Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/96
Nächste Seite
PowerTel
M6700
Mobiele telefoon
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PowerTelM6700Mobiele telefoonHandleiding
 • Page 2

  M6700
 • Page 3

  INHOUDSOPGAVESnelgids.............................................................................6Overzicht......................................................................................6Verpakkingsinhoud ..................................................................8SIM-kaart en batterij insteken .................................................8Batterij opladen ......................................................................10Laden via de mini-USB-laadingang ......................................10Batterijstand ............................................................................11Mobiele telefoon in-/uitschakelen .........................................11Taal instellen ............................................................................12De datum en tijd instellen .....................................................12Een oproep beantwoorden ...................................................13Een oproep afwijzen ..............................................................13Een gesprek beindigen ........................................................13Bellen .......................................................................................13Geavanceerde instellingen en functies ...............................14Vragen en antwoorden ...........................................................14De telefoon in detail.......................................................18Bedieningselementen ..............................................................18Bijzondere toetsfuncties ..........................................................18Symbolen in de display...........................................................221
 • Page 4

  INHOUDSOPGAVEDe telefoon gebruiken ...................................................23Algemene informatie over het gebruik van de telefoon.....24Mobiele telefoon in-/uitschakelen ..........................................25Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren ...........................26Nummer kiezen met geheugentoetsen.................................26Nummer kiezen met snelkiestoetsen ....................................26Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer kiezenuit de gesprekkenlijst ...............................................................27Een oproep aannemen ............................................................27Het volume instellen ................................................................28Handenvrij bellen .....................................................................28Opties tijdens het gesprek ......................................................28Een conferentiegesprek voeren..............................................29Menu "Telefoonboek" ....................................................30Het telefoonboek openen........................................................31Bezette geheugenplaatsen testen ..........................................31Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek................31Een nummer bellen vanuit het telefoonboek.......................32Een contact in het telefoonboek wijzigen .............................33Een contact in het telefoonboek wissen ...............................33Alle contacten uit het telefoonboek wissen..........................332
 • Page 5

  INHOUDSOPGAVEAlle contacten kopiren/verplaatsen......................................34Een contact uit het telefoonboek opslagen opeen geheugentoets ..................................................................34Een contact uit het telefoonboek opslagen opeen snelkiestoets ......................................................................35Menu Berichten ..........................................................38Menu Berichten ....................................................................39SMS-centralenummer/Voiceboxnummercontroleren/wijzigen.................................................................40Een tekstbericht schrijven en verzenden...............................41SMS-instellingen ......................................................................44Menu Oproepcentrum ...............................................44Gesprekkenlijst bekijken..........................................................45Gesprekkenlijst wissen ............................................................46Oproepinstellingen...................................................................47Menu Instellingen.......................................................52Tooninstellingen .......................................................................53Snelkiestoetsen.........................................................................55Klankinstelling ..........................................................................56Telefooninstellingen.................................................................563
 • Page 6

  INHOUDSOPGAVENetwerkinstellingen .................................................................58Veiligheidsinstellingen.............................................................59Bluetooth ...................................................................................60Fabrieksinstellingen herstellen...............................................62Menu SOS ...................................................................63Nummer voor noodoproep selecteren .................................64Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren........64Bericht voor noodoproep selecteren.....................................65Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen..................66Verloop van een noodoproep.................................................66Noodoproepcyclus stopzetten................................................68Menu Hulpmiddelen...................................................68Kalender ....................................................................................69Wekker .......................................................................................69Rekenmachine ..........................................................................70Menu Diensten ...........................................................70Bijlage ..............................................................................72Technische gegevens...............................................................72Garantie .....................................................................................734
 • Page 7

  INHOUDSOPGAVEVragen en antwoorden............................................................73Tips voor de omgang met de accu ........................................76Bedoeld gebruik ......................................................................76Toepassingsgebied .................................................................77Veiligheidsinstructies ..............................................................77Netadapter.................................................................................80Gescheiden inzameling ...........................................................81Verklaring van overeenstemming .........................................82Apparaat reinigen ...................................................................83Garantie ....................................................................................83Kenwoordenlijst .............................................................86Menuboom......................................................................905
 • Page 8

  SNELGIDSSnelgidsBelangrijk: Lees voordat u begint de veiligheidsaanwijzingen op pagina 77.Overzicht1 Display2 SnelkiestoetsenM1, M2, M33 Linker softkey4 Beltoets5 Toetsenblok13 Volumeschakelaar14 Led-lampje zaklamp15 Led-lampje indicatie laadproces/batterij zwak16 Ingang headset (headsetniet meegeleverd)6 Sterretje17 Noodoproep7 Hoorn18 Deksel van het batterijvak8 Rechter softkey19 Luidspreker9 Oplegtoets /20 NavigatietoetsAan/uit-toets10 Microfoon11 Hekje12 Laadingang micro-USB6
 • Page 9

  SNELGIDS71211413152384951061116171819207
 • Page 10

  SNELGIDSVerpakkingsinhoudIn de verpakking zit het volgende:1 mobiele telefoon1 lader1 Li-Ionen-batterij1 handleidingSIM-kaart en batterij instekenGevaar voor inslikken van kleine delen!De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kleine kinderenkunnen deze per ongeluk inslikken.Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen ofbekrast. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking komtmet water, vuil of elektrische ladingen.Uw telefoonnummer is opgeslagen op de SIM-kaart,niet in de telefoon. Als u dus een SIM-kaart uit eenvorige telefoon gebruikt, behoudt u daarom ook uwtelefoonnummer.Schakel de telefoon uit.Om het deksel van het batterijvakje te verwijderen, drukt uin de buurt van de SOS-knop lichtjes op de behuizing en8
 • Page 11

  SNELGIDSschuift u het deksel naar onderen eraf.Als er een batterij aanwezig is,neemt u deze eruit.Schuif de SIM-kaart met degouden contacten naar beneden gericht in de voorgevormde SIM-kaarthouder. De SIMkaart moet daarbij onder hetmetalen plaatje liggen.Plaats de batterij erin. De contacten van de batterij moetendaarbij naar rechtsonder wijzen. Druk licht op de bovenkant van de batterij tot die vastklikt.Zet het achterste deel van de behuizing terug op de telefoon en druk hem goed aan, zodat hij vastklikt.9
 • Page 12

  SNELGIDSBatterij opladenControleer voor het opladen van de batterij of de batterijcorrect geplaatst is. Verwijder de batterij niet terwijl detelefoon wordt geladen. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de telefoon.Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal gebruikt,de batterij gedurende minstens 4 uur. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige cycli van laden enontladen hun volle capaciteit.Laden via de mini-USB-laadingangSteek de lader in de mini-USB-laadingang.Sluit de lader aan. Gebruik uit veiligheidsoverwegingenenkel de meegeleverde lader.Het kan enkele seconden duren voordat uw telefoon hetlaadproces weergeeft met het led-lampje.10
 • Page 13

  SNELGIDSBatterijstandDe huidige voortgang van het laden wordt als volgt in dedisplay weergegeven:Vol - - > - - > - - > - - > - - > - - LeegBij een lage batterij verschijnt een desbetreffend bericht inde display. Laad dan de batterij op.Wanneer de batterij onder het minimumniveau zakt, schakeltde telefoon automatisch uit.Mobiele telefoon in-/uitschakelen3 sec.indrukken om mobiele telefoon in te schakelen.3 sec.indrukken om mobiele telefoon uit te schakelen.Opmerking: Bij sommige SIM-kaarten moet een PIN wordeningevoerd. Volg de instructies op de display.De SIM-code (de PIN van de SIM-kaart), die u samen met deSIM-kaart hebt ontvangen, beveiligt de SIM-kaart tegen11
 • Page 14

  SNELGIDSgebruik door onbevoegden. De PIN2-code, die u samen metsommige SIM-kaarten ontvangt, hebt u nodig voor toegangtot bijzondere diensten. Wanneer u de PIN- of PIN2-codedriemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u gevraagd dePUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u deze codes nietkent, neem dan contact op met uw telecomaanbieder.Taal instellenVia het menu Telefooninstellingen kunt u de taal instellen, zie vanaf pagina 56.De datum en tijd instellenDe datum en tijd stelt u in via het menu Telefooninstellingen, zie vanaf pagina 56.12
 • Page 15

