Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/43
Nächste Seite
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1 • Page 2

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  Het symbool van de bliksem met pijlpunt in een gelijkzijdige
  driehoek moet de gebruiker wijzen op de aanwezigheid
  van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnenin
  de kast van het apparaat met een kracht die mogelijk
  elektrische schokken kan veroorzaken.

  WARNING

  WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE
  SCHOKKEN TE VERMIJDEN, NOOIT DE KAST AFNEMEN
  (OF DE ACHTERZIJDE VAN HET APPARAAT
  VERWIJDEREN). BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN
  ONDERDELEN DIE VOOR ONDERHOUD OF REPARATIE IN
  AANMERKING KOMEN. LAAT REPARATIES UITSLUITEND
  UITVOEREN
  DOOR
  GEKWALIFICEERD
  SERVICEPERSONEEL.

  Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek moet de
  aandacht van de gebruiker vestigen op belangrijke
  bedienings- en onderhoudsinstructies in deze
  gebruiksaanwijzing.
  WAARSCHUWING: OM BRANDGEVAAR EN ELEKTRISCHE
  SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG DIT APPARAAT NIET IN DE
  REGEN OF EEN VOCHTIGE OMGEVING WORDEN GEBRUIKT.

  1. Lees de handleiding - Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen alvorens het apparaat in gebruik
  te nemen.
  2. Bewaar de handleiding - De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten voor latere raadpleging bewaard worden.
  3. Neem de waarschuwingen in acht - Alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing moeten in acht
  worden genomen.
  4. Volg de gebruiksaanwijzing - Alle gebruiks- en bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.
  5. Reinigen - Trek voor het reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen
  of spuitbussen. Gebruik voor de reiniging gewoon een vochtige doek.
  6. Aanbouwapparaten - Gebruik geen aanbouwapparaten die niet door de fabrikant zijn aanbevolen, want deze kunnen
  voor gevaar zorgen.
  7. Water en vocht - Het apparaat mag niet in de buurt van water worden gebruikt, bijvoorbeeld dicht bij een
  badkuip, waskom, keukenaanrecht, zwembad of in een vochtige kelderverdieping.
  8. Toebehoren - Plaats dit apparaat niet op een onstabiele kar, staander, driepoot, tafel of plank. Het apparaat
  zou kunnen vallen en een kind of volwassene verwonden of zelf ernstige schade oplopen. Gebruik het alleen
  met de kar, driepoot, tafel of plank die door de fabrikant worden aanbevolen of die samen met het apparaat
  worden verkocht. Elke bevestiging van het apparaat moet gebeuren overeenkomstig de instructies van de
  fabrikant en met behulp van het door de fabrikant aanbevolen bevestigingstoebehoren.
  Een combinatie apparaat-kar moet altijd behoedzaam worden verplaatst; een abrupt stoppen, een overmatig gebruik van
  kracht en een oneffen ondergrond kunnen ertoe leiden dat de wagen-karcombinatie omvalt.
  9. Ventilatie - Sleuven en openingen in de kast dienen voor de ventilatie, moeten de betrouwbare werking van het apparaat
  garanderen en het tegen oververhitting beschermen. Daarom mogen deze openingen geblokkeerd noch afgedekt worden.
  Men dient erop te letten dat de openingen niet worden afgedekt doordat het apparaat op een bed, sofa, tapijt of een ander
  gelijksoortig oppervlak wordt geplaatst. Dit product mag niet in een inbouwvoorziening, zoals bijvoorbeeld een boekenkast
  of een rek, worden geplaatst, tenzij voor een voldoende verluchting wordt gezorgd overeenkomstig de desbetreffende
  aanwijzingen van de fabrikant.
  Figuur 1
  10. Stroombronnen - Dit product mag uitsluitend worden
  Voorbeeld aarding
  antenne volgens NEC
  gebruikt met de stroombron die op het typeplaatje is vermeld.
  Indien u niet zeker bent van de aard van de stroomvoorziening
  bij u thuis, dient u uw dealer of de plaatselijke
  energiemaatschappij te raadplegen. Voor apparaten die op
  Antenneleiding
  (draad)
  batterijen of andere stroombronnen functioneren, dient u de
  betreffende handleiding te raadplegen.
  Aardingsklem
  11. Aarding of polarisatie - Dit apparaat kan met een
  gepolariseerde wisselstroomstekker uitgerust zijn (d.i. een
  Antennestekker waarbij de ene pen breder is dan de andere). Deze
  ontlaadeenheid
  (NEC 810-20)
  stekker past slechts op één manier in het stopcontact. Dit is
  om veiligheidsredenen: indien u de stekker niet volledig in het
  Elektriciteitskast
  Aardgeleiders
  stopcontact kunt steken, moet u proberen de stekker om te
  (NEC 810-21)
  draaien. Indien hij dan nog altijd niet past, dient u contact op
  Aardingsklemmen
  te nemen met uw elektricien, om uw verouderd stopcontact S289A NEC National
  Algemene aarding via
  elektrodesysteem (NEC
  te laten vervangen. Probeer nooit door extra kracht uit te Electrical Code
  art. 250, deel H)
  oefenen de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde
  stekker te omzeilen.
  12. Kabels - Elektrische snoeren en andere kabels moeten zo worden gelegd, dat de kans dat men erop trapt of dat ze worden
  gekneld door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst zo goed als uitgesloten is. Let hierbij bijzonder op de kabels
  aan stekkers, stopcontacten en op de plaatsen waar kabels het apparaat verlaten.
  13. Periodes van niet-gebruik - Als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet het elektrisch snoer uit het
  stopcontact worden getrokken.
  NL - 1 • Page 3

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  14. Aarding van de buitenantenne - Als op het product een buitenantenne of kabel wordt aangesloten, dient u zich ervan
  te vergewissen dat het antenne- of kabelsysteem geaard is, om zo een zekere bescherming tegen spanningsstoten en
  opgebouwde statische ladingen te bieden. Paragraaf 810 van de National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, geeft informatie
  over de correcte aarding van de masten en draagconstructie, de aarding van de toevoerkabel naar een
  antenneontladingseenheid, de grootte van de aardgeleider, de positie van de antenneontladingseenheid, de aansluiting op
  aardingselektroden en de vereisten voor de aardingselektroden. Zie afbeelding 1.
  15. Blikseminslag - Als extra maatregel ter bescherming van dit apparaat tegen blikseminslag of voor periodes waarin het
  langer zonder toezicht of ongebruikt blijft, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en het antenne- of kabelsysteem
  los te koppelen. Dit voorkomt dat het apparaat schade oploopt ten gevolge van een blikseminslag of stroompieken.
  16. Krachtstroomleidingen - Een buitenantennesysteem mag niet worden geïnstalleerd in de buurt van bovengrondse
  leidingen of een andere elektrische licht- of stroomcircuits of op plaatsen waarop het in dergelijke krachtstroomleidingen
  of andere elektrische licht- of stroomcircuits kan vallen of er op een andere manier mee in contact kan komen. Bij de installatie
  van een buitenantennesysteem moet er met uiterste zorg op worden gelet dat dergelijke krachtstroomleidingen en circuits
  niet aangeraakt worden, want elk contact kan dodelijk zijn.
  17. Overbelasting - Let erop geen stopcontacten, verlengsnoeren of verzamelcontactdozen te overbelasten, gezien dit
  brandgevaar of elektrische schokken kan veroorzaken.
  18. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen - Steek nooit voorwerpen van welke aard ook door de openingen
  in dit apparaat, want ze zouden gevaarlijke spanningspunten of overbruggingselementen kunnen aanraken, wat brand of
  een elektrische schok kan veroorzaken. Giet nooit een vloeistof van welke aard ook over het apparaat.
  19. Reparatie/onderhoud - Probeer nooit dit product zelf te repareren of te onderhouden, daar u door het openen of
  verwijderen van de afdekkingen zou kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Laat alle
  reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door gekwalificeerd servicepersoneel.
  20. Beschadigingen die een reparatie/onderhoud vereisen - Trek in onderstaande situaties de stekker van het apparaat
  uit en breng het voor reparatie/onderhoud naar een gekwalifeerde klantendienst.
  A. Als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
  B. Als een vloeistof over het apparaat werd uitgegoten of als er een voorwerp is ingevallen.
  C. Als het apparaat aan regen of water werd blootgesteld.
  D. Als het apparaat ondanks opvolging van de gebruiksaanwijzing niet normaal functioneert. Stel alleen de afstellingen
  in die in de handleiding worden behandeld, want een niet-correcte instelling kan beschadigingen tot gevolg hebben
  en het opnieuw instellen van de normale operationele modus van het apparaat door een gekwalificeerde technicus
  kan veel tijd in beslag nemen.
  E. Als het apparaat duidelijk veranderde prestaties levert: dit wijst erop dat een reparatie/onderhoud noodzakelijk is.
  21. Reserveonderdelen - Als reserveonderdelen moeten worden ingezet, vergewis u er dan van dat het servicepersoneel
  onderdelen heeft gebruikt die door de fabrikant gespecificeerd zijn of die dezelfde eigenschappen als de originele onderdelen
  hebben. Het gebruik van niet-geautoriseerde reserveonderdelen kan tot brand, elektrische schokken of andere gevaren
  leiden.
  22. Controle van de veiligheid - Vraag na de voltooiing van een onderhoud of reparatie van het apparaat of de technicus
  een controle van de veiligheid wil uitvoeren, om vast te stellen of het apparaat zich in een onberispelijke, functionele toestand
  bevindt.
  23. Warmte/hitte - Het apparaat moet uit de buurt van warmtebronnen, radiators, warmteaccumulators, ovens en andere
  warmteproducerende apparatuur (inclusief versterkers) worden opgesteld.

  VOORZICHTIG

  ONZICHTBARE LASERSTRALING BIJ
  OPENING EN DEFECTE
  VERGRENDELING. ELK CONTACT
  MET DE LASERSTRAAL VERMIJDEN.

  Dit product bevat
  een laserbron van
  laag vermogen.

  CLASS 1 LASER PRODUCT
  APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
  PRODUCTO LASER DE CLASE 1
  PRODUTO LASER CLASSE 1
  KLASSE 1 LASER PRODUKT

  Dit symbool wil zeggen dat het
  apparaat voldoet aan de Europese
  richtlijnen inzake veiligheid en
  elektrische ontstoring.
  Symbool voor klasse II (dubbele
  isolatie).

  Opmerkingen over het auteursrecht

  Het is wettelijk verboden om door auteursrecht beschermd materiaal zonder toestemming te kopiëren, uit te zenden, te tonen,
  te verspreiden via kabel, in het openbaar te spelen of te verhuren.
  Een licentie voor patentclaims op het apparaat volgens de US-patenten met nummers 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 en
  4.907.093 is alleen voor beperkte kijktoepassingen (van beeldinhouden) gegeven.
  Dvd-videodisks zijn beschermd tegen kopiëren, zodat elke opname die van deze disks wordt gemaakt, wordt vervormd. Dit
  product bevat technologie voor kopieerbeveiliging die beschermd wordt door methodeclaims van bepaalde US-patenten en
  andere intellectuele eigendomsrechten in het bezit van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Deze technologie
  voor kopieerbeveiliging mag enkel met de toestemming van Macrovision Corporation gebruikt worden. Ze is uitsluitend bedoeld
  voor thuisgebruik of andere beperkte kijktoepassingen, tenzij anders bepaald door Macrovision Corporation. Het is verboden
  om de beveiliging te ontgrendelen of te ontmantelen.
  NL - 2 • Page 4

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  Voorzichtigheidsmaatregelen voor het apparaat
  Veiligheid

  • Controleer, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, of de op het apparaat aangeduide spanning overeenstemt met de
  spanning van het plaatselijke elektriciteitsnet.
  • Om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken, moet u de stekker zelf vasthouden en mag u niet aan het elektrisch
  snoer zelf trekken.
  • Als de stekker zich in het stopcontact bevindt, heeft het apparaat een net-/wisselstroomverbinding, ook als het uitgeschakeld
  is.
  • Trek de stekker uit zodra een vloeistof of voorwerp in het apparaat binnendringt. Het apparaat kan pas opnieuw worden
  gebruikt, nadat het door een vakman werd nagekeken.
  • Open nooit de kast van het apparaat. De door het apparaat gebruikte laserstralen kunnen de ogen beschadigen. Elk onderhoud
  en elke reparatie moet door gekwalificeerd servicepersoneel worden uitgevoerd.

  Opstelling van het apparaat

  Zet het apparaat op een plaats waar voldoende ventilatie is om oververhitting te voorkomen.
  Stel het apparaat nooit aan direct zonlicht bloot en plaats het niet in de buurt van warmtebronnen.
  Stel het apparaat horizontaal op; leg nooit zware voorwerpen op het apparaat.
  Zet het apparaat niet op zeer stoffige plaatsen, om de aftastlens te beschermen. Mocht de aftastlens door stof bevuild zijn,
  maakt u deze schoon met behulp van een reinigings-cd.
  • Lees hiertoe a.u.b. eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de door u gekochte reinigings-cd.

  Condensatie

  In de volgende gevallen vormt zich condensatie op de aftastlens:
  • Het apparaat wordt plots van een koude naar een warme ruimte verplaatst.
  • Het apparaat wordt opgesteld in een kamer met verwarming of in de koude luchtstroom van een airco-installatie.
  • Gebruik het apparaat nooit op vochtige plaatsen. In deze gevallen kan het apparaat niet functioneren. Verwijder de disk en
  laat het apparaat ongeveer een uur staan, zodat het vocht kan verdampen.

  Reiniging

  • Om de buitenzijde van het apparaat, het bedieningspaneel en de regelelementen schoon te wrijven, gebruikt u een zachte
  doek met een kleine hoeveelheid van een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik in geen geval schuurpapier, schuurpoeder of
  oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.

  Voorzichtigheidsmaatregelen voor disks
  Omgang met disks

  Om de disk niet te bevuilen, nooit de afspeelzijde aanraken.
  Wikkel de disk nooit in papier of plakband.
  Stel de disk nooit bloot aan zonlicht of warmtebronnen.
  Bewaar de disk na het afspelen in een diskdoosje.

  Reiniging van disks

  • Voor het afspelen de disk met een schone doek van het midden naar de randen schoonwrijven.
  • Gebruik geen oplosmiddelen zoals thinner, benzine of in de handel verkrijgbare reinigingsproducten of antistatische sprays.

