458668
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d’emploi/Garantie
Istruzioni per l’uso/Garanzia Manual de instruções/Garantia
Instrucciones de servicio/Garantía • Instruction Manual/Guarantee
Bruksanvisning/Garanti • Instrukcja obsługi/Gwarancja
Návod k použití/Záruka • A használati utasítás/garancia
Руководство по эксплуатации/Гарантия
Maniküre-Pediküre-Set
Manicure-/Pedicure-Set • Set manucure - pédicure
Set per pedicure e manicure • Juego de manicura e pedicura
Conjunto de manicure e pedicure • Manicure-pedicure set
Manikyr-Pedikyr-Sett • Zestaw manicure pedicure
Souprava pro manikůru a pedikůru • Manikür-pedikür-készlet
Маникюрный педикюрный набор
MPS 4900
MPS 4900
Elektro-technische Vertriebsges. mbH
Industriering Ost 40• 47906 Kempen
Telefon/Telefax (0 21 52) 51 99 71
Technische Daten
Modell: MPS 4900
Batterie: 2 x 1,5 V UM3 · AA · LR 6
Dieses Gerät wurde nach allen zutreffenden, aktuellen
CE-Richtlinien geprüft, wie z.B. elektromagnetische
Verträglichkeit und Niederspannungsdirektive und wurde
nach den neuesten sicherheitstechnischen Vorschriften
gebaut.
Technische Änderungen vorbehalten!
Bitte führen Sie das ausgediente Gerät einer umweltgerech-
ten Entsorgung zu.
D NL
F ED I
E P
NL F P I
Batterie einlegen
Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie 2 Batterien 1,5 V, Type AA
ein (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie auf richtige
Polarität (Siehe Batteriefachboden bzw. Aufprägung an der
Außenseite). Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, nehmen Sie
bitte die Batterien aus dem Gerät, um ein „Auslaufen” von
Batteriesäure zu vermeiden.
Achtung: Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie
verbrauchte Batterien bei zuständigen Sammelstellen oder beim
Händler ab.
Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
Inbetriebnahme
Stecken Sie einen entsprechenden Aufsatz auf. Sie lösen/befesti-
gen die Aufsätze durch einfaches Abziehen bzw. Aufschieben auf
die Achse des Antriebsgerätes.
Anwendung
Zuvor ein Hinweis: Baden, waschen oder cremen Sie Ihre Füße
oder Hände nicht vor, sondern nach der Behandlung.
1. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter auf der Oberseite des
Griffes ein. Mit dem Schalter können Sie zwei
Geschwindigkeitsstufen wählen.
2. Führen Sie den Aufsatz nun unter leichter Bewegung an der zu
behandelnden Stelle vorbei. Kontrollieren Sie ständig in kurzen
Abständen den Fortschritt der Behandlung, um Verletzungen zu
vermeiden.
Reinigung und Pflege
Reinigen Sie das Antriebsgehäuse mit einem leicht feuchten Tuch.
Die Aufsätze können Sie in Wasser reinigen.
Garantie
Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie
von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon).
Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich die Mängel
des Gerätes oder des Zubehörs*), die auf Material- oder
Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder, nach unserem
Ermessen, durch Umtausch. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist, noch beginnt dadurch ein
Anspruch auf eine neue Garantie!
Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Ohne diesen Nachweis
kann ein kostenloser Austausch oder eine kostenlose Reparatur
nicht erfolgen.
Im Garantiefall geben Sie bitte das komplette Gerät in der
Originalverpackung zusammen mit dem Kassenbon an Ihren
Händler.
*) Schäden an Zubehörteilen führen nicht automatisch zum kostenlo-
sen Umtausch des kompletten Gerätes. Wenden Sie sich in desem
Fall bitte an unsere Hotline! Glasbruchschäden bzw. Brüche von
Kunststoffteilen sind grundsätzlich kostenpflichtig!
Sowohl Defekte an Verbrauchszubehör bzw. Verschleißteilen (z.B.