  SNELGIDSEen oproep beantwoordenEen oproep beantwoordenEen oproep afwijzenEen oproep afwijzenEen gesprek beindigenEen gesprek beindigenBellenTelefoonnummer invoerenWissenBij fout ingevoerd nummer het laatste cijferwissenTelefoonnummer kiezen13
 • Page 16

  SNELGIDSGeavanceerde instellingen en functiesMeer details over de instellingen en functies van uw Amplicomms M6700 vindt u in deze handleiding. Voorbeelden:De snelkiestoetsen instellen -> pagina 35.Telefoonnummers opslaan in het telefoonboek ->pagina 32.Vragen en antwoordenDe M6700 wordt meestal zonder SIMkaart geleverd. Deonderstaande Vragen en Antwoorden (V & A) bevattenpraktische aanwijzingen.Waarom werd de mobiele telefoon zonder SIMkaart geleverd?Veel gebruikers beschikken al over een mobiele telefoon enwillen graag hun SIMkaart in de nieuwe telefoon blijvengebruiken. Het voordeel is dat het oude telefoonnummergeldig blijft. Als de oude kaart een PrepaidSIM betreft, blijftook het tegoed op de kaart bewaard.14
 • Page 17

  SNELGIDSWaar koop ik een SIMkaart?SIMkaarten zijn in elke telefoonwinkel leverbaar. Ook grotere supermarkten bieden telefoondiensten en SIMkaartenaan. Bij uw keuze van een bepaalde SIMkaart of netwerkaanbieder moet u echter letten op voldoende netwerkdekking, anders kunt u met name in zeer afgelegen gebiedengeen netwerkontvangst hebben.Waarom heeft de mobiele telefoon geen eigen telefoonnummer?Het telefoonnummer krijgt u van uw netwerkaanbieder.Het wordt op de SIMkaart opgeslagen.Kan ik de SIMkaart uit mijn oude telefoon blijven gebruiken?Ja, de SIM-kaart is normaal gezien overdraagbaar. Er bestaanechter oudere SIM-kaarten van vroegere generaties, die nietcompatibel zijn met Amplicomms M6700.15
 • Page 18

  SNELGIDSKan ik SIMkaarten van willekeurige netwerkaanbiedersvan een mobiel netwerk gebruiken?Ja. De mobiele telefoon van Amplicomms is een zogehetenopen SIMkaarttelefoon, dat wil zeggen: hij is niet aan eenbepaalde netwerkaanbieder of aanbieder van een mobielnetwerk gebonden.Hoe betaal ik mijn telefoonkosten?Er zijn in hoofdzaak twee manieren om uzelf bij een aanbieder van een vast of mobiel netwerk aan te melden. De ene iseen abonnement hierbij gaat u een overeenkomst aanvoor een overeengekomen looptijd van meerderemaanden/jaren en betaalt u de maandelijkse abonnementskosten. Dit is met name voor gebruikers interessant die hunmobiele telefoon bijvoorbeeld voor hun werk gebruiken. Deandere vorm is de prepaidtelefoon, soms ookPayAsYouGo (PAYG) genoemd. Hierbij laadt u de kaartde eerste keer met een tegoed op, en laadt u hem telkens bijals dit nodig is. Bijladen gaat uiterst eenvoudig direct via de16
 • Page 19

  SNELGIDStelefoon of online of in veel winkels of ook op een oplaadstation. Prepaidtelefoons zijn bijzonder geschikt voor gebruikers die minder vaak telefoneren.Hoe kan ik mijn tegoed/saldo te weten komen?De netwerkaanbieders leveren hun SIMkaarten normaalgesproken compleet met informatiemateriaal. Hier vindt uook een kort telefoonnummer waarmee u uw saldo kuntopvragen. Iedere aanbieder van een mobiel netwerk heefteen eigen toegangsnummer. Controleer daarom de gegevens die van toepassing zijn op uw netwerkaanbieder. Voerhet nummer in en druk op de spreektoets. Het saldo wordtvervolgens genoemd.17
 • Page 20

  DETELEFOON IN DETAILDe telefoon in detailBedieningselementenDe uitleg over de bedieningselementen vindt u op pagina's6 en 7.Bijzondere toetsfunctiesSoftkey linksIn ruststand -> Weergave van het hoofdmenu; Elk menu beschikt over anderefuncties, die boven de softkeys in de display worden weergegeven (bv. OK).Softkey rechtsIn ruststand -> Weergave van het telefoonboek; Elk menu beschikt over andere functies, die boven de softkeys in de displayworden weergegeven (bv. Terug).Snelkiestoetsen M1, M2, M3: Met een korte druk op detoets wordt het opgeslagen telefoonnummer gebeld. U kunt telefoonnummers uithet telefoonboek opslagen in deze toetsen(zie "Een contact uit het telefoonboek18
 • Page 21

  DETELEFOON IN DETAILopslaan in een snelkiestoets", pagina 35).Opmerking: Omdat het telefoonnummergewoon met een korte druk op de toetswordt uitgevoerd, kan het soms gebeurendat het nummer per abuis wordt gekozen.Beltoets- Voor het kiezen van een nummer en omeen gesprek aan te nemen.- Voor het openen van degesprekkenlijst/Kiesherhaling.Oplegtoets- Om een gesprek te beindigen of af tewijzen.- Terugkeren naar beginstand (bij programmering).- Voor het in-/uitschakelen van het toestel.NavigatietoetsMet de navigatietoets navigeert u doorhet menu. In ruststand biedt de navigatietoets snelle toegang tot bepaalde menuopties. Fabrieksmatig zijn de toetsen als19
 • Page 22

  DETELEFOON IN DETAIL - Snelfuncties: Snelle toegang tot devolgt ingesteld: - Instelling wekker: Programmeringbelangrijkste instellingen. - Instelling profiel: Selectie/definitievan de wekker. - SMS menuvan een gebruikersprofiel.-Rode knop in het midden van denavigatietoetsIn het menu: Functie OK.In ruststand: ca. 2 sec drukkenschakelt de zaklamp aan/uit.Cijfertoets 0Lang ingedrukt houden (ong. 3 sec) inruststand om tussen de instellingenvan de klankregelaar (zie ook pagina56) te schakelen.20
 • Page 23

  DECijfertoets 1TELEFOON IN DETAILLang drukken (ca. 3 sec) om het telefoonnummer van uw mailbox te bellen (raadpleeg, om het telefoonnummer van uwmailbox te veranderen, de instructies overVoicemail-server op pagina 41).Sterretje- Lang indrukken bij het invoeren van eennummer: internationaal kengetal + of P /W (eventueel nodig voor toestelnummersof het van op afstand beluisteren van hetantwoordapparaat).- Bij het invoeren van tekst: Weergave vande tabel met speciale tekens.Hekje- Lang indrukken in ruststand (ca. 3 sec.):Schakelen tussen geluidsdemping (geenbeltoon) en het geselecteerde profiel.- Bij het invoeren van tekst: De invoermodus omschakelen (grote/kleine letters/cijfers).21
 • Page 24

  DETELEFOON IN DETAIL+/- toets- In ruststand: He volume van de toetsentoon instellen- Tijdens een gesprek: Om het volume vande hoorn in te stellen.Alarmnummer-schakelaar Activeert het alarmnummer. Meerdetails daarover op pagina 67.Symbolen in de displayNetwerk beschikbaar/SignaalsterkteLaadstand van de batterij (zie ook pagina 11)Ongelezen tekstberichtenOnbeantwoorde oproepDoorverbinding geactiveerdAlarm/wekker ingesteld en geactiveerdProfiel "Buitenhui" of Algemeen ingesteld22
 • Page 25

  DETELEFOON IN DETAILProfiel Vergadering ingesteldProfiel Stil ingesteldGebruik met headsetBluetooth geactiveerdHet "roaming"-symbool verschijnt wanneer de telefoon bij een andere telecom is aangemeld. Dit kanbv. gebeuren wanneer u naar het buitenland reist. De"roaming" is afhankelijk van uw telecomaanbieder.Voor meer informatie neemt u contact op met uwtelecomaanbieder.23
 • Page 26

