Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
DD
DD
D
VD MET VD MET
VD MET VD MET
VD MET
TWEE MONITTWEE MONIT
TWEE MONITTWEE MONIT
TWEE MONIT
ORS ORS
ORS ORS
ORS
VV
VV
V
OOR DE OOR DE
OOR DE OOR DE
OOR DE
AA
AA
A
UTUT
UTUT
UT
OO
OO
O
ECV6607ECV6607
ECV6607ECV6607
ECV6607
Gebruiksaanwijzing (NL) 1~22
ECV6607 AKAI dutch ib.pmd 3/19/2007, 2:45 PM24
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing
  DVD MET TWEE MONIT
  ORS VOOR DE AUT
  O
  MONITORS
  UTO

  ECV6607

  Gebruiksaanwijzing

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  (NL) 1~22

  24

  3/19/2007, 2:45 PM • Page 2

  VEILIGHEIDSVOORZORGEN
  De volgende markeringen en symbolen zijn op de onderzijde
  van het apparaat aangebracht.

  Het symbool van de bliksemschicht met pijl in een
  gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker
  attent te maken op de aanwezigheid van
  ongeïsoleerde “gevaarlijke voltages” binnenin de
  behuizing van dit product, die voldoende sterk
  kunnen zijn om elektrocutie te veroorzaken.

  VOORZICHTIG
  RISCO VOOR ELEKTROCUTIE
  NIET OPENMAKEN

  Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is
  WAARSCHUWING: OM HET RISICO VOOR
  bedoeld om de gebruiker attent te maken op de
  ELEKTROCUTIE ZOVEEL MOGELIJK TE BEPERKEN,
  aanwezigheid van belangrijke bedienings- en
  MAG DE BEHUIZING (OF DE ACHTERKANT) NIET
  onderhoudsaanwijzingen (reparaties) in deze
  WORDEN VERWIJDERD. ER BEVINDEN ZICH IN DIT
  gebruiksaanwijzing.
  APPARAAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
  GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN HERSTELD.
  Dit symbool bevindt zich op de onderzijde van het apparaat.
  RAADPLEEG VOOR ALLE HERSTELLINGEN
  GEKWALIFICEERDE VAKLUI.
  WAARSCHUWING: OM EEN RISICO VOOR BRAND OF ELEKTROCUTIE TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN
  REGEN OF VOCHTIGHEID WORDEN BLOOTGESTELD.

  VOORZICHTIG
  Laserproduct van de
  Categorie 1
  Dit symbool betekent dat het apparaat
  voldoet aan de Europese richtlijnen voor
  veiligheid en elektrische storingen.

  Dit product bevat een
  laserapparaat onder
  laagspanning.

  ONZICHTBARE LASERSTRALING
  WANNEER GEOPEND EN
  SLUITKLEMMEN LOSGEMAAKT.
  VOORKOM BLOOTSTELLING AAN
  STRAAL

  Het symbool voor Klasse II
  (dubbel geïsoleerd)

  Over de plaatsing
  • Gebruik het apparaat niet op plaatsen die uitzonderlijk warm, koud, stoffig of vochtig zijn.
  • Hinder de luchtstroom door het apparaat niet door het op een plaats met slechte luchtcirculatie te plaatsen, het met
  stof af te dekken of het op tapijt te zetten.

  Over de veiligheid
  • Bij het aansluiten of ontkoppelen van de wisselstroomadapter moet men de stekker vasthouden en niet bij het snoer
  trekken, omdat dit het snoer kan beschadigen en een gevaar inhoudt.
  • Wanneer u het apparaat lange tijd niet gaat gebruiken moet de wisselstroomadapter worden ontkoppeld.

  Over condensvorming
  • Wanneer het apparaat in een kamer wordt achtergelaten die warm en vochtig is, is het mogelijk dat condensvorming
  in het apparaat voorkomt. Wanneer condens aanwezig is kan het apparaat niet normaal functioneren. Laat het
  apparaat 1 tot 2 uur staan voordat u de stroom aanschakelt, of verwarm de kamer geleidelijk zodat het apparaat
  kan drogen voordat u het gaat gebruiken.

  Locatie kenplaat
  • De kenplaat bevindt zich achterop het apparaat.

  WAARSCHUWING:
  • Als er een storing optreedt, haalt u de stekker uit het stopcontact en raadpleegt u een gekwalificeerde technicus.
  • Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
  • De wisselstroomadapter wordt gebruikt om het apparaat van de netvoeding los te koppelen. Het apparaat blijft
  gebruiksklaar en de ventilatieopeningen voor normaal gebruik mogen niet worden geblokkeerd. Om het
  apparaat volledig van de netstroom los te koppelen moet de stekker van de wisselstroomadapter van het
  apparaat uit het stopcontact worden verwijderd.

  NL - 1

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  1

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 3

  VEILIGHEIDSVOORZORGEN
  Opmerkingen over auteursrechten
  Het is bij wet verboden materiaal dat door auteursrechten is beschermd zonder toestemming te kopiëren, uit te
  zenden, te tonen, uit te zenden via kabel, publiekelijk weer te geven of te huren.
  Apparatuurclaims van de Patenten van de Verenigde Staten NRS. 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098 en 4,907,093.
  Licentie uitsluitend voor beperkt gebruik.
  Dvd-videodisks zijn beveiligd tegen het kopiëren en kopieën van deze disks zullen vervormd zijn. Dit product
  incorporeert een technologie voor het beschermen van auteursrechten, die op haar beurt wordt beschermd door
  methodeclaims van bepaalde patenten van de VS en andere eigendomsrechten op intellectueel eigendom van de
  Macrovision Corporation en andere rechtseigenaars. Het gebruik van deze technologie voor het beschermen van
  auteursrechten is uitsluitend toegestaan mits toestemming van de Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld
  voor huishoudelijk en beperkt gebruikt, tenzij anders is toegestaan door de Macrovision Corporation. Omgekeerde
  engineering of demontage is verboden.

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  6A.
  7.
  8.

  9.
  10.
  11.
  12.

  13.
  14.
  15.
  16.
  17.

  18.

