Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
Afbeeldingen bewerken
1. Kies een afbeelding om te bewerken
2. Afbeelding bewerken
In het venster “Afbeeldingen
bewerken” kunt u de volgende
bewerkingen uitvoeren:
Crop (Knippen): Klik en sleep de
kleinere vakjes (in de hoeken van
de grootste vakjes) om de zone die
u wenst te knippen te vergroten
of te verkleinen.
Repositie: Klik en sleep naar het
centrum van het grote vak om de
positie van het geknipte stuk te
veranderen.
Helderheid / Contrast: Klik en
sleep de verplaatsingsbalken naar
de gewenste richting.
2.
De Photo Viewer Software starten
Dubbelklik op het Photo Viewer symbool in de desktop.
4.
Foto's bekijken op uw PC (Browse)
5.
Foto's kiezen en overbrengen naar het verzamelpaneel
De Image Preview area toont alle foto's in klein formaat
(JPG/BMP/TIF/GIF/PNG) die zich in het gekozen directory bevinden.
Gebruik Filemanager om de foto's te bekijken in uw PC.
OPMERKING: Het toestel herkent foto's van het formaat
JPG/BMP/TIF/GIF/PNG.
Kies de kleine foto en klik op “ ” (toevoegen
aan het verzamelpaneel) om de afbeelding “as is” over te brengen.
3. Bekijk de foto's die opgeslagen zijn in Photo Viewer
Om de foto's te bekijken: Klik op
Om de foto's te wissen: Kies de foto en klik op
” (wissen).
Om alle foto's te wissen: Klik op (alles wissen).
View Photos
Arrange Sequence
Crop Photo
Transfer collection to Device
Microsoft OS Gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS
OPMERKING: De software kan niet opstarten als het toestel
aangesloten is en als de diavoorstelling in werking is.
1. Koppel de USB kabel van de PC als deze is aangesloten.
2. Voer de CD in en volg de instructies op het scherm voor de
installatie van "Photo Viewer".
3. Zodra de toepassingssoftware met succes geïnstalleerd is, kan
het toestel worden aangesloten met de USB kabel die bij de PC
geleverd werd.
4. Windows OS start de hardware driver automatisch.
5. Start “Photo Viewer en geniet van het programma.
Windows 98 / 2000 / ME / XP / Vista
**Belangrijk: Installeer de toepassingssoftware alvorens het toestel te
koppelen aan de PC.**
Lees deze handleiding
SYSTEEMVEREISTEN
Gebruik van de “Photo Viewer” software
1. Aansluiten op de PC
Gebruik de bijgevoegde USB kabel. Sluit het lange uiteinde aan
op de computer en het korte op het toestel.
USB naar de Computer
Mini Bon Photo Viewer
USB kabel
Belangrijk!
Koppel het toestel niet los alvorens het download proces beëindigd is
en u het Photo Viewer programma met succes verlaten heeft.
Om een foto te wissen: Kies de foto en klik op “
(uit de collectie verwijderen)
Om alle foto's te wissen: Klik op “
(alles uit de collectie verwijderen)
Om de volgorde van de foto's te wijzigen: Kies de foto en klik op “ ” om
naar achter te gaan en “ ” om naar voor te gaan.
7. Verzamelpaneel opslaan en restaureren
Om de foto's van het verzamelpaneel op uw PC op te slaan, klik op
” (Collectie bewaren)
Om het opgeslagen verzamelpaneel op te laden, klik op “ ”
(Collectie opladen).
8. Het verzamelpaneel in de digitale Photo Viewer downloaden
Klik op “ ” (Collectie naar het toestel overbrengen), om
alle foto's van het verzamelpaneel naar de digitale Photo Viewer te brengen.
6. Organisatie van de afbeeldingen op het verzamelpaneel
Kies de foto die u wenst te bewerken in de “Preview area”. Klik op
Crop Photo” (Foto knippen) om de gekozen foto te bewerken
in het Pop-up venster.
OPMERKING: De afbeeldingen met meer helderheid of contrast komen
beter uit op de kleinere monitor van het toestel.
Rotate (Draaien): Gebruik “ “ om de foto's naar links of naar
rechts te draaien.
()
3. Klik op “DONE” klaar
De bewerkte afbeelding wordt bijgevoegd aan het verzamelpaneel.
Belangrijke veiligheidsmaatregelen
BELANGRIJK: U dient de software op uw computer te installeren
alvorens u het toestel voor het eerst aansluit op de computer.
1. Installeer de CD-ROM en start het SETUP_UT1.02.EXE bestand.
Volg de instructies op het scherm.
WAARSCHUWING:
Dit toestel kan volledig opgeladen worden in twee uur tijd.
Laat het toestel niet langer dan 12 uur ononderbroken aan de USB
kabel gekoppeld daar het toestel kan verhitten.
Stel het toestel niet bloot aan water of aan vocht.
Verwijder het deksel niet. Binnen bevinden zich componenten die
niet door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat reparaties
steeds uitvoeren door deskundig personeel.
2. De toepassing “Photo Viewer” wordt op de computer geïnstalleerd.
Er verschijnt een directe toegang tot de toepassing in de desktop.
START DE SOFTWARE NOG NIET.
3. Als de software geïnstalleerd is, koppel het toestel dan met de
USB kabel aan de computer. De hardware driver wordt
automatisch geïnstalleerd. Volg de instructies op het scherm en
bevestig het getoonde installatiescherm.
4. Zodra de installatie van de Hardware voltooid is, start de Photo
Viewer toepassing vanuit het icoon in de desktop.
De interne batterij van het toestel kan worden opgeladen met
behulp van de USB kabel als deze wordt aangesloten op een
USB-poort (bijvoorbeeld, op een USB-poort van uw computer) of
