Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/108
Nächste Seite
e-handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • wie entsperre ich mein asus fonepad 7 mit der Meldung: Falsches Muster? Eingereicht am 15-4-2014 10:57

  Antworten Frage melden
  • Hallo hatte das gleiche Problem. fonetab ausschalten, dann zur gleichen Zeit den Anschalter und Laut-und Leiseknopf festhalten, ich habe ihn auf der Seite leise festgehalten. Dann kommt man auf eine Seite wo man es reseten/ Werkseinstellung wieder herstellen kann. Viel Glück. Beantwortet 29-4-2014 10:47

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? Antwort melden
 • wo kann ich das fonepad reseten Eingereicht am 12-4-2014 21:43

  Antworten Frage melden
  • Hallo hatte das gleiche Problem. fonetab ausschalten, dann zur gleichen Zeit den Anschalter und Laut-und Leiseknopf festhalten, ich habe ihn auf der Seite leise festgehalten. Dann kommt man auf eine Seite wo man es reseten/ Werkseinstellung wieder herstellen kann. Viel Glück. Beantwortet 29-4-2014 10:47

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? Antwort melden
 • Wie kann ich sms versenden? Eingereicht am 1-3-2014 13:27

  Antworten Frage melden
 • kein email Empfang bei meinem fonepad Eingereicht am 27-11-2013 08:41

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich eine app löschen? Eingereicht am 6-11-2013 15:24

  Antworten Frage melden
 • Kann mein fonepad nicht mehr entsperren. Habe Schemaversuche überschritten. Googel-Konto funktioniert das Passwort nicht. Habe es geändert und komme auch über computer rein. mit Resettaste komme ich auch nicht weiter und mit leise taste und starttaste geht auch nichts. Es geht nichts mehr. Es kommt immer nur ich soll mich über googel anmelden. Eingereicht am 29-10-2013 21:02

  Antworten Frage melden
 • Kinder haben versucht mein fonepad zu entsperren.
  Nun kann ich es auch nicht entsperren. Eingereicht am 18-9-2013 13:20

  Antworten Frage melden
  • Hallo hatte das gleiche Problem. fonetab ausschalten, dann zur gleichen Zeit den Anschalter und Laut-und Leiseknopf festhalten, ich habe ihn auf der Seite leise festgehalten. Dann kommt man auf eine Seite wo man es reseten/ Werkseinstellung wieder herstellen kann. Viel Glück. Beantwortet 29-4-2014 10:46

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? Antwort melden
 • E-mail einrichten welches PAsswort muss man angeben?

  $ Eingereicht am 10-9-2013 18:50

  Antworten Frage melden
 • wie kann ich meine musik vom pc auf das fonepad laden Eingereicht am 8-9-2013 15:18

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  e-handleiding • Page 2

  DU8154
  Mei 2013
  Copyright-informatie
  Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven,
  mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden
  gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden
  vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor
  back-updoeleinden.
  ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF
  IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN
  VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR
  DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE,
  SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL,
  VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE
  HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN
  DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.
  Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken
  of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of
  toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun
  rechten.
  DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND
  INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN.
  ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN
  VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK
  IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.
  Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

  Beperkte aansprakelijkheid
  Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid.
  In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht
  de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk
  zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere
  eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen
  onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.
  ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het
  contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.
  Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale
  bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.
  IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U
  VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE
  OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES
  VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD
  GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

  Service en ondersteuning
  Bezoek onze meertalige website op http://support.asus.com

  

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 3

  Inhoudsopgave
  Over deze handleiding................................................................................................... 6
  In deze handleiding gebruikte conventies............................................................. 7
  Typografie........................................................................................................................... 7

  Veiligheidsmaatregelen................................................................................................. 8
  Uw batterijen opladen................................................................................................... 8
  Uw Fonepad gebruiken................................................................................................. 8
  Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen.................................................................. 8

  Inhoud pakket.................................................................................................................... 9
  Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware
  Uw Fonepad leren kennen..........................................................................................12
  Vooraanzicht....................................................................................................................12
  Achteraanzicht................................................................................................................14
  Binnen het compartiment aan de achterzijde.....................................................17

  Hoofdstuk 2: Uw Fonepad gebruiken
  Uw Fonepad instellen...................................................................................................20
  Een micro SIM-kaart installeren................................................................................20
  Een micro SD-kaart installeren..................................................................................22
  Uw Fonepad opnieuw instellen................................................................................23
  De Fonepad opladen....................................................................................................25
  Uw Fonepad inschakelen............................................................................................27

  Bewegingen voor de Fonepad...................................................................................28
  Hoofdstuk 3: Werken met Android®
  De eerste keer opstarten..............................................................................................32
  Android®-vergrendelingsscherm..............................................................................33
  Uw apparaat ontgrendelen........................................................................................33
  De cameramodus starten............................................................................................33
  De noodnummerkiezer openen...............................................................................34
  Google Now openen.....................................................................................................34

  K004

   • Page 4

  Beginscherm.....................................................................................................................36
  Schermweergaven.........................................................................................................37
  De schermstand vergrendelen..................................................................................38

  De belfuncties gebruiken............................................................................................38
  Oproepen plaatsen........................................................................................................38
  Uw contactpersonen instellen..................................................................................38

  Verbinden met de wereld............................................................................................39
  Verbinden met Wifi-netwerken.................................................................................39
  Bluetooth gebruiken.....................................................................................................40

  Apps beheren...................................................................................................................42
  App-snelkoppelingen maken....................................................................................42
  De app verwijderen van het startscherm..............................................................42
  App-info weergeven.....................................................................................................43
  Een app-map maken.....................................................................................................44
  Apps weergeven in het scherm Recent.................................................................45
  Task Manager (Taakbeheer)........................................................................................47

  Bestandsbeheer .............................................................................................................48
  De interne opslag openen..........................................................................................48
  Het externe opslagapparaat openen......................................................................48
  Instellingen.......................................................................................................................50

  Uw Fonepad uitschakelen...........................................................................................53
  Uw Fonepad in de slaapmodus plaatsen..............................................................53

  Hoofdstuk 4: Vooraf geïnstalleerde apps
  Vooraf geïnstalleerde apps in de kijker..................................................................56
  Play Music (Muziek afspelen).....................................................................................56
  Camera ..........................................................................................................................58

  

  Galerij

  ..........................................................................................................................61

  E-mail

  ..........................................................................................................................68

  Gmail

  ..........................................................................................................................70

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 5

  Play Store (Speelwinkel)...............................................................................................71
  Kaarten ..........................................................................................................................72
  MyLibrary ..........................................................................................................................74
  SuperNote Lite................................................................................................................79
  ASUS Studio......................................................................................................................85
  BuddyBuzz........................................................................................................................88
  AudioWizard.....................................................................................................................89
  MyPainter..........................................................................................................................90
  App Locker........................................................................................................................92
  Back-up toepassing.......................................................................................................94
  Widgets ....................................................................................................................... 100
  ASUS Battery................................................................................................................. 102

  Bijlagen
  EG-verklaring van conformiteit.............................................................................. 104
  Preventie van gehoorverlies................................................................................... 104
  CE-markering................................................................................................................ 104
  Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE....................................................... 105
  Vereiste spanningsveiligheid.................................................................................. 105
  ASUS-services van recycling/terugbrengen...................................................... 105
  Opmerking coating.................................................................................................... 105
  Mededeling afneembaar deksel............................................................................ 105
  Goede verwijdering.................................................................................................... 106

  K004

   • Page 6

  Over deze handleiding
  Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software-opties van uw
  Fonepad, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:
  Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware
  In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten beschreven van uw
  Fonepad.
  Hoofdstuk 2: Uw Fonepad gebruiken
  Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de verschillende delen van de
  Fonepad.
  Hoofdstuk 3: Werken met Android®
  Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van Android® op uw
  Fonepad.
  Hoofdstuk 4: Vooraf geïnstalleerde apps
  In dit hoofdstuk vindt u uitleg over de vooraf geïnstalleerde toepassingen
  die bij uw Fonepad zijn geleverd.
  Bijlagen
  Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over uw
  Fonepad.

  

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 7

  In deze handleiding gebruikte conventies
  Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden berichten als
  volgt voorgesteld:
  BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd
  om een taak te voltooien.
  OPMERKING: Dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij
  het voltooien van taken.
  WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet worden
  opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren van bepaalde taken
  en om schade aan de gegevens en onderdelen van uw Fonepad te voorkomen.

  Typografie
  Vet

  = Dit geeft een menu of een item aan dat moet worden
  geselecteerd.

  Cursief =

  K004

   it geeft de toetsen aan die u moet indrukken op het
  D
  toetsenbord.

   • Page 8

  Veiligheidsmaatregelen
  Uw batterijen opladen
  Zorg dat u de batterij volledig oplaadt voordat u uw Fonepad langere tijd gebruikt
  in de batterijmodus. Denk eraan dat de voedingsadapter de batterij oplaadt
  zolang deze op een wisselstroomvoedingsbron is aangesloten. Het opladen van
  de batterij duurt veel langer wanneer de Fonepad in gebruik is.
  BELANGRIJK! Laat de Fonepad niet aangesloten op de voeding nadat deze volledig
  is opgeladen. Fonepad is niet ontworpen om langere tijd aangesloten te blijven op
  de voeding.

  Uw Fonepad gebruiken
  Deze Fonepad mag alleen worden gebruikt in een omgeving met een
  omgevingstemperatuur van tussen 0°C (32°F) en 35°C (95°F).
  Door een langdurige blootstelling aan extreem hoge of lage temperatuur kan
  de batterij snel leeglopen en kan de levensduur van de batterij verkorten. Om
  optimale prestaties van de batterij te garanderen, moet u ervoor zorgen dat deze
  alleen wordt blootgesteld binnen de aanbevolen omgevingstemperatuur.

  Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen
  Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over
  verwante diensten die kunnen worden gebruikt tijdens de vlucht en over
  beperkingen die moeten worden nageleefd wanneer u de Fonepad tijdens de
  vlucht gebruikt.
  BELANGRIJK! U kunt uw Fonepad door röntgenmachines laten gaan (gebruikt
  op items die op transportbanden zijn geplaatst), maar u mag het toestel niet
  blootstellen aan magnetische detectors en stokken.

  

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 9

  Inhoud pakket

  Voedingsadapter

  ASUS Fonepad

  user

  Micro-USB-kabel

  ual

  man

  Gebruikershandleiding

  Garantiekaart

  OPMERKINGEN:
  • Indien enige items beschadigd zijn of ontbreken, dient u contact op te nemen met
  uw leverancier.
  • De bijgeleverde voedingsadapter verschilt afhankelijk van het land of de regio.

  K004

   • Page 10

  10

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 11

  Hoofdstuk 1:
  Instellen van de hardware

  K004

  11 • Page 12

  Uw Fonepad leren kennen
  Vooraanzicht

  Touchscreen-paneel
  Via het aanraakscherm kunt u uw Fonepad bedienen met de pen of met
  aanraakbewegingen.
  Oortje ontvanger
  Via het oortje van de ontvanger kunt u de persoon aan het andere einde
  van de lijn horen.

