Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
I
7,
,
1*1./,
'
H
I I
©
Installations- und Gebrauchsanweïsung
2-teilige
Klimaanlage
@> 06r|YÏ« EYKCXTaoTaoriq Kaï
XPHon^
KAi|jaTiOTUcó
2
TUHUÓCTCÜV
(SD Handleiding voor de installatie en de bediening
2-delige
airconditioning
@> Instrugöes
de
instaiagao
e
utilizagao
Ar condicionado bipartido
@ Montaj
ve
Kullanim Talimati
2
Pargali Klima
Sistemi
SAC9010QC
SAC12010QC
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  I 7,

  ,

  I

  1*1./,

  ' H

  I

  © Installations- und Gebrauchsanweïsung
  2-teilige Klimaanlage
  @>

  06r|YÏ« EYKCXTaoTaoriq Kaï XPHon^
  KAi|jaTiOTUcó 2 TUHUÓCTCÜV

  (SD Handleiding voor de installatie en de bediening
  2-delige airconditioning
  @> Instrugöes de instaiagao e utilizagao
  Ar condicionado bipartido
  @ Montaj ve Kullanim Talimati
  2 Pargali Klima Sistemi

  SAC9010QC
  SAC12010QC • Page 2

  I
  Opgelet: Controleer voor de installatie of het toebehoren volledig is.

  Nr.

  Benaming

  Afbeelding

  Hoeveelheid

  Muurhouder

  Afstandsbediening

  GSM

  Plaatschroeven

  10

  Uitgaande
  ontwateringsleiding
  Kunststof

  Rubberdichting
  llll

  Omwikkelingsband

  II It III II tilt

  I ,/•

  OD

  Ontwateringsafvoer voor
  buitenapparaat

  Houder voor
  afstandsbediening

  Schroeven en pluggen voor
  de montage van de
  bevestlgingsplaat

  10

  Afsluiting voor de
  wanddoorvoering

  11

  Kabelbinder

  12

  Houder voor luchtfilter en
  actieve koolfilter

  =my

  anmn^abZb^O

  33 • Page 3

  llnstallatietekenin^
  BINNENEENHEID

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13

  Afdekking
  Filter
  Auto/Stop-toets
  Display
  Wijzer windrichting
  Stroomstekker
  Ontwateringslelding
  Luchtuitvoerrooster
  Afstandsbediening
  Draaggreep
  Luchtinlaat
  Luchtultlaat
  Verblndingsbulzen en stuurleiding voor binnen- en
  buitenapparaat

  Betekenis van de symbolen
  T Temperatuur
  H Verwarmen
  E Ontvochtiglng
  K Koelen
  B Bedrijfsindlcator

  AUBENEINHEIT

  IR-E Infrarood ontvanger

  ^ ^

  Let erop dat er voldoende vrije ruimte is voor het onderhoud en de reinigingl
  De luchtinlaat en de luchtultlaat moeten vrij toegankelijk zijn, zodat de lucht zich ongehinderd In de hele ruimte kan verdelen.
  Installeer de eenheid ver weg van warmtebronnen, damp of ontvlambare gassen.
  Gelieve erop te letten dat de stuurleiding, de afvoer van het condenswater en de bulsverbinding naar het buitenapparaat probleemloos kan gebeuren.
  Opgelet: De wand waarop het apparaat gemonteerd wordt, moet voldoende stabiel zijn zodat het gewicht van de binneneenheid gedragen kan worden en de bedrijfsgeluiden
  of trillingen niet versterkt worden.
  Om veiligheidsredenen moet de montagehoogte gemeten tot de vloer minstens 2,30m bedragen!
  Om elektromagnetische storingen te vermijden, plaatst u de binneneenheid op een voldoende afstand (1 m) van elektrische huishoudtoestellen, zoals een TV of een stereoinstallatie.
  Opgelet: Installeer de eenheid niet In de onmiddellijke buurt van een badkuip, een douche of een zwembad!
  Opgelet: Voor de scheiding van het stroomnet moet de stekker na bevestiging van de eenheid toegankelijk zijn.
  Opgelet: Het maximumhoogteverschil tussen het buitenapparaat en het binnenapparaat mag niet meer dan 5 m bedragen!
  Afstand tussen
  eenheid en plafond

  •_

  Afstand tussen
  eenheid en plafond

  </^>

  Wanddoorvoenng

  Afstand tussen
  eenheid en wand

  Band voor het
  omwikkelen (1 rol)

  Luchtultlaat
  Afstand tussen
  eenheid en vloer

  34 • Page 4

  INSTALLATIE VAN DE MONTAGEPLAAT (WANDHALTERING)
  • Let erop dat er voldoende vrije ruimte is voor de montagel
  • De montageplaat moet met behulp van een waterpas uitgericht worden.
  Opgelet: Als de opening voor de condensatiewaterslang zich aan de linkerkant bevindt, deze kant minimaal lager
  instellen.
  • Markeer de twee boorgaten met een stift.
  • Opgelet: Let er bij het boren van de openingen op dat geen elektrische leidingen, gas- of waterleidingen
  beschadigd worden!
  • Bevestig de montageplaat met pluggen en schroeven aan de wand.
  • Controleer de stevigheid van de montageplaat. Als u bij slecht metselwerk geen voldoende steun kunt vinden, zijn in
  de montageplaat nog meer openingen voorhanden.

