Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEID
De bliksemschicht met pijl in een driehoek is een waarschuwingsteken dat de gebruiker
waarschuwt voor “gevaarlijk voltage” binnenin het toestel.
Het uitroepteken in een driehoek is een waarschuwingsteken dat de gebruiker attent
maakt op de belangrijke gebruiksaanwijzingen die bij dit product zijn geleverd.
1. LEES EN VOLG DE INSTRUCTIES OP --- Alle veiligheid- en gebruiksaanwijzingen dienen te
worden gelezen vooraleer men het product begint te gebruiken.
2. BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN---De veiligheid- en gebruiksaanwijzingen moeten
worden bewaard als referentie voor later.
3. NEEM ALLE WAARSCHUWINGEN IN ACHT --- Alle waarschuwingen op het product en in de
gebruiksaanwijzingen moeten in acht worden genomen.
4. VOLG DE INSTRUCTIES OP – Alle instructies voor het gebruik moeten worden opgevolgd.
5. HET SCHOONMAKEN --- Verwijder de stekker van dit product uit het stopcontact vooraleer u
het gaat schoonmaken. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken en gebruik
nooit vloeibare schoonmaakproducten of sprays.
6. AANHECHTINGEN --- Gebruik geen aanhechtingen die niet door de fabrikant van het product
worden aanbevolen omdat risico's kunnen inhouden.
7. WATER EN VOCHT - Gebruik dit product niet vlakbij water, bijvoorbeeld naast een bad,
wasbak of gootsteen, in een vochtige kelder, bij een zwembad enzovoort.
8. TOEBEHOREN --- Plaats dit product niet op een onstabiel oppervlak. Het product zou kunnen
vallen met ernstige verwondingen bij een kind of volwassene berokkenen en
ernstige schade aan het product tot gevolg. Alle montage van het product dient te
gebeuren volgens de aanwijzingen van de fabrikant en met behulp van
hulpstukken die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Het vervoeren van het product op een steekkar moet met de nodige
voorzichtigheid gebeuren. Door bruusk stoppen, te hard duwen en een oneffen ondergrond kan
de kar met het product gaan omvallen.
9. VENTILATIE - De gleuven en openingen in de behuizing zijn voorzien voor de ventilatie en om
een betrouwbare werking van het product in stand te houden door het tegen oververhitting te
beschermen. Deze openingen mogen bijgevolg niet worden geblokkeerd of afgedekt. De
openingen mogen niet worden geblokkeerd door het product te gebruiken op een bed, sofa,
tapijt of gelijkaardige ondergrond. Dit product mag niet worden ingebouwd in bijvoorbeeld een
boekenkast of -rek, tenzij een degelijke ventilatie mogelijk is en de instructies van de fabrikant
worden opgevolgd.
10. STROOMBRONNEN ---Dit product mag uitsluitend worden gebruikt met het type stroombron
dat op het informatieplaatje is vermeld.
Indien u twijfelt over het stroomtype van uw huishoudelijke netvoeding moet u uw plaatselijke
DU-1
CAUTION
RISICO VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENMAKEN
VOORZICHTIG
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEID
  VOORZICHTIG
  CAUTION