  Lees de gebruiksaanwijzing – lees alle veiligheidsvoorzorgen en de volledige gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat
  begint te gebruiken.
  Bewaar de gebruiksaanwijzing – houd de gebruiksaanwijzing met de veiligheidsvoorzorgen bij zodat u ze later nog kunt
  inkijken.
  Neem de waarschuwingen in acht – alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing moeten in acht worden
  genomen.
  Volg de gebruiksaanwijzing – volg de veiligheidsvoorzorgen en gebruiksaanwijzing.
  Water en vocht – dit apparaat mag niet vlakbij water worden gebruikt, bijvoorbeeld bij een badkuip,
  keukengootsteen, wastobbe, in een natte kelder of bij een zwembad enzovoort.
  Stootkar en staander – het apparaat mag alleen worden gebruikt met een stootkar en staander die door de
  fabrikant worden aanbevolen.
  Een combinatie van kar en apparaat moet met voorzichtigheid worden verplaatst. Bruusk stoppen,
  overmatige kracht en een oneffen ondergrond kunnen tot gevolg hebben dat de combinatie omvalt.
  Bevestiging op de muur of aan het plafond – het apparaat mag enkel op een muur of aan een plafond
  worden bevestigd op de manier die door de fabrikant wordt aanbevolen.
  Ventilatie – dit apparaat moet zo worden geïnstalleerd dat de locatie de normale ventilatie niet verhinderd. Dit apparaat mag
  bijvoorbeeld niet worden gebruikt op een bed, sofa, tapijt of gelijkaardige ondergrond die de ventilatieopeningen blokkeert. Het
  apparaat mag evenmin worden in een inbouwinstallatie geïnstalleerd, zoals een boekenkast of -rek, waarin de luchtstroming
  door de ventilatieopeningen kan worden verhinderd.
  Hitte - dit apparaat moet op voldoende afstand van warmtebronnen zoals radiatoren, warmte-uitlaten, fornuizen of andere
  apparatuur (inclusief versterkers) die warmte genereert worden geïnstalleerd.
  Stroombronnen - dit apparaat mag enkel worden aangesloten op een stroombron van hetzelfde type als beschreven in de
  gebruiksaanwijzing of als gemarkeerd op dit apparaat.
  Aardleiding of polarisatie – voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen opdat de aardleiding of de polarisatie van een
  apparaat niet kunnen worden omzeild.
  Bescherming van het netsnoer – netsnoeren moeten zo worden geleid dat niemand erop kan trappen of erover kan vallen,
  en dat ze niet geklemd komen te zitten door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst. Besteed hierbij bijzondere
  aandacht aan het snoer bij de stekker, de verdeeldoos en het punt waar het snoer het apparaat verlaat.
  Schoonmaken – maak dit apparaat enkel schoon zoals door de fabrikant wordt aanbevolen.
  Hoogspanningslijnen – buitenantennes moeten op voldoende afstand van hoogspanningslijnen worden gehouden.
  Periodes waarin het apparaat niet wordt gebruikt – de stekker van dit apparaat moet uit het stopcontact worden verwijderd
  wanneer het apparaat een langere tijd niet zal worden gebruikt.
  Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen – wees voorzichtig dat geen voorwerpen de behuizing van dit apparaat
  binnendringen en dat geen vloeistoffen op de behuizing worden gemorst.
  Schade die moet worden hersteld - dit apparaat moet in de onderstaande gevallen worden hersteld door een deskundige
  technicus:
  A.Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is; of
  B.Wanneer een voorwerp in dit apparaat is gevallen of een vloeistof erop werd gemorst; of
  C.Wanneer dit apparaat werd blootgesteld aan regen; of
  D.Wanneer dit apparaat niet normaal lijkt te functioneren of er een opmerkelijke wijziging in de prestaties van dit apparaat is;
  of
  E.Wanneer dit apparaat is gevallen of de behuizing werd beschadigd.
  Onderhoud – de consument mag dit apparaat onder geen beding zelf proberen te herstellen. Alle andere herstellingen dan
  vermeld in deze gebruiksaanwijzing moeten worden doorverwezen naar deskundige technici.

  NL - 2

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  2

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  Veiligheidsvoorzorgen ..................... 1
  Inhoudsopgave ................................. 3
  Diskformats ...................................... 4
  Accessoires ...................................... 5
  De afstandsbediening ...................... 5
  Referentiegids voor de
  bediening ....................................... 6-8
  Instelling van de gezichtshoek van
  het scherm ........................................ 9
  Stroomvoeding ................................. 9

  Bijzondere functies ........................ 16
  De displayfunctie ........................................ 16
  Zoeken naar een specifieke titel ................. 16
  Zoeken naar een specifiek hoofdstuk /
  muzieknummer ........................................ 16
  Zoeken naar een specifieke tijd .................. 16

  Programmageheugen voor
  cd / dvd ............................................ 17
  Programmageheugen voor dvd .................. 17
  Programmageheugen voor cd .................... 17
  Herhaalde weergave .................................. 17
  Herhaling van een titel / hoofdstuk (dvd) .... 17
  Herhaling van een enkel muzieknummer /
  volledige disk (cd) .................................... 17
  Herhaling van een specifieke passage
  (dvd) ........................................................ 17

  Het gebruik van de autoadapter ................... 9
  Het gebruik van een wisselstroomadapter
  (optioneel) ................................................. 9

  Aansluitingen............................. 10-12
  Aansluiting van de monitors ........................ 10
  Het gebruik van een hoofdtelefoon /
  oordopjes ................................................. 10
  Het gebruik van dit apparaat met andere
  apparatuur ..........................................11-12

  Op maat instellen van de
  functies ...................................... 18-19
  Instellen van de TAAL ................................ 18
  Instellen van de VIDEO .............................. 18
  Instellen van het SYSTEEM ....................... 18

  De werking van dit apparaat.......... 13
  Het geluidssysteem........................ 13
  De weergave van disks ............. 14-15

  Lijst van de taalcodes .................... 20
  Onderhoud ...................................... 21
  Schoonmaken van disks ............................. 21
  Schoonmaken van de behuizing van dit
  apparaat .................................................. 21
  Belangrijke opmerking ................................ 21

  De weergave van disks .............................. 14
  Tijdelijke onderbreken van de weergave
  (stilstaand beeld) ..................................... 14
  Stoppen van de weergave .......................... 14
  Overgaan naar een ander muzieknummer . 14
  Snel voorwaarts / snel achterwaarts ........... 14
  Overslaan (voorwaarts / achterwaarts) ....... 15
  Selectie van het geluid ................................ 15
  Selectie van een ondertiteltaal .................... 15
  Selectie van een camerastandpunt ............. 15

  Gids voor de installatie .................. 21
  Gids voor het oplossen van
  problemen ...................................... 22

  NL - 3

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  3

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 5

  DISKFORMATS
  Het apparaat kan disks weergeven die zijn voorzien van één of meerdere van de volgende markeringen:
  DVDs
  [8cm (3") / 12cm (5") disk]

  Verenigbaar

  Audio CDs
  [8cm (3") / 12cm (5") disk]
  Opmerkingen:
  1.Het vermogen tot weergave van CD-R / CD-RW op dit apparaat is afhankelijk van de kwaliteit van de media, de
  cd-brander en de toepassingssoftware.
  2.De weergave van CD-R en CD-RW kan afhankelijk zijn van de omstandigheden van de opname.

  Informatie over regionaal beheer
  Dit apparaat werd ontworpen en vervaardigd om te reageren op regionale beheerinformatie die in dvd-disks is
  gecodeerd. Indien het getal van de regionale code dat op een dvd-disk is gedrukt niet met de regionale code van dit
  apparaat overeenstemt kan het apparaat de disk niet weergeven.
  De regionale code van dit apparaat is 2.

  Diskfuncties of –bewerkingen die niet beschikbaar zijn
  Wanneer het symbool
  op het tv-scherm verschijnt, wijst dit erop dat de gepoogde functie of bewerking op dat
  ogenblik niet beschikbaar is. Dit gebeurt omdat de fabrikant van de dvd-disk bepaalt welke specifieke functies op een
  dvd beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat bepaalde functies niet op sommige disk beschikbaar zijn. Let erop dat u de
  documentatie leest die bij de disk is geleverd.

  Gebruikte iconen op dvd’s

  Taalkeuzes voor audio

  Voorbeelden van iconen

  Taalkeuzes voor de ondertiteling
  Schermverhoudingen
  Meerdere camerastandpunten
  Indicator regionale code
  Opmerking:
  • Tijdens de weergave van een disk CD-G (grafische beelden) of CD EXTRA wordt het geluidsgedeelte weergegeven,
  terwijl de grafische beelden niet worden vertoond.