  I

  7~

  |m^aHatie|bipp§naRD9ti

  %j°~~~~n

  ° sd f B 0
  •r

  •1!

  =

  5T$ J-, ( ^ | ° (];[]

  -J,.

  =

  =

  n

  j, ^ B loe "™'J
  =
  1
  I'll- il

  "f

  rl

  1 K

  Wcs;

  c}D80

  dp80
  Rechteropening
  voor leiding

  Linkeropening
  voor leiding

  BOREN VAN DE WANDDOORVOEROPENINGEN  De wanddoorvoeropening moet vlak achter het apparaat liggen. Let er bij het boren van de openingen voor de
  stuurleiding en de buisleidlngen dus op dat de behuizing de boorgaten afdekt!
  U moet tercontrole het apparaat voor het boren van de doorvoeropeningen voor de gemarkeerde boorgaten houden.  Opgelet: Let er bij het boren van de openingen op dat geen elektrische leidingen, gas- of waterleidingen
  beschadigd worden!  Als ze niet afgedekt kunnen worden, kunt u de verbindingsbuizen naar links of naar rechts uit het apparaat leiden. De
  uitsparingen in de behuizing voor het verleggen van de leidingen kunnen overeenkomstig uitgebroken worden.
  Gelieve bij het uitbreken van de behulzingsdelen voorzichtig te zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
  lichtzinnig veroorzaakte schadel
  Met behulp van de afsluiting voor de wanddoorvoering kan het gat zuiver afgedekt worden.
  (1) Achterste leiding *

  (2) Achterste leiding rechts

  (a)

  (3) Linker leiding
  (4) Achterste leiding links

  Zijaanzicht
  Achterwand

  \
  Het binnenapparaat hoeft later enkel nog aan de montageplaat opgehangen te worden.
  Gelieve de steun te controlerenl

  H0==.° =
  J

  _ ^ Uitsparing 1 (3)
  I

  -

  Uitsparing 1 (2)
  Ir

  ^~~- Uitsparing 1 (1)
  (c)

  INSTALLATIE VAN DE ONTWATERINGSLEIDING (CONDENSWATERAFVOER)

  Opgelet: De ontwateringsleiding moet schuin naar onderen gelegd worden om de afvoer van het afvalwater goed
  mogelijk te maken.
  Let erop dat de slang niet geknikt of verdraaid is en dat ze niet stijgt! Laat het uiteinde niet in het water hangen (zie
  afbeelding).
  De langere slang voor de binneneenheid moet met een geluidslsolerend materiaal omgeven zijn.
  Opgelet: De temperatuur van de koelwaterkring kan zeer hoog worden. Let erop dat de afvoer van het condenswater
  ver van de koelkringloop gehouden wordt.

  Niet knikken

  Niet verdraaien

  \

  X

  J ^
  X

  Niet in het water laten liggen

  Installatie buitenapparaat
  KEUZE VAN DE INSTALLATIEPLAATS
  • Bij de keuze van de installatieplaats moet u rekening houden met een mogelijke
  Afmetingen voor het installeren:
  geluidslast voor de buren. Gebruik indien nodig overeenkomstige rubberen
  dempers!
  . • Opgelet: Bij de wandmontage moet de console voor het nominale gewicht (zie
  Afstand tot de afdekking
  technische gegevens) geschikt zijn!
  (50 cm of meer)
  • 'Levensgevaar! Het apparaat goed vastschroeven aub!
  • De buiteneenheid moet op een effen, stabiel oppervlak staan, zodat gelulden en
  trillingen vermeden worden.
  • Let erop dat de luchtinlaat- en de luchtuitlaatopeningen niet geblokkeerd
  worden!
  • Let erop dat wild groeiende struiken de luchttoevoer niet blokkeren.
  • ln streken met sterke wind is het nodig om te verhinderen dat de wind direct in de
  airconditioning blaast.
  • Daar waar sterke wind heerst, moet u de eenheid In de richting naar de muur
  installeren en een leidplaat aanbrengen, zodat gewaarborgd is dat de ventilator
  normaal loopt.
  • Installeer een buiteneenheid niet in gesloten ruimten. De installatie moet op een
  plaats met een goede verluchting gebeuren.
  • Opgelet: Installeer het apparaat ver van ontvlambare voorwerpen en niet in de
  buurt van brandbare gassen of van apparaten die uitlaatgassen produceren.
  Kant van de luchtuitlaat (200cm of meer)
  • Installeer het apparaat niet naast warmtebronnen en indien mogelijk niet op
  plaatsen waar de zonnestraling direct op het apparaat valt.
  • Gevaar! Breng niets in de airconditioning inl
  35

  Pagina van de
  luchtinlaat
  (30 cm of
  meer)

  (50 cm of
  meer) • Page 5

  Installatie buitenapp
  ONTWATERING VAN HET CONDENSAAT VAN DE BUITENEENHEID  Het condenswater dat bij het opwarmen geproduceerd wordt door de buiteneenheid, het water dat ontstaat tijdens
  regen of het ontdooien van sneeuw, moet via een afwateringsslang afgevoerd wordenl
  Opgelet; We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ontstane schade (bv aan gevels) door condens-, regen- of
  dooiwater uit de airconditioning

