Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1 • Page 2

  VEILIGHEIDSVOORZORGEN
  De bliksemschicht met het pijlsymbool
  in een gelijkbenige driehoek wijst de
  consument op de aanwezigheid binnenin
  de behuizing van dit product van
  ongeïsoleerde, “gevaarlijke” voltages, die voldoende
  sterk kunnen zijn om een gevaar voor elektrische
  shocks bij mensen te betekenen.

  WAARSCHUWING
  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
  SCHOKKEN. NIET OPENEN.
  WAARSCHUWING: OM HET GEVAAR VOOR
  ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, DE
  BEHUIZING (OF HET CHTERPANEEL) NIET VERWIJDEREN.
  ER BEVINDEN ZICH GEEN GEBRUIKERSCOMPONENTEN
  BINNENIN HET APPARAAT. RAADPLEEG VOOR
  O N D E R H O U D E N R E PA R AT I E U I T S L U I T E N D
  GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

  The exclamation point within a triangle
  alerts you to the presence of important
  operating, maintenance and servicing
  instructions in this user’s manual.

  Waarschuwing: OM EEN RISICO VOOR BRAND OF ELEKTROCUTIE TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT
  NIET AAN REGEN OF VOCHTIGHEID WORDEN BLOOTGESTELD.
  VOORZICHTIG: GEVAAR VAN EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ VERKEERD WORDT VERVANGEN. VERVANG SLECHTS
  MET HET ZELFDE OF HET TYPE EQUIVALEN.
  Het symbool voor Klasse
  II (dubbel geïsoleerd)

  VOORZICHTIG
  ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER
  GEOPEND EN SLUITKLEMMEN LOSGEMAAKT.
  VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL

  Dit symbool betekent dat het apparaat voldoet
  aan de Europese richtlijnen voor veiligheid
  en elektrische storingen.

  INFORMATIE BETREFFENDE DE PLAATSING

  • Gebruik dit apparaat niet in plaatsen die extreem heet, koud, stoffig of vochtig zijn.
  • Zet dit apparaat neer op een vlakke, effen ondergrond.
  • Let erop dat de luchtstroom van dit apparaat niet wordt belemmerd door het in een gesloten kast, vlakbij
  een bed, tapijt of gordijnen te zetten of af te dekken met een doek.
  • Het is mogelijk dat het beeld storingen ondervindt van radiofrequentie uit de omgeving.

  INFORMATIE BETREFFENDE DE VEILIGHEID

  • Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact verwijdert. Door
  aan het snoer te trekken kan het beschadigd worden, wat gevaarlijk is.
  • Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat lange tijd niet gaat gebruiken.
  • De stekker wordt gebruikt om het apparaat volledig van de netvoeding los te koppelen. Zolang de stekker in
  een stopcontact zit is het apparaat gebruiksklaar en mogen de ventilatieopeningen niet worden belemmerd.
  Trek de stekker volledig uit het stopcontact om het apparaat van de netvoeding los te koppelen.
  • Wanneer het LED-controlelampje uit is, weet u dat het apparaat volledig van de netvoeding is
  losgekoppeld.
  • Elektrische apparaten mogen niet aan druppelende of spattende vloeistoffen worden blootgesteld
  en voorwerpen die met water gevuld zijn –zoals vazen– mogen niet bovenop apparatuur worden
  neergezet.
  • Laat een afstand van minstens 60 mm rondom dit apparaat voor een goede ventilatie.
  • De ventilatieopeningen mogen niet worden belemmerd door ze af te dekken met kranten, tafelkleden,
  gordijnen enz.
  • Zet geen brandende voorwerpen zoals kaarsen bovenop het apparaat neer.
  • Denk bij het wegwerpen van batterijen aan het milieu.
  • Dit apparaat is bestemd voor gebruik in gematigde klimaten.

  INFORMATIE OVER CONDENSVORMING

  • Wanneer dit apparaat een in verwarmde, vochtige ruimte staat kunnen waterdruppeltjes of condens zich
  binnenin het apparaat vormen. Het is mogelijk dat dit apparaat niet functioneert wanneer binnenin condens
  aanwezig is. Laat in dit geval het apparaat 1-2 uur staan tot alle vocht is opgedroogd voordat u het weer
  in gebruik neemt.

  HET INFORMATIEPLAATJE OP HET APPARAAT

  • Het informatieplaatje bevindt zich op de achterzijde van het apparaat.
  WAARSCHUWING: Trek ingeval van problemen meteen de stekker uit het stopcontact en vraag
  advies aan een gekwalificeerde reparatietechnicus.
  NL - 1 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  VEILIGHEIDSVOORZORGEN..............................................................................2
  DE INSTALLATION..............................................................................................3


  Verwijderen van het onderstel........................................................................3  Wandmontage................................................................................................3

  OM TE STARTEN..................................................................................................4
  HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING..................................................5
  BEDIENINGSGIDS VOOR HET APPARAAT..........................................................6
  AANSLUITEN VAN EEN TV-ANTENNE.................................................................7
  AANSLUITEN VAN HET NETSNOER....................................................................7
  DE WERKING VAN HET APPARAAT.....................................................................8


