Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Exacontrol E7 C
Exacontrol E7R C
Bedieningshandleiding
Altijd aan uw zijde
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Altijd aan uw zijde

  Bedieningshandleiding
  Exacontrol E7 C
  Exacontrol E7R C • Page 2

  INHOUDSOPGAVE
  INLEIDING
  1

  Productdocumentatie .......................................................................................... 3

  2

  CE-markering ...................................................................................................... 3

  INSTALLATIE
  3

  Installatie van het apparaat ................................................................................. 3
  3.1
  3.2

  4

  Elektrische aansluitingen .................................................................................... 4
  4.1
  4.2

  5

  Leveringsoverzicht ..................................................................................... 3
  Bevestiging ................................................................................................ 3
  Kamerthermostaat met draad ...................................................................... 5
  Draadloze kamerthermostaat ..................................................................... 5

  Ingebruikname ................................................................................................... 5

  INSTALLATEURSMENU
  6

  Naar het installateursmenu gaan.......................................................................... 6

  7

  Naar het installateursmenu gaan (of terugkeren) ................................................... 6

  8

  Uitleg over het installateursmenu ........................................................................ 6
  8.1
  8.2
  8.3
  8.4

  Nieuwe functies.......................................................................................... 6
  Menustructuur ........................................................................................... 7
  Samenvatting van de menu’s en beschikbare functies................................... 8
  Verenigbaarheid van de kamerthermostaat .................................................. 8

  ONDERHOUD
  9

  Problemen oplossen ........................................................................................... 9
  9.1
  9.2

  Foutdiagnose ............................................................................................. 9
  Herinitialisatie van de kamerthermostaat....................................................10

  TECHNISCHE GEGEVENS
  10

  Exacontrol E7 C ..................................................................................................11

  11

  Exacontrol E7R C ................................................................................................11

  NL

  -2- • Page 3

  INLEIDING
  3.2

  INLEIDING
  1

  Productdocumentatie

  Bevestiging

  3.2.1

  Kamerthermostaat met draad

  3.2.2

  Draadloze kamerthermostaat

  3.2.3

  Draadloze ontvanger

  De installatiehandleiding maakt integraal deel
  uit van het apparaat en moet aan de gebruiker
  worden overhandigd nadat de installatie van
  het apparaat is voltooid om te voldoen aan de
  geldende wettelijke verplichtingen.

  • Lees de handleiding aandachtig door

  zodat u alle informatie begrijpt om de
  veiligheid tijdens installatie, gebruik
  en onderhoud te garanderen. In geen
  geval wordt aansprakelijkheid aanvaard
  voor beschadiging die voortvloeit uit het
  niet naleven van de richtlijnen in deze
  installatiehandleiding.

  2

  CE-markering

  De CE-markering geeft aan dat de apparaten die
  in deze handleiding worden beschreven, voldoen
  aan de volgende richtlijnen:
  Europese Richtlijn 2004-108 van
  het Europees Parlement en de Raad
  van de Europese Gemeenschap over
  elektromagnetische compatibiliteit

  -

  -

  Europese Richtlijn 2006-95 van het Europees
  Parlement en de Raad van de Europese
  Gemeenschap over laagspanning

  -

  Richtlijn over uitrusting voor
  telecommunicatie (richtlijn R&TTE 99/5/EEG
  van de Raad van de Europese Gemeenschap)

  Bepaal de plaats van de draadloze ontvanger in
  de installatie.
  draadloze ontvanger op de elektrische
  schakelkast
  2

  INSTALLATIE
  3
  3.1

  Installatie van het apparaat
  2

  Leveringsoverzicht

  Kamerthermostaat
  Houder voor de kamerthermostaat (*)
  Draadloze ontvanger (*)
  Alkalinebatterijen "AA LR6" (*)

  (*) geleverd met de draadloze versie

  0020140264_00 - 11/11 - AWB

  (x1)
  (x1)
  (x1)
  (x4)

  1

  Legenda
  1
  Elektrische schakelkast
  2
  Draadloze ontvanger

  i

  NL

  BELANGRIJK:
  De doorvoering van de EBUS-kabel
  wordt vereenvoudigd door het
  uitbreekbare gedeelte te verwijderen.