  Installatieprocedure:
  Breng de ontwatenngsuitlaat aan in de opening (25 mm doormeter) van de behuizing, zoals op de afbeelding getoond
  wordt Verbind daarna de ontwateringsslang met de uitlaat om het condens-, regen- en dooiwater in een geschikte afvoer
  te lelden

  Behuizing van de
  buiteneenheid
  Ontwatenngsuitlaat van
  de buiteneenheid

  Elektrische instal
  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  • Opgelet: De elektrische installatie mag enkel door een elektrische vakman gebeuren1
  • Opgelet: Gelieve voor het eerste gebruik te controleren of het stroomtype en de netspanning overeenstemmen met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat (Zie ook
  Technische gegevens)
  • Het apparaat moet volgens de geldende nationale aansluitvoorschriften geïnstalleerd worden
  • Voer de bekabeling aan het apparaat uit zoals op het schakelplan getoond wordt1
  • Er moet een verliesstroomschakelaar en een zekering met voldoende capaciteit (20A) geïnstalleerd worden
  • De stroomtoevoer moet indien mogelijk vrij zijn van spanningsschommeltngen
  • De stroomgegevens van de aansluitleidmg moeten toereikend zijn'
  • BIJ gebruik van verlengkabels, moeten deze geschikt zijn voor het overeenkomstige vermogen en de omgevingsvoorwaarden Vraag info aan uw elektncieni
  • Verbind het apparaat niet met zwak gebouwde verdelerdozen
  • Sluit het apparaat niet met andere elektrische apparaten op dezelfde stroomkring aan om een overbelasting van de stroomkring te vermijden
  • In geval van nood moeten de apparaten onmiddellijk van de stroomtoevoer gescheiden worden Daarna het apparaat door een gekwalificeerde vakman laten controleren
  voordat het opnieuw gebruikt wordt
  • Opgelet' De apparaten staan onder stroom zolang ze op het stroomnet aangesloten zijn Uitschakelen met de afstandsbediening volstaat met om het apparaat spanmngsvnj te
  maken
  • Opgelet: Voor de scheiding van het stroomnet moet de stekker toegankelijk zijn
  • Alle kabels en stuurleidingen uit de buurt houden van scherpe kanten, warme voorwerpen en open vlammen Beschadigingen door verdrukking of knikken moeten eveneens
  vermeden worden
  • Controleer geregeld de stroom- en stuurleidingen
  • Opgelet: Als de aansluitleiding of de stuurleiding van dit apparaat beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn klantendienst of door een gelijkaardig gekwalificeerde
  persoon vervangen worden om alle gevaar te vermijden
  • Nooit aan de kabel of aan de stuurleldingen trekken
  • Alle leidingen zodanig leggen dat men er niet ongewild aan kan trekken of erover kan struikelen
  • Schakel het apparaat eerst uit voordat u de stroomstekker uittrekt of de stroomtoevoer onderbreekt Trek de netstekker bij een normale functie met uit terwijl het apparaat in
  bedrijf is Brandgevaar door daarbij ontstane vonkeni
  • Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, de stroomtoevoer afsluiten
  • Om schade aan de apparaten door blikseminslag te vermijden, de stroomtoevoer onderbreken bij onweer
  • Plaats geen voorwerpen op het buitenapparaat of op de stroomkabel
  • Voor u de behuizing opent, altijd eerst de stroomtoevoer onderbreken
  • Deze airconditioning is een elektrisch apparaat van beschermklasse I en moet op een betrouwbaar geaard stopcontact aangesloten worden
  • De aardleiding mag niet ongeoorloofd op een waterleiding, een gasleiding of andere ongeschikte voorwerpen aangesloten worden

  (=) Dit Is het aardmgssymbool dat aangeeft dat hier uitsluitend de tweekleurige, geel-groene draad aangesloten mag worden
  • Gelieve na de elektrische installatie de kabels zoals de stroomkabel, de aansluitdraden en de signaalkabel, met een beugel te bevestigen Zorg ervoor dat de aders voldoende
  afstand tot andere aansluitingen hebben
  • Trek de bevestigingsschroeven vast Bij een defect moeten de schroeven vervangen worden Smjschroeven mogen niet voor de elektrische verbinding gebruikt worden
  INSTALLATIE VAN DE BINNENEENHEID.
  De stroomtoevoer voor het blnnenapparaat gebeurt door de aansluiting aan een geschikt stopcontact (AC 230-240V, 50Hz)
  Zie technische gegevens op het typeplaatje

  INSTALLATIE VAN HET BUITENAPPARAAT
  De stroomtoevoer van het buitenapparaat gebeurt via de aansluiting op het blnnenapparaat
  Opgelet: De kabels mogen niet aan trek- of drukkrachten blootgesteld worden Beveilig de kabels door een toereikende trekontlasting De elektrische aansluitbox op het
  buitenapparaat moetgesloten worden om het binnendringen van stof en vochtigheid te verhinderen

  36 • Page 6

  nstallatie van de snelkoppelaar
  e installatie van de sneikoppelaar moet door een gekwalificeerde persoon uitgevoerd worden

  Werkwijze

  Afbeelding

  1. Verwijder de met de pijl gemarkeerde schroef.

  2

  Druk bij het afnemen de afdekking naar beneden

  3

  Los de spanner aan de snelkoppelaar
  (stekker)

