Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
4544
Afmetingen van het toestel
Vooraanzicht en zij-aanzicht
Achteraanzicht
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storin-
gen of vanwege foutieve bediening de AEG service-afdeling inschakelt,
wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garan-
tiebepalingen gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende veiligheids-
bepalingen. Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico’s voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot
de AEG service-afdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan
AEG geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderde-
len voldoen aan alle eisen!
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voor-
waarden die tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging
Leveranciers Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaten Nederland)
zijn overeengekomen.
OPSTEL- EN AANSLUITAANWIJZING
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid voor de installatie
Controleer de was/droogautomaat op transportschade. Een bescha-
digd toestel in geen geval aansluiten. Neem in geval van transport-
schade contact op met de leverancier.
Verwijder de transportbeveiliging geheel, zie “Transportbeveiliging
verwijderen”. Een niet verwijderde transportbeveiliging kan tijdens het
centrifugeren leiden tot beschadiging van het toestel en meubelen
die ernaast staan.
Stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd stop-
contact met randaarde steken. Geen verlengsnoeren, meervoudige
stopcontacten of adapters gebruiken.
Bij vaste aansluiting moet het toestel d.m.v. een schakelaar in de
installatie (zekering, automatische zekering, aardlekschakelaar of iets
dergelijks) met een contactopening van minstens 3 mm van het net
gescheiden kunnen worden. Vaste aansluiting mag alleen door een
erkend elektro-installateur worden uitgevoerd.
Let er vóór het in gebruik nemen op dat de op het typeplaatje aan-
gegeven stroomsoort en netspanning overeenkomen met stroomsoort
en netspanning op de plek van opstelling. Op het typeplaatje is ook te
zien welke zekering nodig is.
Het aansluitsnoer mag alleen door de AEG Klantenservice vervangen
worden.
ÖKO_LAVAMAT TURBO
16800
95
60
50
40
30
60
50
40
40
KOUD
30
40
KOUD
30
DROGEN
40
DROGEN
KORT CENTRIFUGEREN
CENTRIFUGEREN
POMPEN
WASVERZACHTEN
SPOELEN
STRIJKVRIJ
1200
1000
900
700
400
VOORWAS
HOOFDWAS
SPOELEN
SPOELEN
+
CENTRIFUGEREN
DROGEN
EINDE
SPOELSTOP
KASTDROOG
DROOGTIJD
KORT
VLEKKEN
OVERDOSIERING
INWEKEN
STARTTIJD-
KEUZE
DEUR
START/PAUZE
STRIJKDROOG
VOORWAS
UIT
KREUK-
HERSTELLEND
WITTE WAS
BONTE WAS
FIJNE WAS
WOL
90
600
835
10
LOOP-
TIJD
E-STAND
566
606
935
25
Toevoerslang
335
170
50
40
45
85
Aansluitsnoer
Afvoerslang
23

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG Lavamat 16800 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AEG Lavamat 16800 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von AEG Lavamat 16800

AEG Lavamat 16800 Bedienungsanleitung - Deutsch - 56 seiten

AEG Lavamat 16800 Bedienungsanleitung - Englisch - 55 seiten

AEG Lavamat 16800 Häufig gestellte Fragen - Holländisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info