Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/94
Nächste Seite
support.asus.com
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Verbindung mit Server funktioniert nicht
  Meine Email-Verbindung ist gestoert.
  Eingereicht am 14-4-2019 13:56

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich eine Mail in die Zwischen Ablage bekommen und wie rufe ich sie dort ab? Eingereicht am 19-11-2017 16:49

  Antworten Frage melden
 • wie kann ich meine handy karte einsetzen
  in mein asus Eingereicht am 10-10-2017 17:52

  Antworten Frage melden
 • wie kann ich eine tastatur anschliessen an das tablet Eingereicht am 24-4-2016 20:02

  Antworten Frage melden
 • wie sortiere ich fotos um doppelte zu vermeiden Eingereicht am 23-8-2014 18:38

  Antworten Frage melden
 • Brauche ich einen Virenschutz? Eingereicht am 15-5-2014 09:59

  Antworten Frage melden
 • Kann ich mit dem Tablett Fernsehen? Eingereicht am 15-5-2014 09:57

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  support.asus.com • Page 2

  DU8319
  Eerste editie
  September 2013
  Copyright-informatie
  Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven,
  mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden
  gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden
  vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor
  back-updoeleinden.
  ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF
  IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN
  VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR
  DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE,
  SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL,
  VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE
  HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN
  DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.
  Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken
  of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of
  toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun
  rechten.
  DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND
  INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN.
  ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN
  VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK
  IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.
  Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

  Beperkte aansprakelijkheid
  Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid.
  In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht
  de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk
  zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere
  eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen
  onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.
  ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het
  contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.
  Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale
  bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.
  IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U
  VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE
  OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES
  VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD
  GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

  Service en ondersteuning
  Bezoek onze meertalige website op http://support.asus.com

  

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 3

  Inhoudsopgave
  Over deze handleiding................................................................................................... 6
  In deze handleiding gebruikte conventies............................................................. 7
  Typografie........................................................................................................................... 7

  Veiligheidsmaatregelen................................................................................................. 8
  Uw apparaat opladen..................................................................................................... 8
  Uw ASUS-tablet gebruiken........................................................................................... 8
  Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen.................................................................. 8

  Inhoud pakket.................................................................................................................... 9
  Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware
  Uw ASUS-tablet leren kennen....................................................................................12
  Vooraanzicht....................................................................................................................12
  Achteraanzicht................................................................................................................13

  Hoofdstuk 2: Uw ASUS-tablet gebruiken
  Uw ASUS-tablet instellen.............................................................................................18
  Uw ASUS-tablet opladen.............................................................................................18

  Bewegingen voor de ASUS-tablet............................................................................20
  Een HDMI-compliant beeldscherm aansluiten....................................................23
  Hoofdstuk 3: Werken met Android®
  De eerste keer opstarten..............................................................................................26
  Android®-vergrendelingsscherm..............................................................................27
  Uw apparaat ontgrendelen........................................................................................27
  Een achtergrondafbeelding toevoegen aan het vergrendelingsscherm....28
  Een widget toevoegen aan het vergrendelingsscherm...................................28
  Google Now openen.....................................................................................................29

  Beginscherm.....................................................................................................................30
  Schermweergaven.........................................................................................................31
  De schermstand vergrendelen..................................................................................32

  K00A

   • Page 4

  Verbinden met de wereld............................................................................................32
  Verbinden met Wifi-netwerken.................................................................................32
  Bluetooth gebruiken.....................................................................................................33

  Apps beheren...................................................................................................................35
  App-snelkoppelingen maken....................................................................................35
  De app verwijderen van het startscherm..............................................................35
  App-info weergeven.....................................................................................................36
  Een app-map maken.....................................................................................................37
  Apps weergeven in het scherm Recent.................................................................38
  Task Manager (Taakbeheer)........................................................................................40

  Bestandsbeheer .............................................................................................................41
  De interne opslag openen..........................................................................................41
  Het externe opslagapparaat openen......................................................................41
  Uw inhoud aanpassen..................................................................................................42
  Instellingen.......................................................................................................................43

  Uw ASUS-tablet uitschakelen.....................................................................................45
  Uw ASUS-tablet in de slaapmodus plaatsen........................................................45

  Hoofdstuk 4: Vooraf geïnstalleerde apps
  Vooraf geïnstalleerde apps in de kijker..................................................................48
  Play Music (Muziek afspelen).....................................................................................48
  Camera ..........................................................................................................................49
  Galerij

  ..........................................................................................................................51

  E-mail

  ..........................................................................................................................58

  Gmail

  ..........................................................................................................................60

  Play Store (Speelwinkel)...............................................................................................61
  Kaarten ..........................................................................................................................62
  MyLibrary ..........................................................................................................................63
  SuperNote Lite................................................................................................................68
  ASUS Studio......................................................................................................................72
  BuddyBuzz........................................................................................................................75

  

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 5

  AudioWizard.....................................................................................................................76
  ASUS Artist........................................................................................................................77
  App Locker........................................................................................................................80
  Widgets ..........................................................................................................................83
  ASUS Battery....................................................................................................................84

  Bijlagen
  FCC-verklaring (Federal Communications Commission).................................86
  Informatie over RF-blootstelling (SAR)...................................................................87
  IC-waarschuwing............................................................................................................87
  EG-verklaring van conformiteit.................................................................................88
  Preventie van gehoorverlies......................................................................................88
  CE-markering...................................................................................................................89
  Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE..........................................................90
  Vereiste spanningsveiligheid.....................................................................................90
  ASUS-services van recycling/terugbrengen.........................................................90
  Opmerking coating.......................................................................................................90
  Kennisgeving green ASUS..........................................................................................91
  Goede verwijdering.......................................................................................................91

  K00A

   • Page 6

  Over deze handleiding
  Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software-opties van uw
  ASUS-tablet, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:
  Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware
  In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten beschreven van uw
  ASUS-tablet.
  Hoofdstuk 2: Uw ASUS-tablet gebruiken
  Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de verschillende delen van de
  ASUS-tablet.
  Hoofdstuk 3: Werken met Android®
  Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van Android® op uw
  ASUS-tablet.
  Hoofdstuk 4: Vooraf geïnstalleerde apps
  In dit hoofdstuk vindt u uitleg over de vooraf geïnstalleerde toepassingen
  die bij uw ASUS-tablet zijn geleverd.
  Bijlagen
  Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over uw
  ASUS-tablet.

  

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 7

  In deze handleiding gebruikte conventies
  Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden berichten als
  volgt voorgesteld:
  BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd
  om een taak te voltooien.
  OPMERKING: Dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij
  het voltooien van taken.
  WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet worden
  opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren van bepaalde taken
  en om schade aan de gegevens en onderdelen van uw ASUS-tablet te voorkomen.

  Typografie
  Vet

  = Dit geeft een menu of een item aan dat moet worden
  geselecteerd.

  Cursief =

  K00A

   it geeft de toetsen aan die u moet indrukken op het
  D
  toetsenbord.

   • Page 8

  Veiligheidsmaatregelen
  Uw apparaat opladen
  Zorg dat u uw ASUS-tablet volledig oplaadt voordat u het langere tijd gaat
  gebruiken in de batterijmodus. Denk eraan dat de voedingsadapter de ASUStablet oplaadt zolang deze op een wisselstroomvoedingsbron is aangesloten. Het
  opladen van de ASUS-tablet duurt veel langer wanneer deze in gebruik is.
  BELANGRIJK! Laat de ASUS-tablet niet aangesloten op de voeding nadat deze
  volledig is opgeladen. ASUS-tablet is niet ontworpen om langere tijd aangesloten te
  blijven op de voeding.

  Uw ASUS-tablet gebruiken
  Deze ASUS-tablet mag alleen worden gebruikt in een omgeving met een
  omgevingstemperatuur van tussen 0°C (32°F) en 35°C (95°F).
  Door een langdurige blootstelling aan extreem hoge of lage temperatuur kan
  de batterij snel leeglopen en kan de levensduur van de batterij verkorten. Om
  optimale prestaties van de batterij te garanderen, moet u ervoor zorgen dat deze
  alleen wordt blootgesteld binnen de aanbevolen omgevingstemperatuur.

  Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen
  Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over
  verwante diensten die kunnen worden gebruikt tijdens de vlucht en over
  beperkingen die moeten worden nageleefd wanneer u de ASUS-tablet tijdens de
  vlucht gebruikt.
  BELANGRIJK! U kunt uw ASUS-tablet door röntgenmachines laten gaan (gebruikt
  op items die op transportbanden zijn geplaatst), maar u mag het toestel niet
  blootstellen aan magnetische detectors en stokken.

  

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 9

  Inhoud pakket

  Voedingsadapter

  ASUS-tablet

  Micro-USB-kabel

  Gebruikershandleiding

  Garantiekaart

  OPMERKINGEN:
  • Indien enige items beschadigd zijn of ontbreken, dient u contact op te nemen met
  uw leverancier.
  • De bijgeleverde voedingsadapter verschilt afhankelijk van het land of de regio.

  K00A

   • Page 10

  10

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 11

  Hoofdstuk 1:
  Instellen van de hardware

  K00A

  11 • Page 12

  Uw ASUS-tablet leren kennen
  Vooraanzicht

  Omgevingslichtsensor
  De omgevingslichtsensor detecteert de hoeveelheid omgevingsverlichting
  in uw omgeving. Hiermee kan het systeem de helderheid van het display
  automatisch aanpassen op basis van de omgevingsverlichting.
  Camera voor
  Met deze ingebouwde 1,2 megapixels camera kunt u foto's maken of
  video's opnemen met uw ASUS-tablet.
  Touchscreen-paneel
  Via het aanraakscherm kunt u uw ASUS-tablet bedienen met
  aanraakbewegingen.