  -3- • Page 4

  INSTALLATIE
  A

  4

  B

  1

  Elektrische aansluitingen

  e

  GEVAAR:
  Onjuiste installatie kan leiden tot een
  elektrische schok of beschadiging
  van het apparaat. De elektrische
  aansluiting van het apparaat
  moet gebeuren door een erkende
  installateur.

  b

  Let op:
  Sluit de kamerthermostaat niet aan op
  een klemmenstrook 230 V.

  Legenda
  1
  Uitbreekbaar gedeelte van de elektrische
  schakelkast

  draadloze ontvanger in de elektrische
  schakelkast
  B

  1

  230 V

  A

  2

  N RT L

  FP

  230

  V

  i

  2

  Legenda
  1
  Elektrische schakelkast
  2
  Draadloze ontvanger

  i

  BELANGRIJK:
  Verwijder de brug (shunt) NIET van de
  aansluitklemmenstrook (RT 24V) van
  de kamerthermostaat op de print van
  het toestel.

  • Gebruik een aansluitkabel conform de

  BELANGRIJK:
  De draadloze ontvanger wordt
  buiten de installatie geplaatst als de
  elektrische schakelkast van het toestel
  geen plaats heeft voor de draadloze
  ontvanger.

  technische specificaties (zie hoofdstuk
  "Technische gegevens").

  i

  BELANGRIJK:
  De plaats van de Ebus aansluiting
  varieert per toestel. Het wordt altijd
  aangeduid met de markering «BUS».

  draadloze ontvanger buiten het toestel
  3
  2

  NL

  1

  Legenda
  1
  Draadloze ontvanger
  2
  Bevestigingsschroeven
  3
  Bevestigingsopeningen

  -4-

  0020140264_00 - 11/11 - AWB • Page 5

  INSTALLATIE
  4.1

  Kamerthermostaat met draad

  aangesloten op een stuurkast

  verbonden met een CV toestel

  De radio-ontvangerfunctie is in de stuurdoos
  ingebouwd. Er moet geen elektrische aansluiting
  gebeuren in een installatie die een stuurkast
  bevat.

  A

  5

  Ingebruikname

  • Draai alle thermostatische kranen van
  de radiatoren open in de kamers waar
  kamerthermostaten zijn aangebracht.

  • Schakel de ketel en de overige
  BUS

  24 V

  24 V
  RT 24V

  BUS

  RT

  T° ext

  AQ

  BUS

  • Verwijder bij een draadloze

  230

  V

  B

  B1

  B2

  Legenda
  A
  Verbinding met de kamerthermostaat
  B
  Verbinding met de klemmenstrook EBUS 24 V van
  het CV toestel (voorbeelden B1, B2)

  4.2

  componenten die deel uitmaken van
  de installatie in (raadpleeg de diverse
  installatiehandleidingen).

  Draadloze kamerthermostaat

  aansluiting de isolerende strip in
  het batterijencompartiment van de
  kamerthermostaat.

  • Volg de instructies van de installatieassistent.
  • Voer de regelingen uit en selecteer de nodige
  opties volgens de aanwezige installatie.

  • Voltooi de installatie in het
  installateursmenu.

  verbonden met een CV toestel

  • Controleer of de instellingen

  "fabrieksinstelling" zijn compatibel met de
  installatie, zie menustructuur hoofdstuk.

  • Controleer de installatie door de verwarming

  A

  24 V

  BUS

  RT 24V

  BUS

  in te schakelen.

  24 V
  RT

  T° ext

  AQ

  BUS

  230

  V

  B1

  B

  B2

  NL

  Legenda
  A
  Verbinding met de draadloze ontvanger
  B
  Verbinding met de klemmenstrook EBUS 24 V van
  het CV toestel (voorbeelden B1, B2)

  0020140264_00 - 11/11 - AWB

  -5- • Page 6

  INSTALLATEURSMENU
  INSTALLATEURSMENU
  6

  Naar het installateursmenu gaan

  Het installatiemenu blijft toegankelijk na de
  ingebruikname.

