Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/44
Nächste Seite
21
citroensap, de citroenrasp, suiker en yoghurt.
Draai het mengsel in de ijsmachine tot ijs. Pureer de helft van
de andere mango en snij de rest in plakken. Plaats het na de
bereiding in de ijsmachine ongeveer een half uur in de vriezer.
Garneer het ijs met een schep mangopuree, mangoplakken en
een blaadje basilicum.
Yoghurtijs met bosvruchten
Ingrediënten:
150 ml magere yoghurt
100 ml room
50 gr kristalsuiker
50 ml bosvruchtensaus
Sap van een halve citroen
Bereiding:
Alle ingrediënten goed door elkaar mengen en in de ijsmachine
in circa 35 minuten laten draaien tot goede
roomijsconsistentie. Plaats het na de bereiding in de
ijsmachine ongeveer een half uur in de vriezer.
Basisrecept yoghurtijs
Ingrediënten:
350 gr volle (Turkse) yoghurt
50 gr volle melk
90 gr fijne kristalsuiker
15 gr druivensuiker
15 gr magere melkpoeder
Bereiding:
Los de suiker, druivensuiker en magere melkpoeder op in een
pannetje waarin de melk wordt verwarmd. Laat het geheel
vervolgens afkoelen.
Roer de yoghurt er goed doorheen. Giet het geheel in de
ijsmachine en draai het in circa 35 minuten tot ijs. (Eventueel
voor milder resultaat voor het vriezen 100 gr lobbig geklopte
room toevoegen). Plaats het na de bereiding in de ijsmachine
ongeveer een half uur in de vriezer.
ICE CREAM MAKER
20
UW GARANTIEBEWIJS
Dit garantiebewijs dekt uw apparaat voor een periode van 24 maanden
vanaf de datum van aankoop op servicekosten en vervanging van
onderdelen, op voorwaarde dat u het apparaat correct heeft gebruikt
zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Dit garantiebewijs doet
geen afbreuk aan de nationale wetgeving die er eventueel bestaat in het
land van aankoop op het vlak van garantieverplichting. Garantie wordt
verleend en onderdelen zijn beschikbaar in alle landen waar het product
officieel wordt verkocht.
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Schade en /
of storingen door bedrijfsmatig gebruik worden uitgesloten van garantie.
U kunt geen gebruik maken van de garantie indien:
- U niet in het bezit bent van een geldig aankoopbewijs of deze op een
of andere manier is veranderd of onleesbaar gemaakt;
- Het serviceformulier niet duidelijk en compleet is ingevuld;
- Het model- of serienummer op het product is gewijzigd, verwijderd,
geschrapt of onleesbaar gemaakt;
- Ingrepen zijn verricht door daartoe niet bevoegde reparatie-
werkplaatsen of daartoe niet bevoegde personen:
- De schade te wijten is aan een oorzaak vreemd aan het apparaat,
zoals o.a. brandschade, waterschade, transportschade, atmosferische
ontladingen,onvoldoende of verkeerd onderhoud;
- Het apparaat aanpassingen vereist om het te laten functioneren in
een ander land dan waarvoor het is ontworpen, goedgekeurd,
vrijgegeven en vervaardigd, alsmede indien een defect optreedt als
gevolg van een dergelijke wijziging en/of aanpassing.
- Het apparaat niet volgens de gebruiksaanwijzing, die bij het product
is bijgeleverd,is gebruikt.
Mocht ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole uw apparaat niet
goed functioneren, dan kunt u een beroep doen op onze service. Om
een beroep te doen op onze service, verzoeken wij u om een duidelijk
ingevuld serviceformulier in te sturen.
Nederlands
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Aigger FJ-501 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Aigger FJ-501 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info