  NL - 3 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE
  Belangrijke veiligheidsinstructies........................1-3
  Disktypes..........................................................................5
  Alvorens u begint..........................................................6
  Gebruik van de afstandsbediening........................6
  Bedieningselementen en functies.......................7-9
  Afstandsbediening..............................................7-8
  Voor- en bovenzijde...................................................9
  Display........................................................................10
  Voorpaneel display...............................................10
  Display-informaties................................................10
  Aansluiting van het apparaat............................11-15
  Aansluiting van uw televisietoestel...............11-12
  Een andere bron aansluiten..................................12
  Aansluiting van een videorecorder........................13
  Aansluiting van de luidsprekers en subwoofer....14
  Opstelling van de luidsprekers en subwoofer......15
  Wandmontage van de surround-luidsprekers
  (achteraan) ..............................................................16
  Apparaat en televisietoestel inschakelen............16
  Aansluiten van het elektrisch snoer......................16
  Geluid instellen....................................................17-18
  Afspelen van een disk........................................19-21
  Afspelen van een disk............................................19
  Het afspelen pauzeren (stilstand)......................19
  Het afspelen stoppen..............................................19
  Tracks overslaan....................................................19
  Versneld voorwaarts/achterwaarts afspelen......20
  Slowmotionweergave..............................................20
  SKIP (voorwaarts/achterwaarts)........................20
  Inzoomen op een beeld........................................20
  Selectie van de camerahoek...............................21
  Selectie van het geluidsformaat............................21
  Selectie van de ondertitels.....................................21
  Speciale functies................................................22-24
  DISPLAY-functie.....................................................22
  Een titel zoeken........................................................23
  Een titel/hoofdstuk/track zoeken...........................23
  Een bepaald tijdstip zoeken ...................................24
  Camerahoek instellen.........................................24
  Geluidsformaat instellen.....................................24
  Ondertitels instellen ..............................................24
  Programmeerbaar geheugen cd/dvd......................25
  Programmeerbaar geheugen dvd.......................25
  Geprogrammeerde weergave van titels/
  hoofdstukken................................................................25
  Programmeerbaar geheugen cd.........................25
  Geprogrammeerd afspelen van tracks................25

  Herhaald afspelen......................................................26
  Een titel/hoofdstuk herhalen (dvd)......................26
  Een afzonderlijke track/hele disk herhalen
  (cd)..........................................................................26
  Een bepaald fragment herhalen (dvd)...............26
  Afspelen
  van
  disks
  met
  MP3en
  beeldbestanden......................................................27-28
  Een disk met MP3-bestanden afspelen............27
  Een disk met beeldbestanden afspelen............28
  Een disk met MP3-/beeldbestanden afspelen....28
  Functie-instellingen aanpassen ........................29-36
  TAAL instellen.........................................................29
  VIDEO instellen................................................29-31
  Tv-type........................................................................29
  Video-uitgang..........................................................30
  Helderheid.................................................................31
  Randen....................................................................31
  AUDIO instellen.................................................32-34
  Digitale output..........................................................32
  Luidsprekers links/rechts.....................................32
  Subwoofer.................................................................33
  Surround-delay.......................................................33
  Signaalvertraging middenluidspreker................34
  Roze ruis.................................................................34
  Quotering instellen..........................................35-36
  Wachtwoord/kinderbeveiliging............................35
  Fabrieksinstellingen.............................................36
  Bediening van de radio........................................37-38
  Taalcodelijst voor disktalen.......................................39
  Fouten verhelpen........................................................40
  Specificaties................................................................41

  NL - 4 • Page 6

  DISKTYPES
  Dit apparaat kan disks van de volgende merken afspelen:
  Dvd
  8 cm (3”) / 12 cm (5”)

  compatibel

  Audio-cd
  8 cm (3”) / 12 cm (5”)
  Video-cd
  [8cm (3") / 12cm (5”)]

  Informatie over het regiocoderingssysteem
  Dit apparaat is ontwikkeld en gefabriceerd volgens het systeem van de dvd-regiocodering. Wanneer het
  regionummer dat op de dvd weergegeven is niet overeenkomt met het regionummer van dit apparaat, kan de
  disk niet afgespeeld worden met dit apparaat.

  De regiocode van dit apparaat is 2.

  Niet-beschikbare diskfuncties of -modi
  Als het symbool
  op het beeldscherm verschijnt, betekent dat dat de gevraagde functie of modus op dat ogenblik
  niet beschikbaar is. Dat gebeurt omdat de diskfabrikant de specifieke functies bepaalt. Sommige opties kunnen
  dus op een aantal disks onbeschikbaar zijn. Lees daarom de documentatie die bij de disk geleverd werd.

  Op dvd’s gebruikte symbolen
  Overzicht

  2
  2

  1. English
  2. French

  Taalkeuze – audio

  1. English
  2. French

  Taalkeuze – ondertitels
  Beeldschermformaat

  2

  Meerdere camerahoeken
  Regiocodeaanduiding

  Opmerkingen
  • Het apparaat ondersteunt 2-kanaalsaudio (L/R) en 5.1-(multi-)kanaals-MPEG-audio 1/2 (alleen bij aansluiting met de DIGITAL
  AUDIO OUT-coaxstekker). Versie 2.0 van 7.1-kanaals-MPEG-audio wordt niet ondersteund.
  • Bij weergave van een CD-G (grafisch) of CD EXTRA wordt alleen het geluid weergegeven, terwijl de grafische gegevens
  niet getoond worden.

  Titel, hoofdstuk en track

  • Dvd’s zijn ingedeeld in titels en hoofdstukken. Wanneer een
  disk meer dan één film bevat, heeft elke film een aparte titel.
  Hoofdstukken zijn secties van titels.

  6

  +D=FJAH

  +D=FJAH

  +D=FJAH!

  +D=FJAH

  +D=FJAH

  Track 4

  Track 5

  • Video-cd’s en audio-cd’s zijn onderverdeeld in tracks. Een
  track komt meestal overeen met een song op de audio-cd.
  Track 1

  Track 2

  Track 3

  Opmerking
  • Titels, hoofdstukken en tracks op een disk worden aangeduid met een nummer. Op de meeste disks zijn die nummers mee
  opgeslagen, maar soms is dat niet het geval.

  Opmerking over niet-toegelaten disks
  Disks die buiten uw geografische regio werden aangekocht of die uitsluitend voor commerciële doeleinden bedoeld zijn,
  kunt u mogelijk niet afspelen met dit apparaat.
  NL - 5 • Page 7

  ALVORENS U BEGINT
  Gebruik van de afstandsbediening
  • Richt de afstandsbediening naar de AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR op het apparaat.
  • Een sterke lichtbron in de omgeving kan de werking van de SENSOR verstoren, wat een onbetrouwbare functie
  tot gevolg heeft.
  • Voor de afstandsbediening wordt een afstand van ongeveer 5 meter aanbevolen.

  Batterijen installeren
  2. Plaats twee AA- of UM3-batterijen.

  1. Open het batterijvak.

  Batterijen vervangen
  Naarmate de batterijen ontladen, neemt de afstand waarbij de afstandsbediening functioneert af. De batterijen
  moeten dan worden vervangen.

  Opmerkingen
  • Als u de afstandsbediening voor een langere periode niet gebruikt, verwijder dan de batterijen, om corrosieschade
  ten gevolge van lekkende batterijen te verhinderen.
  • Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik nooit ALKALINE-, standaard- (CARBON-ZINK)
  en oplaadbare (NIKKEL-CADMIUM) batterijen door elkaar.
  • De batterijen volstaan, al naargelang het gebruik, voor ongeveer een jaar.
  • Voor een optimale functie wordt aanbevolen de batterijen jaarlijks te vervangen of wanneer de afstandsbediening
  nog slechts wispelturig reageert.
  •· Zwakke batterijen kunnen uitlopen en het apparaat ernstig beschadigen.
  • Bijna lege batterijen altijd meteen vervangen.

  Batterijen niet weggooien, maar
  inleveren als KGA.

  NL- 6 • Page 8

  BEDIENINGSELEMENTEN EN FUNCTIES
  AFSTANDSBEDIENING

  1)

  S TA N D B Y/O N

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  5 .1 /2 .1C H

  P.S C A N /
  C VB S

  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18

  ZO OM
  TV MODE

  STANDBY/ ON-knop
  Schakelt het apparaat in en zet het in de wachtstand (standby).
  2) RETURN-knop
  Terugkeren naar de normale functie vanuit het SETUPmenu.
  3) Cijfertoetsen (0-9) en (+10)
  Gebruik deze toetsen om programma's in te stellen en een
  wachtwoord voor de ouders in te voeren (kinderbeveiliging).
  Om getallen groter dan 9 te vormen, drukt u eerst op de +10knop en vervolgens op het tweede cijfer, bijv. +10 en 8 om
  18 te vormen.
  4) 5.1/2.1. KANAAL-knoppen
  Luidsprekeroutput op 5.1-kanaalwerking instellen (alle
  luidsprekers + subwoofer).
  Luidsprekeroutput op 2.1-kanaalwerking instellen
  (luidsprekers vooraan links/rechts + subwoofer).
  5) MEMORY-knop
  Slaat het nummer van het geselecteerde hoofdstuk
  of de geselecteerde track op.
  Slaat het nummer van het geselecteerde station op.
  6) DIMMER-knop
  Reglt de lichtsterkte van het display.
  7)
  PRO LOGIC II-knop
  Schakelt in de AV-IN-modus op Dolby Pro Logic voor VHStapes die met Dolby Pro Logic gecodeerd zijn.
  8) VOLUME (+ / -)-knoppen
  Regelt de geluidssterkte.
  9) SETUP-knop
  Roept het scherm met het SETUP-menu (instellingen) op.
  10) / CURSOR-knoppen
  Gebruik deze knoppen om selecties te maken op het
  menuscherm en om bepaalde instellingen aan te passen.
  11)
  SLOW-knop
  Vertraagd afspelen van dvd's.
  12)
  /
  TUNING-knoppen
  : snel achterwaarts afspelen.
  : snel voorwaarts afspelen.
  TUNING
  : scant alle beschikbare stations.
  13) STOP-knop
  Beëindigt de weergave.
  14)
  PREV-knop
  Keert terug naar vorige titels, hoofdstukken of tracks op een
  disk. Stemt af op geprogrammeerde stations.
  15) CLEAR-knop
  Wist
  inputselecties
  en
  annuleert
  sommige
  weergavefuncties.
  16) DISPLAY-knop
  Wijzigt de op het tv-scherm weergegeven informatie over de
  diskstatus.
  17) ANGLE-knop
  Wijzigt de camerahoek van de filmweergave wanneer
  scènes met verschillende camerahoeken op een dvd
  opgeslagen zijn.
  18) SUBTITLE-knop .....
  Selecteert de taal van de ondertitels die opgeslagen zijn op
  een dvd.
  NL- 7

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 9

  BEDIENINGSELEMENTEN EN FUNCTIES
  AFSTANDSBEDIENING

  19) FUNCTION-knop

  19
  S TA N D B Y/O N

  20
  21

  5 .1 /2 .1C H

  P.S C A N /
  C VB S

  22
  23

  24
  25
  26
  27
  28
  29
  ZO OM
  TV MODE

  30
  31
  32
  33
  34

  Geeft het FUNCTION-beeldscherm weer, waar
  verschillende instellingen gecontroleerd of veranderd
  kunnen worden.
  20) OPEN/CLOSE-knop
  Disklade openen/sluiten.
  21) GOTO-knop
  Gaat onmiddellijk naar een bepaalde plaats op een dvd.
  22) SOUND-knop
  Selecteert de geluidsbalans en geluidsregelingen om
  deze vervolgens met de cursortoetsen in te stellen.
  23) P. SCAN/CVBS-knop
  Verandering van YUV-output naar Progressive Scan
  Video-functie of terug naar CVBS-modus.
  24) / CURSOR-toetsen
  Deze toetsen gebruiken om de betreffende selectie op
  het menubeeldscherm te markeren en bepaalde
  instellingen aan te passen.
  25) MENU-knop
  Dvd-menu openen en sluiten.
  26) ENTER-toets
  Selectie op een menubeeldscherm bevestigen.
  -knop
  27) SLOW
  Vertraagd afspelen van dvd's.
  -knop
  28) PLAY
  Start weergave.
  29) PAUSE-knop
  Pauzeert het afspelen, gaat één beeld verder.
  NEXT-knop
  30)
  Gaat een titel, hoofdstuk of track verder op een disk.
  Selecteert geprogrammeerde stations.
  31) ZOOM-knop
  Zoomt in op een beeld.
  TV MODE-knop
  In stopmodus selecteren of het videosignaal moet worden
  weergegeven.
  Op tv-scherm verschijnt "AUTO", wat wil zeggen dat het
  uitgangssignaal van de dvd afhangt (hetzij NTSC, hetzij
  PAL). Op tv-scherm verschijnt "PAL" of "NTSC", wat wil
  zeggen dat het uitgangssignaal vast op PAL of NTSC is
  ingesteld.
  32) AUDIO-knop
  Selecteert een van de soundtracks die op een dvd
  opgeslagen zijn of stelt de audioweergavemodus in bij
  een audio-cd.
  33) BAND/REPEAT-DISC-knop
  Omschakelen tussen AM of FM.
  Hoofdstuk of titel van een dvd herhalen.
  Een afzonderlijke track of volledige cd herhalen.
  34) FM MODE/REPEAT A-B-knop
  Zet de FM MODE op FM-STEREO voor stereo-ontvangst
  of op FM-MONO voor monogeluid.
  Herhaalt een geselecteerd fragment (punt A tot B) van een
  dvd of cd.

  NL- 8

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 10

  BEDIENINGSELEMENTEN EN FUNCTIES
  Voor- en bovenzijde:

  1

  2 34

  1) Disklade
  Door op de OPEN/CLOSE-knop te drukken de
  lade openen of sluiten.
  Leg een disk met de bedrukte zijde naar boven in
  de disklade.
  2) STANDBY-indicator
  Gaat branden als het apparaat door een druk op
  de /ON-knop wordt ingeschakeld. Als u de
  STANDBY/ON-knop op de afstandsbediening
  indrukt, schakelt het apparaat in de wachtstand.
  De indicator blijft branden.
  3) Display
  Weergave van systeeminformatie.
  4) OPEN/CLOSE-knop
  Openen en sluiten van de disklade.
  SKIP
  - toetsen
  5)
  Druk op de
  SKIP-toets om één hoofdstuk/titel
  terug te keren. Druk op de
  SKIP-toets om één
  hoofdstuk/titel verder te gaan.

  5

  6 7 8 9 10

  11

  Druk op de
  SKIP
  -toets en houd deze
  ingedrukt om de snelzoekfunctie te activeren. Er zijn
  vier snelheden. Zoekfunctie voor alle beschikbare
  radiostations.
  6) PLAY -knop
  Het afspelen starten of voortzetten.
  7) STOP -knop
  Afspelen van de disk stoppen.
  8) FUNCTION-knop
  Selecteert de gewenste bron.
  9) / ON-knop
  Schakelt het apparaat in en uit.
  10)Afstandsbedieningssensor
  Ontvangt signalen van de afstandsbediening.
  11)Geluidssterkte (VOLUME)
  Regelt het volume van het door de op het apparaat
  aangesloten luidsprekers weergegeven geluid.

  Opmerking
  Screensaver – als gedurende 2 minuten geen toets wordt ingedrukt, wordt deze functie geactiveerd. Als u naar
  het gewone beeldscherm wilt terugkeren, drukt u op een willekeurige toets.

  Achterzijde:

  12 13 14 15 16

  17 18 19
  Y

  VIDEO OUT AUDIO OUT

  20
  VIDEO
  IN

  21

  (VCR)

  PB

  VIDEO
  TV

  R

  SCART
  L

  PR

  L
  AM (MW)
  LOOP ANT.