  Inschakelen van het apparaat..........................................................................8  Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt...........................................8

  DISPLAY...............................................................................................................8
  INSTELLINGEN VAN TV............................................................................... 9 - 12


  Het instelmenu...............................................................................................9  Het instelmenu van tv..................................................................................10  Beeldmenu...................................................................................................11  Geluidsmenu................................................................................................12

  TELETEKST................................................................................................. 13 - 14
  AANSLUITINGEN...................................................................................... 15 - 16


  Aansluiting naar apparatuur met een composiet (gele RCA-type)  video-uitgang...............................................................................................15  Aansluiting naar bronnen met scart..............................................................15  Aansluiting naar een pc ...............................................................................16

  HET GEBRUIK VAN EEN HOOFDTELEFOON ...................................................16
  SPECIFICATIES...................................................................................................17
  GIDS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN..............................................18

  NL - 2 • Page 4

  DE INSTALLATION
  VERWIJDEREN VAN HET ONDERSTEL

  WAARSCHUWING: de lc-display is uiterst breekbaar en moet tijdens het verwijderen van het onderstel
  zeer voorzichtig gehanteerd worden. Let erop dat geen harde of scherpe voorwerpen of eender wat
  met de lc-display in contact komt, waardoor hij gekrast of beschadigd zou kunnen raken. Oefen
  NOOIT druk op de voorzijde van het apparaat uit, omdat het scherm kan barsten.
  1. Ontkoppel alle kabels of snoeren die op het apparaat zijn aangesloten.
  2. Leg het apparaat neer op een vlakke ondergrond, zodat de achterzijde naar boven is gericht.
  Vergeet niet een zachte ondergrond onder het scherm te maken (bijvoorbeeld met een kussen
  of dik stuk piepschuim).
  3. Draai de vier schroeven los en verwijder het ONDERSTEL van de tv.

  WANDMONTAGE

  Dit apparaat voldoet aan de VESA-normen en werd ontworpen voor wandmontage met behulp van
  een montagekit van 100mm x 100mm voor flatpanel-tv’s dat eveneens voldoet aan de VESA-normen
  (afzonderlijk verkrijgbaar). Monteer dit apparaat volgens de richtlijnen die bij het montagekit werden
  geleverd.

  Vier
  montagegaten

  NL - 3 • Page 5

  OM TE STARTEN
  HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

  • Richt de afstandsbediening naar de AFSTANDSSENSOR op het apparaat.
  • In een zeer helder verlichte ruimte is het mogelijk dat de SENSOR VAN DE AFSTANDSBEDIENING
  niet goed functioneert.
  • De reikwijdte van de afstandsbediening is ongeveer 5 meter (16 voet).
  Verwijder het beschermende plastic lipje alvorens de afstandsbediening te gebruiken.

  HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

  1. Open het batterijdeurtje. 2. Zet een batterij van het type “CR2025” (3V) in.

  HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

  De reikwijdte van de afstandsbediening wordt merkelijk korter wanneer de batterijen bijna leeg zijn.
  Het is dan tijd om de batterijen te vervangen.
  Opmerkingen:
  • Wanneer de afstandsbediening lange tijd niet zal worden gebruikt moet men de batterijen verwijderen,
  om schade te voorkomen door corrosie als gevolg van batterijlekkage.
  • Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen samen. Gebruik nooit batterijen van verschillende types zoals
  ALKALINE, standaard (KOOLSTOFZINK) of herlaadbare (NIKKELCADMIUM) batterijen samen
  • Corrosie, oxidatie, batterijlekkage en andere geleidelijke zuuraantastingen van deze aard doen de
  garantie teniet.
  • Denk aan het milieu wanneer u oude batterijen wegwerpt. Respecteer de plaatselijke wetgeving of
  reglementering betreffende het wegwerpen van batterijen.
  WAARSCHUWING:
  • Werp batterijen niet in vuur omdat zij kunnen lekken en/of ontploffen.
  • Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals rechtstreeks zonlicht,
  vuur en dergelijke.

  OPGELET:
  Gevaar voor ontploffing wanneer een verkeerd soort batterijen is ingezet. Vervang uitsluitend door
  batterijen van hetzelfde of equivalente type.

  Geen recht op garantie bestaat voor schade die het gevolg
  is van corrosie, oxidatie, batterijlekkage en enig ander
  geleidelijk inwerkend defect.
  Battterijen niet
  weggooien, maar
  inleveren als KCA.

  NL - 4 • Page 6

  HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

  1) Cijfertoetsen (0 - 9)
  Worden gebruikt voor het selecteren van tvzenders.
  2) De CURSORTOETSEN ( , , , )
  Indrukken om selecties in een menuvenster
  te highlighten en bepaalde instellingen te
  wijzigen.
  De toets MENU
  Indrukken om het menu op het scherm te zien.
  3) De toets CH + / CH –
  Indrukken om het geluid uit te schakelen.
  4) De toets DISPLAY
  Indrukken om de statusinformatie over de
  disk op het scherm te zien.
  De toets INDEX
  Indrukken om het paginanummer van de
  index van Teletekst te selecteren.
  5) De toets FORMAT
  Indrukken om het afbeeldingsformaat te
  selecteren.
  De toets SIZE
  Indrukken om de lettergrootte van Teletekst op het
  scherm in te stellen.