  DETELEFOON GEBRUIKENDe telefoon gebruikenAlgemene informatie over het gebruik van detelefoonHet gebruiken en programmeren van de mobiele telefoonGebruik de pijltoetsen / om in menu's en lijsten (bv.gebeurt via menu's.in het telefoonboek) naar boven en onderen te bladeren(te scrollen).Druk op Terug om naar de vorige stap te gaan.Druk op OK / Select om naar de volgende stap te gaan.Bij het invoeren van tekst (bv. in het telefoonboek of ineen sms) schakelt u met de toets # tussen grote en kleine letters of cijfers (grote letters: ABC/NL, kleine letters:abc/nl; cijfers: 123, zie ook Voorkeursmethode voorinvoer, pagina 57). Met de sterretjes-knop kunt u eentabel met speciale tekens openen.- Om een tekst in te voeren, drukt u op die knoppen waarop de gewenste letters staan. Als u de eerste letter vandeze groep wilt schrijven, drukt u eenmaal op de knop,24
 • Page 27

  DETELEFOON GEBRUIKENvoor de tweede letter drukt u tweemaal op de knop etc.Om twee letters op dezelfde knop in te voeren, drukt ueerst zo vaak op de knop als nodig is om de eerste letterin te voeren, vervolgens wacht u ongeveer 2 secondenGebruik de pijltoetsen // / om de cursor te beween dan voert u de tweede letter in.gen en Wissen om tekens te wissen.Belangrijke opmerking: Wanneer de achtergrondverlichting van de display uitgeschakeld is, kunt u op omhet even welke toets drukken om de verlichtingopnieuw in te schakelen. Als u een tweede maal opdezelfde toets drukt, wordt de specifieke functie uitgevoerd.Mobiele telefoon in-/uitschakelenUitschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt. Na enkeleseconden wordt de telefoon uitgeschakeld (donkere display).Inschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt tot de achtergrondverlichting van de display is ingeschakeld. Voer dePIN-code van uw SIM-kaart in en druk op OK. U dient de25
 • Page 28

  DETELEFOON GEBRUIKENPIN-code niet in te voeren wanneer deze is gedeactiveerd opuw SIM-kaart (zie ook pagina 59 "SIM-blokkering"; niet bijalle telecomaanbieders beschikbaar).Telefoonnummers kiezen/Gesprek voerenDe telefoon moet in ruststand staan (SIM-kaart ingesto-Voer het telefoonnummer in, met inbegrip van het land-ken en toestel ingeschakeld).en regionummer. Om een + in te voeren voor een land-nummer, drukt u tweemaal snel na elkaar op de toets .Druk op de groene beltoets om het nummer te kiezen.Om de verbinding te beindigen, drukt u op de rodeoplegtoets.Nummer kiezen met geheugentoetsenDruk langere tijd (ca. 3 sec) op de vooraf geprogrammeerde cijfertoets . Het opgeslagen telefoonnummerwordt nu gekozen. Om de geheugentoetsen te programmeren, zie "Een contact uit het telefoonboek opslaan ineen geheugentoets", pagina 34.26
 • Page 29

  DETELEFOON GEBRUIKENNummer kiezen met snelkiestoetsenDruk kort op de vooraf geprogrammeerde snelkiestoets.Het opgeslagen telefoonnummer wordt nu gekozen. Voorhet programmeren van de snelkiestoetsen, zie "Een contact uit het telefoonboek opslaan in een snelkiestoets",pagina 35.Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummerkiezen uit de gesprekkenlijstDruk in ruststand op de groene beltoets. Nu verschijntafgewezen gesprekken. Selecteer met de pijltoetsen /een lijst met de laatste buitengaande, binnenkomende eneen van de gesprekken.Druk op de groene beltoets om het geselecteerde nummer te bellen.Een oproep aannemenWanneer uw telefoon rinkelt, drukt u op de groene beltoets.Druk op de rode oplegtoets om de oproep af te wij-27
 • Page 30

  DETELEFOON GEBRUIKENzen. De oproeper hoort dan een bezettoon (afhankelijkvan de telecomaanbieder).Met de rechter softkey kunt u de beltoon uitschakelen(Stil). Daarna kunt u met de rechter softkey deoproep afwijzen (Verwe.).Met de linker softkey of met de groene opneemtoetskunt u het gesprek beantwoorden.Het volume instellenTijdens een gesprek kunt u met de toetsen + / - op derechterkant van het toestel het volume instellen. Deinstelling wordt opgeslagen.Handenvrij bellenDruk tijdens een gesprek op H-vrij. Het gesprek is dan viade luidspreker te horen.Om de luidspreker uit te schakelen drukt u op H-in d.. Deluidspreker wordt nu uitgeschakeld.28
 • Page 31

  DETELEFOON GEBRUIKENOpties tijdens het gesprekMet de linker softkey kunt u de volgende opties selecteren:-In de wacht zetten -> De oproep wordt in wachtstand gezet. Om het gesprek te activeren, drukt uop Opties/Ophalen-Einde van enkel gesprek -> Beindigt het gesprek(zoals oplegtoets).-Telefoonboek -> Opent het telefoonboek.-Gesprekgeschiedenis -> Opent de gespreklijst.-Berichten -> Opent het sms-menu.-Dempen -> Schakelt de microfoon uit. Om demicrofoon terug in te schakelen, drukt u opnieuwop Opties en selecteert u Niet dempen.29
 • Page 32

  DETELEFOON GEBRUIKENEen conferentiegesprek voerenEen "conferentiegesprek" is een optie van uw telecomnetwerk, waarbij meerdere deelnemers tegelijkertijd metelkaar kunnen telefoneren (afhankelijk van de telecomaanbieder).Bel de eerste deelnemer.Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in en druk op de groene telefoonknopofdruk op Opties -> Telefoonboek of Gesprekgeschiedenis, om een nummer te zoeken. Druk op Opties enselecteer Oproepen - Selecte...Wanneer de tweede deelnemer zich meldt, drukt u opOpties en selecteert u Conferentie - Selecte..., om allepartijen samen te schakelen. Met Opties -> Verwisselen kunt u tussen de beide gesprekspartners schakelen.30
 • Page 33

  MENU "TELEFOONBOEK"Menu "Telefoonboek"U kunt (max. 100) namen en telefoonnummers opslaan inhet interne telefoonboek en op de SIM-kaart.Het telefoonboek openenDruk in de ruststand op NamenofwelTijdens een gesprek drukt u op Opties en selecteer vervolgens Telefoonboek.Bezette geheugenplaatsen testenOm vast te stellen hoeveel namen en telefoonnummersopgeslagen zijn, drukt u op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen -> Geheugentoestand. Nu verschijntinformatie over de nog beschikbare plaatsen in de mobiele telefoon en op de SIM-kaart.31
 • Page 34

  MENU "TELEFOONBOEK"Een nieuw contact opslagen in het telefoonboekDruk op Namen en selecteer met -> Contact toevoegen.Druk op Opties en selecteer Selecteren.Afhankelijk van de ingestelde optie (Telefoonboek-instellingen -> Aanbevolen opslag) wordt het nieuwe contactopgeslagen op uw telefoon of op uw SIM-kaart.Selecteer het invoerveld onder Naam en druk op Opties > Bewerken. Voer een naam in en druk op Opties ->Gereed.Selecteer het invoerveld onder Nummer en druk opOpties -> Bewerken. Voer het telefoonnummer in en drukop Opties -> Gereed.32Om af te sluiten drukt u op Opties -> Opslaan.
 • Page 35

  MENU "TELEFOONBOEK"Een nummer bellen vanuit het telefoonboekDruk op Namen om het telefoonboek te openen.Selecteer met de navigatietoetsen / een contact, ofvoer de eerste letter van een naam in.Druk op de groene beltoets om het nummer te bellen.Een contact in het telefoonboek wijzigenDruk op Namen om het telefoonboek te openen.Selecteer het contact, druk op Opties en selecteerBewerken.Voer de gewenste wijzigingen door.Druk op Opties en selecteer Opslaan.Een contact in het telefoonboek wissenDruk op Namen om het telefoonboek te openen.Selecteer een contact, druk op Opties en selecteer Verwijderen. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.33
 • Page 36

  MENU "TELEFOONBOEK"Alle contacten uit het telefoonboek wissenDruk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen-> Alle contacten verwijderen. Selecteer of u een contact in het telefoontoestel of op de SIM-kaart wilt wissen, en bevestig uw keuze.Alle contacten kopiren/verplaatsenDruk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen-> Contacten kopiren/Contacten verplaatsen. Selecteer of u contacten van op de SIM-kaart wilt kopiren/verplaatsen naar de telefoon of contacten van op detelefoon wilt kopiren/verplaatsen naar de SIM-kaart,en bevestig uw keuze.Een contact uit het telefoonboek opslagen op eengeheugentoetsDruk op Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen-> Snelkiezen.34Controleer eerst of de snelkiesfunctie is ingeschakeld.
 • Page 37