  • Houd toets

  7 seconden ingedrukt.

  • Voer de toegangscode in voor installatie door
  een erkende installateur (96).

  7

  Naar het installateursmenu gaan (of
  terugkeren)

  • Druk gedurende 3 seconden op de toets

  om naar het hoofdscherm voor de
  gebruiker terug te keren

  8

  Uitleg over het installateursmenu

  Het installateursmenu past zich aan naar het
  toestel en de installatie waarmee het verbonden
  is.
  8.1

  Nieuwe functies
  Automatische stooklijn
  (als een buitensensor is aangesloten)

  De functie "automatische stooklijn" zoekt
  permanent de beste waarde op om het comfort
  te verzekeren en het rendement van het
  verwarmingssysteem zo hoog mogelijk te maken.
  De optimale waarde wordt verkregen ongeveer
  24 uur na het opstarten van het systeem. We
  bevelen aan de functie te activeren. Als de
  functie gedeactiveerd is, kan de installateur de
  stooklijn nog altijd met de hand instellen.
  Thermostaatfunctie
  (als een buitensensor is aangesloten)

  Anticiperen
  Het verwarmingssysteem anticipeert op de
  eerste wijziging van de geprogrammeerde
  temperatuursinstelling voor 's morgens.
  Met deze functie kan de geprogrammeerde
  temperatuur snel bereikt worden (de functie is
  beschikbaar en onafhankelijk voor elke zone).
  Circuleren
  Deze functie vereist de installatie van optionele
  elektronica in het CV toestel. De installatie
  van een circulatiepomp in de circulatie leiding
  maakt het mogelijk om de wachttijd voor het
  verkrijgen van het sanitair warm water op de
  tappunten in te korten. De werkings tijden zijn
  programmeerbaar in het installateursmenu. De
  programmering van een dag begint met 00:00
  en er zijn maximaal 7 periodes over 24 uur
  programmeerbaar.
  Prestatie-index
  De prestatie-indicator wordt bepaald op basis
  van het rendement van alle warmte opwekkers
  gedurende de laatste 24 uur. De cursor
  verplaatst zich langs een gegradueerde schaal.
  Onderhoudsherinnering
  Met deze functie kan de gebruiker zich laten
  herinneren om onderhoud te laten uitvoeren aan
  het CV toestel. De gebruiker moet het onderhoud
  van zijn installatie plannen.
  Op het moment van de installatie en bij
  elke onderhoudsbeurt dient hij in het
  installateursmenu de datum op te geven.
  Het pictogram " " verschijnt op het scherm van
  de kamerthermostaat, 30 dagen vóór de datum
  die werd ingevoerd in het installateursmenu.

  Het verwarmingssysteem past de
  watertemperatuur in het cv systeem aan
  volgens:

  NL

  -

  de kamertemperatuur,

  -

  de buitentemperatuur.

  Als de functie gedeactiveerd is, houdt het
  verwarmingssysteem geen rekening meer met
  de kamertemperatuur. Het verwarmingssysteem
  gebruikt dan alleen de buitentemperatuur.

  -6-

  0020140264_00 - 11/11 - AWB • Page 7

  INSTALLATEURSMENU
  8.2

  Menustructuur

  BESCHIKBARE
  FUNCTIES

  HOOFDMENU

  Buitenvoeler
  Modul.regeling
  Verwarming

  Kamer Tº functie

  automatisch beheer van de stooklijn
  de gemeten buitentemperatuur
  corrigeren
  De stooklijn handmatig instellen

  Anticipatie
  Maximale kamertemp.
  Correctie kamer Tº
  Functie activeren/deactiveren