op een hub. De batterij is volledig opgeladen na zes uur. Als
het toestel volledig is opgeladen, kan het 3 uur lang werken.
Inleiding
Houd het toestel verwijderd van warmtebronnen zoals radiators
of kachels.
Dit toestel mag enkel aangesloten worden op een voedingsbron
die in deze handleiding vermeld wordt en die op het toestel
aangeduid staat.
Plaats geen voorwerpen op het toestel en giet geen vloeistoffen
over of in het toestel.
De gebruiker mag zelf geen reparaties trachten uit te voeren
behalve die beschreven worden in deze handleiding.Alle andere
reparaties dienen uitgevoerd te worden door deskundig personeel.
Software / Hardware installeren
De batterij opladen
DIGITAL PHOTO VIEWER
()
DIGITALE FOTOLIJST
OPMERKING: Indien de software of de Photo Viewer niet opstart,
check dan het hoofdstuk “Probleemoplossing” van
deze handleiding.
Kies de kleine foto en klik op “ ”om de afbeelding te
bewerken alvorens ze over te brengen (zie “Afbeeldingen bewerken”).
Snelle installatiegids
INSTALLATIEPROCEDURE
Deze digitale sleutelhanger is speciaal ontworpen om afbeeldingen
weer te geven. Dankzij de meegeleverde software en de USB kabel
kunt u de afbeeldingen eenvoudig overzetten vanaf uw PC,
bewerken en opslaan.
Photo Viewer Digital
Dit toestel is conform met deel 15 van de FFC Regels en de CE werking is
onderworpen aan de volgende voorwaarden:
(1) Dit toestel kan schadelijke interferenties veroorzaken. (2) Dit toestel dient de
ontvangen interferenties te aanvaarden, met inbegrip van de interferenties die
niet operaties kunnen veroorzaken
Dit toestel van klasse B digitaal is conform de Canadese norm ICES-003.
Geen recht op garantie bestaat voor schade die het gevolg is van corrosie,
oxidatie, batterijlekkage en enig ander geleidelijk inwerkend defect.
B. Problemen met de Hardware (Het toestel wordt niet herkend)
1. Als de Viewer met de USB kabel aan de computer gekoppeld is, ga
dan naar het Startmenu/Controlepaneel/ Hardware toevoegen.
2. Als een dialoogbox verschijnt, klik op de optie “Yes, I have already
connected the hardware” (Ja, ik heb de Hardware reeds aangesloten).
3. Zoek in de lijst met toestellen “Photo Viewer”, klik op NEXT en de status
van het toestel wordt weergegeven. Als een waarschuwingssymbool
naast de Photo Viewer verschijnt, dubbelklik dan op het symbool en kies
de optie “Reinstall the software”(software opnieuw installeren).
Als het toestel tijdens de installatie de foutboodschap “Device not
connected” (Toestel niet aangesloten) toont, neem de volgende stappen
om de problemen op te lossen.
A. Problemen met de Software (De Software van Photo Viewer start niet)
1. Steek de installatie CD opnieuw in, start en kies “Remove” (verwijderen)
of “Uninstall” in het installatiemenu.
2. Koppel de USB kabel los en het toestel van de PC en begin opnieuw.
3. Start de installatie opnieuw na het herstarten van de computer.
De software wordt opnieuw geïnstalleerd.
OPMERKING: Koppel de USB kabel NIET aan totdat de software
geïn stalleerd is.
Probleemoplossing tijdens de Installatie
Gebruik van de functietoetsen
1. Monitor
2. Power / Play & Pause
3. Vorige afbeelding / Foto's wissen
4. Volgende afbeelding / Alle foto's wissen
5. Mini-USB verbinding
Gebruik van Photo Viewer
Het toestel in/uitschakelen (Power on/off)
Om het toestel in te schakelen, houd de MODE/ON/OFF toets ingedrukt tot het
scherm inschakelt.
Om het toestel uit te schakelen, dient eerst de diavoorstelling uitgeschakeld te
worden. Druk vervolgens op de MODE toets tot het scherm uitschakelt.
Manuele weergave van de foto's
Na het aansluiten van het toestel, is het in de Browse mode of in de manuele
weergavemodus.Druk op de “ ” toets om de volgende foto te zien en op “ ”
om de laatste foto te zien.
OPMERKING: In de Browse mode, schakelt het scherm automatisch uit als u
gedurende twee minuten op geen enkele toets drukt.
Diavoorstelling
Druk op de MODE toets om van de Browse mode naar de Diavoorstelling mode
te gaan. Op het scherm verschijnt: “Auto Play On”. Druk opnieuw op de MODE
toets om de diavoorstelling uit te schakelen en op het scherm verschijnt “Auto
Play Off”.
Een foto wissen
Schakel de diavoorstelling uit, kies de foto die u wenst te wissen. Houd de UP
toets ingedrukt tot “DELETE” verschijnt op het scherm. Druk vervolgens op de
MODE toets om te wissen.
Alle foto's wissen
Sluit de diavoorstelling. Houd de DOWN toets ingedrukt tot “DELETE ALL” op
het scherm verschijnt.Druk vervolgens op de MODE toets om te wissen.
Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische
Apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop
dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het
best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Voor verdere informatie en garantiebepalingen kijk op: www.akai.eu
Stroomverbruik 0.25W
Geen recht op garantie bestaat voor schade die het gevolg is van corrosie,
oxidatie, batterijlekkage en enig ander geleidelijk inwerkend defect.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Microsoft OS Gebruiksaanwijzing