  Titels, hoofdstukken en muzieknummers
  • Dvd’s zijn onderverdeeld in “titels” en “hoofdstukken”.
  Wanneer een disk meer dan één film bevat is elke film een
  afzonderlijke “titel”. “Hoofdstukken” zijn op hun beurt
  onderdelen van titels.
  • Audio-cd’s zijn onderverdeeld in “muzieknummers”. Een
  “muzieknummer” is gewoonlijk één muzieknummer op
  een audio-cd.
  Opmerking :
  • Elke titel, elk hoofdstuk en elk muzieknummer op een disk worden geïdentificeerd door een getal. Op de meeste
  disks zijn deze getallen opgenomen, maar op sommige niet.
  Opmerkingen over niet-verenigbare disks
  Het is mogelijk dat u bepaalde dvd-disks niet op dit apparaat kunt weergeven wanneer ze werden aangekocht
  buiten uw geografisch gebied of aangemaakt voor businessdoeleinden.
  NL - 4

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  4

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 6

  ACCESSOIRES
  Gelieve na te kijken of de volgende accessoires in de verpakking aanwezig zijn.
  Afstandsbediening (met batterij) .................................................................................................................. x 1
  Autoadapter 12 V ......................................................................................................................................... x 1
  Din-kabel ...................................................................................................................................................... x 2
  Audio / video kabel ....................................................................................................................................... x 1
  Oordopjes ..................................................................................................................................................... x 2
  Draagtas ....................................................................................................................................................... x 1
  Game pad ..................................................................................................................................................... x 1
  Mounting kit .................................................................................................................................................. x 2

  DE AFSTANDSBEDIENING
  Het gebruik van de afstandsbediening
  • Richt de afstandsbediening naar de AFSTANDSSENSOR
  op het apparaat.
  • Bij een sterke omgevingsverlichting is het mogelijk dat de
  infrarode AFSTANDSSENSOR niet optimaal functioneert en
  de afstandsbediening onbetrouwbaar wordt.
  • De aanbevolen doeltreffende afstand voor de
  afstandsbediening bedraagt ongeveer 5 meter.

  Verwijder de pvc-bescherming voordat u de
  afstandsbediening begint te gebruiken.

  INZETTEN VAN DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING
  1.Open het batterijvak.

  2.Zet één batterij van het type CR2025 (3 V) in.

  VERVANGEN VAN DE BATTERIJ
  Wanneer de batterij bijna leeg is verkort de werkingsafstand van de afstandsbediening aanzienlijk en moet u de
  batterij vervangen.
  Opmerkingen:
  • Wanneer de afstandsbediening lange tijd niet gaat worden gebruikt moet u de batterij verwijderen om
  beschadiging door corrosie als gevolg van lekkende batterij te voorkomen.
  • WAARSCHUWING: werp batterijen nooit in vuur,
  zij kunnen gaan ontploffen of lekken.

  Geen recht op garantie bestaat voor schade die het
  gevolg is van corrosie, oxidatie, batterijlekkage en enig
  ander geleidelijk inwerkend defect.
  Batterijen niet weggooien, maar
  inleveren als KCA.
  NL - 5

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  5

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 7

  REFERENTIEGIDS VOOR DE BEDIENING
  De afstandsbediening

  1) De toets TV MODE
  Selecteer in de stopmodus een tv-type uit brievenbus,
  panscan of breedbeeld.
  2) De toets PREV
  Om achteruit te gaan doorheen titels, hoofdstukken of
  muzieknummers op een disk.
  3) De toets GOTO
  Om rechtstreeks naar een locatie op een dvd over te
  gaan.
  4) De cursortoetsen ( , , , )
  Gebruikt om selecties op een menuvenster aan te
  stippen en bepaalde instellingen te wijzigen.
  De toets ENTER
  Bevestigt selecties op een menuvenster.
  5) De toets MEMORY
  Voer in de stopmodus het getal van een geselecteerd
  hoofdstuk of muzieknummer in.
  6) De cijfertoetsen (0 - 9)
  Gebruikt tijdens het aanmaken van een programma en
  voor het invoeren van een paswoord voor het ouderlijke
  niveau. Ook gebruikt om rechtstreeks een
  muzieknummer op een cd te selecteren.
  7) De toets SETUP
  Om in de stopmodus het menu van de INSTELLINGEN
  te openen en sluiten.
  De toets REPEAT A-B / DISK
  Voor de herhaalde weergave van een specifieke
  passage tussen punt A en punt B op een dvd of cd.
  Voor de herhaalde weergave van een hoofdstuk of titel
  van een dvd.
  Voor de herhaalde weergave van een enkel
  muzieknummer of de volledige cd.

  8) De toets MENU
  Om het dvd-menu te openen en sluiten.
  /
  9) De toetsen / SEARCH
  SEARCH: snelle achterwaartse weergave.
  SEARCH: snelle voorwaartse weergave.
  10)De toets NEXT
  Om voorwaarts doorheen titels, hoofdstukken of
  muzieknummers op een disk te gaan.
  11)De toets STOP
  Stopt de weergave van disks.
  De toets PLAY
  Indrukken om de weergave van een disk te starten of
  hervatten.
  De toets PAUSE
  Om de weergave tijdelijk te onderbreken, kader per
  kader vooruit te gaan.
  12)De toets DISPLAY
  Geeft andere informatie over de diskstatus aan op het
  scherm.
  13)De toets ANGLE
  Om af te wisselen tussen de verschillende
  camerastandpunten wanneer op de weergegeven
  dvd meerdere camerastandpunten zijn opgenomen.
  14)De toets AUDIO
  Selecteert één van de muzieknummers die op een
  dvd geprogrammeerd zijn of selecteert de audiouitgangmodus voor een AUDIO-CD.
  15)De toets SUBTITLE / RETURN
  Selecteert één van de ondertiteltalen die op een dvd
  opgenomen zijn.
  Om terug te keren naar de gewone werking na het
  gebruik van het INSTELMENU van een dvd.

  NL - 6

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  6

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 8

  REFERENTIEGIDS VOOR DE BEDIENING
  Het apparaat

  1
  7
  2
  3
  4
  8
  5
  6
  9
  10
  11
  12
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)

  Het contact DVD AV OUT (AV-uit)
  (pauze)
  De toets PAUSE
  Het contact DC IN 12V (gelijkstroom in)
  Druk op de toets om de weergave van de disk tijdelijk
  te onderbreken.
  De schakelaars AV IN / DVD (MONITOR 1 & 2)
  Telkens wanneer u op de toets PAUSE drukt gaat het
  Het contact AV IN
  beeld één kader vooruit. Druk op de toets PLAY om
  VOLUMEKNOP
  de weergave te hervatten.
  Om het volume in te stellen.
  De toets STOP
  Hoofdtelefooncontact
  Stopt de weergave van disks.
  De poorten MONITOR 1 & 2 (uitgang)
  De toets PLAY (weergave)
  Disklade
  Druk op deze toets om de weergave van een disk te
  (voorgaande)
  De toets PREV
  starten of hervatten.
  PREV om terug te keren naar
  Druk op de toets
  10)Afstandssensor
  voorgaande hoofdstukken / muzieknummers.
  Ontvangt de infraroodsignalen van de
  NEXT (volgende)
  De toets
  afstandsbediening.
  NEXT om over te gaan naar
  Druk op de toets
  11)De stroomschakelaar POWER ON/OFF (aan / uit)
  volgende hoofdstukken / muzieknummers.
  12)De stroomindicator POWER ON (aan)
  SEARCH (zoeken)
  De toets
  Dit lampje brandt wanneer de stroomschakelaar
  Snelle achterwaartse weergave.
  POWER ON/OFF naar de stand ON is geschakeld.
  (zoeken)
  SEARCH
  Snelle voorwaartse weergave.

