Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/53
Nächste Seite
17-NL
Over MP3/WMA/AAC
OPGELET
Het dupliceren, verspreiden, overzetten of kopiëren van
audiogegevens (waaronder MP3/WMA/AAC-gegevens), gratis of
tegen betaling, zonder toestemming van de copyrighthouder, is
strikt verboden door de Copyright Act en door internationale
verdragen, tenzij het voor privégebruik is.
Wat is MP3?
MP3, met als officiële naam "MPEG Audio Layer 3", is een
compressiestandaard voorgeschreven door de ISO (International
Standardization Organization) en MPEG, een gezamenlijk
activiteiteninstituut van de IEC.
MP3-bestanden bevatten gecomprimeerde audiogegevens. De
MP3-codering kan audiogegevens comprimeren aan extreem hoge
ratio's, waardoor de grootte van muziekbestanden tot een tiende van
hun oorspronkelijke grootte wordt herleid. Dit wordt verwezenlijkt
terwijl de kwaliteit quasi even goed blijft als op een cd. Het
MP3-formaat realiseert zulke hoge compressieratio's door geluiden te
elimineren die ofwel onhoorbaar zijn voor het menselijke oor of
gemaskeerd worden door andere geluiden.
Wat is WMA?
WMA of "Windows Media™ Audio" zijn gecomprimeerde
audiogegevens.
WMA is gelijkaardig aan MP3.
Wat is AAC?
AAC is de afkorting van "Advanced Audio Coding" en is een
basisformaat voor audiocompressie dat wordt gebruikt door MPEG2 of
MPEG4.
Methode om MP3/WMA/AAC-bestanden te creëren
Audiogegevens worden gecomprimeerd door gebruik te maken van
software met MP3/WMA/AAC-codecs. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van die software voor meer informatie over het
aanmaken van MP3/WMA/AAC-bestanden.
MP3/WMA/AAC-bestanden die op dit toestel kunnen worden
afgespeeld hebben de volgende extensies: "mp3"/"wma"/"m4a".
Bestanden zonder extensie kunnen niet worden afgespeeld (WMA ver.
7.1, 8 en 9 worden ondersteund). Beschermde bestanden worden niet
ondersteund, evenmin als raw AAC-bestanden (maken gebruik van de
".aac"-extensie).
Er bestaan veel verschillende versies van het AAC-formaat. Zorg ervoor
dat de gebruikte software de aanvaarde formaten hierboven
weergegeven, kan leveren. Het is mogelijk dat het formaat niet kan
worden afgespeeld, ook al heeft het een geldige extensie.
Het afspelen van AAC-bestanden die gecodeerd zijn via iTunes wordt
ondersteund.
Ondersteunde bemonsteringsfrequenties en bitsnelheden voor het
afspelen
MP3
WMA
AAC
Dit toestel speelt mogelijk niet correct af afhankelijk van de
bemonsteringsfrequenties.
ID3-tags/WMA-tags
Dit toestel ondersteunt ID3-tag v1 en v2, en WMA-tag.
Wanneer een MP3/WMA/AAC-bestand taggegevens bevat, kan dit
toestel de ID3-tag/WMA-taggegevens weergeven: de titel (titel van het
nummer), artiest en albumnaam.
Dit toestel kan enkel alfanumerieke karakters weergeven van één byte
(tot 30 voor ID3-tags en tot 15 voor WMA-tags) en de underscore. "NO
SUPPORT" wordt weergegeven bij niet-ondersteunde karakters.
Als de informatie andere tekens dan ID3-taginformatie bevat, kan het
audiobestand niet worden afgespeeld.
De taginformatie wordt afhankelijk van de inhoud mogelijk niet correct
weergegeven.
MP3/WMA/AAC-cd's maken
MP3/WMA/AAC-bestanden worden aangemaakt en vervolgens
geschreven op een CD-R of een CD-RW door gebruik te maken van
schrijfsoftware voor CD-R. Een cd kan tot 510 bestanden/mappen
(inclusief hoofdmappen) bevatten, met een maximum van 255
mappen.
Het afspelen lukt mogelijk niet wanneer een cd de bovenstaande
beperkingen overschrijdt.
Ondersteunde media
De media die met dit toestel kunnen worden afgespeeld zijn CD-ROM's,
CD-R's en CD-RW's.
Overeenkomstige bestandssystemen
Dit toestel ondersteunt cd's die werden geformatteerd met ISO9660
Level 1 of Level 2.
Binnen de ISO9660-standaard zijn er enkele belangrijke beperkingen.
De maximale mapdiepte is 8 (inclusief de hoofdmap). Het aantal
karakters voor een map-/bestandsnaam is beperkt.
Geldige karakters voor map-/bestandsnamen zijn de letters A-Z
(hoofdletters), nummers 0-9 en '_' (underscore).
Dit toestel kan ook cd's afspelen in Joliet, Romeo, enz. en andere
standaarden die voldoen aan ISO9660. Soms worden de
bestandsnamen, mapnamen, enz. echter niet correct weergegeven.
Ondersteunde formaten
Dit toestel ondersteunt CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Enhanced CD
(CD-Extra) en multi-sessie-CD.
Dit toestel kan cd's die werden opgenomen met Track-At-Once of
packet writing niet correct afspelen.
Bemonsterings-
frequenties:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,
12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
Bitsnelheden: 8 - 320 kbps
Bemonsterings-
frequenties:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
Bitsnelheden: 48 - 192 kbps
Bemonsterings-
frequenties:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,
12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
Bitsnelheden: 16 - 320 kbps
17

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Alpine CDE-135BT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Alpine CDE-135BT in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Deutsch - 53 seiten

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Englisch - 46 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info