  Warm water

  Maximale temperatuur
  Programma activeren/deactiveren
  Recirculatie

  Koeling

  Functie activeren/deactiveren
  Programma activeren/deactiveren
  Efficiency info
  Auto tijd
  Datum/Tijd

  Opties

  Taal
  Telefoon
  Service indicator
  Voor

  Radio *

  Connectie
  Radio test

  fabrieksinstelling
  Verwarming
  Maximale kamertemp.
  Correctie kamer Tº
  Modul.regeling
  Kamer Tº functie
  Anticipatie
  Warm water
  aan/uit
  Programma
  Max. van warm water toegestaan
  Recirculatie
  Koeling
  aan/uit
  Programma
  als een buitensensor is aangesloten
  Automatische stooklijn
  de gemeten buitentemperatuur
  corrigeren
  Opties
  Efficiency info
  Auto tijd
  Service indicator

  30°C
  0°C
  aan
  aan
  aan
  aan
  uit
  60°C
  uit
  uit
  uit
  aan
  0°C
  uit
  aan
  uit

  (*) extra menu bij de draadloze aansluiting.

  0020140264_00 - 11/11 - AWB

  NL

  -7- • Page 8

  INSTALLATEURSMENU
  8.3

  Samenvatting van de menu’s en
  beschikbare functies

  8.4

  De kamerthermostaat kan primair of secundair
  worden ingesteld :

  Versie van de
  kamerthermostaat

  Primair
  -

  Verenigbaarheid van de
  kamerthermostaat
  de
  warmteopwekker

  de
  Examaster
  -

  met draad

  De «primaire»kamerthermostaat van de
  installatie beschikt over alle beschikbare
  functies. De installatie bestaat uit een enkele
  «primaire» kamerthermostaat. Hij bevindt
  zich doorgaans in de meest gebruikte ruimte
  van een woning.

  Draadloze

  Secundair
  -

  De «secundaire» kamerthermostaat,
  geïnstalleerd in een andere kamer, beschikt
  over een beperkt aantal functies.
  De kamerthermostaat is aangesloten op:
  Menu’s en functies
  ( = beschikbaar naargelang van het
  gekoppelde toestel en de instelling van de
  thermostaat)

  de warmteopwekker

  de "Examaster"-controlekast

  De instelling van de kamerthermostaat is:
  Primair

  Primair

  Secundair

  Autom. stooklijn

  -

  -

  Modul.regeling

  -

  -

  Kamer Tº functie

  -

  -

  Anticipatie

  -

  -

  Verwarming

  Maximale kamertemp.
  Correctie kamer Tº
  Warm water
  Functie activeren/deactiveren

  -

  Programma activeren/deactiveren

  -

  Recirculatie

  -

  -

  -

  -

  Koeling
  Functie activeren/deactiveren

  -

  Programma activeren/deactiveren

  -

  Opties
  Efficiency info

  NL

  Auto tijd

  -

  Datum/Tijd
  Taal
  Service indicator

  -

  -

  Voor
  Radio
  Connectie
  Radio test

  -8-

  0020140264_00 - 11/11 - AWB • Page 9

  ONDERHOUD
  ONDERHOUD
  9

  Problemen oplossen

  9.1

  Foutdiagnose

  Voer de volgende controles uit alvorens verder te
  gaan met specifi eke diagnose :

  • Controleer de foutmeldingen in op het display
  van de kamerthermostaat.

  9.1.1

  Kamerthermostaat met draad

  i

  BELANGRIJK:
  Bij ontkoppeling van de
  kamerthermostaat en de
  warmteopwekker gebruikt het
  verwarmingssysteem zijn eigen
  instellingen. Controleer of deze
  instellingen verenigbaar zijn met de
  installatie.

  Waarschuwing

  Te volgen stap

  Geen weergave op
  het scherm van de
  kamerthermostaat

  Controleer of de netspanning
  niet is uitgevallen.
  Controleer of:
  - de warmteopwekker goed is
  aangesloten en onder spanning
  staat.

  De
  kamertemperatuur
  bereikt de
  geprogrammeerde
  temperatuur niet.