  12

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 13

  Nabijheidssensor
  De nabijheidssensor detecteert de afstand tussen u en uw Fonepad.
  Wanneer u uw Fonepad gebruikt om een oproep te maken of te
  ontvangen, wordt de aanraakfunctie automatisch uitgeschakeld en wordt
  de achtergrondverlichting uitgeschakeld.
  Camera voor
  Met deze ingebouwde 1 megapixels camera kunt u foto's maken of video's
  opnemen met uw Fonepad.
  Omgevingslichtsensor
  De omgevingslichtsensor detecteert de hoeveelheid omgevingsverlichting
  in uw omgeving. Hiermee kan het systeem de helderheid van het display
  automatisch aanpassen op basis van de omgevingsverlichting.
  Micro USB 2.0-poort
  Gebruik de micro USB 2.0-poort (Universal Serial Bus) om de batterij op te
  laden of om stroom te leveren aan uw Fonepad. Via deze poort kunt u ook
  gegevens van uw computer overdragen naar uw Fonepad en omgekeerd.
  OPMERKING: Wanneer u uw Fonepad aansluit op de USB-poort op uw
  computer, wordt uw Fonepad alleen opgeladen wanneer het toestel in de
  slaapstand (scherm uit) of uitgeschakeld is.

  K004

  13 • Page 14

  Achteraanzicht

  Audioluidsprekers
  Via de ingebouwde audioluidspreker kunt u audio direct vanaf uw
  Fonepad horen. De audiofuncties worden beheerd via de software.
  Camera achter
  Met deze ingebouwde 3-megapixels camera kunt u foto's maken of video's
  opnemen op hoge definitie met uw Fonepad.
  OPMERKING: Beschikbaarheid van de camera achter verschilt afhankelijk
  van het land of de regio.

  Microfoon
  De ingebouwde mono microfoon kan worden gebruikt voor
  videoconferenties, gesproken verhalen of eenvoudige geluidsopnamen.

  14

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 15

  Compartiment achter
  Het compartiment op de achterzijde bevat de micro-SIM-kaartsleuf
  (Subscriber Identity Module), de microSD-kaartsleuf, de handmatige
  resetopening en de microfoonopening.
  OPMERKING: Raadpleeg het gedeelte Binnenin het compartiment aan de
  achterzijde voor de functies binnenin het compartiment op de achterzijde.

  Voedingsknop
  Houd de voedingsknop ongeveer twee (2) seconden ingedrukt om uw
  Fonepad in te schakelen of om het toestel te activeren uit de stand-bymodus.
  Om uw Fonepad uit te schakelen, houdt u de voedingsknop ongeveer
  twee (2) seconden ingedrukt. Wanneer u dat wordt gevraagd, tikt u op
  Uitschakelen en vervolgens op OK.
  Om uw Fonepad te vergrendelen of in stand-bymodus te plaatsen, drukt u
  kort op de voedingsknop en laat u deze terug los.
  Als uw Fonepad niet meer reageert, moet u de voedingsknop ongeveer
  zes (6) seconden ingedrukt houden om het uitschakelen te forceren.
  BELANGRIJK!
  • Als uw Fonepad gedurende vijftien (15) seconden inactief is, gaat deze
  automatisch naar de stand-bymodus.
  • Als u het opnieuw opstarten van het systeem forceert, kan dit leiden tot
  gegevensverlies. Wij raden u sterk aan regelmatig een back-up te maken
  van uw gegevens.

  Volumeknop
  Met de volumeknop kunt u het volumeniveau van uw Fonepad verhogen
  of verlagen.
  Daarnaast kunt u ook het volgende doen met de volumeknop:
  • Houd de knop voor lager volume ingedrukt om de modus Vibrate
  (Trillen) te activeren.
  • Druk eenmaal op de knop voor lager volume terwijl u in de modus
  Vibrate (Trillen) bent, om te schakelen naar de modus Silent (Stil).
  K004

  15 • Page 16

  Luidspreker-/headset-aansluiting
  Via deze poort kunt u uw Fonepad aansluiten op luidsprekers of op een
  headset.
  BELANGRIJK! Deze poort biedt geen ondersteuning voor een externe
  microfoon.

  16

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 17

  Binnen het compartiment aan de achterzijde

  Microfoonopening
  Via de microfoonopening kan het geluid door de ingebouwde microfoon
  gaan voor standaard microfoonfuncties.
  Micro SIM-kaartsleuf
  De Fonepad wordt geleverd met een ingebouwde micro SIM-kaartsleuf
  (Subscriber Identity Module) die GSM-, WCDMA- en LTE-netwerkbanden
  ondersteunt.
  OPMERKING: Raadpleeg de sectie Een micro SIM-kaart installeren voor
  meer details.

  K004

  17 • Page 18

  Handmatige resetopening
  Als uw systeem niet meer reageert, duwt u met een rechtgemaakte
  paperclip in de handmatige resetopening om het opnieuw opstarten van
  uw Fonepad te forceren.
  BELANGRIJK! Het systeem forceren om opnieuw te starten kan leiden tot
  verlies van gegevens. Wij raden sterk aan om regelmatig een back-up te
  maken van uw belangrijke gegevens.
  OPMERKING: Raadpleeg de sectie Uw Fonepad opnieuw instellen voor
  meer details.

  Sleuf micro SD-kaart
  De Fonepad is uitgerust met een ingebouwde sleuf voor een
  geheugenkaartlezer die microSD-, microSDHC-en microSDXCkaartformaten ondersteunt.
  OPMERKING: Raadpleeg de sectie Een micro SD-kaart installeren voor
  meer details.

  18

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 19

  Hoofdstuk 2:
  Uw Fonepad gebruiken

  K004

  19 • Page 20

  Uw Fonepad instellen
  Een micro SIM-kaart installeren
  Voordat u gesprekken kunt voeren, tekstberichten kunt verzenden of een
  verbinding kunt maken met een mobiel breedbandnetwerk met uw Fonepad,
  moet u een micro SIM-kaart (Subscriber Identity Module) installeren.
  Een micro SIM-kaart installeren:
  1. Verwijder de klep van het compartiment aan de achterkant van uw Fonepad.

  20

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 21

  2. Lijn een micro SIM-kaart uit en stop deze in de micro SIM-kaartsleuf.

  3. Plaats de klep van het compartiment aan de achterzijde veilig terug op zijn
  plaats.

  K004

  21 • Page 22

  Een micro SD-kaart installeren
  Een micro SD-kaart installeren:
  1. Verwijder de klep van het compartiment aan de achterkant van uw Fonepad.

  2. Lijn een micro-SD-kaart uit en stop deze in de micro-SD-kaartsleuf.

  22

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 23

  3. Plaats de klep van het compartiment aan de achterzijde veilig terug op zijn
  plaats.

  Uw Fonepad opnieuw instellen
  Uw Fonepad opnieuw instellen:
  1. Verwijder de klep van het compartiment aan de achterkant van uw Fonepad.

  K004

  23 • Page 24

  2. Gebruik een rechtgemaakte paperclip en stop het uiteinde in de handmatige
  resetopening.

  Microfoonopening
  Handmatige resetopening

  3. Plaats de klep van het compartiment aan de achterzijde veilig terug op zijn
  plaats.

  24

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 25

  De Fonepad opladen

  Uw Fonepad opladen:
  Sluit de micro-USB-kabel aan op de voedingsadapter.
  Sluit de micro-USB-aansluiting aan op de Fonepad.
  Stop de voedingsadapter in een geaard stopcontact.
  Laad uw Fonepad gedurende acht (8) uur op voordat u het toestel
  de eerste keer in de batterijmodus gebruikt.

  K004

  25 • Page 26

  BELANGRIJK!
  • Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter en micro-USB-kabel om uw
  Fonepad op te laden. Het gebruik van een andere voedingsadapter kan uw
  Fonepad beschadigen.
  • Pel de beschermende film van de voedingsadapter en micro-USB-kabel voordat u
  de Fonepad oplaadt om het risico op letsel te voorkomen.
  • Zorg dat u de voedingsadapter aansluit op het juiste stopcontact met het correcte
  ingangsvermogen. De uitgangsspanning van deze adapter is DC5V, 2A.
  • Laat de Fonepad niet aangesloten op de voeding nadat deze volledig is
  opgeladen. Fonepad is niet ontworpen om langere tijd aangesloten te blijven op
  de voeding.
  • Wanneer u de Fonepad gebruikt in de voedingsadaptermodus, moet het geaarde
  stopcontact zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk
  zijn.

  OPMERKINGEN:
  • Uw Fonepad kan alleen worden opgeladen via de USB-poort op de computer
  wanneer het toestel in de slaapstand (scherm uit) of uitgeschakeld is.
  • Opladen via de USB-poort kan langer duren.
  • Als uw computer onvoldoende vermogen biedt voor het opladen van uw Fonepad,
  kunt u de Fonepad in plaats daarvan opladen via het stopcontact.

  26

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 27

  Uw Fonepad inschakelen
  Houd de voedingsknop ongeveer
  twee (2) seconden ingedrukt om uw
  Fonepad in te schakelen.

  K004

  27 • Page 28

  Bewegingen voor de Fonepad
  Via het aanraakscherm kunnen de volgende bewegingen worden gebruikt om de
  exclusieve functies van uw Fonepad op te starten, er doorheen te navigeren en
  om met deze functies te werken.
  Slepen/tikken en lang indrukken  Om een app te verplaatsen, tikt en houdt u de app vast en sleept u deze
  naar een nieuwe locatie.  Om een app van het hoofdscherm te verwijderen, houdt de app ingedrukt
  en sleep deze omhoog naar de bovenkant van het scherm.  Om een schermopname te maken, tikt en houdt u

  vast.

  OPMERKING: Om deze instelling in te schakelen, gaat u naar
  > Aangepaste
  instelling ASUS en plaatst u vervolgens een vinkje naast Screenshots opslaan
  door de toets Recente apps ingedrukt te houden.

  28

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 29

  Tikken/aanraken  Tik op een app om deze te starten.  Tik in de app Bestandsbeheer om een bestand te selecteren en te openen.

  Uitzoomen

  Breng uw twee vingers samen op het aanraakscherm om uit te zoomen vanaf
  een afbeelding in Galerie, Kaarten of Plaatsen.
  K004

  29 • Page 30

  Inzoomen

  Spreid uw twee vingers open op het aanraakscherm om in te zoomen op een
  afbeelding in Galerie, Kaarten of Plaatsen.
  Vegen

  Veeg uw vinger naar rechts of naar links op het aanraakscherm om te schakelen
  tussen schermen of om te bladeren door de pagina's van een e-book of te
  bladeren door afbeeldingen in de afbeeldingsgalerie.
  30

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 31

  Hoofdstuk 3:
  Werken met Android®

  K004

  31 • Page 32

  De eerste keer opstarten
  Wanneer u de Fonepad voor de eerste keer opstart, verschijnen verschillende
  schermen die u helpen bij het configureren van de basisinstellingen van uw
  Android®-besturingssysteem.
  Uw Fonepad de eerste keer starten:
  1. Schakel uw Fonepad in.
  2. Kies een taal en tik vervolgens op
  .
  3. Selecteer een invoermethode of toetsenbordformaat en tik vervolgens op
  .
  4. Selecteer een netwerktype (mobiele provider, Wifi of beide) om een
  internetverbinding te maken en tik vervolgens op
  .
  5. Tik in de lijst van beschikbare Wifi-netwerken op een netwerknaam en tik
  vervolgens op
  . Om
  ������������������������������������������������
  het verbinden met een netwerk over te slaan,
  tikt u op
  .
  OPMERKING: sommige Wifi-netwerken kunnen u vragen een wachtwoordcode in
  te voeren.

