Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
ExaControl E7R B
Bedieningshandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Bedieningshandleiding
  ExaControl E7R B • Page 2 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK
  1

  Lees mij....................................................................................................... 3
  1.1

  2

  Kennismaking met uw apparaat.................................................................. 3
  2.1
  2.2

  3

  Welkom.............................................................................................. 3
  Beschrijving van het apparaat........................................................... 3
  Contact voor meer informatie over accessoires................................ 3

  Productdocumentatie.................................................................................. 3
  3.1
  3.2

  Documentatie bewaren..................................................................... 3
  Uitleg van symbolen.......................................................................... 3

  4

  Veiligheidsaanbeveling................................................................................ 4

  5

  Garantie / verantwoordelijkheid................................................................... 4
  5.1
  5.2
  5.3

  6

  Gedetailleerde garantiebepalingen .................................................. 4
  Gebruik van het apparaat / verantwoordelijkheid van de fabrikant... 5
  Bescherming tegen vorst................................................................... 6

  Recycling..................................................................................................... 6
  6.1
  6.2

  Apparaat............................................................................................ 6
  Verpakking......................................................................................... 6

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7

  Gebruik van het apparaat............................................................................ 7
  7.1
  7.2
  7.3
  7.4
  7.5
  7.6
  7.7
  7.8
  7.9
  7.10
  7.11

  Overzicht........................................................................................... 7
  Beschrijving van de toetsen.............................................................. 7
  Kamerthermostaat en muursteun...................................................... 7
  Hoofdscherm..................................................................................... 8
  Snelkoppeling voor tijdelijke wijzigingen........................................... 9
  Hoofdmenu........................................................................................ 9
  Verwarming..................................................................................... 10
  Warm water**.................................................................................. 14
  Koeling**.......................................................................................... 19
  Afwezigheid..................................................................................... 23
  Parameters...................................................................................... 24

  -1- • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  HULP NODIG ?
  8

  Problemen oplossen................................................................................. 28

  9

  De batterijen vervangen............................................................................ 29

  10

  Onderhoud en service van het apparaat................................................... 30
  10.1 Reiniging......................................................................................... 30
  10.2 Reserveonderdelen......................................................................... 30

  -2- • Page 5

  AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK
  AANDACHTIG LEZEN VÓÓR
  GEBRUIK

  3 Productdocumentatie

  1 Lees mij

  • Bewaar deze handleiding in de
  nabijheid van uw apparaat zodat u
  deze later kunt raadplegen. Mocht u
  verhuizen, zorg er dan voor dat deze
  handleiding bij het apparaat blijft zodat
  die beschikbaar is voor de nieuwe
  bewoners.

  1.1 Welkom
  Als eerste willen we u als gebruiker
  bedanken voor de aanschaf van dit
  kwaliteitsproduct en wensen u veel
  warmte en woongenot toe.
  U als gebruiker doet er verstandig aan het
  gebruikersgedeelte goed door te nemen
  voordat u dit apparaat in gebruik laat
  stellen.

  2 Kennismaking met uw apparaat
  2.1 Beschrijving van het apparaat
  Dit apparaat is een programmeerbare
  kamerthermostaat die is ontworpen om
  een verwarmings- en/of koelinstallatie
  te bedienen aan de hand van de
  kamertemperatuur waarin het
  apparaat zich bevindt, aan de hand
  van het ingestelde verwarmings- en/
  of koelprogramma en tevens met
  gegevens van de buitenvoeler. De
  kamerthermostaat bestuurt ook de
  warmwatertemperatuur aan de hand van
  van het ingestelde programma.

  3.1 Documentatie bewaren

  • Lees de instructies en volg ze
  nauwkeurig op voor een veilig en
  efficiënt gebruik van uw apparaat.
  Er wordt geen verantwoordelijkheid
  of aansprakelijkheid aanvaard voor
  beschadiging die voortvloeit uit het
  niet naleven van de instructies in deze
  handleiding.
  3.2 Uitleg van symbolen

  a

  GEVAAR: risico op letsels.

  i

  BELANGRIJK: nuttige
  informatie.

  2.2 Contact voor meer informatie over
  accessoires
  Afhankelijk van uw installatie zijn er
  bij AWB diverse speciaal ontworpen
  accessoires voor uw toestel verkrijgbaar.
  Voor een gedetailleerde lijst kunt u contact
  opnemen met uw leverancier of onze
  website www.awb.nl bezoeken.

  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  -3- • Page 6

  AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK
  4 Veiligheidsaanbeveling

  a

  Het CE-keurmerk geeft aan
  dat dit apparaat is vervaardigd
  volgens de technische
  veiligheidsvoorschriften.
  De conformiteit van het
  apparaat met de te respecteren
  normen is gewaarborgd.

  5.1 Gedetailleerde garantiebepalingen

  Houd u aan de volgende
  aanbevelingen en
  veiligheidsvoorschriften:

  • 24 maanden garantie op arbeidsuren
  en voorrijkosten en 24 maanden
  garantie op onderdelen.

  • Probeer niet het apparaat of de
  onmiddellijke omgeving ervan te
  wijzigen, aangezien dit het veilig
  gebruik van het apparaat kan
  beïnvloeden.
  • Voer nooit zelf reparatie of onderhoud
  van het apparaat uit. Alleen erkende
  installateurs mogen aan het apparaat
  werken.
  • Laat het apparaat niet door kinderen
  bedienen.
  Bepaalde verbouwingen kunnen de
  werking van uw apparaat nadelig
  beïnvloeden. Neem voor advies contact
  op met uw installateur voordat u de
  werkzaamheden start.

  a

  -4-

  5 Garantie / verantwoordelijkheid

  Wij raden u aan waakzaam te
  zijn bij het instellen van de
  warmwatertemperatuur ; het
  water kan heet zijn als het uit
  de kraan komt.