  12

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 13

  Achteraanzicht

  Luidspreker-/headset-aansluiting
  Via deze poort kunt u uw ASUS-tablet aansluiten op luidsprekers of op een
  headset.
  BELANGRIJK! Deze poort biedt geen ondersteuning voor een externe
  microfoon.

  Volumeknop
  Met de volumeknop kunt u het volumeniveau van uw ASUS-tablet
  verhogen of verlagen.
  Audioluidsprekers
  Via de luidsprekers kunt u de audio direct vanaf uw ASUS-tablet
  weergeven. De audiofuncties worden beheerd via de software.
  Camera achter
  Met deze ingebouwde 5 megapixels camera kunt u foto's maken of video's
  opnemen met uw ASUS-tablet.

  K00A

  13 • Page 14

  Microfoon
  De ingebouwde microfoon kan worden gebruikt voor videoconferenties,
  gesproken verhalen of eenvoudige geluidsopnamen.
  Voedingsknop
  Houd de voedingsknop ongeveer twee (2) seconden ingedrukt om uw
  ASUS-tablet in te schakelen of om het toestel te activeren uit de standbymodus.
  Om uw ASUS-tablet uit te schakelen, houdt u de voedingsknop ongeveer
  twee (2) seconden ingedrukt. Wanneer u dat wordt gevraagd, tikt u op
  Uitschakelen en vervolgens op OK.
  Om uw ASUS-tablet te vergrendelen of in stand-bymodus te plaatsen,
  drukt u kort op de voedingsknop en laat u deze terug los.
  Als uw ASUS-tablet niet meer reageert, moet u de voedingsknop ongeveer
  zeven (7) seconden ingedrukt houden om het uitschakelen te forceren.
  BELANGRIJK!
  • Als uw ASUS-tablet gedurende vijftien (15) seconden inactief is, gaat deze
  automatisch naar de stand-bymodus.
  • Als u het opnieuw opstarten van het systeem forceert, kan dit leiden tot
  gegevensverlies. Wij raden u sterk aan regelmatig een back-up te maken
  van uw gegevens.

  Micro-HDMI-poort
  Deze poort is voor een micro-HDMI-aansluiting (High-Definition
  Multimedia Interface) en is HDCP-compatibel voor afspelen van HD DVD,
  Blu-ray en andere beschermde inhoud.
  Sleuf micro SD-kaart
  De ASUS-tablet is uitgerust met een extra ingebouwde sleuf voor
  een geheugenkaartlezer die microSD-en microSDHC-kaartformaten
  ondersteunen.

  14

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 15

  Micro USB 2.0-poort
  Gebruik de micro USB 2.0-poort (Universal Serial Bus) om de batterij op te
  laden of om stroom te leveren aan uw ASUS-tablet. Via deze poort kunt
  u ook gegevens van uw computer overdragen naar uw ASUS-tablet en
  omgekeerd.
  OPMERKING: Wanneer u uw ASUS-tablet aansluit op de USB-poort op uw
  computer, wordt uw ASUS-tablet alleen opgeladen wanneer het toestel in
  de slaapstand (scherm uit) of uitgeschakeld is.

  Handmatige resetopening
  Als uw systeem niet meer reageert, duwt u met een rechtgemaakte
  paperclip in de handmatige resetopening om het opnieuw opstarten van
  uw ASUS-tablet te forceren.
  BELANGRIJK! Het systeem forceren om opnieuw te starten kan leiden tot
  verlies van gegevens. Wij raden sterk aan om regelmatig een back-up te
  maken van uw belangrijke gegevens.

  K00A

  15 • Page 16

  16

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 17

  Hoofdstuk 2:
  Uw ASUS-tablet gebruiken

  K00A

  17 • Page 18

  Uw ASUS-tablet instellen
  Uw ASUS-tablet opladen

  Uw ASUS-tablet opladen:
  Sluit de micro-USB-kabel aan op de voedingsadapter.
  Sluit de micro-USB-aansluiting aan op de ASUS-tablet.
  Stop de voedingsadapter in een geaard stopcontact.
  Laad uw ASUS-tablet gedurende acht (8) uur op voordat u het
  toestel de eerste keer in de batterijmodus gebruikt.

  18

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 19

  BELANGRIJK!
  • Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter en micro-USB-kabel om uw ASUStablet op te laden. Het gebruik van een andere voedingsadapter kan uw ASUStablet beschadigen.
  • Pel de beschermende film van de voedingsadapter en micro-USB-kabel voordat u
  de ASUS-tablet oplaadt om het risico op letsel te voorkomen.
  • Zorg dat u de voedingsadapter aansluit op het juiste stopcontact met het correcte
  ingangsvermogen. De uitgangsspanning van deze adapter is DC5V, 2A.
  • Laat de ASUS-tablet niet aangesloten op de voeding nadat deze volledig is
  opgeladen. ASUS-tablet is niet ontworpen om langere tijd aangesloten te blijven
  op de voeding.
  • Wanneer u de ASUS-tablet gebruikt in de voedingsadaptermodus, moet het
  geaarde stopcontact zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk
  toegankelijk zijn.

  OPMERKINGEN:
  • Uw ASUS-tablet kan alleen worden opgeladen via de USB-poort op de computer
  wanneer het toestel in de slaapstand (scherm uit) of uitgeschakeld is.
  • Opladen via een USB-poort van een computer kan langer duren.
  • Als uw computer onvoldoende vermogen biedt voor het opladen van uw
  ASUS-tablet, moet u de ASUS-tablet in plaats daarvan opladen via het geaarde
  stopcontact.

  K00A

  19 • Page 20

  Bewegingen voor de ASUS-tablet
  Via het aanraakscherm kunnen de volgende bewegingen worden gebruikt om de
  exclusieve functies van uw ASUS-tablet op te starten, er doorheen te navigeren en
  om met deze functies te werken.
  Slepen/tikken en lang indrukken

  ❏ Om een app te verplaatsen, tikt en houdt u de app vast en sleept u deze naar
  een nieuwe locatie.
  ❏ Om een app van het hoofdscherm te verwijderen, houdt de app ingedrukt en
  sleep deze omhoog naar de bovenkant van het scherm.
  ❏ Om een schermopname te maken, tikt en houdt u�

  vast.

  OPMERKING: Om deze instelling in te schakelen, gaat u naar
  > Aangepaste
  instelling ASUS en plaatst u vervolgens een vinkje naast Screenshots opslaan
  door de toets Recente apps ingedrukt te houden.

  20

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 21

  Tikken/aanraken

  ❏ Tik op een app om deze te starten.
  ❏ Tik in de app Bestandsbeheer om een bestand te selecteren en te openen.
  Uitzoomen

  Breng uw twee vingers samen op het aanraakscherm om uit te zoomen vanaf
  een afbeelding in Galerie, Kaarten of Plaatsen.
  K00A

  21 • Page 22

  Inzoomen

  Spreid uw twee vingers open op het aanraakscherm om in te zoomen op een
  afbeelding in Galerie, Kaarten of Plaatsen.
  Vegen

  Veeg uw vinger naar rechts of naar links op het aanraakscherm om te schakelen
  tussen schermen of om te bladeren door de pagina's van een e-book of te
  bladeren door afbeeldingen in de afbeeldingsgalerie.
  22

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 23

  Een HDMI-compliant beeldscherm aansluiten

  Een HDMI-compliant beeldscherm aansluiten:
  Sluit de micro-HDMI-connector aan op de micro-HDMI-poort van uw
  ASUS-tablet.
  Steek de HDMI-kabel in de HDMI-poort van een HDMI-compliant
  beeldscherm.

  K00A

  23 • Page 24

  24

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 25

  Hoofdstuk 3:
  Werken met Android®

  K00A

  25 • Page 26

  De eerste keer opstarten
  Wanneer u de ASUS-tablet voor de eerste keer opstart, verschijnen verschillende
  schermen die u helpen bij het configureren van de basisinstellingen van uw
  Android®-besturingssysteem.
  Uw ASUS-tablet de eerste keer starten:
  1. Schakel uw ASUS-tablet in.
  2. Kies een taal en tik vervolgens op

  .

  3. Selecteer een invoermethode of toetsenbordformaat en tik vervolgens op
  .
  4. Tik in de lijst van beschikbare Wifi-netwerken op een netwerknaam en tik
  vervolgens op
  . Om het verbinden met een netwerk over te
  slaan, tikt u op

  .

  OPMERKING: Sommige Wifi-netwerken kunnen u vragen een wachtwoordcode in
  te voeren.

  5. Selecteer het type gegevenssynchronisatie en tik vervolgens op

  .

  6. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de configuratie van de volgende
  onderdelen:
  q Google-account
  q Google-instellingen en -services
  7. Stel de lokale datum en tijd in en tik vervolgens op
  .
  8. Tik op

  om naar het startscherm te gaan.

  9. Tik in het startscherm op OK om het navigeren op uw ASUS-tablet te starten.

  26

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 27

  Android®-vergrendelingsscherm
  Vergrendelingspictogram

  Paneel tijd
  en datum

  Paneel achtergrondafbeelding en widget

  Google zoekscherm

  Uw apparaat ontgrendelen
  Tik op en sleep

  K00A

  naar

  .