  Spanner

  Geleidingsstlft

  y

  Druk de haltering voor de spanner naar beneden, in
  de richting van de pijl

  •it
  Houder voor de spanner

  Leid de snelkoppelaar (stekker) In de bus door de
  stift juist mee in te brengen Zet de houder voor de
  spanner terug op zijn plaats
  Aanwijzing: De geleidmgsstift moet ach onderaan
  bevinden.

  mt

  Vouw de spanner om en druk deze tot de aanslag.
  Aanwijzing: Het is moeilijk om de spanner tot aan
  de aanslag te drukken als de houder voor de
  spanner niet juist ingezet werd.
  ' Spanner
  Opgelet' De
  beschermleider moet
  door middel van de
  schroef en de
  onderlegnng aan de
  behuizing bevestigd
  worden om een
  behoorlijke aarding van
  het buitenapparaat te
  waarborgen1

  7. Verbind de' kabel met de aansluitklem
  Breng de beugel aan om de verbinding te
  bevestigen.

  Aansluitklem

  8

  Kabelbeugel

  Breng de afdekking terug aan

  37 • Page 7

  NA DE INSTALLATIE TE CONTROLEREN:

  Te controleren

  Mogelijk optredend probleem

  Is alles vast genoeg geïnstalleerd?

  De eenheid kan vallen, trillen of kan geluiden produceren.
  Dit kan tot een slechte koel- of verwarmingsprestatie of tot schade aan de muut

  Werd de dichtheidscontrole uitgevoerd?

  leiden.

  Is de warmte-isolatie toereikend?

  Er kan zich condenswater vormen.

  Loopt de ontwatering geleidelijk afwaarts?

  Er kan zich condenswater ophopen.

  Stemt uw netspanning overeen met de gegevens op het typeplaatje?

  Gevaar van een elektrische schokl
  Er kunnen storingen of defecten aan de modules optreden.
  Gevaar van een elektrische schok!

  Is de installatie van de bedrading en van de leidingen correct?

  Er kunnen storingen of defecten aan de modules optreden.

  Is de luchtinlaat of de luchtuitlaat van de binnen- of de buiteneenheid geblokkeerd?

  Dit kan tot een slechte koel- of verwarmingsprestatie leiden.

  HERINSCHAKELINGSBEVEILIGING
  Aanwijzing: Onder de volgende omstandigheden activeert de velllgheidsinrichting de airconditioning en zorgt ervoor dat de eenheid met 3 tot 4 minuten vertraging begint met
  het koelen, verwarmen of ontvochtigen.
  De eenheid wordt uitgeschakeld en meteen weer ingeschakeld.
  Er wordt een instelknop van de eenheid bediend.
  Als het apparaat vlak na het uitschakelen weer in bedrijf genomen wordt, dan begint de compressor met een vertraging van 3 tot 4 minuten met het koelen, verwarmen of
  ontvochtigen. Schakel het apparaat daarom niet onnodig vaak In en uit. Dit kan op den duur tot storingen leiden.

  Gebruiksvoorwaarden
  De airconditioning kan onder de volgende omstandigheden ingezet worden:
  KOELEN:


  Buitentemperatuur: min: +21 graden

  max: +43 graden

  VERWARMEN:


  Buitentemperatuur: min: -5 graden

  max: +25 graden

  Opgelet: De bovenstaande waarden kunnen op grond van de luchtvochtigheid schommelenl

  |^g0|-|ïg|j|»|gp^||™0|^g^gj|
  BENAMINGEN EN FUNCTIES VAN DE KNOPPEN OP DE AFSTANDSBEDIENING

  Toets OSCILLATIE
  Als deze toets ingedrukt
  werd, oscilleert de
  ventilatie-uitlaat
  automatisch tot de toets
  nogmaals ingedrukt wordt.

  Toets TEMPERATUUR
  Ais de toets een keer
  Ingedrukt wordt, wordt de
  temperatuur met 1°C
  verhoogd. Het indrukken
  van de toets - zorgt voor
  een
  temperatuurvermindering
  van 1 °C.
  In de bedrijfsmodus
  KOELEN,
  ONTVOCHTIGEN,
  VENTILATOR en
  VERWARMEN kan een
  temperatuur van 16DC tot
  30°C ingesteld wordenToets BEDRIJFSMODUS
  Druk deze toets in om de
  bedrijfsmodus in de
  volgende volgorde te
  veranderen:

  Toets verluchting
  Druk op deze toets
  Ventilator om de
  ventilatorsnelheid als volgt
  te veranderen:

  AUTO FAH^g £_$_

  m*e
  m ~J °C w a
  >Z£J

  é

  SWING HUWO UGWT SAVE

  !©„*

  5.5,

  I—^rf—•

  ^A-

  AUTO AUTOMATISCH
  „ |||

  bedrijfsmodus KOELEN

  » \y

  bedrijfsmodusONTVOCHTIGEN

  - S$ bedrijfsmodus VENTILATOR
  " O

  f

  bedrijfsmodus VERWARMEN

  Toets AAN/UIT (1/0 bij enkele
  modellen)
  Druk deze toets in om de
  eenheid in- of uit te schakelen.

  'AUTO-*@-*iy-|

  CA
  #*-0<

  AANWIJZING:
  • Het signaal van de afstandsbediening heeft een reikwijdte tot 10 m.