  AWB staat namens de fabriek in voor
  de goede kwaliteit van fabricage en
  materiaal. Bedoelde garantie beperkt zich
  tot materiaal- en fabricagefouten.
  De garantie heeft een looptijd van:

  Elke verdere aanspraak op garantie,
  schadevergoeding, gevolgschade, is
  nadrukkelijk uitgesloten.
  Bovengenoemde fabrieksgarantie geldt
  uitsluitend en alleen onder de volgende
  voorwaarden:
  • het apparaat moet door een erkende
  installateur zijn geïnstalleerd volgens
  de voorwaarden en normen van de
  competente instanties.
  • Eventuele aanpassingen aan het
  apparaat kunnen en mogen alleen
  door AWB of door een door AWB
  aangewezen installateur uitgevoerd
  worden.
  Elke aanspraak op garantie vervalt bij het
  uitvoeren van reparaties, wijzigingen of
  aanpassingen en/of monteren van niet
  AWB onderdelen zonder voorafgaande
  toestemming van AWB. Daarnaast vervalt
  elke aanspraak op garantie bij montage in
  afwijking van de landelijke en plaatselijk
  geldende voorschriften. De garantiekaart
  dient ingevuld en binnen acht dagen na
  installatiedatum ondertekend, voorzien
  van een stempel van de installerende
  installateur, aan ons te worden verzonden.

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 7

  AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK
  De garantie geldt bij normaal huishoudelijk
  gebruik in overeenstemming met de
  installatievoorschriften.
  Uitdrukkelijk van garantie uitgesloten is
  gebruik voor andere doeleinden dan in de
  gebruiksaanwijzing vermeld.
  Aanspraken tijdens de garantieperiode
  hebben geen verlenging van de
  garantieperiode tot gevolg.

  b

  De fabrikant heeft geen
  enkele verantwoordelijkheid
  voor beschadiging die
  voortvloeit uit:

  -- Defecten of schade die het resultaat
  zijn van een incorrecte of verricht
  aangepast onderhoud of een slechte
  regeling worden niet gedekt door de
  garantie.

  Elke aanspraak op garantie vervalt
  indien het apparaat niet overeenkomstig
  de strekkende voorschriften wordt
  onderhouden.

  -- defecten in het systeem waarop het
  apparaat is aangesloten;

  5.2 Gebruik van het apparaat /
  verantwoordelijkheid van de
  fabrikant

  -- Elk defect of slechte instelling die het
  resultaat is van de wijzigingen in de
  eigenschappen van de elektrische
  voedingsspanning.

  b

  De bovenstaande
  gedetailleerde
  garantiebepalingen zijn van
  toepassing onder de volgende
  voorwaarden:

  -- Het apparaat is geïnstalleerd door een
  erkend installateur overeenkomstig de
  installatievoorschriften.
  -- Het apparaat wordt gebruikt voor
  normaal huishoudelijk gebruik en in
  overeenkomst met de bedienings- en
  onderhoudsinstructies van de fabrikant.
  -- Tijdens de garantieperiode wordt werk
  aan het apparaat, service, onderhoud,
  reparatie en demontage alleen
  uitgevoerd door een erkend installateur.

  -- defecten veroorzaakt door ongeschikte
  vorstbescherming.

  • Zie Bepalingen en voorwaarden voor
  meer details.
  Dit apparaat is niet geschikt om door
  personen (inclusief kinderen) bediend
  te worden die fysieke, motorische of
  mentale beperkingen hebben en ook
  niet door personen met een gebrek aan
  ervaring en kennis. Om de veiligheid van
  deze personen te garanderen, moeten zij
  beroep doen op competente personen die
  hen het gebruik van dit apparaat kunnen
  uitleggen.
  • Zorg ervoor dat kinderen niet met dit
  apparaat spelen.

  -- De garantieperiode wordt niet verlengd
  door reparatie of vervanging van
  onderdelen tijdens de garantieperiode.

  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  -5- • Page 8

  AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK
  5.3 Bescherming tegen vorst

  6 Recycling

  Het beschermsysteem tegen vorst
  zorgt ervoor dat de verwarming wordt
  ingeschakeld als:

  6.1 Apparaat

  -- De kamertemperatuur waar het
  apparaat is geïnstalleerd lager is dan
  5°C of als de buitentemperatuur lager
  is dan 3°C.
  Voor een afwezigheid van bepaalde duur:
  • Geef de duur aan van uw afwezigheid
  (zie het menu «Afwezigheid»).

  Het apparaat bestaat hoofdzakelijk uit
  recycleerbare materialen.
  Het apparaat dient gerecycled te worden.
  Breng dit apparaat naar een verzamelpunt
  voor de verwerking, de nuttige toepassing,
  de recycling van afval van Elektrisch
  en Elektronisch Afval. Hetzij een
  afvalverwerkingscentrum hetzij door een
  erkende dienstverlener

  Voor een afwezigheid van onbepaalde
  duur of voor langdurige afwezigheid :

  Dit symbool betekent dat dit
  apparaat niet weggegooid
  mag worden samen met
  huishoudelijk afval, dat het
  selectief opgehaald dient te
  worden met het oog op, het
  hergebruik en de recycling
  ervan.

  • Deactiveer de verwarmingsfunctie
  van het apparaat zodat het
  verwarmingssysteem zijn eigen
  instellingen kan regelen (zie het menu
  «de verwarming aan/uitzetten»).
  • Raadpleeg de systeemhandleiding van
  de verwarming.

  i

  Door deze instructies te
  respecteren beschermt u het
  milieu, draagt u bij tot het
  behoud van de natuurlijke
  bronnen en de bescherming
  van de menselijke gezondheid.

  6.2 Verpakking
  De vakman die het apparaat geïnstalleerd
  heeft, moet:
  -- afval sorteren om te recyclen afval
  (karton, plastic, ...) te scheiden van niet
  te recyclen afval (banden, ...).
  -- dit afval in overeenstemming met de
  geldende regelgeving verwijderen.

