Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/53
Nächste Seite
38-NL
iPhone 3G: versie 4.2.1
iPhone: versie 3.1.3
Raadpleeg het Apple-document "Identifying iPod models" op
http://support.apple.com/kb/HT1353 voor meer informatie over het
identificeren van uw iPod-model.
Dit toestel laat geen videoweergave via iPod/iPhone toe, ook al wordt
een voor video geschikte kabel gebruikt.
De bediening van de iPod instellen
Wanneer er een iPod/iPhone wordt aangesloten, kunt u deze bedienen
via de bedieningselementen van de iPod/iPhone zelf of via de
hoofdeenheid.
Houd ENTER minstens 2 seconden ingedrukt om de
bedieningsmodus van de iPod te schakelen tussen HU
(HEAD UNIT) en iPod.
Als de bedieningsmodus gewijzigd wordt, zal de pauzestatus
ingesteld worden. Druk op om door te gaan.
HU (HEAD UNIT):
U kunt de iPod/iPhone bedienen via dit toestel.
iPod:
U kunt de iPod/iPhone bedienen via de bedieningselementen van
de iPod/iPhone zelf. Wanneer iPod geselecteerd is, kunnen een
aantal functies niet gebruikt worden via het toestel.
Opmerking
Afhankelijk van de gebruikte iPod, kunt u mogelijk niet kiezen voor
bediening via de iPod. Het is ook mogelijk dat de bediening toch via de
hoofdeenheid moet gebeuren, ook al is de iPod geselecteerd.
Afspelen
1
Druk op SOURCE om over te schakelen naar de
iPod-modus.
Afhankelijk van welke USB-aansluiting u gebruikt hebt, drukt u
op BAND/F/R om de iPod-bron over te schakelen tussen FRONT
en REAR.
2
Druk op of om het gewenste nummer te
selecteren.
Als u of ingedrukt houdt, kunt u het huidige nummer
terugspoelen/vooruitspoelen.
3
Druk op om het afspelen te pauzeren.
Wanneer u opnieuw drukt op zal het afspelen hervatten.
Opmerkingen
Een nummer dat wordt afgespeeld via de iPod/iPhone terwijl het
apparaat is aangesloten op dit toestel, zal verder spelen vanaf de positie
waarop het werd gepauzeerd na het loskoppelen.
Wanneer u luistert naar een episode uit een podcast of gesproken boek,
kunt u wisselen van episode door op of te drukken.
Een episode kan uit verschillende hoofdstukken bestaan. Het hoofdstuk
kan worden gewijzigd door op of te drukken.
Een gewenst nummer zoeken
Een iPod/iPhone kan honderden nummers bevatten. Door gebruik te
maken van de taginformatie in bestanden en de nummers te organiseren
in afspeellijsten, zal het zoeken naar nummers eenvoudig verlopen met
de zoekfuncties van dit toestel.
Elke muziekcategorie heeft een individuele hiërarchie. Gebruik de
zoekmodi Afspeellijst/Artiest/Album/Nummer/Podcast/Genre/
Componist/Gesproken boek om zoekopdrachten te verfijnen op basis
van de hieronder afgebeelde tabel.
Bijvoorbeeld:
Zoeken op artiestennaam
Het volgende voorbeeld legt uit hoe een ARTIST-zoekopdracht wordt
uitgevoerd. Een andere zoekmodus kan worden gebruikt voor dezelfde
handeling, maar dan op basis van een andere hiërarchie.
1
Druk op ENTER om de zoekselectiemodus te
activeren.
De ""-indicator licht op.
2
Draai aan de draaiknop om de zoekmodus ARTIST te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
PLAYLIST ARTIST ALBUM SONG PODCAST GENRE
COMPOSER AUDIOBOOK PLAYLIST
3
Draai aan de draaiknop om de gewenste artiest te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
4
Draai aan de draaiknop om het gewenste album te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
5
Draai aan de draaiknop om het gewenste nummer te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Opmerkingen
Deze functie is niet beschikbaar wanneer iPod geselecteerd is onder "De
bediening van de iPod instellen" (zie "De bediening van de iPod
instellen" op pagina 38).
•Na ENTER gedurende minstens twee seconden ingedrukt te
houden in elke hiërarchie (uitgezonderd SONG- en
AUDIOBOOK-hiërarchie), worden alle nummers van de geselecteerde
hiërarchie afgespeeld.
Na in de zoekmodus [ALL] te hebben geselecteerd met "
*
", houdt u
ENTER gedurende minstens 2 seconden ingedrukt om alle
nummers van de iPod/iPhone of de geselecteerde zoekmodus af te
spelen.
Hiërarchie 1 Hiërarchie 2 Hiërarchie 3 Hiërarchie 4
Afspeellijst
(PLAYLIST)
Nummer
Artiest
(ARTIST)
*
Album
*
Nummer
Album
(ALBUM)
*
Nummer
Nummer
(SONG)
——
Podcast
(PODCAST)
Episode
Genre
(GENRE)
*
Artiest
*
Album
*
Nummer
Componist
(COMPOSER)
*
Album
*
Nummer
Gesproken
boek
(AUDIOBOOK)
——
38

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Alpine CDE-135BT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Alpine CDE-135BT in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Deutsch - 53 seiten

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Englisch - 46 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info