  6. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de configuratie van de volgende
  onderdelen:

  Google-instellingen en -services

  Google-account
  7. Stel de lokale datum en tijd in en tik vervolgens op
  om het
  startscherm te openen.
  8. Tik in het startscherm op OK om het navigeren op uw Fonepad te starten.

  32

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 33

  Android®-vergrendelingsscherm
  Uw apparaat ontgrendelen
  Tik op en sleep het vergrendelingspictogram naar het ontgrendelde pictogram.

  De cameramodus starten
  Tik op en sleep het vergrendelingspictogram naar het camerapictogram.

  K004

  33 • Page 34

  De noodnummerkiezer openen
  Tik op

  om een noodnummer te kiezen.

  BELANGRIJK! De noodnummers verschillen per land.

  Google Now openen
  Tik op en sleep het vergrendelingspictogram naar het Google-pictogram.

  34

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 35

  Google Now

  Google Now is de persoonlijke assistent van uw Fonepad en biedt u direct
  toegang tot weersomstandigheden, restaurants in de buurt, vluchtschema's,
  geplande afspraken en andere verwante informatie op basis van uw
  webgeschiedenis, gesynchroniseerde agenda's en herinneringen.

  K004

  35 • Page 36

  Beginscherm
  Meldingengebied &
  Instellingen
  Open Google zoeken
  op tekst

  Open Google zoeken
  op stem

  Toont de lokale
  tijd, datum,
  weersinformatie en
  het tijdalarm. Tik om
  de instellingen van
  de weerwidget, de
  locatie, het tijdalarm
  en de frequentieupdates aan te passen.

  Uw e-mailinbox
  tonen Tik om de
  e-mailaccount voor
  de eerste keer te
  configureren en tik om
  de ongelezen mail in
  uw inboxfolder te lezen.

  Het scherm Alle apps
  openen
  Snelkoppelingen

  Snelkoppelingen

  Ga terug naar het
  vorige scherm

  Snelkoppeling
  naar Android®
  -hulpprogramma's

  Ga terug naar het
  beginscherm

  36

  Toon de recente apps

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 37

  Schermweergaven
  De ingebouwde zwaartekrachtsensor van uw Fonepad maakt het automatisch
  draaien van het scherm mogelijk, afhankelijk van de manier waarop u het
  vasthoudt. U kunt snel schakelen tussen een liggende of staande weergave door
  uw Fonepad naar links of rechts te kantelen.

  Liggende weergave

  Staande weergave

  K004

  37 • Page 38

  De schermstand vergrendelen
  De stand van het scherm van de Fonepad verandert automatisch van liggende
  naar staande modus en omgekeerd, afhankelijk van de manier waarop u uw
  Fonepad vasthoudt.
  Volg de onderstaande stappen om de functie voor het automatisch draaien van
  het scherm uit te schakelen:
  1. Tik op

  File Manager

  op het startscherm om het scherm Alle apps te openen.

  Settings

  Play Store

  > Toegankelijkheid en tik vervolgens op Scherm autom. draaien

  2. Tik op
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  om de selectie op te heffen.
  Email

  Gmail

  MyCloud

  OPMERKING: U kunt de functie Scherm automatisch roteren ook in-/uitschakelen
  via de ASUS Snelinstellingen. Raadpleeg het gedeelte Instellingen voor meer
  informatie.
  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  De belfuncties gebruiken

  MyPainter

  BuddyBuzz

  MyLibrary

  People

  Phone

  Oproepen plaatsen
  Een nummer kiezen:
  1. Tik op

  op het startscherm.

  2. Tik het nummer dat u wilt bellen in op de toetsen.
  3. Tik op

  om
  ������������������������
  het nummer te kiezen.

  4. Tik op

  om
  �����������������������������
  het gesprek te beëindigen.

  Uw contactpersonen instellen
  Om uw contactpersonen in te stellen, kunt u een van de volgende zaken doen:
  • Tik vanaf het startscherm op

  en selecteer vervolgens Een nieuw contact

  maken. Volg de scherminstructies om een nieuw contact toe te voegen.
  • Importeer uw contactpersonen van uw micro SIM-kaart in uw Fonepad. Uw
  contactpersonen importeren van uw micro SIM-kaart:
  1. Installeer de micro SIM-kaart in uw Fonepad.
  2. Tik vanaf het startscherm op

  38

  om de app Mensen te starten.

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 39

  MyCloud

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  AudioWizard

  ASUS Studio

  3. Tik in de rechterbovenhoek van het scherm op > Importeren/
  Exporteren.
  4. Tik op Importeren van SIM-kaart en tik vervolgens om de
  contactpersonen die u wilt importeren naar uw Fonepad, te selecteren.
  5. Tik op
  wanneer u klaar bent.
  MyPainter

  MyLibrary

  BuddyBuzz

  People

  Phone

  Verbinden met de wereld
  Verbinden met Wifi-netwerken
  Met de draadloze wifi-netwerktechnologie kunt u gegevens draadloos uitwisselen
  via een netwerk. Om Wifi te gebruiken, schakelt u de Wifi-functie op uw Fonepad
  in en maakt u een verbinding met een draadloos netwerk. Sommige draadloze
  netwerken zijn beveiligd met een sleutel of via digitale certificaten en vereisen
  extra stappen voor het instellen. Andere zijn open en u kunt gemakkelijk mee
  verbinden.
  OPMERKING: Schakel Wifi UIT wanneer u deze optie niet gebruikt om
  batterijvermogen te sparen.

  Wifi inschakelen en verbinden met een Wifi-netwerk:
  1. Tik op

  File Manager

  om naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op

  Settings

  Play Store

  .

  2. Schuif de Wifi-schakelaar naar de positie ON (Aan). Indien ingeschakeld, scant
  uw Fonepad beschikbare Wifi-netwerken.
  3. Tik op een netwerknaam om een verbinding te maken met dit netwerk. Als
  het netwerk beveiligd of beschermd is, wordt u gevraagd een wachtwoord of
  andere gegevens in te voeren.
  Gallery

  Polaris Office

  My Library Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Email

  Gmail

  MyCloud

  MyPainter

  K004

  SuperNote

  MyNet

  BELANGRIJK! Als uw Fonepad een netwerk vindt waarmee u eerder een verbinding
  heeft gemaakt, wordt automatisch een verbinding gemaakt met dit netwerk.

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  AudioWizard

  ASUS Studio

  BuddyBuzz

  39 • Page 40

  Bluetooth gebruiken
  Bluetooth in- of uitschakelen op uw apparaat

  Bluetooth is een draadloze standaard die wordt gebruikt voor het uitwisselen
  van gegevens over korte afstanden. Bluetooth bestaat in talrijke producten, zoals
  smartphones, computers, tablets en hoofdtelefoons.
  Bluetooth is zeer nuttig wanneer u gegevens overdraagt tussen twee of meer
  apparaten die zich dicht bij elkaar bevinden.
  Wanneer u de eerste keer een verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat,
  moet u het koppelen met uw Fonepad.
  OPMERKING: Schakel Bluetooth uit als u deze niet gebruikt om batterijvermogen te
  sparen.

  Om Bluetooth in uw Fonepad in of uit te schakelen, kunt u een van de volgende
  bewerkingen uitvoeren:


  File Manager

  Tik op�

  om
  ����������������������������������������������������������
  naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op

  Settings

  .

  Play Store

  Schuif de Bluetooth-schakelaar naar AAN.
  • Tik op het gebied Melding om het paneel ASUS-snelinstellingen weer te
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  geven en tik vervolgens op�
  Email

  .

  Uw Fonepad koppelen met een Bluetooth-apparaat

  Gmail

  SuperNote

  MyNet

  Voordat u een verbinding kunt maken met een Bluetooth-apparaat, moet u eerst
  uw Fonepad koppelen met dat apparaat. De apparaten blijven gekoppeld, tenzij u
  de gekoppelde verbinding ertussen verwijdert.

  MyCloud

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  AudioWizard

  ASUS Studio

  Uw Fonepad koppelen met een apparaat:

  MyPainter

  BuddyBuzz

  MyLibrary

  1. Tik op�

  File Manager

  om
  ����������������������������������������������������������
  naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op

  Settings

  Play Store

  .

  Schuif de Bluetooth-schakelaar naar AAN.
  2. Tik op Bluetooth om alle beschikbare Bluetooth-apparaten binnen bereik
  weer te geven.
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Email

  Gmail

  MyCloud

  MyPainter

  40

  OPMERKINGEN:

  SuperNote

  MyNet

  • Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u controleren
  of de Bluetooth-functies is ingeschakeld en is ingesteld als Detecteerbaar.

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  AudioWizard

  ASUS Studio

  • Raadpleeg de technische documentatie die bij het apparaat is geleverd voor
  informatie over het inschakelen van Bluetooth en het instellen van het apparaat
  naar detecteerbaar.

  BuddyBuzz

  MyLibrary

  People

  Phone

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 41

  3. Als uw Fonepad klaar is met scannen voordat uw Bluetooth-apparaat gereed
  is, tikt u op APPARATEN ZOEKEN.
  4. In de lijst van beschikbare apparaten, tikt u op het Bluetooth-apparaat
  waarmee u wilt koppelen. Volg de opeenvolgende instructies op het scherm
  om het koppelen te voltooien. Raadpleeg, indien nodig, de technische
  documentatie die bij het apparaat is geleverd.

  Uw Fonepad verbinden met een Bluetooth-apparaat

  Nadat u uw Fonepad hebt gekoppeld met een Bluetooth-apparaat, kunt u deze
  gemakkelijk handmatig opnieuw verbinden nadat het terug binnen bereik is.
  Koppeling maken met een Bluetooth-apparaat:
  1. Tik op�

  Play Store

  .

  Schuif de Bluetooth-schakelaar naar AAN.
  2. Tik in de lijst GEKOPPELDE APPARATEN op het gekoppelde apparaat.
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Email

  Een Bluetooth-apparaat bijwerken en configureren

  Gmail

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of configureren:
  App Locker

  MyCloud

  asus@vibe

  1. Tik op�

  App Backup

  SuperNote Lite

  File Manager

  Settings

  Play Store

  om
  ����������������������������������������������������������
  naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op

  Settings

  File Manager

  Play Store

  .

  Schuif de Bluetooth-schakelaar naar AAN.
  2. Tik op het pictogram Bluetooth en tik vervolgens op�
  naast
  ����������
  het
  aangesloten Bluetooth-apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen of
  configureren.
  3. Vanaf het scherm Gekoppelde Bluetooth-apparaat, kunt u een van de
  volgende zaken doen:

  Tik op Koppeling ongedaan maken om de koppeling van het apparaat
  op te heffen.

  Tik op Naam wijzigen om de naam van het Bluetooth-apparaat te
  wijzigen.