  -6-

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 9

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7 Gebruik van het apparaat
  7.1 Overzicht
  7
  6

  5

  4
  3
  2

  7.2 Beschrijving van de toetsen
  Toetsen

  Beschrijving
  Scrolltoets
  (omhoog/omlaag)
  Met de toetsen kunt u :
  - navigeren in de menu’s
  - de in te stellen waarde
  verlagen/verhogen
  - een functie activeren (AAN) of
  desactiveren (UIT)
  Selectietoets
  Met de toets kunt u :
  - de selectie of de instelling
  bevestigen
  Toets terug
  Met de toets kunt u :
  - terugkeren naar het vorige
  menu
  - terugkeren naar de vorige
  instelling
  Toets menu
  Met de toets kunt u :
  - naar het hoofdmenu gaan
  - terugkeren naar het
  hoofdscherm (op elk ogenblik)

  7.3 Kamerthermostaat en muursteun
  1
  Legende
  1 Muursteun
  2 Kamerthermostaat
  3 Scrolltoets (omhoog/omlaag)
  4 Selectietoets
  5 Toets terug
  6 Toets menu
  7 Scherm

  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  -7- • Page 10

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7.4 Hoofdscherm

  7.4.2

  7.4.1

  In het hoofdscherm is het mogelijk:

  Beschrijving

  Functies van de toetsen

  Toetsen

  De omgevingstemperatuur te
  wijzigen als het verwarmingsprogramma gedesactiveerd is.

  4

  3

  2

  5

  Toegang te hebben tot een
  tijdelijke wijziging van een actief
  programma.

  6

  Toegang te hebben tot een menu
  tijdelijke wijziging als meerdere
  programma’s actief zijn (zie
  menu tijdelijke wijzigingen).

  7

  Het toetsenbord te ontgrendelen
  door 3 seconden te drukken.

  1

  Een wijziging te annuleren.

  Legende
  1 Weergavezone van de huidige
  werkingsmodus
  2 Weergavezone van de berichten
  3 Dag van de week
  4 Tijd
  5 Huidige datum
  6 Omgevingstemperatuur van de ruimte*
  7 Buitentemperatuur gemeten door de
  draadloze buitenvoeler (enkel indien
  een voeler is aangesloten)

  i

  Beschrijving

  (*) Opgelet : De weergegeven
  kamertemperatuur kan variëren
  als de kamerthermostaat in de
  hand wordt gehouden.
  De kamerthermostaat meet het
  best de temperatuur als hij in
  zijn muursteun is bevestigd.

  Toegang te hebben tot het menu
  annulering van tijdelijke wijziging
  als meerdere tijdelijke wijzigingen
  actief zijn (zie tijdelijke
  wijzigingen).
  Toegang te hebben tot het
  hoofdmenu.

  7.4.3

  Stand-by van het scherm

  Het scherm van de thermostaat gaat in
  stand-by wanneer langer dan 1 minuut
  niet gedrukt is op de toetsen van het
  toetsenbord. Het scherm toont geen
  informatie meer.
  Als de vergrendeling geactiveerd is,
  wordt deze uitgevoerd wanneer de
  kamerthermostaat in stand-by gaat (zie
  vergrendeling van het toetsenbord).
  • Druk op een toets van het toetsenbord
  om het hoofdscherm opnieuw te tonen.

  -8-

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 11

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7.5 Snelkoppeling voor tijdelijke
  wijzigingen
  7.5.1

  Menu tijdelijke wijziging

  Resultaat op het hoofdscherm:
  Indien geactiveerd

  Dit menu wordt getoond wanneer
  meerdere programma’s geactiveerd zijn.
  • Druk in het hoofdscherm op de toetsen
  .
  Om te annuleren:
  • Druk op toets

  in het hoofdscherm.

  • Kies het programma waarvoor u de
  tijdelijke wijziging wilt uitvoeren en
  bevestig met toets
  .
  7.5.2

  Tijdelijke wijziging

  Met deze functie kunt u tijdelijk afwijking
  van lopende programma’s.

  • Kies de tijdelijke wijziging(en) die u wilt
  annuleren en bevestig met toets
  .
  7.6 Hoofdmenu
  • Druk op toets
  Menu

  Navigatie
  Navigeer met de toetsen:

  Druk op de toets ;

  • Kies de instelling :

  om terug te keren naar het
  vorige scherm..

  -- temperatuur voor de verwarming,

  Selectie met de toets :

  -- activeren of desactiveren voor het
  warm water en de koeling.
  • Bevestig met toets

  • Kies het einduur van de tijdelijke
  wijziging met de toetsen
  en
  bevestig met toets
  .

  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  Druk op de toets ;

  .

  om terug te keren naar het
  hoofdscherm. (op elk ogenblik)

  i

  (**) Beschikbaarheid van de
  menu’s afhankelijk van de
  instellingen van het systeem
  -9- • Page 12

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7.7 Verwarming
  Menu

  In dit menu kunt u:

  • Markeer uw keuze (activeren of
  desactiveren) met de toetsen
  bevestig met toets
  .

  en

  De verwarming aan- of
  uitzetten.
  De periodes instellen
  waarop de verwarming
  moet werken.
  Het programma (indien
  ingesteld) tijdelijk aan te
  passen.