  RISICO VOOR ELEKTRISCHE
  SCHOKKEN NIET OPENMAKEN

  De bliksemschicht met pijl in een driehoek is een waarschuwingsteken dat de gebruiker
  waarschuwt voor “gevaarlijk voltage” binnenin het toestel.
  Het uitroepteken in een driehoek is een waarschuwingsteken dat de gebruiker attent
  maakt op de belangrijke gebruiksaanwijzingen die bij dit product zijn geleverd.
  1. LEES EN VOLG DE INSTRUCTIES OP --- Alle veiligheid- en gebruiksaanwijzingen dienen te
  worden gelezen vooraleer men het product begint te gebruiken.
  2. BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN---De veiligheid- en gebruiksaanwijzingen moeten
  worden bewaard als referentie voor later.
  3. NEEM ALLE WAARSCHUWINGEN IN ACHT --- Alle waarschuwingen op het product en in de
  gebruiksaanwijzingen moeten in acht worden genomen.
  4. VOLG DE INSTRUCTIES OP – Alle instructies voor het gebruik moeten worden opgevolgd.
  5. HET SCHOONMAKEN --- Verwijder de stekker van dit product uit het stopcontact vooraleer u
  het gaat schoonmaken. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken en gebruik
  nooit vloeibare schoonmaakproducten of sprays.
  6. AANHECHTINGEN --- Gebruik geen aanhechtingen die niet door de fabrikant van het product
  worden aanbevolen omdat risico's kunnen inhouden.
  7. WATER EN VOCHT - Gebruik dit product niet vlakbij water, bijvoorbeeld naast een bad,
  wasbak of gootsteen, in een vochtige kelder, bij een zwembad enzovoort.
  8. TOEBEHOREN --- Plaats dit product niet op een onstabiel oppervlak. Het product zou kunnen
  vallen met ernstige verwondingen bij een kind of volwassene berokkenen en
  ernstige schade aan het product tot gevolg. Alle montage van het product dient te
  gebeuren volgens de aanwijzingen van de fabrikant en met behulp van
  hulpstukken die door de fabrikant zijn aanbevolen.
  Het vervoeren van het product op een steekkar moet met de nodige
  voorzichtigheid gebeuren. Door bruusk stoppen, te hard duwen en een oneffen ondergrond kan
  de kar met het product gaan omvallen.
  9. VENTILATIE - De gleuven en openingen in de behuizing zijn voorzien voor de ventilatie en om
  een betrouwbare werking van het product in stand te houden door het tegen oververhitting te
  beschermen. Deze openingen mogen bijgevolg niet worden geblokkeerd of afgedekt. De
  openingen mogen niet worden geblokkeerd door het product te gebruiken op een bed, sofa,
  tapijt of gelijkaardige ondergrond. Dit product mag niet worden ingebouwd in bijvoorbeeld een
  boekenkast of -rek, tenzij een degelijke ventilatie mogelijk is en de instructies van de fabrikant
  worden opgevolgd.
  10. STROOMBRONNEN ---Dit product mag uitsluitend worden gebruikt met het type stroombron
  dat op het informatieplaatje is vermeld.
  Indien u twijfelt over het stroomtype van uw huishoudelijke netvoeding moet u uw plaatselijke
  DU-1 • Page 2

  verdeler of elektriciteitsmaatschappij raadplegen. Verwijs naar de gebruiksaanwijzingen
  wanneer u het product op batterijenstroom of andere stroombronnen wenst te gebruiken.
  11. AARDLEIDING OF POLARISATIE --- Dit product kan uitgerust zijn met een gepolariseerde
  wisselstroom lijnstekker (waarvan één pin breder is dan de andere). Deze stekker past slechts
  op één manier in het stopcontact. Dit is een veiligheidskenmerk. Indien u de stekker niet
  volledig in het stopcontact kunt stoppen, moet u hem proberen om te draaien. Indien de stekker
  op deze manier nog niet past, moet u een elektricien contacteren om het verouderde
  stopcontact te laten vervangen. Probeer het veiligheidskenmerk van de gepolariseerde stekker
  in geen geval te omzeilen.
  12. BESCHERMING VAN HET NETSNOER ---Het netsnoer moet zo worden geleid dat niemand
  erover kan vallen en het niet door voorwerpen kan worden platgedrukt. Hierbij moet men
  bijzondere aandacht besteden aan het snoer bij de stekker en het punt waar het snoer het
  product verlaat.
  13. WANNEER HET APPARAAT LANGE TIJD NIET WORDT GEBRUIKT -Het netsnoer van dit
  product moet uit het stopcontact worden verwijderd wanneer men het een lange periode niet
  gaat gebruiken.
  14. BLIKSEM --- Voor extra bescherming van dit product tegen bliksemstormen of wanneer het
  onbewaakt achtergelaten en lange tijd niet gebruikt wordt verwijdert men de stekker uit het
  stopcontact en ontkoppelt men de antenne of het kabelsysteem. Dit voorkomt schade aan het
  product door blikseminslag en stroomschommelingen.
  15. STROOMKABELS - Een buitenhuis antennesysteem mag niet worden geplaatst in de
  nabijheid van hoog aangebrachte stroomkabels of andere elektrische licht- of stroomcircuits., of
  waar het op dergelijke stroomkabels of elektrische licht- of stroomcircuits zou kunnen vallen. Bij
  het installeren van een buitenhuis antennesysteem moet men uiterst voorzichtig zijn dergelijke
  stroomlijnen of -circuits niet aan te raken, daar contact ermee fataal zou kunnen zijn.
  16. OVERBELASTING--- overbelast stopcontacten en verlengsystemen niet, daar dit tot gevaar
  voor brand of elektrische shocks kan leiden.
  17. HET BINNENDRINGEN VAN VOORWERPEN EN VLOEISTOFFEN - Stop nooit voorwerpen
  doorheen de openingen van dit product, daar zij gevaarlijke voltagepunten zouden kunnen
  raken en kortsluiting veroorzaken, wat op zijn beurt kan leiden tot brand of elektrische shocks.
  Mors geen enkel soort van vloeistoffen op het product.
  18. HERSTELLING --- Probeer dit product niet zelf te herstellen, daar het verwijderen of
  openmaken van de behuizing u aan gevaarlijke voltages of andere risico's kan blootstellen.
  Raadpleeg voor alle herstelwerken gekwalificeerd dienstpersoneel.
  19. SCHADE DIE MOET HERSTELD WORDEN --- Verwijder in de volgende gevallen de stekker
  van dit product uit het stopcontact en raadpleeg een gekwalificeerde hersteldienst voor
  herstelling:
  A. Wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd.
  B. Indien een vloeistof op het product werd gemorst of een voorwerp in de behuizing is
  gevallen.
  C. Indien het product werd blootgesteld aan regen of water.
  D. Indien het product abnormaal functioneert bij het opvolgen van de gebruiksaanwijzingen.
  Maak uitsluitend instellingen zoals in de gebruiksaanwijzingen beschreven staat.
  Ongeoorloofde instellingen van andere bedieningsknoppen kan leiden tot schade en vergt
  achteraf vaak heel wat extra werk van een gekwalificeerde technicus om het product terug tot
  normale werking te herstellen.
  DU-2 • Page 3