  6) De toets HOLD
  Indrukken om de automatische paginawisseling
  van Teletekst te stoppen.
  muzieknummers op een disk te selecteren.
  7) De toets SLEEP
  Voor het instellen van de INSLAAPTIMER. Het apparaat
  blijft gedurende de ingestelde tijd INGESCHAKELD
  en schakelt daarna automatisch uit.
  8) De toets TV / TEXT
  Indrukken om over te gaan naar de tv-modus en
  Teletekst.
  9) De toets FUNCTION
  Herhaaldelijk indrukken om achtereenvolgens
  TV / AV1 / AV2/SCART / PC te selecteren.
  10) De toets STANDBY/ON
  Indrukken om het apparaat IN te schakelen of in
  de modus STAND-BY te schakelen.
  11) De toets MUTE
  Indrukken om het geluid uit te schakelen,
  nogmaals drukken om het geluid weer in te
  schakelen.
  12) De toets LAST CH
  Herhaaldelijk indrukken om af te wisselen
  tussen de twee laatst bekeken zenders.
  De toets REVEAL
  Indrukken om verborgen antwoorden van een
  quiz of spelpagina’s van Teletekst te zien.
  13) De toetsen VOLUME (–/+)
  Indrukken om het volume op het gewenste niveau
  in te stellen.
  14) De toets CANCEL
  Indrukken om het menu van Teletekst te
  verlaten.
  De toets EXIT
  Indrukken om het menu te verlaten en
  rechtstreeks terug te keren naar het voorgaande
  beeldscherm.
  15) De toets MIX
  Indrukken om Teletekst tegelijkertijd met een tvprogramma op het scherm te zien.
  16) De toets PICTURE
  Indrukken om uit voorgeprogrammeerde
  instellingen voor de schermdisplay te
  selecteren (standaard, dynamisch, zacht,
  film of op maat) in overeenstemming met
  de inhoud die u bekijkt.
  17) De toets
  Indrukken om Mono/Stereo – Dual I/II rechtstreeks
  te selecteren.
  18) De toets SOUND
  Indrukken om te selecteren uit de
  voorgeprogrammeerde geluidsinstellingen
  (op maat, standaard, stem, muziek of theater)
  in overeenstemming met de inhoud die u
  bekijkt.
  19) De RODE/GROENE/GELE/BLAUWE toetsen
  Indrukken om snel naar de overeenkomstige
  pagina van Teletekst over te gaan.

  NL - 5 • Page 7

  BEDIENINGSGIDS VOOR HET APPARAAT

  1) De toets / I
  Voor het in- en uitschakelen van het
  apparaat.
  2) De toets MENU
  Indrukken om het tv-menu op het scherm te
  zien.
  3) De toets FUNCTION button
  Herhaaldelijk indrukken om achtereenvolgens
  TV / AV1 / AV2/SCART / PC te selecteren.
  4) De toetsen CH ( / )
  Indrukken om andere tv-zenders te kiezen.
  5) De toetsen + VOLUME –
  Om het volumeniveau in te stellen.
  6) Kleuren LCD-scherm

  7) Afstandssensor
  Zorg ervoor dat deze sensor niet wordt
  belemmerd of de afstandsbediening werkt
  niet.
  8) Verwijderbare staander
  9) Netsnoer
  10) Audiocontact (PC IN)
  11) MONITOR/VGA contact (PC IN)
  12) SCART-contact (AV IN 2)
  13) De contact VIDEO IN (AV IN 1)
  14) De contact AUDIO IN (rechts/links) (AV IN
  1)
  15) Het contact PHONES (hoofdtelefoon)
  16) Contact voor de tv-antennekabel - coaxiale
  tv-antenne ingang

  NL - 6 • Page 8

  AANSLUITEN VAN EEN TV-ANTENNE
  AANSLUITEN VAN EEN TV-ANTENNE / KABEL / SATELLIET

  Om de tv-zenders correct te kunnen bekijken moet een signaal worden ontvangen via één van de
  volgende bronnen:
  - Een binnen- of buitenantenne
  - Een kabelsysteem
  - Een satellietsysteem
  Opmerking:
  Voor het ontvangen van tv-uitzendingen
  bevelen wij een vaste buitenantenne aan.
  Ingeval u een tijdelijke antenne gebruikt, moet
  u ervoor zorgen dat u een antenne koopt met
  voldoende vermogen om ook in gebieden met
  een zwak signaal te kunnen ontvangen. Alleen
  wanneer u zich vlakbij een zender bevindt
  kan een tijdelijke antenne een even sterk
  signaal als een vaste antenne genereren.