  Tik op een van de weergegeven profielen om een profiel in of uit te
  schakelen.
  4. Tik op�
  om
  �����������������������������������������
  terug te keren naar het vorige scherm.
  BuddyBuzz

  MyPainter

  MyLibrary

  People

  Phone

  Gallery

  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play M

  App Backup

  SuperNote L

  People

  Phone

  Maps

  Email

  Gmail

  App Locker

  MyCloud

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  Gmail

  MyCloud

  BuddyBuzz

  MyPainter

  MyLibrary

  People

  App Locker

  asus@vibe

  Phone

  MyPainter

  ngs

  s Office

  om
  ����������������������������������������������������������
  naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op

  Settings

  File Manager

  BuddyBuzz

  MyLibrary

  Play Store

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  41

  K004
  Email • Page 42

  Apps beheren
  App-snelkoppelingen maken
  Krijg gemakkelijk toegang tot enkele van uw favoriete toepassingen door appsnelkoppelingen te maken op uw startscherm.
  App-snelkoppelingen maken:
  1. Tik op

  File Manager

  om naar het scherm Alle apps te gaan.

  Settings

  Play Store

  2. Tik en houd het pictogram van de app op het scherm Alle apps vast en sleep
  het vervolgens naar het startscherm.

  Gallery

  Polaris Office

  My Library Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  De app verwijderen van het startscherm
  Email

  Maak ruimte vrij voor nieuwe app-snelkoppelingen door bestaande appsnelkoppelingen op uw startscherm te verwijderen. App-snelkoppelingen
  verwijderen:
  Gmail

  MyCloud

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  1. Tik en houd een app vast tot X verwijderen verschijnt bovenaan op het
  scherm.

  MyPainter

  BuddyBuzz

  2. Sleep de app naar X verwijderen om deze te verwijderen van het
  startscherm.

  42

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 43

  App-info weergeven
  U kunt gedetailleerde informatie over uw apps weergeven terwijl u een
  snelkoppeling voor de app maakt. Terwijl u een app op het scherm Alle apps
  vasthoudt, schakelt het scherm naar het startscherm en verschijnt App-info
  bovenaan op het startscherm. Sleep de app naar App-info om gedetailleerde
  informatie weer te geven.

  K004

  43 • Page 44

  Een app-map maken
  U kunt mappen maken om snelkoppelingen te ordenen op uw startscherm.
  Een app-map maken:
  1. Tik en sleep een app of snelkoppeling van het startscherm naar een andere
  app tot een zwarte cirkel verschijnt.
  OPMERKINGEN:
  • D gemaakte map wordt weergegeven in een zwarte cirkel.
  • U kunt meerdere apps toevoegen in uw map.

  2. Tik op de nieuwe map en tik op Naamloze map om de naam van de map te
  wijzigen.

  44

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 45

  brary Lite

  @vibe

  ary

  Apps weergeven in het scherm Recent
  Via het scherm Recent kunt u een lijst van app-snelkoppelingen weergeven op
  basis van uw recent geopende apps. Via het scherm Recent kunt u gemakkelijk
  terugkeren naar of schakelen tussen de apps die u recent hebt geopend.
  Om het scherm Recent te openen:
  1. Tik op

  in
  ��������������������������������������������
  de linkerbenedenhoek van het startscherm.

  Play Store

  Camera

  2. Er verschijnt een lijst voor het weergeven van al uw recent gestarte apps. Tik
  op de app die u wilt starten.
  Play Music

  Maps

  Email

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  K004

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  45 • Page 46

  Het menu van een recente app weergeven:
  1. Tik en houd een recente app vast om het menu ervan weer te geven.
  2. Om de app uit de lijst te verwijderen, selecteert u Verwijderen uit de lijst.
  Om de informatie ervan weer te geven, selecteert u App-info.

  OPMERKING: U kunt ook een recente app verwijderen uit de lijst door deze naar
  links of rechts te vegen.

  46

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 47

  Task Manager (Taakbeheer)
  Task Manager (Taakbeheer) toont
  ��������������������������������������
  een lijst van momenteel actieve
  hulpprogramma's en toepassingen en hun gebruik in percentages op uw
  Fonepad.�������������������������������������������������������������������������
  U kunt de lopende apps ook individueel openen en sluiten of u kunt alle
  apps en hulpprogramma's tegelijk sluiten met de functie Reinigen met één klik.
  Taakbeheer beheren:
  om naar het scherm Alle apps te gaan. Tik op Widgets om het

  1. Tik op
  Settings

  File Manager

  Play Store

  widgetmenu weer te geven.
  2. Tik op en houd ASUS Task Manager vast om het vak van ASUS Task Manager
  (ASUS-taakbeheer) weer te geven op het startscherm.
  Gallery

  Polaris Office

  My Library Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Email

  Gmail

  MyCloud

  MyPainter

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  BuddyBuzz

  3. Tik en houd de widget vast om de haken voor het aanpassen van het formaat
  weer te geven. Trek de grootteaanpassingsbeugel omhoog of omlaag om de
  volledige lijst van taken weer te geven.
  4. Tik rechts van de taken om de taak uit te schakelen. Tik op Reinigen met
  één klik om alle lopende taken tegelijk af te sluiten.
  Play Music

  Maps

  Email

  SuperNote

  K004

  MyNet

  47 • Page 48

  ay Music

  te Lite

  Bestandsbeheer
  Met Bestandsbeheer kunt u uw gegevens die op het interne opslagapparaat of
  aangesloten externe opslagapparaten staan, eenvoudig vinden en beheren.

  De interne opslag openen
  Toegang krijgen tot het interne opslagapparaat:
  1. Tik op

  om naar het scherm Alle apps te gaan.

  Settings

  File Manager

  Play Store

  > Interne opslag in het linkerpaneel om de inhoud van uw

  2. Tik op
  Gallery

  Polaris Office

  My Library Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Fonepad te zien en tik vervolgens op een item dat u wilt selecteren. Als een
  microSD-kaart wordt geplaatst, tikt u op MicroSD om de inhoud van uw
  microSD-kaart weer te geven.
  Email

  Gmail

  SuperNote

  3. Tik op
  MyCloud

  App Locker

  MyNet

  om terug te keren naar de hoofdmap van Mijn opslag.
  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  AudioWizard

  ASUS Studio

  Maps

  Het externe opslagapparaat openen

  MyPainter

  BuddyBuzz

  Email
  Toegang
  verkrijgen tot het externe opslagapparaat:
  1. Veeg de meldingsbalk bovenaan op het scherm omlaag om het meldingsvak
  weer te geven.
  SuperNote
  MyNet
  2. Tik op
  om
  ��������������������������������������������������������
  de inhoud van uw microSD-kaart weer te geven. Tik op�
  om de microSD-kaart los te koppelen van uw Fonepad.

  BELANGRIJK! Zorg dat u de gegevens die u op uw microSD-kaart bewaart, zijn
  opgeslagen voordat u de microSD-kaart uit uw Fonepad verwijdert.

  AudioWizard

  ASUS Studio

  e

  48

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 49

  Uw inhoud aanpassen

  Vanaf Bestandsbeheer kunt u de inhoud van uw apparaat en van het
  geïnstalleerde externe opslagapparaat kopiëren, knippen, delen en verwijderen.
  Wanneer u een bestand of map aanpast, plaatst u een vinkje naast het bestand of
  map en verschijnt de actiebalk in de rechterbovenhoek van het scherm.
  OPMERKINGEN:
  • De actie
  de map.

  zal alleen verschijnen als u een bestand of bestanden aanpast in

  • U kunt ook het bestand of de map aanvinken en deze vervolgens slepen en
  neerzetten in de gewenste doelmap.

  Actiebalk

  K004

  49 • Page 50

  Instellingen
  Via het instellingenscherm kunt u de instellingen van uw Fonepad configureren.
  Met deze systeem-app kunt u de draadloze verbinding, de hardware en de
  persoonlijke, account- en systeeminstellingen van uw Fonepad configureren.
  Er zijn twee manieren om naar het scherm Instellingen te gaan.
  1. Tik vanaf het scherm Alle apps op

  om het menu weer te geven.

  2. Veeg de meldingsbalk bovenaan op het scherm omlaag om het paneel
  ASUS-snelinstellingen weer te geven en tik vervolgens op
  .

  ASUS-snelinstellingen

  50

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 51

  ASUS-snelinstellingen
  Geeft plaatselijke datum
  en tijd weer

  Wifi-instellingen
  Menu instellingen
  Audio Wizard

  Aanpassingspaneel
  Snelle instelling. Tik op de
  individuele pictogrammen
  om de functie aan/uit te
  zetten.
  Beeldscherminstellingen

  Automatische helderheid
  Handmatig aanpassen helderheid

  Aanpassingspaneel ASUS Snelinstellingen
  Tik op de individuele pictogrammen van hulpprogramma's om de functie in of uit
  te schakelen.
  Wi-Fi

  Mobiele gegevens

  Pictogram en basislijn
  lichten op wanneer ze
  ingeschakeld zijn

  K004

  Instant woordenboek

  Intelligent
  opslaan

  Wifi-hotspot

  Trillen

  Bluetooth

  GPS

  Automatisch
  draaien

  51 • Page 52

  Meldingenpanelen
  Meldingspanelen verschijnen onder het paneel Snelle instelling voor
  waarschuwingen of updates in apps, inkomende e-mails en de status van
  hulpprogramma's.

  OPMERKING: Veeg de melding naar rechts of naar links om het item uit de lijst te
  verwijderen.

  52

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 53

  Uw Fonepad uitschakelen
  U kunt uw Fonepad uitschakelen met een van de volgende werkwijzen:  Houd de voedingsknop ongeveer twee (2) seconden ingedrukt . Wanneer u
  dat wordt gevraagd, tikt u op Uitschakelen en vervolgens op OK.
  Als uw Fonepad niet reageert, houdt u de voedingsknop gedurende minstens
  acht (8) seconden ingedrukt tot uw Fonepad wordt uitgeschakeld.
  BELANGRIJK! Als u het systeem geforceerd uitschakelt, kan dit leiden tot
  gegevensverlies. Zorg dat u regelmatig een back-up maakt van uw gegevens.

  Uw Fonepad in de slaapmodus plaatsen
  Om uw Fonepad in de slaapmodus te plaatsen, drukt u eenmaal op de
  voedingsknop.

  K004

  53 • Page 54

  54

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 55

  Hoofdstuk 4:
  Vooraf geïnstalleerde apps

  K004

  55 • Page 56

  Vooraf geïnstalleerde apps in de kijker
  Play Music (Muziek afspelen)
  Met de app Muziek afspelen, een geïntegreerde interface voor uw muziekcollectie,
  kunt u uw intern opgeslagen muziekbestanden of de bestanden van een
  geïnstalleerd extern opslagapparaat, afspelen.
  U kunt alle muziekbestanden willekeurig afspelen of bladeren om een album te
  selecteren voor meer luisterplezier.
  Settings

  File Manager

  Play Store

  Tik op het startscherm op
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  om uw muziekbestanden af te spelen.
  Play Music

  Maps

  Een muziekbestand zoeken

  Email

  Gmail

  App Locker

  MyCloud

  MyPainter

  BuddyBuzz

  asus@vibe

  MyLibrary

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  Schuif opzij om
  muziekbestanden weer te
  geven op Recent, Albums,
  Songs, Playlist (Afspeellijst) en
  Genres

  56

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  Instellingen voor Muziek
  afspelen

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 57

  OPMERKINGEN:
  De audio- en videocodec worden ondersteund door Fonepad:
  • Decoder
  Audio Codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(versterkt AAC+),
  AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,
  WAV a-law/mu-law, WAV lineair PCM, WMA 10,
  WMA verliesvrij, WMA Pro LBR
  Videocodec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
  • Encoder
  Audiocodec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
  Videocodec: H.263, H.264, MPEG4

  K004

  57 • Page 58

  yLibrary Lite

  us@vibe

  brary

  Camera
  Met de camera-app kunt u foto's maken en video's opnemen met uw Fonepad.
  Om de app Camera te starten, tikt u op het startscherm op

  en vervolgens op

  Play Store

  File Manager

  Settings

  Play Store

  .
  Camera

  Play Music

  Gallery

  Maps

  Polaris Office

  Camera

  MyLibrary Lite

  Play Music

  Maps

  OPMERKING: De foto- en videobestanden worden automatisch opgeslagen in de
  Galerie.

