Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/53
Nächste Seite
30-NL
In de toekomst worden er mogelijk nieuwe
BLUETOOTH-firmware-updates vrijgegeven voor
telefooninteroperabiliteit.
Voor meer informatie over het bijwerken van uw
BLUETOOTH-firmware kunt u uw plaatselijke Alpine-website
raadplegen of uw land kiezen op de Europese startpagina van Alpine
(http://www.alpine-europe.com).
Instelitem: FW UPDATE
Instelmogelijkheden:
UPDATE NO (standaardinstelling) / UPDATE YES
Handenvrije bediening van de telefoon
U kunt handenvrij bellen als u in combinatie met dit toestel een mobiele
telefoon gebruikt die HSP (Head Set Profile) en HFP (Hands-Free
Profile) ondersteunt.
Opmerkingen
Vermijd handenvrij te bellen bij druk verkeer of langs smalle of
kronkelige baantjes.
Sluit de ramen wanneer u belt om het achtergrondlawaai te
verminderen.
Als beide bellers handenvrije apparaten gebruiken of als de oproep
wordt gemaakt in een luide omgeving, is het normaal dat u de stem van
de andere persoon moeilijk hoort.
Afhankelijk van de kwaliteit van de lijn of bepaalde mobiele apparaten,
kunnen stemmen onnatuurlijk klinken.
Spreek zo rechtstreeks mogelijk in de microfoon om de beste
geluidskwaliteit te produceren bij het gebruik daarvan.
Bepaalde functies van mobiele telefoons zijn afhankelijk van de
capaciteiten en instellingen van het netwerk van uw serviceprovider.
Het is bovendien mogelijk dat uw serviceprovider bepaalde functies niet
heeft geactiveerd en/of dat de netwerkinstellingen van uw provider de
werking van de functies beperken.
Neem altijd contact op met uw serviceprovider voor informatie over de
werking en beschikbaarheid van functies.
Alle functies, de werking, andere productspecificaties en de gegevens in
de gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare
informatie en worden geacht correct te zijn bij het drukken.
Alpine behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.
Inkomende gesprekken worden aangekondigd door het belsignaal voor
ontvangen gesprekken en een boodschap die wordt weergegeven
(PHONE).
Druk op f.
Het telefoongesprek begint.
Opmerkingen
Als "AUTO ANS" op AT ANS ON is ingesteld, dan kunt u een gesprek
automatisch aannemen. Zie "Instellen van automatisch oproepen
ontvangen (Auto Answer)" op pagina 29.
Tijdens het gesprek wordt het brongeluid van het toestel onderbroken.
Na het gesprek wordt het afspelen hervat.
Druk op f.
Het telefoongesprek eindigt.
Opmerking
U kunt de oproep ook beëindigen door gedurende minstens 2
seconden ingedrukt te houden.
De belgeschiedenis wordt bijgehouden voor de laatst gebelde/
ontvangen/gemiste oproepen (80 items voor elke categorie). Om te
telefoneren zijn er verschillende manieren gebaseerd op "Bellen". De
volgende stappen 1 tot 5 zijn gemeenschappelijk voor de verschillende
manieren om te bellen. Meer informatie kunt u vinden onder elke
afzonderlijke categorie voor het bellen.
1
Houd f gedurende minstens 2 seconden ingedrukt.
Er verschijnt een lijst met methodes voor uitgaande oproepen.
2
Draai aan de draaiknop om de uitgaande modus te
selecteren.
Instelmogelijkheden:
Wanneer "BT MENU" is ingesteld op "ENGLISH".
VOICE DIAL / DIALLED / RECEIVED / MISSED / PHONE
BOOK
VOICE DIAL:
Bediening van Voice Dial
DIALLED:
Gebelde nummers
RECEIVED:
Ontvangen oproepen
MISSED:
Gemiste oproepen
PHONE BOOK:
Telefoonboek van de mobiele telefoon
Wanneer "BT MENU" is ingesteld op "DEUTSCH".
SPRACHWAHL / GEWAEHLT / ANGENOMMEN /
VERPASST / TEL-BUCH
Wanneer "BT MENU" is ingesteld op "FRANCAIS".
CP-VOCALE / COMPOSES / RECUS / MANQUES /
REPERTOIRE
Wanneer "BT MENU" is ingesteld op "ESPANOL".
MARC VOCAL / REALIZADAS / RECIBIDAS / PERDIDAS /
AGENDA
Wanneer "BT MENU" is ingesteld op "ITALIANO".
C VOCALE / EFFETTUATE / RICEVUTE / PERSE / RUBRICA
Wanneer "BT MENU" is ingesteld op "NEDERLANDS".
VOICE DIAL / GEKOZEN / ONTVANGEN / GEMISTE / TEL
BOEK
Opmerking
Zie "De taal van het BLUETOOTH-menu instellen" op pagina 29 voor
meer informatie.
3
Druk op ENTER.
De uitgaande modus wordt geactiveerd en elke moduslijst
wordt weergegeven.
Opmerking
Het kan even duren voordat de lijst wordt weergegeven en het is
mogelijk dat de lijst meteen na het verbinden nog niet is bijgewerkt.
De firmware updaten
Over de handenvrije telefoon
Een oproep beantwoorden
De telefoon inhaken
Bellen
30

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Alpine CDE-135BT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Alpine CDE-135BT in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Deutsch - 53 seiten

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Englisch - 46 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info