  NEDERLANDS

  DIGITAL PHOTO VIEWER
  (DIGITALE FOTOLIJST )
  Inleiding
  Lees deze handleiding
  Snelle installatiegids

  Deze digitale sleutelhanger is speciaal ontworpen om afbeeldingen
  weer te geven. Dankzij de meegeleverde software en de USB kabel
  kunt u de afbeeldingen eenvoudig overzetten vanaf uw PC,
  bewerken en opslaan.

  SYSTEEMVEREISTEN

  Windows 98 / 2000 / ME / XP / Vista
  INSTALLATIEPROCEDURE
  **Belangrijk: Installeer de toepassingssoftware alvorens het toestel te
  koppelen aan de PC.**

  WAARSCHUWING:
  Dit toestel kan volledig opgeladen worden in twee uur tijd.
  Laat het toestel niet langer dan 12 uur ononderbroken aan de USB
  kabel gekoppeld daar het toestel kan verhitten.
  Stel het toestel niet bloot aan water of aan vocht.
  Verwijder het deksel niet. Binnen bevinden zich componenten die
  niet door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat reparaties
  steeds uitvoeren door deskundig personeel.

  Gebruik van de “Photo Viewer” software

  USB naar de Computer
  Mini Bon Photo Viewer

  1. Aansluiten op de PC
  USB kabel

  Dubbelklik op het Photo Viewer symbool in de desktop.

  3. Bekijk de foto's die opgeslagen zijn in Photo Viewer


  De batterij opladen
  BELANGRIJK: U dient de software op uw computer te installeren
  alvorens u het toestel voor het eerst aansluit op de computer.

  De interne batterij van het toestel kan worden opgeladen met
  behulp van de USB kabel als deze wordt aangesloten op een
  USB-poort (bijvoorbeeld, op een USB-poort van uw computer) of
  op een hub. De batterij is volledig opgeladen na zes uur. Als
  het toestel volledig is opgeladen, kan het 3 uur lang werken.

  1. Installeer de CD-ROM en start het SETUP_UT1.02.EXE bestand.
  Volg de instructies op het scherm.

  Afbeeldingen bewerken

  Kies de kleine foto en klik op “
  ”om de afbeelding te
  bewerken alvorens ze over te brengen (zie “Afbeeldingen bewerken”).

  1. Kies een afbeelding om te bewerken
  Kies de foto die u wenst te bewerken in de “Preview area”. Klik op
  “Crop Photo” (Foto knippen) om de gekozen foto te bewerken
  in het Pop-up venster.  2. Afbeelding bewerken
  In het venster “Afbeeldingen
  bewerken” kunt u de volgende
  bewerkingen uitvoeren:

  ” om

  7. Verzamelpaneel opslaan en restaureren
  ” (alles wissen).

  Om de foto's van het verzamelpaneel op uw PC op te slaan, klik op

  ” (Collectie bewaren)
  Om het opgeslagen verzamelpaneel op te laden, klik op “
  (Collectie opladen).

  4. Foto's bekijken op uw PC (Browse)
  Gebruik Filemanager
  om de foto's te bekijken in uw PC.
  OPMERKING: Het toestel herkent foto's van het formaat
  JPG/BMP/TIF/GIF/PNG.

  8. Het verzamelpaneel in de digitale Photo Viewer downloaden

  5. Foto's kiezen en overbrengen naar het verzamelpaneel
  De Image Preview area
  toont alle foto's in klein formaat
  (JPG/BMP/TIF/GIF/PNG) die zich in het gekozen directory bevinden.

  Klik op “

  Arrange Sequence

  ” (Collectie naar het toestel overbrengen), om

  alle foto's van het verzamelpaneel naar de digitale Photo Viewer te brengen.
  View Photos

  Transfer collection to Device

  Kies de kleine foto en klik op “
  ” (toevoegen
  aan het verzamelpaneel) om de afbeelding “as is” over te brengen.

  Monitor
  Power / Play & Pause
  Vorige afbeelding / Foto's wissen
  Volgende afbeelding / Alle foto's wissen
  Mini-USB verbinding

  Software / Hardware installeren

  Om een foto te wissen: Kies de foto en klik op “
  (uit de collectie verwijderen)
  Om alle foto's te wissen: Klik op “

  (alles uit de collectie verwijderen)
  Om de volgorde van de foto's te wijzigen: Kies de foto en klik op “
  naar achter te gaan en “
  ” om naar voor te gaan.

  2. De Photo Viewer Software starten

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  OPMERKING: Indien de software of de Photo Viewer niet opstart,
  check dan het hoofdstuk “Probleemoplossing” van
  deze handleiding.

  6. Organisatie van de afbeeldingen op het verzamelpaneel

  Gebruik de bijgevoegde USB kabel. Sluit het lange uiteinde aan
  op de computer en het korte op het toestel.

  Gebruik van de functietoetsen

  2. De toepassing “Photo Viewer” wordt op de computer geïnstalleerd.
  Er verschijnt een directe toegang tot de toepassing in de desktop.
  START DE SOFTWARE NOG NIET.
  3. Als de software geïnstalleerd is, koppel het toestel dan met de
  USB kabel aan de computer. De hardware driver wordt
  automatisch geïnstalleerd. Volg de instructies op het scherm en
  bevestig het getoonde installatiescherm.
  4. Zodra de installatie van de Hardware voltooid is, start de Photo
  Viewer toepassing vanuit het icoon in de desktop.

  Belangrijke veiligheidsmaatregelen

  1. Koppel de USB kabel van de PC als deze is aangesloten.
  2. Voer de CD in en volg de instructies op het scherm voor de
  installatie van "Photo Viewer".
  3. Zodra de toepassingssoftware met succes geïnstalleerd is, kan
  het toestel worden aangesloten met de USB kabel die bij de PC
  geleverd werd.
  4. Windows OS start de hardware driver automatisch.
  5. Start “Photo Viewer en geniet van het programma.
  OPMERKING: De software kan niet opstarten als het toestel
  aangesloten is en als de diavoorstelling in werking is.

  Om de foto's te bekijken: Klik op “
  Om de foto's te wissen: Kies de foto en klik op

  ” (wissen).
  Om alle foto's te wissen: Klik op “

  Houd het toestel verwijderd van warmtebronnen zoals radiators
  of kachels.
  Dit toestel mag enkel aangesloten worden op een voedingsbron
  die in deze handleiding vermeld wordt en die op het toestel
  aangeduid staat.
  Plaats geen voorwerpen op het toestel en giet geen vloeistoffen
  over of in het toestel.
  De gebruiker mag zelf geen reparaties trachten uit te voeren
  behalve die beschreven worden in deze handleiding.Alle andere
  reparaties dienen uitgevoerd te worden door deskundig personeel.