  Effect van de combinatie van
  de verwarmingsfuncties en het
  koelprogramma:
  Functie
  verwarming

  Verwarmingsprogramma

  UIT

  AAN

  Geen
  verwarming

  UIT

  Geen
  verwarming

  AAN

  UIT

  Verwarming
  met een
  constante
  omgevingstemperatuur

  AAN

  AAN

  Verwarming
  volgens het
  programma

  UIT

  Resultaat

  AAN: activeren, UIT: desactiveren
  7.7.1

  De verwarming activeren of
  desactiveren

  • Bevestig de activering van de
  verwarming in plaats van de koeling
  (als deze geactiveerd is) met de
  toetsen
  en bevestig met toets
  .
  Resultaat op het hoofdscherm:
  Indien geactiveerd is het mogelijk:

  Toetsen

  Beschrijving
  Een constante
  omgevingstemperatuur te kiezen

  Indien gedesactiveerd

  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > verwarming > aan/uit

  - 10 -

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 13

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7.7.2

  Het programma van de
  verwarming activeren of
  desactiveren

  Indien gedesactiveerd is het mogelijk:

  • Druk op de toets
  > selecteer
  dan op het scherm > verwarming >
  programma

  Toetsen

  Beschrijving
  Een constante
  omgevingstemperatuur te kiezen

  7.7.3
  • Markeer uw keuze (activeren of
  desactiveren) met de toetsen
  bevestig met toets
  .

  en

  Resultaat op het hoofdscherm:

  De verwarming programmeren

  Instelwaarden van de temperatuur (°C)
  minimum

  5

  aanbevolen

  20

  maximum

  30 (instelbaar bij de
  installatie)

  Indien geactiveerd is het mogelijk:

  Fabrieksinstelling:
  Maandag tot vrijdag

  Toetsen

  Beschrijving
  Een tijdelijke wijziging uit te
  voeren of naar het menu tijdelijke
  wijziging te gaan.

  Periode

  Begin

  1

  00:00

  Einde
  06:30

  Temp.
  15°

  2

  06:30

  23:00

  20°

  3

  23:00

  00:00

  15°

  Zaterdag
  Periode

  Begin

  Einde

  Temp.

  1

  00:00

  07:30

  15°

  2

  07:30

  23:30

  20°

  3

  23:30

  00:00

  15°

  Zondag

  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  Periode

  Begin

  1

  00:00

  Einde
  07:30

  Temp.
  15°

  2

  07:30

  23:00

  20°

  3

  23:00

  00:00

  15°

  - 11 - • Page 14

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  • Druk op de toets
  > selecteer
  op het scherm > verwarming >
  programma > bepalen > een dag
  kiezen.

  • Druk op de toets
  .

  Om een periode te programmeren:

  voor weergave

  Het display verandert automatisch in
  en wist de geprogrammeerde
  temperatuur.

  Het programmeren van een dag begint om
  00:00 met een maximum van 7 periodes over
  24 uur.
  • Stel de gewenste kamertemperatuur in
  en bevestig met de toets
  .
  • Stel het einde van de periode in met de
  toetsen
  en bevestig met de toets
  .
  • Herstart de programmering als u
  andere periodes wilt instellen.
  Om een instelling aan te passen:
  • Gebruik de toetsen
  (achteruit)
  of
  vooruit) om de gewenste
  instelling te selecteren.

  De instelling van de vorige periode is van
  toepassing tot
  .
  • Bevestig met de toets
  of
  annuleer een andere periode.
  Een andere periode annuleren:
  • Druk op de toets
  om de vorige
  periode te selecteren en voer de
  procedure opnieuw uit

  • Pas de temperatuur of de tijd aan met
  de toetsen
  en bevestig met de
  toets
  .
  Een periode annuleren:
  Annuleren doet u:
  -- periode per periode,
  -- van het laatste naar de eerste periode.
  • Druk op de toets
  om de laatst
  ingestelde periode te bevestigen.

  - 12 -

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 15

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  Een dag kopiëren
  Met deze functie kunt u de instellingen van
  één dag op andere dagen toepassen.
  Het laat toe de geselecteerde dag te
  kopiëren:
  -- naar een dag van de week,
  -- naar werkdagen van de week (van
  maandag tot vrijdag),
  -- naar een volledige week (van maandag
  tot zondag).

  • Kopieer naar de dag of naar een groep
  dagen van uw keuze door te selecteren
  met de toetsen
  en bevestig met
  toets
  .
  7.7.4

  Het verwarmingsprogramma
  tijdelijk wijzigen

  Met deze functie kunt u tijdelijk afwijken
  van een lopende programma.
  Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > verwarming > Tijd.
  wijziging > bepalen

  Na een dag geprogrammeerd te hebben
  wordt automatisch teruggekeerd naar het
  selectiescherm van de te programmeren
  dag.

  • Kies de gewenste temperatuur met
  de toetsen
  en bevestig met toets
  .
  • Selecteer de functie (een dag kopiëren)
  en bevestig met toets
  .

  • Kies het einduur van de tijdelijke
  wijziging met de toetsen
  en
  bevestig met toets
  .
  Om te annuleren:
  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > verwarming > Tijd.
  wijziging > Uitschakelen (uit)

  • Kies de te kopiëren dag met de toetsen
  en bevestig met toets
  .

  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  Het is eveneens mogelijk de tijdelijke
  wijziging te annuleren in het hoofdscherm
  (zie tijdelijke wijzigingen).

  - 13 - • Page 16

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  Resultaat op het hoofdscherm:
  Indien geactiveerd is het mogelijk:

  7.8 Warm water**
  Menu

  In dit menu kunt u:
  Het warm water aan- of
  uitzetten.
  De temperatuur van het
  warm water instellen.
  De periodes instellen
  waarop de verwarming van
  warm water moet werken.

  Toetsen

  Het programma (indien
  ingesteld) tijdelijk aan te
  passen.