Motorkohlen, Knethaken, Antriebsriemen, Ersatzfernbedienung,
Ersatzzahnbürsten, Sägeblättern usw.), als auch Reinigung, Wartung
oder der Austausch von Verschleißteilen, fallen nicht unter die
Garantie und sind deshalb kostenpflichtig!
Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.
Nach der Garantie
Nach Ablauf der Garantiezeit können Reparaturen kostenpflichtig
vom entsprechenden Fachhandel oder Reparaturservice ausgeführt
werden.
Batterij plaatsen
Open het batterijvakje. Plaats 2 batterijen 1,5 V, type AA (niet bij
levering inbegrepen). Let op de juiste polariteit. (Zie bodem van het
batterijvakje of opdruk aan de buitenzijde). Wanneer het apparaat
langere tijd niet wordt gebruikt, moet u de batterijen uit het apparaat
nemen om het weglopen van batterijzuur te vermijden.
Opgelet: batterijen horen niet in het huisafval. Geef oude batterijen
af bij het gemeentelijke milieupark of bij de handelaar. Gooi oude
batterijen nooit in het vuur.
Ingebruikname
Breng het gewenste hulpstuk aan. U kunt deze eenvoudig aanbren-
gen of verwijderen, door ze gewoon op de as van de aandrijving te
schuiven of ze eraf te trekken.
Bediening
Eerst nog een tip: handen of voeten niet vóór, maar na de behande-
ling wassen en met crème inwrijven.
1. Schakel het apparaat in met de schakelaar op de handgreep.
Met de schakelaar kunt u uit twee snelheden kiezen.
2. Beweeg het hulpstuk nu rustig langs de te behandelen plek.
Controleer de voortgang van de behandeling voortdurend met
korte tussenpozen. Zo voorkomt u verwondingen.
Reiniging en onderhoud
Reinig de ommanteling met een enigszins vochtige doek. Maak de
hulpstukken schoon in water.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing
zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compati-
biliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens
de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.
Technische wijzigingen voorbehouden!
Garantie
Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van
24 maanden vanaf koopdatum (kassabon).
Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die
zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen
deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oor-
deel, door vervanging. Eventuele garantiegevallen verlengen noch
de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daardoor een nieu-
we garantieperiode!
Het koopbewijs geldt als garantiebewijs. Zonder dit bewijs kan geen
kosteloze reparatie of vervanging plaatsvinden.
Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele ver-
pakking samen met de kassabon af bij uw handelaar.
*) Schade aan onderdelen leidt niet automatisch tot kosteloze ver-
vanging van het complete apparaat. Neem in dit geval contact op
met onze hotline! De reparatie van glasbreuk of breuk van kunststo-
fonderdelen wordt altijd berekend!
Niet defecten aan de hulpstukken of aan de slijtende onderdelen
(bijv. koolborstels, deeghaken, drijfriemen, reserveafstandsbedie-
ning, reservetandenborstels, zaagbladen enz.), maar ook reiniging,
onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de
garantie en geschieden altijd tegen berekening!
Bij ingrepen door derden komt de garantieverlening te vervallen.
Na de garantieperiode
Na afloop van de garantieperiode kunnen reparaties tegen bereke-
ning worden uitgevoerd door de betreffende vakhandelaar of de
technische dienst.
Funcionamiento de batería
Abrir el compartimiento de las pilas situado en la cara posterior.
Introduzca 2 baterías de 1,5V, tipo AA (no está incluido en el sumi-
nistro). Tenga atención con la polaridad correcta (vea la indicación
en el suelo del compartimento de baterías o la estampación en la
parte exterior). Si el aparato no se utiliza durante largo tiempo,
saque las pilas para evitar todo „derrame" del ácido de pilas.
Atención: Las baterías no se deben tirar a la basura doméstica. Por
favor lleve las baterías usadas a sitios especiales de recogida o a su
concesionario. Nunca tire las baterías al fuego.