  Crop Photo

  Belangrijk!
  Koppel het toestel niet los alvorens het download proces beëindigd is
  en u het Photo Viewer programma met succes verlaten heeft.  Crop (Knippen): Klik en sleep de
  kleinere vakjes (in de hoeken van
  de grootste vakjes) om de zone die
  u wenst te knippen te vergroten
  of te verkleinen.
  Repositie: Klik en sleep naar het
  centrum van het grote vak om de
  positie van het geknipte stuk te
  veranderen.
  Helderheid / Contrast: Klik en
  sleep de verplaatsingsbalken naar
  de gewenste richting.
  OPMERKING: De afbeeldingen met meer helderheid of contrast komen
  beter uit op de kleinere monitor van het toestel.
  Rotate (Draaien): Gebruik “
  “ om de foto's naar links of naar
  rechts te draaien.

  3. Klik op “DONE” ( klaar )
  De bewerkte afbeelding wordt bijgevoegd aan het verzamelpaneel.

  Photo Viewer Digital
  Dit toestel is conform met deel 15 van de FFC Regels en de CE werking is
  onderworpen aan de volgende voorwaarden:
  (1) Dit toestel kan schadelijke interferenties veroorzaken. (2) Dit toestel dient de
  ontvangen interferenties te aanvaarden, met inbegrip van de interferenties die
  niet operaties kunnen veroorzaken
  Dit toestel van klasse B digitaal is conform de Canadese norm ICES-003.
  Geen recht op garantie bestaat voor schade die het gevolg is van corrosie,
  oxidatie, batterijlekkage en enig ander geleidelijk inwerkend defect.

  Gebruik van Photo Viewer
  Het toestel in/uitschakelen (Power on/off)
  Om het toestel in te schakelen, houd de MODE/ON/OFF toets ingedrukt tot het
  scherm inschakelt.
  Om het toestel uit te schakelen, dient eerst de diavoorstelling uitgeschakeld te
  worden. Druk vervolgens op de MODE toets tot het scherm uitschakelt.
  Manuele weergave van de foto's
  Na het aansluiten van het toestel, is het in de Browse mode of in de manuele
  weergavemodus.Druk op de “ ” toets om de volgende foto te zien en op “ ”
  om de laatste foto te zien.
  OPMERKING: In de Browse mode, schakelt het scherm automatisch uit als u
  gedurende twee minuten op geen enkele toets drukt.
  Diavoorstelling
  Geen recht op garantie bestaat voor schade die het gevolg is van corrosie, Druk op de MODE toets om van de Browse mode naar de Diavoorstelling mode
  te gaan. Op het scherm verschijnt: “Auto Play On”. Druk opnieuw op de MODE
  oxidatie, batterijlekkage en enig ander geleidelijk inwerkend defect.

  toets om de diavoorstelling uit te schakelen en op het scherm verschijnt “Auto
  Play Off”.
  Een foto wissen
  Schakel de diavoorstelling uit, kies de foto die u wenst te wissen. Houd de UP
  toets ingedrukt tot “DELETE” verschijnt op het scherm. Druk vervolgens op de
  MODE toets om te wissen.
  Alle foto's wissen
  Sluit de diavoorstelling. Houd de DOWN toets ingedrukt tot “DELETE ALL” op
  het scherm verschijnt.Druk vervolgens op de MODE toets om te wissen.

  Probleemoplossing tijdens de Installatie
  Als het toestel tijdens de installatie de foutboodschap “Device not
  connected” (Toestel niet aangesloten) toont, neem de volgende stappen
  om de problemen op te lossen.
  A. Problemen met de Software (De Software van Photo Viewer start niet)
  1. Steek de installatie CD opnieuw in, start en kies “Remove” (verwijderen)
  of “Uninstall” in het installatiemenu.
  2. Koppel de USB kabel los en het toestel van de PC en begin opnieuw.
  3. Start de installatie opnieuw na het herstarten van de computer.
  De software wordt opnieuw geïnstalleerd.
  OPMERKING: Koppel de USB kabel NIET aan totdat de software
  geïn stalleerd is.

  B. Problemen met de Hardware (Het toestel wordt niet herkend)
  1. Als de Viewer met de USB kabel aan de computer gekoppeld is, ga
  dan naar het Startmenu/Controlepaneel/ Hardware toevoegen.
  2. Als een dialoogbox verschijnt, klik op de optie “Yes, I have already
  connected the hardware” (Ja, ik heb de Hardware reeds aangesloten).
  3. Zoek in de lijst met toestellen “Photo Viewer”, klik op NEXT en de status
  van het toestel wordt weergegeven. Als een waarschuwingssymbool
  naast de Photo Viewer verschijnt, dubbelklik dan op het symbool en kies
  de optie “Reinstall the software”(software opnieuw installeren).
  Stroomverbruik
  0.25W
  Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische
  Apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere
  Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)
  Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop
  dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld.
  Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
  elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
  product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
  voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
  voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van
  materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
  meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het
  best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
  belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
  product hebt gekocht.
  Voor verdere informatie en garantiebepalingen kijk op: www.akai.eu • Page 2

  Mac OS Gebruiksaanwijzing

  NEDERLANDS

  DIGITAL PHOTO VIEWER
  (DIGITALE FOTOLIJST )
  Inleiding
  Lees deze handleiding
  Snelle installatiegids

  Deze digitale sleutelhanger is speciaal ontworpen om afbeeldingen
  weer te geven. Dankzij de meegeleverde software en de USB kabel
  kunt u de afbeeldingen eenvoudig overzetten vanaf uw PC,
  bewerken en opslaan.

