Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
Draagbare CD/Mp3 Radio speler APRC10M
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE MINIMALISEREN
MAG DIT PRODUKT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.
KLASSE 1 LASER PRODUCT
Dit apparaat bevat een lage stroom laser emitter.
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK
Om zeker te zijn van veilig,juist gebruik van uw CD speler,
volg het onderstaande advies:
Locatie
z Gebruik het product niet onder erg warme,
koude,stoffige of vochtige condities
z Plaats het product op een vlak oppervlak..
z Zie toe dat lucht vrij door het apparaat kan circuleren.
Gebruik het niet in een slecht geventileerde plaats,niet
bedekken met een doek of plaatsen op een tapijt.
Elektrische voeding voltage
Voordat het product gebruikt wordt, controleer of de
aangegeven voltage geschikt is voor de netvoeding.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
z Wanneer u het netsnoer er in steekt of verwijdert, houd
altijd de stekker vast en niet de de kabel. Trekken aan
het snoer kan het beschadigen en risico’s veroorzaken.
z Trek altijd de stekker uit het apparaat als u het
voor lange tijd niet wilt gebruiken.
z De uitschakelfunctie schakelt het product niet uit
van de hoofdtoevoer. Om het produkt los te koppelen
van de stroomvoorziening, moet u het stroomsnoer
eruit trekken.
z Dit produkt mag alleen in een horizontale positie
gebruikt worden.
Wanneer de kabel beschadigd is, moet het door de
fabrikant vervangen worden, of door bekwaam
onderhoudspersoneel om risico’s te voorkomen.
Condensatie
z Waterdruppels of condensatie kunnen zich in de
CD player vormen als het staat in een warme, vochtige
omgeving.
z Het produkt functioneert misschien niet goed als
condensatie zich van binnen heeft gevormd.
z Laat het product in een warme, droge kamer voor 1 of 2
uur staan om de condensatie te laten verdampen.
Als er een probleem is, trek het netsnoer eruit en
neem contact op met een bekwaam technicus.
Waarschuwing: Ventilatie
Uw persoonlijke CD-speler heeft ventilatiegaten, die nooit
afgesloten mogen worden.
Vloeistof waarschuwing:
Laat nooit vloeistoffen op het apparaat druppen of spatten..
Plaats nooit een met vloeistof gevuld object ( bijv. vaas, pot, etc.)
boven op het apparaat.
NL-1
WAARSCHUWING
ONZICHTBARE LASER RADIATIE
INDIEN GEOPEND EN SLOTEN
GEOPEND OF VERWIJDERD
ZIJN.VOORKOM BLOOTSTELLING
AAN LASERSTRALING
WAARSCHUWING
Om risico's op een elektrische schok te minimaliseren
mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of
vocht.
VERKLARING GRAFISCHE SYMBOLEN
LET OP!
ELEKTRISCHE SCHOK
RISICO .NIET OPENMAKEN
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE MINIMALISEREN.
MAAK HET DEKSEL
NIET OPEN
.LAAT ONDERHOUD
OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
E
en driehoek met bliksem moet de aandacht
van de gebruiker vestigen op het feit dat er een
niet geisoleerde gevaarlijke spanning in de kast
is zo sterk dat er gevaar is voor elektrische
schokken.
Een uitroepteken in een gelijkbenige driehoek
moet de aandacht van de gebruiker vestigen
driehoek op het feit dat er belangrijke gebruiks-
en Onderhoudsaanwijzingen in de bijgevoegde
handleiding staan die u dient te lezen.
Om de stroomtoevoer geheel uit te schakelen
moet de hoofdstekker worden losgekoppeld van het apparaat.
Het apparaat moet in een open ruimte gebruikt worden.
Ventilatie mag niet belemmerd worden door afdekking van
ventilatie openingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen,enz.
Geen vlambronnen zoals aangestoken kaarsen mogen op het
apparaat geplaatst worden.
Aandacht moet worden besteed aan milieuaspecten wanneer
batterijen worden weggegooid.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Akai APR-C10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Akai APR-C10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info