  FRONT

  REAR

  RIGHT

  IMP. 8 ohm

  SUBWOOFER CENTER

  REAR

  IMP.
  6 ohm

  IMP. 8 ohm

  IMP.
  8 ohm

  22 23
  12)
  13)
  14)
  15)
  16)
  17)
  18)
  19)
  20)

  FRONT

  DIGITAL
  AUDIO OUT

  LEFT

  24

  Elektrisch snoer
  Uitgangen luidspreker rechts VOORAAN
  Uitgangen SUBWOOFER
  Uitgangen luidspreker links ACHTERAAN
  Uitgangen luidspreker links VOORAAN
  VIDEO-uitgang
  AUDIO OUT-aansluitingen links/rechts
  COMPONENT-VIDEO-aansluitingen (Y, PB/CB, PR/CR)
  VIDEO IN (VCR)-aansluiting

  NL- 9

  25
  21)
  22)
  23)
  24)
  25)
  26)
  27)
  28)

  R

  S-VIDEO OUT
  (DVD)

  VIDEO OUT

  AUDIO IN

  26 27

  28

  FM ANTENNA jack

  Uitgangen luidspreker rechts ACHTERAAN
  Uitgangen luidspreker midden
  SCART-sokkel
  DIGITAL AUDIO OUT-aansluiting
  S-VIDEO-uitgang
  AUDIO IN-aansluiting links/rechts
  AM (MW) LOOP ANTENNA-aansluiting • Page 11

  DISPLAY
  Display Frontpaneel
  HOOFDSTUK/TRACK
  Wanneer een DVD in dit
  apparaat wordt geladen
  verschijnt deze indicator met het
  nummer van het hoofdstuk.
  Wanneer een audio CD is
  geladen verschijn deze indicator
  met het tracknummer.

  HERHAAL
  indicator
  Verschijnt
  wanneer
  herhaald
  afspelen is
  ingeschakeld.

  GEHEUGEN
  indicator
  Verschijnt
  tijdens
  geprogrammeerde
  weergave.

  STEREO indicator
  Bij het afstemmen van
  een FM station verschijnt
  "ST" bij stereoontvangst.

  HOEK indicator
  Verschijnt wanneer het gedeelte van
  een DVD dat op dat moment wordt
  afgespeeld
  vanuit
  meerdere
  camerastandpunten opgenomen is.
  RESTERENDE TIJD
  Geeft de verstreken speelduur van
  de disc aan. Bij sommige discs geeft
  deze indicator ook de totale
  afspeelduur van de disc aan wanneer
  het afspelen wordt gestopt.

  TITEL
  indicator
  Wanneer een DVD in
  het apparaat wordt
  geladen verschijnt
  deze indicator met het
  titelnummer.

  DOLBY DIGITAL
  Verschijnt wanneer
  Dolby ingeschakeld IS.

  STATUS indicator
  geeft de status van de disc
  en het apparaat aan.

  HERHAAL A-B indicator
  Verschijnt tijdens herha-alde
  weergave.

  DISPLAY-INFORMATIES
  De dvd geeft al naargelang de operationele status op het tv-scherm en op het scherm van het apparaat de volgende informaties.
  Informatievoorbeelden
  Tv-scherm
  TV
  Screen
  Als bij het inschakelen
  van het apparaat geen
  disk geladen is

  UnitDisplay
  Display

  Opmerkingen
  "
  " verschijnt als de disklade gesloten is en:
  1) er geen disk in de lade zit;
  2) het type disk door het apparaat niet kan worden afgespeeld;
  3) de disk niet correct in het apparaat werd gelegd (verkeerde zijde
  naar boven enz.).

  No Disc

  Lade open
  Lade gesloten
  Bezig met laden

  Close
  Loading...

  Gestopt
  Bezig met afspelen
  Pauze

  Stop

  Play

  De displayweergave wijzigt om andere informatie weer te geven
  (totale speelduur enz.).

  Pause

  Beeld blijft staan of onderbreking van het afspelen bij geluidsweergave.

  Doorspoelen

  x2

  Terugspoelen

  x2

  Vertraagd
  A-B herhalen

  /

  De displayweergave wijzigt om andere informatie weer te geven
  (totale speelduur enz.).
  Werkt niet bij audio-cd’s.

  1/2

  Rep A- Rep A-B

  A-B

  Herhaling van een bepaald fragment.
  De dvd-speler of de disk laat deze functie niet toe.

  Indicatie van een fout regionummer (lokaal nummer)
  Wanneer het regionummer (lokaal) van de disk die u wilt afspelen niet overeenkomt met het nummer van het apparaat, verschijnt
  “Invalid Region” (ongeldige regio) op het tv-scherm. (De disk kan niet afgespeeld worden).
  NL- 10 • Page 12

  AANSLUITING VAN HET APPARAAT
  FM-antenne
  FM antenna

  Optimalisering van de ontvangst

  Y

  FM
  De (meegeleverde) FM-antenne in de FM
  ANTENNE-aansluiting steken.
  AM (MW)
  De (meegeleverde) ringantenne op de
  AM (MW) LOOP ANTENNA-ingangen
  aansluiten.

  VIDEO OUT AUDIO OUT

  R

  SCART
  L

  PR

  L
  AM (MW)
  LOOP ANT.

  DIGITAL
  AUDIO OUT

  R

  S-VIDEO OUT
  (DVD)

  AUDIO IN

  VIDEO OUT

  To wall outlet
  Naar het stopcontact

  AM(MW) LOOP ANTENNA
  (SUPPLIED)
  AM-ringantenne
  (meegeleverd)

  Y

  A. AANSLUITING VAN UW
  TELEVISIETOESTEL
  Afhankelijk van het type van uw tv-toestel
  kan het apparaat op verschillende
  manieren op uw televisie worden
  aangesloten.

  VIDEO OUT AUDIO OUT

  R

  SCART
  L

  PR

  of
  3 phono/scartkabel
  Gebruik de 3 phono/scartkabel
  (meegeleverd) en verbind de VIDEOUITGANG en de linker- en rechter-AUDIOUITGANG van het apparaat met de
  scartaansluiting van uw tv-toestel.

  L
  AM (MW)
  LOOP ANT.

  R

  DIGITAL
  AUDIO OUT

  S-VIDEO OUT
  (DVD)

  AUDIO IN

  VIDEO OUT

  Naar het stopcontact
  To wall outlet

  SCART cable
  (not supplied)
  SCART-kabel
  (niet meegeleverd)

  Y

  VIDEO OUT AUDIO OUT

  of
  S-videokabel
  Gebruik een S-videokabel (niet meegeleverd)
  en een audiokabel (niet meegeleverd).
  1. Gebruik een S-videokabel om de S-VIDEO
  (DVD)-UITGANG van uw apparaat te
  verbinden met de S-VIDEO INGANG van
  uw tv-toestel.
  2. Daarna verbindt u de linker- en rechterAUDIO-UITGANG van het apparaat door
  middel van de audiokabel met de linkeren rechter-AUDIO-INGANG van uw tvtoestel.

  (VCR)

  VIDEO
  IN

  PB

  VIDEO
  TV

  SCART-kabel
  Gebruik de SCART-kabel (niet
  meegeleverd); verbind het apparaat en
  uw tv-toestel door middel van de SCARTkabel.
  of
  RCA-audio/videokabel
  Gebruik een audio/videokabel (niet
  meegeleverd). Verbind de VIDEOUITGANG en de linker- en rechter-AUDIOUITGANG van het apparaat met de VIDEOINGANG en de linker- en rechter-AUDIOINGANG van uw televisie.

  (VCR)

  VIDEO
  IN

  PB

  VIDEO
  TV

  (VCR)

  VIDEO
  IN

  PB

  VIDEO
  TV

  R

  SCART
  L

  PR

  L
  AM (MW)
  LOOP ANT.

  DIGITAL
  AUDIO OUT

  R

  S-VIDEO OUT
  (DVD)

  AUDIO IN

  VIDEO OUT

  Naar
  hetoutlet
  stopcontact
  To wall

  Audio/Video
  cable
  (supplied)
  Audio/videokabel
  (niet meegeleverd)
  geel
  (yellow)

  (white)
  wit
  (red)
  rood

  Y

  VIDEO OUT AUDIO OUT

  (VCR)

  VIDEO
  IN

  PB

  VIDEO
  TV

  R

  SCART
  L

  PR

  L
  AM (MW)
  LOOP ANT.

  R

  DIGITAL
  AUDIO OUT

  Naar het stopcontact
  To wall outlet

  S-VIDEO OUT
  (DVD)

  AUDIO IN

  VIDEO OUT

  Audio cable
  (not supplied)

  Audiokabel (niet meegeleverd)

  (white)
  wit
  rood
  (red)

  S-Video
  cable
  supplied)
  S-videokabel
  (niet(not
  meegeleverd)

  Y

  VIDEO OUT AUDIO OUT

  VIDEO
  IN

  (VCR)

  PB

  VIDEO
  TV

  R

  SCART
  L

  PR

  L
  AM (MW)
  LOOP ANT.

  DIGITAL
  AUDIO OUT

  R

  S-VIDEO OUT
  (DVD)

  VIDEO OUT

  AUDIO IN

  Naar het stopcontact
  To wall outlet

  3 Phono/Scart cable
  (not supplied)

  3 phono/scartkabel (meegeleverd)

  NL - 11

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 13

  AANSLUITING VAN HET APPARAAT
  of

  Component-video-uitgangen (dvd)

  Sommige tv-toestellen en monitors beschikken over component-video-uitgangen.
  Gebruik een audiokabel (niet meegeleverd) en verbind de linker- en rechter-AUDIO-UITGANG van uw apparaat
  met de linker- en rechter-AUDIO-INGANG van uw tv-toestel. Neem de component-videokabel (niet meegeleverd)
  en verbind de groene VIDEO-UITGANG Y van uw apparaat met de VIDEO-INGANG Y van uw tv-toestel, de blauwe
  VIDEO-UITGANG PB/CB van uw apparaat met de VIDEO-INGANG PB/CB van uw tv-toestel en de rode VIDEOUITGANG PR/CR van uw apparaat met de VIDEO-INGANG PR/CR van uw tv-toestel, om een beeldweergave van
  hogere kwaliteit te verkrijgen.

  Progressieve uitgangen (dvd)

  Sommige tv-toestellen en monitors beschikken over component-video-uitgangen die in staat zijn een progressief
  gescand videosignaal te reproduceren. Gebruik de audiokabel (niet meegeleverd) en verbind de linker- en rechterAUDIO-UITGANG van uw apparaat met de linker- en rechter-AUDIO-INGANG van uw tv-toestel. Neem de componentvideokabel (niet meegeleverd) en verbind de groene VIDEO-UITGANG Y van uw apparaat met de VIDEO-INGANG Y
  van uw tv-toestel, de blauwe VIDEO-UITGANG PB/CB van uw apparaat met de VIDEO-INGANG PB/CB van uw tv-toestel
  en de rode VIDEO-UITGANG PR/CR van
  uw apparaat met de VIDEO-INGANG PR/
  C R van uw tv-toestel, om een
  beeldweergave van topkwaliteit met
  weinig trillingen te verkrijgen.
  Druk op de SETUP–knop en selecteer
  Naar het stopcontact
  Video Output to YUV(zie pagina 29). Sluit
  To wall outlet
  de component-videokabel op uw tvtoestel aan en druk op de P. SCAN–knop
  Audiokabel (niet meegeleverd)
  op de afstandsbediening als de dvd stopt.
  wit
  Op het display verschijnt “P.SCAN”. U
  rood
  kunt het uitgangssignaal voor een betere
  beeldkwaliteit selecteren.
  Opgelet
  • Bij een geactiveerde progressieve
  uitgang is er aan de S-video- en RCA
  (CVBS)-video aansluitingen geen videoComponent-videokabel
  video-aansluitingen.
  (niet meegeleverd)
  • Vergewis u ervan dat uw tv-toestel een
  component-videosignaal voor een progressieve scan ondersteunt. Druk herhaald op de P.SCAN-knop tot op het display
  "CVBS" verschijnt voor het terugschakelen naar het CVBS-video-videosignaal.
  Opmerkingen
  • Sluit het apparaat rechtstreeks op uw tv-toestel aan. Indien u het apparaat via een videorecorder aansluit, wordt het beeld
  vervormd weergegeven, gezien dvd’s beveiligd zijn tegen kopiëren.
  • Als u het apparaat op andere apparaten aansluit, dient u het voor elke nieuwe aansluiting eerst uit te schakelen en de stekkers
  alle apparaten uit het stopcontact te trekken.
  • Raadpleeg ook de handleiding van de aangesloten apparaten.
  Y

  VIDEO OUT AUDIO OUT

  VIDEO
  IN

  (VCR)

  PB

  VIDEO
  TV

  R

  SCART

  L

  PR

  L

  AM (MW)
  LOOP ANT.

  R

  DIGITAL
  AUDIO OUT

  S-VIDEO OUT
  (DVD)

  VIDEO OUT

  AUDIO IN

  B. Een andere bron aansluiten
  Y

  Analoge verbinding
  Gebruik de audiokabel (niet meegeleverd)
  en verbind de linker- en rechter-AUDIOUITGANG van uw apparaat met de
  AUDIO-INGANG van het aan te sluiten
  apparaat.
  Digitale verbinding
  Gebruik de coaxiale digitale audiokabel
  (niet meegeleverd) en verbind de
  DIGITALE AUDIO-UITGANG van uw
  apparaat met de DIGITALE AUDIOINGANG van het andere apparaat.
  Een
  andere
  geluidsbron
  beluisteren
  1. Schakel het apparaat in.
  2. Schakel uw audio-installatie in en volg
  de instructies uit het handboek om de
  functie AUDIO-IN of DIGITAL-IN te
  selecteren.

  VIDEO OUT AUDIO OUT

  VIDEO
  IN

  (VCR)

  PB

  VIDEO
  TV

  R

  SCART
  L

  PR

  L
  AM (MW)
  LOOP ANT.

  DIGITAL
  AUDIO OUT

  R

  S-VIDEO OUT
  (DVD)

  VIDEO OUT

  AUDIO IN

  Naar
  het outlet
  stopcontact
  To wall

  rood

  (red)

  wit

  (white)

  Coaxiale
  digitale
  Coaxial
  digitalaudiokabel
  audio cable
  (niet meegeleverd)
  (not supplied)

  Audio equipment met
  with digitale
  digital
  Audio-installatie
  audio input jack
  audio-ingangbus

  Versterker
  Amplifier van
  of
  stereo-installatie
  stereo
  system, etc.
  (niet
  (notmeegeleverd)
  included)

  NL - 12

  Audio cable
  Audiokabel
  supplied)
  (niet (not
  meegeleverd)
  (white)
  (red)

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 14

  AANSLUITING VAN HET APPARAAT
  C.Aansluitingvan een vEdeorecorder

  1. Verbind met behulp van de meegeleverde 3 phono/scartkabel de gele VIDEO-UITGANG van uw apparaat met de VIDEOINGANG van uw tv-toestel. Steek de scartstekker in uw tv-toestel. Indien u wilt dat het geluid door de luidsprekers van het
  hoofdapparaat wordt weergegeven, mag u de linker- en rechteraudiokabel van het hoofdapparaat niet aansluiten.
  2. Verbind met behulp van een videokabel (niet meegeleverd) de VIDEO-INGANG (VCR) van het toestel met de VIDEOUITGANG van uw videorecorder.
  3. Verbind met behulp van een audiokabel (niet meegeleverd) de linker- en rechter-AUDIO-INGANG van het toestel met de
  AUDIO-UITGANGEN van uw videorecorder.
  • Voor de verbinding van de ronde contacten op de RCA-wijze met een scartstekker is bij uw plaatselijke dealer een
  adapter verkrijgbaar. Schaft u zich voor het tv-toestel een scart-INPUT-adapter en voor de videorecorder een scartOUTPUT-adapter aan.
  Y

  VIDEO OUT AUDIO OUT

  VIDEO
  IN

  (VCR)

  PB

  VIDEO
  TV

  R

  SCART
  L

  PR

  L
  AM (MW)
  LOOP ANT.