  MENU "TELEFOONBOEK"Tip: Als onder Toestand de optie "Uit" staat, drukt uOK, selecteer Aan en druk OK.Selecteer Nummer instellen.Selecteer een toets uit de lijst (29) en druk op Bewerken.Markeer een contact en druk op OK. .Een contact uit het telefoonboek opslagen opeen snelkiestoetsDruk op Menu -> Instellingen -> Sneltoetsen -> OKSelecteer een snelkiestoets (M1, M2, M3) en druk opOK.Bewerken) en druk op .Wijzig indien nodig de naam van de toets (Opties ->Druk op Opties -> Toevoegen uit telefoonboek -> OK,selecteer een contact en druk op OK.ofwel35
 • Page 38

  MENU "TELEFOONBOEK"Druk op Opties -> Nummer bewerken -> OK, voer eentelefoonnummer in en druk op OK.Opmerking: Om een contact te wijzigen of te wissen,drukt u op Opties -> Bewerken of Verwijderen.Overige optiesAls u het telefoonboek hebt geopende en een contacthebt geselecteerd, drukt u op Opties om een van de volgende opties te selecteren:Bekijken: Een contact wordt weergegeven.Bericht verzenden: Om een sms naar dit nummer teverzenden.Oproepen: De nummers bellen.Bewerken: U kunt de gegevens van een contact wijzigen.36Verwijderen: Om een contact te wissen.
 • Page 39

  MENU "TELEFOONBOEK"Kopiren: U kunt een contact in de telefoon of op deToevoegen aan zwarte lijst: Om het contact toe te voe-SIM-kaart kopiren.gen aan de lijst van geblokkeerde contacten.TelefoonboekinstellingenAanbevolen opslag: Selecteer waar de nieuwe namenmoeten worden opgeslagen (SIM-kaart, telefoon).Snelkiezen: De functie inschakelen en de snelkiestoetsen bewerken.Extra nummers: Mogelijkheid om een telefoonnummer voor een vaste lijn in te voeren.Telefoonnummer voorlezen: Het telefoonnummervan het contact wordt voorgelezen.Geheugentoestand: Toont het aantal contacten op deSIM-kaart en op de telefoon.Contacten kopiren: U kunt alle contacten vanuit deSIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd kopiren.37
 • Page 40

  MENU "TELEFOONBOEK"Contacten verplaatsen: U kunt alle contacten vanuitde SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd verplaatsen.38Alle contacten verwijderen: Alle contacten wissen.
 • Page 41

  MENU BERICHTENMenu BerichtenU kunt tekstberichten (SMS: Short Message Service) verzenden en ontvangen. Ongelezen tekstberichten wordenin de inbox opgeslagen. Wanneer u een nieuw tekstbericht hebt ontvangen, verschijnt een bericht daarover inde display.Als het geheugen vol is, ontvangt u daarover een waarschuwing. Om nieuwe tekstberichten te kunnen ontvangen, moeten alle tekstberichten worden gewist.Menu BerichtenNadat u op Menu -> Berichten hebt gedrukt, hebt u devolgende mogelijkheden:Bericht schrijven: Een nieuwe sms schrijven.Postvak in: Opent de lijst van ontvangen tekstberichten.Concepten: Opent de lijst met ontwerpen.Postvak uit: Opent de lijst van tekstberichten die nogmoeten worden verzonden.39
 • Page 42

  MENU BERICHTENVerzonden berichten: Opent de lijst van de verzondentekstberichten.SMS-instellingen: Hier kunt u diverse instellingen voortekstberichten aanpassen.SMS-centralenummer/Voiceboxnummer controleren/wijzigenHet telefoonnummer van de SMS-centrale is nodig voor hetverzenden en ontvangen van sms-berichten. Het telefoonnummer is op de SIM-kaart opgeslagen. In bepaalde gevallen is het nodig dit nummer te testen of ook te wijzigen.Druk op Menu, selecteer Berichten -> SMS-instellingen -> SIM.U hebt de volgende opties.-SMSC-adres: (telefoonnummer van de sms-centralevan uw telefoonaanbieder. Raadpleeg uw telefoonaanbieder bij vragen hierover).Verwijder indien nodig met Wissen het weergege-40
 • Page 43

  MENU BERICHTENven telefoonnummer, en voer met de cijfertoetsenhet nieuwe nummer in en druk op OK.-Afleveringsverslag: U kunt een bevestigingsberichtvoor verzonden sms'jes aanvragen (afhankelijk vande telefoonaanbieder).-Antwoordpad: Laat deze instelling bij de M6700 opUit staan.-Voicemailserver: U kunt het telefoonnummer van uwvoicemail wijzigen. Raadpleeg uw telefoonaanbieder bij vragen hierover.Een tekstbericht schrijven en verzendenDruk op Menu, selecteer Berichten -> Bericht schrijvenSchrijf uw tekstbericht met behulp van de cijfertoetsen.Meer details over het invoeren van tekst vindt u in hoofdstuk "Algemene informatie over het gebruik van de telefoon", pagina 24.41
 • Page 44

  MENU BERICHTENWanneer u de tekst hebt ingevoerd, drukt u op Opties enSelecteer Geef nummer op, druk op OK, voer het tele-selecteer vervolgens Verzenden naar.foonnummer van de ontvanger in, met inbegrip van hetland- of regionummer, en druk op OK.Het ingevoerde nummer wordt weergegeven.Druk op Opties en selecteer Verzenden.ofwelSelecteer Van telefoonboek toevoegen en druk op OK.Selecteer een contact en druk op OK.Het geselecteerde contact wordt weergegeven.Druk op Opties en selecteer Verzenden.Tip: Als u in plaats van Verzenden de optie Opslaan selecteert, wordt het sms-bericht opgeslagen inde map Concepten voor latere bewerking.42
 • Page 45

  MENU BERICHTENTekstbericht lezen, wissen en overige optiesDruk op Menu, selecteer Berichten -> Postvan in en drukop OK.Selecteer een binnengekomen bericht.Druk op Opties -> Bekijken om het bericht te lezen.Druk op Opties. U hebt de volgende mogelijkheden:-Antwoorden: U kunt direct een antwoord schrijvennaar het telefoonnummer van de afzender.-Verzender opbellen: U kunt de afzender opbellen.Doorsturen: U kunt het bericht doorsturen naar eenander telefoonnummer.-Verwijderen: U kunt het tekstbericht wissen.-Geavanceerd-Nummer gebruiken: U kunt het telefoonnummervan de afzender bellen, in het telefoonboekopslaan of een tekstbericht zenden.-USSD gebruiken: Als het sms-bericht een USSDcode (Unstructured Supplementary Service Data:43
 • Page 46

  MENU BERICHTENservice- en beheercommandos in het GSM-netwerk) bevat, kunt u deze gebruiken.SMS-instellingenDruk op Menu, selecteer Berichten -> SMS-instellingenU hebt de volgende opties.-SIM: (zie SMS-centralenummer/Voiceboxnummercontroleren/wijzigen).-Verzonden b...: Selecteer of verzonden sms-berichtenmoeten worden opgeslagen.44
 • Page 47

  MENU OPROEPCENTRUMMenu OproepcentrumWanneer u een nieuwe oproep hebt ontvangen, verschijnteen bericht daarover in de display.Druk op Terug om de weergave te wissen. Er verschijnteen symbool in de display om de nieuwe oproep weerte geven. Deze oproep is bovendien als "normaal" tezien in de lijst Gemiste gesprekken.Druk op Bekijken om het telefoonnummer/de naamvan de beller te zien.Druk op Opties. De overige opties zijn hieronderbeschreven onder "Gesprekkenlijst bekijken".Gesprekkenlijst bekijkenDruk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gesprekgeschiedenis.Selecteer of u de lijst Gemiste gesprekken, Uitgaandegesprekken of Inkomende gesprekken wilt openen.Selecteer een gesprek, druk op Opties en maak uwkeuze uit de volgende opties:45
 • Page 48