  1

  38

  Zorg ervoor dat er geen hindernis in d e weg staat.
  Laat de afstandsbediening niet vallen.
  Stel de afstandsbediening niet bloot aan rechtstreekse zonnestraling. • Page 8


  BENAMING EN FUNCTIE VAN DE KNOPPEN VOOR DE AFSTANDSBEDIENING (GEOPEND DEKSEL)
  LCD-scherm
  Hier wordt alle informatie
  weergegeven.

  Toets SLAPEN
  Druk deze toets in om de
  bedrijfsmodus SLAPEN te
  selecteren.

  Toets TIMER UITSCHAKELEN Druk tijdens
  het bedrijf op deze toets om
  een tijd van 0,5 tot 24 uur in te
  stellen waarna de eenheid
  automatisch uitschakelt.

  Toets TIMER - INSCHAKELEN
  Druk deze toets in tijdens de
  stop om een tijd van 0,5 tot 24
  uur in te stellen waarna de
  eenheid automatisch
  inschakelt.

  GEBRUIK VAN DE BEDRIJFSMODUS KOELEN

  4. Druk de toets ventilator In
  om de luchtsnelheid in te
  stellen.
  3. Druk op de toets
  OSCILLATIE. De ventilatiegleuf
  beweegt automatisch heen en
  weer tot de toets nogmaals
  ingedrukt wordt

  De microprocessor regelt de koeling volgens het verschil tussen de
  kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur.
  Is de kamertemperatuur hoger dan de ingestelde temperatuur, dan
  werkt de compressor in de bedrijfsmodus KOELEN.
  Is de kamertemperatuur lager dan de ingestelde temperatuur, dan
  stopt de compressor en werkt enkel de ventilator.
  De temperatuur kan van 16°C tot 30°C ingesteld worden.

  5. Druk op de toets
  TEMPERATUUR en stel de
  gewenste temperatuur in.

  2. Druk op de toets voor de
  selectie van de
  bedrijfsmodus en stel de
  bedrijfsmodus o in.

  1. Steek ze in en druk op de
  toets AAN/UIT (bij enkele
  modellen wordt 1/0 gebruikt).
  De airconditioning staat nu

  GEBRUIK VAN DE BEDRIJFSMODUS VERWARMEN

  3. Druk op de toets
  OSCILLATIE.
  De ventilatiegleuf beweegt
  automatisch heen en weer tot
  de toets nogmaals ingedrukt
  wordt.
  4. Druk op de toets Ventilator
  om de ventilatorsnelheid in te
  stellen.

  Is de kamertemperatuur lager dan de ingestelde temperatuur, dan
  werkt de compressor in de bedrijfsmodus VERWARMEN.
  Is de kamertemperatuur hoger dan de ingestelde temperatuur, dan
  stoppen de compressoren en de ventilator van de buiteneenheid en
  werkt enkel de ventilator van de binneneenheid.
  De temperatuur kan van 16°C tot 30°C ingesteld worden.

  5. Druk op de toets
  TEMPERATUUR en stel de
  gewenste temperatuur in.

  1. Steek ze in en druk op de
  toets AAN/UIT (bij enkele
  modellen wordt 1/0 gebruikt).
  De airconditioning staat nu

  2. Druk op de toets voor de
  selectie van de bedrijfsmodus
  en stel de bedrijfsmodus © in.

  39 • Page 9

  GEBRUIK VAN DE BEDRIJFSMODUS ONTVOCHTIGEN

  3. Druk op de toets
  OSCILLATIE. De
  ventilatiegleuf beweegt
  automatisch heen en weer tot
  de toets nogmaals Ingedrukt
  wordt.

  Is de kamertemperatuur lager dan de ingestelde temperatuur, dan
  stopt de compressor en werkt enkel de ventilator van de binnen- en
  buiteneenheid. Is de kamertemperatuur ± 2°C van de ingestelde
  temperatuur,

  dan

  ontvochtigt

  de

  airconditioning.

  Is

  de

  kamertemperatuur hoger dan de ingestelde temperatuur, dan wordt de
  modus KOELEN geactiveerd.
  De temperatuur kan van 16°C tot 30°C ingesteld worden.
  4. Druk op de toets
  TEMPERATUUR en stel de
  gewenste temperatuur in.

  2. Druk op de toets voor de
  selectie van de bedrijfsmodus
  en stel de bedrijfsmodus m in

  1. Steek ze in en druk op de
  toets AAN/UIT (bij enkele
  modellen wordt 1/0 gebruikt).
  De airconditioning staat nu
  aan.

  GEBRUIK VAN DE BEDRIJFSMODUS AUTOMATISCH

  CD

  IZD

  SWIHG

  FAN

  AUTO FAN

  OFÖ.

  AUTO

  in de bedrijfsmodus AUTOMATISCH is een standaardtemperatuur van
  25°C voor het KOELEN en 20°C voor het VERWARMEN voortngesteld.

  SWÏM1  © •

  BtEEP

  O ©

  O

  LIQHT

  aa

  D O
  1. Steek ze in en druk op de toets
  AAN/UIT (bij enkele modellen wordt 1/0
  gebruikt). De airconditioning staat nu

  2. Volgens de kamertemperatuur wordt
  door de microprocessor automatisch de
  juiste bedrijfsmodus ^ - Q - ÉT
  geselecteerd om het beste effect te
  verkrijgen.

