516592
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/39
Nächste Seite
PRESENTATIE
Geachte Klant,
wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in onze producten, en hopen dat het gebruik
van deze maaimachine ten volle tegemoet komt aan uw verwachtingen.
Deze handleiding werd opgesteld om u vertrouwd te maken met uw machine en hem op
de meest efficiënte en veilige manier te gebruiken, en maakt wezenlijk deel uit van de
machine. Bewaar de handleiding binnen handbereik om hem te raadplegen, en mocht u
de machine verkopen, levert u de handleiding samen met de machine aan de nieuwe
eigenaar.
Deze nieuwe machine is ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de geldende
voorschriften en is volkomen betrouwbaar indien aangewend voor het maaien en het
opvangen van gras, volkomen rekening houdend met de instructies in deze handleiding
(voorbestemd gebruik); het gebruik voor andere doeleinden of het niet in acht nemen
van de veiligheids-, gebruiks-, onderhouds- en reparatievoorschriften wordt als “oneigen-
lijk gebruik” beschouwd, waarbij de garantie vervalt en de fabrikant niet aansprakelijk
kan worden gesteld voor schade of letsels berokkend aan de gebruiker of aan derden.
Indien u kleine verschillen vaststelt tussen wat wordt beschreven in deze handleiding en
de machine in uw bezit, houdt u rekening met het feit dat – aangezien het product continu
verbeterd wordt – de in deze handleiding opgenomen gegevens onderhevig zijn aan wijzi-
gingen, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting tot het bijwerken van de infor-
matie vanwege de fabrikant, waarbij de essentiële kenmerken met het oog op de veilig-
heid en de werking onveranderd blijven. In geval van vragen of problemen, kunt u steeds
bij de leverancier terecht. Succes met uw machine!
SERVICE
Deze handleiding verstrekt alle nodige gegevens om de machine op correcte wijze te
gebruiken, en om eenvoudige onderhoudshandelingen te illustreren die de gebruiker zelf
kan uitvoeren.
Voor de handelingen die niet worden beschreven in deze handleiding, kunt u contact
opnemen met de leverancier in uw buurt of met een erkend servicecentrum.
Indien gewenst kan uw leverancier u een persoonlijk onderhoudsprogramma voorstellen
dat inspeelt op uw behoeften; op die manier kunt u uw zopas aangeschafte machine in
perfecte staat behouden en uw investering beschermen.
NL 1PRESENTATIE
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Alpina 63 Y - 2007 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info