  E. Wanneer het product een opmerkelijke verandering in de werking vertoont - dit geeft de nood
  voor een onderhoudsbeurt aan.
  20. Vervangingsonderdelen -- -Wanneer onderdelen moeten worden vervangen, moet men de
  hersteldienst vragen vervangingsonderdelen te gebruiken die dezelfde veiligheidskenmerken
  hebben als de oorspronkelijke onderdelen. Het gebruik van vervangingsonderdelen met de
  technische gegevens van de fabrikant kan brand, elektrische shocks en andere risico's
  voorkomen.
  21. Veiligheidstest --- Na elke herstel- of onderhoudsbeurt van dit product moet men de
  hersteldienst vragen de door de fabrikant aanbevolen veiligheidstest uit te voeren, om te
  bepalen of het product in een veilige staat van werking is.
  22. HITTE - Dit product moet uit de buurt van warmtebronnen als radiatoren, warmteregisters,
  fornuizen of andere apparatuur die warmte genereert (versterkers inbegrepen) worden
  geplaatst.
  VOORZICHTIG
  ONZICHTBARE LASERSTRALING
  WANNEER GEOPEND OF DE
  SLUITINGEN LOSGEMAAKT.
  VOORKOM BLOOTSTELLING AAN
  STRAAL

  CATEGORIE 1 LASERPRODUCT

  Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA.

  VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET APPARAAT
  VEILIGHEID
  ● Vooraleer u het apparaat begint te gebruiken, moet u controleren of het voltage van het
  apparaat overeenstemt met het voltage van uw netvoeding.
  ● Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact moet u de stekker vastnemen. Nooit aan
  het snoer trekken.
  ● Wanneer de stekker van het apparaat in een stopcontact zit, blijft het apparaat ook wanneer u
  de stroom uitschakelt onder stroomspanning zelfs wanneer u de stroom uitschakelt.
  ● Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer een vloeistof of voorwerp in de behuizing is
  kunnen binnendringen. Het apparaat mag dan niet meer worden gebruikt tot het door ervaren
  vakmensen werd onderzocht.
  ● Maak de behuizing niet open. De laserstralen die door dit apparaat worden gebruikt kunnen de
  ogen beschadigen. Alle herstellingen dienen te gebeuren door gekwalificeerde hersteldiensten.
  DE PLAATSING
  ● Installeer het apparaat waar een goede ventilatie mogelijk is, om oververhitting te voorkomen.
  ● Plaats het apparaat nooit in rechtstreeks zonlicht of vlakbij warmtebronnen.
  ● Plaats het apparaat horizontaal, en zet er nooit zware voorwerpen bovenop.
  ● Om de pick-uplens te beschermen, mag het apparaat niet geplaatst worden in een ruimte waar
  DU-3 • Page 4

