Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/53
Nächste Seite
43-NL
U kunt geen cd plaatsen.
Er is reeds een cd aanwezig in de cd-speler.
Werp de cd uit en verwijder hem.
De cd wordt niet correct geladen.
Zorg ervoor dat de cd wordt geladen volgens de instructies in het
onderdeel over de bediening van de cd-speler.
U kunt de cd niet snel vooruit of achteruit spoelen.
•De cd is beschadigd.
Werp de cd uit en gooi hem weg; wanneer u een beschadigde cd
gebruikt in het toestel kan dit het mechanisme beschadigen.
Het afspeelgeluid van de cd hapert door trillingen.
Incorrecte installatie van het toestel.
Installeer het toestel opnieuw op een correcte manier.
De cd is erg vuil.
–Reinig de cd.
Er zijn krassen op de cd.
–Plaats een andere cd.
De lens is vuil.
Gebruik geen in de handel verkrijgbare cd om de lens te reinigen.
Contacteer uw dichtstbijzijnde Alpine-verdeler.
Het afspeelgeluid van de cd hapert zonder trillingen.
De cd is vuil of bekrast.
Maak de cd schoon; een beschadigde cd moet worden vervangen.
Een foutmelding wordt weergegeven (enkel bij de ingebouwde
cd-speler).
Mechanische fout
–Druk op . Plaats de cd nogmaals nadat de foutmelding
verdwenen is. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Alpine-verdeler
indien de bovenvermelde oplossing het probleem niet verhelpt.
Het afspelen van een CD-R/CD-RW is niet mogelijk.
De opnamesessie werd niet afgesloten (gefinaliseerd).
Finaliseer de sessie en probeer opnieuw.
MP3-, WMA- of AAC-bestanden worden niet afgespeeld.
Er heeft zich een schrijffout voorgedaan. Het MP3/WMA/
AAC-formaat is niet compatibel.
Zorg ervoor dat het MP3/WMA/AAC-bestand geschreven werd in
een ondersteund formaat. Zie "Over MP3/WMA/AAC" op
pagina 17 en herschrijf de bestanden vervolgens in een formaat dat
wordt ondersteund door dit toestel.
Er komt geen geluid uit de luidsprekers.
Het toestel krijgt geen uitvoersignaal van de interne versterker.
POWER IC is ingesteld op "ON" (zie "Aansluiten op een externe
versterker (POWER IC)" op pagina 24).
De iPod speelt niet af en er is geen geluid hoorbaar.
De iPod werd niet herkend.
Reset het toestel en de iPod. Zie "Eerste gebruik van het toestel" op
pagina 11. Meer informatie over het resetten van de iPod kunt u
vinden in de gebruiksaanwijzing van de iPod.
Er is geen cd geplaatst.
–Plaats een cd.
Er is een cd geplaatst maar toch wordt "NO DISC" weergegeven en
het toestel speelt de cd niet af of werpt de cd niet uit.
Verwijder de cd via de volgende stappen:
Druk nogmaals op de -knop gedurende minstens 2 seconden.
Indien de cd nog steeds niet wordt uitgeworpen, contacteer dan
uw Alpine-verdeler.
Storing van het mechanisme.
1Druk op en werp de cd uit.
Contacteer uw Alpine-verdeler als het uitwerpen niet lukt.
2 Wanneer de foutmelding nog steeds verschijnt na het
uitwerpen, drukt u nogmaals op .
Contacteer uw Alpine-verdeler wanneer de foutmelding blijft
verschijnen na verschillende keren op te hebben gedrukt.
Als "ERROR" wordt weergegeven:
Indien de cd niet kan worden uitgeworpen door op te drukken,
druk dan op de RESET-knop (Zie "Eerste gebruik van het toestel" op
pagina 11) en druk nogmaals op .
Indien de cd nog steeds niet kan worden uitgeworpen, contacteer dan
uw Alpine-verdeler.
Een WMA-bestand beveiligd tegen kopiëren werd afgespeeld.
U kunt enkel bestanden afspelen die niet beveiligd zijn tegen
kopiëren.
Een bemonsteringsfrequentie/bitsnelheid wordt gebruikt die niet
wordt ondersteund door dit toestel.
Gebruik een bemonsteringsfrequentie/bitsnelheid die wordt
ondersteund door dit toestel.
Databasefout of decoderfout.
U kunt het probleem oplossen door de bron te veranderen.
Communicatiestoornis of opstartfout, enz.
U kunt het probleem oplossen door het flashgeheugen opnieuw
aan te sluiten of een andere bron te kiezen.
Het USB-geheugen ontvangt een abnormale stroomsterkte.
U kunt het probleem oplossen door de bron te veranderen.
Er is geen nummer (bestand) opgeslagen in het flashgeheugen.
Sluit het flashgeheugen opnieuw aan wanneer het nummers
(bestanden) bevat.
MP3/WMA/AAC
Audio
iPod
Schermaanduidingen voor de cd-speler
Schermaanduidingen voor een
USB-geheugen
UNSUPPORT
of
43

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Alpine CDE-135BT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Alpine CDE-135BT in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Deutsch - 53 seiten

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Englisch - 46 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info