  Beschrijving
  Het verwarmingsprogramma
  tijdelijk te wijzigen.
  Toegang te hebben tot een
  menu tijdelijke wijziging als
  meerdere programma’s actief zijn
  (verwarming en warm water).
  De actieve tijdelijke wijziging
  te annuleren op het
  verwarmingsprogramma.
  Toegang te hebben tot het menu
  annulering van tijdelijke wijziging
  als meerdere tijdelijke wijzigingen
  actief zijn (verwarming en warm
  water), (zie tijdelijke wijzigingen).

  i

  (**) Beschikbaarheid van de
  menu’s afhankelijk van de
  instellingen van het systeem

  Effect van de combinatie van de
  verwarmingsfuncties van het warm water
  en het verwarmingsprogramma:
  Verwarm.
  Warm
  water

  Verwarmingsprogramma

  Resultaat

  UIT

  AAN

  UIT

  UIT

  AAN

  UIT

  Constante
  verwarming
  zonder
  programma

  AAN

  AAN

  Verwarming in
  functie van het
  programma

  Geen
  verwarming

  AAN: activeren, UIT: desactiveren

  - 14 -

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 17

  UW APPARAAT GEBRUIKEN

  i

  7.8.1

  Het aktiveren van de
  verwarmingsfunctie van het
  warm water is noodzakelijk
  om de parameters van de het
  programma in te stellen.
  Afhankelijk van het toestel
  onderbreekt de desactivering
  de verwarming evenals de
  warmwaterproductie (zie de
  installatiehandleiding van de
  generator).
  De verwarming van het warm
  water activeren of desactiveren

  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > warm water > aan/uit

  • Markeer uw keuze (activeren of
  desactiveren) met de toetsen
  bevestig met toets
  .
  7.8.2

  Instelwaarden van de temperatuur (°C)
  38

  aanbevolen

  55

  maximum

  60 (instelbaar bij de
  installatie)

  i

  7.8.3

  Het verwarmingsprogramma
  van het warm water activeren
  of desactiveren

  • Druk op de toets
  > selecteer
  dan op het scherm > warm water >
  programma

  en

  De temperatuur van het water
  instellen

  minimum

  • Verhoog of verlaag met de toetsen
  om de gewenste temperatuur van
  het warm water en bevestig met toets
  .

  • Markeer uw keuze met de toetsen
  en bevestig met toets
  .
  7.8.4

  De verwarming van het warm
  water programmeren

  Fabrieksinstelling:

  Raadpleeg de
  gebruikshandleiding van de
  ketel om het toegelaten bereik
  van de instelling te kennen.

  • Druk op de toets
  > selecteer
  dan op het scherm > warm water >
  temperatuur
  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  - 15 - • Page 18

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  Om een periode te programmeren:

  Maandag tot vrijdag
  Periode

  Begin

  Einde

  Activeren

  1

  00:00

  06:00

  UIT

  2

  06:00

  06:30

  AAN

  3

  06:30

  17:30

  AAN

  4

  17:30

  18:00

  AAN

  5

  18:00

  23:00

  AAN

  6

  23:00

  00:00

  UIT

  Zaterdag
  Periode

  Begin

  Einde

  Activeren

  Het programmeren van een dag begint om
  00:00 met een maximum van 7 periodes
  over 24 uur.
  • Activeer of desactiveer de verwarming
  van het water met de toetsen
  en
  bevestig met toets
  .
  • Stel het einde van de periode in met de
  toetsen
  en bevestig met de toets
  .
  • Herstart de programmering als u
  andere periodes wilt instellen.

  1

  00:00

  06:00

  UIT

  2

  06:00

  06:30

  AAN

  3

  06:30

  17:30

  AAN

  Om een instelling aan te passen:

  4

  17:30

  18:00

  AAN

  5

  18:00

  23:00

  AAN

  6

  23:00

  00:00

  UIT

  • Gebruik de toetsen
  (achteruit)
  of
  (vooruit) om de gewenste
  instelling te selecteren.

  Zondag
  Periode

  Begin

  Einde

  Activeren

  • Pas de verwarming van het water of de
  tijd aan met de toetsen
  en bevestig
  met toets
  .

  1

  00:00

  06:00

  UIT

  2

  06:00

  06:30

  AAN

  Een periode annuleren:

  3

  06:30

  17:30

  AAN

  4

  17:30

  18:00

  AAN

  Annuleren doet u:

  5

  18:00

  23:00

  AAN

  -- periode per periode,

  6

  23:00

  00:00

  UIT

  -- van het laatste naar de eerste periode.

  • Druk op de toets
  > selecteer
  dan op het scherm > warm water >
  programma > bepalen > een dag
  kiezen

  - 16 -

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 19

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  • Druk op de toets
  om de laatst
  ingestelde periode te bevestigen.

  -- naar een dag van de week,
  -- naar werkdagen van de week (van
  maandag tot vrijdag),
  -- naar een volledige week (van maandag
  tot zondag).

  • Druk op de toets
  .

  voor weergave

  Na een dag geprogrammeerd te hebben
  wordt automatisch teruggekeerd naar het
  selectiescherm van de te programmeren
  dag.

  Het display verandert automatisch in
  en wist de geprogrammeerde
  temperatuur.

  • Selecteer de functie (een dag kopiëren)
  en bevestig met toets
  .

  De instelling van de vorige periode is van
  toepassing tot
  .
  • Bevestig met de toets
  of
  annuleer een andere periode.
  Een andere periode annuleren:
  • Druk op de toets
  om de vorige
  periode te selecteren en voer de
  procedure opnieuw uit

  • Kies de te kopiëren dag met de toetsen
  en bevestig met toets
  .

  Een dag kopiëren
  Met deze functie kunt u de instellingen van
  één dag op andere dagen toepassen.
  Het laat toe de geselecteerde dag te
  kopiëren:

  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  • Kopieer naar de dag of naar de groep
  dagen van uw keuze door te selecteren
  met de toetsen
  en bevestig met
  toets
  .

  - 17 - • Page 20

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7.8.5

  Het verwarmingsprogramma
  van het warm water tijdelijk
  wijzigen

  Indien geactiveerd is het mogelijk:

  Met deze functie kunt u tijdelijk afwijken
  van een lopend programma.
  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > warm water > Tijd.
  wijziging > bepalen
  Toetsen

  Beschrijving
  Het verwarmingsprogramma
  van het warm water tijdelijk te
  wijzigen.