  MENU OPROEPCENTRUM-Bekijken: De details worden weergegeven.-Oproepen: De nummers bellen.-Bericht verzenden: Om een sms naar dit nummer teverzenden.-Opslaan in telefoonboek: Het contact wordt opgeslagen in het telefoonboek (deze optie wordt enkel weergegeven wanneer dit telefoonnummer nog niet isopgeslagen).-Aan zwarte lijst toevoegen: Om het contact toe te-Verwijderen: Om het contact te wissen.voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.Gesprekkenlijst wissenDruk op Menu, selecteer Oproepcentrum -> Gesprekgeschiedenis.Selecteer Verslag wissen.Selecteer of u de lijst Uitgaande gesprekken, Gemistegesprekken, Inkomende gesprekken of Alle gesprek-46
 • Page 49

  MENU OPROEPCENTRUMken wissen wilt, en druk op OK. Bevestig het bevestigingsbericht met Ja.OproepinstellingenAls u op Menu -> Oproepcentrum -> Oproepinstellingen drukt, hebt u de volgende opties:Gesprek in den wacht: Om de gewenste actie bijeen tweede oproep tijdens een gesprek in te stellen.-Activeren: Het tweede gesprek wordt aangeduidmet een waarschuwingstoon in de hoorn.-Inactiveren: De tweede beller hoort een bezettoon.-Opvraagtoestand: Informatie over de huidigeinstelling.Gesprek doorverbinden: Om het doorverbinden vangesprekken in te stellen.-Alle sprakverbindingen: U kunt de functie omeen oproep door te verbinden Activeren (selecteer Naar nieuw nummer en voer vervolgens het47
 • Page 50

  MENU OPROEPCENTRUMdoeltelefoonnummer in of selecteer Naar voicemail wanneer de oproepen moeten wordendoorverbonden naar uw mailbox), Inactiveren ofu kunt met de optie Opvraagtoestand de huidigeinstelling opvragen.-Indien onbereikbaar: Doorverbinding van oproepen als uw mobiele telefoon buiten bereik is (uitgeschakeld of "geen netwerk"). Instellingsopties,zie Alle sprakverbindingen.-Indien geen antwoord: Doorverbinding vanoproepen als u een oproep niet aanneemt.Instellingsopties, zie Alle sprakverbindingen.-Indien bezet: Doorverbinding van oproepen alsuw mobiele telefoon bezet is. Instellingsopties,zie Alle sprakverbindingen.-Alle gegevensverbindingen: Doorverbinding vanalle tekstberichten. Instellingsopties, zie Allesprakverbindingen.48
 • Page 51

  MENU OPROEPCENTRUM-Alle doorverbindingen annuleren: Alle doorverbindingen uitschakelen.Gesprek blokkeren: Om inkomende en uitgaandeoproepen te blokkeren. Het wachtwoord hiertoedient u aan te vragen bij uw telecomaanbieder. Ukunt dit wijzigen in een persoonlijk wachtwoord (->Wachtwoord om blokkade te veranderen).-Uitgaande gesprekken: Als u Alle telefoongesprekken blokkeert, kunt u geen oproep meermaken. Als u Internationale telefoongesprekkenblokkeert, kunnen geen oproepen naar buitenlandse netwerken worden gemaakt. Als u Internationale telefoongesprekken behalve kiest,kunnen enkel nog oproepen vanuit het netwerkvan uw telecomaanbieder (van wie u de SIMkaart hebt) worden uitgevoerd.-Inkomende gesprekken: Als u de optie Alle telefoongesprekken activeert, worden geen inko-49
 • Page 52

  MENU OPROEPCENTRUMmende oproepen meer weergegeven - u bentniet meer bereikbaar. De instelling Telefoongesprekken tijdens roaming blokkeert alle inkomende oproepen wanneer u zich buiten het netwerk van uw thuisland bevindt (bv. tijdens eenvakantie in het buitenland).-Alles annuleren: Alle blokkeringen verwijderen.-Wachtwoord om blokkade te veranderen: Omhet wachtwoord voor het in-/uitschakelen van deoproepblokkering te wijzigen. Het wachtwoordhiertoe dient u aan te vragen bij uw telecomaanbieder.Geavanceerde instellingen:-Zwarte lijst: U kunt een lijst met telefoonnummers invoeren die zullen worden geblokkeerd.Als u deze optie hebt ingeschakeld, worden alleoproepen vanuit dit telefoonnummer niet meerweergegeven.50
 • Page 53

  MENU OPROEPCENTRUM-Automatisch opnieuw kiezen: Als deze functie isingeschakeld, worden telefoonnummers die deeerste maal "bezet" waren, automatisch opnieuwgekozen (met een interval van 5 minuten, max. 5pogingen).-Herinneren aan gespreksduur: U kunt instellenof u tijdens een gesprek na een bepaalde tijdeen waarschuwingstoon hoort om u op de duurvan het gesprek te wijzen. Bij Enkel kunt u eentijdsduur tot max. 3000 sec (= 50 min) instellen,bij Periodiek een tijdsduur tussen 30 en 60seconden.-Antwoordstand: Als u de optie Antwoord bedekken selecteert, kunt u een oproep beantwoordendoor de telefoon open te klappen. Wanneer deoptie Willekeurige toets geactiveerd is, kunt ubinnenkomende oproepen beantwoorden metbehulp van om het even welke toets (behalve de51
 • Page 54

  MENU OPROEPCENTRUMrechter softkey en de rode oplegtoets). Als u deoptie Automatisch beantwoorden in headsetmodus hebt geactiveerd, dan wordt een oproepautomatische beantwoord wanneer u een headsethebt aangesloten. Als geen optie gekozen is, dankunt u een oproep alleen beantwoorden metbehulp van de groene telefoontoets.52
 • Page 55

  MENU INSTELLINGENMenu InstellingenTooninstellingenU kunt meerdere profielen (speciale instellingen naargelang gebruiker of omgeving) opslaan, die u wanneernodig snel kunt activeren.Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Profielen endruk op OK.Selecteer een van de profielen en druk op Opties.U hebt de volgende mogelijkheden:-Activeren: Het profiel en de verwante instellingenwordt geactiveerd.-Naar wens instellen: Pas de instellingen van hetgeselecteerde profiel aan (Stil kan niet wordenbewerkt).-Meldingstype: Selecteer of een oproep moetworden gemeld door Bellen, Alleen trillen, Toonen trillen of eerst Trillen daarna bellen.53
 • Page 56

  MENU INSTELLINGEN-Beltype: U kunt kiezen tussen Eenmaal piepen en Herhalen.-Beltoon - Selectie van de beltoon.-Beltoonvolume - Selectie van het volume bijeen oproep.-Bericht - Toon bij ontvangst van een bericht.-Berichtvolume - Volume voor het ontvangenvan een bericht.-Toetsenbord - Stel de toon voor het kiezen vaneen nummer in: een Klik, een Toon, de weergave van het cijfer met een Toon menselijke stemof Stil.-Geluidssterkte van toetstoon - Volume van hettoetsgeluid.-Inschakelen - Selectie van de toon voor hetinschakelen van de mobiele telefoon.-Uitschakelen - Selectie van de toon voor hetuitschakelen van de mobiele telefoon.54
 • Page 57

  MENU INSTELLINGEN-Deksel open - Toon bij het openklappen van detelefoon.-Deksel dicht - Toon bij het dichtklappen van detelefoon.-Systeemmelding - Toon bij een systeembericht.De gewijzigde instellingen worden pas van krachtwanneer u na de wijzigingen opnieuw op Opties enOpslaan drukt.SnelkiestoetsenU kunt in de snelkiestoetsen M1, M2 en M3 uw meestgebruikte telefoonnummers opslaan.Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Sneltoetsen endruk op OK.Selecteer een snelkiestoets en druk op OK.Druk op Opties - Bewerken, wijzig indien gewenst denaam (max. 9 tekens) en druk vervolgens Opties Gereed.55
 • Page 58

  MENU INSTELLINGENGa naar het invoerveld voor nummers en druk opOpties - Toevoegen uit telefoonboek, selecteer de contactpersoon in het telefoonboek of selecteer Nummerbewerken en voer het nummer handmatig in.KlankinstellingStel de gewenste klank voor uw hoorn/luidspreker in.Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Toonregelingen druk op OK.Selecteer Normale frequentie, Lage frequentie ofHoogfrequentie en druk op OK.TelefooninstellingenDruk op Menu, selecteer Instellingen -> Telefooninstel-U hebt de volgende mogelijkheden:lingen en druk op OK.-Tijd en datum: In dit menu kunt u de tijd en datumen ook het formaat instellen (tijd: 24/12u; datum:DD MM JJJJ / MM DD JJJJ / JJJJ MM DD).56
 • Page 59