  GEBRUIK VAN DE BEDRIJFSMODUS TIMER

  CD

  CD

  SWING

  FAN

  AUTO FAN

  m

  cc
  Sfl'JiQ

  Ö"SS

  - J HS.,

  SLEEP

  o © o
  LIGHT

  ÜQOO

  Druk op de toets TIMER IN
  terwijl de eenheid
  uitgeschakeld fs. Stel de
  inschakeltijd van de TIMER van
  0,5 tot 24 uur in. De eenheid
  schakelt na het bereiken van
  deze tijd automatisch in.

  Druk tijdens het bedrijf op de
  toets TIMER UIT. Stel de
  uitschakeltijd van de TIMER
  van 0,5 tot 24 uur in. De
  eenheid stopt na het bereiken
  van deze tijd automatisch.

  40 • Page 10

  GEBRUIK VAN DE BEDRIJFSMODUS SLAPEN

  4. Druk op de toets Ventilator,
  om de ventilatorsnelheid in te
  stellen.
  3, Druk op de toets
  OSCILLATIE.
  De ventilatiegleuf beweegt
  automatisch heen en weer tot
  de toets nogmaals ingedrukt
  wordt.

  CD

  €D

  Als de eenheid tijdens de bedrijfsmodus SLAPEN koelt of ontvochtigt,
  stijgt de ingestelde temperatuur 1 °C na een uur en 2°G na 2 uur.
  Als de eenheid tijdens de bedrijfsmodus SLAPEN verwarmt, daalt de

  6. Druk op de toets SLAPEN
  om de bedrijfsmodus SLAPEN
  te activeren.

  ingestelde temperatuur 1°C na een uur en 2°C na 2 uur.

  c

  ?s°

  5. Druk op de toets
  TEMPERATUUR en stel de
  gewenste temperatuur in.

  2. Druk op de toets voor de
  selectie van de bedrijfsmodus
  om $ w O in te stellen.

  oooa
  manmttt,.
  1. Steek ze in en druk op e
  toets AAN/UIT. De
  airconditioning staat nu aan.

  HET PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

  Verwijder d e afdekking aan de achterzijde
  van de afstandsbediening.
  Breng 2 batterijen (2 AAA droge celbatterijen)
  aan en druk op de toets „ACL".
  Breng de afdekking aan.

  AANWIJZING:

  Meng geen nieuwe en gebruikte batterijen
  of batterijen van verschillende types met elkaar.


  2. Plaats de batterijen.

  Verwijder de batterijen als de afstandsbediening
  voor langere tijd niet gebruikt wordt.

  1. Verwijder de afdekking.
  2. Plaats de batterijen.
  3. Breng de afdekking aan.

  ep

  f
  OPEN-v

  1. Verwijder de afdekking
  3. Breng de afdekking terug aan

  41 • Page 11

  Waarschuwing
  • Schakel de eenheid uit en trek de stekker uit voor u de airconditioning reinigt, want anders zou u een elektrische schok kunnen oplopen.
  • Laat de eenheid niet nat worden, om elektrische schokken te vermijden. Zorg ervoor dat de eenheid onder geen enkele omstandigheid met water gewassen wordt.
  • Gemakkelijk vluchtige vloeistoffen zoals verdunner of reiniglngsbenzine kunnen de oppervlakken van de eenheid beschadigen. (Gebruik enkel een zachte, droge doek of een
  vochtige doek, gedrenkt met een neutraal reinigingsmiddel om de buitenkant van de eenheid te reinigen).

  1. Verwijder de afdekking door
  tegelijk aan de uitsparingen aan
  de beide uiteinden van de
  afdekking te trekken (in de
  richting van de pijl).

  Reinig de luchtfilter (ongeveer om de 3 maanden). Als de omgeving
  waarin het eenheid gebruikt wordt erg stoffig is, moet de reiniging
  vaker gebeuren.
  1. Verwijder het luchtfilter. Stel de
  afdekking met een verhoogde
  krachtinspanning en met behulp
  van de beide uitsparingen
  omhoog en trek het luchtfilter er
  naar beneden uit.

  Reiniging
  Afdekking met een zachte
  borstel, water en een neutraal
  reinigingsmiddel reinigen. Water
  afdrogen.
  Opgelet: Warm water kan tot
  verkleuringen en vervormingen
  leiden.

  Sluit de afdekking terug. Let
  erop dat de kabel naar de
  display daarbij niet gekneusd
  wordt.

  2. Reinigen van het luchtfilter
  Gebruik reiniger of water om het
  filter te wassen. Als het filter te
  vuil is (zoals olievlekken), gebruik
  dan warm water (kouder dan
  45°C) vermengd met een
  neutraal reinigingsmiddel en laat
  het filter in de schaduw drogen.
  Aanwijzing:
  Was het filter niet met water dat
  warmer is dan 45°C , om
  verkleuring en vervorming te
  vermijden. Droog hem niet
  boven een vlam, omdat het filter
  vuur zou kunnen vatten of zou
  kunnen vervormen.

  IR

  3. Inzetten van de luchtfilter
  Breng de luchtfilter volgens de
  pijlen op het tekening aan en
  sluit daarna de afdekking
  correct.