  Controleer of de
  thermostatische kranen van de
  radiatoren in de kamer waar
  het toestel geïnstalleerd is
  helemaal open staan.

  De
  kamertemperatuur
  overschrijdt de
  geprogrammeerde
  temperatuur.

  Controleer of:
  - de regeling van de stooklijn
  van de buitenvoeler aangepast
  werd aan de installatie,
  - de instelling van de maximale
  temperatuur in de uitgaande
  verwarmingsleiding aangepast
  werd aan de installatie.

  De
  installatiewizard
  wordt niet
  weergegeven
  tijdens het
  opstarten.

  Opnieuw instellen van de
  kamerthermostaat.
  Wordt verwezen naar hoofdstuk
  "Opnieuw instellen van de
  kamerthermostaat".

  0020140264_00 - 11/11 - AWB

  9.1.2

  Draadloze kamerthermostaat

  i

  BELANGRIJK:
  De regelingen zijn in de
  kamerthermostaat en de radioontvanger opgeslagen.

  i

  BELANGRIJK:
  Bij ontkoppeling van de radioontvanger en de warmteopwekker
  gebruikt het verwarmingssysteem zijn
  eigen instellingen.
  Controleer of deze instellingen
  verenigbaar zijn met de installatie.

  Waarschuwing

  Te volgen stap
  Controleer of de
  kamerthermostaat niet in de
  waakstand staat.

  Geen weergave op
  het scherm van de
  kamerthermostaat

  Controleer of de netspanning
  niet is uitgevallen.
  Controleer of:
  - de warmteopwekker goed is
  aangesloten en onder spanning
  staat,
  - de batterijen van de
  kamerthermostaat correct
  geplaatst zijn,
  - de polariteit van de batterijen
  niet omgekeerd is.
  - de batterijen niet leeg zijn.
  Vervang de batterijen in dit
  geval door nieuwe.

  De
  kamertemperatuur
  bereikt de
  geprogrammeerde
  temperatuur niet.

  Controleer of de
  thermostatische kranen van de
  radiatoren in de kamer waar
  het toestel geïnstalleerd is
  helemaal open staan.

  De
  kamertemperatuur
  overschrijdt de
  geprogrammeerde
  temperatuur.

  Controleer of:
  - de regeling van de stooklijn
  van de buitenvoeler aangepast
  werd aan de installatie,
  - de instelling van de maximale
  temperatuur in de uitgaande
  verwarmingsleiding aan de
  installatie werd aangepast.

  NL

  -9- • Page 10

  ONDERHOUD
  9.1.3

  Draadloze ontvanger

  i

  BELANGRIJK:
  De fouten die in dit hoofdstuk
  worden beschreven, moeten worden
  behandeld door een erkende
  installateur en indien nodig door de
  AWB servicedienst.

  9.2

  Herinitialisatie van de kamerthermostaat

  Deze functie maakt het mogelijk de
  kamerthermostaat opnieuw te initialiseren
  (fabrieksinstelling).
  Deze handeling maakt het mogelijk de
  installatieassistent opnieuw te activeren.

  b

  5
  4
  3

  Let op:
  De terugkeer naar de
  fabrieksinstellingen is onomkeerbaar.
  De aangepaste instellingen van de
  kamerthermostaat zullen volledig
  verloren gaan.

  • Houd toetsen

  beide
  gedurende 10 seconden ingedrukt.

  • Bevestig door op toets

  te drukken.

  1

  2

  Legenda
  1
  Draadloze ontvanger
  2
  Deksel van de draadloze ontvanger
  3
  Rode LED
  4
  Elektronica van de draadloze-ontvanger
  5
  Groene LED

  In geval van foutmeldingen :

  • Verwijder de deksel (2) van de draadloze
  ontvanger (1) om de 2 LED’s te tonen.

  • Controleer de status van de 2 LED’s (groen

  (5) en rood (3) die geplaatst zijn op de
  elektronica (4) van de draadloze ontvanger).