  MENU INSTELLINGEN-Taal: Stel de weergave taal in.-Voorkeursmethode voor invoer: Stel in welke instelling u wilt gebruiken voor het invoeren van tekst(invoer in het telefoonboek/tekstberichten). Belangrijke opmerking: om een umlaut in uw taal in tevoeren, drukt u op nl voor kleine letters en NL voorhoofdletters.-Weergave-Datum en tijd tonen: Selecteer of in het beginscherm de datum en tijd al dan niet moeten wor-Toegekende toets: U kunt de navigatietoetsen //den weergegeven.-/ snelkoppelen aan diverse menupunten. Wan-neer u dan in ruststand op deze toets drukt, wordtonmiddellijk het desbetreffende menupunt geopend.Selecteer een toets (Omhoog, Omlaag, Links ofRechts), druk op Bewerken en selecteer een57
 • Page 60

  MENU INSTELLINGENfunctie uit de lijst. Om dit op te slaan, drukt u opOK.-Vluchtstand: In- en uitschakelen van vluchtmodus.-Diverse instellingen-LCD-verlichting: Stel de gewenste helderheid ende verlichtingstijd van de display in.-LED: Ongelezen SMS/gemiste oproepen: Stel inof het indicatielampje voor oproepen en nieuwetekstberichten altijd ingeschakeld (Aan), tussen20.00 uur en 08.00 uur uitgeschakeld (Nachtmodus) of volledig uitgeschakeld (Uit) moet zijn.-LED: Batterij opladen: Stel in of het indicatielampje voor de laadvoortgang altijd ingeschakeld(Aan), tussen 20.00 uur en 08.00 uur uitgeschakeld(Nachtmodus) of volledig uitgeschakeld (Uit)moet zijn.58
 • Page 61

  MENU INSTELLINGENNetwerkinstellingenDruk op Menu, selecteer Instellingen -> Netwerkinstellingen en druk op OK.U hebt de volgende mogelijkheden:-Netwerkselectie: Selecteer of u het netwerk automatisch of handmatig wilt kiezen. Bij de instellingAutomatisch probeert de telefoon verbinding temaken met het netwerk van de telecomaanbiedervan wie uw SIM-kaart is.VeiligheidsinstellingenDruk op Menu, selecteer Instellingen -> Veiligheidsinstellingen.U hebt de volgende mogelijkheden:-SIM-beveiliging-PIN-vergrendeling: U kunt het opvragen van dePIN-code van de SIM-kaart bij het inschakelenvan de telefoon activeren of deactiveren. Bij59
 • Page 62

  MENU INSTELLINGENsommige SIM-kaarten is dit niet mogelijk.-PIN veranderen: U kunt de PIN van de SIM-kaartwijzigen.-PIN2 veranderen: U kunt de PIN van SIM2 wijzigen.-Autom. vergrendelen: Als de automatische toetsenvergrendeling is ingeschakeld, worden de toetsenna een instelbare tijd (5 s, 30 s, 1 min, 5 min.) automatisch vergrendeld.-Beveiliging telefoon:-Telefoon blokkeren: U kunt de telefoon blokkeren.Voer daartoe een wachtwoord in (fabrieksmatigingesteld op 0000).-Wachtwoord veranderen: U kunt het wachtwoordwijzigen (fabrieksmatig ingesteld op 0000).60
 • Page 63

  MENU INSTELLINGENBluetoothDruk op Menu, selecteer Instellingen -> Bluetooth endruk op OK.U hebt de volgende mogelijkheden:-Voeding: De Bluetooth-functie in-/uitschakelen-Zichtbaarheid: Stel in of uw telefoon bij ingeschakelde Bluetooth-functie al dan niet zichtbaar is voorandere Bluetooth-apparaten.-Mijn apparaat: Voor het maken van een verbindingmet een toestel met audioprofiel (bv. headset ofvoorziening voor handenvrij bellen).Eerst moet de optie Audioapparaat opvragen enhet Paren met het desbetreffende toesel zijn uitgevoerd. Nadat u het toestel en Opties hebt geselecteerd, hebt u de volgende mogelijkheden:-Verbinden (met het gekoppelde toestel)-Naam van koppeling wijzigen61
 • Page 64

  MENU INSTELLINGEN--Dit toestel wissen-Alle toestellen wissenApparaatnaam veranderen: Weergave van de eigenBluetooth-naam met optie tot wijziging.62
 • Page 65

  MENU INSTELLINGENFabrieksinstellingen herstellenU kunt de telefoon terugschakelen naar de fabrieksinstellingen.Druk op Menu, selecteer Instellingen -> Instellingenherstellen en druk op OK.Voer de pincode van uw telefoon in (standaard 1122)en druk op OK.Selecteer het antwoord Ja op de veiligheidsvraag.63
 • Page 66

  MENU SOSMenu SOSDeze telefoon is uitgerust met een noodoproepfunctie. Ukunt tot 5 persoonlijke, automatisch gebelde telefoonnummers of een telefoonnummer van een alarmcentraleinvoeren.Nummer voor noodoproep selecterenDruk op Menu, selecteer SOS -> SOS-instelling en drukop OK.Selecteer Set 5 nummers wanneer de noodoproepnaar 5 opgeslagen telefoonnummers (zie onder) moeten gaan of selecteer Stel bell centum wanneer denoodoproep naar een alarmcentrale moet gaan. Als uUit selecteert, wordt de noodoproepfunctie gedeactiveerd.Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoerenDruk op Menu, selecteer SOS en druk op OK.Selecteer Stel SOS-nummers, markeer een van de 5beschikbare geheugenplaatsen en druk op Bewer...64
 • Page 67

  MENU SOSSelecteer Van telefoonboek toevoegen om de telefoonnummers uit het telefoonboek over te nemen, ofselecteer Geef nummer op om het telefoonnummerdirect in te voeren.ofwelSelecteer Bell centraal nummer en voer het gewenstetelefoonnummer in.Opmerking: Het is niet toegestaan het telefoonnummer van een openbare dienst zoals de politie,brandweer of ambulance in te voeren. U dient een"priv" noodnummer te gebruiken.Bericht voor noodoproep selecterenDruk op Menu, selecteer SOS -> Stel uitgaande stemMSG.Selecteer Standaard, wanneer een standaard gesprokenbericht moet worden verzonden.ofwel65
 • Page 68

  MENU SOSSelecteer Door gebruiker gedefinieerd wanneer een dooruzelf ingesproken bericht moet worden verzonden. Omdeze instelling te kunnen gebruiken, moet u vooraf eengesproken bericht opnemen (zie onder).Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemenDruk op Menu, selecteer SOS -> Stel uitgaande stemMSG.Selecteer Door gebruiker gedefinieerd en druk op OK.U hebt de volgende mogelijkheden:-Selecteren: In geval van een noodoproep wordt hetpersoonlijke noodbericht verstuurd (alleen mogelijkwanneer een persoonlijk noodbericht is opgenomen).-Record: Spreek een persoonlijk noodbericht in metbehulp van de microfoon. Druk op Stoppen op deopname te stoppen en op te slagen.-Afspelen: Afspelen van persoonlijk noodbericht.-Verwijderen: Uw persoonlijke noodbericht wordtgewist.66
 • Page 69

  MENU SOSVerloop van een noodoproepSchuif de noodoproepschakelaar op de achterkant van hettoestel in de bovenste stand. Zodra de automatische noodoproep begint, hoort u enkele seconden lang een 'sirene'toon.Bij het instellen van "enkelvoudige noodnummers":Het eerste telefoonnummer wordt gebeld.Wanneer het eerste noodnummer niet antwoordt, wordthet tweede noodnummer gebeld etc. Alle noodnummers(max. 5) worden na elkaar gebeld. Als u slechts nnoodnummer hebt ingevoerd, wordt dit nummer steedsherhaald. Deze cyclus wordt zo lang herhaald, tot de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. De cyclus stoptzodra iemand de oproep beantwoordt. Het noodberichtwordt dan afgespeeld. Als de gebelde persoon tijdens ofminstens 10 seconden na het einde van uw noodberichtop de toets "0" van zijn telefoon drukt, wordt op uw tele-67
 • Page 70