  27 • Page 28

  Een achtergrondafbeelding toevoegen aan het
  vergrendelingsscherm
  Veeg het tijd- en datumpaneel naar rechts om het paneel met
  achtergrondafbeeldingen en widgets te zien en tik vervolgens op
  en selecteer een achtergrondafbeelding in Galerij of Wallpapers
  (Achtergrondafbeeldingen).

  Een widget toevoegen aan het vergrendelingsscherm
  Veeg het tijd- en datumpaneel naar rechts om het paneel met
  achtergrondafbeeldingen en widgets te zien en tik vervolgens op
  een widget.

  28

  en selecteer

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 29

  Google Now openen
  Tik op

  in de systeembalk en sleep dit vervolgens naar het Google-pictogram.

  Google Now

  Google Now is de persoonlijke assistent van uw ASUS-tablet en biedt u direct
  toegang tot weersomstandigheden, restaurants in de buurt, vluchtschema's,
  geplande afspraken en andere verwante informatie op basis van uw
  webgeschiedenis, gesynchroniseerde agenda's en herinneringen.

  K00A

  29 • Page 30

  Beginscherm
  Tik om de instellingen voor de locatie,
  datum en tijdalarm in te stellen

  Meldingengebied & Instellingen
  Open Google
  zoeken op
  stem

  Tik om e-mails
  te lezen in de
  Email-app
  Open
  Google
  zoeken op
  tekst

  Het scherm
  Alle apps
  openen
  Snelkoppelingen

  Snelkoppelingen

  Systeembalk
  Snelkoppeling naar Android®
  -hulpprogramma's

  Toon de recente apps
  Ga terug naar het beginscherm
  Ga terug naar het vorige scherm

  30

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 31

  Schermweergaven
  Via de ingebouwde zwaartekrachtsensor en gyroscoop van uw ASUS-tablet zijn
  automatische schermrotaties mogelijk, afhankelijk van de manier waarop u het
  toestel vasthoudt. U kunt snel schakelen tussen liggende of staande weergave
  door uw ASUS Tablet naar links of naar rechts te sturen.

  Liggende weergave

  Staande weergave

  K00A

  31 • Page 32

  De schermstand vergrendelen
  De stand van het scherm van de ASUS-tablet verandert automatisch van liggende
  naar staande modus en omgekeerd, afhankelijk van de manier waarop u uw
  ASUS-tablet vasthoudt.
  Volg de onderstaande stappen om de functie voor het automatisch draaien van
  het scherm uit te schakelen:
  1. Tik op

  op het startscherm om het scherm Alle apps te openen.

  2. Tik op

  > Toegankelijkheid en tik vervolgens op Scherm autom. draaien

  om de selectie op te heffen.
  OPMERKING: U kunt de functie Scherm automatisch roteren ook in-/uitschakelen
  via de ASUS Snelinstellingen. Raadpleeg het gedeelte Instellingen voor meer
  informatie.

  Verbinden met de wereld
  Verbinden met Wifi-netwerken
  Met de draadloze wifi-netwerktechnologie kunt u gegevens draadloos uitwisselen
  via een netwerk. Om Wifi te gebruiken, schakelt u de Wifi-functie op uw ASUStablet in en maakt u een verbinding met een draadloos netwerk. Sommige
  draadloze netwerken zijn beveiligd met een sleutel of via digitale certificaten en
  vereisen extra stappen voor het instellen. Andere zijn open en u kunt gemakkelijk
  mee verbinden.
  OPMERKING: Schakel Wifi UIT wanneer u deze optie niet gebruikt om
  batterijvermogen te sparen.

  Wifi inschakelen en verbinden met een Wifi-netwerk:
  1. Tik op

  om naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op

  .

  2. Schuif de Wifi-schakelaar naar de positie Aan. Indien ingeschakeld, scant uw
  ASUS-tablet beschikbare Wifi-netwerken.
  3. Tik op een netwerknaam om een verbinding te maken met dit netwerk. Als
  het netwerk beveiligd of beschermd is, wordt u gevraagd een wachtwoord of
  andere gegevens in te voeren.
  BELANGRIJK! Als uw ASUS-tablet een netwerk vindt waarmee u eerder een
  verbinding heeft gemaakt, wordt automatisch een verbinding gemaakt met dit
  netwerk.
  32

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 33

  Bluetooth gebruiken
  Bluetooth in- of uitschakelen op uw apparaat

  Bluetooth is een draadloze standaard die wordt gebruikt voor het uitwisselen
  van gegevens over korte afstanden. Bluetooth bestaat in talrijke producten, zoals
  smartphones, computers, tablets en hoofdtelefoons.
  Bluetooth is zeer nuttig wanneer u gegevens overdraagt tussen twee of meer
  apparaten die zich dicht bij elkaar bevinden.
  Wanneer u de eerste keer een verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat,
  moet u het koppelen met uw ASUS-tablet.
  OPMERKING: Schakel Bluetooth uit als u deze niet gebruikt om batterijvermogen te
  sparen.

  Om Bluetooth in uw ASUS-tablet in of uit te schakelen, kunt u een van de
  volgende bewerkingen uitvoeren:
  q Tik op�

  om
  ����������������������������������������������������������
  naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op

  .

  Schuif de Bluetooth-schakelaar naar AAN.
  q Schuif het meldingsgebied omlaag om het paneel ASUS Quick Settings
  (ASUS-snelinstelling) weer te geven en tik vervolgens op .

  Uw ASUS-tablet koppelen met een Bluetooth-apparaat

  Voordat u een verbinding kunt maken met een Bluetooth-apparaat, moet u eerst
  uw ASUS-tablet koppelen met dat apparaat. De apparaten blijven gekoppeld,
  tenzij u de gekoppelde verbinding ertussen verwijdert.
  Uw ASUS-tablet koppelen met een apparaat:
  1. Tik op�

  om
  ����������������������������������������������������������
  naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op

  .

  Schuif de Bluetooth-schakelaar naar AAN.
  2. Tik op Bluetooth om alle beschikbare Bluetooth-apparaten binnen bereik
  weer te geven.
  OPMERKINGEN:
  • Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u controleren
  of de Bluetooth-functies is ingeschakeld en is ingesteld als Detecteerbaar.
  • Raadpleeg de technische documentatie die bij het apparaat is geleverd voor
  informatie over het inschakelen van Bluetooth en het instellen van het apparaat
  naar detecteerbaar.

  K00A

  33 • Page 34

  3. Als uw ASUS-tablet klaar is met scannen voordat uw Bluetooth-apparaat
  gereed is, tikt u op APPARATEN ZOEKEN.
  4. In de lijst van beschikbare apparaten, tikt u op het Bluetooth-apparaat
  waarmee u wilt koppelen. Volg de opeenvolgende instructies op het scherm
  om het koppelen te voltooien. Raadpleeg, indien nodig, de technische
  documentatie die bij het apparaat is geleverd.

  Uw ASUS-tablet verbinden met een Bluetooth-apparaat

  Nadat u uw ASUS-tablet hebt gekoppeld met een Bluetooth-apparaat, kunt u deze
  gemakkelijk handmatig opnieuw verbinden nadat het terug binnen bereik is.
  Koppeling maken met een Bluetooth-apparaat:
  1. Tik op�

  om
  ����������������������������������������������������������
  naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op

  .

  Schuif de Bluetooth-schakelaar naar AAN.
  2. Tik in de lijst GEKOPPELDE APPARATEN op het gekoppelde apparaat.

  Een Bluetooth-apparaat bijwerken en configureren
  Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of configureren:

  File Manager

  1. Tik op�

  Settings

  Play Store

  om
  ����������������������������������������������������������
  naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op

  .

  Schuif de Bluetooth-schakelaar naar AAN.
  2. Tik op het pictogram Bluetooth en tik vervolgens op�
  naast het
  aangesloten Bluetooth-apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen of
  configureren.
  3. Vanaf het scherm Gekoppelde Bluetooth-apparaat, kunt u een van de
  volgende zaken doen:
  q Tik op Koppeling ongedaan maken om de koppeling van het apparaat
  op te heffen.
  q Tik op Naam wijzigen om de naam van het Bluetooth-apparaat te
  wijzigen.
  q Tik op een van de weergegeven profielen om een profiel in of uit te
  schakelen.
  Gallery

  Polaris Office

  My Library Lite

  Camera

  Gmail

  MyCloud

  4. Tik op

  34

  App Locker

  asus@vibe

  App Backup

  in de systeembalk om terug te keren naar het vorige scherm.

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet

  Play Music • Page 35

  Apps beheren
  App-snelkoppelingen maken
  Krijg gemakkelijk toegang tot enkele van uw favoriete toepassingen door appsnelkoppelingen te maken op uw startscherm.
  App-snelkoppelingen maken:
  1. Tik op

  om naar het scherm Alle apps te gaan.

  2. Tik en houd het pictogram van de app op het scherm Alle apps vast en sleep
  het vervolgens naar het startscherm.

  De app verwijderen van het startscherm
  Maak ruimte vrij voor nieuwe app-snelkoppelingen door bestaande appsnelkoppelingen op uw startscherm te verwijderen.
  App-snelkoppelingen verwijderen:
  1. Tik en houd een app vast tot X verwijderen verschijnt bovenaan op het
  scherm.
  2. Sleep de app naar X verwijderen om deze te verwijderen van het
  startscherm.