  SYSTEEMVEREISTEN
  Mac OS 10.4
  INSTALLATIEPROCEDURE
  **Belangrijk: Installeer de toepassingssoftware alvorens het toestel te
  koppelen aan de PC.**

  2. De toepassing “Photo Viewer” wordt op de computer geïnstalleerd.
  Er verschijnt een directe toegang tot de toepassing in de desktop.
  START DE SOFTWARE NOG NIET.
  3. Als de software geïnstalleerd is, koppel het toestel dan met de
  USB kabel aan de computer. De hardware driver wordt
  automatisch geïnstalleerd. Volg de instructies op het scherm en
  bevestig het getoonde installatiescherm.
  4. Zodra de installatie van de Hardware voltooid is, start de Photo
  Viewer toepassing vanuit het icoon in de desktop.
  OPMERKING: Indien de software of de Photo Viewer niet opstart,
  check dan het hoofdstuk “Probleemoplossing” van
  deze handleiding.

  Belangrijke veiligheidsmaatregelen

  1. Koppel de USB kabel van de PC als deze is aangesloten.
  2. Voer de CD in en volg de instructies op het scherm voor de
  installatie van "Photo Viewer".
  3. Zodra de toepassingssoftware met succes geïnstalleerd is, kan
  het toestel worden aangesloten met de USB kabel die bij de PC
  geleverd werd.
  4. Mac OS start de hardware driver automatisch.
  5. Start “Photo Viewer en geniet van het programma.
  OPMERKING: De software kan niet opstarten als het toestel
  aangeslot en is en als de diavoorstelling in werking is.

  WAARSCHUWING:
  Dit toestel kan volledig opgeladen worden in twee uur tijd.
  Laat het toestel niet langer dan 12 uur ononderbroken aan de USB
  kabel gekoppeld daar het toestel kan verhitten.
  Stel het toestel niet bloot aan water of aan vocht.
  Verwijder het deksel niet. Binnen bevinden zich componenten die
  niet door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat reparaties
  steeds uitvoeren door deskundig personeel.

  Gebruik van de “Photo Viewer” software

  USB naar de Computer

  Software / Hardware installeren

  De batterij opladen
  BELANGRIJK: U dient de software op uw computer te installeren
  alvorens u het toestel voor het eerst aansluit op de computer.
  1. Installeer de CD-ROM en start het Photo Viewer Mac OS. bestand.
  Volg de instructies op het scherm.

  Mini Bon Photo Viewer

  Gebruik de bijgevoegde USB kabel. Sluit het lange uiteinde aan
  op de computer en het korte op het toestel.

  Kies de kleine foto en klik op “
  ”om de afbeelding te
  bewerken alvorens ze over te brengen (zie “ Afbeeldingen bewerken”).

  1. Kies een afbeelding om te bewerken

  6. Organisatie van de afbeeldingen op het verzamelpaneel
  USB kabel

  2. De Photo Viewer Software starten
  Dubbelklik op het Photo Viewer symbool in de desktop.

  3. Bekijk de foto's die opgeslagen zijn in Photo Viewer


  Om een foto te wissen: Kies de foto en klik op “
  (uit de collectie verwijderen)
  Om alle foto's te wissen: Klik op “
  (alles uit de collectie verwijderen)
  7. Verzamelpaneel opslaan en restaureren
  Om de foto's van het verzamelpaneel op uw PC op te slaan, klik op

  ” (Collectie bewaren)
  Om het opgeslagen verzamelpaneel op te laden, klik op

  ” (Collectie opladen).

  ” (alles wissen).

  4. Foto's bekijken op uw PC (Browse)
  8. Het verzamelpaneel in de digitale Photo Viewer downloaden

  Gebruik Filemanager
  om de foto's te bekijken in uw PC.
  OPMERKING: Het toestel herkent foto's van het formaat
  JPG/BMP/TIF/GIF/PNG.

  Klik op “

  ”(Collectie naar het toestel overbrengen),

  om alle foto's van het verzamelpaneel naar de digitale Photo Viewer te brengen.

  5. Foto's kiezen en overbrengen naar het verzamelpaneel

  Belangrijk!
  Koppel het toestel niet los alvorens het download proces beëindigd is
  en u het Photo Viewer programma met succes verlaten heeft.

  De Image Preview area
  toont alle foto's in klein formaat
  (JPG/BMP/TIF/GIF/PNG) die zich in het gekozen directory bevinden.
  Kies de kleine foto en klik op “
  ” (toevoegen
  aan het verzamelpaneel) om de afbeelding “as is” over te brengen.

  Gebruik van de functietoetsen
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Monitor
  Power / Play & Pause
  Vorige afbeelding / Foto's wissen
  Volgende afbeelding / Alle foto's wissen
  Mini-USB verbinding

  De interne batterij van het toestel kan worden opgeladen met
  behulp van de USB kabel als deze wordt aangesloten op een
  USB-poort (bijvoorbeeld, op een USB-poort van uw computer) of
  op een hub. De batterij is volledig opgeladen na zes uur. Als
  het toestel volledig is opgeladen, kan het 3 uur lang werken.

  Afbeeldingen bewerken

  1. Aansluiten op de PC

  Om de foto's te bekijken: Klik op “
  Om de foto's te wissen: Kies de foto en klik op

  ” (wissen).
  Om alle foto's te wissen: Klik op “

  Houd het toestel verwijderd van warmtebronnen zoals radiators
  of kachels.
  Dit toestel mag enkel aangesloten worden op een voedingsbron
  die in deze handleiding vermeld wordt en die op het toestel
  aangeduid staat.
  Plaats geen voorwerpen op het toestel en giet geen vloeistoffen
  over of in het toestel.
  De gebruiker mag zelf geen reparaties trachten uit te voeren
  behalve die beschreven worden in deze handleiding.Alle andere
  reparaties dienen uitgevoerd te worden door deskundig personeel.

  Kies de foto die u wenst te bewerken in de “Preview area”. Klik op
  “Crop Photo” (Foto knippen) om de gekozen foto te bewerken
  in het Pop-up venster.

