Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
Acube
Draadloos PA Met MP3 Speler
GEBRUIKERSHANDLEIDING
GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)............................................................................. D1-D7
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Acube
  Draadloos PA Met MP3 Speler

  GEBRUIKERSHANDLEIDING

  GEBRUIKERSHANDLEIDING(Nederlands)............................................................................. D1-D7 • Page 2

  INHOUD
  Functies.....................................................................................................1
  Belangrijke veiligheidsinstructies............................................................2
  Functie beschrijving................................................................................3
  Aansluiting...............................................................................................6
  SpecificatiesSpecificaties........................................................................7

  Functies
  ◆ USB/SD* invoer voor MP3 Playback (Tot aan 8GB geheugen)
  ◆ Super krachtige 80 Watts uitgang
  ◆ 8" op maat dubbele cone woofer
  ◆ Ingebouwde heroplaadbare batterij
  ◆ 12 uur autonomie
  ◆ 4-kanaal mixer met tooncontrole op de besturing
  ◆ Talkover knop voor vocale prioriteit
  ◆ Bas Reflex Systeem voor een luide en kristal heldere stem
  ◆ Opneem uitgang
  ◆ 35mm paal monteren voor snelle installatie
  *SDHC niet ondersteund.
  OVERZICHT
  Goed op weg met de Acube.
  Dock je favoriete USB geheugenstick of SD voor MP3s en breng je
  geluid overal.
  Aan boord een 4ch mixer (2 x Mic/instrument, USB en AUX uitgang), en een
  TALKOVER voor vocale prioriteit. Zo makkelijk om je presentatie te maken.
  Acube is het perfecte gereedschap voor karaoke, de beste partner voor jou
  promotionele boodschap, een ongelooflijke geluidskist voor jouw feestjes en
  ideaal voor gebruik op het strand of voor thuis.
  Voor op school, de kerk, een studiegroep of simpelweg voor je eigen
  plezier, Acube zal je behoeften vervullen zonder beperkingen.
  Rock je iPod en breng je geluid waar je maar wilt.
  Dankjewel, en gefeliciteerd met jou keuze van de AKAI Acube!

  D-1 • Page 3

  D-2 • Page 4

  FUNCTIE BESCHRIJVING
  IPod/ iPhone/iPad standaard
  Besturingspaneel

  Ventilatierooster

  3 Sectie handgrepen

  Warmte afvoer

  Handvat

  Batterijcompartiment

  Paalbevestiging

  D-3 • Page 5

  PANEL BESCHRIJVING

  1. USB INVOER
  Plug hier je USB stick en de MP3-bestanden worden automatisch geladen, de USB indicator zal verlicht
  worden.
  2. SD INVOER
  Plaats hier je SD-kaart en je MP3 wordt automatisch geladen, de SD kaart indicator zal worden verlicht.
  3. Vorige nummer
  Druk op deze knop om het vorige nummer te selecteren op de USB / SD
  4. Volgend nummer
  Druk op deze knop om het volgende nummer te selecteren op de USB / SD.
  5. Play/pause
  Druk op deze knop om de MP3 playback af te spelen of te pauzeren.
  6. USB/SD
  Als beide USB / SD zijn aangesloten, drukt u op deze knop om te wisselen tussen USB / SD-kaart.
  7. MP3 volume
  Draai aan de MP3 volume knop om het volume te regelen van de MP3 invoer.
  8. MIC1 Ingang (Combo Jack)
  Deze ingang kan zowel 6.3mm ongebalanceerde of XLR gebalanceerde jack-kabel hebben.
  9. MIC1 volume
  Draai aan de MIC1 volume knop om het volume aan te passen MIC1.
  10. MIC2/3 Ingang (6.3mm jack)
  Deze ingang kan 6.3mm ongebalanceerde jack-kabel hebben.
  11. MIC2/3 volume
  Draai aan de MIC2/ 3 volume knop om het MIC2 / 3 volume aan te passen.
  12. AUX Ingang
  Sluit uw iPod / IPhone / iPad op deze ingang aan met de meegeleverde mini-jack naar RCA kabel.
  13. AUX Volume
  Draai aan de AUX volume knop om het volume van de AUX-ingang aan te passen.
  14. REC Uitgang (RCA)
  Sluit uw opnameapparaat aan op de REC-uitgang. Deze REC uitgang is onafhankelijk van het master
  volume niveau voor geoptimaliseerde opname niveau.
  15.TALK OVER on/off
  Schakel op ''ON'' om de talkover functie in te schakelen. Wanneer talkover is ingeschakeld, zal AUXingang niveau worden gedempt.
  De MIC1 input is belangrijk en keer terug naar normaal als er geen signaal op MIC1 is.
  16.Master volume knop
  Draai aan de Master volume knop om het Master volume aan te passen.
  D-4 • Page 6