  DIGITAL
  AUDIO OUT

  R

  S-VIDEO OUT
  (DVD)

  VIDEO OUT

  AUDIO IN

  Naar
  het outlet
  stopcontact
  To wall

  (yellow)

  (red)
  Audiokabel
  (niet
  meegeleverd)
  Audio
  cable
  (not
  supplied)

  (white)
  wit
  rood
  (red)
  geel rood

  3 Phono/Scart
  cable
  3 phono/scartkabel
  (supplied)
  (meegeleverd)

  wit
  (white)

  Videokabel
  (niet
  meegeleverd)
  Video
  cable
  (not
  supplied)
  .

  (yellow)
  geel

  VCR
  Een dvd bekijken
  1. Schakel het apparaat in en selecteer “DVD” met de FUNCTION-knop op de afstandsbediening of op het voorpaneel van het
  apparaat.
  2. Zet uw tv aan en volg de instructies uit de handleiding om het VIDEO-kanaal te selecteren dat overeenkomt met de VIDEOINGANG waarop u uw dvd-apparaat hebt aangesloten.
  Een video bekijken
  1. Schakel het apparaat in en selecteer “AV_IN” met de FUNCTION-knop op de afstandsbediening of op het voorpaneel van het
  apparaat.
  2. Zet uw tv aan en volg de instructies uit de handleiding om het VIDEO-kanaal dat overeenkomt met de VIDEO-INGANG waarop u
  uw dvd-apparaat hebt aangesloten te selecteren.
  3. Schakel de videorecorder in en volg de instructies uit de handleiding om de videoband af te spelen.
  Opmerkingen
  • Als u wilt dat het geluid van het apparaat en het aangesloten apparaat (zie vorige pagina) uitsluitend uit de luidsprekers van het
  apparaat komt, mag u de linker- en rechteraudiocontacten van het apparaat niet op uw tv-toestel aansluiten.
  • Het geluid van de videorecorder of een ander extern apparaat zal niet via het televisietoestel te horen zijn als u het tv-toestel met
  een scart-to-scartkabel aansluit. De oorzaak hiervan is dat de scartstekker aan de dvd-versterker alleen de uitgang van de dvdspeler doorgeeft.
  • Is het geluid van de videoband mono, dan is de surroundluidspreker slechts zeer zacht of zelfs helemaal niet te horen.
  Het geluid van televisieprogramma’s via het apparaat weergeven
  Het geluid van de televisie gaat via de aanbevolen aansluitingen niet naar de luidsprekers van de dvd-versterker.
  Om het geluid van tv-programma’s via de luidsprekers van de dvd-versterker te horen, moet u uw videorecorder als een tv-tuner
  gebruiken. Ga daartoe te werk als volgt:
  1. Verbind de videorecorder zoals hierboven beschreven in "Aansluiting van een videorecorder". Indien uw tv-toestel geen ronde
  aansluitingen (RCA-stijl) heeft, kunt u een RCA-to-scart-inputadapter gebruiken.
  2. Druk op de FUNCTION-knop op de dvd-versterker, om naar de modus AV_IN te gaan, wat op het display wordt aangeduid.
  3. Selecteer aan het tv-toestel voor de dvd-versterker het AV- of scartingangkanaal.
  4. Selecteer aan de videorecorder het tv-station dat u wilt bekijken.
  5. Selecteer aan de dvd-versterker naar uw keuze de operationele modus “normale stereo” of Pro Logic Decoder.
  • Lees de regels AV_IN van de tabel op pagina 17, waarin vermeld wordt door welke luidsprekers het geluid wordt weergegeven.
  • Als u de videorecorder als tv-tuner gebruikt, kunt u tijdens het opnemen van een bepaald programma geen ander programma bekijken.
  NL - 13

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 15

  AANSLUITING VAN HET APPARAAT
  D. Aansluiting van de luidsprekers en subwoofer
  1. De snoeren voor de luidsprekers hebben een kleurcode om de aansluiting gemakkelijker te maken.
  Steek het POSITIEVE (+) en NEGATIEVE (-) uiteinde van elke luidsprekerkabel in de overeenkomstige
  contacten aan de achterzijde van het apparaat.

  VOOR

  FRONT
  (RIGHT)
  (RECHTS)

  ACHTER
  REAR
  (RIGHT)
  (RECHTS)

  ACHTER
  REAR
  (LEFT)
  (LINKS)

  VOOR
  FRONT
  (LEFT)
  (LINKS)

  +

  Y

  VIDEO OUT AUDIO OUT

  VIDEO
  IN

  (VCR)

  PB

  VIDEO
  TV

  R

  +

  SCART
  L

  PR

  L
  AM (MW)
  LOOP ANT.

  DIGITAL
  AUDIO OUT

  R

  S-VIDEO OUT
  (DVD)

  VIDEO OUT

  AUDIO IN

  MIDDENLUIDSPREKER
  CENTER

  SUBWOOFER

  NL - 14

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 16

  AANSLUITING VAN HET APPARAAT
  E. Opstelling van de luidsprekers en subwoofer

  FRONTLUIDSPREKERS
  FRONT SPEAKERS

  MIDDENLUIDSPREKER
  CENTER

  Op gelijke
  afstand
  links
  en of
  rechts
  Place
  on both
  sides
  TV, equalplaatsen.
  distances
  naast hetthe
  tv-toestel
  apart.

  on thede
  toptvofplaatsen.
  or below the TV.
  OpPlace
  of onder

  REAR
  SPEAKERS
  ACHTERLUIDPlace
  right beside or slightly behind
  SPREKERS
  your
  listening
  a little
  Plaats
  dezeposition,
  meteenand
  naast
  higher than your ears.
  of iets achter de positie
  vanwaar u luistert, iets
  hoger dan uw oren.

  SUBWOOFER
  SUBWOOFER
  be geplaatst
  placed anywhere.
  Kan Can
  overal
  worden.

  NL - 15 • Page 17

  AANSLUITING VAN HET APPARAAT
  Wandmontage van de surround-luidsprekers (achteraan)
  1)Markeer de correcte ophangpositie op de muur.
  2)Draai de schroeven in de muur volgens de markeringen.
  3)Pas de gleuven in de luidspreker over de schroeven en trek de luidspreker naar beneden tot hij stevig vasthangt.

  Apparaat en televisietoestel inschakelen
  1. Druk op de /ON-knop om het apparaat in te schakelen.
  2. Druk op de STANDBY/ON-knop op de afstandsbediening of op de FUNCTION-knop of de PLAY-knop om
  het apparaat vanuit de standbymodus in te schakelen.
  3. Zet de tv aan door op de POWER-knop te drukken.
  4. Selecteer op uw tv het kanaal dat overeenkomt met de VIDEO-INGANG waarop het dvd-apparaat is aangesloten.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie.
  • Als het apparaat correct is aangesloten, verschijnt nu het dvd-logo (opstartbeeld) op uw tv-scherm.
  Opmerkingen
  • Als 60 minuten lang geen disk in het apparaat ligt of afspeelt, dan schakelt het systeem automatisch naar standby.
  • De LED voor stand-by brandt als het apparaat zich in sluimerstand bevindt.

  Aansluiten van het elektrisch snoer
  • Vergewis u ervan dat alle onderdelen en de luidsprekers correct zijn aangesloten.
  • Zorg ervoor dat de netstekker uitgetrokken is en alle functies uitgeschakeld zijn, voor u aansluitingen tot stand
  brengt.
  • Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat voor een langere periode niet gebruikt.

  NL - 16 • Page 18

  KLANK INSTELLEN
  De surroundconfiguratie instellen met Dolby Digital en Pro Logic II-decodering ingeschakeld
  Met de afstandsbediening regelt u de luidsprekerbalans als volgt:
  Frontluidspreker (links)
  of
  CURSOR-knop om het
  • Druk op de SOUND-knop tot LEFT op het scherm verschijnt. Druk dan op de
  geluidsniveau te regelen. Dit wordt weergegeven op het scherm.
  Frontluidspreker (rechts)
  • Druk op de SOUND-knop tot RIGHT op het scherm verschijnt. Druk dan op de of CURSOR-knop om het
  geluidsniveau te regelen. Dit wordt weergegeven op het scherm.
  Middenluidspreker
  • Druk op de SOUND-knop tot CENTER op het scherm verschijnt. Druk dan op de of CURSOR-knop om het
  geluidsniveau te regelen. Dit wordt weergegeven op het scherm.
  Achterluidspreker (links)
  • Druk op de SOUND-knop tot REAR L op het scherm verschijnt. Druk dan op de of CURSOR-knop om het
  geluidsniveau te regelen. Dit wordt weergegeven op het scherm.
  Achterluidspreker (rechts)
  • Druk op de SOUND-knop tot REAR R op het scherm verschijnt. Druk dan op de of CURSOR-knop om het
  geluidsniveau te regelen. Dit wordt weergegeven op het scherm.
  Subwoofer
  • Druk herhaaldelijk op de SOUND-knop tot WOOFER op het scherm verschijnt. Druk dan op de of CURSORknop om het geluidsniveau te regelen. Dit wordt weergegeven op het scherm.
  Opmerking
  • Als u gedurende enkele seconden op geen enkele knop duwt, keert het scherm terug naar de normale weergave.

  De geluidskwaliteit instellen

  Druk herhaaldelijk op de SOUND-knop om een equalizermodus te selecteren (BASS en TREBLE). Met de of
  CURSOR-knop regelt u het geluidsniveau.
  BASS: de lage tonen
  TREBLE: de hoge tonen
  Met de instellingen voor bass en treble controleert u het geluid van de frontluidsprekers (links en rechts).
  Dolby Digital
  Dit door Dolby Laboratories Inc. ontwikkelde geluidsformaat biedt een kwaliteit die de geluidservaring in een
  bioscoop evenaart, als het apparaat op een Dolby Digital 5.1-kanaalprocessor of -versterker
  wordt aangesloten.
  Dit apparaat herkent automatisch dvd’s die met Dolby Digital opgenomen werden.
  Niet alle Dolby Digital-bronnen zijn opgenomen met zes kanalen.
  Sommige bronnen die gemarkeerd zijn als Dolby Digital kunnen in Dolby Surround (met een
  2-kanaalssysteem) opgenomen zijn. U vindt dit logo op uw dvd-toestel.
  Dolby ProLogic II genereert uit tweekanaalbronnen vijf uitgangskanalen met volledige
  bandbreedte. Dit wordt bereikt door de toepassing van een geavanceerde, ultrareine matrixsurrounddecoder, die de ruimtelijke eigenschappen van de originele opname zonder
  toevoeging van nieuwe klanken of klankkleuren extraheert.

  Filmmodus (MOVIE)
  De filmmodus in ProLogic II lijkt heel sterk op de originele ProLOgic-decoder. Het belangrijkste onderscheid
  bestaat erin dat hij stereosurroundkanalen en geen surroundfilter bezit, terwijl ProLogic over een
  monosurroundkanaal en een 7kHz-surroundfilter beschikt. De filmmodus is de voor alle A/V-systemen vereiste
  standaard. Als een autosound-apparaat een videoscherm heeft, geldt dit ook als een A/V-systeem. Het kan
  gewoon "ProLogic II" genoemd worden.
  Musiekmodus (MUSIC)
  De muziekmodus biedt de gebruiker een bepaalde flexibiliteit om het eindresultaat naar zijn smaak af te stellen.
  De muziekmodus mag niet in combinatie met de THX Audio Processing-modus worden gebruikt. De muziekmodus
  wordt als standaardmodus voor autosound-muzieksystemen (zonder video) aanbevolen en is voor A/V-systemen
  optioneel. Om hem van de filmmodus te onderscheiden, wordt aanbevolen de muziekmodus als de "Muziek"versie van ProLogic II aan te duiden.

  NL - 17

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 19

  KLANK INSTELLEN
  Pro Logic Emulation-modus (PL II / EMU)
  De Pro Logic Emulation-modus biedt de gebruiker dezelfde robuuste surroundsignaalverwerking als de originele
  Pro Logic, wanneer de broninhoud niet bepaald van de beste kwaliteit is of als de wens bestaat het programma
  meer te horen "zoals het ooit was". Als deze modus wordt gebruikt, wordt ook deze Pro Logic genoemd. Er bestaat
  geen "Pro Logic I"-modus. De Pro Logic Emulation is optioneel. Dolby vereist niet dat PL II-producten het originele
  Pro Logic-decodeeralgoritme gebruiken. Indien het DSP echter de originele Pro Logic-code bevat en als de
  fabrikant van het apparaat deze graag wil gebruiken, dan wordt dit doorgaans geaccepteerd en zelfs ondersteund.
  Een apparaat mag niet zowel de originele Pro Logic-modus als de Pro Logic Emulation-modus bieden.
  Matrixmodus (MATRX)
  De matrixmodus is dezelfde als de muziekmodus, behalve dat de richtingsversterkingslogica is uitgeschakeld.
  Hij kan worden gebruikt om monosignalen te versterken door ze "groter" te laten verschijnen. De matrixmodus
  kan ook in autosystemen worden gebruikt, waarbij de schommelingen door een slechte FM-stereo-ontvangst
  anders storende surroundsignalen van een Logic-decoder kunnen veroorzaken. De ultieme "kuur" voor een
  slechte FM-stereo-ontvangst kan ook gewoon een omschakeling naar de monoweergave zijn.
  DTS en DTS Digital Out zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
  Om van DTS Digital SurroundTM te kunnen genieten, is de aansluiting van een afzonderlijk 5.1-kanaal-DTS Digital
  SurroundTM-decodeersysteem op de DIGITALE AUDIO-UITGANG van het apparaat noodzakelijk.
  Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
  zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
  "Dolby", "Pro Logic" en het dubbele-D-symbool

  Geluidskanaal selecteren
  1. Wanneer er geen disk afspeelt, kunt u de 5.1/2.1 CH–knop op de afstandsbediening gebruiken om de verschillende
  luidsprekers te selecteren, waarvan de outputstatus in onderstaande tabel is weergegeven.
  2. In de AV_IN-modus kunt u ook herhaaldelijk op de PRO-LOGIC-knop op de afstandsbediening drukken om PRO LOGIC
  II te selecteren (de indicator op de voorzijde gaat branden).
  3. De subwoofer kunt u in- of uitschakelen via het set-upmenu.
  Opmerkingen
  • De uitdrukking “2.1 CH” heeft betrekking op de audio-/geluidsuitgang (output) van de linker- en rechterluidsprekers en van
  de subwoofer.
  • De knop 5.1/2.1 CH werkt niet bij een JPG-cd-rom of JPG/MP3-cd-rom. Selecteer 5.1/2.1 CH-output alvorens u een dergelijke
  cd-rom in het apparaat legt.
  • Dolby Digital 5.1 CH wordt niet op Pro Logic II geactiveerd.

