Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Gehoorbeschadiging voorkomen Als het volume
van de koptelefoon te hoog wordt ingesteld, kan
uw gehoor beschadigd raken. Stel het volume
daarom niet te hoog in. Als u langere tijd naar
geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan
wennen. Hierdoor lijkt het alsof het volume op
een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw
gehoor toch worden beschadigd. Als u last krijgt
van piepende oren of als u anderen slecht kunt
verstaan, stopt u met luisteren en laat u uw gehoor
onderzoeken. Hoe hoger het volume, hoe sneller
uw gehoor beschadigd kan raken. Enkele tips om
gehoorbeschadiging te voorkomen:
 Luister niet te lang via de oordopjes, koptelefoon,
luidsprekers of oortelefoon naar geluid met een
hoog volume.
 Zet het volume niet hoger als het
omgevingsgeluid toeneemt.
 Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet
kunt horen praten.
Raadpleeg de iPad-gebruikershandleiding voor
meer informatie over het instellen van een
volumebegrenzing op de iPad.
Veilig rijden in het verkeer Het gebruik van de
iPad met of zonder een koptelefoon (zelfs als u
slechts met één oor luistert) tijdens het besturen
van een motorvoertuig of ets wordt afgeraden
en is in bepaalde landen zelfs verboden. U dient
de wetten en voorschriften voor het gebruik van
mobiele apparaten zoals de iPad na te leven in
de landen waarin u een voertuig of ets bestuurt.
Wees voorzichtig en let goed op wanneer u een
motorvoertuig of ets bestuurt. Neem de volgende
richtlijnen in acht als u de iPad wilt gebruiken tijdens
het rijden of etsen:
 Richt uw aandacht volledig op het besturen
van het motorvoertuig of de ets en op de
weg. Het gebruik van een mobiel apparaat
tijdens het rijden of etsen kan uw aandacht
aeiden. Als u wordt afgeleid tijdens het besturen
van een voertuig, tijdens het etsen of tijdens
het uitvoeren van een taak die uw volledige
concentratie eist, gaat u naar de kant en parkeert
u het voertuig.
 Probeer tijdens het besturen van een voertuig
nooit te e-mailen, aantekeningen te maken,
telefoonnummers op te zoeken of een andere
taak uit te voeren die uw volledige concentratie
eist. Als u een e-mail leest of schrijft, een takenlijst
opstelt of door uw adresboek bladert, kunt u zich
niet volledig concentreren op uw voornaamste
bezigheid: het besturen van uw voertuig.
Veilig navigeren Als uw iPad programma's bevat
waarmee kaarten, aanduidingen van het digitale
kompas, routegegevens of locatiespecieke
navigatiehulp beschikbaar worden gesteld, dient u
deze programma's alleen als hulp bij de navigatie te
gebruiken. Vertrouw niet op de programma's om de
exacte locatie, de nabijheid, afstand of richting van
plaatsen te bepalen.
Kaarten, digitale kompassen, routegegevens en
locatiespecieke programma's die door Apple
beschikbaar worden gesteld, zijn afhankelijk van
de gegevens en diensten die door derden worden
verleend. Deze op gegevens gebaseerde diensten
zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet
in alle geograsche gebieden beschikbaar, waardoor
kaarten, aanduidingen van het digitale kompas,
routegegevens en locatiespecieke informatie niet
voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn.
De iPad is voorzien van een geïntegreerd digitaal
kompas in de rechterbovenhoek van de iPad. De
juistheid van de aanduidingen van het digitale
kompas kunnen negatief worden beïnvloed door
magnetische storing of andere omgevingsfactoren.
Vertrouw niet volledig op het digitale kompas om
richting te bepalen. Controleer de gegevens die door
uw iPad worden verstrekt op basis van de omgeving
waarin u zich bevindt, en aan de hand van borden
die langs de weg zijn opgesteld.
Voertuigen met airbags Een airbag wordt met
grote kracht opgeblazen. Bewaar de iPad of de
bijbehorende accessoires niet in de ruimte boven
de airbag of in de ruimte waarin de airbag wordt
opgeblazen.
Attaques, tijdelijke bewusteloosheid en
vermoeide ogen voorkomen Een klein aantal
mensen is mogelijk gevoelig voor attaques of
tijdelijke bewusteloosheid (zelfs wanneer ze hier
nog nooit eerder last van hebben gehad) als ze
worden blootgesteld aan knipperende lichten
of lichtpatronen, bijvoorbeeld bij het spelen van
videogames of het kijken naar videobeelden.
Wanneer u wel eens een attaque hebt gehad of
tijdelijk buiten bewustzijn bent geweest, of als dit
voorkomt in uw familie, dient u eerst uw huisarts te
raadplegen voordat u games speelt of video's op uw
iPad wilt bekijken. Staak het gebruik van uw iPad en
raadpleeg een arts als u last krijgt van een of meer
van de volgende symptomen: hoofdpijn, tijdelijke
bewusteloosheid, een attaque, stuiptrekkingen,
onwillekeurige trillingen van uw oogleden of
-spieren, verlies van bewustzijn, onwillekeurige
bewegingen en desoriëntatie. U kunt de kans op
hoofdpijn, tijdelijke bewusteloosheid, attaques
en vermoeide ogen verkleinen door niet te lang
onafgebroken naar het scherm te kijken, de iPad
ver genoeg van uw ogen te houden, de iPad onder
goed verlichte omstandigheden te gebruiken en
regelmatig te pauzeren.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Apple Ipad wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Apple Ipad in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,44 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info