  NL - 7

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  7

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 9

  REFERENTIEGIDS VOOR DE BEDIENING
  Monitor

  11

  10

  1) De schakelaar MONITOR ON/OFF (aan / uit)
  2) De indicator MONITOR ON (aan)
  Deze indicator brandt wanneer de monitorschakelaar
  ON/OFF naar de stand “ON” is geschakeld terwijl de
  stroomschakelaar POWER ON/OFF van het
  hoofdtoestel naar de stand “OFF” is geschakeld.
  3) Scherm
  4) Afstandssensor
  Ontvangt de signalen van de afstandsbediening.
  5) Luidspreker

  9

  8

  7

  6) VOLUMEKNOP
  7) De schakelaar SCREEN (scherm)
  Wide: breedscherm
  Normal: panscan
  8) De knop COLOUR (kleur)
  Voor het instellen van de kleurenintensiteit.
  9) De knop BRIGHTNESS (helderheid)
  Voor het instellen van de helderheid van de kleuren.
  10) Hoofdtelefooncontact
  11) DIN-kabel SLUIT AAN OP POORT VAN
  HOOFDTOESTEL (ingang)

  Installatie van de monitors
  • Gebruik de geleverde beugels voor het installeren van de monitors op de achterkant van beide autostoelen.
  1)Leg de veiligheidsbeugel in
  een
  lus
  rond
  de
  hoofdsteun.

  Monteerbeugel

  2)Bind de monteerbeugel
  stevig op de hoofdsteun
  vast.

  Elastische
  veiligheidsriem

  WAARSCHUWING IN VERBAND MET DE VEILIGHEID!
  • Dit apparaat mag in geen geval door de bestuurder worden gebruikt of tijdens het rijden los in de auto liggen.
  • Indien dit apparaat in de auto wordt gebruikt, moet men ervoor zorgen dat het stevig is vastgemaakt en niets van de
  aanwezige veiligheidsuitrusting belemmert (bijv. airbags, veiligheidsgordels enz.).
  • Alle passagiers moeten de aanwezige veiligheidsuitrusting gebruiken.
  • Gelieve in geval van twijfel de fabrikant van uw voertuig te raadplegen voor meer informatie.
  NL - 8

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  8

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 10

  INSTELLING VAN DE GEZICHTSHOEK VAN HET SCHERM
  De monitor werd ontworpen zodat gebruikers een comfortabele gezichtshoek
  kunnen instellen. De gezichtshoek kan worden ingesteld +/- 12°.
  • Druk voorzichtig bovenaan de onderzijde van het schermkader om de gezichtshoek
  aan te passen.
  Voorzichtig:
  • Forceer het schermkader niet over zijn maximum gezichtshoek, anders kan hij
  beschadigd worden.

  STROOMVOEDING
  A. Het gebruik van de autoadapter
  De inbegrepen autoadapter van 12 V werd ontworpen voor gebruik in voertuigen met een elektrisch systeem van 12
  V met negatieve aardleiding.
  Waarschuwingen:
  12V autoadapter
  • Gebruik dit apparaat uitsluitend
  met de inbegrepen autoadapter
  van 12 V. Het gebruik van andere
  Naar het
  Naar het contact
  autoadapters kan het systeem
  autocontact 12V
  DC IN 12V
  beschadigen.
  • De inbegrepen autoadapter van 12 V is uitsluitend
  bestemd voor gebruik in dit apparaat. Gebruik deze
  adapter niet samen met andere apparatuur.
  • Gebruik dit apparaat niet en bekijk geen video’s tijdens
  het besturen van een voertuig.
  • Zorg ervoor dat dit apparaat stevig is bevestigd om te
  Linkerzijde van apparaat
  voorkomen dat het in het voertuig kan rondgeslingerd
  worden wanneer u in een ongeval betrokken raakt.
  • Wanneer de binnenkant van het contact van 12 V in uw auto vuil is door as of stof, is het mogelijk dat de stekker
  gaat oververhitten als gevolg van een slecht contact. Let erop dat u het contact van 12 V voor gebruik schoonmaakt.
  • Ontkoppel na gebruik de autoadapter van het contact van 12 V van de auto en van het apparaat.
  • Kijk de bij u geldende verkeersreglementering betreffende het gebruik van videoapparatuur in voertuigen na.

  2

  1

  B. Het gebruik van een wisselstroomadapter (optioneel). Voor meer informatie, kijk op
  www.akai.eu
  Stroomindicator
  Naar
  wisselstroomadapter

  2

  Wisselstroomadapter

  3

  Naar het contact

  1 DC IN 12 V

  Wisselstroom
  netsnoer

  Naar wisselstroom
  stopcontact

  Linkerzijde van het apparaat

  Voorzorgsmaatregelen:
  • Het gebruik van een verkeerd type van
  wisselstroomadapter kan het apparaat
  beschadigen.
  • Schakel het apparaat uit voordat u de
  wisselstroomadapter van het apparaat
  loskoppelt, om schade aan het apparaat te
  voorkomen.
  • De wisselstroomadapter wordt gebruikt om het
  apparaat van de netvoeding los te koppelen en
  moet te allen tijde bereikbaar blijven.
  • Trek de stekker uit het wisselstroom stopcontact
  wanneer het apparaat lange tijd niet gaat worden
  gebruikt.

  Belangrijk:
  • Gebruik dit apparaat vlakbij een stopcontact. Verwijder de stekker meteen uit het stopcontact wanneer dit apparaat
  abnormaal functioneert.
  • Zolang het wisselstroom netsnoer is aangesloten blijft de stroomindicator op de wisselstroomadapter branden, ook
  wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Verwijder de stekker uit het wisselstroom stopcontact wanneer u het
  apparaat niet gebruikt.
  • Zolang de adapter is aangesloten blijft het apparaat onder netspanning, zelfs wanneer de stroom is uitgeschakeld.
  NL - 9

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  9

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 11

  AANSLUITINGEN
  Aansluiting van de monitors
  • Sluit de DIN-kabel van de 2 monitors aan op de achterzijde van het hoofdtoestel.

  Monitors

  DIN-kabel SLUIT AAN OP
  poort van
  HOOFDAPPARAAT
  (ingang)

  Sluit aan op de
  MONITOR-poorten
  (uitgang)

  DIN-kabel SLUIT AAN OP
  poort van
  HOOFDAPPARAAT
  (ingang)

  Hoofdtoestel

  Het gebruik van een hoofdtelefoon / oordopjes
  • Zet het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon / oordopjes aansluit. Voer nadat u de hoofdtelefoon / oordopjes
  heeft opgezet het volume geleidelijk op tot het gewenste volume is bereikt.
  Voorzichtig:
  • Luisteren naar geluid op uitmatig hoge volumes kan permanent gehoorverlies veroorzaken.

  Hoofdtelefoon / oordopjes
  (stekker met 3,5 mm
  diameter)

  Linkerzijde van het apparaat

  Hoofdtelefoon / oordopjes
  (stekker met 3,5 mm
  diameter)

  Onderkant van de monitor

  NL - 10

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  10

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 12

  AANSLUITINGEN
  Het gebruik van dit apparaat met andere apparatuur
  A. Aansluiting van een spellensysteem / videoapparatuur
  U kunt ook spellensystemen of andere videoapparatuur aansluiten om ze via deze monitors weer te geven.