  De volgende tabel toont welke luidsprekers actief zijn in de verschillende modi.
  FUNCTION
  FUNCTIE

  DISCS
  DISKS

  L/R
  L/R
  SPEAKER
  5.1 // 2.1
  5.1
  2.1 luidsprekers
  (SMALL/
  CH
  (KLEIN/
  CH-Button
  knop
  LARGE)
  GROOT)
  5.1 CH

  DVD /
  CD
  2.1 CH

  DVDDVDMODUS
  MODE

  MP 3

  TUNER
  AV_IN

  -----

  EMU

  MATRIX

  MUSIC

  MOVIE

  BY-PASS
  BY PASS

  KLEIN
  SMALL

  AAN
  ON

  5.1

  5.1

  5.1

  5.1

  5.1
  5.1or
  of 2.1

  GROOT
  LARGE

  AAN
  ON

  5.1

  5.1

  5.1

  5.1

  5.1
  or 22
  5.1 of

  ---

  UIT
  OFF

  5

  5

  5

  5

  55orof22

  KLEIN
  SMALL

  AAN
  ON

  2.1

  2.1

  2.1

  2.1

  2.1

  GROOT
  LARGE

  AAN
  ON

  2

  2

  2

  2

  2

  ---

  UIT
  OFF

  2

  2

  2

  2

  2

  5.1 CH

  ---

  ---

  5.1

  5.1

  5.1

  5.1

  5.1

  2.1 CH

  ---

  AAN
  ON

  2.1

  2.1

  2.1

  2.1

  2.1

  ---

  ---

  UIT
  OFF

  2

  2

  2

  2

  2

  ---

  AAN
  ON

  5.1

  5.1

  5.1

  5.1

  5.1

  ---

  UIT
  OFF

  5

  5

  5

  5

  5

  KLEIN
  SMALL

  AAN
  ON

  2.1

  2.1

  2.1

  2.1

  2.1

  5.1 CH
  PCM
  DVD

  Dolby
  DolbyPro
  ProLogic
  LogicII-selectie
  II Selection

  SUBWOOFER
  ON/OFF

  2.1 CH
  -----

  GROOT
  LARGE

  ON
  AAN

  2

  2

  2

  2

  2

  ---

  OFF
  UIT

  2

  2

  2

  2

  2

  ---

  ---

  2.1

  2.1

  2.1

  2.1

  2.1

  KLEIN
  SMALL

  ON
  AAN

  5.1

  5.1

  5.1

  5.1

  5.1

  GROOT
  LARGE

  ON
  AAN

  5.1

  5.1

  5.1

  5.1

  5.1

  ---

  OFF
  UIT

  5

  5

  5

  5

  5

  Dolby
  Pro
  Dolby Pro
  not
  Logic
  Logic IIIIniet
  applied
  voor on
  Tuner,
  MP3
  tuner,MP3
  and
  PCM
  en PCM
  DVD.
  DVD.

  5.1 – staat voor luidsprekers VOOR LINKS/RECHTS, ACHTER LINKS/RECHTS, MIDDEN en SUBWOOFER
  2.1 – staat voor luidsprekers VOOR LINKS/RECHTS en SUBWOOFER
  5 – staat voor luidsprekers VOOR LINKS/RECHTS, ACHTER LINKS/RECHTS, MIDDEN
  2 – staat voor luidsprekers VOOR LINKS/RECHTS
  NL - 18 • Page 20

  DVD

  CD

  VCD

  Basisweergave

  AFSPELEN VAN EEN DISK

  Deze gebruiksaanwijzing geeft de basisinstructies voor deze dvd-speler. Sommige dvd’s zijn echter zo
  vervaardigd dat ze specifieke of slechts beperkte opties toelaten bij het afspelen. De dvd-speler reageert
  dus niet altijd op alle bedieningsinstructies. Dat wijst niet op een defect in het apparaat. Lees de
  instructies bij de disk.
  op uw tv-scherm verschijnen. Dat betekent dat de gewenste optie door de
  Tijdens de bediening kan
  dvd-speler niet uitgevoerd kan worden of door de disk niet ondersteund wordt.

  Afspelen van een disk
  1. Druk op de /ON-knop op het bedieningspaneel of druk op de STANDBY/ON-knop op de afstandsbediening
  om het apparaat vanuit de standbymodus in te schakelen; druk op de FUNCTION-knop om de dvd-modus te
  selecteren.
  Alvorens u voortgaat met stap 2 dient u het hoofdstuk “FUNCTIE-INSTELLINGEN AANPASSEN“ (pagina 28
  tot 35) te lezen.
  2. Druk op de OPEN/CLOSE-knop. De disklade gaat open.
  3. Leg een disk in de lade met de bedrukte zijde naar boven.
  4. De OPEN/CLOSE-knop opnieuw indrukken. De disklade gaat dicht.
  Het duurt even om de disk in te lezen. Bij sommige disks start na het inlezen automatisch het afspelen.
  5. Druk op de PLAY-knop.
  Opmerkingen
  • Gebruik de OPEN/CLOSE-knop op het voorpaneel om de disklade te openen of te sluiten. Duw niet tegen de
  disklade; dat kan schade veroorzaken.
  • Wacht tot de disklade volledig geopend is voor u de disk verwijdert. Druk op de OPEN/CLOSE-knop om de
  lade daarna weer te sluiten.
  • Sommige video-cd’s zijn opgenomen met PBC (Playback Control – afspeelregeling). Als u de PBC hebt
  ingeschakeld, verschijnt op het tv-scherm een menu met de opgenomen hoofdstukken. U kunt aan de hand
  van dit PBC-menu uw keuze maken. Druk op de MENU-knop op de afstandsbediening om de PBC bij het
  afspelen van een video-cd in of uit te schakelen.

  Het afspelen pauzeren (stilstand)
  Druk op de II PAUSE-knop. Om het afspelen te hervatten drukt u op de

  PLAY-knop.

  Het afspelen stoppen
  Druk op de STOP-knop wanneer u het afspelen op een bepaalde plaats wilt onderbreken. Om het afspelen op
  PLAY-knop.
  diezelfde plaats te hervatten, drukt u op de
  Wanneer u tweemaal op de STOP-knop drukt, wordt het geheugen van het apparaat gewist. Door vervolgens
  op de PLAY-knop te drukken, hervat het afspelen vanaf het begin.

  Tracks overslaan
  • Druk eenmaal op de
  PREV-knop om terug te gaan naar het begin van de vorige track.
  NEXT-knop op de afstandsbediening om naar de volgende track te verspringen.
  • Druk op de
  • Bij audio-cd’s kunt u met de cijfertoetsen (enkel op de afstandsbediening) meteen naar de track van uw keuze
  gaan.

  NL - 19

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 21

  AFSPELEN VAN EEN DISK
  Versneld voorwaarts/achterwaarts afspelen

  DVD

  1. Druk op de TUNING-knop
  of
  terwijl een disk wordt
  afgespeeld.
  • Een snelle scan van de disk start met dubbele snelheid.
  -of
  • Er zijn vier snelheden mogelijk. Telkens u op de TUNING
  TUNING-knop drukt, verandert de snelheid van de snelle
  scan als volgt:

  CD

  VCD

  Snelheid snelle scan

  Nota:
  SKIP
  toets ingedrukt om de verschillende snelheden te kiezen.
  Houd de
  PLAY -knop als u de gewenste plaats bereikt hebt en het afspelen op normale snelheid wilt
  2. Druk op de
  hervatten.

  Slowmotionweergave

  DVD

  1. Druk op de SLOW
  - of
  SLOW-knop terwijl een disk afspeelt.
  - of
  SLOW-knop drukt, verandert de snelheid
  • Er zijn twee snelheden mogelijk. Telkens u op de SLOW
  van de slowmotionweergave als volgt:
  of

  2. Druk op de

  PLAY-knop om het afspelen op normale snelheid te hervatten.

  SKIP (voorwaarts/achterwaart)

  DVD

  CD

  VCD

  Druk terwijl u een disk afspeelt op de
  NEXT-knop van de afstandsbediening om verder te gaan naar het
  PREV-knop van de afstandsbediening
  begin van het volgende hoofdstuk of de volgende track. Druk op de
  om het vorige hoofdstuk of de vorige track af te spelen. De weergave start automatisch.

  Inzoomen op een beeld

  DVD

  Druk op de ZOOM/TV MODE-knop terwijl u een disk afspeelt.
  • Wanneer u ingezoomd hebt op een beeld kunt u met de -, -, -, en -knop het gewenste deel van het beeld
  op het scherm brengen.
  • Om terug te keren naar de normale weergave drukt u op de ZOOM/TV MODE-knop tot het symbool “ off “
  verschijnt. Het scherm keert dan naar de normale instelling terug.
  Druk op de
  ZOOMknop

  indrukken

  indrukken

  indrukken

  indrukken

  • Wanneer u de rand van het beeld bereikt, zal het scherm niet meer in die richting verschuiven.
  NL - 20

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 22

  DVD

  AFSPELEN VAN EEN DISK

  Selectie van de camerahoek
  Sommige dvd’s bevatten scènes die vanuit verschillende hoeken
  werden opgenomen. U kunt dezelfde scène dan ook vanuit die
  verschillende hoeken bekijken.
  1. Druk op de ANGLE-knop terwijl u een dvd afspeelt waarop
  verschillende camerahoeken zijn opgeslagen en u krijgt het
  nummer van de huidige hoek te zien.

  De aanduiding verandert om het nummer
  van de huidige hoek te tonen (het maximale
  aantal selecteerbare camerahoeken is 9).

  2. Druk herhaaldelijk op de ANGLE-knop om de scène vanuit de
  volgende camerahoek te bekijken.
  • Ongeveer twee seconden later gaat het afspelen verder vanuit
  de hoek die u zonet geselecteerd hebt.
  • Als binnen de 10 seconden geen knop wordt ingedrukt,
  gaat het afspelen verder zonder van hoek te veranderen.
  Volgorde van camerahoeken
  (voorbeeld)
  Opmerkingen
  • Deze functie kan alleen worden gebruikt voor disks waarop
  scènes vanuit verschillende camerahoeken zijn opgeslagen.
  • Wanneer slechts vanuit één camerahoek is opgenomen, wordt
  1/1 ” weergegeven.


  Selectie van het geluidsformaat
  Op sommige disks werd het geluid in twee of meerdere formaten
  opgenomen. Volg de aanwijzingen hieronder om het type dat u wil
  afspelen te selecteren.
  1. Druk op de AUDIO-knop terwijl de disk afspeelt en u krijgt het
  nummer van het huidige geluidsformaat te zien.
  2. Druk herhaaldelijk op de AUDIO-knop om het gewenste
  geluidsformaat te selecteren.

  Het nummer van het geluidsformaat verandert
  opeenvolgend (het maximaal aantal
  selecteerbare geluidsformaten is 8).

  Opmerkingen
  • Is slechts één geluidsformaat opgenomen, dan verandert het
  nummer niet.
  • Ongeveer twee seconden later gaat het afspelen verder in het
  nieuwe geluidsformaat.

  Selectie van de ondertitels
  1. Druk op de SUBTITLE-knop terwijl u een dvd afspeelt en u krijgt
  de huidige taalinstelling te zien zoals hieronder geïllustreerd.
  2. Druk herhaaldelijk op de SUBTITLE-knop om de gewenste taal
  voor de ondertitels te selecteren.

  De opgeslagen talen veranderen opeenvolgend (het
  maximale aantal selecteerbare ondertitels is 8.)

  Opmerkingen
  • Wanneer slechts één taal is opgenomen, verandert de taal niet.
  • Ongeveer twee seconden later gaat het afspelen verder met de nieuwe, door u geselecteerde ondertitels.
  • Het aantal beschikbare talen verschilt per disk.
  • Als binnen enkele seconden geen knop ingedrukt wordt, gaat het afspelen verder zonder de ondertiteling aan
  te passen.
  • Deze functie geldt alleen voor disks waarop de ondertitels in verschillende talen werden opgeslagen.
  • Bij sommige dvd’s worden de ondertitels geactiveerd via het hoofdmenu van de dvd. Druk op de MENU-knop
  om het hoofdmenu op te roepen.
  NL - 21

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 23

  DVD

  SPECIALE FUNCTIES

  Basisweergave

  DISPLAY-functie

  Met de DISPLAY-knop kunt u de huidige instellingen controleren en wijzigen voor de CAMERAHOEK, het GELUID
  en de ONDERTITELS.
  • Druk op de DISPLAY-knop terwijl u een disk afspeelt om het onderstaande beeldscherm te verkrijgen.
  Verstreken speelduur: de verstreken speelduur vanaf het begin van het hoofdstuk dat op dat moment wordt
  afgespeeld.
  Resterende speelduur: de resterende speelduur van de titel die op dat moment wordt afgespeeld.
  Verstreken speelduur

  Resterende speelduur

  • Druk tweemaal op de DISPLAY-knop om het onderstaande beeldscherm te verkrijgen.
  • Druk op de ANGLE-, AUDIO- en SUBTITLE-knop om het geselecteerde menupunt te wijzigen.
  Hoofdstuk

  Tijd

  Titel
  Camerahoek

  Geluidsinstelling
  Instelling ondertitels

  Titel overslaan
  • Het nummer van de titel die op dat moment wordt afgespeeld en het totaal aantal titels op de disk worden
  weergegeven.
  • Druk op de GOTO-knop om de gewenste titel in te voeren. Druk vervolgens op de ENTER-knop om te bevestigen.

  Hoofdstuk overslaan
  • Het nummer van het hoofdstuk dat op dat moment wordt afgespeeld en het totaal aantal hoofdstukken op de
  disk worden weergegeven.
  • Druk op de GOTO-knop om het gewenste hoofdstuk in te voeren. Druk vervolgens op de ENTER-knop om te
  bevestigen.

  Speelduur overslaan
  • De verlopen speelduur van het hoofdstuk dat op dat moment wordt afgespeeld en de resterende speelduur
  van de huidige titel worden weergegeven.
  • Druk op de GOTO-knop om het gewenste startpunt in te voeren. Druk vervolgens op de ENTER-knop om te
  bevestigen.

  Camerahoek instellen
  • De huidige camerahoek wordt aangeduid. Wanneer op de dvd slechts één hoek beschikbaar is, verschijnt
  “ Angle 1/1” op et display.
  • Druk op de ANGLE-knop om de gewenste camerahoek te selecteren.

  Geluidsformaat instellen
  • De momenteel geselecteerde instelling wordt op het display weergegeven.
  • Druk op de AUDIO-knop om het gewenste geluidsformaat te selecteren.

  Ondertitels instellen
  • Het nummer van de momenteel geselecteerde ondertitels en de huidige taal worden weergegeven. Wanneer
  er slechts één taal beschikbaar is, ziet u “ 1/1 Eng ”.
  • Druk op de SUBTITLE-knop om de gewenste taal te selecteren.