  Satelliet, kabel of
  tv-antenne naar het
  contact TV ANTENNA
  (kabel niet
  meegeleverd)

  AANSLUITEN VAN HET NETSNOER
  AANSLUITEN VAN HET NETSNOER

  • Stop de stekker van het wisselstroom netsnoer in een stopcontact.
  • Druk op de toets STAND BY/ON van het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat in te
  schakelen.
  Opmerkingen:
  • Let erop dat de stekker van het wisselstroom
  netsnoer uit het stopcontact is verwijderd en
  de tv is uitgeschakeld voordat u aansluitingen
  maakt.
  • Zorg ervoor dat alle componenten correct zijn
  aangesloten.
  • Gelieve de stekker van het wisselstroom netsnoer
  uit het stopcontact te verwijderen wanneer u
  het apparaat lange tijd niet gaat gebruiken.
  • Dit apparaat mag niet worden blootgesteld
  aan druppelende en spattende vloeistof en
  voorwerpen die met water gevuld zijn, zoals
  vazen, mogen niet op het apparaat worden
  neergezet.
  • De stekker wordt gebruikt om het apparaat van
  de stroomvoeding los te koppelen en moet te
  allen tijde toegankelijk zijn. Verwijder de stekker
  uit het stopcontact om het apparaat volledig van
  de stroomvoeding los te koppelen.

  NL - 7

  Naar
  wisselstroom
  stopcontact • Page 9

  DE WERKING VAN HET APPARAAT
  INSCHAKELEN VAN HET APPARAAT

  Druk nadat het wisselstroom netsnoer op het stopcontact is aangesloten op de toets / I op de linkerzijde
  van het apparaat of STAND BY/ON op de afstandsbediening om het in te schakelen. Druk op de toets
  FUNCTION om de gewenste modus te selecteren (TV, AV1, AV2/SCART of PC).

  WANNEER U HET APPARAAT VOOR HET EERST INSCHAKELT

  De eerste keer dat u het apparaat inschakelt gaat het
  systeem rechtstreeks over naar de modus automatische
  scan. Volg eenvoudig de instructies die als hieronder
  aangegeven op het scherm verschijnen om op zenders af
  te stemmen.
  1. Gebruik de toets
  of
  om het gewenste land te
  selecteren.
  2. Gebruik de toets
  om “Auto tune” (automatisch
  afstemmen) te selecteren.
  3. Controleer of de RF-antenne correct is aangesloten op
  het ingangcontact TV ANTENNA op de achterzijde
  van de tv en druk op de toets
  Het systeem begint
  automatisch te scannen naar tv-zenders en de gevonden
  zenders te sorteren en in het geheugen op te slaan.
  Nadat het scannen en sorteren voltooid is geeft de tv de
  eerste opgeslagen zender op het scherm aan.

  Netherlands

  Netherlands

  DISPLAY
  DISPLAY- INFORMATIE

  Dit is de display- informatie die onderaan het tv-scherm wordt aangegeven naargelang de
  werkingsstatus.
  Symbool

  Symbool Tv-display

  Tv-display

  Nicam-modus

  BEELDMENU

  Stereo

  Stereomodus

  GELUIDSMENU

  Mono

  Monomodus

  INSTELMENU

  Modus
  geluid-uit

  INSTELMENU TV

  NL - 8 • Page 10

  INSTELLINGEN VAN TV
  HET INSTELMENU

  1. Druk op de toets MENU.
  2. Gebruik de toets
  of
  om SETUP (instellingen) te selecteren en druk dan op de toets
  om
  de instelling binnen te gaan.
  of
  om een optie (taal, achtergrond, inslaaptimer, land, Teletekst taal,
  3. Gebruik de toets
  terugstellen van de instellingen) te selecteren en wijzig deze opties met behulp van de toetsen
  of .
  4. Druk op de toets MENU om terug te keren naar het voorgaande menu en herhaal stap 3 om
  andere instellingen te wijzigen.
  5. Druk om het HOOFDMENU te verlaten en terug te keren naar het gewone scherm op de toets
  EXIT van de afstandsbediening.
  In de tv-modus
  Language
  : voor het selecteren van de gewenste taal.
  Background
  : voor het selecteren van doorzichtige /
  ondoorzichtige menu’s op het scherm.
  Sleep timer
  : voor het selecteren van een tijd waarna het
  apparaat automatisch overgaat naar stand-by:
  uit -> 5 - - - - -> 90 --> 120.
  Country
  : voor het selecteren van een land uit: VK /
  Duitsland / Zwitserland / Netherland / Italië /
  Frankrijk / Hongarije.
  TXT Language : voor het selecteren van een taal voor Teletekst
  uit: West / Oost / Russisch / Arabisch / Farsi.
  Restore setting : voor het terugstellen van de tv naar de
  oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

  Tv-modus

  IIn de modus PC
  Language
  : voor het selecteren van de gewenste taal.
  Background
  : voor het selecteren van doorzichtige /
  ondoorzichtige menu’s op het scherm.
  Sleep timer
  : voor het selecteren van een tijd waarna het
  apparaat automatisch overgaat naar stand-by:
  uit -> 5 - - - - -> 90 --> 120.
  Restore setting : voor het terugstellen van PC naar de
  oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