  Linkerzijde van het
  apparaat

  Spellensystemen/
  videoapparatuur
  (Geel)
  (Rood)
  (Geel)

  Naar AV-in
  Contact

  (Wit)

  (Rood)
  (Wit)

  AUDIO/VIDEOKABEL
  (niet inbegrepen)

  AUDIO/VIDEO KABEL (inbegrepen)
  Geel
  (video)
  Aardleiding

  Wit (audio)

  Kijken naar beelden van videoapparatuur
  1.Schakel het apparaat aan en schuif de schakelaar AV IN / DVD naar de
  stand “AV IN”.
  2.Schakel de videoapparatuur aan en volg de instructies die bij uw
  videoapparatuur horen om de beelden weer te geven.

  Rood (audio)

  Opmerking:
  Wanneer een mono videorecorder heeft is het volume uit de luidsprekers
  zwakker.

  B. Aansluiting van een videospellensysteem
  Linkerzijde van het
  apparaat

  (Gee)
  (Rood)

  Naar AV-in
  Contact

  (Wit)

  AUDIO/VIDEO KABEL (inbegrepen)

  Geel
  (video)
  Aardleiding

  Wit (audio)
  Rood (audio)

  Weergave van een videospellensysteem
  1.Schakel het apparaat aan en verschuif de schakelaar AV IN / DVD naar
  de stand “AV IN”.
  2.Schakel het videospellensysteem aan en volg de gebruiksaanwijzing die
  erbij hoort om erop weer te geven.

  NL - 11

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  11

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 13

  ANNSLUITINGEN
  C. Aansluiting van een stereo-ontvanger of versterker
  Dit apparaat kan Dolby Digitaal via twee kanalen weergeven.

  ACHTERZIJDE VAN HET
  APPARAAT
  (de gele videostekker
  hoeft niet te worden
  aangesloten)

  (Geel)
  (Rood)

  (Rood)

  (Wit)

  (Wit)

  Amplifier of
  stereo system, etc.

  AUDIO/VIDEOKABEL
  (niet inbegrepen)
  AUDIO/VIDEO KABEL
  (inbegrepen)

  Luisteren naar andere audioapparatuur
  1.Schakel het apparaat aan.
  2.Schakel uw audioapparatuur aan en volg de gebruiksaanwijzing die erbij hoort om de functie AUDIO IN te
  selecteren.
  Opmerkingen:
  • Het is mogelijk dat u enige storingen ondervindt wanneer de functie radiotuner is geselecteerd terwijl de televisie
  in werking is.
  • Let erop dat u de correcte audio / videokabel gebruikt en dat de stekkers stevig zijn aangesloten. Verkeerde
  aansluitingen kunnen een zwak signaal tot gevolg hebben.
  • Wanneer u een stereo videorecorder heeft moet u hem niet vergeten in de stereomodus te schakelen.
  • Door een beveiliging voor auteursrechten kunnen dvd-films niet worden gekopieerd. Wanneer u toch een dvd-film
  op een videotape probeert te kopiëren, is het resultaat een onduidelijk beeld met een slechte geluidskwaliteit. Dit
  wordt NIET veroorzaakt door een defect dvd-systeem.

  D. Aansluiting van uw apparaat naar een tv
  Deze dvd-speler kan worden gebruikt met een tv die is uitgerust met A/V-ingangen. Wanneer uw tv geen A/Vingangen heeft kunt u een RF-modulator (afzonderlijk in de handel verkrijgbaar) aanschaffen om de dvd-speler aan
  te sluiten.

  Achterzijde van het apparaat

  Naar DVD AV
  OUT Contact

  TV
  (Geel)

  (Geel)

  (Rood)

  (Rood)

  (Wit)

  (Wit)

  AUDIO/VIDEOKABEL
  (niet inbegrepen)
  AUDIO/VIDEO KABEL
  (inbegrepen)

  Op uw tv kijken naar een dvd
  1.Schakel het apparaat aan en schuif de schakelaar AV IN / DVD naar de stand “DVD”.
  2.Schakel de tv aan en volg de gebruiksaanwijzing die erbij hoort om de dvd weer te geven.
  Opmerking: let erop dat u de correcte audio / videokabel gebruikt.

  NL - 12

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  12

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 14

  DE WERKING VAN DIT APPARAAT
  Aanschakelen van het apparaat
  Wanneer de wisselstroomadapter van de autoadapter is aangesloten, verschuift u de schakelaar POWER ON/OFF
  (op het apparaat) naar de stand “ON” en verschuift u de schakelaar MONITOR ON/OFF (op het scherm) naar de stand
  “ON” om het systeem aan te schakelen.
  • Het dvd-logo (opstartbeeld) verschijnt op het scherm wanneer dvd is geselecteerd.
  • Wanneer het apparaat lange tijd niet gaat worden gebruikt moet u het wisselstroom netsnoer van de autoadapter
  uit het wisselstroomcontact van het 12 V autocontact verwijderen.

  GELUIDSSYEEM
  Dolby Digital (voor DVD)
  Dolby Digital is een geluidssysteem dat door Dolby Laboratories Inc. is ontwikkeld en dat een bioscoopgevoel geeft
  aan de geluidsweergave als het apparaat op een Dolby Digital 5.1-systeem of versterker is aangesloten.
  Dit apparaat herkent automatisch dvd’s die met Dolby Digital zijn opgenomen.
  Niet alle Dolby Digital-bronnen zijn met 6 kanalen opgenomen.
  Sommige bronnen die als Dolby Digital zijn gemarkeerd, zijn opgenomen met Dolby Surround, wat een 2kanaalssysteem is. Controleer dit logo op het apparaat.

  Vervaardigd onder licentie van de Dolby Laboratoria.
  zijn handelsmerken van de Dolby Laboratoria.
  “Dolby” en het dubbele D-symbool

  NL - 13

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  13

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 15

  Basisweergave

  WEERGAVE VAN DISKS

  Deze gebruiksaanwijzing biedt u basisinstructies voor de bediening van dit apparaat. Sommige dvd’s zijn
  zodanig geproduceerd dat tijdens de weergave slechts een specifieke of beperkte bediening mogelijk is.
  Daarom is het mogelijk dat dit apparaat niet op alle ingedrukte toetsen reageert. DIT WIJST NIET OP EEN
  DEFECT. Gelieve te verwijzen naar de instructies die bij de desbetreffende dvd werden geleverd voor meer
  informatie over de beschikbare opties op die disk.
  Het is mogelijk dat “
  ” op het scherm verschijnt wanneer u een toets indrukt. “ “ wijst erop dat de
  gewenste bewerking niet is toegestaan door het apparaat of de disk.

  Weergave van disks
  1.Schuif de schakelaar POWER ON/OFF op de voorzijde van het apparaat naar de stand ON (aan).
  Verwijs naar OP MAAT INSTELLEN VAN DE FUNCTIE-INSTELLINGEN voordat u overgaat naar Stap 2.
  2.Open de disklade.
  3.Houd de disk bij de randen vast en zet hem voorzichtig op de middenspoel met de labelzijde naar boven gericht,
  zacht neerdrukkend tot u een klikgeluid hoort.
  4.Sluit de disklade.
  Het duurt even voordat uw apparaat de disk heeft opgeladen. Na het opladen geeft het apparaat u automatisch
  ofwel het hoofdmenu van de dvd aan, ofwel start de weergave van de dvd.
  5.Wanneer het apparaat de weergave van de dvd niet automatisch start drukt u op de toets PLAY.

  Tijdelijk onderbreken van de weergave (stilstaande modus)
  Druk op de toets PAUSE. Om de gewone weergave te hervatten drukt u op de toets
  Telkens wanneer u op de toets PAUSE drukt gaat het beeld één kader vooruit.