  Email

  Email

  Gmail

  SuperNote

  MyCloud

  Cameramodus
  App Backup

  SuperNote Lite

  AudioWizard

  MyNet

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  AudioWizard

  ASUS Studio

  People

  Phone

  ASUS Studio

  Staande weergave
  People

  SuperNote

  MyNet

  MyPainter

  BuddyBuzz

  MyLibrary

  Phone

  Belichting
  Camera-instellingen
  Beeldscherminstellingen
  Witbalans

  Afbeeldingsgrootte
  Modusinstellingen
  Effecten

  Zoomschuifregelaar
  Modusschakelaar
  Voorbeeld
  Cameraschakelaar

  58

  Knop opnemen

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 59

  Liggende weergave

  Modusschakelaar
  Modusinstellingen
  Effecten

  Zoomschuifregelaar

  Afbeeldingsgrootte
  Knop
  opnemen

  Belichting
  Witbalans

  Cameraschakelaar

  Beeldscherminstellingen
  Camerainstellingen

  Voorbeeld

  Videomodus
  Staande weergave
  Belichting
  Camera-instellingen
  Beeldscherminstellingen

  Videokwaliteit
  Modusinstellingen
  Effecten

  Witbalans

  Modusschakelaar
  Voorbeeld
  Cameraschakelaar

  K004

  Knop opnemen

  59 • Page 60

  Liggende weergave
  Modusschakelaar
  Modusinstellingen
  Effecten
  Videokwaliteit
  Belichting

  Knop
  opnemen

  Witbalans
  Beeldscherminstellingen
  Camerainstellingen

  60

  Cameraschakelaar

  Voorbeeld

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 61

  Galerij
  Bekijk foto's en speel video's af op uw Fonepad met de app Galerij. Met deze
  app kunt u ook foto- en videobestanden die in uw Fonepad zijn opgeslagen,
  bewerken, delen of verwijderen. Vanaf Galerij kunt u foto's weergeven in een
  diavoorstelling of kunt u tikken om het geselecteerde foto- of videobestand weer
  te geven.
  Om Galerij te starten, tikt u op het startscherm op
  File Manager

  Hoofdscherm Galerij

  Gallery

  en vervolgens op

  Settings

  Polaris Office

  .

  Play Store

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Email

  Galerij-instellingen

  Gmail

  Tik voor het sorteren van
  video's en foto's

  MyCloud

  MyPainter

  K004

  SuperNote

  App Locker

  BuddyBuzz

  asus@vibe

  MyLibrary

  MyNet

  Tik voor het snelstarten van de
  camera

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  AudioWizard

  ASUS Studio

  61 • Page 62

  Albums delen of verwijderen

  Om een album te delen, tikt en houdt u een album vast tot een werkbalk
  bovenaan op het scherm verschijnt. U kunt de geselecteerde albums online
  uploaden, delen of ze verwijderen van uw Fonepad.
  Werkbalk

  Tik op dit pictogram om het geselecteerde
  album te delen via ASUS Webstorage,
  Bluetooth®, Picasa®, Google+® of Gmail®.
  Tik op dit pictogram om het geselecteerde
  album te verwijderen.

  62

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 63

  Afbeeldingen delen, verwijderen en bewerken

  Om een afbeelding te delen, te bewerken of te verwijderen, tikt u om een
  afbeelding te openen en tikt u vervolgens op de afbeelding om de werkbalk
  bovenaan op het scherm te starten.

  Afbeeldingen delen

  File Manager

  Settings

  Play Store

  Een afbeelding delen:
  1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt delen.
  2. Tik om te selecteren en tik vervolgens op
  en selecteer de gewenste
  manier om de afbeelding te delen.
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Email

  Gmail

  MyCloud

  MyPainter

  K004

  App Locker

  BuddyBuzz

  asus@vibe

  MyLibrary

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  63 • Page 64

  File Manager

  Gallery

  Meerdere afbeeldingen delen:
  Settings

  Play Store

  1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt delen.
  2. Tik en houd één afbeelding vast en tik vervolgens op de andere afbeeldingen.
  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  3. Tik op
  en selecteer vervolgens de gewenste manier om de afbeeldingen
  te delen.
  Email

  Gmail

  App Locker

  MyCloud

  MyPainter

  BuddyBuzz

  64

  asus@vibe

  MyLibrary

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 65

  Een afbeelding bewerken
  Een afbeelding bewerken:

  File Manager

  Settings

  Play Store

  1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt
  bewerken.
  2. Tik op een afbeelding die u wilt openen en tik vervolgens op > Bewerken.
  3. Tik op de bewerkingshulpprogramma's om het bewerken te starten.
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Email

  Opnieuw

  Gmail

  Keert terug naar het
  vorige scherm

  SuperNote

  MyNet

  Opslaan
  MyCloud

  MyPainter

  App Locker

  BuddyBuzz

  asus@vibe

  MyLibrary

  Ongedaan
  maken
  SuperNote Lite
  AudioWizard

  App Backup

  People

  ASUS Studio

  Phone

  Bewerkingshulpprogramma's

  K004

  65 • Page 66

  Afbeeldingen verwijderen
  Een afbeelding verwijderen:

  File Manager

  Settings

  Play Store

  1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt
  verwijderen.
  2. Tik op een afbeelding die u wilt verwijderen en tik vervolgens op
  .
  3. Tik op OK.
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Email

  Gmail

  Meerdere afbeeldingen verwijderen:
  Settings

  MyCloud

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeeldingen die u wilt
  verwijderen.
  2. Tik en houd één afbeelding vast en tik vervolgens op de andere afbeeldingen.
  3. Tik op
  en vervolgens op OK.
  Play Store

  MyPainter

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  BuddyBuzz

  MyLibrary

  People

  Phone

  Maps

  Email

  asus@vibe

  App Locker

  BuddyBuzz

  MyLibrary

  66

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  Maps

  E-handleiding ASUS Fonepad

  SuperNote

  M

  AudioWizard

  ASUS • Page 67

  De widget Galerie openen

  De widget Fotogalerij biedt onmiddellijke toegang tot uw favoriete foto's of
  albums, direct vanaf het startscherm.
  De widget Galeriefoto weergeven op het startscherm:
  1. Tik op

  File Manager

  om naar het scherm Alle apps te gaan.

  Settings

  Play Store

  2. Tik op Widgets om het widgetmenu weer te geven.
  3. Tik en houd Fotogalerij vast tot de widgetbox naar het startscherm gaat en
  het dialoogvenster Afbeeldingen kiezen weergeeft.
  4. Kies een optie in het dialoogvenster Afbeeldingen kiezen die u als een
  widget op het startscherm wilt plaatsen.
  Gallery

  Polaris Office

  My Library Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Email

  Gmail

  MyCloud

  MyPainter

  K004

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  BuddyBuzz

  67 • Page 68

  e

  E-mail
  Met de Email-app kunt u POP3-, IMAP- en Exchange-accounts toevoegen zodat u
  e-mails kunt ontvangen, maken en zoeken, direct vanaf uw Fonepad.
  BELANGRIJK! U moet verbonden zijn met internet zodat u een e-mailaccount kunt
  toevoegen of e-mails kunt verzenden en ontvangen via toegevoegde accounts.

  Een e-mailaccount instellen
  Een e-mailaccount aanmaken:
  Play Store

  1. Tik op

  File Manager

  om naar het scherm Alle apps te

  Settings

  Play Store

  gaan.

  Camera

  Play Music

  Gallery

  Polaris Office

  Maps

  2. Tik op �

  My Library Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  om de e-mailapp te starten.

  Email
  Email

  3. Vul in het scherm van de e-mailapp de velden
  E-mailadres en Wachtwoord in en tik dan op
  Volgende.

  Gmail

  SuperNote

  App Locker

  MyCloud

  App Backup

  SuperNote Lite

  MyPainter

  asus@vibe

  AudioWizard

  MyNet

  App Backup

  SuperNote Lite

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  ASUS Studio

  OPMERKING: Wacht terwijl uw Fonepad
  automatisch de instellingen voor de
  binnenkomende en uitgaande e-mailserver
  controleert.

  BuddyBuzz

  4. Configureer de Accountopties en tik op
  Volgende.

  68

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 69

  5. Voer een accountnaam in die u wilt weergeven
  in de uitgaande berichten en tik vervolgens op
  Volgende om aan te melden bij uw Postvak IN.

  E-mailaccounts toevoegen
  E-mailaccounts toevoegen:

  Play Store

  1. Tik op

  y Store

  rary Lite

  mera

  vibe

  ckup

  ry

  le

  File Manager
  Camera

  Settings
  Play Music

  2. Tik op

  Play MusicGallery

  Polaris Office
  Maps

  Maps

  My Library Lite

  Email

  om naar het scherm Alle apps te gaan.
  Play Store

  en meld vervolgens aan met uw account.
  Camera

  Play Music

  Maps

  3. Tik op > Instellingen. Tik vervolgens op
  Account toevoegen in de rechterbovenhoek
  van uw scherm.
  Email

  Email

  SuperNote

  MyNet

  Gmail

  App Backup

  SuperNote
  SuperNote Lite
  App Locker

  MyCloud

  SuperNote Lite

  AudioWizard

  PeopleMyPainter

  MyNet
  AudioWizard
  asus@vibe

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  ASUS Studio
  App Backup

  SuperNote Lite

  ASUS Studio

  Phone
  BuddyBuzz

  Phone

  K004

  69 • Page 70

  Gmail
  Met de app Gmail kunt u een nieuwe Gmail-account maken of uw bestaande
  Gmail-account synchroniseren, zodat u e-mails direct vanaf u Fonepad kunt
  verzenden, ontvangen en zoeken. Wanneer u deze app inschakelt, krijgt u
  toegang tot andere Google-apps die mogelijk een Google-account vereisen, zoals
  de Google Playstore.

  Een Gmail-account instellen
  File Manager

  Settings

  Play Store

  Een Gmail-account aanmaken:
  1. Tik op

  File Manager

  Gallery

  Settings

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  om naar het scherm Alle apps te
  Play Store

  gaan.
  Gallery

  Polaris Office

  2. Tik op

  Maps

  Email
  My Library Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  om Gmail te starten.

  Gmail

  SuperNote

  MyNet

  Email

  2. �������
  Tik op Bestaand, voer uw bestaande E-mail en
  uw Wachtwoord in en tik daarna op .

  Gmail

  MyCloud

  MyCloud

  OPMERKINGEN:

  App Locker

  asus@vibe

  MyPainter

  MyPainter

  App Locker

  App Backup

  SuperNote
  asus@vibe

  SuperNote Lite

  BuddyBuzz

  AudioWizard

  MyLibrary

  AppMyNet
  Backup

  SuperNote Lite

  AudioWizard

  ASUS Studio

  ASUS Studio

  People

  Phone

  • Tik op Nieuw indien u geen Google-account
  hebt.