Puesta en operación
Coloque el aditamento correspondiente. Los aditamentos se retiran
o se fijan, simplemente halándolos o empujándolos respectivamente
sobre el eje del aparato accionador.
Aplicación
De antemano una advertencia: No bañe o encreme sus pies o sus
manos antes del tratamiento, sino debe lavarlos después del trata-
miento.
1. Encienda el aparato con el interruptor ubicado en la parte super-
ior del mango. Con el interruptor podrá seleccionar dos grados
de velocidad.
2. Dirija el aditamento moviéndolo suavemente hacia la zona a ser
tratada. Controle continuamente en intervalos cortos el progreso
del tratamiento, para evitar heridas.
Limpieza y cuidado
Limpie la carcasa del accionador con un paño levemente húmedo.
Los aditamentos los puede lavar en agua.
Este aparato se ha examinado según las normativas actuales y
vigentes de la Comunidad Europea, como p.ej. compatibilidad elec-
tromagnética y directiva de baja tensión y se ha construido según
las más nuevas especificaciones en razón de la seguridad.
No reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas.
Garantia
O aparelho vendido pela nossa empresa tem uma garantia de 24
meses a partir da data da compra (talão).
Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis -
por reparação, ou, segundo a nossa decisão, por substituição -
das deficiências do aparelho ou dos acessórios*) que provenham
de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços
relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem
iniciarão um novo prazo de garantia!
O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o
mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou repa-
ração grátis.
Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente
com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.
*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectua-
da automática-mente uma substituição completa do aparelho.
Contacte neste caso a nossa hotline! Danos causados por que-
bras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo
cliente!
Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios
ou de peças que se desgastem (como, por exemplo, carvões do
motor, varinhas, correias do motor, telecomandos, escovas de
dentes, folhas de serra, etc.), nem a limpeza, a manutenção ou a
substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas
ser reembolsadas!
A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia
nos aparelhos.
Após a garantia
Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados
arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de
reparações, contra reembolso.
Pose des piles
Ouvrez le compartiment à piles. Placez 2 piles de 1,5V, Type AA
(non compris dans la livraison). Veillez à respecter la polarité (voir
fond du compartiment à piles ou indications sur le côté extérieur). Si
l’appareil ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, retirez
les piles pour éviter que l’acide des piles ne coule.
Attention: ne jetez en aucun cas vos piles avec les ordures ménagè-
res. Vous êtes priés de remettre vos piles usagées à un service de
collecte approprié ou au fabricant. Ne jetez jamais vos piles dans le
feu.
Mise en service
Installez l’accessoire souhaité sur l’appareil. Pour enlever ou fixer les
accessoires, il suffit de les tirer ou de les enfoncer sur l’axe de la
machine de commande.
Utilisation
Remarque préliminaire : Ne prenez pas de bain et n’appliquez de
crème ni sur vos pieds ni sur vos mains avant utilisation. Il est par
contre recommandé de se laver les pieds et les mains après utilisa-
tion.
1. Mettez l’appareil en marche grâce au bouton situé sur le dessus
de la poignée. À l’aide du commutateur, vous pouvez sélection-
ner deux vitesses.
2. Passez l’accessoire délicatement sur l’emplacement désiré.
Contrôlez régulièrement le déroulement des différentes étapes
du fonctionnement de l’appareil afin d’éviter tout risque de bles-
sure.
Nettoyage et entretien
Nettoyez les parois extérieures de la machine de commande avec
un torchon légèrement humide. Vous pouvez laver les accessoires à
l’eau.
Cet appareil a été contrôlé d’après toutes les directives européen-
nes actuelles applicables, comme par exemple concernant la com-
patibilité électromagnétique et la basse tension. Cet appareil a été
Garantía
Para el aparato comercializado por nosotros nos responsabilizamos
con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra (factu-
ra de compra).