  PLAY.

  Stoppen van de weergave
  Druk op het punt waar u de weergave wilt onderbreken op de toets STOP. Om de weergave vanaf datzelfde punt
  te hervatten drukt u op de toets PLAY.
  Wanneer u tweemaal op de toets STOP drukt wordt het geheugen van het apparaat gewist en door te drukken op
  de toets PLAY wordt de disk teruggesteld naar het begin.

  Overgaan naar een ander muzieknummer
  • Druk herhaaldelijk op de toets
  PREV om terug te keren naar het begin van het vorige muzieknummer.
  • Druk op de toets
  NEXT om over te gaan naar het volgende muzieknummer.
  • Bij audio-cd’s gebruikt u de cijfertoetsen van de afstandsbediening om rechtstreeks over te gaan naar het gewenste
  muzieknummer.

  Snel vooruit / snel terugspoelen
  1. Druk tijdens de weergave van een disk op de toets SEARCH
  of
  SEARCH.
  • De disk begint een snelle scan op tweemaal (x2) de gewone snelheid.
  of
  wordt ingedrukt verandert de
  • Er zijn vier snelheden beschikbaar. Telkens wanneer de toets SEARCH
  snelheid van het snel scannen in de onderstaande volgorde:

  2. Druk wanneer u op het gewenste punt bent gekomen op de toets
  snelheid te hervatten.

  PLAY om de weergave op de gewone

  NL - 14

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  14

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 16

  Basisweergave

  WEERGAVE VAN DISKS

  OVERSLAAN (vooruit / achteruit)
  Druk tijdens de weergave van een disk op de toets
  NEXT om over te gaan naar het begin van het volgende
  hoofdstuk of muzieknummer. Druk op de toets
  PREV om terug te keren naar het voorgaande hoofdstuk of
  muzieknummer en automatisch de weergave ervan te starten.

  Audioselectie
  Op bepaalde disks is de klank opgenomen in twee of meer formats. Volg de onderstaande richtlijnen om het type van
  de weergave te selecteren.
  1. Druk tijdens de weergave van een disk op de toets AUDIO om het nummer van de huidige audioformat te zien.
  2. Druk herhaaldelijk op de toets AUDIO om het gewenste audioformat te selecteren.

  Opmerkingen :
  • Wanneer slechts één audioformat is opgenomen verandert het nummer niet.
  • Ongeveer twee seconden later gaat de weergave verder in de nieuwe audioformat.

  Instelling van de ondertiteling
  1. Druk tijdens de weergave van een dvd op de toets SUBTITLE / RETURN om de huidige taalinstelling op de
  display te zien, als aangegeven in het onderstaande voorbeeld.
  2. Druk herhaaldelijk op de toets SUBTITLE / RETURN om de gewenste ondertiteltaal te selecteren.

  Opmerkingen :
  • Wanneer slechts één taal is opgenomen verandert de taal niet.
  • Ongeveer twee seconden later gaat de weergave verder met de nieuw geselecteerde ondertiteltaal.
  • Het aantal talen dat is opgenomen varieert van disk tot disk.
  • Wanneer binnen de paar seconden geen enkele toets wordt ingedrukt gaat de weergave zonder wijziging van de
  huidige ondertiteltaal verder.
  • Deze functie kan enkel worden gebruikt bij disks waarop ondertiteling in meerdere talen is opgenomen.
  • Bij sommige dvd’s worden de ondertitels geactiveerd vanuit het hoofdmenu van de dvd. Druk op de toets MENU
  om het hoofdmenu te activeren.

  Instelling van het camerastandpunt
  Sommige dvd’s bevatten scènes die vanuit een aantal verschillende camerastandpunten zijn gefilmd. Op dergelijke
  disks kan eenzelfde scène worden bekeken vanuit elk van deze verschillende camerastandpunten.
  1.Druk tijdens de weergave van een dvd waarop verschillende
  camerastandpunten zijn opgenomen op de toets ANGLE om
  het aantal camerastandpunten dat momenteel beschikbaar is
  Volgorde van verschillende
  te zien.
  camerastandpunten
  2. Druk herhaaldelijk op de toets ANGLE om de scène te bekijken
  (voorbeeld)
  vanuit het volgende opgenomen camerastandpunt.
  • Na ongeveer twee seconden gaat de weergave verder met het
  nieuw geselecteerde camerastandpunt.
  • Wanneer binnen de 10 seconden geen enkele toets wordt
  ingedrukt gaat de weergave verder zonder wijziging van het
  huidige camerastandpunt.
  Opmerkingen:
  • Deze functie kan enkel worden gebruikt bij disks waarop scènes zijn opgenomen die werden gefilmd vanuit
  verschillende camerastandpunten.
  : [ 1/1 ] ” op de display.
  • Wanneer slechts één camerastandpunt is opgenomen verschijnt “
  NL - 15

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  15

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 17

  Basisweergave

  BIJZONDERE FUNCTIES

  De DISPLAYFUNCTIE
  Met behulp van de toets DISPLAY kunt u de huidige instelling van de volgende items nagaan en wijzigen:
  CAMERASTANDPUNT, AUDIO en ONDERTITELING.
  • Druk tijdens de weergave van een disk op de toets DISPLAY om het onderstaande venster te zien.

  Zoeken naar een specifieke titel
  Wanneer een dvd titelnummers bevat kunt u rechtstreeks een specifieke titel vinden door het titelnummer ervan in
  te voeren.
  1. Druk in de stopmodus op de toets GOTO.
  2. Druk op de toets of om een specifiek veld aan te stippen en druk op de overeenkomstige cijfertoets(en) voor
  de gewenste titel.
  3. Druk op de toets ENTER om te bevestigen. Het apparaat start na ongeveer 3 seconden met de weergave.

  Zoeken naar een specifiek(e) titel / hoofdstuk / muzieknummer
  Indien u het nummer van de titel / het hoofdstuk / het muzieknummer kent dat u wilt weergeven kunt u er rechtstreeks
  naartoe gaan door dat nummer in te voeren.
  1. Druk op de toets GOTO om te zoeken naar de (het) gewenste titel / hoofdstuk / muzieknummer.
  2. Druk op de toets of om een titel / hoofdstuk / muzieknummer aan te stippen of druk op de overeenkomstige
  cijfertoets(en) voor het gewenste hoofdstuk.
  3. Druk op de toets ENTER om te bevestigen. Het apparaat start na ongeveer 3 seconden met de weergave.

  Zoeken naar een specifieke tijd
  U kunt naar een specifieke locatie overgaan door de overeenkomstige tijd in te voeren (uur, minuten, seconden)
  1. Druk op de toets GOTO.
  2. Druk op de toets of om de tijd aan te stippen.
  3. Druk op de overeenkomstige cijfertoetsen om het gewenste punt in te stellen.
  4. Druk op de toets ENTER om te bevestigen. Het apparaat start na ongeveer 3 seconden met de weergave.

  Opmerkingen :
  • Het is mogelijk dat sommige disks niet op deze bewerking reageren.
  • Het is mogelijk dat bepaalde scènes zich niet op de precieze plaats bevinden die u heeft ingevoerd.
  • Deze methode voor het vinden van specifieke locaties is enkel beschikbaar binnen de huidige titel van een dvddisk.
  NL - 16

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  16

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 18

  PROGRAMMAGEHEUGEN VOOR CD/DVD
  Programmeerbaar geheugen
  De twee types van geprogrammeerde weergave die op dit apparaat mogelijk zijn, zijn titelprogramma’s en
  hoofdstukkenprogramma’s.