  K00A

  35 • Page 36

  App-info weergeven
  U kunt gedetailleerde informatie over uw apps weergeven terwijl u een
  snelkoppeling voor de app maakt. Terwijl u een app op het scherm Alle apps
  vasthoudt, schakelt het scherm naar het startscherm en verschijnt App-info
  bovenaan op het startscherm. Sleep de app naar App-info om gedetailleerde
  informatie weer te geven.

  36

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 37

  Een app-map maken
  U kunt mappen maken om snelkoppelingen te ordenen op uw startscherm.
  Een app-map maken:
  1. Tik en sleep een app of snelkoppeling van het startscherm naar een andere
  app tot een zwarte cirkel verschijnt.
  OPMERKINGEN:
  • De gemaakte map wordt weergegeven in een doorzichtig vierkant.
  • U kunt meerdere apps toevoegen in uw map.

  2. Tik op de nieuwe map en tik op Naamloze map om de naam van de map te
  wijzigen.

  K00A

  37 • Page 38

  Apps weergeven in het scherm Recent
  Via het scherm Recent kunt u een lijst van app-snelkoppelingen weergeven op
  basis van uw recent geopende apps. Via het scherm Recent kunt u gemakkelijk
  terugkeren naar of schakelen tussen de apps die u recent hebt geopend.
  Om het scherm Recent te openen:
  1. Tik op

  in de systeembalk.

  2. Er verschijnt een lijst voor het weergeven van al uw recent gestarte apps. Tik
  op de app die u wilt starten.

  38

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 39

  Het menu van een recente app weergeven:
  1. Tik en houd een recente app vast om het menu ervan weer te geven.
  2. Om de app uit de lijst te verwijderen, selecteert u Verwijderen uit de lijst.
  Om de informatie ervan weer te geven, selecteert u App-info.

  OPMERKING: U kunt een recente app ook verwijderen uit de lijst door deze omhoog
  of omlaag te vegen.

  K00A

  39 • Page 40

  Task Manager (Taakbeheer)
  Task Manager (Taakbeheer) toont
  ��������������������������������������
  een lijst van momenteel actieve
  hulpprogramma's en toepassingen en hun gebruik in percentages op uw ASUStablet.��������������������������������������������������������������������������
  U
  �������������������������������������������������������������������������
  kunt de actieve apps ook individueel openen en sluiten of alle apps en
  hulpprogramma's tegelijk afsluiten met de functie Alles.
  Taakbeheer beheren:
  1. Tik op

  om naar het scherm Alle apps te gaan. Tik op Widgets om het

  widgetmenu weer te geven.
  2. Tik op en houd ASUS Task Manager vast om het vak van ASUS Task Manager
  (ASUS-taakbeheer) weer te geven op het startscherm.

  3. Veeg de lijst omhoog en omlaag om alle gestarte apps weer te geven.

  4. Tik op
  naast de actieve app om deze te sluiten. Tik op Alles om alle
  actieve apps tegelijk te sluiten.

  40

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 41

  Bestandsbeheer
  Met Bestandsbeheer kunt u uw gegevens die op het interne opslagapparaat of
  aangesloten externe opslagapparaten staan, eenvoudig vinden en beheren.

  De interne opslag openen
  Toegang krijgen tot het interne opslagapparaat:
  1. Tik op

  om naar het scherm Alle apps te gaan.

  2. Tik op

  > Interne opslag in het linkerpaneel om de inhoud van uw

  ASUS-tablet te zien en tik vervolgens op een item dat u wilt selecteren. Als
  een microSD-kaart wordt geplaatst, tikt u op MicroSD om de inhoud van uw
  microSD-kaart weer te geven.
  3. Tik op�

  om terug te keren naar de hoofdmap van Mijn opslag.

  Het externe opslagapparaat openen
  Toegang verkrijgen tot het externe opslagapparaat:
  1. Veeg de meldingsbalk bovenaan het scherm omlaag om het meldingsvak
  weer te geven.
  2. Tik op�
  om de inhoud van uw microSD-kaart weer te geven. Tik op �
  om de microSD-kaart los te koppelen van uw ASUS-tablet.
  BELANGRIJK! Zorg dat u de gegevens die u op uw microSD-kaart bewaart, zijn
  opgeslagen voordat u de microSD-kaart uit uw ASUS-tablet verwijdert.

  K00A

  41 • Page 42

  Uw inhoud aanpassen
  Vanaf Bestandsbeheer kunt u de inhoud van uw apparaat en van het
  geïnstalleerde externe opslagapparaat kopiëren, knippen, delen en verwijderen.
  Wanneer u een bestand of map aanpast, plaatst u een vinkje naast het bestand of
  map en verschijnt de actiebalk in de rechterbovenhoek van het scherm.
  OPMERKINGEN:
  • De actie
  de map.

  zal
  �����������������������������������������������������������������
  alleen verschijnen als u een bestand of bestanden aanpast in

  • U kunt ook het bestand of de map aanvinken en deze vervolgens slepen en
  neerzetten in de gewenste doelmap.
  Actiebalk

  42

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 43

  Instellingen
  Via het instellingenscherm kunt u de instellingen van uw ASUS-tablet
  configureren. Met
  �����������������������������������������������������������������
  deze systeem-app kunt u de draadloze verbinding, de hardware
  en de persoonlijke, account- en systeeminstellingen van uw ASUS-tablet
  configureren.
  Er zijn twee manieren om naar het scherm Instellingen te gaan.
  1. Tik vanaf het scherm Alle apps op

  om het menu weer te geven.

  2. Veeg de meldingsbalk bovenaan het scherm omlaag om het paneel ASUSsnelinstellingen weer te geven en tik vervolgens op
  .

  ASUS-snelinstellingen

  ASUS-snelinstellingen
  Geeft plaatselijke datum en
  tijd weer

  Beeldscherminstellingen

  Gebruikersprofiel
  Aanpassingspaneel
  Snelle instelling
  Automatische helderheid

  Wifi-instellingen

  Meldingen wissen

  Audio Wizard
  Instellingen draadloos
  display

  Menu instellingen

  K00A

  Handmatig aanpassen
  helderheid

  43 • Page 44

  Aanpassingspaneel ASUS Snelinstellingen
  Tik op de individuele pictogrammen van hulpprogramma's om de functie in of uit
  te schakelen.
  Wi-Fi

  GPS

  Woordenboek

  Intelligent opslaan

  Bluetooth

  Automatisch draaien

  Geluid

  Meldingenpanelen
  Meldingspanelen verschijnen onder het paneel Snelle instelling voor
  waarschuwingen of updates in apps, inkomende e-mails en de status van
  hulpprogramma's.

  OPMERKING: Veeg de melding naar rechts of naar links om het item uit de lijst te
  verwijderen.

  44

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 45

  Uw ASUS-tablet uitschakelen
  U kunt uw ASUS-tablet uitschakelen met een van de volgende werkwijzen:
  ❏ Houd de voedingsknop ongeveer twee (2) seconden ingedrukt . Wanneer u
  dat wordt gevraagd, tikt u op Uitschakelen en vervolgens op OK.
  ❏ Als uw ASUS-tablet niet reageert, houdt u de voedingsknop minstens zeven (7)
  seconden ingedrukt tot de ASUS-tablet wordt uitgeschakeld.
  BELANGRIJK! Als u het systeem geforceerd uitschakelt, kan dit leiden tot
  gegevensverlies. Zorg dat u regelmatig een back-up maakt van uw gegevens.

  Uw ASUS-tablet in de slaapmodus plaatsen
  Om uw ASUS-tablet in de slaapmodus te plaatsen, drukt u eenmaal op de
  voedingsknop.

  K00A

  45 • Page 46

  46

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 47

  Hoofdstuk 4:
  Vooraf geïnstalleerde apps

  K00A

  47 • Page 48

  Vooraf geïnstalleerde apps in de kijker
  Play Music (Muziek afspelen)
  Met de app Muziek afspelen, een geïntegreerde interface voor uw muziekcollectie,
  kunt u uw intern opgeslagen muziekbestanden of de bestanden van een
  geïnstalleerd extern opslagapparaat, afspelen.
  U kunt alle muziekbestanden willekeurig afspelen of bladeren om een album te
  selecteren voor meer luisterplezier.
  Tik op het startscherm op

  om uw muziekbestanden af te spelen.
  Play Music

  Tik om de audiobestanden te sorteren op Recent,
  Albums, Artiesten, Nummers, Afspeellijsten en Genres

  Een muziekbestand
  zoeken
  Instellingen voor
  Muziek afspelen

  OPMERKINGEN:
  De audio- en videocodec worden ondersteund door ASUS-tablet:
  • Decoder
  Audio Codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(versterkt AAC+),
  AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,
  WAV a-law/mu-law, WAV lineair PCM, WMA 10,
  WMA verliesvrij, WMA Pro LBR
  Videocodec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
  • Encoder
  Audiocodec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
  Videocodec: H.263, H.264, MPEG4
  48

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 49

  Camera
  Met de camera-app kunt u foto's maken en video's opnemen met uw ASUS-tablet.
  Om de app Camera te starten, tikt u op het startscherm op

  en vervolgens op

  .
  Camera

  OPMERKING: De beelden en videobestanden worden automatisch opgeslagen in
  Bestandsbeheer.