  17.Master Tone
  Draai aan de Master toon knop om de Master uitgang aan te passen, draai tegen de klok voor meer bass
  en minder hoge tonen, draai met de klok mee voor meer treble en minder bass.
  18.Master power on/off en de LED ring
  Deze schakelaar wordt gebruikt om de Acube aan en uit te zetten. Wanneer het apparaat is
  ingeschakeld, zal de LED ring blauw verlichten.
  19.Batterij-indicator
  Groene LED knippert: Geef aan dat de batterijen worden opgeladen.
  Groene LED aan: De batterijen zijn volledig opgeladen.
  Rode LED aan: Batterij is bijna leeg (20% over)

  Opmerkingen over de Batterij

  AC INVOER

  Wanneer Acube voor de eerste keer gebruikt wordt of tijdens 2 maanden niet voortdurend is
  gebruikt, sluit hem dan alstublieft 48 uur aan op het lichtnet. Het kan de capaciteit van de batterij
  beschermen en de levensduur van de batterij verlengen.
  OPMERKING:
  - De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
  - Het toestel blijft werken, zelfs als de netvoeding niet is aangesloten.
  WAARSCHUWING
  Probeer alstublieft niet om de achterkant of de voedingsadapter te openen. Tijdens het openen of
  verwijderen van de behuizing kan u blootgesteld worden aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren,
  en ook zal het toegezegde onderhoud komen te vervallen. Er zijn geen onderdelen aan de binnenkant
  die de gebruiker hoeft te onderhouden.

  D-5 • Page 7

  AANSLUITING
  Gitaar

  MIC

  SD Card

  USB

  MIC

  RCA
  RCA
  LINE OUT
  iPod/iPad/iPhone

  CD/DVD

  D-6

  LINE IN • Page 8

  Specificaties
  Speaker Unit.......................................................................................................................................................................8″@ 8
  Maximale stroom uitgang
  Opslag accu en stroom geleverde cel........................................................................................................19.5W THD=1%
  AC Stroomverbruik.......... ....................................................................................................................................38W THD= 1%
  Verdraaiing......................................................................................................
  S/N Verhouding.....................................................................
  Frequentiebereik................................................................................................................................................... 40Hz~20KHz
  Ingangsgevoeligheid
  MIC.............................................................................................................................................................................................. 10mV
  LINE...........................................................................................................................................................................................500mV
  USB........................................................................................................................................................................................... 775mV
  Voeding.........................................................................................................................................................100-240V~ 50/60Hz
  Afmetingen(LxBxH).................................................................................................................................312x333x517mm
  Gewicht....................................................................................................................................................................................16.9kg
  Maximaal opgenomen vermogen..................................................................................................................................... 90W
  Alle eigenschappen en specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
  Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere
  Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)
  Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet wordt behandeld als
  huishoudelijk afval. In plaat daarvan moet het worden ingeleverd bij het toepasselijke inzamelpunt
  voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product
  op de juiste manier wordt verwijderd helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
  menselijke gezondheid te voorkomen, die zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuist
  afvalverwerking van dit product. De recycling van materialen draagt bij tot behoud van natuurlijke
  bronnen. Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product, neem dan contact op
  met de gemeentelijke instanties, de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product
  heeft gekocht.

  D-7


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Akai Acube wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Akai Acube in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Akai Acube

Akai Acube Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Akai Acube Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info