  BuddyBuzz

  • Wanneer u aanmeldt, moet u wachten terwijl uw
  Fonepad communiceert met Google-servers om
  uw account in te stellen.

  4. U kunt uw Google-account gebruiken om
  een back-up te maken van uw instellingen en
  gegevens, en om deze te herstellen. Tik op
  om aan te melden bij uw Gmail-account.
  BELANGRIJK! Indien u naast Gmail andere
  e-mailaccounts hebt, gebruik dan E-mail om tijd
  te besparen en tegelijkertijd toegang te krijgen
  tot al uw e-mailaccounts.

  70

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 71

  Play Store (Speelwinkel)
  In de Play Store krijgt u toegang tot talrijke leuke spelletjes via uw Googleaccount.
  BELANGRIJK! U kunt toegang krijgen tot de Play Store door aan te melden bij uw
  Google-account.

  De Play Store openen
  De Play Store bezoeken:

  1. Tik op het startscherm op �
  File Manager

  Settings

  .
  Play Store

  2. Als u al een bestaande Google-account hebt, tikt u op Bestaand en geeft
  u uw e-mailaccount en wachtwoord op. Als u geen account hebt, tikt u op
  Nieuw en volgt u de instructies op het scherm om een account te maken.
  3. Na het aanmelden kunt u beginnen met het downloaden van apps van Play
  Store en ze installeren in uw Fonepad.
  Gallery

  Polaris Office

  My Library Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Email

  Gmail

  MyCloud

  MyPainter

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  BuddyBuzz

  BELANGRIJK! Download de nieuwste versie van Adobe Flash Player voor Android®
  -apparaten.
  K004

  71 • Page 72

  OPMERKINGEN:
  • U kunt verwijderde applicaties niet herstellen, maar u kunt met dezelfde ID
  inloggen en ze opnieuw downloaden.
  • Sommige toepassingen zijn gratis en sommige moet u met creditcard betalen.

  Kaarten
  Met Google Maps kunt u plaatsen en bedrijven weergeven, vinden, en een
  routebeschrijving opvragen. Hiermee kunt u ook uw huidige locatie bekijken en
  de informatie met anderen delen.

  Google Maps gebruiken
  Google Maps gebruiken:
  1. Tik op
  File Manager

  File Manager

  Settings

  Play Store

  om naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op

  Settings

  Gallery

  Play Store

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  .
  Maps

  2. Gebruik de werkbalk bovenaan het scherm om uw zoekactie aan te passen.
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Staande weergave

  Maps

  Email

  Email

  Gmail

  Zoeken
  Gmail

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  MyCloud
  MyCloud

  MyPainter

  72

  App Locker

  BuddyBuzz

  asus@vibe

  MyLibrary

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  Werkbalk
  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  Geavanceerde instellingen
  MyPainter

  BuddyBuzz

  MyLibrary

  Routebeschrijving
  People

  Phone

  Huidige locatie

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 73

  Liggende weergave
  Zoeken

  Werkbalk
  Geavanceerde instellingen
  Lagen
  Routebeschrijving
  Lokale plaatsen
  Huidige locatie

  K004

  73 • Page 74

  Gallery

  Polaris Office

  Camera

  MyLibrary Lite

  Play Music

  Maps

  MyLibrary

  Email

  MyLibrary is een geïntegreerde interface voor uw boekencollecties. U kunt
  verschillende boekenplanken maken voor verschillende genres. Uw gekochte
  ebooks van alle verschillende uitgevers staan ook op de planken.
  Gmail

  SuperNote

  Om MyLibrary te starten, tikt u op
  MyCloud

  asus@vibe
  File Manager

  App Locker

  en tikt u vervolgens op
  MyPainter

  BuddyBuzz

  Gallery

  .

  App Backup

  Settings

  Polaris Office

  om het scherm Alle apps weer te geven

  SuperNote
  Lite
  Play Store

  MyLibrary Lite

  People

  MyLibrary

  MyNet

  Camera

  AudioWizard

  Play Music

  ASUS Studio

  Maps

  Phone

  Email

  BELANGRIJK! U zult mogelijk Adobe Flash® player nodig hebben om sommige
  e-books te openen. Download Adobe Flash® player voordat u MyLibrary.
  Gmail

  MyCloud

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  OPMERKING: MyLibrary ondersteunt ebooks in ePub-, PDF- en TXT-formaat.
  MyPainter

  BuddyBuzz

  MyLibrary

  People

  Phone

  Hoofdscherm MyLibrary
  Sorteren op titel, auteur,
  datum of Mijn matrix
  Een e-book zoeken

  Selecteren om e-books te
  verplaatsen of verwijderen
  Geavanceerde instellingen

  Uw boekenplanken
  Boeken op de geselecteerde
  boekenplank

  Laatst gelezen e-book

  74

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 75

  Uw e-books lezen
  Wanneer u een e-book leest, veegt u met de vinger naar links om verder te gaan
  naar de volgende pagina of naar rechts om terug te keren naar de vorige pagina.
  Hoofdstukkenlijst
  Sleutelwoorden zoeken
  Marker
  Functie Tekst-naar-spraak

  Bladwijzerlijst en dag-/
  nacht-modus
  Bladwijzer invoegen
  Inzoomen
  Uitzoomen

  Schuifbalk van de pagina

  K004

  75 • Page 76

  Een pagina omdraaien
  Veeg van rechts naar links om naar de volgende pagina te gaan. Veeg van links
  naar rechts om naar de vorige pagina te gaan.

  76

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 77

  Een boekenlegger plaatsen
  De boekenlegger stelt u in staat om de pagina's van een boek te markeren zodat
  u gemakkelijk kunt terugkeren naar de laatste pagina die u hebt gelezen.

  ings

  is Office

  ker

  Play Store

  My Library Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Een boekenlegger plaatsen:

  File Manager

  Settings

  Play Store

  1. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de werkbalk weer te geven.
  2. Tik op
  om de pagina te markeren. U kunt tevens zoveel pagina's als u wilt
  markeren.
  Email

  Gallery

  SuperNote

  asus@vibe

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  MyNet

  Email

  3. Om de gemarkeerde pagina's weer te geven, tikt u op
  > Lijst met
  bookmarks en vervolgens op de pagina die u wilt openen.
  App Backup

  uzz

  SuperNote Lite

  AudioWizard

  ASUS Studio

  Gmail

  MyCloud

  MyPainter

  K004

  App Locker

  BuddyBuzz

  asus@vibe

  MyLibrary

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  77 • Page 78

  Een selectie maken op de pagina
  Door een woord te selecteren in uw e-books, kunt u de definitie van een woord
  zien, een woord of een zin kopiëren, delen via e-mail of beluisteren met de functie
  tekst-naar-spraak.
  Een zin selecteren
  Een woord selecteren

  Actiebalk

  Een selectie maken:
  1. Tik en houd het gewenste woord of de gewenste zin vast tot de werkbalk en
  de woordenboeknotitie worden weergegeven.
  OPMERKING: Om een zin te markeren, tikt u op en houd u een woord vast, en schuif
  vervolgens met uw vinger om te selecteren. Wanneer u een zin selecteert, wordt de
  woordenboeknoot niet weergegeven.

  2. Kies uit de volgende opties in de actiebalk:
  a. Tik op Markeren om het woord of de zin te markeren.
  b. Tik op Opmerking om het geselecteerde woord of de geselecteerde zin vast te leggen.
  c. �������
  Tik op Tekst naar spraak om te luisteren naar het geselecteerde woord of de
  geselecteerde zin.
  d. Tik op Kopie om het geselecteerde woord of de geselecteerde zin te kopiëren en te
  plakken in een tekstapplicatie.
  e. Tik op Delen om een zin te delen en selecteer vervolgens een app die u wilt delen.
  f. Tik op Vertaling om de vertaling van de geselecteerde zin te zien.
  78

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 79

  File Manager

  SuperNote Lite

  Gallery

  Settings

  Polaris Office

  Play Store

  My Library Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  SuperNote Lite is een gemakkelijk te gebruiken app waarmee u notities en
  krabbels kunt maken, foto's kunt maken en invoegen, en geluid en video's kunt
  opnemen voor een meer interactieve ervaring.
  Email

  U kunt uw notebooks ook delen via uw ASUS WebStorage-account.
  Gmail

  Om SuperNote Lite te starten op het startscherm, tikt u op�
  MyCloud

  Hoofdscherm SuperNote Lite
  MyPainter

  Tikken om weer te geven
  op type

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  .

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  BuddyBuzz

  Tikken om pagina's te selecteren
  en te verwijderen, te kopiëren, te
  verplaatsen of te exporteren en
  importeren
  Instelling, back-up en herstel

  Tikken om een nieuw
  notitieboekje toe te voegen

  Al uw notitieboekjes

  Tik om uw notitieblokken
  te uploaden naar uw ASUS
  WebStorage-account

  K004

  79 • Page 80

  Een nieuw notitieboekje aanmaken
  Een nieuw notitieboekje aanmaken:
  1. Tik op Nieuwe toev..
  2. Geef het bestand een naam en selecteer Voor
  Pad of Voor telefoon voor paginagrootte.
  3. Selecteer een sjabloon. De nieuwe notitiepagina
  verschijnt meteen.

  80

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 81

  Nieuwe notitieboekinterface van SuperNote
  Delen en exporteren
  Opslaan
  Retourpad

  Nieuwe pagina
  Pagina verwijderen
  Instellingen

  Werkbalk notitieblok

  Vorige pagina
  Volgende pagina
  Modusinstellingen
  en paginanummers

  OPMERKING: De modusinstellingen en de notitieblokwerkbalk verandert wanneer u
  op de modus

  K004

  ,

  of

  tikt.

  81 • Page 82

  Uw notitieboekje aanpassen
  Met SuperNote kunt u creatief zijn met uw notitieboekjes. Vanaf de werkbalk
  kunt u meerdere hulpprogramma's selecteren waarmee u uw notitieblokken kunt
  aanpassen.
  OPMERKING: De instellingen van de werkbalk kunnen variëren afhankelijk van de
  door u geselecteerde modus.

  Uw notitieboekje aanpassen:
  1. In het hoofdscherm van SuperNote, tikt u op het notitieboekje dat u wilt
  aanpassen.
  2. Tik op een van de pictogrammen in de werkbalk om het bewerken van uw
  notitieblok te starten.
  OPMERKINGEN:
  • Tik voor de modus Schrijven op

  in de notitieblokbalk en tik vervolgens op

  voor richtlijnen betreffende handschrift indien nodig.
  • Tik voor de modi Schrijven en Type op

  om tekst , streekkleur en gewicht te

  selecteren.

  Tikken om te tekenen,
  schrijven of typen op uw
  notitieblok.
  Tikken om het
  streektype, gewicht en
  ondoorzichtigheid te
  kiezen.

  Tikken om uw laatste actie
  opnieuw uit te voeren.
  Tikken om uw huidige actie
  ongedaan te maken.
  Tikken om de grootte te wijzigen
  of een ingevoegd object te
  verplaatsen.
  Tikken om een tekst- of
  mediabestand in te voegen.

