleen onze lijnmodellen op de website staan. Speciale modellen
staan er niet op. Wij adviseren u contact op te nemen met uw handelaar.
Hoe kan ik nagaan hoe oud mijn apparaat is?
Dit kunt u doen met behulp van het serienummer op het typeplaatje. Het eerste cijfer geeft het jaartal
aan en het tweede en derde cijfer geven de productieweek aan. Bijvoorbeeld 13500016 : week 35 in
2001.
AEG algemeen: http://www.aeg.nl
AEG servicemonteur: http://www.aeg.nl/Service--support/Boek-een-monteur2/
AEG onderdelen: http://onderdelen.aeg.nl/index.html
AEG
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Telefoon (0172) 468 468
13

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG L73478FL wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AEG L73478FL in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,08 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von AEG L73478FL

AEG L73478FL Bedienungsanleitung - Deutsch - 28 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info