  Cameramodus
  Schakelen naar
  de instellingen
  van de
  videomodus
  Instellingen
  cameramodus
  Cameraeffecten

  Cameraschakelaar
  Zoomschuifregelaar
  Cameraopnameknop

  Resolutie
  Belichting
  Camerainstellingen

  K00A

  Videoopnameknop
  Voorbeeld

  49 • Page 50

  Videomodus
  Schakelen
  naar de
  cameramodusinstellingen
  Instellingen
  videomodus
  Video-effecten

  Cameraschakelaar
  Zoomschuifregelaar
  Cameraopnameknop

  Videokwaliteit
  Belichting
  Videoinstellingen

  50

  Videoopnameknop
  Voorbeeld

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 51

  Galerij
  Bekijk foto's en speel video's af op uw ASUS-tablet met de app Galerij. Met deze
  app kunt u ook foto- en videobestanden die in uw ASUS-tablet zijn opgeslagen,
  bewerken, delen of verwijderen. Vanaf Galerij kunt u foto's weergeven in een
  diavoorstelling of kunt u tikken om het geselecteerde foto- of videobestand weer
  te geven.
  Om Galerij te starten, tikt u op het startscherm op

  en vervolgens op

  .

  Hoofdscherm Galerij
  Tik voor het sorteren van
  video’s en foto’s

  Tik voor het snelstarten
  van de camera
  Galerijinstellingen

  K00A

  51 • Page 52

  Albums delen of verwijderen

  Om een album te delen, tikt en houdt u een album vast tot een werkbalk
  bovenaan op het scherm verschijnt. U kunt de geselecteerde albums online
  uploaden, delen of ze verwijderen van uw ASUS-tablet.
  Werkbalk

  Tik op dit pictogram om het geselecteerde
  album te delen via apps voor het delen.
  Tik op dit pictogram om het geselecteerde
  album te verwijderen.

  52

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 53

  Afbeeldingen delen, verwijderen en bewerken

  Om een afbeelding te delen, te bewerken of te verwijderen, tikt u om een
  afbeelding te openen en tikt u vervolgens op de afbeelding om de werkbalk
  bovenaan op het scherm te starten.

  Afbeeldingen delen
  Een afbeelding delen:
  1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt delen.
  2. Tik om te selecteren en tik vervolgens op�
  en selecteer de gewenste
  manier om de afbeelding te delen.

  K00A

  53 • Page 54

  Meerdere afbeeldingen delen:
  1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt delen.
  2. Tik en houd één afbeelding vast en tik vervolgens op de andere afbeeldingen.
  3. Tik op�
  en selecteer vervolgens de gewenste manier om de afbeeldingen
  te delen.

  54

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 55

  Een afbeelding bewerken
  Een afbeelding bewerken:
  1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt
  bewerken.
  2. Tik op een afbeelding die u wilt openen en tik vervolgens op� > Bewerken.
  3. Tik op de bewerkingshulpprogramma's om het bewerken te starten.
  Tik om ongedaan te maken, opnieuw uit te voeren, te resetten of
  om de geschiedenis weer te geven
  Tik om op te slaan

  Tik om te delen

  Bewerkingshulpprogramma's

  K00A

  55 • Page 56

  Afbeeldingen verwijderen
  Een afbeelding verwijderen:
  1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt
  verwijderen.
  2. Tik op een afbeelding die u wilt openen en tik vervolgens op > Delete
  (Verwijderen).
  3. Tik op OK.
  Meerdere afbeeldingen verwijderen:
  Settings

  1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeeldingen die u wilt
  verwijderen.
  2. Tik en houd één afbeelding vast en tik vervolgens op de andere afbeeldingen.
  3. Tik op�
  en vervolgens op OK.
  Play Store

  Polaris Office

  My Library Lite

  Camera

  Play Music

  Maps

  Email

  SuperNote

  App Locker

  asus@vibe

  56

  MyNet

  App Backup

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 57

  De widget Galerie openen

  De widget Fotogalerij biedt onmiddellijke toegang tot uw favoriete foto's of
  albums, direct vanaf het startscherm.
  De widget Galeriefoto weergeven op het startscherm:
  1. Tik op

  om naar het scherm Alle apps te gaan.

  2. Tik op Widgets om het widgetmenu weer te geven.
  3. Tik en houd Fotogalerij vast tot de widgetbox naar het startscherm gaat en
  het dialoogvenster Afbeeldingen kiezen weergeeft.
  4. Kies een optie in het dialoogvenster Afbeeldingen kiezen die u als een
  widget op het startscherm wilt plaatsen.

  K00A

  57 • Page 58

  E-mail
  Met de Email-app kunt u POP3-, IMAP- en Exchange-accounts toevoegen zodat u
  e-mails kunt ontvangen, maken en zoeken, direct vanaf uw ASUS-tablet.
  BELANGRIJK! U moet verbonden zijn met internet zodat u een e-mailaccount kunt
  toevoegen of e-mails kunt verzenden en ontvangen via toegevoegde accounts.

  Een e-mailaccount instellen
  Een e-mailaccount aanmaken:
  1. Tik op

  om naar het scherm

  Alle apps te gaan.
  2. Tik op�

  om de e-mailapp te
  Email

  starten.
  3. Vul in het scherm van de
  e-mailapp de velden E-mailadres
  en Wachtwoord in en tik dan op
  Volgende.
  OPMERKING: Wacht terwijl uw ASUS-tablet automatisch de instellingen voor de
  binnenkomende en uitgaande e-mailserver controleert.

  4. Configureer de Accountopties en
  tik op Volgende.

  58

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 59

  5. Voer een accountnaam in die u
  wilt weergeven in de uitgaande
  berichten en tik vervolgens op
  Volgende om aan te melden bij
  uw Postvak IN.

  E-mailaccounts toevoegen
  E-mailaccounts toevoegen:
  1. Tik op

  om naar het scherm Alle apps te gaan.

  2. Tik op�

  en
  ��������������������������������������
  meld vervolgens aan met uw account.
  Email

  3. Tik op > Instellingen. Tik vervolgens
  op Account toevoegen in de
  rechterbovenhoek van uw scherm.

  K00A

  59 • Page 60

  Gmail
  Met de app Gmail kunt u een nieuwe Gmail-account maken of uw bestaande
  Gmail-account synchroniseren, zodat u e-mails direct vanaf u ASUS-tablet kunt
  verzenden, ontvangen en zoeken. Wanneer u deze app inschakelt, krijgt u
  toegang tot andere Google-apps die mogelijk een Google-account vereisen, zoals
  de Google Playstore.

  Een Gmail-account instellen
  Een Gmail-account aanmaken:
  1. Tik op

  om naar het scherm

  Alle apps te gaan.
  2. Tik op

  om
  ���������������������
  Gmail te starten.
  Gmail

  3. Tik op Bestaand, voer uw
  bestaande E-mail en uw
  Wachtwoord in en tik daarna op
  .
  OPMERKINGEN:
  • Tik op Nieuw indien u geen Google-account hebt.
  • Wanneer u aanmeldt, moet u wachten terwijl uw ASUS-tablet communiceert met
  Google-servers om uw account in te stellen.

  4. U kunt uw Google-account
  gebruiken om een back-up
  te maken van uw instellingen
  en gegevens, en om deze te
  herstellen. Tik op� om aan te
  melden bij uw Gmail-account.

  BELANGRIJK! Indien u naast Gmail andere e-mailaccounts hebt, gebruik dan E-mail
  om tijd te besparen en tegelijkertijd toegang te krijgen tot al uw e-mailaccounts.

  60

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 61

  Play Store (Speelwinkel)
  In de Play Store krijgt u toegang tot talrijke leuke spelletjes via uw Googleaccount.
  BELANGRIJK! U kunt toegang krijgen tot de Play Store door aan te melden bij uw
  Google-account.

  De Play Store openen
  De Play Store bezoeken:

  1. Tik op het startscherm op �

  .
  Play Store

  2. Als u al een bestaande Google-account hebt, tikt u op Bestaand en geeft
  u uw e-mailaccount en wachtwoord op. Als u geen account hebt, tikt u op
  Nieuw en volgt u de instructies op het scherm om een account te maken.
  3. Na het aanmelden kunt u beginnen met het downloaden van apps van Play
  Store en ze installeren in uw ASUS-tablet.

  BELANGRIJK! Download de nieuwste versie van Adobe Flash Player voor Android®
  -apparaten.
  OPMERKINGEN:
  • U kunt verwijderde applicaties niet herstellen, maar u kunt met dezelfde ID
  inloggen en ze opnieuw downloaden.
  • Sommige toepassingen zijn gratis en sommige moet u met creditcard betalen.
  K00A

  61 • Page 62

  Kaarten
  Met Google Maps kunt u plaatsen en bedrijven weergeven, vinden, en een
  routebeschrijving opvragen. Hiermee kunt u ook uw huidige locatie bekijken en
  de informatie met anderen delen.

  Google Maps gebruiken
  Google Maps gebruiken:
  1. Tik op�

  om
  ����������������������������������������������������������
  naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op

  Maps

  .

  2. Gebruik de werkbalk bovenaan het scherm om uw zoekactie aan te passen.

  Zoeken

  Werkbalk
  Geavanceerde
  instellingen
  Lagen
  Routebeschrijving
  Lokale plaatsen
  Huidige locatie

  62

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 63

  MyLibrary
  MyLibrary is een geïntegreerde interface voor uw boekencollecties. U kunt
  verschillende boekenplanken maken voor verschillende genres. Uw gekochte
  ebooks van alle verschillende uitgevers staan ook op de planken.
  Om MyLibrary te starten, tikt u op�
  tikt u vervolgens op�

  om
  �����������������������������������������
  het scherm Alle apps weer te geven en

  .
  MyLibrary

  BELANGRIJK! U zult mogelijk Adobe Flash® player nodig hebben om sommige
  e-books te openen. Download Adobe Flash® player voordat u MyLibrary.
  OPMERKING: MyLibrary ondersteunt ebooks in ePub-, PDF- en TXT-formaat.