  veel stof aanwezig is. Wanneer zich stof op de pick-uplens heeft verzameld, veegt u ze schoon
  met een reinigingsdisk.
  ● Verwijs naar de gebruiksaanwijzingen van de aangekochte reinigingsdisk.
  VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DISKS
  CONDENSATIE
  In de volgende omstandigheden zal zich condens op de pick-uplens vormen:
  ● wanneer het apparaat plots van een koude ruimte naar een warme ruimte wordt verplaatst.
  ● Wanneer het apparaat in een verwarmde kamer wordt gezet, of in de koude lucht van
  airconditioning.
  ● Wanneer het apparaat wordt gebruikt in een vochtige ruimte. In deze gevallen werkt het
  apparaat niet. Verwijder de disk en laat het apparaat ongeveer een uur aan staan zodat het
  vocht kan verdampen.
  HET SCHOONMAKEN
  ● Gebruik een zachte doek met een weinig neutraal detergent om de behuizing, het paneel en de
  bedieningstoetsen schoon te vegen.
  Gebruik nooit schuurpapier, glanspoeder of chemische oplosmiddelen op basis van alcohol of
  benzine.
  HET HANTEREN VAN DISKS
  ● Om te voorkomen dat uw disks vuil worden, mag u de speelzijden ervan niet aanraken.
  ● Kleef geen papier of kleefband op disks.
  ● Houd disks uit de buurt van rechtstreeks zonlicht of warmtebronnen.
  ● Stop uw disks na gebruik steeds terug in hun doosje.
  HET REINIGEN VAN DISKS
  ● Vooraleer u een disk in de lade legt, veegt u hem met een schone doek van het midden naar de
  buitenranden toe schoon.
  ● Gebruik geen oplosmiddelen als verfverdunner, benzine, of in de handel verkrijgbare
  reinigingsproducten of antistatische sprays.
  INHOUD
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ...................................................1- 2
  VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET APPARAAT .................................2
  VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DISKS................................................ ..2
  INHOUD...............................................................................................................3
  LOCATIE VAN DE BEDIENINGSTOETSEN........................................................3
  AFSTANDSBEDIENING.......................................................................................4
  GEBRUIKSAANWIJZINGEN ....................................................................... .....5-8
  DE AFSTANDSBEDIENING VAN CD / MP3.........................................................9
  PROBLEMEN OPLOSSEN ..................................................................................9
  TECHNISCHE SPECIFICATIES ..........................................................................10
  DU-4 • Page 5

  LOCATIE VAN DE BEDIENINGSTOETSEN
  1. Golfband / tunertoets
  2. Geheugenzender neertoets
  3. Stroomindicator
  4. Inslaaptoets
  5. GEQ (de voorgeprogrammeerde equalizermodi
  op volgorde zijn: pas, klassiek, rock, pop, jazz)
  6. FM-antenne
  7. Overslaan op / vooruit zoeken
  Overslaan
  neer/ achteruit zoeken
  8. Timertoets
  9. Geheugenzender optoets
  10. Programmatoets
  11. CD-stoptoets
  12. Afstandssensor
  13. CD weergave / pauzetoets
  14. CD herhaaltoets
  15. Luidspreker
  16. Volume neertoets
  17. Volume optoets
  18. Stroom aan/ uittoets
  19. CD-lade open
  20. Handvat
  21. Wisselstroomcontact
  22. Hoofdtelefoonstekker
  23. Terugsteltoets

  De afstandsbediening

  1

  MUTE

  11

  POWER

  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  MONO/ST

  BAND

  P-DOWN
  BACK

  STOP

  P-UP

  VOL
  NEXT

  VOL

  INTRO

  RANDOM

  REPEAT

  PROG

  SLEEP

  TIMER

  EQ

  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20

  1. Geluid-uit
  2. Rechtstreekse toegang tot track /
  geheugenzender
  3. Golfband tuner
  4. Zendergeheugen neen
  5. CD weergave / pauze
  6. Overslaan neer / achteruit zoeken
  7. CD stop
  8. Willekeurige volgorde
  9. Inslapen
  10. Timer
  11. Stroom aan / uit
  12. Mono / stereo
  13. Volume neer / V14. Geheugenzender op
  15. Overslaan op / vooruit zoeken
  16. Volume op / V+
  17. Intro <CD-modus>
  18. Herhaal
  19. Programma
  20. GEQ (de voorgeprogrammeerde equalizermodi
  op volgorde zijn: pas, klassiek, rock, pop, jazz)
  DU-5 • Page 6