  82

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 83

  Modus alleen lezen SuperNote
  Tik om de bewerkingsmodus
  in te schakelen

  Uw notitieboekje een andere naam geven
  Uw notitieboekje een andere naam geven:
  1. Tik en houd het notitieblokbestand in het hoofdscherm SuperNote vast en tik
  vervolgens op Naam wijzigen.
  2. Voer de bestandsnaam in en tik vervolgens op OK.

  K004

  83 • Page 84

  Uw notitieboekje verbergen
  Uw notitieboekje verbergen:
  1. Tik en houd het notitieblokbestand in het hoofdscherm SuperNote vast en tik
  vervolgens op Vergrendelen om te verbergen.
  2. Voer uw wachtwoord in en tik vervolgens op OK.
  OPMERKINGEN:
  • Wanneer u uw notitieblok voor de eerste keer verbergt, wordt u gevraagd een
  nieuw wachtwoord in te voeren.
  • Om de verborgen notebooks weer te geven op het hoofdscherm, tikt u op
  en tikt u vervolgens op Vergrendeld notitieblok weergeven.
  ���������

  Uw notitieboekje verwijderen
  Uw notitieboekje verwijderen:
  1. Tik en houd het notitieblokbestand in het hoofdscherm SuperNote vast en tik
  vervolgens op Verwijderen.
  2. Tik op Verwijderen om het verwijderen van het notitieblok te bevestigen.

  84

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 85

  Play Music

  Note Lite

  ASUS Studio
  ASUS Studio is een app waarmee u de foto's en video's die in uw Fonepad zijn
  opgeslagen, kunt beheren. Met ASUS Studio kunt u uw foto's en video's zoeken
  en sorteren, foto's en filtereffecten bewerken, gepersonaliseerde albums maken
  en ze delen via e-mail of sociale netwerksites.

  Maps

  Email

  Om ASUS Studio te starten, tikt u op het startscherm op
  File Manager

  SuperNote

  op
  AudioWizard

  en tikt u vervolgens

  Settings

  Play Store

  MyNet

  .

  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  ASUS Studio

  Hoofdscherm ASUS Studio

  Email

  one
  Gmail

  Sorteren op type

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  Sorteren op locatie

  Sorteren op tijd
  MyCloud

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  Instellingen

  Sorteren op album
  MyPainter

  BuddyBuzz

  MyLibrary

  People

  Phone

  Foto- en videobestanden

  Uw opgeslagen foto's weergeven
  Om uw foto's weer te geven, tikt u op een fotoalbum en veegt u vervolgens met
  uw vinger omhoog of omlaag om te bladeren door uw opgeslagen afbeeldingen.

  Uw opgeslagen video's bekijken
  Om uw opgeslagen video's te bekijken, tikt u op een videoalbum en tikt u
  vervolgens om de video te selecteren en te bekijken.
  K004

  85 • Page 86

  Uw opgeslagen foto's aanpassen

  Om een foto aan te passen, opent u het album dat de foto bevat die u wilt
  aanpassen. Tik vervolgens op de foto om de werkbalk te selecteren en te starten.
  Tikken om de foto te delen
  Tikken om terug te keren naar
  het vorige scherm

  Instellingen

  Werkbalk

  De werkbalk bestaat uit de volgende functies:
  Tikken om de foto toe te voegen als favoriet.
  Tikken om de foto te taggen en een categorie te selecteren.
  Tikken om de foto te bewerken.
  Tikken om de foto te verwijderen.

  86

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 87

  Een foto bewerken
  Een foto bewerken:
  1. Tik op

  op de werkbalk.

  2. Tik op de bewerkingshulpprogramma's om het bewerken te starten.
  Tikken om de foto te draaien
  Tikken om terug te keren naar
  het vorige scherm
  Tikken om de foto bij te snijden

  Tikken om de wijzigingen
  opnieuw uit te voeren
  Tikken om de wijzigingen op te
  slaan
  Tikken om de wijzigingen
  ongedaan te maken

  Bewerkingswerkbalk

  K004

  87 • Page 88

  BuddyBuzz
  BuddyBuzz is een sociale netwerkaggregator, exclusief van ASUS, waarmee u
  vanaf één locatie toegang krijgt tot meerdere sociale netwerkaccounts. Met
  BuddyBuzz kunt u schakelen tussen uw sociale netwerkaccounts, zoals Facebook
  en Twitter.
  Settings

  File Manager

  Gallery

  Polaris Office

  Play Store

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  OPMERKING: Zorgt dat u uw sociale netwerkaccounts registreert wanneer u
  BuddyBuzz voor de eerste keer gebruikt.

  Maps

  Email

  Gmail

  SuperNote

  BuddyBuzz gebruiken
  BuddyBuzz gebruiken:

  1. Tik op het startscherm op
  2. Tik op

  en tik vervolgens op

  Settings

  File Manager

  Play Store

  asus@vibe

  App Locker

  MyCloud

  MyPainter

  BuddyBuzz

  .

  MyLibrary

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  om het hoofdscherm van BuddyBuzz te starten.
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  BuddyBuzz-hoofdscherm

  Email

  Gmail

  App Locker

  MyCloud

  MyPainter

  Tik om topverslagen
  of trendfoto's van uw
  vrienden te zien

  BuddyBuzz

  Tik om nieuwsupdates van uw
  vrienden, gelabelde nieuwssites
  en gebeurtenissen te zien.

  Tik om uw vrienden en hun
  profielen te zien

  asus@vibe

  MyLibrary

  Maps

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  Tik om de account- en algemene
  instellingen te configureren
  Tikken om uw huidige locatie
  weer te geven
  Tikken om uw status te
  publiceren

  Tik om updates te lezen en
  foto's weer te geven die u op
  My Board hebt geplaatst

  Tik om meldingen die getagd
  zijn naar uw profiel, weer te
  geven

  Tik om favoriete vrienden toe
  te voegen en uw favoriete
  publicaties weer te geven

  88

  E-handleiding ASUS Fonepad

  AudioWizard • Page 89

  ay Store

  amera

  ackup

  ple

  AudioWizard
  Play Music

  Met AudioWizard kunt u de geluidsmodi van uw Fonepad aanpassen voor een
  zuiverdere audio-uitvoer die past bij de huidige gebruiksscenario's.
  Maps

  Email

  Om Audio Wizard te starten, tikt u op het startscherm op
  SuperNote

  File Manager

  .
  SuperNote Lite

  en vervolgens op

  MyNet

  AudioWizard

  Settings

  Play Store

  ASUS Studio
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Phone
  Email

  Gmail

  Tikken om AudioWizard uit
  te schakelen

  MyCloud

  MyPainter

  App Locker

  BuddyBuzz

  asus@vibe

  MyLibrary

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  Vooraf ingestelde modi

  Tikken om de modusselectie
  te bevestigen

  AudioWizard gebruiken
  AudioWizard gebruiken:

  1. Tik in het venster Audiowizard op de geluidsmodus die u wilt activeren.
  OPMERKING: Tik op OFF (UIT) als u een van geluidsmodi die u eerder hebt
  opgeslagen, wilt deactiveren.

  2. Tik op OK om de geselecteerde geluidsmodus op te slaan en het venster
  AudioWizard te sluiten.

  K004

  89 • Page 90

  Gallery

  Polaris Office

  MyLibr

  MyPainter
  MyPainter is een ASUS-exclusieve tekenapp waarmee u een afbeeldingsbestand
  kunt maken of kalligrafie, effecten en foto's kunt toevoegen op een bestaand
  afbeeldingsbestand.
  Gmail

  App Locker

  MyCloud

  Om MyPainter te starten, tikt u op het startscherm op
  File Manager

  MyWorks-scherm

  Gallery

  en vervolgens op

  Settings

  Polaris Office

  Play Store

  MyLibrary Lite

  Camera

  .
  MyPainter

  Play Music

  Maps

  Email

  Gmail

  MyCloud

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  Uw
  schilderijen
  MyPainter

  BuddyBuzz

  MyLibrary

  Tikken om
  een schilderij
  te maken

  Tikken om een
  schilderij te
  verwijderen

  Een schilderij maken
  Een schilderij maken:

  1. Tik op het scherm MyWorks op .
  2. Tik op het sjabloonscherm om een sjabloon te selecteren.

  90

  E-handleiding ASUS Fonepad

  BuddyBuzz

  asus@v

  MyLibrar • Page 91

  Bewerkingsscherm MyPainter
  Tikken om
  schilderij te delen
  Tikken om een
  nieuw schilderij
  te maken
  Tikken om een
  schilderij op te
  slaan

  Schilderwerkbalk

  Een schilderij bewerken
  Een schilderij bewerken:

  1. Tik op het scherm MyWorks om een schilderij te selecteren.
  2. Tik op de bewerkingshulpprogramma's om het bewerken te starten.

  K004

  91 • Page 92

  Settings

  File Manager

  Play Store

  App Locker
  App Locker is een beveiligingsapp waarmee u uw persoonlijke apps kunt
  beschermen tegen onbevoegd gebruik.
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Email

  App Locker gebruiken
  App Locker gebruiken:

  Gmail

  1. Tik op het startscherm op
  File Manager

  SuperNote

  en tik vervolgens op

  Settings

  Play Store

  .
  App Locker

  MyCloud

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  2. Tik op Start en stel vervolgens uw wachtwoord in.
  Gallery

  Polaris Office

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  BuddyBuzz

  MyPainter

  MyLibrary

  Email

  Gmail

  MyCloud

  MyPainter

  App Locker

  BuddyBuzz

  asus@vibe

  MyLibrary

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  3 Tik op OK om naar het scherm App Locker te gaan.

  92

  Maps

  E-handleiding ASUS Fonepad

  AudioWizard • Page 93

  Het scherm App Locker

  Verplaats de schuifregelaar naar
  rechts om de App Locker in
  te schakelen en de app-lijst te
  activeren.
  Tik hierop om de instellingen
  van App Locker te configureren.

  Tik op de apps die u wilt
  vergrendelen. Om een app te
  ontgrendelen, tikt u gewoon
  op de app die u eerder hebt
  vergrendeld.

  OPMERKINGEN:
  • Bij de beveiligde apps verschijnt een slotpictogram op het startscherm.
  • Elke keer dat u een beveiligde app wilt gebruiken, zult u worden gevraagd om uw
  wachtwoord.

  K004

  93 • Page 94

  Back-up toepassing
  Met de app Backup kunt u een back-up maken van uw geïnstalleerde apps
  en gegevens op de interne of externe geheugenruimte of kunt u deze items
  beveiligen met een wachtwoord. Met deze app kunt u ook de apps en gegevens
  die u eerder hebt verwijderd van uw Fonepad, herstellen na het bijwerken van
  de apparaatfirmware of na het opnieuw instellen van het apparaat naar de
  standaardinstellingen.
  Om de app Backup te starten, tikt u op het startscherm op
  File Manager

  vervolgens op

  .

  Gallery

  en tikt u

  Settings

  Polaris Office

  Play Store

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  BELANGRIJK!

  Email

  • De app Backup kan de toepassingen die een accountverificatie vereisen, niet
  herstellen.
  Gmail

  SuperNote

  • Voordat u een update van de apparaatfirmware uitvoert of de
  standaardinstellingen terugzet, moet u ervoor zorgen dat u een back-up van uw
  apps en gegevens hebt gemaakt op een microSD-kaart.
  MyCloud

  MyPainter

  App Locker

  BuddyBuzz

  asus@vibe

  MyLibrary

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  AudioWizard

  MyNet

  ASUS Studio

  OPMERKING: U moet uw wachtwoord invoeren om uw apps en gegevens te herstellen.