  GOTO-functie
  Deze functie biedt u de mogelijkheid tijdens het afspelen onmiddellijk naar een willekeurige plaats te verspringen.

  Opmerking
  • Nadat u de instellingen hebt ingevoerd, drukt u opnieuw op de DISPLAY-knop om terug te keren naar het
  normale scherm.
  NL - 22

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 24

  SPECIALE FUNCTIES

  Basisweergave

  Een titel zoeken

  DVD

  Als een dvd meerdere titels bevat, kunt u een bepaalde titel onmiddellijk selecteren door het titelnummer in te
  voeren.
  1. Druk op de GOTO-knop terwijl het afspelen gestopt is.
  2. Druk op de -, - of -knop om een veld te selecteren en voer met de cijferknoppen het nummer van de
  gewenste titel in.
  3. Druk op de ENTER-knop om de invoer te bevestigen. Ongeveer 3 seconden daarna begint het afspelen.

  Opmerking
  • Door op de CLEAR-knop te drukken, zet u het titelnummer terug.

  Een titel/hoofdstuk/track zoeken

  DVD

  CD

  VCD

  Als u het nummer van de titel, het hoofdstuk of de track kent, kunt u dat onmiddellijk invoeren om rechtstreeks
  naar die titel, dat hoofdstuk of die track te gaan.
  1. Druk op de GOTO-knop om de gewenste titel/hoofdstuk/track te zoeken.
  2. Druk op de -, - of -knop om het veld voor titel/hoofdstuk/track te selecteren en voer met de cijferknoppen
  het gewenste nummer in.
  3. Druk op de ENTER-knop om de invoer te bevestigen. Ongeveer 3 seconden daarna begint het afspelen.

  DVD

  Audio-CD
  Video-CD
  Opmerking
  • Door op de CLEAR-knop te drukken zet u het nummer van de titel, het hoofdstuk of de track terug.

  NL - 23

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 25

  SPECIALE FUNCTIES

  Basisweergave

  Een bepaald tijdstip zoeken

  DVD

  CD

  VCD

  Door een tijdstip (uren, minuten, seconden) in te voeren, kunt u meteen naar de overeenkomstige plaats gaan.
  1. Druk op de GOTO-knop.
  2. Druk op de - of -knop om “tijd” te selecteren.

  Audio-CD
  Video-CD

  DVD

  3.Voer met de cijferknoppen het gewenste tijdstip in:
  • de eerste twee cijfers voor het uur
  • de twee volgende cijfers voor de minuten
  • de laatste twee cijfers voor de seconden.
  4. Druk op de ENTER-knop om de invoer te bevestigen. Ongeveer 3 seconden daarna begint het afspelen.
  Opmerkingen
  • Sommige disks reageren niet op deze functie.
  • Het kan gebeuren dat het apparaat niet zo precies als u invoert naar de gewenste scène verspringt.
  • Deze methode is alleen mogelijk binnen de momenteel afgespeelde titel van de dvd.
  • Met de - en -knoppen kunt u door het menu bewegen.
  • Door op de CLEAR-knop te drukken, zet u de tijd terug.

  DVD

  Camerahoek instellen

  1. Druk tweemaal op de DISPLAY-knop. Vervolgens verschijnt het
  FUNCTION-menu op het scherm en kunt u zien hoeveel camerahoeken
  er op de disk opgeslagen zijn.
  2. Druk herhaaldelijk op de ANGLE-knop om de gewenste camerahoek te
  selecteren.
  3. Na ongeveer 3 seconden schakelt het apparaat over naar de gewenste
  camerahoek.

  Geluidsformaat instellen

  DVD

  1. Druk tweemaal op de DISPLAY-knop. Vervolgens verschijnt het
  FUNCTION-menu op het scherm en kunt u zien hoeveel geluidsformaten
  er op de disk opgeslagen zijn.
  2. Druk herhaaldelijk op de AUDIO-knop om het gewenste geluidsformaat
  te selecteren.
  3. Na ongeveer 3 seconden schakelt het apparaat over naar het gewenste
  geluidsformaat.

  Ondertitels instellen

  DVD

  1. Druk tweemaal op de DISPLAY-knop. Vervolgens verschijnt het
  FUNCTION-menu op het scherm en kunt u zien in hoeveel talen
  ondertitels op de disk opgeslagen zijn.
  2. Druk herhaaldelijk op de SUBTITLE-knop om de gewenste taal te
  selecteren.
  3. Na ongeveer 3 seconden schakelt het apparaat over naar de gewenste
  taal.
  NL - 24

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 26

  PROGRAMMEERBAAR GEHEUGEN VOOR CD/DVD
  Programmeerbaar geheugen

  Programmeerbaar geheugen

  DVD

  Dit apparaat biedt twee manieren om het afspelen te programmeren: per titel of per hoofdstuk.

  Geprogrammeerde weergave van titels/hoofdstukken
  1. Druk op de MEMORY-knop terwijl het afspelen gestopt is.
  2. Voer bij - - de titelnummers in. Markeer met de - of -knop het veld voor het hoofdstuk en voer het
  hoofdstuknummer in bij - - .
  Titel
  Hoofdstuk

  3. Gebruik de -, -, - of -knop om naar een ander veld te gaan.
  4. Herhaal de stappen 2 en 3.
  PLAY-knop om de geprogrammeerde weergave te starten.
  5. Druk op de
  Opmerkingen
  • Als u op de STOP-knop drukt, worden de programma’s gewist.
  • Als u op de CLEAR-knop drukt terwijl u een titel of hoofdstuk invoert, worden de pas ingevoerde nummers
  gewist en kunt u nieuwe nummers invoeren.

  Programmeerbaar geheugen

  CD

  Geprogrammeerd afspelen van tracks
  1. Druk op de MEMORY-knop wanneer het afspelen gestopt is.
  2. Voer bij - - - de tracknummers in.
  Track

  3. Gebruik de -, -, - of -knop om naar een ander veld te gaan.
  4. Herhaal de stappen 2 en 3.
  5. Druk op de PLAY-knop om het programma af te spelen.
  Opmerkingen
  • Als u op de CLEAR-knop drukt terwijl u een track invoert, worden de pas ingevoerde nummers gewist en kunt
  u nieuwe nummers invoeren.

  NL - 25 • Page 27

  HERHAALD AFSPELEN

  Geavanceerde
  afspeelfuncties

  U kunt een bepaalde titel of een bepaald hoofdstuk herhalen (herhaling van
  titel, hoofdstuk of fragment).

  Een titel herhalen

  DVD

  U kunt dezelfde titel meermaals na elkaar afspelen.
  1. Druk op de REPEAT DISC-knop terwijl de disk afspeelt, tot de indicator
  “ Repeat Title ” op het scherm verschijnt. De titel die op dat moment speelt,
  wordt herhaald.

  Een hoofdstuk herhalen
  U kunt hetzelfde hoofdstuk meermaals na elkaar afspelen.
  2. Druk op de REPEAT DISC-knop terwijl de disk afspeelt, tot de indicator
  “ Repeat Chapter ” op het scherm verschijnt. Het hoofdstuk dat op dat moment
  speelt, wordt herhaald.

  Normaal afspelen hervatten
  3. Druk op de REPEAT DISC-knop terwijl de disk afspeelt, tot de indicator “
  op het scherm verschijnt.

  Off  U kunt een track of een hele cd meermaals na elkaar afspelen.

  Een afzonderlijke track herhalen

  CD

  U kunt dezelfde track meermaals na elkaar afspelen.
  1. Druk op de REPEAT DISC-knop terwijl de cd afspeelt, tot de indicator
  “ Repeat Single ” op het scherm verschijnt. De track die op dat moment speelt,
  wordt herhaald.

  Een hele cd herhalen
  2. Druk op de REPEAT DISC-knop terwijl de cd afspeelt, tot de indicator
  “ Repeat All ” op het scherm verschijnt. De volledige cd wordt nu herhaald.

  Normaal afspelen hervatten
  3. Druk op de REPEAT DISC-knop terwijl de disk afspeelt, tot de indicator “ Off ”
  op het scherm verschijnt.

  Een bepaald fragment herhalen

  DVD

  U kunt een bepaald fragment meermaals na elkaar afspelen.
  1. Terwijl de disk afspeelt, drukt u op de REPEAT A-B-knop aan het begin van
  het fragment dat u wilt herhalen. ( Rep A - ) verschijnt op het scherm.
  2. Druk opnieuw op de REPEAT A-B-knop aan het einde van het fragment.
  ( Rep A - B ) verschijnt op het scherm.
  3. Het apparaat begint onmiddellijk het gewenste fragment te herhalen.

  Normaal afspelen hervatten
  4. Terwijl de disk afspeelt, drukt u op de REPEAT A-B-knop tot de indicator
  “ Off ” op het scherm verschijnt.
  Opmerkingen

  • A REPEAT A-B kan enkel binnen dezelfde titel gebruikt worden. Wanneer
  het begin en het einde van het fragment dat u wil herhalen onder
  verschillende titels vallen, is de bewerking ongeldig.
  • REPEAT A-B functioneert niet in scènes waarvoor verschillende
  camerahoeken zijn opgeslagen.
  NL - 26 • Page 28

  AFSPELEN VAN DISKS MET MP3- EN BEELDBESTANDEN
  Dit apparaat kan op cd-r’s en cd-rw’s opgenomen MP3- en beeldbestanden weergeven.

  Een disk met MP3-bestanden afspelen
  1. Druk op de OPEN /CLOSE-knop; de disklade gaat open.
  2. Plaats de disk in de disklade met het label naar boven gekeerd.
  3. Druk op de OPEN /CLOSE-knop; de disklade gaat dicht.
  4. Wacht even terwijl het apparaat de disk laadt; het afspelen begint
  automatisch.

  Het afspelen pauzeren
  • Druk op de

  PAUSE -knop. Om het afspelen te hervatten drukt u op de

  PLAY-knop.

  Het afspelen stoppen
  • Druk op de

  STOP-knop.

  Naar het volgende of vorige bestand gaan
  • Druk terwijl de disk afspeelt even op de
  NEXT -knop van de afstandsbediening om naar het begin van het
  volgende bestand te gaan. Telkens u op de knop drukt, schakelt het apparaat over naar het begin van het
  volgende bestand, dat vervolgens automatisch wordt afgespeeld.
  PREV-knop van de afstandsbediening om terug te gaan naar het
  • Druk terwijl de disk afspeelt even op de
  begin van het vorige bestand. Telkens u op de knop drukt, schakelt het apparaat over naar het begin van het
  vorige bestand, dat vervolgens automatisch wordt afgespeeld.
  • U kunt ook op de GOTO-knop drukken, het gewenste tracknummer invoeren en bevestigen met de ENTERknop.
  Opmerking
  • Wanneer MP3’s worden afgespeeld, kunt u geen gebruikmaken van versneld voorwaarts of achterwaarts afspelen.

  Weergave op het scherm
  Schakel uw tv in om de MP3-bestanden op het scherm weer te geven.
  CURSOR-knop van de afstandsbediening om de bestanden te selecteren die u wilt
  • Druk op de , , of
  beluisteren. Druk dan op de ENTER-knop en het geselecteerde bestand wordt gezocht en afgespeeld.
  Opmerkingen
  Of uw apparaat een disk met MP3-bestanden kan lezen, hangt af van het volgende:
  • de bitsnelheid moet tussen 64 en 256 Kbps liggen;
  • het totaal aantal bestanden op de disk mag niet hoger zijn dan 254;
  • het totaal aantal directories op de disk mag niet hoger zijn dan 32;
  • het totale diepteniveau van de directories mag niet hoger zijn dan 4;
  • de bestandsnamen moeten uit maximaal 12 letters en/of cijfers bestaan en telkens de MP3-extensie hebben,
  bijv. ************.MP3, waarbij * een letter of cijfer voorstelt.
  • gebruik in de bestandsnamen alleen letters of cijfers; wanneer u speciale karakters gebruikt, is het mogelijk
  dat de namen niet correct worden weergegeven op het scherm;
  • gebruik disks van 74 minuten (650 Mb) wanneer u opneemt op cd-r;
  • cd-r’s moeten via de computer worden afgewerkt met een “Single Session Format“ (enkelsessieformaat);
  • raadpleeg de software voor de aanmaak van cd’s of MP3’s voor meer details;
  • of dit apparaat een cd-r of cd-rw kan afspelen, hangt af van de kwaliteit van de gebruikte disk, cd-brander en
  toepassingssoftware.
  NL - 27

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 29

  AFSPELEN VAN DISKS MET MP3- EN BEELDBESTANDEN
  Een disk met beeldbestanden afspelen
  1. Druk op de
  OPEN/CLOSE-knop; de disklade gaat open.
  2. Plaats de disk met het label naar boven in de disklade.
  OPEN/CLOSE-knop; de disklade gaat dicht.
  3. Druk op de
  4. Wacht even terwijl het apparaat de disk laadt.
  PLAY-knop. Het volgende beeld wordt automatisch weergegeven na 6 seconden.
  5. Druk op de

  Weergave op
  volledig
  scherm

  Weergave
  met
  thumbnails

  PREV

  NE XT

  Opmerkingen
  • Als u bij de weergave op het volledige scherm op de MENU-knop drukt, verschijnt op het scherm een
  overzicht van 9 thumbnails.
  NEXT (volgende) of
  PREV (vorige) te
  • Gebruik de cursor om op het scherm met thumbnails
  markeren en druk vervolgens op de ENTER-toets om andere thumbnails te zien. Als u een beeld over het
  volledige scherm wil weergeven, selecteert u het beeld met de -, - , - of -knop en bevestigt u vervolgens
  met de ENTER-knop. Het geselecteerde beeld wordt dan op het volledige tv-scherm weergegeven.
  • Als u op de PLAY-knop drukt, worden de beelden één voor één weergegeven, telkens gedurende ongeveer 6
  seconden. Met de PAUSE-knop onderbreekt u het afspelen, met de PLAY-knop hervat u weer.
  • Met de GOTO-functie of de cijferknoppen kunt u ook een nummer invoeren om het betreffend beeld onmiddellijk
  te selecteren.
  • Met de ZOOM-knop vergroot u het beeld in drie stappen.
  • Met de ANGLE-knop op de afstandsbediening kunt u de richting van de beelden 90° draaien.

  Een disk met MP3-/beeldbestanden afspelen
  1. Druk op de
  OPEN/CLOSE-knop; de disklade gaat open.
  2. Leg de disk met het label naar boven in de disklade.
  OPEN/CLOSE-knop; de disklade gaat dicht.
  3. Druk op de
  4. Wacht even terwijl het apparaat de disk laadt.
  5. Selecteer met de -, - , - of -knop MP3- of beelddisk en druk op de
  ENTER-toets.
  Opmerking
  • De SETUP-knop functioneert niet tijdens de weergave of stilstand van
  MP3- of beelddisks.

  NL - 28 • Page 30

  FUNCTIE-INSTELLINGEN AANPASSEN
  TAAL instellen
  1. Druk op de FUNCTION-knop tot DVD op het scherm verschijnt.

