Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/60
Nächste Seite
58
Műszaki adatok
Műszaki adatokat lsd. a készülék adattábláján
Tanúsítás
Made in ITALY
Modell
Maximális
nyomás
Felvett teljesítmény
Hálózati
feszültség
Áramerősség
Űrtartalom
Gyartasi idő
Tartályvédelem
Hálózati frequencia
Védettség
A készülék az EMC 89/336/CEE elektromágneses kompatibilitásra vonaktozó
direktíváknak.
Általános útmutató
Az egyes országok eltérően rendelkezhetnek a készülék fürdöszobai beépítéről. A
beszerelés a vásárló felelőssége. A gyártó csak és kizárólag gyártási hibából fakadó
károkozásért felelős, mentes minden említett okra vissza nem vezethető felelősség
alól, mint pl. helytelen beszerelés, a biztonsági előírásoknak nem megfelelő üzemeltetés,
a kézikőnyvben leírt beépítési illetve üzemeltetési utasítások be nem tartása, különös
tekintettel az alábbiakra:
1) Az elektromos bekötést a vonatkozó fejezet szerint végezzék el
2) A biztonsági szelepen, amennyiben a készülék tartozéka, ne állítsanak
3) A beépítést csak szakképzett személy végezheti
4) A földvezetéket megfelelően köllék be
5) Tartós használaton kívül helyezés esetén a készüléket áramtalanítsák és zárják el
vízcsatlakozást
6) A készülék csak háztartási célokra vehető igénybe.
H
A vízmelegítő leírása (1. ábra)
a) Vezérlőpanel c) Előlap
b) Sapka d) Sapka távtartó
1
Be/Ki gomb
Mode gomb
Set gomb
2
3
4
+ Gomb
- Gomb
5
6
fűtés jelzőlámpa
fagyásvédelem jelzőlámpa
hőtartás jelzőlámpa
első felfűtés jelzőlámpa
második felfűtés jelzőlámpa
óra/hőmérséklet
7
8
9
10
11
12
gyerekzár
időzített üzemmód
azonnali üzemmód
éjszakai üzemmód
takarékos üzemmód
13
14
15
16
A készülék súlya víztőltet nélkül
50 80 100
TI-SHAPE PLUS EE 20 26 31
Modell
Űrtartalom
60

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ariston TI SHAPE PLUS wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ariston TI SHAPE PLUS in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info