  Scherm Back-uplijst
  Tikken om de back-up van apps en
  gegevens te starten

  Tikken om alle apps en gegevens
  waarvan een back-up moet
  worden gemaakt, te selecteren;
  Back-uptype selecteren

  Lijst van geïnstalleerde apps en
  gegevens

  Tikken om snel een back-up te
  maken van alle apps en gegevens

  94

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 95

  Een back-up maken van uw apps en gegevens
  Een back-up maken van uw apps en gegevens:

  1. Tik op het hoofdscherm van de app Backup op Back-up van lijst maken in
  het linkerdeelvenster om de lijst van alle geïnstalleerde apps en gegevens
  weer te geven.
  2. Plaats een vinkje naast de apps waarvan u een back-up wilt maken en tik
  vervolgens op
  .
  3. Voer de bestandsnaam in van uw
  back-upbestand en tik vervolgens
  op OK.
  OPMERKING: Als u een kopie van uw
  back-upbestand wilt opslaan, schakelt
  u Back-upbestand kopieren naar:
  en tik vervolgens op
  om de map
  te selecteren.

  4. Stel een wachtwoord in voor dit
  back-upbestand en tik vervolgens
  op ok.

  K004

  95 • Page 96

  5. Tik op OK om door te gaan met de
  back-up van de toepassing.

  6. Tik op OK nadat het back-upproces
  is voltooid.

  96

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 97

  Scherm herstellijst
  Tikken om de back-upbestanden
  te verwijderen
  Tikken om de backupbestanden te delen

  Tikken om alle backupbestanden te selecteren
  Tikken om de app
  Bestandsbeheer te starten
  Lijst van back-upbestanden

  K004

  97 • Page 98

  Uw apps en gegevens herstellen
  Uw apps en gegevens herstellen:

  1. Tik op het hoofdscherm van de app Backup op Herstellijst in het
  linkerdeelvenster om de lijst van back-upbestanden weer te geven.
  2. Tik op het bestand dat u wilt
  herstellen en tik vervolgens op OK.

  3. Voer het wachtwoord in dat u hebt
  ingesteld wanneer u het backupbestand hebt gemaakt en tik
  vervolgens op OK.

  4. Selecteer het bestand dat u wilt
  herstellen en tik vervolgens op OK.

  98

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 99

  5. Tik op OK om door te gaan met
  het herstellen van de apps in uw
  systeem.

  6. Tik op OK nadat het herstelproces is
  voltooid.

  K004

  99 • Page 100

  Widgets
  Widgets zijn mini-apps waarmee u gemakkelijk toegang krijgt tot nuttige en leuke
  toepassingen op het startscherm van uw Fonepad.
  Om widgets weer te geven, tikt u op het startscherm op
  File Manager

  en tikt u vervolgens

  Settings

  Play Store

  op WIDGETS.
  Gallery

  Polaris Office

  Een widget weergeven op het startscherm

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Veeg vanaf het scherm Widgets met uw vinger naar links of rechts om een widget
  te selecteren. Tik en houd de geselecteerde widget vast en sleep deze naar het
  startscherm.
  Email

  Gmail

  MyCloud

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  SuperNote Lite

  SuperNote

  MyNet

  AudioWizard

  ASUS Studio

  BELANGRIJK!
  • U kunt worden gevraagd om extra taken uit te voeren (zoals registratie, activering)
  voordat u een geselecteerde widget kunt gebruiken.
  MyPainter

  BuddyBuzz

  MyLibrary

  People

  Phone

  • Als er onvoldoende ruimte is op het scherm waar u een widget hebt geplaatst,
  wordt de widget niet toegevoegd aan dat scherm.

  100

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 101

  Een widget verwijderen van het startscherm

  Tik en houd de widget vanaf het startscherm tot X verwijderen verschijnt. Sleep
  de widget, zonder uw vinger op te tillen, naar X verwijderen om de widget te
  verwijderen van uw startscherm.
  Een widget verwijderen
  van het startscherm

  K004

  101 • Page 102

  ASUS Battery
  ASUS Battery is een speciale widget die is ontworpen om de batterijstatus van
  uw Fonepad en de aangesloten accessoires weer te geven volgens percentage en
  kleur.
  Om de widget ASUS Battery weer te geven, tikt u op het startscherm op
  File Manager

  en

  Settings

  Play Store

  tikt u vervolgens op WIDGETS.
  Gallery

  Polaris Office

  De widget ASUS Battery weergeven op het startscherm.

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Veeg vanaf het scherm Widgets met uw vinger naar links of rechts om een ASUS
  batterij-widget te zoeken. Tik en houd de widget vast en sleep deze naar het
  startscherm.

  E

  Gmail

  MyCloud

  MyPainter

  App Locker

  BuddyBuzz

  asus@vibe

  MyLibrary

  102

  Supe

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  OPMERKING: U kunt ook de batterijstatus van uw Fonepad weergeven in
  ASUS-snelinstelling en in het systeemvak. Zie secties ASUS-snelinstelling en
  Meldingspaneel voor meer informatie.

  E-handleiding ASUS Fonepad

  M

  Audio • Page 103

  Bijlagen

  K004

  103 • Page 104

  EG-verklaring van conformiteit
  Dit product voldoet aan de voorschriften van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG. De
  verklaring van conformiteit kan worden gedownload van
  http://support.asus.com.

  Preventie van gehoorverlies
  Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere
  perioden luisteren met een hoog volume.

  À pleine puissance, l’écoute
  prolongée du baladeur peut
  endommager l’oreille de l’
  utilisateur.
  Voor Frankrijk is dit apparaat, zoals vereist door de Franse wet L. 5232-1, getest
  om te voldoen aan de vereisten voor geluidsdruk conform de standaarden
  NF EN 50332-2:200 en NF EN 50332-1:2003.

  CE-markering
  CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth
  De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de
  EEG-richtlijnen 2004/108/EG “Elektromagnetische compatibiliteit” en 2006/95/EG
  “Laagspanningsrichtlijn”.

  De hoogste CE SAR-waarde voor het apparaat is 1,65 W/kg. Deze FonePad
  werd getest op een afstand van 0,5cm van het lichaam, waarbij het apparaat
  uitzond aan het hoogst gecertificeerde vermogensniveau in alle geteste
  frequentiebanden. Om te voldoen aan de CE RF-blootstellingsvereisten, moet een
  afstand van 0,5 cm behouden blijven tussen de FonePad en de gebruiker.

  104

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 105

  Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE
  Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EG) op de beperking van
  blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de
  bescherming van de gezondheid.
  De beperkingen maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de
  bescherming van het grote publiek. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en
  gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties via regelmatige
  en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. De eenheid van meting
  voor de aanbevolen limiet van de Europese Raad voor mobiele apparaten is de
  "Specifieke absorptieratio" (SAR) en de SAR-limiet is 2.0 W/Kg gemiddeld over 10
  gram van lichaamsweefsel. Deze voldoet aan de vereisten van de internationale
  commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming (ICNIRP).
  Voor gebruik in de nabijheid van het lichaam, werd dit apparaat getest en voldoet
  het aan de blootstellingsrichtlijnen van de ICNRP en de Europese standaarden
  EN 62311 en EN 62209-2. SAR wordt gemeten terwijl het apparaat direct in contact
  is met het lichaam terwijl wordt uitgezonden op het hoogste gecertificeerde
  uitgangsvermogensniveau in alle frequentiebanden van het mobiele apparaat.

  Vereiste spanningsveiligheid
  Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan
  3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk
  aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 of H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

  ASUS-services van recycling/terugbrengen
  ASUS-programma's van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet
  voor de hoogste normen met betrekking tot het beschermen van ons milieu.
  Wij geloven erin u oplossingen te bieden om onze producten, batterijen, andere
  componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga
  naar http://csr.asus.com/english/Takeback.htm voor gedetailleerde informatie
  over recycling in verschillende regio's.

  Opmerking coating
  BELANGRIJK! Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te
  behouden, wordt een coating aangebracht om het apparaat te isoleren, met
  uitzondering van de locatie van de I/O-poorten.

  Mededeling afneembaar deksel
  BELANGRIJK! De klep van het compartiment op de achterkant bevat de antenne
  waarmee u uitgaande of binnenkomende gesprekken kunt voeren. Als u de klep van
  het compartiment achteraan verwijdert om een micro SIM-kaart of een microSDkaart te installeren, moet u ervoor zorgen dat u de klep veilig terug plaatst.
  K004

  105 • Page 106

  Goede verwijdering
  Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een
  onjuist type. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met
  de instructies.
  Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met
  de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het
  huishoudelijk afval mag worden verwijderd.
  Gooi de Fonepad NIET bij het huishoudelijk afval. Dit product is
  ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling
  mogelijk te maken. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak
  geef aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur en
  knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval
  mogen worden afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor
  het verwijderen van elektronische producten.
  Gooi de Fonepad NIET in vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de
  contacten. Demonteer de Fonepad NIET.

  Modelnaam: K004 (ME371MG)

  Fabrikant
  Adres:
  Erkende vertegenwoordiger
  in Europa
  Adres:

  106

  ASUSTeK Computer Inc.
  4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
  ASUS Computer GmbH
  HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

  E-handleiding ASUS Fonepad • Page 107

  EC Declaration of Conformity
  We, the undersigned,
  Manufacturer:

  ASUSTeK COMPUTER INC.

  Address, City:

  4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

  Country:

  TAIWAN

  Authorized representative in Europe:

  ASUS COMPUTER GmbH

  Address, City:

  HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

  Country:

  GERMANY

  declare the following apparatus:
  Product name :

  ASUS FonePad

  Model name :

  K004

  conform with the essential requirements of the following directives:
  2004/108/EC-EMC Directive
  EN 55022:2010
  EN 61000-3-2:2006+A2:2009
  EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

  EN 55024:2010
  EN 61000-3-3:2008
  EN 55020:2007+A11:2011

  1999/5/EC-R &TTE Directive
  EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
  EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
  EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
  EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
  EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
  EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
  EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
  EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
  EN 50360:2001
  EN 62209-1:2006
  EN 62311:2008
  EN 62209-2:2010
  EN 62479:2010

  EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
  EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
  EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
  EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
  EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
  EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
  EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
  EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
  EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
  EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
  EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
  EN 50371:2002
  EN 50385:2002

  2006/95/EC-LVD Directive
  EN 60950-1 / A11:2009

  EN 60065:2002 / A2:2010

  EN 50332-2:2003

  EN 60065:2002 / A12:2011

  2009/125/EC-ErP Directive
  Regulation (EC) No. 1275/2008

  Regulation (EC) No. 278/2009

  Regulation (EC) No. 642/2009

  2011/65/EU-RoHS Directive

  Ver. 121001

  CE marking

  (EC conformity marking)

  Position : CEO
  Name :

  Jerry Shen

  Declaration Date: Feb. 01 , 2013
  Year to begin affixing CE marking:2013

  K004

  Signature : __________

  107 • Page 108

  108

  E-handleiding ASUS Fonepad


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für ASUS Fonepad wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von ASUS Fonepad in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 10,21 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von ASUS Fonepad

ASUS Fonepad Bedienungsanleitung - Deutsch - 108 seiten

ASUS Fonepad Bedienungsanleitung - Englisch - 110 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info