  MENU SOSfoon de luidspreker geactiveerd en kunt u persoonlijkmet de gebelde persoon spreken. Opgelet: Vermeld in uw noodbericht uitdrukkelijk datde gebelde persoon op de knop "0" moet drukkenom met u te kunnen spreken. Als dat niet gebeurt,wordt de oproepcyclus voortgezet. Hiermee wordtvoorkomen dat de oproepcyclus wordt stopgezet bv.wanneer een antwoordapparaat de noodoproepbeantwoordt. De oproepcyclus wordt na het beindigen van eenbeantwoorde noodoproep voortgezet tot u de cyclusstopzet (de noodoproepschakelaar terug naar onderen schuiven).Noodoproepcyclus stopzettenSchuif de noodoproepschakelaar terug in de onderste positie.68
 • Page 71

  MENU HULPMIDDELENMenu HulpmiddelenKalenderDe kalender kan worden ingesteld tussen januari 1970 totdecember 2030. Met Opties bereikt u diverse functies zoalsNaar datum springenGa naar vandaagGa naar weekweergave/maandweergaveWekkerU kunt 5 verschillende wekkertijden instellen, die eenmaal, elke dag of op bepaalde dagen worden geactiveerd.Selecteer een optie en druk op Bewer...Schakel onder Status de wekker Aan of Uit.(Opties -> Selecteren).Voer de tijd in.Selecteer of de wekker Een keer, Elke dag of opbepaalde Dagen moet worden geactiveerd (Opties Aan/Uit, om af te sluiten: Opties - Gereed).69
 • Page 72

  MENU HULPMIDDELENKies een wekkertoon.Stel onder Meldingstype het wekkertype in (Bellen /Alleen trillen / Toon en trillen).Druk ten slotte op Opties -> Opslaan.U kunt de toon van de wekker stoppen met Stoppen.RekenmachineMet de ingebouwde rekenmachine kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.Voer het eerste cijfer van uw berekening in. Eenkomma kunt u invoeren met het hekje.Druk op de navigatietoetsen // / om het wiskundige symbool te selecteren (+ - x ).Voer nu het volgende nummer in.Druk op de knop in het midden van de navigatietoetsom de berekening uit te voeren.70
 • Page 73

  MENU DIENSTENMenu DienstenDe in dit menu weergegeven opties zijn afhankelijk van uwtelecomaanbieder. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw telecomaanbieder.71
 • Page 74

  BIJLAGEBijlageTechnische gegevensDual-bandOverige functiesBatterijMaximaalhoornvolumeBeltijdStandby-tijdAfmetingenUSB-aansluitingHeadset-aansluitingSAR-waarden72GSM 900 / DCS 1800Zaklamp,NoodoproepfunctieLi-Ionen, 3.7V, 900 mAh+24dB (vervorming < 5 %)ca. 7 uurtot 8 dagen101 x 51 x 21 mm (gesloten)185 x 51 x 12 mm (geopend)Micro-USB, EU-standaard3,5 mm (mini-jack),vierpolig, stereoGSM 900 MHz 0,444 W/kgDCS 1800 MHz 0,867 W/kg
 • Page 75

  BIJLAGEGarantieControleer eerst de volgende zaken als u problemen hebtmet uw telefoon. In geval van technische problemen kunt ucontact opnemen met onze service-hotline.Het telefoonnummer daarvan vind u op onze websitewww.amplicomms.comNeem voor garantie contact op met de leverancier van uwtelefoon. De garantieperiode bedraagt 2 jaar.Vragen en antwoordenVragenAntwoordenDe telefoon kan niet Er is geen accu geplaatst.worden ingeschakeld. De accu is niet opgeladen.Het display is bij inschake- Gebruik de PUK voor ontgrendeling van de telefoonling van de SIMkaart. Neemgeblokkeerd.contact op met uw netwerkaanbieder.73
 • Page 76

  BIJLAGEHet toetsenbord werktEen koud display werkt trager. Dithelemaal niet of slechts is normaal. Zoek een warmerezeer traag.plaats op.Geen verbinding metNeem contact op metnetwerk.uw netwerkaanbieder.Er wordt geen signaal-Geen netwerkverbinding. De tele-sterkte weergegeven.foon bevindt zich mogelijkerwijsop een plaats zondernetwerkverbinding. Ga naar eenplaats waar u wel netwerkverbinding hebt of neem contact op metuw netwerkaanbieder.Bij sommige functiesVeel functies kunnen pas wordenwordt op het displaygebruikt nadat de dienst aange-een melding weergegeven vraagd is. Neem voor naderedat de uitvoering/hetdetails contact op met uw netwerk-gebruik niet mogelijk is.aanbieder.74
 • Page 77

  BIJLAGEHet display is bevrorenNeem de accu voor 3 minutenof het toestel reageertuit het toestel en probeerop geen enkele toets.opnieuw.Op het display verschijntZorg ervoor dat de SIMkaart opde melding SIM plaatsen. de juiste manier geplaatst is.Neem indien nodig contact opmet uw netwerkaanbieder.De accu kan niet worden De accu is defect.opgeladen of is binnen Sluit de oplader op de juistede kortste tijd leeg.manier aan. Laad de telefoon 4 uur op.75
 • Page 78

  BIJLAGETips voor de omgang met de accuGebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accus,kabels en opladers omdat de accu anders beschadigdkan raken.Sluit de accu nooit kort.Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoeldekortsluiting van de accucontacten te voorkomen.Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.De accu kan honderden malen worden opgeladen en ont-Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar gedaaldladen; zijn levensduur is echter begrensd.is.Bedoeld gebruikDeze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen zijnniet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijnniet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval zelf openen probeer het niet zelf te repareren.76
 • Page 79

  BIJLAGEToepassingsgebiedGebruik de telefoon niet in verboden zones.Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medischeapparatuur (bijv. in ziekenhuizen).Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de nabij-Vraag vr gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan deheid van brandstoffen of chemicalin.luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon maggebruiken.VeiligheidsinstructiesVoorkom rook, stof, schokken, chemicalin, vocht, hitteen directe zonnestraling.De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog.Gebruik alleen originele accessoires en originele accus.Probeer nooit andere producten aan te sluiten.Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten,leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Probeer77
 • Page 80

  BIJLAGEnooit incompatibele producten aan te sluiten.Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technischedienst.Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen benvloeden.Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen.De SIMkaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig!Kleuters kunnen hem inslikken.De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven. Neemeerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uwoor.Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigenof rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen voorhandenvrij telefoneren en met houders die op de juistemanier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat door het78
 • Page 81

  BIJLAGEgebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van gemplanteerde pacemakers worden aangehouden om eventuele storingen te voorkomen. Draag een ingeschakeldetelefoon nooit in uw binnen of borstzak. Bij gesprekkenhoud u de telefoon aan het oor aan de tegengesteldekant van de pacemaker. De telefoon moet direct wordenuitgeschakeld als u nadelige effecten opmerkt of vermoedt.Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als ueen gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij uwarts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat informeren naar eventuele schade door apparaten voor mobieletelefonie.Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit alleenop de mobiele telefoon. Door diverse technische oorza-79
 • Page 82

  BIJLAGEken is het niet mogelijk om onder alle omstandighedeneen veilige verbinding te waarborgen.NetadapterDe bijgeleverde netadapter voldoet aande Ecodesigneisen van de EuropeseUnie (richtlijn 2005/32/EG). Dit betekentdat zowel gedurende het bedrijf als inrusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type duidelijk lager is.80
 • Page 83

  BIJLAGEGescheiden inzamelingAls u het apparaat wilt afdanken, brengt u hetnaar een inzamelingspunt (bijvoorbeeldKCAdepot). Volgens de wet op elektrische enelektronische apparaten zijn eigenaars van oudeapparaten verplicht om oude elektrische enelektronische apparaten naar een gescheidenafvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij hethuisvuil mag plaatsen!Gevaar voor de gezondheid en het milieu dooraccus en batterijen!Maak accus en batterijen nooit open. Voorkombeschadiging en inslikken en laat ze niet in hetmilieu terechtkomen. Ze kunnen giftige zwaremetalen bevatten die schadelijk zijn voor hetmilieu. U bent wettelijk verplicht om accus enbatterijen naar verkooppunten van deze produc-81
 • Page 84