  GEBRUIKSAANWIJZINGEN
  STEREO HOOFDTELEFOONCONTACT
  Om alleen te kunnen luisteren zonder de andere aanwezigen te storen sluit u een
  stereohoofdtelefoon (niet inbegrepen) aan op het stereo hoofdtelefooncontact in de behuizing van
  het apparaat. De ingebouwde luidsprekers zijn automatisch uitgeschakeld zolang een
  hoofdtelefoon op het contact is aangesloten. Let erop dat het volume op een laag niveau instelt
  vooraleer u de hoofdtelefoon opzet. Daarna kunt u het volume geleidelijk verhogen tot op het
  gewenste niveau.
  • Gebruik de hoofdtelefoon niet op hoge volumes. Oorspecialisten adviseren tegen langdurig en
  ononderbroken luisteren met een hoofdtelefoon.
  • Wanneer u een gerinkel in uw oren waarneemt moet u het volume lager zetten of de
  hoofdtelefoon afzetten.
  • In potentieel gevaarlijke situaties moet u uiterst voorzichtig zijn of de hoofdtelefoon tijdelijk
  afzetten.
  • Indien uw hoofdtelefoon van het openluchttype is waarbij u de buitengeluiden blijft horen, mag
  het volume niet zo hoog worden ingesteld dat u de omgevingsgeluiden niet meer kan horen.
  LUISTEREN NAAR DE RADIO
  1. Trek de FM-telescoopantenne volledig uit.
  2. Druk op de toets BAND om de radiomodus binnen te komen. Druk nogmaals om de gewenste
  golfband te selecteren: AM of FM.
  3. Druk op de toets Skip Up/ Down om op een zender af te stemmen.
  4. Druk éénmaal op ST/ MONO om de huidige modus op de afstandsbediening te zien. Druk
  opnieuw om af te wisselen tussen de modi FM STEREO en MONO.
  5. Gebruik de knop Volume om het niveau als gewenst in te stellen.
  Om automatisch naar zenders te zoeken (automatische zoekfunctie)
  Houd de toets SKIP UP
  of
  SKIP DOWN ingedrukt. Het apparaat zoekt de golfband op- of
  neerwaarts af en stopt bij de ontvangst van sterke signalen. Om het zoeken manueel te stoppen
  drukt u nogmaals op SKIP UP
  of
  SKIP DOWN.
  Het is mogelijk dat de automatische zoekfunctie niet stopt bij zenders met een zwak signaal.
  Hints voor een betere ontvangst

  AM - De AM-antenne bevindt zich binnenin de behuizing. Wanneer de AM-ontvangst zwak is
  probeert u het hele apparaat te draaien tot de antenne naar de zender is gericht.
  FM - Verander de richting van de FM-telescoopantenne tot u de beste ontvangst bekomt. Om
  naar een FM-stereozender met een zwak signaal te luisteren kunt u de MONO proberen te
  schakelen. Normaal gezien gaat dit de ontvangst verbeteren, hoewel de klank niet langer in stereo
  wordt uitgezonden.
  DU-6 • Page 7

  Het programmeren van zenders in het geheugen
  1 Druk op BAND om de gewenste golfband te selecteren.
  2 Druk op SKIP UP
  of SKIP DOWN
  om op de gewenste zender af te stemmen.
  3 Druk éénmaal op PROGRAM om de Programmeermodus voor de geheugenzenders binnen te
  komen.
  Druk op PRESET UP/ DOWN om een geheugenlocatie te kiezen. Druk op de toets PROGRAM
  om de gevonden frequentie in de gekozen geheugenlocatie op te slaan.
  4 Herhaal de stappen 2 tot 3 om andere zenders in het geheugen te programmeren.
  U kunt een maximum van 10 FM- en 10 AM-zenders in het geheugen opslaan.
  LUISTEREN NAAR EEN CD/MP3
  Gewone weergave
  1. Druk op de toets Power . De stroomindicator 'On' gaat branden.
  2. Open de cd-lade en plaats een cd of MP3 met de labelzijde naar boven gericht op de
  middenspoel.
  3 Sluit de cd-lade. De disk draait even. Daarna stopt de disk en wordt het totaal aantal tracks op
  de disk op het display aangegeven.
  4. Druk op de toets Play/Pause
  om de weergave te starten en de weergave begint vanaf track
  1.
  5. Stel het volume als gewenst in.
  6. De weergave gaat verder tot alle tracks zijn weergegeven, waarna de disk stopt en het display
  weerom het totaal aantal tracks op de disk aangeeft. U kunt de disk ook eerder stoppen door op
  eender welk ogenblik op de toets Stop
  te drukken.
  7. Wanneer de afwerking die, de CD deur opent en uw schijf uit de speler verwijdert luistert.
  Het pauzekenmerk
  Het pauzekenmerk staat u toe de weergave van een disk tijdelijk te onderbreken en daarna de
  weergave vanaf dat exacte punt te hervatten. Druk tijdens de weergave op de toets Play/Pause
  om het pauzekenmerk te activeren. Het tracknummer begint op het display te knipperen. De
  klank stopt terwijl de disk blijft draaien. Druk nogmaals op de toets Play/Pause
  om de pauze
  te annuleren en de gewone weergave te hervatten. Het tracknummer stopt dan ook met
  knipperen.
  OPMERKING: Onthoud dat in de pauzemodus de disk blijft draaien, ook al hoort u geen geluid.
  Vergeet niet de pauzemodus uit te schakelen om te voorkomen dat de motor teveel gaat slijten en
  om de batterijen te sparen.
  DE WEERGAVE VAN CD-R / CD-RW
  CD-RW-disks kunnen op dit apparaat worden weergegeven.
  OPMERKING:
  "De mogelijkheid tot weergave van CD-R / CD-RW in dit apparaat is afhankelijk van de kwaliteit
  van de media, de gebruikte cd-brander en de toegepaste software".