  2. Afbeelding bewerken
  In het venster “Afbeeldingen
  bewerken” kunt u de volgende
  bewerkingen uitvoeren:
  Crop (Knippen): Klik en sleep de
  kleinere vakjes (in de hoeken van
  de grootste vakjes) om de zone die
  u wenst te knippen te vergroten
  of te verkleinen.
  Repositie: Klik en sleep naar het
  centrum van het grote vak om de
  positie van het geknipte stuk te
  veranderen.
  Helderheid / Contrast: Klik en
  sleep de verplaatsingsbalken naar
  de gewenste richting.
  OPMERKING: De afbeeldingen met meer helderheid of contrast komen
  beter uit op de kleinere monitor van het toestel.
  Rotate (Draaien): Gebruik “
  ” of “
  rechts te draaien.

  ” om de foto's naar links of naar

  3. Klik op “DONE” ( klaar )
  De bewerkte afbeelding wordt bijgevoegd aan het verzamelpaneel.

  Photo Viewer Digital
  Dit toestel is conform met deel 15 van de FFC Regels en de CE werking is
  onderworpen aan de volgende voorwaarden:
  (1) Dit toestel kan schadelijke interferenties veroorzaken. (2) Dit toestel dient de
  ontvangen interferenties te aanvaarden, met inbegrip van de interferenties die
  niet operaties kunnen veroorzaken
  Dit toestel van klasse B digitaal is conform de Canadese norm ICES-003.
  Geen recht op garantie bestaat voor schade die het gevolg is van corrosie,
  oxidatie, batterijlekkage en enig ander geleidelijk inwerkend defect.

  Gebruik van Photo Viewer
  Het toestel in/uitschakelen (Power on/off)
  Om het toestel in te schakelen, houd de MODE/ON/OFF toets ingedrukt tot het
  scherm inschakelt.
  Om het toestel uit te schakelen, dient eerst de diavoorstelling uitgeschakeld te
  worden. Druk vervolgens op de MODE toets tot het scherm uitschakelt.
  Manuele weergave van de foto's
  Na het aansluiten van het toestel, is het in de Browse mode of in de manuele
  weergavemodus.Druk op de “ ” toets om de volgende foto te zien en op “ ”
  om de laatste foto te zien.
  OPMERKING: In de Browse mode, schakelt het scherm automatisch uit als u
  gedurende twee minuten op geen enkele toets drukt.
  Diavoorstelling
  Geen recht op garantie bestaat voor schade die het gevolg is van corrosie, Druk op de MODE toets om van de Browse mode naar de Diavoorstelling mode
  te gaan. Op het scherm verschijnt: “Auto Play On”. Druk opnieuw op de MODE
  oxidatie, batterijlekkage en enig ander geleidelijk inwerkend defect.

  toets om de diavoorstelling uit te schakelen en op het scherm verschijnt “Auto
  Play Off”.
  Een foto wissen
  Schakel de diavoorstelling uit, kies de foto die u wenst te wissen. Houd de UP
  toets ingedrukt tot “DELETE” verschijnt op het scherm. Druk vervolgens op de
  MODE toets om te wissen.
  Alle foto's wissen
  Sluit de diavoorstelling. Houd de DOWN toets ingedrukt tot “DELETE ALL” op
  het scherm verschijnt.Druk vervolgens op de MODE toets om te wissen.

  Probleemoplossing tijdens de Installatie
  Als het toestel tijdens de installatie de foutboodschap “Device not
  connected” (Toestel niet aangesloten) toont, neem de volgende stappen
  om de problemen op te lossen.
  A. Problemen met de Software (De Software van Photo Viewer start niet)
  1. Steek de installatie CD opnieuw in, start en kies “Remove” (verwijderen)
  of “Uninstall” in het installatiemenu.
  2. Koppel de USB kabel los en het toestel van de PC en begin opnieuw.
  3. Start de installatie opnieuw na het herstarten van de computer.
  De software wordt opnieuw geïnstalleerd.
  OPMERKING: Koppel de USB kabel NIET aan totdat de software
  geïn stalleerd is.

  B. Problemen met de Hardware (Het toestel wordt niet herkend)
  1. Als de Viewer met de USB kabel aan de computer gekoppeld is, ga
  dan naar het Startmenu/Controlepaneel/ Hardware toevoegen.
  2. Als een dialoogbox verschijnt, klik op de optie “Yes, I have already
  connected the hardware” (Ja, ik heb de Hardware reeds aangesloten).
  3. Zoek in de lijst met toestellen “Photo Viewer”, klik op NEXT en de status
  van het toestel wordt weergegeven. Als een waarschuwingssymbool
  naast de Photo Viewer verschijnt, dubbelklik dan op het symbool en kies
  de optie “Reinstall the software”(software opnieuw installeren).
  Stroomverbruik
  0.25W
  Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische
  Apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere
  Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)
  Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop
  dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld.
  Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
  elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
  product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
  voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
  voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van
  materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
  meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het
  best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
  belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
  product hebt gekocht.
  Voor verdere informatie en garantiebepalingen kijk op: www.akai.eu • Page 3

  Gebruiksaanwijzing
  Digitaal foto frame

  ABF710 • Page 4

  Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave................................................................................1
  Belangrijke voorzorgsmaatregelen..................................................2
  Om te beginnen.............................................................................3-8
  Foto's bekijken............................................................................9-10
  Decoratieve lijst verwijderen en installeren....................................11
  Bevestigingsslot / Probleemoplossing...........................................12
  Technische gegevens.....................................................................13

  1 • Page 5

  Belangrijke voorzorgsmaatregelen
  WAARSCHUWING:
  Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
  Houd het apparaat weg van warmtebronnen zoals radiatoren en kachels.
  Sluit het apparaat slechts aan op het voltage zoals vermeld in de
  handleiding of op het toestel.
  Zet geen voorwerpen op het apparaat en zorg ervoor dat er geen
  vloeistoffen op of in het apparaat terechtkomen.
  Probeer niet om het apparaat zelf te repareren. Laat eventuele reparaties
  door bevoegd servicepersoneel uitvoeren.