  2. Druk op de STOP-knop zodat er geen disk afspeelt.
  3. Druk op de SETUP-knop.
  4. Selecteer Language met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  5. Selecteer Engels met de - of -knop en druk op de ENTER-knop. Het scherm schakelt onmiddellijk over
  naar het Engels.
  6. Om het FUNCTION SETUP-menu te verlaten en terug te keren naar het normale scherm drukt u op de RETURNknop.
  STAP 4

  STAP 5

  VIDEO instellen
  Tv-type
  1. Druk op de SETUP-knop.
  2. Selecteer “Video” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  3. Selecteer “TV Shape” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  4. Selecteer het type van uw tv-toestel met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  5. Om het FUNCTION SETUP-menu te verlaten en terug te keren naar het normale scherm drukt u op de RETURNknop.
  STAP 2

  STAP 3

  NL - 29

  STAP 4

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 31

  FUNCTIE-INSTELLINGEN AANPASSEN
  Afsnijding wanneer een video in breedbeeldformaat wordt afgespeeld.

  4:3 Pan Scan
  • Met deze optie kunt u breedbeeldvideo’s bekijken op een conventioneel tvscherm, omdat de zijkanten van het beeld afgesneden worden.
  • Sommige breedbeeld-dvd’s kunnen niet worden afgespeeld in de Pan Scanmodus. Deze worden automatisch in de letterbox-modus (met zwarte banden
  boven- en onderaan) weergegeven.
  4:3 Letterbox
  • Als u in deze modus breedbeeldvideo’s afspeelt op een conventioneel tvscherm verschijnen er zwarte banden onder- en bovenaan het beeld.
  16:9 Breedbeeld
  • Dit is de juiste modus om breedbeeldvideo’s weer te geven op een
  breedbeeldtelevisie.
  • U dient de schermmodus van uw breedbeeldtelevisie op “FULL” in te stellen.
  De feitelijke weergave van het beeld hangt
  af van de instelling van de schermmodus
  van uw breedbeeldtelevisie.

  Opmerkingen
  • Het beeldformaat dat kan worden weergegeven, is vooraf ingesteld op de dvd. Het is dus mogelijk dat het
  weergegeven beeld niet overeenkomt met het formaat dat u geselecteerd hebt.
  • Als u een dvd afspeelt die uitsluitend met een beeldformaat 4:3 werd opgenomen, wordt het beeld steeds met
  een formaat 4:3 weergegeven, ongeacht de instellingen van het tv-type.
  • Als u de 16:9-breedbeeldmodus instelt, terwijl u over een 4:3-televisie beschikt, wordt de weergave van de
  dvd-beelden vervormd. De beelden worden horizontaal samengedrukt. Controleer dus of het tv-type dat u
  selecteert, overeenkomt met het toestel dat u gebruikt.

  Video-uitgang
  1. Druk op de SETUP-knop.
  2. Selecteer “Video” met de - of -knop en druk op de ENTER-toets.
  3. Selecteer “Video Output” met de - of -knop en druk op de ENTER-toets.
  4. Selecteer het signaal met de - of -knop en druk op de ENTER-toets.
  5. Om het FUNCTION SETUP-menu te verlaten en terug te keren naar het normale scherm drukt u op de RETURN-knop.
  STAP
  STEP 33

  STEP
  2 2
  STAP

  Language

  Video

  Audio

  Rating

  Language

  TV Shape
  Video Output
  Brightness
  Edges

  Audio

  Video

  4:3 Letter box
  CVBS
  Off
  Off

  STAP
  STEP 44
  Rating

  Language

  Video

  TV Shape

  4:3 Letter box

  Video Output
  Brightness
  Edges

  Audio

  Rating

  CVBS
  Off

  CVBS
  YUV

  Off

  RGB

  CVBS: voor een televisie met een video- of S-video-ingang.
  YUV:
  voor een televisie met een YUV-ingang; het is mogelijk dat S-video geen videosignaal heeft als YUV in
  plaats van CVBS is geselecteerd.
  RGB:
  ALLEEN voor gebruik in Europa.
  Opgelet
  Stel de video-output altijd in op CVBS, anders kan de weergave op het tv-scherm vervormd worden. Is dit het
  geval en kunt u het scherm niet zien, druk dan meermaals op de P.SCAN-toets, tot de indicatie "CVBS" verschijnt.
  Als er geen disk in de speler zit is of de disklade geopend is, kan het zijn dat de indicatie "CVBS" niet verschijnt.
  NL - 30

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 32

  FUNCTIE-INSTELLINGEN AANPASSEN
  Helderheid
  1. Druk op de SETUP-knop.
  2. Selecteer “Video” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  3. Selecteer “Brightness” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  4. Selecteer “Off/On” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  5. Om het FUNCTION SETUP-menu te verlaten en terug te keren naar het normale scherm drukt u op de RETURNknop.
  STAP 2

  STAP 3

  STAP 4

  On (aan) : het beeld wordt helderder en de details duidelijker.
  Off (uit) : het beeld krijgt een diepere kleur.
  Opmerking
  • De feitelijke invloed op het beeld hangt af van het gebruikte tv-toestel.

  Randen
  1. Druk op de SETUP-knop.
  2. Selecteer “Video” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  3. Selecteer “Edges” (randen) met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  4. Selecteer “Sharpen/Soften/Off” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  5. Om het FUNCTION SETUP-menu te verlaten en terug te keren naar het normale scherm drukt u op de RETURNknop.
  STAP 2

  STAP 3

  STAP 4

  Sharpen (verscherpen) : kleine details zijn duidelijker te zien
  Soften (verzachten): soft-focuseffect
  Off (uit) : het beeld wordt normaal weergegeven

  NL - 31

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 33

  FUNCTIE-INSTELLINGEN AANPASSEN
  AUDIO instellen
  Digitale output

  1. Druk op de SETUP-knop.
  2. Selecteer “Audio” met de - of -knop en druk op de ENTER-toets.
  3. Selecteer “Digital Out” met de - of -knop en druk herhaaldelijk op de ENTER-toets om het type digitale
  output te selecteren.
  4. Om het FUNCTION SETUP-menu te verlaten en terug te keren naar het normale scherm drukt u op de RETURNknop.
  STAP
  3 3
  STEP

  STEP
  STAP
  22
  Language

  Video

  Audio

  Rating

  Language

  Video

  Audio

  Digital Out

  PCM

  L/R Speaker

  Small

  Subwoofer

  On

  Surround Delay

  5/20ms

  Center Delay

  0ms

  Pink noise

  Off

  Rating

  Raw (ruw) : zonder Dolby Digital-decodering
  PCM : met Dolby Digital-decodering

  Luidsprekers links/rechts
  1. Druk op de SETUP-knop.
  2. Selecteer “Audio” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  3. Selecteer “L/R Speaker” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  4. Selecteer de gewenste instelling met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  5. Om het FUNCTION SETUP-menu te verlaten en terug te keren naar het normale scherm drukt u op de RETURNknop.
  STAP 2

  STAP 3

  STAP 4

  Luidsprekers links/rechts
  Small (klein): luidspreker van klein formaat
  Large (groot): luidspreker van groot formaat (diameter luidspreker normaal groter dan 10 cm)

  Opmerking
  • De balans van de kanalen kunt u op uw apparaat instellen. Zie daarvoor “GELUID INSTELLEN” op pagina 16.

  NL - 32

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 34

  FUNCTIE-INSTELLINGEN AANPASSEN
  Subwoofer
  1. Druk op de SETUP-knop.
  2. Selecteer “Audio” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  3. Selecteer “Subwoofer” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  4. Selecteer de gewenste instelling met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  5. Om het FUNCTION SETUP-menu te verlaten en terug te keren naar het normale scherm drukt u op de RETURNknop.
  STAP 2

  STAP 3

  STAP 4

  Subwoofer
  Selecteer “On”(aan) als uw subwoofer is aangesloten.
  Als u “Off” (uit) selecteert, geeft de subwoofer geen geluid weer.
  Opmerking
  • De balans van de kanalen kunt u op uw apparaat instellen. Zie daarvoor “GELUID INSTELLEN” op pagina 16.

  Surround-delay (signaalvertraging)
  1. Druk op de SETUP-knop.
  2. Selecteer “Audio” met de - of -knop en druk op de ENTER-toets.
  3. Selecteer “Surround Delay” met de - of -knop en druk herhaaldelijk op de ENTER-toets om de gewenste signaalvertragingstijd van
  0/15 ms, 5/20 ms, 10/25 ms of 15/30 ms in te stellen.
  4. Om het FUNCTION SETUP-menu te verlaten en terug te keren naar het normale scherm drukt u op de RETURN-knop.
  STAP 2

  STAP 3

  Opmerkingen
  • Het eerste cijfer staat voor Dolby Digital en het tweede voor Pro-Logic.
  • De juiste signaalvertragingstijd hangt af van de plaatsing van uw surround-luidsprekers en de frontluidsprekers. Als de
  surround-luidsprekers zich dichterbij bevinden dan de frontluidsprekers, compenseert de signaalvertragingstijd het
  afstandsverschil.

  NL - 33

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 35

  FUNCTIE-INSTELLINGEN AANPASSEN
  Signaalvertraging middenluidspreker
  1. Druk op de SETUP-knop.
  2. Selecteer “Audio” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  3. Selecteer “Center Delay” met de - of -knop en druk herhaaldelijk op de ENTER-knop om de gewenste
  signaalvertragingstijd van 0 ms, 1 ms, 2 ms, 3 ms,4 ms of 5 ms in te stellen.
  4. Om het FUNCTION SETUP-menu te verlaten en terug te keren naar het normale scherm drukt u op de RETURNknop.
  STAP 2

  STAP 3

  Opmerking
  • De juiste signaalvertragingstijd hangt af van de plaatsing van uw middenluidspreker. Wanneer de afstand van
  de luisteraar tot de middenluidspreker kleiner is dan die tot de linker- en rechterfrontluidspreker, dan zorgt
  deze instelling voor een compensatie van de vertraging.

  Roze ruis
  1. Druk op de SETUP-knop.
  2. Selecteer “Audio” met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  3. Selecteer “Pink Noise” (roze ruis) met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  4. Selecteer de gewenste instelling met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  5. Om het FUNCTION SETUP-menu te verlaten en terug te keren naar het normale scherm drukt u op de RETURNknop.
  STAP 2

  STAP 3

  STAP 4

  Roze ruis
  Off (uit) : de rozeruistest moet altijd uitgeschakeld zijn, tenzij u uw luidsprekers test
  Left (links) : de roze ruis komt uit de linkerfrontluidspreker om te testen
  Center (midden) : de roze ruis komt uit de middenluidspreker om te testen
  Right (rechts) : de roze ruis komt uit de rechterfrontluidspreker om te testen
  Left sur (links surround) : de roze ruis komt uit de linkerachterluidspreker om te testen
  Right sur (rechts surround) : de roze ruis komt uit de rechterachterluidspreker om te testen
  Subwoofer : de roze ruis komt uit de subwoofer om te testen
  Opmerking
  • Als u de rozeruisgenerator gebruikt om uw luidsprekers te testen, kunt u op de SOUND-knop van de
  afstandsbediening drukken om de kanaalbalans in te stellen. Zie daartoe "GELUID INSTELLEN“ op pagina
  16.
  NL - 34

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 36

  FUNCTIE-INSTELLINGEN AANPASSEN
  Quotering instellen
  Wachtwoord/kinderbeveiliging
  Dvd’s die voorzien zijn van de wachtwoordfunctie zijn gequoteerd volgens hun inhoud. De inhoud die via de
  kinderbeveiliging door de ouders wordt toegelaten en de manier waarop de dvd beheerd kan worden, verschilt
  van disk tot disk.
  Bijv.: wanneer de disk het toelaat, kunt u gewelddadige scènes die niet geschikt zijn voor kinderen vervangen
  door meer gepaste passages of kunt u het afspelen van de disk helemaal onmogelijk maken.
  1. Druk op de SETUP-knop.
  2. Selecteer “Rating” (quotering) met de - of -knop en druk op de ENTER-knop.
  3. Selecteer “Parental Lock” (kinderslot) met de - of -knop en druk herhaaldelijk op de ENTER-knop om het
  vergrendelingsniveau te bepalen.
  4. Selecteer “Password” met de - of -knop, voer uw 4-cijferige veiligheidscode in en druk op de ENTER-knop.
  Wanneer u zich vergist hebt voor u bevestigt met de ENTER-knop, druk dan op de CLEAR-knop en voer uw
  veiligheidscode opnieuw in.
  Dvd’s die hoger gequoteerd zijn dan het niveau dat u hebt ingesteld, kunt u niet afspelen tenzij u de
  vergrendeling ongedaan maakt.
  Het vergrendelingsniveau komt overeen met de volgende quoteringen.
  Niveau 1: geschikt voor kinderen
  Niveau 2: G
  Niveau 3: PG
  Niveau 4: PG_13

  Niveau
  Niveau
  Niveau
  Niveau

  5: PG_R
  6: R
  7: NC_17
  8: alleen voor volwassenen

  5. Om het SETUP-menu te verlaten en terug te keren naar het normale scherm, drukt u op de RETURN-knop.
  Betekent dat de kinderbeveiliging NIET actief is.
  Betekent dat de kinderbeveiliging geactiveerd is.

  STAP 2

  STAP 3

  STAP 4

  Als u het wachtwoord vergeten bent, kunt u het huidige wachtwoord wissen door
  viermaal 8 te drukken op de afstandsbediening en vervolgens op de ENTER-knop te
  drukken om de instelling te bevestigen.
  WACHTWOORD: 8 8 8 8

  NL - 35

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 37

  FUNCTIE-INSTELLINGEN AANPASSEN
  Fabrieksinstellingen
  Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijk in de fabriek ingestelde taalinstelling, gaat u als volgt te werk:
  1. Druk op de SETUP-knop.
  - of en druk aansluitend op de ENTER-knop.
  2. Selecteer “Rating” (quotering) met de knoppen
  3. Selecteer “Factory Set” (fabrieksinstelling) met de knoppen - of en druk aansluitend op de ENTER-knop.
  4. Selecteer “Yes” (ja) met de knoppen - of en druk aansluitend op de ENTER-knop.
  5. Druk op RETURN om het FUNCTION SETUP-menu te verlaten en naar het normaal beeldscherm terug te
  keren.
  STAP 2

  STAP 3

  STAP 4

  Opmerking
  Het terugzetten van de fabrieksinstellingen duurt 3-5 seconden.

  NL - 36

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 38

  BEDIENING VAN DE RADIO
  Een station handmatig instellen
  1. Druk op de FUNCTION-knop tot de frequentieband op
  het scherm verschijnt.
  2.D r u k
  op
  de
  BAND-knop
  van
  de
  STOP-knop op het
  afstandsbediening of de
  bedieningspaneel van het apparaat om de
  gewenste frequentieband te selecteren.
  TUNING
  3. Stem af op het station van uw keuze met de
  -knop.
  FM-stereo
  • Druk op de FM MODE-knop tot “
  scherm verschijnt.

