Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
________________________________________________
Raadpleeg de Belangrijke Veiligheids- en Product Informatie
gids in de product doos voor product waarschuwingen en
andere belangrijke informatie.
________________________________________________
Stap 1: Installeer de batterijen in de Astro 220
De Astro 220 werkt op twee AA batterijen (niet bijgesloten).
Gebruik alkaline NiMH, of lithium batterijen.
1. Draai de D-ring aan de achterkant van het apparaat ¼ draai
tegen de klok in en verwijder het batterij afdekplaatje.
2. Stop de batterijen in de batterijhouder, waarbij je de + en
polen op de juiste wijze plaatst.
3. Sluit het batterij afdekplaatje weer af.
Stap 2: Zet de Astro 220 aan
Om de Astro 220 aan te zetten, druk op de Power knop
en houd deze even ingedrukt.
De eerste keer dat je de Astro 220
aan zet, verschijnt er een bericht.
Volg de aan wijzingen om de Astro in
te stellen. Wanneer je daarna de
Astro 220 aan zet, verschijnt het
Garmin logo, gevolgd door de
hondenvolg pagina.
Om het niveau van het achtergrondlicht te regelen:
1. Terwijl de Astro 220 aan is, druk op de Power knop
boven op het apparaat en laat deze weer snel los.
2. Druk op de Rocker pijl naar boven of beneden om het
helderheidsniveau te regelen.
3. Druk op ENTER om een helderheidsniveau te selecteren.
Stap 3: Ontvangen van GPS satelliet signalen
Voordat de Astro 220 jouw huidige locatie en de locatie van
de DC 30 kan vinden, moet je eerst de GPS satelliet signalen
ontvangen.
1. Ga naar buiten naar een open terrein, uit de buurt van
hoge gebouwen en bomen.
2. Zet de Astro 220 en de DC 30 aan. Het ontvangen van GPS
satelliet signalen kan enkele minuten duren.
De strepen op de Astro 220 geven de
satellietsterkte aan. Wanneer de strepen zwart zijn, heeft de
Astro 220 GPS satelliet signalen ontvangen. De twee rode
LEDlampjes op de DC 30 lichten tweemaal op bij elke impuls
wanneer een locatievastlegging is bereikt.
Stap 4: Calibreer het kompas van de Astro 220
Calibreer het kompas buitenshuis. Houd het kompas
waterpas en uit de buurt van dingen die magnetische velden
voortbrengen, zoals auto’s of gebouwen.
1.Op de Dog tracking page (hondenvolg pagina) (zie stap 3),
druk op MENU.
2. Selecteer Calibrate Compass (Calibreer kompas), en druk
op ENTER.
3. Selecteer Start, druk op ENTER, en volg de aanwijzingen op
het scherm.
(houd het apparaat waterpas en draai het langzaam)
“Just Right” (precies goed), “Too Fast” (te snel), of “Too
Slow” (te langzaam) verschijnt, waarmee het aangeeft je
draaisnelheid aan te passen.
Wanneer “Calibration successful” (succesvol gecalibreerd)
verschijnt, druk op ENTER.
Wanneer “Calibration Failed” (calibratie mislukt)
verschijnt, herhaal je het proces.
Stap 5: Zet de DC 30 aan
Druk en houd de Power knop onder aan de DC 30 even
ingedrukt. De rode LEDlampjes knipperen regelmatig.
(batterij oplaad poort) ( DC 30 powerknop)
(LEDlampjes knipperen rood wanneer het
apparaat aan is)
Om de DC 30 af te zetten, druk op de Power knop en
houd deze even ingedrukt.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Astro 220 GPS Astro 220 GPS wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Astro 220 GPS Astro 220 GPS in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,69 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info