  Draadloze ontvanger

  Oorzaak

  Oplossing

  Groene LED brandt
  niet

  - Onderbreking van de
  stroomtoevoer
  - Ebus-aansluitingskabel
  defect

  • Controleer of de stroomtoevoer niet is onderbroken en of de
  installatie correct is aangesloten en onder spanning staat.
  • Controleer de elektrische aansluiting tussen de draadloze
  ontvanger en de installatie.

  - Storing
  warmteopwekker
  - Transmissiestoring
  van het radiosignaal Communicatiestoring
  Ebus
  - Draadloze ontvanger of
  –zender defect
  - Ebus-aansluitingskabel
  defect

  • Controleer of:
  - de status van de werking van de installatie correct is
  - de batterijen van de kamerthermostaat goed geplaatst zijn in
  hun compartiment
  - de polariteit van de batterijen niet omgekeerd is
  - de batterijen niet leeg zijn. Als dit het geval is, vervang ze dan
  door nieuwe batterijen.
  • Controleer de elektrische aansluiting tussen de draadloze
  ontvanger en de installatie.
  • Controleer de radiocommunicatie tussen de thermostaat en
  de ontvanger.

  Rode LED brandt niet
  Rode LED brandt

  NL

  - 10 -

  0020140264_00 - 11/11 - AWB • Page 11

  TECHNISCHE GEGEVENS
  11 Exacontrol E7R C

  TECHNISCHE GEGEVENS
  10 Exacontrol E7 C
  Beschrijving

  Eenheid Exacontrol

  Max. temperatuur in de
  kamer waar het apparaat is
  geïnstalleerd

  °C

  50

  Max. van warm water
  toegestaan

  °C

  65

  Voedingsspanning Ebus

  V

  24

  Doorsnede van de elektrische
  stroomkabels

  mm²

  2 x 0.75

  Max. lengte van de elektrische
  stroomkabels

  m

  300

  Elektrische beveiliging

  IP20

  Vervuilingsgraad
  mm

  Eenheid Exacontrol

  Max. temperatuur in de
  kamer waar het apparaat is
  geïnstalleerd

  °C

  50

  Max. van warm water
  toegestaan

  °C

  65

  Voedingsspanning Ebus

  V

  24

  Doorsnede van de elektrische
  stroomkabels

  mm²

  2 x 0.75

  Max. lengte van de elektrische
  stroomkabels

  m

  300

  Uitzend/ontvangstfrequentie

  MHz

  Elektrische beveiliging

  868
  IP20

  Vervuilingsgraad

  2

  2

  Zend/ontvangst-interval met
  buitensensor

  min

  15

  97

  Zend/ontvangst-interval met
  buitensonde met stuurdoos

  min

  10

  Gemiddeld bereik in open
  ruimte (*)

  m

  100

  Gemiddeld bereik in een
  woning (*)

  m

  25

  Hoogte

  mm

  115

  Breedte

  mm

  146.5

  Diepte

  mm

  41

  Hoogte

  mm

  20

  Breedte

  mm

  171

  Diepte

  mm

  58

  Afmetingen:
  Hoogte

  Beschrijving

  Breedte

  mm

  146.5

  Diepte

  mm

  35

  Afmetingen van de
  thermostaat:

  Afmetingen van de radioontvanger:

  (*) Variabel in functie van de installatieomstandigheden en de elektromagnetische omgeving

  NL

  0020140264_00 - 11/11 - AWB

  - 11 - • Page 12

  *2703031_rev0*
  Onder voorbehoud van technische wijzigingen
  0020140264_00 - 11/11

  AWB
  Postbus 12675,
  1100 AR Amsterdam
  E info@awb.nl

  www.awb.nl

  T 020 565 9400
  F 020 697 1523

  Altijd aan uw zijde


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AWB Exacontrol E7R C wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AWB Exacontrol E7R C in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,21 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von AWB Exacontrol E7R C

AWB Exacontrol E7R C Kurzanleitung - Holländisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info