Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
foutcode E80 of 8 piepjes:
Er is een fout opgetreden bij het uitlezen van de programmaschakelaar. Dit is eenvoudig op te lossen
door deze een keer naar "0" te draaien en opnieuw een programma te selecteren.
foutcode Eb0, EH0 of 11 piepjes:
Controleer de spanningsverzorging. Spanningsniveau is mogelijk te laag. Verwijder evt. toegepaste
verlengkabels. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld worden. Geef bij een service
aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.
foutcode EF0, EF1, EF2 of 15 piepjes:
Pluizenfilter verstopt, water op de bodem onderin de machine of overmatige schuimvorming.
Controleer of er overmatige schuimvorming ten gevolge van overdosering van wasmiddel heeft
plaatsgevonden.
Controleer tevens of de watertoevoer en afvoer in orde zijn.
Neem de toevoerslang van de kraan en controleer of een emmer van 10 liter binnen 1 minuut kan
worden gevuld. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld worden. Geef bij een service
aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.
foutcode EF0, EF3 of 15 piepjes:
Mogelijk heeft er een stuk kleding tussen de deur en manchet gezeten wat lekkage heeft veroorzaakt,
bijv. een veter. Hierdoor is er interne lekkage geweest en heeft de vlotter in de bodem van het
apparaat aangesproken.
Indien dit het geval is dan kan dit opgelost worden door de machine Uit te draaien, de netstekker uit
de wandcontactdoos te nemen, watertoevoerslang los te maken, een handdoek achter het apparaat te
leggen en de machine iets achterover te kantelen (ca. 10 cm. aan voorzijde optillen). Let wel op dat er
dan water achter uit de machine stroomt.
Hierna kan het apparaat weer aangesloten worden en moet dan weer werken.
Indien de klacht terugkeert, moet dit door een technicus verholpen worden.
foutcode EF0, EF5 of 15 piepjes:
Er is onbalans opgetreden tijdens het centrifugeren en de laatste centrifugegang is overgeslagen.
Mogelijk heeft er iets groots in de trommel gezeten. Reset apparaat door deze Uit- en Aan te zetten en
probeer opnieuw met juiste belading.
foutcode Err of Error:
Er wordt een bedieningsfout gemaakt. Wellicht is er een optie gekozen die bij het gekozen programma
niet mogelijk is.
foutcode niet gelijk aan één van bovenstaande:
De wasautomaat heeft een technisch probleem. Dit zal door een technicus nagekeken moeten
worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG Lavamat 16800 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AEG Lavamat 16800 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,08 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von AEG Lavamat 16800

AEG Lavamat 16800 Bedienungsanleitung - Deutsch - 56 seiten

AEG Lavamat 16800 Bedienungsanleitung - Englisch - 55 seiten

AEG Lavamat 16800 Bedienungsanleitung - Holländisch - 25 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info