Durante el período de garantía nos encargamos gratuítamente de
los defectos del aparato y de los accesorios*), que se hayan origina-
do por defectos del material o de la fabricación. Dependiendo de
nuestra estimación se realizará una reparación o un cambio. ¡Los
servicios de garantía no prolangan la garantía, ni se incia por ello un
período nuevo de garantía!
Como comprobante para la garantía es válido la factura de compra.
Sin este comprobante no se podrá realizar un cambio o una repara-
ción gratuíta.
En caso de garantía entregue el aparato completo en su embalaje
original junto con la factura a su agente comerciante.
*) Defectos en las piezas de accesorio, no significan automática-
mente el recambio gratuito del aparato completo. ¡En este caso diri-
jase por favor a nuestra linea de atención al cliente! ¡Rotos de vidrio
o roturas en las piezas de plástico deben pagarse siempre por el
cliente !
Defectos en los accesorios de uso o en las piezas de desgaste
(p.ej. escobillas de carbón del motor, varillas amasadoras, correas
de transmisión, mando a distancia de repuesto, cepillos de dientes
de repuesto, hojas de sierra etc.), como también la limpieza, mante-
nimiento o el recambio de piezas de desgaste no recaen en la gar-
antía e irán al cargo del cliente!
En caso de intervención ajena se expira la garantía.
Después de la garantía
Después de haber expirado la garantía se pueden realizar las repa-
raciones por el concesionario o por el servicio de reparaciones. Los
gastos irán al cargo del cliente.
Funzionamento a batterie
Aprire il vano batterie sulla parte posteriore Inserire 2 batterie da
1,5 V, tipo AA (non incluso nella fornitura). Fare attenzione alla
polarità corretta (v. fondo vano batterie o scritta incisa sul lato
esterno). Si el aparato no se utiliza durante largo tiempo, saque
las pilas para evitar todo „derrame" del ácido de pilas.
Attenzione: non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Buttare le
batterie usate negli appositi contenitori o restituirle al negoziante.
Non buttare mai le batterie nel fuoco.
Messa in funzione
Inserire il corrispettivo accessorio. Gli accessori si staccano/fis-
sano semplicemente tirandoli ovvero spingendoli sull’asse del
motore.
Impiego
Attenzione: non fare il bagno né applicare creme su mani e piedi
prima del trattamento. Lavarsi dopo il trattamento.
1. Accendere l’apparecchio con l’interruttore posto sul lato
superiore dell’impugnatura. Con questo interruttore possono
essere selezionate due velocità.
2. Passare solo con movimenti leggeri nei punti da trattare.
Controllare sempre a brevi intervalli il progresso del trattamen-
to per evitare lesioni.
Pulizia e manutenzione
Pulire la scatola del motore solo con un panno leggermente inum-
idito. Gli accessori si.
Questo apparecchio è stato controllato sulla base di tutte le diret-
tive CE attuali in vigore in questo settore, quali per esempio la
normativa in materia di compatibilità elettromagnetica e la direttiva
in materia di bassa tensione, ed è stato costruito conformemente
alle norme di sicurezza più moderne.
Con riserva di apportare modifiche tecniche.
fabriqué en respect des réglementations techniques de sécurité les
plus récentes.
Sous réserve de modifications techniques.
Garantie
Nous accordons une garantie de 24 mois à dater de la date d’achat
(ticket de caisse) pour l’appareil que nous vendons.
Pendant la durée de la garantie, nous éliminons gratuitement les
défauts de l’appareil ou des accessoires *) découlant d’un vice de
matériau ou de fabrication au moyen d’une réparation ou, selon
notre estimation, au moyen d’un remplacement. Les prestations
dans le cadre de la garantie n’entraînent aucune prorogation de la
durée de garantie et ne donnent pas droit à une nouvelle garantie !
Le justificatif de garantie est le reçu. Sans ce justificatif, aucun rem-
placement gratuit ni aucune réparation gratuite ne peuvent être
effectués.
En cas de recours à la garantie, ramenez votre appareil complet,
dans son emballage d'origine, accompagné de votre preuve d'achat,
à votre revendeur.