  Controles voor het gebruik (begin van het seizoen)

  Controleer of de of de
  luchtultlaat van de binnen- of
  buiteneenheid geblokkeerd is.
  Controleer of de aarding vast zit
  (d.w.z. goed contact heeft).
  Controleer of de batterijen van
  de afstandsbediening gewisseld
  werden.
  Controleer of de haltering van de
  buiteneenheid beschadigd is.
  Als dit het geval is, contacteer
  dan een vakman.

  Reinig het filter en de behuizing
  van de binnen- en
  buiteneenheld.
  Onderbreek de stroomtoevoer
  van de ariconditioning.
  Bevrijd de buiteneenheid van
  stof en andere vuiligheid.
  Als de buiteneenheid roest,
  behandel deze plaatsen dan met
  olieverf om de uitbreiding van de
  roest te verhinderen.

  42

  HEa-a
  %S[/J7'
  — É ^

  «

  *

  S330
  ^

  ^

  "

  ^ • Page 12

  bBehaOa§h0gj^an|i^Wemeil^lStQWntf
  ALS DE AIRCONDITIONING NIET NORMAAL WERKT:
  Waarschuwing:
  Probeer niet om de eenheid zelf te repareren, want een onvakkundige reparatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken Neem contact op met de servicedienst om de,
  eenheid door gekwalificeerd personeel te laten repareren Om u tijd en geld te besparen, moet u de volgende punten controleren voordat u de servicedienst benadert

  Fenomeen

  Verhelpen van probleem/storing

  De airconditioning kan na het
  uitschakelen niet onmiddellijk weer
  ingeschakeld worden

  Als de eenheid meteen na het uitschakelen weer gestart wordt,
  veroorzaakt de processor op de platme een vertraging van 3 minuten voor
  het apparaat start

  Vlak na het inschakelen komen er
  geuren uit de eenheid

  Dit wordt door de aangezogen geuren veroorzaakt Als de eenheid met
  de klimaatregeling begint, verdwijnt de geur

  Er is een geluid van stromend water
  te horen als het apparaat in gebruik

  Dit is het geluld van het vloeiend koelmiddel in het apparaat

  is

  Tijdens de koeling komt er nevelige
  lucht uit de luchtultlaat

  Dit gebeurt omdat de lucht binnenin snel gekoeld wordt

  Er zijn knakkende geluiden te horen
  als de eenheid in- of uitgeschakeld
  wordt

  Dit geluld treedt op wanneer het geluid door de
  temperatuurveranderingen uitzet of krimpt

  De airconditioning start niet

  Is de stekker van het apparaat uitgetrokken'
  Zit de stroomkabel of de stroomstekker los?
  Is de zekering of de verllesstroomschakelaar geactiveerd?
  Is de spanning te laag of te hoog?
  Is via de afstandsbediening de functie timer inschakelen
  geselecteerd?

  Slecht koel- resp
  Verwarmingsvermogen

  Is de temperatuur juist ingesteld?
  Is de luchtinlaat of -uitlaat van de buiteneenheid geblokkeerd?
  Zit er teveel stof in het luchtfilter'7
  Zijn de vensters en deuren gesloten?
  Is de luchtstroom laag ingesteld?
  Bevindt er zich een warmtebron in de kamer?

  De afstandsbediening werkt niet

  Als u tijdens het bedrijf de batterijen van de afstandsbediening
  vervangt, stopt het systeem tot u op de afstandsbediening op de toets
  ACL drukt
  Als de eenheid door ongewone signalen gestoord wordt of als de
  functies te vaak met een korte tussentijd veranderd worden, kan het
  zijn dat de afstandsbediening tijdelijk niet werkt Trek de stekker uit en
  plaats hem vervolgens terug Daarmee kan een normale werking
  voortgezet worden
  Is de afstandsbediening in het ontvangstbereik of staan er
  hindernissen in de weg?
  Controleer of de spanning van de batterijen toereikend is Gelieve deze
  anders te vervangen

  c

  ^—_yi —f3

  F ca i

  j>;

  ALS VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN ZICH VOORDOEN, MOET U DE AIRCONTIONING ONMIDDELLIJK
  STROOMSTEKKER UITTREKKEN EN DAARNA EEN VAKMAN CONTACTEREN.
  Tijdens het bedrijf doet zich een sterke geluidsontwikkeling voor
  De zekering en de verllesstroomschakelaar springen altijd uit
  Er is water of een andere vloeistof op of in de eenheid resp de afstandsbediening terechtgekomen
  Er wordt een waterlek vastgesteld
  De stroomkabel en de stroomstekker zijn erg warm
  Tijdens het bedrijf wordt een ongewone geur afgegeven

  43

  UITSCHAKELEN, DE • Page 13

  Modelspecificatie en technische gegev

  Model

  SAC9010QC

  SAC12010QC

  Functie

  Warmtepomp

  Warmtepomp

  Koelvermogen (W)

  2500

  3500

  Vermogen van de warmtepomp (W)

  2800

  3800

  -

  -

  Elektrisch verwarmingsvermogen (W)
  Spanning - frequentie
  Nominale stroom van het koelen/verwarmen
  Max. stroomopname
  Nominale stroom van het koelen/verwarmen (W)
  Luchtvolume (m3 / uur)
  Benaming en hoeveelheid koelmiddel (kg)