  • Activeer of desactiveer de verwarming
  van het warm water met de toetsen
  en bevestig met toets
  .
  • Kies het einduur van de tijdelijke
  wijziging met de toetsen
  en
  bevestig met toets
  .
  Om te annuleren
  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > warm water > Tijd.
  wijziging > Uitschakelen (uit)

  Toegang te hebben tot een
  menu tijdelijke wijziging als
  meerdere programma’s actief zijn
  (verwarming van het warm water
  en verwarming/koeling).
  De actieve tijdelijke wijziging
  te annuleren op het
  verwarmingsprogramma van het
  warm water.
  Toegang te hebben tot het
  menu annulering van tijdelijke
  wijziging als meerdere tijdelijke
  wijzigingen actief zijn (verwarming
  van het warm water en
  verwarming/koeling), (zie tijdelijke
  wijzigingen).

  Het is eveneens mogelijk de tijdelijke
  wijziging te annuleren in het hoofdscherm
  (zie tijdelijke wijzigingen).
  Resultaat op het hoofdscherm:

  - 18 -

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 21

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7.9 Koeling**

  7.9.1

  Met deze functie kunt u de
  omgevingstemperatuur koelen.
  Menu

  De koeling activeren of
  desactiveren

  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > Koeling > Aan/uit

  In dit menu kunt u:
  De koeling aan- of uitzetten.
  De periodes instellen
  waarop de koeling moet
  werken.
  Het programma (indien
  ingesteld) tijdelijk aan te
  passen.
  De temperatuur in te stellen
  van de gewenste koeling.

  i

  • Markeer uw keuze met de toetsen
  en bevestig met toets
  .

  (**) Beschikbaarheid van de
  menu’s afhankelijk van de
  instellingen van het systeem

  Effect van de combinatie van de
  koelingsfunctie en het koelprogramma:
  Functie
  Koel.

  Koelingsprogramma

  Resultaat

  UIT

  AAN

  Geen koeling

  UIT

  UIT

  Geen koeling

  UIT

  Koeling met
  een constante
  watertemperatuur
  (ingesteld door de
  installateur)

  AAN

  Koeling volgens
  het programma
  (omgevingstemperatuur
  ingesteld door de
  gebruiker)
  Start van de
  koeling wanneer
  de omgevingstemperatuur
  hoger is dan
  de ingestelde
  gewenste
  temperatuur.

  AAN

  AAN

  • Bevestig de activering van de koeling
  in plaats van de verwarming (als deze
  geactiveerd is) met de toetsen
  en
  bevestig met toets
  .
  Resultaat op het hoofdscherm:
  Indien geactiveerd

  AAN: activeren, UIT: desactiveren
  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  - 19 - • Page 22

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7.9.2

  Het programma van de koeling
  activeren of desactiveren

  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > koeling > programma

  7.9.3

  De koeling programmeren

  Fabrieksinstelling:
  Maandag tot vrijdag
  Periode

  • Markeer uw keuze (activeren of
  desactiveren) met de toetsen
  bevestig met toets
  .

  Begin

  Einde

  Activeren

  1

  00:00

  06:30

  OFF

  2

  06:30

  08:30

  ON

  3

  08:30

  18:00

  OFF

  4

  18:00

  22:00

  ON

  5

  22:00

  00:00

  OFF

  Zaterdag

  en

  Resultaat op het hoofdscherm:
  Indien geactiveerd is het mogelijk:

  Periode

  Begin

  Einde

  Activeren

  1

  00:00

  08:30

  OFF

  2

  08:30

  12:00

  ON

  3

  12:00

  18:00

  ON

  4

  18:00

  22:00

  ON

  5

  22:00

  00:00

  OFF

  Zondag
  Periode

  Toetsen

  Begin

  Einde

  Activeren

  1

  00:00

  08:30

  OFF

  2

  08:30

  12:00

  ON

  3

  12:00

  18:00

  ON

  Beschrijving

  4

  18:00

  22:00

  ON

  Een tijdelijke wijziging uit te
  voeren of naar het menu tijdelijke
  wijziging te gaan.

  5

  22:00

  00:00

  OFF

  Indien gedesactiveerd

  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > koeling > programma
  > bepalen > een dag kiezen.

  Om een periode te programmeren:

  - 20 -

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 23

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  Het programmeren van een dag begint om
  00:00 met een maximum van 7 periodes
  over 24 uur.
  • Wijzig de instelling van de koeling of
  een uur met de toetsen
  en bevestig
  met toets
  .
  • Stel het einde van de periode in met de
  toetsen
  en bevestig met de toets
  .

  De instelling van de vorige periode is van
  toepassing tot
  .

  • Herstart de programmering als u
  andere periodes wilt instellen.

  • Bevestig met de toets
  of
  annuleer een andere periode.

  Om een instelling aan te passen:

  Een andere periode annuleren:

  • Gebruik de toetsen
  (achteruit)
  of
  vooruit) om de gewenste
  instelling te selecteren.

  • Druk op de toets
  om de vorige
  periode te selecteren en voer de
  procedure opnieuw uit.

  • Pas de koeling of de tijd aan met de
  toetsen
  en bevestig met toets
  .

  Een dag kopiëren

  Een periode annuleren:

  Met deze functie kunt u de instellingen van
  één dag op andere dagen toepassen.

  Annuleren doet u:

  Het laat toe de geselecteerde dag te
  kopiëren:

  -- periode per periode,

  -- naar een dag van de week,

  -- van het laatste naar de eerste periode.

  -- naar werkdagen van de week (van
  maandag tot vrijdag),

  • Druk op de toets
  om de laatst
  ingestelde periode te bevestigen

  -- naar een volledige week (van maandag
  tot zondag).
  Na een dag geprogrammeerd te hebben
  wordt automatisch teruggekeerd naar het
  selectiescherm van de te programmeren
  dag.

  • Druk op de toets
  .

  voor weergave

  Het display verandert automatisch in
  en wist de geprogrammeerde
  temperatuur.