*) Les endommagements de pièces d’accessoires ne justifient pas
automatiquement l’échange gratuit de l’appareil complet. Contactez
alors notre centrale téléphonique! La casse de pièces en verre ou
en plastique est dans tous les cas à votre charge!
Les défauts sur les accessoires ou les pièces d’usure (p.ex. les
charbons de moteurs, crochets, courroies d’entraînement, télécom-
mande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies
etc.) ainsi que le nettoyage, l’entretien ou le remplacement de piè-
ces d’usure ne sont pas garantis et sont donc payants !
En cas d’intervention étrangère, la garantie devient caduque.
Après la garantie
Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent
être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou le
service de réparation.
Colocação da pilha
Abra o compartimento das pilhas Introduza 2 pilhas de 1,5 voltes,
tipo AA (não incluída). Atente na polaridade (vide fundo do comparti-
mento ou cunhagem na parte exterior). No caso de o aparelho não
ser utilizado durante muito tempo, retire as pilhas para evitar que se
„babem„ e o ácido saia das mesmas.
Atenção: as pilhas usadas não devem ser deitadas para o lixo.
Entregue-as nos locais próprios ou nas lojas onde as comprou.
Não deite nunca pilhas para uma fogueira.
Primeira utilização
Colocar o acessório desejado. Para retirar/colocar os acessórios
puxar/pressionar os mesmos no eixo.
Utilização
Uma indicação antes: Não lavar as mãos ou os pés, nem pôr creme
nos mesmos antes do tratamento. Lavá-los após este ter terminado.
1. Ligar o aparelho com o interruptor que se encontra na parte
superior da pega. Com auxílio do interruptor voce pode escolher
entre duas velocidades.
2. Levar a peça até ao ponto que se pretende cuidar e proceder ao
tratamento executando movimentos ligeiros. Controlar repetida-
mente o decurso do tratamento, para se evitarem quaisquer feri-
mentos.
Limpeza e cuidados
Limpar a caixa do aparelho com um pano húmido. Os acessórios
podem ser lavados em água.
Este aparelho foi controlado nos termos das actuais directivas da
CEE aplicáveis, tais como inocuidade electromagnética e directiva
sobre baixa tensão, e fabricado de acordo com as mais novas pres-
crições da segurança técnica.
Reserva-se o direito de alterações!
Garanzia
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una
garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino).
Durante la garanzia noi ci impegniamo ad eliminare gratuitamente
i guasti dell’apparecchio o degli accessori*), dovuti a difetti di
materiale o di fabbricazione, riparandoli o, a nostra discrezione,
sostituendoli. Le prestazioni in garanzia danno luogo a una proro-
ga della garanzia né danno diritto ad una nuova garanzia!
Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza
questo scontrino non sussiste il diritto né ad una sostituzione
ad una riparazione gratuita.
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparec-
chio completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unita-
mente allo scontrino.
*) Danni agli accessori non giustificano automaticamente lo scam-
bio gratuito dell’apparecchio completo. Si prega di mettersi in
contatto con la nostra centrale telefonica. Danni alle parti di vetro
oppure fratture ai pezzi di materia plastica sono obbligatoriamente
a spese del cliente.
La riparazione di pezzi d’uso ovvero soggetti a logoramento (cur-
sori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di
ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe ecc.) come anche
operazioni di pulizia e manutenzione o la sostituzione di pezzi
soggetti a logoramento non rientrano nella garanzia e quindi sono
a pagamento!
La garanzia si annulla nel caso di intervento da parte di terzi.
Dopo la garanzia
Al termine della garanzia le riparazioni possono essere eseguite
dietro pagamento dal corrispettivo negozio specializzato o servi-
zio riparazioni.
AEG_MPS4900_Bed_Anl_2.qxd 24.01.2005 17:08 Uhr Seite 1
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG MPS 4900 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AEG MPS 4900 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,22 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info