  DU-7 • Page 8

  GEBRUIKSAANWIJZINGEN
  De toetsen overslaan / zoeken
  Tijdens de weergave van CD of MP3 drukt u éénmaal op de toets Skip Up
  / Search Forward
  om naar het begin van het volgende nummer over te gaan. Blijf op deze toets drukken om
  vooruit naar andere nummers te verspringen tot u bij het gewenste nummer bent gekomen.
  Druk tijdens de weergave éénmaal op de toets Skip Down/ Search Backward om naar het begin
  van het huidige nummer terug te keren. Druk een tweede maal om terug te keren naar het begin
  van het voorgaande nummer. Blijf herhaaldelijk drukken om telkens achteruit naar een voorgaand
  nummer te verspringen tot u bij het gewenste nummer bent gekomen.
  Bij de weergave van MP3 drukt u op de toets PRE-UP of PRE-DN om het albumnummer te
  veranderen.
  Bij de weergave van CD houdt u de toets Skip Up / Search Forward
  of Skip Down / Search
  Backward
  tijdens de weergave ingedrukt om snel vooruit of achteruit op de disk naar een
  specifieke passage in een nummer te zoeken dat u wilt overslaan of opnieuw beluisteren.
  Het zoeken op hoge snelheid duurt zolang de toetsen ingedrukt blijven.
  De normale weergave hervat wanneer beide toetsen worden losgelaten.
  OPMERKING: Het weergavevolume wordt tijdens het zoeken op hoge snelheid automatisch
  verlaagd.
  Om de weergave van een disk vanaf een bepaalde track te beginnen, moet u wachten tot het
  display het totaal aantal tracks op het display aangeeft en dan herhaaldelijk op de toets Skip
  Up/Search Forward
  of Skip Down/Search Backward .
  drukken tot het gewenste tracknummer op het display verschijnt.
  Druk op de toets Play/Pause
  om de weergave van dat nummer te beginnen.
  Herhaalde weergave
  Dit kenmerk staat u toe de weergave van een enkele track of de hele disk voortdurend te
  herhalen.
  Om een enkele track te herhalen drukt u eenmaal op de toets “Repeat 1”De indicator Repeat
  begint op het display te knipperen. Selecteer de track die u wilt herhalen en druk dan op de toets
  Play/Pause
  om de weergave te starten. De geselecteerde track wordt nu voortdurend herhaald
  tot u de herhaalfunctie annuleert of op de toets Stop
  drukt.
  Om de hele disk te herhalen drukt u op de toets Repeat tot de indicatoren "REPEAT ALL " op het
  display verschijnen. Druk dan op de toets Play/Pause
  om de weergave te starten. De hele disk
  wordt nu voortdurend herhaald.
  Tijdens de weergave van Mp3 drukt u driemaal op de toets Repeat om de indicator "REPEAT
  ALBUM" op de display te zien verschijnen. Druk daarna op de toets Play/ Pause
  om de
  weergave indien nodig te starten. Het geselecteerde ALBUM wordt dan voortdurend herhaald.
  Om de herhaalde weergave te annuleren drukt u op de toets Repeat tot de indicator REPEAT niet
  langer op het display is aangegeven. De herhaalfunctie kan ook worden geannuleerd door te
  drukken op de toets Stop
  .