  Pc-modus

  IIn de modus AV
  Language
  : voor het selecteren van de gewenste taal.
  Background
  : voor het selecteren van doorzichtige /
  ondoorzichtige menu’s op het scherm.
  Sleep timer
  : voor het selecteren van een tijd waarna het
  apparaat automatisch overgaat naar stand-by:
  uit -> 5 - - - - -> 90 --> 120.
  Restore setting : voor het terugstellen van AV naar de
  oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

  NL - 9

  Best resolution

  1680x1050x60

  De modus AV • Page 11

  INSTELLINGEN VAN TV
  HET INSTELMENU VAN TV (alleen in de tv-modus)

  1. Druk op de toets MENU.
  of
  om het item TV SETTING (tv-instellingen) te selecteren en druk dan op
  2. Gebruik de toets
  om de instelling binnen te gaan.
  de toets
  of
  om een optie (programmanummer, zendernaam, kanaal wijzigen,
  3. Gebruik de toets
  kleurensysteem, geluidssysteem, automatisch afstemmen, handmatig afstemmen, fijn, overslaan,
  of
  .
  AFC) te selecteren en stel deze opties in met behulp van de toets
  4. Druk op de toets MENU om terug te keren naar het voorgaande menu en herhaal stap 3 om
  andere instellingen te maken.
  5. Druk om het HOOFDMENU te verlaten en terug te keren naar het gewone scherm op de toets
  EXIT van de afstandsbediening.
  Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar in de tv-modus.
  Tv-modus
  Program no : om de tv-zenders in geheugenlocaties van 1-99
  op te slaan.
  Zendernaam : Zendernaam: voor het invoeren van een naam
  van een tv-kanaal.
  of
  om lettertekens te

  Gebruik de cursor
  kiezen voor de naam van een kanaal. Gebruik
  of om naar de positie van het volgende
  letterteken over te gaan.
  Channel edit : om de geselecteerde tv-zender te wijzigen (naam
  wijzigen, wissen, verplaatsen).
  Colour System : om een kleurensysteem te kiezen uit Auto of PAL,
  SECAM, AUTO.
  Sound System : om een geluidssysteem te kiezen uit B/G, I, D/K, L, L’ of AUTO.
  Auto tune
  : om automatisch naar bruikbare zenders te zoeken en de gevonden zenders in het
  geheugen op te slaan.
  of
  om handmatig
  Manual tune : Druk wanneer de ontvangst onvoldoende goed op de toets
  of
  om te stoppen.
  af te stemmen. Druk nogmaals op de toets
  AFC
  : Auto frequency control (automatisch frequentieregeling)
  Skip
  : ON (aan) – om zwakkere zenders over te slaan.

  OFF (uit) – geen zenders overslaan.
  Kanaal wijzigen
  Tv-modus
  1. Druk op de toets MENU.
  of
  om het item TV SETTING te
  2. Gebruik de toets
  om de instelling binnen
  selecteren en druk dan op de toets
  te gaan.
  of
  button to select Channel edit, and
  3. Gebruik de toets
  om het menu CHANNEL EDIT binnen te gaan.
  press the
  Naam wijzigen:
  ,
  ,
  of
  om het te wijzigen
  1) Gebruik de toets
  kanaalnummer te selecteren en druk op de RODE toets.
  of om de letters en/of cijfers van
  2) Gebruik de toets
  de zendernaam in te voeren. Gebruik de toets of om naar de volgende letterpositie over
  te gaan.
  Wissen:
  of
  om het te wissen kanaalnummer te selecteren en druk op
  1) Gebruik de toets , ,
  de GELE toets.
  2) Druk op de RODE toets om het wissen te bevestigen.
  Verplaatsen:
  of
  om het te verplaatsen kanaalnummer te selecteren en druk
  1) Gebruik de toets , ,
  op de GROENE toets.
  of
  om het kanaalnummer waarnaar u het nieuwe kanaal wilt
  2) Gebruik de toets , ,
  verplaatsen te selecteren.
  3) Druk op de RODE toets om de verplaatsing van de zender te bevestigen.
  4. Druk om het HOOFDMENU te verlaten en terug te keren naar het gewone scherm op de toets
  EXIT van de afstandsbediening.
  NL - 10 • Page 12

  INSTELLINGEN VAN TV
  BEELDMENU

  1. Druk op de toets MENU.
  om de instellingen van het BEELD binnen te gaan.
  2. Druk op de toets
  of
  om een optie te selecteren (helderheid, contrast, kleur, scherpte,
  3. Gebruik de toets
  kleurtemperatuur, voorgeprogrammeerd) en stel deze opties in met behulp van de toets of
  (Het schermt verandert meteen naargelang uw instelling).
  4. Druk op de toets MENU om terug te keren naar het voorgaande menu en herhaal stap 3 om
  andere opties in te stellen.
  5. Druk om het HOOFDMENU te verlaten en terug te keren naar het gewone beeldscherm op de
  toets EXIT van de afstandsbediening.