  Hoofdscherm MyLibrary
  Selecteren om e-books te verplaatsen of verwijderen
  Sorteren op titel, auteur, datum of Mijn matrix
  Een e-book zoeken
  Geavanceerde
  instellingen
  Uw
  boekenplanken

  Laatst gelezen
  e-book

  Boeken op de geselecteerde
  boekenplank

  K00A

  63 • Page 64

  Uw e-books lezen
  Wanneer u een e-book leest, veegt u met de vinger naar links om verder te gaan
  naar de volgende pagina of naar rechts om terug te keren naar de vorige pagina.

  Hoofdstukkenlijst

  Functie Tekst-naar-spraak
  Marker
  Sleutelwoorden zoeken

  Uitzoomen
  Inzoomen
  Bladwijzer invoegen
  Bladwijzerlijst en
  dag-/nacht-modus

  Schuifbalk van de
  pagina

  Een pagina omdraaien
  Veeg van rechts naar links om naar de volgende pagina te gaan. Veeg van links
  naar rechts om naar de vorige pagina te gaan.

  64

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 65

  Een boekenlegger plaatsen
  De boekenlegger stelt u in staat om de pagina's van een boek te markeren zodat
  u gemakkelijk kunt terugkeren naar de laatste pagina die u hebt gelezen.

  Een boekenlegger plaatsen:
  1. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de werkbalk weer te geven.
  2. Tik op
  om de pagina te markeren. U kunt tevens zoveel pagina's als u wilt
  markeren.
  3. Om de gemarkeerde pagina's weer te geven, tikt u op�
  > Lijst met
  bookmarks en vervolgens op de pagina die u wilt openen.

  K00A

  65 • Page 66

  Een selectie maken op de pagina
  Door een woord te selecteren in uw e-books, kunt u de definitie van een woord
  zien, een woord of een zin kopiëren, delen via e-mail of beluisteren met de functie
  tekst-naar-spraak.
  Een woord selecteren

  Actiebalk

  Een zin selecteren

  Actiebalk

  66

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 67

  Een selectie maken:
  1. Tik en houd het gewenste woord of de gewenste zin vast tot de werkbalk en
  de woordenboeknotitie worden weergegeven.
  OPMERKING: Om een zin te markeren, tikt u op en houd u een woord vast, en schuif
  vervolgens met uw vinger om te selecteren. Wanneer u een zin selecteert, wordt de
  woordenboeknoot niet weergegeven.

  2. Kies uit de volgende opties in de actiebalk:
  a. Tik op Markeren om het woord of de zin te markeren.
  b. Tik op Opmerking om het geselecteerde woord of de geselecteerde zin
  vast te leggen.
  c. �������
  Tik op Tekst naar spraak om te luisteren naar het geselecteerde woord
  of de geselecteerde zin.
  d. Tik op Kopie om het geselecteerde woord of de geselecteerde zin te
  kopiëren en te plakken in een tekstapplicatie.
  e. Tik op Vertaling om de vertaling van de geselecteerde zin te zien.
  f. Tik op Delen om een zin te delen en selecteer vervolgens een app die u
  wilt delen.

  K00A

  67 • Page 68

  SuperNote Lite
  SuperNote Lite is een gemakkelijk te gebruiken app waarmee u notities en
  krabbels kunt maken, foto's kunt maken en invoegen, en geluid en video's kunt
  opnemen voor een meer interactieve ervaring.
  U kunt uw notebooks ook delen via uw ASUS WebStorage-account.
  Om SuperNote Lite te starten op het startscherm, tikt u op

  .
  SuperNote Lite

  Hoofdscherm SuperNote Lite
  Tik om vergrendelde notitieblokken te sorteren,
  importeren of weer te geven.
  Tik om de geavanceerde instellingen te openen
  Tikken om weer
  te geven op type

  Tik om te selecteren en te vergrendelen, verwijderen
  of exporteren als PDF- of SuperNote Lite-indelingen

  Tikken om
  een nieuw
  notitieboekje
  toe te
  voegen

  Al uw
  notitieboekjes

  Tik om uw notitieblokken te uploaden
  naar uw ASUS WebStorage-account

  68

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 69

  Een nieuw notitieboekje aanmaken
  Een nieuw notitieboekje aanmaken:
  1. Tik op Nieuwe toev.
  2. Geef het bestand een naam
  en selecteer Voor Pad of Voor
  telefoon voor paginagrootte.
  3. Selecteer een sjabloon. De
  nieuwe notitiepagina verschijnt
  meteen.

  Nieuwe notitieboekinterface van SuperNote Lite
  Pagina verwijderen
  Tik om terug te keren
  naar het vorige scherm

  Nieuwe pagina
  Opslaan

  Een bladwijzer toevoegen
  voor een pagina
  De modus alleen-lezen
  inschakelen
  Delen en exporteren
  Instellingen
  Werkbalk

  Vorige pagina/
  Volgende pagina
  Modusinstellingen

  Paginanummer

  OPMERKING: De modusinstellingen en de notitieblokwerkbalk verandert wanneer u
  op de modus Schrijven, Type of Tekenen tikt.

  K00A

  69 • Page 70

  Uw notitieboekje aanpassen
  Met SuperNote Lite kunt u creatief zijn met uw notitieboekjes. Vanaf de werkbalk
  kunt u meerdere hulpprogramma's selecteren waarmee u uw notitieblokken kunt
  aanpassen.
  OPMERKING: De instellingen van de werkbalk kunnen variëren afhankelijk van de
  door u geselecteerde modus.

  Uw notitieboekje aanpassen:
  1. In het hoofdscherm van SuperNote Lite, tikt u op het notitieboekje dat u wilt
  aanpassen.
  2. Tik op een van de pictogrammen in de werkbalk om het bewerken van uw

  notitieblok te starten.
  OPMERKINGEN:

  • Tik voor Schrijven op Basislijn voor richtlijnen over de schrijfstijl indien dat nodig
  is..
  • Tik voor de modi Schrijven en Type op Kleur om tekst of streepkleur en dikte te
  selecteren.

  Modus alleen lezen SuperNote Lite
  Tik om de bewerkingsmodus
  in te schakelen

  70

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 71

  Uw notitieboekje een andere naam geven
  Uw notitieboekje een andere naam geven:
  1. Tik en houd het notitieblokbestand in het hoofdscherm SuperNote LIte vast
  en tik vervolgens op Naam wijzigen.
  2. Voer de bestandsnaam in en tik vervolgens op OK.

  Uw notitieboekje verbergen
  Uw notitieboekje verbergen:
  1. Tik en houd het notitieblokbestand in het hoofdscherm SuperNote Lite vast
  en tik vervolgens op Vergrendelen om te verbergen.
  2. Voer uw wachtwoord in en tik vervolgens op OK.
  OPMERKINGEN:
  • Wanneer u uw notitieblok voor de eerste keer verbergt, wordt u gevraagd een
  nieuw wachtwoord in te voeren.
  • Om de verborgen notebooks weer te geven op het hoofdscherm, tikt u op�
  en tikt u vervolgens op Vergrendeld notitieblok weergeven.
  ���������

  Uw notitieboekje verwijderen
  Uw notitieboekje verwijderen:
  1. Tik en houd het notitieblokbestand in het hoofdscherm SuperNote Lite vast
  en tik vervolgens op Verwijderen.
  2. Tik op Verwijderen om het verwijderen van het notitieblok te bevestigen.

  K00A

  71 • Page 72

  ASUS Studio
  ASUS Studio is een app waarmee u de foto's en video's die in uw ASUS-tablet zijn
  opgeslagen, kunt beheren. Met ASUS Studio kunt u uw foto's en video's zoeken
  en sorteren, foto's en filtereffecten bewerken, gepersonaliseerde albums maken
  en ze delen via e-mail of sociale netwerksites.
  Om ASUS Studio te starten, tikt u op het startscherm op�
  op�

  en tikt u vervolgens

  .
  ASUS Studio

  Hoofdscherm ASUS Studio
  Sorteren op
  locatie
  Sorteren op
  album
  Instellingen

  Sorteren
  op tijd
  Sorteren
  op type

  Foto- en
  videobestanden

  Uw opgeslagen foto's weergeven
  Om uw foto's weer te geven, tikt u op een fotoalbum en veegt u vervolgens met
  uw vinger omhoog of omlaag om te bladeren door uw opgeslagen afbeeldingen.

  Uw opgeslagen video's bekijken
  Om uw opgeslagen video's te bekijken, tikt u op een videoalbum en tikt u
  vervolgens om de video te selecteren en te bekijken.

  72

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 73

  Uw opgeslagen foto's aanpassen

  Om een foto aan te passen, opent u het album dat de foto bevat die u wilt
  aanpassen. Tik vervolgens op de foto om de werkbalk te selecteren en te starten.
  Tikken om terug te keren naar het vorige scherm

  Tikken om
  de foto te
  delen
  Instellingen

  Werkbalk

  De werkbalk bestaat uit de volgende functies:
  Tikken om de foto toe te voegen als favoriet.
  Tikken om de foto te taggen en een categorie te selecteren.
  Tikken om de foto te bewerken.
  Tikken om de foto te verwijderen.