  Geprogrammeerde weergave met titel / hoofdstuk
  1. Druk terwijl de disk is gestopt op de toets MEMORY.
  . Gebruik de toets of om het gewenste hoofdstuk
  2. Voer de titelnummers in
  aan te stippen of voer het nummer van het hoofdstuk in
  .
  3. Gebruik de toets , , of om naar een ander veld over te gaan.
  4. Herhaal de stappen 2 en 3.
  5. Druk op de toets PLAY om de geprogrammeerde weergave te starten.
  Opmerking:
  • Om een programma te wissen drukt u tweemaal op de toets STOP.

  Titel

  Hoofdstuk

  Muzieknummer

  Geprogrammeerde weergave met muzieknummers
  1. Druk terwijl de disk is gestopt op de toets MEMORY.
  2. Voer the getal van een muzieknummer in
  3. Gebruik de toets , , of om naar een ander veld over te gaan.
  4. Herhaal de stappen 2 en 3.
  5. Druk op de toets PLAY om de geprogrammeerde weergave te starten.

  HERHAALDE WEERGAVE
  U kunt een specifieke titel of hoofdstuk herhaald beluisteren. (Titelherhaling, hoofdstukherhaling, A-B-herhaling)

  Herhaling van een hoofdstuk

  Om de gewone weergave te hervatten

  U kunt eenzelfde hoofdstuk herhaald weergeven.
  3. Druk op de toets REPEAT DISC tot de indicator
  1. Druk tijdens de weergave van een disk op de toets REPEAT
  (uit) op het scherm is aangegeven.
  (herh. hoofdstuk) op het
  DISC tot de indicator
  scherm is aangegeven. Het huidige hoofdstuk wordt Herhaling van een specifieke passage
  herhaald weergegeven.
  U kunt een specifieke passage herhaald beluisteren.
  Herhaling van een titel
  1. Druk tijdens de weergave van een disk bij het begin van
  U kunt eenzelfde titel herhaald weergeven.
  de te herhalen passage op de toets REPEAT A-B.
  2. Druk tijdens de weergave van een disk op de toets REPEAT
  (herhaal A) is op het scherm aangegeven.
  (herhaal titel) op het scherm 2. Druk nogmaals op de toets REPEAT A-B op het eind van
  DISC tot de indicator
  is aangegeven. De huidige titel wordt herhaald
  (herhaal A-B) is op het
  de te herhalen passage.
  weergegeven.
  scherm aangegeven.
  Om de gewone weergave te hervatten
  3. Het apparaat begint onmiddellijk met de herhaalde
  weergave van uw gekozen passage.
  3. Druk tijdens de weergave van een disk op de toets REPEAT
  (uit) op het scherm is Om de gewone weergave te hervatten
  DISC tot de indicator
  4. Druk tijdens de weergave van een disk op de toets REPEAT
  aangegeven.
  (uit) op het scherm is
  A-B tot de indicator
  U kunt één enkel muzieknummer of de hele cd herhaald
  aangegeven.
  beluisteren.
  Herhaling van één enkel muzieknummer
  Opmerkingen:
  • De A-B-herhaling kan enkel binnen eenzelfde titel worden
  Om eenzelfde muzieknummer herhaald te beluisteren.
  gebruikt. Wanneer het begin- en eindpunt van de passage
  1. Druk tijdens de weergave van een disk op de toets REPEAT
  zich in verschillende titels bevinden wordt de A-B-herhaling
  (herhaal enkel) op het scherm
  DISC tot de indicator
  geannuleerd.
  is aangegeven. Het huidige muzieknummer wordt herhaald
  • De A-B-herhaalfunctie werkt niet bij scènes die vanuit
  weergegeven.
  verschillende camerastandpunten zijn opgenomen.
  Herhaling van een volledige disk
  2. Druk tijdens de weergave van een disk op de toets REPEAT
  (herhaal alle) op het scherm
  DISC tot de indicator
  is aangegeven. De hele disk wordt herhaald weergegeven.
  NL - 17

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  17

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 19

  OP MAAT INSTELLEN VAN DE FUNCTIES
  Instellen van de TAAL
  1. Druk in de stopmodus op de toets SETUP.
  2. Gebruik de toets om een taal te selecteren en druk dan op de toets ENTER.
  U ziet de geselecteerde taal onmiddellijk op het scherm veranderen.
  3.Om het INSTELMENU te verlaten en terug te keren naar het gewone scherm
  drukt u op de toets RETURN.

  INSTELLEN VAN DE VIDEO
  1.Druk in de stopmodus op de toets SETUP.
  2.Gebruik de toets om LANGUAGE SETUP (taalinstelling) te selecteren en
  druk dan herhaaldelijk op de toets of tot VIDEO SETUP (video-instelling)
  op de display is verschenen.
  3.Gebruik de toets of om de optie (HELDERHEID of CONTRAST) te selecteren
  en druk dan op de toets . Gebruik de toets of om de instelling te doen en
  druk dan op de toets the ENTER. (Het scherm verandert naar uw geselecteerde
  instelling).
  4.Herhaal de bovenstaande stappen 2 en 3 om andere opties in te stellen.
  5. Druk op de toets the RETURN of SETUP om het INSTELMENU te verlaten en
  terug te keren naar de gewone display.

  Instellen van het SYSTEEM
  1.Druk in de stopmodus op de toets SETUP.
  2. Gebruik de toets om LANGUAGE SETUP (taalinstelling) te selecteren en
  druk dan herhaaldelijk op de toets of tot SYSTEM SETUP (video-instelling)
  op de display is verschenen.
  of om de optie (TV TYPE, PASSWORD, RATING of
  3.Gebruik de toets
  DEFAULT) te selecteren en druk dan op de toets . Gebruik de toets of om
  de instelling te doen en druk dan op de toets the ENTER. (Het scherm verandert
  naar uw geselecteerde instelling).
  4. Herhaal de bovenstaande stappen 2 en 3 om andere opties in te stellen.
  5.Druk op de toets the RETURN of SETUP om het INSTELMENU te verlaten en
  terug te keren naar de gewone display.

  Tv-type
  Pan Scan
  • Bij de weergave van een breedbeeld video worden in deze modus de rechteren linkerranden van het beeld afgesneden, zodat de video kan worden bekeken
  op een conventioneel scherm.
  • Bij sommige breedbeeld dvd’s is de weergavemodus Panscan niet beschikbaar
  en worden de beelden automatisch in de brievenbusmodus weergegeven (met
  boven- en onderaan een zwarte balk).
  Brievenbus
  • Bij de weergave van een breedbeeldvideo op een conventioneel scherm
  verschijnen in deze modus zwarte balken boven- en onderaan het scherm.
  Breedbeeld
  • Dit is de correcte modus voor de weergave van breedbeeldvideo’s op een
  breedbeeldscherm.
  Opmerkingen:
  • De zichtbare beeldafmetingen zijn voorgeprogrammeerd op dvd-disks. Daarom
  is het mogelijk dat het weergegeven beeld van sommige dvd-disks niet met de
  beeldafmetingen die u heeft geselecteerd overeenstemt.
  • Wanneer u dvd-disks weergeeft die zijn opgenomen in de aspectratio 4:3, zal
  het weergegeven beeld altijd in de aspectratio 4:3 zijn, ongeacht uw instelling
  van de tv-afmetingen.

  Afgesneden
  breedbeeld
  weergeven.