  In de modus TV / AV (* alleen deelmenu)

  Brightness : instellen om de donkerste delen van het beeld te
  verhelderen.
  Contrast
  : instellen voor een scherpere beeldkwaliteit. De
  zwarte delen van het beeld worden intenser zwart
  en de witte delen worden helderder.
  Colour
  : instellen om de colour van het beeld.
  Sharpness : instellen om het scherpteniveau te verhogen zodat
  de details in het beeld scherper worden.
  Tint
  : instellen om de tint van het beeld te wijzigen
  (naar paars / naar groen).
  Colour Temp : instellen om uit de drie kleurentemperaturen van
  het beeld te selecteren: normaal (gebalanceerd) /
  warm (roodwit) / koud (blauwwit).
  Preset
  : voor het selecteren uit voorgeprogrammeerde
  displayinstellingen in overeenstemming met de
  inhoud die u bekijkt (persoonlijk, standaard,
  dynamisch, zacht & film).
  Opmerking:
  U kunt ook een selectie maken door eenvoudig op de toets
  PICTURE te drukken.

  In de pc-modus

  Tv-modus

  De modus AV

  Gebruik de toets
  of
  om een optie te selecteren (helderheid,
  Pc-modus
  contrast, H-offset, V-offset, frequentie, fase, kleurtemperatuur,
  voorgeprogrammeerd of automatisch instellen) en stel deze optie
  in met behulp van de toetsen
  of
  (het scherm verandert
  naargelang uw instelling).
  - Resolutie: max. 1680 x 1050
  - Hernieuwfrequentie: max. 60Hz
  Brightness : instellen om de donkerste delen van het beeld te
  verhelderen.
  Contrast : instellen om de beeldkwaliteit te verscherpen. De
  zwarte delen van het beeld worden intenser zwart,
  terwijl de witte delen helderder worden.
  H-offset
  : om het beeld te centreren door het naar links of rechts te verplaatsen.
  V-offset
  : om het beeld te centreren door het naar boven of onder te verplaatsen.
  Frequency : voor het instellen van de frequentie van het beeld.
  Phase
  : in te stellen wanneer de lettertekens te weinig contrast hebben of wanneer het beeld
  knippert.
  Colour temp : voor het selecteren uit de drie kleurentemperaturen van het beeld: normaal
  (gebalanceerd) / warm (roodwit) / koud (blauwwit).
  Preset
  : voor het selecteren uit de voorgeprogrammeerde displayinstellingen naargelang het
  type inhoud dat u bekijkt (persoonlijk, standaard, dynamisch, zacht of film).
  NL - 11 • Page 13

  INSTELLINGEN VAN TV
  GELUIDSMENU

  1. Druk op de toets MENU.
  2. Gebruik de toets
  of
  om de optie SOUND te selecteren en druk dan op de toets
  om de
  instelling binnen te gaan.
  3. Gebruik de toets
  of
  om een optie te selecteren (balans, bas, treble of geluidmodus) en stel
  deze optie in met behulp van de toetsen
  of
  .
  4. Druk op de toets MENU om terug te keren naar het voorgaande menu en herhaal stap 3 om
  andere instellingen te wijzigen.
  5. Druk om het HOOFDMENU te verlaten en terug te keren naar het gewone beeldscherm op de
  toets EXIT van de afstandsbediening.
  Experimenteer met verschillende geluidsinstellingen tot u de
  instelling die uw voorkeur geniet heeft gevonden.

  Tv-modus

  Balance

  : voor het instellen van het balansniveau tussen de
  linker- en rechterluidsprekers.
  Bass
  : voor het instellen van de bastonen.
  Treble
  : voor het instellen van de hoge tonen.
  Sound mode : voor het selecteren uit voorgeprogrammeerde
  geluidsinstellingen (persoonlijk, standaard, stem,
  muziek of theater) naargelang het type inhoud dat
  u bekijkt
  Opmerking :
  U kunt ook selecties maken door eenvoudig te drukken op de
  toets SOUND.

  NL - 12

  De modus AV / PC • Page 14

  TELETEKST
  Teletekst is een informatiesysteem dat tekst op uw tv-scherm aangeeft. Gebruik de toetsen voor het
  bedienen van de teletekst om pagina’s met informatie uit de indexlijst van teletekst op te roepen en
  te lezen.
  Gelieve te noteren
  dat in de modus teletekst de on-screen displays niet beschikbaar zijn. Het contrast, de helderheid en
  de kleur kunnen niet worden ingesteld maar de volumeregeling blijft beschikbaar.

  OM DE MODUS TELETEKST BINNEN TE GAAN

  Gelieve te noteren
  dat de tv-zender waar u naar kijkt vaak ook teletekst uitzendt. Zo niet wordt de vermelding NO TEXT
  (geen tekst) op het scherm aangegeven.
  Druk op de toets TEXT. De tekstpagina verschijnt op het scherm, gewoonlijk beginnend bij de pagina
  van de indexlijst.

