Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
Het plaatsen van een split unit Airco binnen en het buitendeel mag iedereen en is relatief eenvoudig. Echter, koeltechnische handelingen, d.w.z.
het monteren/solderen van de leidingen en alle handelingen m.b.t. het koudemiddel, mogen alleen door STEK-erkende monteurs worden
uitgevoerd. Het is daarom aan te bevelen om het onderhoud en ingebruikname van uw airco te laten uitvoeren door een STEK-erkend
installatiebedrijf. U vindt er op de link knop. Hier onder treft u een klopte foto handleiding plus instructie hoe u een van onze airco,s moet
installeren.
* Hier kunnen wettelijke voorschriften voor gelden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zelf verkeerd monteren van het airco systeem of
eventuele schades die hierdoor ontstaan.
Haal de airco uit de doos, controleer deze op beschadigingen en
controleer of de inhoud compleet is met instructie manual:
Airco
Electra kabel
Afstandsbediening
Verwijder de plakband op de airco binnenunit en demonteer montage
plaat uit de achterzijde van de airco.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Het plaatsen van een split unit Airco binnen en het buitendeel mag iedereen en is relatief eenvoudig. Echter, koeltechnische handelingen, d.w.z.
  het monteren/solderen van de leidingen en alle handelingen m.b.t. het koudemiddel, mogen alleen door STEK-erkende monteurs worden
  uitgevoerd. Het is daarom aan te bevelen om het onderhoud en ingebruikname van uw airco te laten uitvoeren door een STEK-erkend
  installatiebedrijf. U vindt er op de link knop. Hier onder treft u een klopte foto handleiding plus instructie hoe u een van onze airco,s moet
  installeren.
  * Hier kunnen wettelijke voorschriften voor gelden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zelf verkeerd monteren van het airco systeem of
  eventuele schades die hierdoor ontstaan.

  Haal de airco uit de doos, controleer deze op beschadigingen en
  controleer of de inhoud compleet is met instructie manual:
  Airco
  Electra kabel
  Afstandsbediening

  Verwijder de plakband op de airco binnenunit en demonteer montag
  plaat uit de achterzijde van de airco. • Page 2

  Bepaald de beste plek waar de binnenunit centraal en zo
  hoogmogelijk kan worden op gehangen. Let op de plaats waar je
  eenvoudig een doorgang kan maken naar buiten of naar een kozijn
  een aanwezigheid is van een stopcontact. Monteer de montageplaat
  waterpas met vier schroeven.

  Hang de airco even los aan de montage beugel. dit om gat af te
  tekenen voor doorgang in wand .

  Teken met een potlood de airco rechts onder af. of waar de uitgang
  zit van de binnenunit En haal de airco weer van de wand. • Page 3

  Boor met een gatenzaag (beton boor) een gat van 60 - 65 mm
  binnen de afgetekende lijnen door de wand.

  Maak het gat stof vrij.

  Demonteer met goed gereedschap de 2 wartels van de koperen
  leiding. Bij het demonteren, ontsnapt er kleine hoeveelheid stikstof

  Let op ! Hoor je de stikstof niet ontsnappen, dan betekent het dat d
  airco lek is en moet u hem niet monteren. • Page 4

  Deze 2 wartels kunt u straks weggooien. Maar draai ze eerst
  handvast op de koppeling terug, zodat er geen vuil / vocht in de
  koperen leiding terecht kan komen.

  Demonteer de 3 kunststof kapjes om het elektra aan te sluiten.

  Monteer door middel van de 3 schroefjes, de bijgeleverde elektra
  kabel volgens aansluit schema in instructie manual aan de airco e
  plaats de kunststof kapjes weer terug. • Page 5

  Schuif de leidingen (afwatering/elektra en koperleiding) door het
  geboorde gat naar buiten en klik de airco op de montage beugel.

  Draai de schroefjevast van de behuizing, de airco is nu binnen
  gemonteerd.

  Leiding aan buiten zijde • Page 6

  Haal de koelleidingen uit de verpakking en zorg dat deze schoon en
  droog blijven tijdens het monteren aan de koelleidingen van de
  binnen unit.

  Kort de kunststof wanddoorvoer in, op dikte maat van de wand.