  DU-8 • Page 9

  Introweergave
  Druk in de weergavemodus op de toets INTRO van de afstandsbediening om de modus
  introweergave te starten. INTRO verschijnt op de display en het apparaat begint met de weergave
  van de eerste 10 seconden van elk nummer. Druk een tweede maal op INTRO om de GEWONE
  weergave te hervatten.
  Weergave in willekeurige volgorde
  Druk op de toets RANDOM om de weergave van de nummers in een willekeurige volgorde te
  starten. Druk een tweede maal op de toets RANDOM om de GEWONE weergave te hervatten.
  EQ-instellingen
  Druk op GEQ van de afstandsbediening om een EQ-modus te selecteren in de onderstaande
  volgorde:
  PAS
  KLASSIEK
  ROCK
  POP
  JAZZ
  Geprogrammeerde weergave
  De cd-speler in dit apparaat heeft een programmeerbaar geheugen met 64 sporen waarop u tot 64
  tracks uit eender welke disk in de gewenste volgorde kunt programmeren. Om tracks te
  programmeren moet de speler in de stopmodus zijn geschakeld. Wanneer de disk speelt drukt u
  op de toets Stop
  om de weergave te stoppen en gaat u verder als volgt:
  In de CD-modus:
  1. Druk op de toets PROGRAM om naar de PROGRAMMAMODUS over te gaan.
  2. Druk op de toets Skip Up
  of Skip Down
  om een track NR. te selecteren.
  3. Druk op de toets PROGRAM om dat track NR. op te slaan.
  4. Herhaal de stappen 2 tot 3 om nog andere nummers te programmeren.
  In de Mp3-modus:
  1. Druk op de toets PROGRAM om naar de PROGRAMMAMODUS over te gaan. Het ALBUM NR.
  knippert.
  2. Druk op de toets Skip Up
  of Skip Down
  om een album NR. te kiezen.
  3. Druk opnieuw op de toets PROGRAM om een track Nr. te zien knipperen.
  4. Druk op de toets Skip Up
  of Skip Down
  om deze track NR. te selecteren.
  5. Druk op de toets PROGRAM om het track NR. op te slaan.
  6. Herhaal de stappen 2 tot 5 om andere nummers te programmeren.
  Om de geprogrammeerde nummers na te kijken drukt u op de toets program.
  Om dit programma te wissen drukt u eerst op de toets Program en dan op de toets Stop, opent u
  de cd-lade of schakelt u de stroom van het apparaat uit.
  Het instellen van de klok
  Wanneer de adapter is aangesloten en de stroom uit is geschakeld drukt u 1 secondelang op de
  toets PROGRAM om de instelmodus voor de klok binnen te komen. Druk op de toets Skip Down
  om het uur in te stellen en op Skip Up
  om de minuten in te stellen.
  Druk tenslotte op de toets PROGRAM om de tijd in het geheugen op te slaan.

  DU-9 • Page 10

  Het instellen van de timer
  Het apparaat kan op een ingestelde tijd automatisch worden aan- of uitgeschakeld. Schakel de
  stroom uit en druk 1 secondelang op de toets Timer om de instelmodus voor de timer binnen te
  komen. Druk op de toets Skip Down
  om het uur in te stellen en op Skip Up
  om de minuten
  in te stellen. Druk op de toets Timer om de tijd in het geheugen op te slaan.
  De inslaapmodus
  Deze functie schakelt het apparaat na een bepaalde duur automatisch uit. Telkens wanneer u op
  de toets Sleep drukt, verandert de inslaapduur in minuten als volgt: 90, 60, 45, 30, 15, UIT.
  DE AFSTANDSBEDIENING VAN CD / MP3
  1. De toetsen PROGRAM, PLAY/PAUSE, STOP, REPEAT, SLEEP, TIMER, BAND, POWER, PDOWN, P- UP, VOL- en VOL+
  Deze toetsen hebben dezelfde functie als de overeenkomstige toetsen op het paneel van het
  hoofdtoestel.
  2. BACK/ NEXT
  Deze toetsen hebben dezelfde functie als de toetsen Skip Up/ Search Forward en Skip
  Down/Search Backward van het hoofdtoestel.
  3. De toets INTRO
  Druk in de weergavemodus op de toets INTRO om de modus introweergave te starten. Het
  apparaat geeft dan de eerste 10 seconden van elk nummer weer. Druk een tweede maal op de
  toets INTRO om de GEWONE weergave te hervatten.
  4. De CIJFERTOETSEN 0- 9
  Elk muzieknummer kan ook voor de weergave worden geselecteerd met behulp van de
  cijfertoetsen 0- 9. Om muzieknummers met een getal boven de 10 te selecteren, voert u
  eenvoudig achtereenvolgens beide cijfers in. Om bijvoorbeeld 15 te selecteren drukt u dus
  eenvoudig op "1" en op "5", om 10 te selecteren, druk "1" en "0", om 105 te selecteren, druk "1"
  en "0" en "5"
  5. De toets GELUID-UIT
  Om af te wisselen tussen de klankoutput aan / uit.
  6. De EQ-toets
  Druk op GEQ om een EQ-modus in deze volgorde te selecteren: PAS, KLASSIEK, ROCK, POP,
  JAZZ.
  7. De toets MONO/ ST
  Om in de modus FM-golfband af te wisselen tussen MONO / STEREO.
  8. De toets willekeurige volgorde
  Druk op de toets RANDOM om de weergave van de nummers in een willekeurige volgorde te
  starten. Druk nogmaals om de gewone weergave te hervatten.