  OM DE MODUS TELETEKST TE ANNULEREN

  Druk op de toets TEXT om terug te keren naar het programma waar u naar aan het kijken was.

  OM EEN PAGINA UIT TELETEKST TE SELECTEREN

  Zoek het nummer van de pagina op in de indexlijst en voer dat nummer in met behulp van de
  cijfertoetsen. Het nummer van de geselecteerde pagina wordt in de linkerbovenhoek van het scherm
  aangegeven.
  De paginateller zoekt voor uw de gewenste pagina op en geeft die dan op de display aan.
  Om over te gaan naar de volgende pagina van teletekst: druk op de toets CH +.
  Om terug te keren naar de voorgaande pagina van teletekst: druk op de toets CH –.
  Om terug te keren naar de indexpagina: druk op de toets INDEX.

  TIME/MIX (tijd/mix)
  Druk op de toets MIX om een pagina van teletekst te bekijken terwijl u naar een tv-programma kijkt.
  De tekst verschijnt over het tv-programma heen.
  Druk opnieuw op de toets MIX button om terug te keren naar de tekstpagina.
  Druk terwijl u naar een tv-zender met teletekst kijkt op de toets TIME. De informatie over de huidige
  tijd van teletekst wordt dan op het scherm aangegeven.
  Wanneer u naar een tv-zender zonder teletekst kijkt verschijnt geen informatie op de display.
  Druk nogmaals op de toets TIME om de informatie over de tijd te annuleren.

  OM NAAR EEN PAGINA TE ZOEKEN TERWIJL U NAAR EEN PROGRAMMA
  KIJKT
  Druk in de Tekstmodus op de toets CANCEL. De tv keert terug naar de tv-modus, terwijl het nummer
  van de huidige pagina in de linkerbovenhoek van het scherm wordt aangegeven.
  Voer het gewenste paginanummer in met behulp van de cijfertoetsen.
  De bovenste lijn van de tekstpagina verschijnt terwijl het systeem naar deze pagina zoekt. Wanneer
  de pagina is gevonden blijft het nummer in de linkerbovenhoek van het scherm aangegeven.

  TEKST IN DUBBELE GROOTTE
  Wanneer u problemen heeft met het lezen van teletekst op uw tv, kunt u de hoogte van de tekst
  verdubbelen.
  Druk op de toets SIZE. De bovenste helft van de pagina wordt vergroot aangegeven.
  Druk opnieuw op de toets SIZE. De onderste helft van de pagina wordt vergroot aangegeven.
  Druk opnieuw op de toets SIZE om terug te keren naar de volledige pagina
  NL - 13 • Page 15

  TELETEKST
  PAGINASTOP
  Wanneer de geselecteerde teletekstpagina subpagina’s bevat worden deze achtereenvolgende
  subpagina’s automatisch met een zekere tussentijd weergegeven, zodat u ze allemaal kunt lezen.
  Om te voorkomen dat de display naar een volgende subpagina overgaat drukt u op de toets HOLD.
  Het symbool “ ” verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm.
  Om weer automatisch naar volgende subpagina’s over te gaan drukt u nogmaals op de toets
  HOLD.

  OM EEN SUBPAGINA TE SELECTEREN
  Om een subpagina te selecteren drukt u op de toets SUBTITLE en selecteert u de pagina met behulp
  van de cijfertoetsen.

  OM VERBORGEN INFORMATION TE ZIEN
  Druk op de toets REVEAL om verborgen informatie te zien (de antwoorden van een quiz ed.).
  Druk opnieuw op de toets REVEAL om deze informatie weer te verbergen.

  SNELTEKST
  U ziet op de onderkant van het teletekstvenster een rij rubrieken in het rood, groen, geel en blauw.
  De afstandsbediening is voorzien van een rij gekleurde toetsen die overeenstemmen met de gekleurde
  rubrieken op het scherm.
  Druk op één van de gekleurde toetsen om rechtstreeks naar de overeenkomstige rubriek over te
  gaan.

  NL - 14 • Page 16

  AANSLUITINGEN
  Aansluiting naar apparatuur met een composiet (gele RCA-type)
  video-uitgang

  Om dit apparaat aan te sluiten op A/V-apparatuur zoals een videorecorder, een camcorder of een
  systeem van videospellen.

  - Aansluiting naar een videorecorder /
  videospelsysteem / camcorder

  S l u i t e e n AU D I O / V I D E O K A B E L ( n i e t
  meegeleverd) aan als aangegeven. Let erop dat
  u kabels van andere apparatuur (AUDIO en
  VIDEO OUT) aansluit op dit apparaat (AUDIO
  en VIDEO IN).
  Opmerking:
  Gelieve voor meer informatie te verwijzen
  naar de gebruiksaanwijzing van de externe
  apparatuur.