  Monteer het afwerkkapje op de wanddoorvoer. • Page 7

  Plaats de wanddoorvoer in het gat over de leidingen heen. En kit
  deze eventueel af.

  De buitenunit kan met 2 hoeksteunen aan de wand worden
  gemonteerd zorg dat er rubber stukken tussen voet beugel buitenun
  en/of stenen blokken gemonteerd worden. Dit voorkomt extra
  trillingen en geluidoverdracht. Monteer de beugel of stenen blokken
  zo dat buitenunit waterpas staat naar twee richtingen. Zorg dat
  buitenunit op de grond niet in het water komt te staan. Vandaar de
  verhogingen met stenen.

  Monteer de buitenunit op de stenen of beugel aan de wand stevig
  vast. Zorg dat ventilator zijde niet aan de muurkant is ivm
  uitblazende lucht. • Page 8

  Monteer de meegeleverde leidingen aan. Grote wartel op de grote
  fitting en de kleine wartel op de kleine fitting.

  Indien nodig kunt u de leidingen voorzichtig met de hand buigen

  Draai deze wartels goed stevig aan zodat u er verzekerd van bent da
  deze niet meer los gaan. Gebruik twee waterpomptangen of
  steeksleutels. • Page 9

  Schuif de bijgeleverde isolatie om de koelleidingen heen, zodanig d
  hij netjes aansluit. Juiste isolatie moet condenswater op de leidinge
  voorkomen.

  Plak deze vast met het rol tape, zodat isolatie niet kan schuiven.

  Schuif het flexibele verlengset over de condenswaterafvoer, en
  tape deze vast.
  Zorg altijd dat de condenswaterafvoerleiding nooit op hoog loop
  maar netjes omlaag ! • Page 10

  Draai 2 rollen beschermingsband, stevig om de 2 geïsoleerde
  koelleidingen, condenswaterafvoer en de electriciteits kabel heen.

  Laat de condenswaterafvoer als hij laag genoeg bij de grond zit
  buiten de beschermingsband uitsteken.

  Monteer de kunststof kabelgoot waterpas op de buitenwand.
  (kabelgoot is bij ieder doe het zelf zaak te verkrijgen) • Page 11

  Rol de overtollige leidingen voorzichtig achter de buiten unit.

  Demonteer de 5 beschermingsdoppen.

  3 beschermingsdoppen moeten we straks weer gebruiken, de andere
  hebben geen functie daar worden de leidingen op aangesloten. • Page 12

  Monteer de 2 koelleidingen grote wartel op grote kraan en kleine
  wartel op kleine kraan.

  Draai de wartels stevig aan.

  Verwijder de kunststof afdichtingskap voor de elektra aansluiting
  en monteer de elektra kabel met de drie schroefjes aan de
  buitenunit zie aansluitschema. Plaats hierna de kunststof
  afdichtingskap weer op zijn plaats terug. • Page 13

  Controller of alles goed en stevig is aangesloten.
  Stekker in stopcontact
  De 6mm "kraan" met behulp van een inbussleutel open draaien
  linksom tegen de klok in
  Wat zeepsop op de aansluitingen om te controleren of deze niet
  lekken. (tip) zonodig nog wat aandraaien. wacht een paar minuten
  (geen zeepbelletjes, dan naar de volgende stap)

  Belangrijk *
  Duw nu het ontluchtings ventiel met kruis schroeverdraaier 4 tot
  max 10 seconden in. (Stop eventueel eerder als er vloeistof uit
  komt)
  Draai vervolgens de 10mm "kraan" met behulp van een
  inbussleutel open linksom tegen de klok.. De installatie is nu
  ontlucht en gevuld met koelmiddel.

  Draai de 3 beschermingsdoppen weer op het ventiel en de 2 kranen • Page 14

  Uw airconditioning is nu klaar voor gebruik ! Controleer of koude
  lucht tussen 9 - 13 graden uit de binnenunit komt

  Door middel van de afstandsbediening kunt u nu de airconditioni
  gemakkelijk bedienen.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Alaska mac 12010 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Alaska mac 12010 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,04 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Alaska mac 12010

Alaska mac 12010 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info