  DU-10 • Page 11

  PROBLEMEN OPLOSSEN
  Symptoom
  Radio
  Storingen of vervormde
  klank bij FM- of
  AM-uitzendingen.

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Niet goed op de zender
  afgestemd in AM of FM.
  FM: stokantenne is niet
  uitgetrokken.
  AM: staafantenne is niet
  goed gepositioneerd.

  Stem opnieuw af op de AM- of
  FM-zender.
  Trek de FM-stokantenne volledig
  uit.
  Draai het toestel tot u de beste
  ontvangst bekomt.

  De indicator FM
  STEREO gaat niet
  branden.

  De schakelaar BAND is
  geschakeld naar de
  stand
  FM.
  De functieschakelaar is
  niet naar RADIO
  geschakeld.
  Volume op het minimum.

  Schakel de schakelaar BAND
  naar de stand FM ST.

  AM of FM, geen klank.

  Compact diskspeler
  Cd-speler geeft cd niet
  weer.

  Functieschakelaar is niet
  naar CD geschakeld.
  Geen cd ingezet of cd
  verkeerd ingezet.
  Disk is vuil of gekrast.

  Schakel de functieschakelaar
  naar RADIO.
  Verhoog het volume.

  Schakel de functieschakelaar
  naar CD.
  Zet een cd in met de labelzijde
  naar boven gericht.
  Cd verspringt tijdens de
  Veeg disk schoon met een doek
  weergave.
  of probeer een andere disk.
  Wanneer u er niet in slaagt een probleem met behulp van het hoofdstuk Problemen
  oplossen (zie boven) te verhelpen, drukt u op de toets reset op de linkerzijde van het
  toestel. Hierdoor stelt u alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen, waardoor
  alle instellingen van de gebruiker worden gewist.

  DU-11 • Page 12

  SPECIFICATIES
  Model : AJ-P4270R
  TECHNISCHE SPECIFICATIES
  FM-gedeelte
  Afstembereik:
  Bruikbare gevoeligh:
  Antenne:

  88 MHz -108 MHz
  20 dbµ
  Telescopisch

  MW-gedeelte
  Afstembereik:
  Bruikbare gevoeligh:
  Antenne:

  531 kHz - 1602 kHz
  61 dB/M
  Ferrietstaaf

  Versterker
  Stroomoutput (bij 10% THD):
  Max. Outputkracht:
  Hoofdtelefoon:

  1,1 W
  1,3 W
  32 ohm

  Cd-gedeelte
  Laser:
  Verhouding klank / storingen:
  Harmonische vervorming:
  Wow en flutter:

  Semi-conductor laser (760 - 800 zm)
  50 dB(1 kHz, 0 dB)
  0,5%(1 kHz, 0 dB)
  Onmeetbaar

  ALGEMEEN
  Stroomvereisten:
  Max. Stroomverbruik:
  Afmetingen hoofdtoestel:
  Gewicht hoofdtoestel:

  Wisselstroom 230 V, 50 Hz
  20 W
  375 (L) x 198 (B) x 133 (H) mm
  2,0 kg

  AFSTANDSBEDIENING
  Stroomvereisten: Gelijkstroom: 12 V (8 X 1,5 V batterijen van het type "AAA")
  Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande berichtgeving worden
  gewijzigd.

  DU-12


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Akai AJ-P4270R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Akai AJ-P4270R in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,66 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info