  K00A

  73 • Page 74

  Een foto bewerken
  Een foto bewerken:
  1. Tik op

  op
  ���������������
  de werkbalk.

  2. Tik op de bewerkingshulpprogramma's om het bewerken te starten.
  Tikken om terug te keren naar het vorige scherm

  Bewerkingswerkbalk

  74

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 75

  BuddyBuzz
  BuddyBuzz is een sociale netwerkaggregator, exclusief van ASUS, waarmee u
  vanaf één locatie toegang krijgt tot meerdere sociale netwerkaccounts. Met
  BuddyBuzz kunt u schakelen tussen uw sociale netwerkaccounts, zoals Facebook
  en Twitter.
  OPMERKING: Zorgt dat u uw sociale netwerkaccounts registreert wanneer u
  BuddyBuzz voor de eerste keer gebruikt.

  BuddyBuzz gebruiken
  BuddyBuzz gebruiken:

  1. Tik op het startscherm op

  en tik vervolgens op

  .
  BuddyBuzz

  2. Meldt u aan bij uw sociale netwerkaccounts.
  3. Tik op�
  om het hoofdscherm van BuddyBuzz te starten.

  BuddyBuzz-hoofdscherm
  Tik om topverslagen
  of trendfoto's van uw
  vrienden te zien

  Tikken om uw status te publiceren
  Tik om nieuwsupdates van uw
  vrienden, gelabelde nieuwssites
  en gebeurtenissen te zien.

  Tikken om
  uw huidige
  locatie weer
  te geven
  Tik om de
  accountinstellingen te
  configureren.

  Tik om uw vrienden en hun profielen te zien
  Tik om favoriete vrienden toe te voegen en uw favoriete
  publicaties weer te geven

  Tik om meldingen die
  getagd zijn naar uw
  profiel, weer te geven

  Tik om updates te lezen en foto's weer te geven
  die u op My Board hebt geplaatst

  K00A

  75 • Page 76

  AudioWizard
  Met AudioWizard kunt u de geluidsmodi van uw ASUS-tablet aanpassen voor een
  zuiverdere audio-uitvoer die past bij de huidige gebruiksscenario's.
  Om Audio Wizard te starten, tikt u op het startscherm op
  op

  en vervolgens

  .
  AudioWizard

  Tikken om
  AudioWizard
  uit te schakelen

  Vooraf ingestelde modi

  Tikken om de
  modusselectie te
  bevestigen

  AudioWizard gebruiken
  AudioWizard gebruiken:

  1. Tik in het venster Audiowizard op de geluidsmodus die u wilt activeren.
  OPMERKING: Tik op OFF (UIT) als u een van geluidsmodi die u eerder hebt
  opgeslagen, wilt deactiveren.

  2. Tik op OK om de geselecteerde geluidsmodus op te slaan en het venster
  AudioWizard te sluiten.

  76

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 77

  ASUS Artist
  ASUS Artist is een exclusieve tekenapp van ASUS waarmee u een
  afbeeldingsbestand kunt aanmaken of kaligrafie, effecten en foto's kunt
  toevoegen op een bestaand afbeeldingsbestand.
  Om ASUS Artist te starten, tikt u op
  op

  op het startscherm en tikt u vervolgens

  .
  ASUS Artist

  MyWorks-scherm

  Uw
  schilderijen

  Tikken om
  een schilderij
  te maken

  K00A

  Tikken
  om een
  schilderij te
  verwijderen

  77 • Page 78

  Een schilderij maken
  Een schilderij maken:

  1. Tik op het scherm MyWorks op� .
  2. Tik op het sjabloonscherm om een sjabloon te selecteren.

  78

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 79

  Bewerkingsscherm ASUS Artist
  Tikken om schilderij te delen
  Tikken om een
  nieuw schilderij
  te maken
  Tikken om een
  schilderij op te
  slaan

  Schilderwerkbalk

  Een schilderij bewerken
  Een schilderij bewerken:

  1. Tik op het scherm MyWorks om een schilderij te selecteren.
  2. Tik op de bewerkingshulpprogramma's om het bewerken te starten.

  K00A

  79 • Page 80

  App Locker
  App Locker is een beveiligingsapp waarmee u uw persoonlijke apps kunt
  beschermen tegen onbevoegd gebruik.

  App Locker gebruiken
  App Locker gebruiken:

  1. Tik op het startscherm op�

  en tik vervolgens op�

  .
  App Locker

  2. Tik op Start en stel vervolgens uw wachtwoord in.

  3 Tik op OK om naar het scherm App Locker te gaan.

  80

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 81

  Het scherm App Locker
  Tik hierop om de instellingen van App Locker te configureren.
  Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de App Locker in
  te schakelen en de app-lijst te activeren.

  Tik op de apps die u wilt vergrendelen. Om een app te
  ontgrendelen, tikt u gewoon op de app die u eerder hebt
  vergrendeld.

  OPMERKINGEN:
  • Bij de beveiligde apps verschijnt een slotpictogram op het startscherm.
  • Elke keer dat u een beveiligde app wilt gebruiken, zult u worden gevraagd om uw
  wachtwoord.

  K00A

  81 • Page 82

  Het scherm File Protection (Bestandsbeveiliging)
  Tik om bestanden die u wilt vergrendelen, toe te voegen

  Deelvenster beschermde bestanden

  Bestandsbeveiliging gebruiken
  De bestandsbeveiliging gebruiken:
  1. Tik op
  om de app Bestandsbeheer te openen.
  2. Tik om de bestanden die u wilt beschermen te selecteren en tik vervolgens
  op
  . De bestanden die u wilt beschermen, verschijnen op het
  scherm File Protection (Bestandsbeveiliging).

  82

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 83

  Widgets
  Widgets zijn mini-apps waarmee u gemakkelijk toegang krijgt tot nuttige en leuke
  toepassingen op het startscherm van uw ASUS-tablet.
  Om widgets weer te geven, tikt u op het startscherm op

  en tikt u vervolgens

  op WIDGETS.

  Een widget weergeven op het startscherm
  Veeg vanaf het scherm Widgets met uw vinger naar links of rechts om een widget
  te selecteren. Tik en houd de geselecteerde widget vast en sleep deze naar het
  startscherm.
  BELANGRIJK!
  • U kunt worden gevraagd om extra taken uit te voeren (zoals registratie, activering)
  voordat u een geselecteerde widget kunt gebruiken.
  • Als er onvoldoende ruimte is op het scherm waar u een widget hebt geplaatst, wordt
  de widget niet toegevoegd aan dat scherm.

  Een widget verwijderen van het startscherm

  Tik en houd de widget vanaf het startscherm tot X verwijderen verschijnt. Sleep
  de widget, zonder uw vinger op te tillen, naar X verwijderen om de widget te
  verwijderen van uw startscherm.
  Een widget verwijderen van het
  startscherm

  K00A

  83 • Page 84

  ASUS Battery
  ASUS Battery is een speciale widget die is ontworpen om de batterijstatus van uw
  ASUS-tablet en de aangesloten accessoires weer te geven volgens percentage en
  kleur.
  Om de widget ASUS Battery weer te geven, tikt u op het startscherm op
  File Manager

  en

  Settings

  Play Store

  tikt u vervolgens op WIDGETS.
  Gallery

  Polaris Office

  De widget ASUS Battery weergeven op het startscherm.

  MyLibrary Lite

  Camera

  Play Music

  Veeg vanaf het scherm Widgets met uw vinger naar links of rechts om een ASUS
  batterij-widget te zoeken. Tik en houd de widget vast en sleep deze naar het
  startscherm.

  E

  Gmail

  MyCloud

  MyPainter

  App Locker

  BuddyBuzz

  asus@vibe

  MyLibrary

  84

  Supe

  App Backup

  SuperNote Lite

  People

  Phone

  OPMERKING: U kunt ook de batterijstatus van uw ASUS-tablet��������������
  �������������������������
  weergeven in
  ASUS-snelinstelling en in het systeemvak. Zie secties ASUS-snelinstelling en
  Meldingspaneel voor meer informatie.

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet

  M

  Audio • Page 85

  Bijlagen

  K00A

  85 • Page 86

  FCC-verklaring (Federal Communications Commission)
  Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is
  onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
  • Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
  • Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van
  storing die ongewenste werking kan veroorzaken.
  Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal
  apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn
  vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in
  een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentieenergie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies
  gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen
  garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit
  apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst,
  wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de
  gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende
  maatregelen te nemen:
  • Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  • Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat
  waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.
  Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partij die
  verantwoordelijk is voor naleving zou de bevoegdheid van de gebruiker om de
  apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.
  De antenne(s) die gebruikt worden voor deze zender moeten niet geplaatst
  worden naast of samen werken met enige andere antenne of zender.
  Het gebruik van de frequentieband 5,15 - 5,25 GHz is uitsluitend beperkt tot
  binnenshuis. De FCC vereist gebruik binnenshuis voor de 5,15 - 5,25 GHzband ter beperking van het gevaar van gevaarlijke interferentie bij mobiele
  satellietsystemen met dezelfde kanalen. Uitzenden op 5,25-5,35 GHz, 5,475,725 GHz en 5,725-5,850 GHz-banden is alleen mogelijk in combinatie met een
  access point (AP).