  Naar de
  contacten
  AUDIO /VIDEO
  IN (AV IN 1)

  A VCR / CAMCORDER
  / SATELLIETSYSTEEM /
  KABEL enz.
  Naar de contacten AUDIO / VIDEO OUT

  AANSLUITING NAAR BRONNEN MET SCART
  Apparatuur met een RGB-uitgang moet worden
  aangesloten op de SCART-ingang:
  Sluit de SCART van de bron aan op de
  overeenkomstige SCART van dit apparaat (SCARTkabel niet meegeleverd) als aangegeven.
  Let erop dat u beide van SCART naar SCART
  aansluit.
  Om het aangesloten apparaat te gebruiken en
  de bron weer te geven: druk eerst op de toets
  FUNCTION om de modus AV 2 te selecteren.

  A VCR / CAMCORDER
  / SATELLIETSYSTEEM /
  KABEL enz.
  Sluit wanneer dit mogelijk
  is de antenne aan op uw

  SCART-kabel videorecorder en sluit
  VCR RF aan op uw tv.

  NL - 15 • Page 17

  AANSLUITINGEN
  AANSLUITING VAN EEN PC

  Sluit de 15-pinnen D-SUB PC/VGA-aansluiting van uw computer aan op de 15-pinnen D-SUB PC/
  VGA-ingang van dit apparaat met behulp van een monitorkabel en een stereo-audiokabel (niet
  meegeleverd) als aangegeven.
  Let erop dat u de kabel van uw
  computer (pc-aansluiting en AUDIO
  - PC OUT) aansluit op dit apparaat
  (MONITOR/VGA en AUDIO-PC IN).

  Stereo-audiokabel

  15-pinnen D-SUB
  aansluiting

  Naar AUDIO-contact (PC OUT)
  Naar pc-aansluiting

  HET GEBRUIK VAN EEN HOOFDTELEFOON
  • Zet het volume op een zacht niveau voordat u een hoofdtelefoon op het apparaat gaat aansluiten,
  en stel nadat u hem heeft opgezet het volume in op het gewenste niveau.
  • Terwijl een hoofdtelefoon is aangesloten is er via de luidsprekers geen geluiduitgang.
  Opmerking:
  • Noteer dat te hoge volumes terwijl u een hoofdtelefoon draagt worden afgeraden. Langdurig
  luisteren naar hoge volumes kan gehoorstoornissen en gehoorverlies veroorzaken.

  Oordopjes / hoofdtelefoon
  met stekker van 3,5mm (1/8”) diameter

  NL - 16 • Page 18

  SPECIFICATIES
  Stroomverbruik
  Stroomverbruik in stand-by

  : 60W
  : <3W

  NL - 17 • Page 19

  GIDS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
  SYMPTOOM

  OORZAAK (EN OPLOSSING)

  GEEN STROOM

  • Controleer of het wisselstroom netsnoer is aangesloten.
  • Het apparaat is niet ingeschakeld.

  De afstandsbediening
  werkt niet.

  • Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening en het
  apparaat.
  • Gebruik de afstandsbediening dichter bij het apparaat.
  • Richt de afstandsbediening naar de afstandssensor op het apparaat.
  • Vervang de batterijen van de afstandsbediening door nieuwe.

  TV
  Slecht beeld (sneeuw,
  overlappende beelden,
  storingen, wazig).

  • Controleer de locatie van de antenne en stel indien nodig in.
  • Controleer of de antennekabel stevig is aangesloten.
  • Controleer of alle ingangkabels stevig zijn aangesloten.

  Geen geluid.

  • Neem het volume toe.
  • Controle of de stomme functie op de Afstandsbediening is
  geactiveren.

  Beeld in zwart-wit.

  • Controleer het BEELDMENU in het menu van de INSTELLINGEN VAN
  TV.
  • Controleer of het programma dat u bekijkt in kleur wordt uitgezonden.

  Geen beeld of geluid.

  • Controleer of het apparaat op een stopcontact aangesloten en
  ingeschakeld is.
  • Controleer of de tv-modus is geselecteerd.
  • Probeer een andere kanaal om te controleren of het huidige kanaal de
  oorzaak van het probleem is.
  • Controleer of de antenne correct is aangesloten.
  • Zet het volume harder.
  • Controleer of de antenne en de audio/videobron normaal
  functioneren.
  • Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten.
  • Controleer of er plaatselijke storingen zijn.

  Gekleurde vlekken op
  het beeld.

  • Controleer of er geen onbeveiligde elektrische apparatuur in de buurt
  storingen veroorzaakt.
  • Laat het apparaat 30 minuten lang uitgeschakeld en probeer
  opnieuw.

  Specifications en uiterlijke verschijning zijn onderwerp om zonder op te zeggen te veranderen.

  NL - 18 • Page 20

  Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische Apparaten (Toepasbaar
  in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden
  ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst
  erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld.
  Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
  elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
  product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
  mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in
  geval van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van materialen draagt
  bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband
  met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de
  gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering
  van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

  Voor verdere informatie en garantiebepalingen kijk

  op: www.akai.eu
  NL - 19

  811-362291W100


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Akai AL2200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Akai AL2200 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,14 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info