  BIJLAGEten of naar officile inzamelingspunten te brengen,waar inzamelingsbakken klaar staan en kostelozeen veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accusen batterijen in geen geval in het huisvuil maggooien en dat ze via inzamelingspunten moetenworden afgevoerd.Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.Verklaring van overeenstemmingDit apparaat voldoet aan de eisen van de EUrichtlijn:Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raadvan 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur en de wederzijdse erkenning vanhun conformiteit. De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CEmerk op hetapparaat.82
 • Page 85

  BIJLAGEEen volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze websitewww.amplicomms.comApparaat reinigenReinigen Sie die Gehuseoberflchen mit einem weichenund fusselfreien Tuch.GarantieAMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorgvuldiggekozen materialen en geavanceerde technologien waarborgen voor een storingvrije werking en lange levensduur.De garantie dekt geen schade die het gevolg is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantiegeldt niet voor de accus of accupacks die in de productenworden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden,gerekend vanaf de datum van aankoop.Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het83
 • Page 86

  BIJLAGEgevolg zijn van materiaal of fabricagefouten, kosteloos verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen doorde koper of derden.Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerdopbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenalsschade door overmacht of overige externe invloeden nietonder de garantie. Wij behouden ons het recht voor om bijreclamaties de defecte onderdelen te repareren of te vervangen dan wel het complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten worden ons eigendom.Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet ofgrove nalatigheid van de fabrikant. Als het AMPLICOMMSapparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont,breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee.De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens84
 • Page 87

  BIJLAGEde hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar naaankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.85
 • Page 88

  KENWOORDENLIJSTKenwoordenlijstAAntwoordstand . . . . . . . 51Apparaat reinigen . . . . . 83Autom. vergrendelen . . 60Automatisch opnieuwkiezen. . . . . . . . . . . . . . . . 51BBatterij insteken . . . . . . . . 8Batterij opladen . . . . . . . 10Batterijstand . . . . . . . . . . 11Bedoeld gebruik. . . . . . . 76Bellen. . . . . . . . . . . . . . . . 13Beltoon . . . . . . . . . . . . . . 54Bericht voornoodoproep . . . . . . . . . . 65Berichten. . . . . . . . . . . . . 3986Bijzondere toetsfuncties 18Bluetooth . . . . . . . . . . . . 61CConferentiegesprek . . . . 30DDatum en tijd . . . . . . . . . 12Datum en tijd tonen. . . . 57EEen gesprek beindigen 13Een oproep afwijzen . . . 13Een oproepbeantwoorden . . . . . . . . 13FFabrieksinstellingenherstellen . . . . . . . . . . . . 63
 • Page 89

  KENWOORDENLIJSTGGarantie . . . . . . . . . . 73, 83Gebruik van de telefoon 24Geheugentoetsen . . 26, 34Gescheiden inzameling. 81Gesprek blokkeren. . . . . 49Gesprek doorverbinden 47Gesprek in den wacht . . 47Gesprek voeren . . . . . . . 26Gesprekkenlijst. . . . . 27, 45HHandenvrij bellen. . . . . . 28Herinneren aangespreksduur . . . . . . . . . 51Hulpmiddelen. . . . . . . . . 69KKalender . . . . . . . . . . . . . 69Kiesherhaling . . . . . . . . . 27Klankinstelling . . . . . . . . 56LLaden via de mini-USBlaadingang . . . . . . . . . . . 10LCD-verlichting. . . . . . . . 58MMeldingstype . . . . . . . . . 53Mini-USB-laadingang . . 10Mobiele telefoon in-/uitschakelen . . . . . . . 11, 25NNetwerkinstellingen . . . 59Netwerkselectie . . . . . . . 59Nieuw contact . . . . . . . . 32Noodoproepfunctie . . . . 6487
 • Page 90

  KENWOORDENLIJSTNummer voornoodoproep . . . . . . . . . . 64OOproep aannemen. . . . . 27Oproepcentrum . . . . . . . 45Oproepinstellingen . . . . 47Overzicht . . . . . . . . . . . . . . 6PPIN veranderen . . . . . . . 60PIN-vergrendeling . . . . . 59Profielen . . . . . . . . . . . . . 53RRekenmachine . . . . . . . . 70SSIM-kaart en batterijinsteken. . . . . . . . . . . . . . . 888SMS. . . . . . . . . . . . . . . . . 39SMS-centralenummer. . 40SMS-instellingen . . . . . . 44Snelgids . . . . . . . . . . . . . . 6Snelkiestoetsen . 27, 35, 55SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Symbolen in de display 22TTaal . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Taal instellen. . . . . . . . . . 12Technische gegevens . . 72Tekstberichten . . . . . . . . 39Telefoon blokkeren . . . . 60Telefoonboek . . . . . . . . . 31Telefooninstellingen . . . 56Telefoonnummerskiezen. . . . . . . . . . . . . . . . 26Tijd en datum . . . . . . . . . 56
 • Page 91

  KENWOORDENLIJSTTips voor de omgangmet de accu . . . . . . . . . . 76Toegekende toets. . . . . . 57Toepassingsgebied . . . . 77Toetstoon . . . . . . . . . . . . 54Tooninstellingen . . . . . . 53Toonregeling . . . . . . . . . 56VVeiligheidsinstellingen . 59Veiligheidsinstructies . . 77Verklaring vanovereenstemming . . . . . 82Verloop van eennoodoproep . . . . . . . . . . 67Verpakkingsinhoud . . . . . 8Vluchtmodus . . . . . . . . . 58Voiceboxnummer . . . . . 40Voicemailserver . . . . . . . 41Volume . . . . . . . . . . . . . . 28Voorkeursmethodevoor invoer . . . . . . . . . . . 57Vragen enantwoorden . . . . . . . 14, 73WWekker. . . . . . . . . . . . . . . 69ZZaklamp . . . . . . . . . . . . . 20Zwarte lijst . . . . . . . . . . . 5089
 • Page 92

  MENUBOOMMenuboomBerichtenBericht schrijvenPostvak inConceptenPostvak uitVerzonden berichtenSMS-instellingenSIMVerzonden bericht opslaanTelefoonboek (Opties)90BekijkenBericht verzendenOproepenBewerkenVerwijderenKopirenToevoegen aan zwarte lijstTelefoonboekinstellingenAanbevolen opslagSnelkiezenExtra nummerVast kiezenTelefoonnummer voorlezenGeheugentoestandContacten kopirenContacten verplaatsenAlle contacten verwijderen
 • Page 93

  MENUBOOMOproepcentrumGesprekgeschiedenisGemiste gesprekkenUitgaande gesprekkenInkomende gesprekkenVerslag wissenOproepinstellingenGesprek in den wachtGesprek doorverbindenGesprek blokkerenGeavanceerde instellingenZwarte lijstAutomatisch opnieuw kiezenHerinneren aan gespreksduurAntwoordstandInstellingenProfielenSneltoetsenToonregelingTelefooninstellingenTijd en datumTaalVoorkeursmethode voor invoerWeergaveDatum en tijd tonenToegekende toetsVluchtstand91
 • Page 94

  MENUBOOMDiverse instellingenLCD-verlichtingLED: Ongelezen SMS/gemiste oproepenLED: Batterij opladenNetwerkinstellingenNetwerkselectieVeiligheidsinstellingenSIM-beveiligingPIN-vergrendelingPIN veranderenPIN2 veranderenAutomatische toetsenbordvergrendelingBeveiliging telefoonTelefoon blokkerenWachtwoord veranderenBluetoothVoedingZichtbaarheidMijn apparaatApparaatnaam veranderenInstellingen herstellen92
 • Page 95

  MENUBOOMSOSSOS-instellingStel SOS-nummersBell centraal nummerStel uitgaande stem MSGHulpmiddelenKalenderWekkerRekenmachineDiensten93
 • Page 96

  4 250711 992897Audioline GmbHD-41460 Neuss07/2015 Editie 1.1Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Amplicomms PowerTel M6700 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Amplicomms PowerTel M6700 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,2 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Amplicomms PowerTel M6700

Amplicomms PowerTel M6700 Bedienungsanleitung - Deutsch - 94 seiten

Amplicomms PowerTel M6700 Bedienungsanleitung - Englisch - 88 seiten

Amplicomms PowerTel M6700 Bedienungsanleitung - Französisch - 94 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info