  Pan Scan

  Brievenbus

  Breedbeeld

  NL - 18

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  18

  wanneer een
  video
  wordt

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 20

  OP MAAT INSTELLEN VAN DE FUNCTIES
  Paswoord
  Gebruik de toets of om over te gaan naar het paswoord en het te selecteren, voer uw veiligheidscode van 4 cijferof lettertekens in en druk dan op de toets ENTER.

  Wanneer u het paswoord vergeten bent kunt u het huidige paswoord
  uitwissen door vier keer op het cijfer 8 van de afstandsbediening
  en dan op de toets ENTER te drukken om de instelling te bevestigen.
  (PASWOORD : 8 8 8 8)

  Geeft aan dat de oudervergrendeling
  is geactiveerd.
  Geeft aan dat de oudervergrendeling
  NIET is geactiveerd.

  CLASSIFICATIE
  Dvd-disks zijn uitgerust met een paswoordfunctie en naargelang hun inhoud geclassificeerd. De inhoud waarvoor
  een oudervergrendeling wordt toegestaan en de manier waarop de weergave van dvd kan worden beperkt kan van
  disk tot disk verschillen. Bijvoorbeeld, wanneer de disk dit toestaat kunt u gewelddadige beelden die niet voor
  kinderen geschikt zijn op de disk laten uitsluiten of u kunt de weergave van de hele disk vergrendelen.
  U kunt geen dvd-disks weergeven die hoger geclassificeerd zijn dan het geselecteerde niveau, tenzij u de
  functie oudervergrendeling annuleert.
  De niveaus voor oudervergrendeling stemmen overeen met de volgende classificatieniveaus:
  Niveau 1 : Veilig voor kinderen
  Niveau 2 : G (algemeen, geschikt voor alle leeftijden)
  Niveau 3 : PG (begeleiding door ouders voor bepaalde inhoud aanbevolen)
  Niveau 4 : PG-13 (begeleiding door ouders voor bepaalde inhoud bij kinderen jonger dan 13 sterk aanbevolen)
  Niveau 5 : PG-R (begeleiding door ouder of volwassene vereist)
  Niveau 6 : R (onder 17 is begeleiding door ouder of volwassene strikt vereist)
  Niveau 7 : NC-17 (niet toegestaan voor 17-jarigen of jonger)
  Niveau 8 : Adult (volwassenen)
  Opmerking :
  Het duurt ongeveer 3-5 seconden om het apparaat terug te stellen naar de fabrieksinstellingen.

  NL - 19

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  19

  3/19/2007, 2:44 PM • Page 21

  LIJST VAN DE TAALCODES

  NL - 20

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  20

  3/19/2007, 2:45 PM • Page 22

  ONDERHOUD
  Schoonmaken van disks
  Wanneer een gebroken of bevuilde disk is ingezet kunnen tijdens de weergave geluidsstoringen voorkomen.
  Neem deze disk bij de binnenste en buitenste randen vast.
  • Raak het oppervlak van de ongelabelde zijde van disks NIET aan.
  • Kleef GEEN papier of kleefband op disks.
  • Stel disks NIET aan rechtstreeks zonlicht of overmatige hitte bloot.
  • Maak uw disks voor de weergave schoon. Veeg disks met een stofdoek schoon vanaf het
  midden naar de buitenrand toe.
  • Gebruik NOOIT chemische producten zoals benzeen of alcohol om disks schoon te maken.
  • Gebruik GEEN disks met onregelmatige vormen (bijvoorbeeld: hartvormig, achthoekig enz.). Ze kunnen de goede
  werking van het apparaat verstoren.

  Schoonmaken van het apparaat
  • Let erop dat u het apparaat uitschakelt en de wisselstroomadapter loskoppelt voordat u het apparaat een
  schoonmaak- of onderhoudsbeurt geeft.
  • Veeg het apparaat schoon met een droge, zachte doek. Wanneer de behuizing extreem vuil is veeg u hem schoon
  met een doek die gedrenkt is een milde zeep- en wateroplossing en zorgvuldig is uitgewrongen. Veeg daarna
  droog met een droge doek.
  • Gebruik nooit alcohol, benzeen, verfverdunner, schoonmaakproducten of andere chemicaliën. Gebruik GEEN
  compressielucht om stof te verwijderen.

  Belangrijke Opmerking
  • Voordat u het apparaat gaat vervoeren moet u een eventueel aanwezige disk eruit verwijderen.

  GIDS VOOR DE INSTALLATIE

  NL - 21

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  21

  3/19/2007, 2:45 PM • Page 23

  GIDS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
  SYMPTOOM

  OORZAAK (EN OPLOSSING)

  Geen stroom.

  • Controleer of de wisselstroomadapter is aangesloten.
  • Het apparaat is niet aangeschakeld.

  • Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat.
  De
  afstandsbediening • Gebruik de afstandsbediening vlakbij het apparaat.
  werkt niet.
  • Richt de afstandsbediening naar de afstandssensor op het apparaat.
  • Vervang alle batterijen in de afstandsbediening door nieuwe.
  DVD
  Uhoort geen geluid • Let erop dat de dvd-modus is geselecteerd.
  of enkel een geluid • Het systeem is in de pauzemodus geschakeld. Druk op de toets PLAY om terug te keren naar
  op een heel zwak
  de gewone weergavemodus.
  niveau.
  • Het apparaat is in de modus snel vooruit of snel terugspoelen geschakeld. Druk op de toets
  PLAY om terug te keren naar de gewone weergavemodus.
  • Let erop dat de uitgangaansluitingen AUDIO / VIDEO correct gemaakt zijn.
  • DTS dvd-disks kunnen niet worden gedecodeerd om luidsprekeruitgang te verkrijgen.
  • Het apparaat is oververhit, schakel het een 30-tal minuten uit om het te laten afkoelen.
  Geen beeld

  • De regionale code van de disk stemt niet overeen met de regionale code van dit apparaat.

  Het beeld is niet
  helder

  • Maak de disk schoon.
  • De disk is gekrast.

  U hoort hevige
  geluidsstoringen.

  • De stekkers en contacten zijn vuil. Veeg ze schoon met een doek die een weinig met alcohol
  is bevochtigd.
  • Maak de disk schoon.

  De disk wordt niet • Er is geen disk ingezet (“No Disc” verschijnt op het scherm).
  weergegeven.
  • Zet de disk correct in met de weergavezijde naar onder gericht.
  • Maak de disk schoon.
  • Een disk van een ander systeem dan PAL is ingezet. De regionale code van het apparaat en
  de disk stemt niet overeen.
  • Het is mogelijk dat condensvorming in het apparaat voorkomt door een plotse
  temperatuurwisseling.Wacht ongeveer een uur om de condens te laten verdampen en probeer
  dan opnieuw.

  SPECIFICATIES
  Stroomverbruik : 25W

  NL - 22

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  22

  3/19/2007, 2:45 PM • Page 24

  Importeur AKAI Benelux – Elmarc B.V.
  Informatie: www.akai.eu

  Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent dat uw elektrische en
  elektronische apparatuur op het einde van hun gebruiksduur niet samen met het huishoudafval
  mag worden weggeworpen.
  Er bestaan in de EU afzonderlijke inzamelsystemen voor recyclage van verschillende
  materialen.
  Gelieve voor meer informatie uw plaatselijke overheid of de verdeler bij wie u dit product
  aankocht te contacteren.
  811-192791W233

  ECV6607 AKAI dutch ib.pmd

  23

  3/19/2007, 2:45 PM


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Akai ECV6607 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Akai ECV6607 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info