  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  - 21 - • Page 24

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  • Selecteer de functie (een dag kopiëren)
  en bevestig met toets
  .

  • Kies de te kopiëren dag met de toetsen
  en bevestig met toets
  .

  • Activeer of desactiveer de koeling met
  de toetsen
  en bevestig met toets
  .
  • Kies het einduur van de tijdelijke
  wijziging met de toetsen
  en
  bevestig met toets
  .
  Om te annuleren:
  • Druk op de toets
  > selecteer
  dan op het scherm > koeling > Tijd.
  wijziging > Uitschakelen (uit)

  • Kopieer naar de dag of naar de groep
  dagen van uw keuze door te selecteren
  met de toetsen
  en bevestig met
  toets
  .
  7.9.4

  Het koelingsprogramma
  tijdelijk wijzigen

  Het is eveneens mogelijk de tijdelijke
  wijziging te annuleren in het hoofdscherm
  (zie tijdelijke wijzigingen).
  Resultaat op het hoofdscherm:
  Indien geactiveerd is het mogelijk:

  Met deze functie kunt u tijdelijk afwijken
  van een lopende programm.
  Druk op de toets
  > selecteer dan op
  het scherm > koeling > Tijd.wijziging >
  bepalen
  Toetsen

  Beschrijving
  Het koelingsprogramma tijdelijk te
  wijzigen.
  Toegang te hebben tot een menu
  tijdelijke wijziging als meerdere
  programma’s actief zijn (koeling
  en warm water)..

  - 22 -

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 25

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  Indien geactiveerd is het mogelijk:
  De actieve tijdelijke wijziging
  te annuleren op het
  koelingsprogramma.
  Toegang te hebben tot het menu
  annulering van tijdelijke wijziging
  als meerdere tijdelijke wijzigingen
  actief zijn (koeling en warm
  water), (zie tijdelijke wijzigingen).

  7.9.5

  De temperatuur instellen

  Met deze functie kunt u de gewenste
  temperatuur instellen. Het systeem
  beheert de gewenste wijziging
  automatisch in functie van de
  klimaatsomstandigheden.

  Menu

  In dit menu kunt u:
  Een periode van
  afwezigheid configureren

  De afwezigheidsmodus
  activeren of instellen

  7.10.1 Een periode van afwezigheid
  instellen
  • Druk op de toets
  > selecteer
  dan op het scherm > afwezigheid >
  bepalen

  Instelwaarden van de temperatuur (°C)
  minimum

  24

  aanbevolen

  24

  maximum

  30

  • Druk op de toets
  > selecteer
  dan op het scherm > koeling >
  temperatuur

  • Kies het begin en het einde van uw
  afwezigheid (dag en uur) met de
  toetsen
  en bevestig met toets
  .
  • Vergeet de omgevingstemperatuur niet
  in te stellen met de toetsen
  en
  bevestig met toets
  .
  De voorgestelde temperatuur bij een
  afwezigheid is :

  • Verhoog of verlaag met de toetsen
  om de starttemperatuur van de koeling
  te tonen bevestig met toets
  .
  7.10 Afwezigheid

  -- 12°C als de verwarming geactiveerd is,
  -- 5°C als de verwarming gedesactiveerd is.
  Herinnering : het antivriessysteem van
  het apparaat regelt de inwerkingstelling
  van de verwarming zodra de
  omgevingstemperatuur van de ruimte
  waar het apparaat geïnstalleerd is, lager is
  dan 5°C of als de buitentemperatuur lager
  is dan 3°C.
  De productie van warm water wordt
  gedesactiveerd**.

  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  - 23 - • Page 26

  UW APPARAAT GEBRUIKEN

  i

  (**) Enkel weergeven als de
  warmwaterfunctie geactiveerd
  is.

  Resultaat op het hoofdscherm:
  Indien geactiveerd

  Menu

  In dit menu kunt u:
  De datum en tijd instellen.
  De taal instellen.
  De naam van apparaat
  kiezen.
  De toetsblokkering aan- of
  uitzetten.
  De helderheid en het
  contrast van het scherm
  aanpassen.
  Terugkeren naar de
  fabrieksinstellingen.

  7.10.2 Een periode van afwezigheid
  desactiveren
  • Druk op de toets
  > selecteer
  dan op het scherm > afwezigheid >
  Uitschakelen (uit)

  7.11 Parameters

  Informatie uitlezen: Zone,
  type en softwareversie van
  de kamerthermostaat.

  7.11.1 De huidige datum instellen
  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > parameters > datum

  • Kies het weergaveformaat van de
  huidige datum met de toetsen
  en
  bevestig met toets
  . U kunt
  kiezen tussen de fabrieksinstelling dag/
  maand/jaar en jaar/maand/dag.
  • Kies de huidige datum met de toetsen
  en bevestig met toets
  .
  7.11.2 Het huidige uur instellen

  - 24 -

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 27

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > parameters > uur

  • Kies het huidige uur met de toetsen
  en bevestig met toets
  .
  7.11.3 De taal van de menu’s kiezen
  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > parameters > taal

  Om meer talen weer te geven :
  • Selecteer op het scherm > overige

  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > parameters > naam
  toestel

  • Kies elk teken van de naam van het
  apparaat met de toetsen
  en
  bevestig met toets
  .
  Resultaat op het hoofdscherm:
  Indien geactiveerd

  7.11.5 De automatische vergrendeling
  van het toetsenbord activeren
  of desactiveren
  Met deze functie kunt u de automatische
  vergrendeling van het toetsenbord
  activeren of desactiveren. De
  vergrendeling gebeurt wanneer de
  kamerthermostaat in stand-by gezet
  wordt.

  • Kies de taal met de toetsen
  bevestig met toets
  .

  en

  • Druk op de toets
  > selecteer
  dan op het scherm > parameters >
  toetsenbord

  7.11.4 Naam van het apparaat

  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  - 25 - • Page 28

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7.11.6 Scherm
  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > parameters > scherm
  >

  • Markeer uw keuze met de toetsen
  en bevestig met toets
  .
  Resultaat op het hoofdscherm:
  Indien geactiveerd is het mogelijk:

  Toetsen

  • Markeer uw keuze (helderheid of
  contrast) met de toetsen
  en
  bevestig met toets
  .