  2 • Page 6

  Om te beginnen
  Diagram voor regelaars en aansluitingen
  2

  3

  4 5 6
  1

  7 89
  10

  1.LCD
  2.SD/MMC/MS/XD gleuf
  3.Gelijkstroom IN contact
  4.SPRINGEN-TERUG (
  )
  5.FOTO / MUZIEK: Schakelt tussen muziek- en fotomodus.
  6.SPRINGEN-VOORUIT (
  )
  7.DRAAIEN / VOLUME-: Draait de foto (fotomodus), of verhoogt de
  geluidssterkte (muziekmodus).
  8.DIASHOW / MUZIEK AAN/UIT
  9.16:9 / 4:3 / VOLUME+: Schakelt tussen breedscherm 16:9,
  standaard scherm 4:3, automatische zoom (fotomodus) of verhoogt
  de geluidssterkte (muziekmodus).
  10.Standaard

  3 • Page 7

  Om te beginnen
  7" model
  1

  2

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1.Inschuifbaar toetsenbord
  2.Sleutelgaten voor wandbevestiging
  3.Standaard schroefgat
  4.SLOT: voor bevestiging van afsluitbaar kettingslot
  5.Stroom aan/uit indicator LED
  6.Scherm helderheid instelknop
  7.STROOM AAN/UIT
  8.USB-gleuf
  9.Gelijkstroom ingang

  4 • Page 8

  Om te beginnen
  De fotolijst plaatsen
  U kunt deze fotolijst op een effen oppervlak zetten of aan de muur hangen.

  Op een effen oppervlak zetten
  1.Schroef de s tandaard in het schroefgat achter op de fotolijst
  2.Zet de standaard naar wens horizontaal of verticaal neer en draai de
  schroef aan.

  Aan de muur hangen
  1.Schroef een bout in de muur.
  2.Kies het juiste sleutelgat voor de gewenste positie en hang de lijst aan
  de bout.

  Horizontaal

  Verticaal

  (Door de fotolijst 90 graden te draaien, draait u de foto gelijktijdig 90
  graden mee)
  5 • Page 9

  Om te beginnen
  Het toetsenbord gebruiken

  Trek het toetsenbord voor het
  gebruik geheel uit.

  Schuif het na het gebruik
  eenvoudig terug.

  6 • Page 10

  Om te beginnen
  De kaartlezer en USB gebruiken
  Geheugenkaarten
  1.Schuif de geheugenkaart in de gleuf van de fotolijst. Let er op dat de
  metalen contacten van de geheugenkaart naar voren liggen.
  2.Verwijder de kaart door hem uit de gleuf te trekken.
  Metalen contacten
  op de geheugenkaart.

  SD/MS/MMC/XD

  Opgelet:
  1.Bij het gebruik van een Memory Stick Pro, dient u een Memory Stick
  Pro - Memory Stick adapter te gebruiken. Zo voorkomt u dat de kaart in
  de gleuf blijft steken.
  2.Wordt uw geheugenkaart hierboven niet vermeld, kunt u een
  USB-KAARTLEZER op de lijst aansluiten.

  USB
  Schuif de USB in de USB-gleuf op de fotolijst.

  7 • Page 11

  Om te beginnen
  De netstroom adapter gebruiken
  Met de bijgeleverde netstroom adapter kunt u deze fotolijst op netstroom
  gebruiken.
  Sluit de netstroom adapter als volgt aan op de fotolijst. Er zijn twee
  ingangscontacten (DC 12V IN) voor de adapterstekker.

  DC IN 12V

  Naar het stopcontcat

  DC IN 12V

  Gebruik dit DC-IN contact
  bij wandbevestiging.

  Opgelet
  Schakel het apparaat uit voordat u het netsnoer aansluit of verwijdert
  Gebruik slechts de bijgeleverde netstroom adapter. Een ander
  adaptertype zou defecten of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken.
  Bij langdurig gebruik kan de netstroom adapter warm worden. Dit is
  normaal en geen reden om zich zorgen te maken.
  Neem de adapter uit het stopcontact wanneer u hem niet gebruikt.

  8 • Page 12

  Foto's bekijken
  Foto's bekijken
  1.Steek één einde van de netstroom adapter in het DC-IN contact, en het
  andere uiteinde in een stopcontact.
  2.Zet de AAN/UIT schakelaar op “AAN”. De AAN/UIT indicator gaat branden.
  3.Stel de helderheid van het scherm bij met de helderheid instelknop achter
  op de lijst.
  Opgelet: Wanneer de helderheid op de laagste stand is ingesteld, is het
  scherm donker.
  4.Schuif uw geheugenkaart in SD/MMC/MS/xD, of de USB-stick in het
  USB HOST contact. Uw foto's verschijnen als diashow op het scherm, en
  in geval van kaarten of USB-sticks met MP3 bestanden, wordt achtergrond
  muziek gespeeld.
  Opgelet:
  Bij gebruik van zowel de geheugenkaart als de USB-stick speelt de fotolijst
  de geheugenkaart.
  Compatibel beeldformaat: JPEG
  Compatibel audioformaat: Mp3

  Omschakelen tussen foto- en muziekmodus
  De fotolijst heeft een fotomodus en een muziekmodus, maar de
  standaardmodus is de fotomodus. Om over te schakelen op de muziekmodus,
  drukt u herhaaldelijk op FOTO/MUZIEK "

  " tot "

  " op het scherm

  verschijnt. Wordt binnen 8 seconden geen toets ingedrukt, dan schakelt de
  fotolijst automatisch terug op de fotomodus. ( "
  scherm.)

  " verschijnt op het

  De Diashow in/uitschakelen
  In de FOTO modus drukt u op "
  en uit (

  " om de diashow in (

  verschijnt)

  verschijnt) te schakelen. Door de diashow uit te schakelen,

  kunt u de foto's zelf doorbladeren. Druk in dit geval op "
  volgende foto en op "

  " om de

  " om de vorige foto te zien. Door de diashow in

  te schakelen, worden de foto's automatisch vertoond.
  9 • Page 13

  Foto's bekijken
  De achtergrondmuziek in/uitschakelen
  Druk in de MUZIEK modus herhaaldelijk op "
  uit te schakelen.