  ” op het

  Zwakke FM-stations
  • Druk op de FM MODE-knop tot “
  ” op het
  scherm verschijnt. De achtergrondruis wordt nu
  b e p e r k t , m a a r h e t signaal wordt in mono
  weergegeven. Om de stereo-onvangst pnieuw in te
  stellen, drukt u op de FM MODE-knop van de
  afstandsbediening en selecteert u STEREO.
  Opmerking
  • Alleen de frontluidsprekers (links en rechts) en de subwoofer zijn actief.

  Automatisch een station zoeken
  • Houd de
  TUNING -knoppen van de afstandsbediening 1 tot 2 seconden ingedrukt en het apparaat zoekt
  automatisch naar een station. Het zoeken stopt zodra een station gevonden werd.
  • Het zoeken stopt niet bij een station met een erg zwak signaal.

  Voorkeurzenders programmeren
  U kunt op een voorkeurzender onmiddellijk afstemmen door het betreffend kanaalnummer in te voeren.
  Er kunnen tot 20 FM-stations worden geprogrammeerd.
  Er kunnen tot 20 AM-stations worden geprogrammeerd.
  1. Druk op de FUNCTION-knop tot de frequentieband op het scherm verschijnt.
  2. Druk op de BAND-knop van de afstandsbediening om de gewenste frequentieband te selecteren.
  TUNING -knop het station van uw keuze.
  3. Zoek met de
  4. Druk op de MEMORY-knop op de afstandsbediening.
  NEXT- of PREV
  -knop en druk opnieuw op de MEMORY-knop van
  5. Selecteer het kanaalnummer met de
  de afstandsbediening, om het station op te slagen.
  6. Herhaal stap 2 tot 5 om nog andere stations op te slagen.

  Afstemmen op een voorkeurzender
  1. Druk op de FUNCTION-knop tot de frequentieband op het scherm verschijnt.
  2. Druk op de BAND-knop van de afstandsbediening om de gewenste bandbreedte te selecteren.
  NEXT- of PREV
  -knop om een voorkeurzender te selecteren of voer met
  • Druk op de PLAY-knop en de
  behulp van de cijferknoppen onmiddellijk het kanaalnummer in.
  Voorbeeld: druk op de toetsen +10 en 5 om kanaalnummer 15 in te voeren
  druk op de toetsen +10 en 0 om kanaalnummer 10 in te voeren

  NL - 37

  (Vervolg op volgende pagina) • Page 39

  BEDIENING VAN DE RADIO
  Stations met RDS-service
  Heel wat stations zenden tegenwoordig RDS-codes (Radio Data Systems) uit om allerhande informatie toe te
  voegen aan de gewone radiosignalen van de FM-uitzending.
  Wanneer uw apparaat een RDS-station ontvangt, geeft het de naam van het station weer.
  Voorbeeld:

  PRGRAMMATYPES (PTY)
  Het huidige programmatype verschijnt kort op het scherm.
  Voorbeeld:

  RADIOTEKST
  Sommige RDS-stations zenden informatie door in de vorm van radiotekst. Dit is bijkomende informatie over het
  station en zijn programma’s. Radiotekst verschijnt als teletekst die over het scherm loopt. Gezien deze informatie
  teken per teken wordt uitgezonden, kan het even duren voor de volledige tekst ontvangen is.
  1. Selecteer het gewenste RDS-station met de
  de cijfertoetsen.

  SKIP

  -toetsen op de afstandsbediening of rechtstreeks met behulp van

  2. Om radiotekst op te roepen, drukt u op de DISPLAY-knop op de afstandsbediening tot „RT“ verschijnt.
  Opmerkingen
  • Indien het geselecteerde station geen radiotekst uitzendt, wordt op het scherm alleen de radiofrequentie weergegeven.
  • Het kan twee minuten duren om alle tekens van de radiotekst te ontvangen. Wacht dus even wanneer u net op het station
  hebt afgestemd of als het ontvangen signaal zwak is.
  3. Deactiveer radiotekst door op de DISPLAY-knop te drukken.
  Voorbeeld:

  NL - 38 • Page 40

  TAALCODELIJST VOOR DISKTALEN

  Code Taal

  Code Taal

  Code Taal

  Code Taale

  AA
  AB
  AF
  AM
  AR
  AS
  AY
  AZ
  BA
  BE
  BG
  BH
  BI
  BN
  BO
  BR
  CA
  CO
  CS
  CY
  DA
  DE
  DZ
  EL
  EN
  EO
  ES
  ET
  EU
  FA
  FI
  FJ
  FO
  FR
  FY

  Afa

  GA

  Iers

  MI

  Maori

  SO

  Somali

  Abkhazi

  GB

  Schots Gaelic

  MK

  Macedoons

  SQ

  Albanees

  Afrikaans

  GL

  Galicisch

  ML

  Maleisisch

  SR

  Servisch

  Amhaars

  GN

  Guarani

  MN

  Mongools

  SS

  Siswat

  Arabisch

  GU

  Gujarati

  MO

  Moldavisch

  ST

  Sesotho

  Assamese

  HA

  Hausa

  MR

  Marathi

  SU

  Sundanees

  Aymara

  HI

  Hindi

  MS

  Malay

  SV

  Zweeds

  Azerbaidjaans

  HR

  Kroatisch

  MT

  Maltees

  SW

  Swahili

  Bashkir

  HU

  Hongaars

  MY

  Burmees

  TA

  Tamil

  Witrussisch

  HY

  Armeens

  NA

  Nauru

  TE

  Telugu

  Bulgaars

  IA

  Interlingua

  NE

  Nepalees

  TG

  Tadjieks

  Bihari

  IE

  Interlingue

  NL

  Nederlands

  TH

  Thaïs

  Bislama

  IK

  Inupiak

  NO

  Noors

  TI

  Tigrinya

  Bengaals

  IN

  Indonesisch

  OC

  Occitan

  TK

  Turkmeens

  Tibetaans

  IS

  IJslands

  OM

  (Afan) Oromo

  TL

  Tagalog

  Bretoens

  IT

  Italiaans

  OR

  Oriya

  TN

  Setswana

  Catalaans

  IW

  Hebreeuws

  PA

  Punjabi

  TO

  Tonga

  Corsicaans

  JA

  Japans

  PL

  Pools

  TR

  Turks

  Tsjechisch

  JI

  Jiddisch

  PS

  Pashtu

  TS

  Tsonga

  Welsh

  JW

  Javaans

  PT

  Portugees

  TT

  Tataars

  Deens

  KA

  Georgisch

  QU

  Quechua

  TW

  Twi

  Duits

  KK

  Kazaaks

  RM

  Retroromaans

  UK

  Oekraïens

  Bhutani

  KL

  Groenlands

  RN

  Kirundi

  UR

  Urdu

  Grieks

  KM

  Cambodjaans

  RO

  Roemeens

  UZ

  Oezbeeks

  Engels

  KN

  Canadees

  RU

  Russisch

  VI

  Viëtnamees

  Esperanto

  KO

  Koreaans

  RW

  Kinyarwanda

  VO

  Volapuk

  Spaans

  KS

  Kashmiri

  SA

  Sanskriet

  WO

  Wolof

  Estonian

  KU

  Koerdisch

  SD

  Sindhi

  XH

  Xhosa

  Baskisch

  KY

  Kirgisch

  SG

  Sangho

  YO

  Yoruba

  Perzisch

  LA

  Latijn

  SH

  Servokroatisch

  ZH

  Chinees

  Fins

  LN

  Lingala

  SI

  Singhalees

  ZU

  Zulu

  Fiji

  LO

  Laothian

  SK

  Slovaaks

  Faroese

  LT

  Litouws

  SL

  Sloveens

  Frans

  LV

  Lets

  SM

  Samoan

  Fries

  MG

  Malagees

  SN

  Shona

  NL - 39 • Page 41

  FOUTEN VERHELPEN
  Mocht er een fout optreden, kunt u best eerst de onderstaande punten controleren, alvorens u het apparaat voor reparatie
  naar een vakman brengt. Als u het probleem niet aan de hand van onderstaande instructies hebt kunnen oplossen, dient u
  contact op te nemen met uw dealer of met de klantendienst in uw buurt.
  WAARSCHUWING: u mag in geen geval proberen het apparaat zelf te repareren, want dan vervalt de garantie.

  SYMPTOOM
  Geen stroom.
  Geen beeld.

  OORZAAK (EN OPLOSSING)
  • Controleer of het netsnoer is aangesloten.
  • Het regionummer van de disk komt niet overeen met het regionummer van dit apparaat.

  • Het televisietoestel is niet ingesteld op de ontvangst van het dvd-signaal
  • De videokabel is niet aangesloten.
  • Het televisietoestel is niet ingeschakeld.
  Onduidelijk beeld

  • Reinig de disk.
  • Moet het videosignaal van uw systeem via uw videorecorder naar uw tv worden gestuurd, dan kan de
  kopieerbeveiliging van een dvd eventueel de beeldkwaliteit beïnvloeden. Als u problemen ervaart nadat u de
  aansluitingen hebt gecontroleerd, moet u proberen het apparaat rechtstreeks via de S-video-ingang van het tvtoestel aan te sluiten, als uw tv-toestel met een dergelijke ingang is uitgerust.
  • De disk vertoont krassen.
  • De dvd-speler is mogelijk ingesteld op progressief scannen, terwijl het tv-toestel geen component-videosignaal
  van de progressieve scan ondersteunt. Druk herhaaldelijk op de P.SCAN-knop, tot op het display "CVBS"
  verschijnt. Als zich geen disk in het apparaat bevindt of de disklade open is, kan het zijn dat "CVBS" niet op
  het display verschijnt.
  • Plaats en richting van de antenne zijn verkeerd. U kunt beter een buitenantenne dan een kamerantenne
  gebruiken.
  • De kabel van de tv-antenne bevindt zich te dicht bij het apparaat. Vergroot de afstand tussen de antennekabel
  van de tv en de dvd-speler.

  Geen of slechts zeer stille
  klank

  • Controleer of de luidsprekers en apparatuur goed met elkaar verbonden zijn.
  • Vergewis u ervan dat u de juiste apparatuur op het systeem hebt geselecteerd.
  PLAY-knop om naar de normale
  • Het systeem bevindt zich in de pauze- of slowmotionmodus. Druk op de
  weergave terug te keren.
  • Er wordt versneld voorwaarts of achterwaarts afgespeeld. Druk op de
  PLAY-knop om naar de normale
  weergave terug te keren.
  • Controleer de luidsprekerinstellingen.
  • Vergewis u ervan dat de verbindingen met de AUDIO-uitgang en AV_IN-ingang correct zijn.
  • Regel het volume van de luidsprekers.
  • De DTS-dvd kan niet gedecodeerd worden.
  • Het apparaat is oververhit schakel het apparaat uit en laat het 30 minuten afkoelen.
  • Gebruik de instellingen voor de roze ruis om de luidsprekers te testen (zie "Functie-instellingen aanpassen").

  Overdreven brommend
  geluid of lawaai

  • Controleer of de luidsprekers en installatie correct zijn aangesloten.
  • Controleer of de aansluitingskabels ten minste 3 meter van een televisietoestel, transformator, motor of tlbuis verwijderd zijn.
  • Zet uw tv verder weg van de audio-apparatuur.
  • Stekker of bus zijn vuil; wrijf ze schoon met een met alcohol besprenkelde doek.
  • Reinig de disk.
  • Trillingen van de luidsprekers storen de dvd-speler.

  De afstandsbediening
  werkt niet


  De disk speelt niet


  Het dvd-deksel kan niet
  open

  • Voer een reset uit: druk op de
  het apparaat dan weer in.

  Slechte radio-ontvangst

  • Richt de antenne voor de beste ontvangst:
  FM: de FM-antenne uittrekken
  AM: de AM-ringantenne verdraaien.
  • Stel de installatie op uit de buurt van elektrische toestellen.

  Verwijder alle hindernissen tussen de afstandsbediening en het apparaat.
  Gebruik de afstandsbediening dichtbij het apparaat.
  Richt de afstandsbediening precies op de sensor van het apparaat.
  Vervang de batterijen van de afstandsbediening door nieuwe.

  Er bevindt zich geen disk in het apparaat ("No Disc" verschijnt op het tv-scherm).
  Leg de disk met het label naar boven in de cd-lade.
  Reinig de disk.
  Er zit een niet voor NTSC of PAL geschikte disk in het apparaat. De regionummers van apparaat en disk zijn
  niet compatibel.
  • Er heeft zich ten gevolge van een plotse temperatuurverandering condensatie in het apparaat gevormd. Wacht
  een uurtje, om het apparaat te laten drogen, en probeer het dan opnieuw.
  /ON-knop om het apparaat uit te schakelen; wacht enkele seconden en schakel

  NL - 40 • Page 42

  SPECIFICATIES
  Hoofdapparaat
  FM-deel
  Instelling
  Effectieve gevoeligheid (30 dB S/N)
  Antenne
  AM (MW)-deel
  Instelling
  Effectieve gevoeligheid (20 dB S/N)
  Antenne

  FM 87,5 - 108 MHz
  25 dB/M
  FM-antennedraad
  AM (MW) 531 - 1602 MHz
  64 dB/M
  AM (MW)-ringantenne

  Versterker
  Vermogensoutput (bij 10 % THD)
  Maximaal uitgangsvermogen

  15W
  20W

  Dvd/cd-deel
  Laser
  Signal-to-noise
  Audiodynamisch bereik
  Harmonische vervorming
  Bedrijfstemperatuur
  Luchtvochtigheid

  halfgeleiderlaser, golflengte 650/780 nm
  meer dan 55 dB
  meer dan 85 dB
  minder dan 1 %
  +5 °C tot 35 °C
  5 % tot 85 % (geen condensatie)

  Video-uitgang/ingang
  Uitgang (output)
  Ingang (input)
  Bus

  1 Vp-p (75 W)
  750mV ingang
  RCA-bus

  Audio-uitgang/ingang
  Uitgang (output)
  Ingang (input)
  Bus

  1.80 ± 0.2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
  750mV ingang
  penbus

  Luidsprekers (voor/midden/achter)
  Systeem
  Luidspreker
  Nominale impedantie
  Afmetingen

  bassreflex
  76mm diameter kegelvormig
  8 ohm 15 W x5
  voor/achter: 87.5 (B) x 107 (D) x 111 (H) mm
  midden: 159 (B) x 108 (D) x 85 (H) mm

  Subwoofer

  bassreflex
  165 mm diameter kegelvormig
  6 ohm (bij 10 % THD) 50W
  70 (B) x 309 (D) x 315 (H) mm

  Systeem
  Luidspreker
  Nominale impedantie
  Afmetingen

  Afstandsbediening
  Voeding

  Algemeen
  Voeding
  Maximaal energieverbruik
  Signaalsysteem
  Afmetingen van het hoofdapparaat
  Gewicht van het hoofdapparaat

  gelijkstroom: 3V (2 x 1,5V-batterijen „AA")
  wisselstroom 230 V ~ 50 HZ
  106 W
  standaard-PAL
  350 (B) x 375 (D) x 60 (H) mm
  ongeveer 8 kg

  Wijzigingen van technische gegevens en design zonder expliciete vermelding voorbehouden.
  NL - 41 • Page 43

  www.akai.com

  NL - 42

  811-ST2591-560


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Akai DV-R4100VSS wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Akai DV-R4100VSS in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,08 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info