  Beschrijving
  Het toetsenbord tijdelijk te
  ontgrendeling door gedurende 3
  seconden op de toets te drukken.

  De automatische vergrendeling van het
  toetsenbord definitief desactiveren

  • Stel uw scherm in met de toetsen
  en bevestig met toets
  .

  • De automatische vergrendeling
  van het toetsenbord desactiveren
  voor de volgende stand-by van de
  kamerthermostaat.

  - 26 -

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 29

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7.11.7 Terugkeren naar de
  fabrieksinstellingen

  7.11.8 Algemene informatie van de
  kamerthermostaat

  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > parameters > reset

  Met deze functie kunt u de volgende
  informatie weergeven : zone, type en
  versie van de software.
  • Druk op de toets
  > selecteer dan
  op het scherm > parameters > over

  b

  De terugkeer naar de
  fabrieksinstellingen is
  onomkeerbaar. Elke
  persoonlijke instelling van
  de kamerthermostaat gaat
  verloren.

  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  - 27 - • Page 30

  HULP NODIG ?
  HULP NODIG ?

  Waarschuwing

  8 Problemen oplossen
  In dit hoofdstuk vindt u alle foutmeldingen
  die de kamerthermostaat kan weergeven,
  samen met een oplossing die u kunt
  uitvoeren om het apparaat terug in
  werking te stellen.
  • Als na het uitvoeren van deze
  standaardoplossing uw apparaat
  nog steeds niet werkt, laat u het
  uitgeschakeld en neemt u contact op
  met uw erkend installateur.
  Waarschuwing

  Te volgen stap
  Controleer of het
  verwarmingssysteem
  onder spanning staat.

  Te volgen stap

  Bel het
  telefoonnummer dat
  op het scherm wordt
  weergegeven.

  Controleer of:
  - de batterijen van de
  kamerthermostaat
  correct geplaatst zijn
  Geen weergave
  - de polariteit van
  op
  de batterijen niet
  het scherm van de
  omgekeerd is.
  kamerthermostaat
  - de batterijen niet
  leeg zijn. Vervang de
  batterijen in dit geval
  door nieuwe.

  Raadpleeg de
  handleiding van het
  installatievoorschrift
  van de ketel.

  Vervang de batterijen
  volgens de instructies
  (zie batterijen
  vervangen)

  Raadpleeg het
  installatievoorschrift
  van de ketel om de
  ketel te resetten.

  Raadpleeg het
  installatievoorschrift
  van de ketel om
  de druk in het
  verwarmingssysteem
  te verhogen.

  - 28 -

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 31

  HULP NODIG ?
  9 De batterijen vervangen
  4

  3
  Als de boodschap «batterij bijna leeg –
  vervang de batterijen» verschijnt op het
  hoofdscherm, dan is de levensduur van de
  batterijen ongeveer nog een maand.

  C
  2

  Opmerkingen:
  -- Als de batterijen niet op tijd worden
  vervangen dan zal de verwarmingsketel
  werken zonder rekening te houden met
  de kamerthermostaat.
  -- De instellingen van het apparaat
  worden bewaard tot wanneer de
  batterijen worden vervangen.
  -- Maak het batterijcompartiment schoon
  voordat u nieuwe batterijen plaatst.
  -- Meng geen gebruikte en nieuwe
  batterijen of batterijen van verschillende
  types.
  -- Gebruik geen herlaadbare batterijen.
  -- Stel de batterijen nooit bloot aan hitte
  of aan een vlam, probeer batterijen ook
  nooit uit elkaar te halen en zorg dat ze
  niet in kortsluiting zijn.
  -- Als een batterij elektrolyt lekt en in
  contact komt met de huid of kleding,
  moet u dit onmiddellijk spoelen met
  veel water.

  0020094605_00 - 12/10 - AWB

  A
  1

  B
  Legende
  1 Batterijklep
  2 Batterijen
  3 Batterijcompartiment
  4 Kamerthermostaat

  • Open de batterijklep (1) van de
  kamerthermostaat (4) volgens de
  handelingen (A) tot (C).
  • Verwijder de batterijen (2).
  • Vervang de batterijen door nieuwe
  Alkalinebatterijen van het type «AA
  LR6» en controleer hun polariteit
  (richting «+» en «-»).

  i

  Lege batterijen mogen niet
  bij het huishoudelijk afval
  worden gegooid, maar moeten
  gesorteerd en gerecycleerd
  worden.

  - 29 - • Page 32

  HULP NODIG ?
  10 Onderhoud en service van het
  apparaat
  10.1 Reiniging
  • Maak de behuizing van het apparaat
  schoon met behulp van een droge of
  licht vochtige doek.
  • Zorg ervoor dat er geen water binnenin
  het apparaat terechtkomt.

  i

  Gebruik geen schurende of
  bijtende reiniger aangezien
  deze het lakwerk kan
  beschadigen.

  10.2 Reserveonderdelen
  Dring erop aan dat uitsluitend originele
  reserveonderdelen van de fabrikant
  worden gebruikt voor een veilige en lange
  levensduur van uw apparaat.

  - 30 -

  0020094605_00 - 12/10 - AWB • Page 33 • Page 34 • Page 35 • Page 36

  Onder voorbehoud van technische wijzigingen
  0020094605_00 -12/10
  AWB
  Postbus 2138,
  5700 DA Helmond
  E info@awb.nl

  WWW.AWB.NL

  T (0492) 46 95 00
  F (0492) 46 95 09


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AWB ExaControl E7R B wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AWB ExaControl E7R B in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,78 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von AWB ExaControl E7R B

AWB ExaControl E7R B Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info