  " om de muziek in en

  Geluidssterkte instellen
  Druk in de MUZIEK modus op "
  een lager volume.

  " voor een hoger en op "

  " voor

  Modus 4:3, automatische zoom en 16:9 gebruiken
  Door achtereenvolgens op "

  " te drukken kunt u de foto's op drie

  manieren bekijken: 4:3, automatische zoom en 16:9 (breedscherm).
  4:3 modus: De foto wordt in zijn oorspronkelijke formaat vertoond.
  Automatische zoom: De foto wordt gezoomd tot hij het hele scherm vult.
  Een gedeelte (boven- en onderkant) van de oorspronkelijke foto wordt
  afgesneden. Bij een te kleine foto heeft de automatische zoom geen of
  weinig effect.
  16:9 modus: De foto wordt uitgestrekt tot 16:9 breedscherm formaat,
  waardoor het beeld wordt vervormd. Sommige nieuwe digitale camera's
  kunnen 16:9 formaat opnamen maken. In dit geval vertoont de 16:9
  modus normale foto's.

  Foto's draaien
  U kunt uw foto's draaien om ze uit verschillende perspectieven te bekijken.
  1. Selecteer de gewenste foto.
  2. Druk herhaaldelijk op "
  te draaien.

  " om de foto naar het gewenste perspectief

  10 • Page 14

  De decoratieve fotolijst installeren en
  verwijderen
  De decorative fotolijst installeren
  1.Leg de twee klepjes bovenop het hoofdapparaat in de twee bijbehorende
  gleuven van de fotolijst. Zorg ervoor dat de klepjes geheel in de gleuven
  liggen.
  Klepje
  Klepje

  2.Houd het hoofdapparaat en de decoratieve fotolijst tegen elkaar, en druk
  het hoofdapparaat omlaag tot de twee lipjes vastklikken.
  Lipje
  Lipje
  Omlaag
  drukken

  De decoratieve fotolijst verwijderen
  1.Druk de twee lipjes omlaag en druk de decoratieve fotolijst tegelijkertijd
  weg van het apparaat.

  Omlaag
  drukken

  2.Neem de fotolijst van het hoofdapparaat.

  11 • Page 15

  Bevestigingsslot / Probleemoplossing
  De fotolijst heeft een fitting (gleuf) voor een vergrendelingskabel om hem op
  drukke plaatsen, zoals bij productdemonstraties in een winkel, stevig vast te
  kunnen zetten.

  Probleemoplossing
  Symptoom

  Controleren

  Geen display

  1.Controleer of de netsnoerstekker stevig in een
  stroomvoerend stopcontact steekt.
  2.Controleer of de AAN/UIT schakelaar op AAN
  staat.
  3.Controleer of de helderheidknop niet op de
  laagste stand is ingesteld.

  Geen foto's op het scherm
  ondanks ingelegde
  geheugenkaart of
  USB-stick.

  1.Verwijder de geheugenkaart of USB en schuif
  hem opnieuw op de juiste manier in de gleuf.
  2.Controleer of de beeldbestanden het juiste
  formaat hebben (JPEG).

  Geen muziek

  1.Controleer of de geheugenkaart/USB muziekbestanden (MP3) bevat.
  2.Controleer of de muziekfunctie ingeschakeld
  is.
  3.Controleer of de geluidssterkte niet geheel
  teruggedraaid is.

  12 • Page 16

  Technische gegevens
  Algemeen

  Stroomvoorziening

  Ingang: 100~240V netstroom

  Stroomverbruik

  Max 8W

  Bedieningstemperatuur

  +10 oC~ +40oC

  Voltage

  12V gelijkstroom

  Compabibele
  geheugenkaarten SD/MMC/MS/XD kaart
  Fotoformaat
  opties

  JPEG

  Audioformaat
  opties

  MP3

  Audiouitgangsvermogen 2-kanaals x 2W
  Netstroom
  adapter

  IN: 100~240V netstroom UIT: 12V/1.25A

  Display

  TFT-LCD formaat
  7"

  Resolutie
  480*3(RGB)*/234

  Gewicht en afmetingen
  7"

  TFT-LCD
  formaat

  Gewicht

  7"

  458g

  210(B)x143(D)x40(H)mm

  7"

  596g

  243.5(B)x180(D)x39.5(H)mm

  Afmetingen

  Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
  gewijzigd worden. Hoewel wij ons best hebben gedaan om de juistheid
  van deze instructies te verzekeren, kunnen wij geen aansprakelijkheid
  aanvaarden voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden.

  13 • Page 17

  Afdanken van gebruikte elektrische of elektronische
  apparatuur
  Dit symbool op het product, de accessoires of de verpakking
  betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld
  dient te worden. U wordt verzocht dit product naar uw
  dichtstbijzijnde recycling verzamelpunt voor afgedankte
  elektrische en elektronische apparatuur te brengen. In de
  Europese Unie en andere Europese landen bestaan speciaal voor dit doel
  bestemde verzamelsystemen. Door dit product op de juiste manier af te
  danken helpt u om eventuele, door ongeschikte behandeling van dit product
  veroorzaakte risico's voor het milieu en de gezondheid te vermijden. Door
  het recyclen van materialen conserveren wij onze natuurlijke rijkdommen.
  Gooi daarom uw uitgediende elektrische en elektronische apparatuur niet bij
  het gewone huishoudelijke afval. Raadpleeg uw gemeente, uw vuilnisdienst
  of de winkel waar u dit apparaat heeft gekocht voor verdere details omtrent
  het recyclen van dit product.
  Roest, oxidatie, batterijlekkage en andere door de inwerking van zuur
  veroorzaakte defecten maken deze garantie ongeldig.

  Voor verdere informatie en garantiebepalingen kijk op:
  www.akai.eu


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Akai abf710md wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Akai abf710md in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,5 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info