  230 - 240 AC 50Hz
  3,5/3,6

  5,3/6,0

  4,4

  6,4

  1035/1220

  1485/1590

  460

  550

  R410a 1,2

  R410a 1,35

  Spatwaterbestendlgheid (buiteneenheid)
  Volume (binnen- en buiteneenheid) dB(A)

  IPX4
  56/66

  50/63

  Klimaattype

  T1

  Elektrische beschermklasse
  Gewicht (binnen- en buiteneenheid) (kg)

  Buitenafmetingen (cm)
  (Breedte x Hoogte x Diepte)

  Klasse 1
  16/40

  16/35

  Binneneenheid: 80,5 x 28,0 x 18,0
  Buiteneenheid: 84,8 x 54,0 X 32,0

  44 • Page 14

  ENERGIE-LABELS

  SAC9010QC

  SAC12010QC

  Klimaatregelingsapparaat

  Klimaatregelingsapparaat

  Energie
  MEMSKM

  Fabrikant
  Model nummer

  Model nummer

  SAC9010QC

  d

  Laag verbruik
  A.

  MLMSKM

  Fabrikant

  SAC12010QC

  Laag verbruik

  Hoog verbruik

  Hoog verbruik

  Jaarlijks energieverbruik, kWh in

  Jaarlijks energieverbruik, kWh in

  405

  koelbedrijf

  (Het reële energieverbruik hangt af van het gebruik van het
  apparaat en van de klimaatomstandigheden)

  2.50

  Koelvermogen
  kW
  Energieëfficiëntiewaarde

  605

  koelbedrijf

  (Het reële energieverbruik hangt af van hel gebruik van het
  apparaat en van de klimaatomstandigheden)

  3.50

  Koelvermogen
  kW
  Energieëfficiëntiewaarde

  3.43

  3.05

  Bij volle belasting (hoe hoger, des te beter)

  BIJ volle belasling (hoe hoger, des te beter)

  Type

  Type

  Enkel koelfunctie
  Koelfunctie + verwarmingsfunctie

  Enkel koelfunctie
  Koelfunctie + verwarmingsfunctie

  Luchtkoeling

  Luchtkoeling

  Waterkoeling

  Waterkoeling

  Verwarmingsvermogen

  kW

  2.80

  Verwarmingsvermogen

  Energieëfficientieklasse van de verwarmingsfunctie
  A' Laag verbruik

  G hoog verbruik

  Geluid

  kW

  3.80

  Energieëfficientieklasse van de verwarmingsfunctie
  A BCD

  A' Laag verbruik

  63

  G hoog verbruik

  Geluid

  (dB(A) re 1 pW)

  (dB(A) re 1 pW)

  De prospectussen bevatten een datablad met verdere
  gegevens over het apparaat

  De prospectussen bevatten een datablad met verdere
  gegevens over het apparaat

  Norni EN 14511 2004
  Klimaatregeringsappa/aat
  Richtlijn energlfr«t)t<ettenng 2002/31/EG

  NonnEN14511 2004
  KE maatre ge !mg s apparaat
  Richtrjn energie-etikettering 2002/31/EG

  45

  CD
  66

  E F G • Page 15

  Afdanking en milieubeschermi
  Opgelet: We wijzen erop dat alrconditionlngs koelmiddelen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en die een speciale afvalbehandellng vergenl
  Vergewis u ervan dat de buisleidingen van uw airconditioning voor de afhaling door de afvalophaling niet beschadigd worden.
  VERPAKKINGSMATERIAAL
  Al het verpakkingsmateriaal moet op een milieuvriendelijke manier verwijderd worden.
  Het karton moet naar het oud papier gebracht worden. De verpakkingszak en de schuimkussens zijn HFK-vrij.

  OA

  Gebruikte batterijen alsmede NiCd -accu's, oplaadbare batterijen, knopcellen en startaccu's horen niet In het huisafval. Geef deze batterijen op de voorziene verzamelplaatsen
  af.

  %

  Richtlijnen voor milieubescherming
  Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval!
  Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen at te geven.

  Garantie
  Voor dit apparaat geldt de wettelijke garantie.
  Reclamaties en klachten direct na vaststelling melden.
  De garantie vervalt bij ingrijpen door de koper of een derde. Schade die is ontstaan door ondeskundige behandeling of bediening, door verkeerde plaatsing of bewaring, door
  ondeskundige aansluiting of installatie en door overmacht en anderzijds externe factoren, valt niet onder de garantie. Wij raden u aan de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen
  omdat deze belangrijke richtlijnen bevat.
  De garantie kan door de koper alleen middels voorlegging van het aankoopbewijs worden aangetoond.
  Richtlijnen:
  1. Indien het apparaat niet goed functioneert, controleer dan eerst of andere redenen, zoals een kapotte stroomkabel of onjuist gebruik, hiervan de oorzaak zijn.
  2. Let erop dat u bij het inleveren van een defect apparaat in ieder geval de volgende zaken bijvoegt:
  - het aankoopbewijs
  - apparaatbeschrijving / type / merk
  -

  Beschrijving van het opgetreden defect, met een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de fout, zodat de reparatie vlot kan verlopen.

  Bij garantieclaim en storingen dient u zich persoonlijk tot de detailhandelaar te wenden.
  GWL 7/02 MS/NL

  SAC9010QC/SAC1201OQC

  DUTCH

  46


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Alaska SAC9010QC wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Alaska SAC9010QC in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,7 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info