  86

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 87

  Informatie over RF-blootstelling (SAR)
  Dit apparaat voldoet aan de eisen van de overheid voor blootstelling aan
  radiogolven. Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd om de emissielimieten
  voor blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF), ingesteld door de Federal
  Communications Commission van de Noord-Amerikaanse overheid, niet te
  overschrijden.
  De blootstellingnorm past een meeteenheid toe die bekend staat als de
  specifieke absorptiesnelheid of SAR. De SAR-limiet die ingesteld is door de FCC,
  is 1,6W/kg. Testen voor SAR worden uitgevoerd met gebruik van standaard
  werkingsposities die geaccepteerd worden door de FCC waarbij de EUT zendt op
  het gespecificeerde stroomniveau in verschillende kanalen.
  De hoogste SAR-waarde voor het apparaat zoals dat gerapporteerd werd aan de
  FCC is 1,35 W/kg bij plaatsing naast het lichaam.
  De FCC heeft een apparatuurbevoegdheid verleend voor dit apparaat bij alle
  gerapporteerde SAR-niveaus die geëvalueerd zijn als overeenkomstig de
  RF-blootstellingrichtlijnen van de FCC. SAR-informatie voor dit apparaat staat
  geregistreerd bij de FCC en kan men vinden in het onderdeel Vergunning
  Weergeven van www.fcc.gov/oet/ea/fccid na zoeken op FCC ID: MSQK00A.

  IC-waarschuwing
  Het apparaat kan de transmissie automatisch beëindigen in geval van het
  ontbreken van informatie om te verzenden, of bij operationele storing. Merk
  op dat dit niet bedoeld is als verbod van de overdracht van besturings- of
  signaalinformatie of voor het gebruik van repetitieve codes waar de technologie
  dit vereist.
  Het apparaaat voor de band 5150-5250 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis
  ter beperking van de mogelijkheid tot schadelijke interferentie van mobiele
  satellietsystemen met dezelfde frequenties; de maximaal toegestane
  antenneversterking (voor apparaten in de banden 5250-5350 MHz en 54705725 MHz) om te voldoen aan de EIRP-limiet; en de maximaal toegestane
  versterking (voor apparaten in de band 5275-5850 MHz) om te voldoen aan de
  EIRP-limieten opgegeven voor point-to-point en non point-to-point gebruik waar
  van toepassing, als gemeld in sectie A9.2(3). Daarnaast zijn radars met een hoog
  toegewezen als primaire gebruikers (dit betekent dat ze prioriteit krijgen) op
  5250-5350 MHz en deze radars kunnen storingen en/of schade veroorzaken aan
  LAN-apparaten die zijn vrijgesteld van vergunning.
  De functie Selectie Landencode is uitgeschakeld voor producten die worden
  verkocht in de VS/Canada. Bij producten beschikbaar in de VS of Canada zijn
  alleen de kanale 1-11 bruikbaar. Keuze van andere kanalen is niet mogelijk.

  K00A

  87 • Page 88

  EG-verklaring van conformiteit
  Dit product voldoet aan de voorschriften van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG. De
  verklaring van conformiteit kan worden gedownload van
  http://support.asus.com.

  Preventie van gehoorverlies
  Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere
  perioden luisteren met een hoog volume.

  À pleine puissance, l’écoute
  prolongée du baladeur peut
  endommager l’oreille de l’
  utilisateur.

  Voor Frankrijk is de hoofdtelefoon/oortelefoon voor dit apparaat compatibel
  met de vereisten voor het geluidsdrukniveau, vastgelegd in de toepasselijke
  standaarden EN 50332-1:2000 en/of EN50332-2:2003, vereist door het Franse
  artikel L.5232-1.

  88

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 89

  CE-markering
  CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth

  Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees
  parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en
  telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse erkenning van conformiteit.
  De hoogste CE SAR-waarde voor het apparaat is 0,523 W/kg.
  Deze apparatuur kan worden gebruikt in:
  AT
  EE
  IT
  NO

  BE
  ES
  IS
  PL

  BG
  FI
  LI
  PT

  CH
  FR
  LT
  RO

  CY
  GB
  LU
  SE

  CZ
  GR
  LV
  SI

  DE
  HU
  MT
  SK

  DK
  IE
  NL
  TR

  DFS-bedieningselementen die verwant zijn met de radardetectie zullen niet
  toegankelijk zijn voor de gebruiker.

  K00A

  89 • Page 90

  Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE
  Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EG) op de beperking van
  blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de
  bescherming van de gezondheid.
  De beperkingen maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de
  bescherming van het grote publiek. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en
  gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties via regelmatige
  en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. De eenheid van meting
  voor de aanbevolen limiet van de Europese Raad voor mobiele apparaten is de
  "Specifieke absorptieratio" (SAR) en de SAR-limiet is 2.0 W/Kg gemiddeld over 10
  gram van lichaamsweefsel. Deze voldoet aan de vereisten van de internationale
  commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming (ICNIRP).
  Voor gebruik in de nabijheid van het lichaam, werd dit apparaat getest en voldoet
  het aan de blootstellingsrichtlijnen van de ICNRP en de Europese standaarden
  EN 62311 en EN 62209-2. SAR wordt gemeten terwijl het apparaat direct in contact
  is met het lichaam terwijl wordt uitgezonden op het hoogste gecertificeerde
  uitgangsvermogensniveau in alle frequentiebanden van het mobiele apparaat.

  Vereiste spanningsveiligheid
  Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan
  3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk
  aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 of H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

  ASUS-services van recycling/terugbrengen
  ASUS-programma's van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet
  voor de hoogste normen met betrekking tot het beschermen van ons milieu.
  Wij geloven erin u oplossingen te bieden om onze producten, batterijen, andere
  componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga
  naar http://csr.asus.com/english/Takeback.htm voor gedetailleerde informatie
  over recycling in verschillende regio's.

  Opmerking coating
  BELANGRIJK! Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te
  behouden, wordt een coating aangebracht om het apparaat te isoleren, met
  uitzondering van de locatie van de I/O-poorten.

  90

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 91

  Kennisgeving green ASUS
  ASUS doet zijn best om milieuvriendelijke producten en verpakkingsmaterialen
  te maken uit belang van de gezondheid van de consument terwijl de invloed op
  het milieu minimaal blijft. De vermindering van het aantal handleidingpagina’s
  resulteert in vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide.
  Voor gedetailleerde informatie voor gebruikers, kunt u de handleiding
  raadplegen die bij de ASUS-tablet is geleverd of een bezoek brengen aan de
  ondersteuningssite van ASUS op http://support.asus.com/.

  Goede verwijdering
  Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een
  onjuist type. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met
  de instructies.
  Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met
  de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het
  huishoudelijk afval mag worden verwijderd.
  Gooi de ASUS-tablet NIET bij het huishoudelijk afval. Dit product is
  ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling
  mogelijk te maken. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak
  geef aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur en
  knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval
  mogen worden afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor
  het verwijderen van elektronische producten.
  Gooi de ASUS-tablet NIET in vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de
  contacten. Demonteer de ASUS-tablet NIET.
  Modelnaam: K00A (ME302C)
  Fabrikant
  Adres:
  Erkende vertegenwoordiger
  in Europa
  Adres:
  K00A

  ASUSTeK Computer Inc.
  4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
  ASUS Computer GmbH
  HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
  91 • Page 92

  EC Declaration of Conformity
  We, the undersigned,
  Manufacturer:

  ASUSTeK COMPUTER INC.

  Address, City:

  4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

  Country:

  TAIWAN

  Authorized representative in Europe:

  ASUS COMPUTER GmbH

  Address, City:

  HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

  Country:

  GERMANY

  declare the following apparatus:
  Product name :

  ASUS Tablet

  Model name :

  K00A

  conform with the essential requirements of the following directives:
  2004/108/EC-EMC Directive
  EN 55022:2010
  EN 61000-3-2:2006+A2:2009
  EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

  EN 55024:2010
  EN 61000-3-3:2008
  EN 55020:2007+A11:2011

  1999/5/EC-R &TTE Directive
  EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
  EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
  EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
  EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
  EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
  EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
  EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
  EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
  EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
  EN 50360:2001
  EN 62479:2010
  EN 50385:2002
  EN 62311:2008
  EN 62209-2:2010

  EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
  EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
  EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
  EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
  EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
  EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
  EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
  EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
  EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
  EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
  EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
  EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

  2006/95/EC-LVD Directive
  EN 60950-1 / A12:2011

  EN 60065:2002 / A12:2011

  2009/125/EC-ErP Directive
  Regulation (EC) No. 1275/2008

  Regulation (EC) No. 278/2009

  Regulation (EC) No. 642/2009

  2011/65/EU-RoHS Directive

  Ver. 130208

  CE marking
  (EC conformity marking)
  Position : CEO
  Name :

  Declaration Date: 28/06/2013
  Year to begin affixing CE marking:2013

  92

  Jerry Shen

  Signature : __________

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet • Page 93

  K00A

  93 • Page 94

  94

  Gebruikershandleiding ASUS-tablet


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für ASUS ME 302C - MeMO Pad FHD 10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von ASUS ME 302C - MeMO Pad FHD 10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 36,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von ASUS ME 302C - MeMO Pad FHD 10

ASUS ME 302C - MeMO Pad FHD 10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 94 seiten

ASUS ME 302C - MeMO Pad FHD 10 Bedienungsanleitung - Englisch - 96 seiten

ASUS ME 302C - MeMO Pad FHD 10 Bedienungsanleitung - Französisch - 96 seiten

ASUS ME 302C - MeMO Pad FHD 10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 94 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info