Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
ExaMaster
Installatiehandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Installatiehandleiding
  ExaMaster • Page 2 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  INLE I D I N G
  1

  Installatiehandleiding..........................................................................................................................3
  1.1
  1.2
  1.3

  2

  Beschrijving van het apparaat.............................................................................................................3
  2.1
  2.2

  3

  Wettelijke verplichtingen.......................................................................................... 3
  Functieschema........................................................................................................3

  Veiligheidsvoorschriften en wettelijke verplichtingen..........................................................................3
  3.1
  3.2

  4

  Productdocumentatie.............................................................................................. 3
  Bijbehorende documenten...................................................................................... 3
  Uitleg van symbolen................................................................................................3

  Veiligheidsvoorschriften........................................................................................... 3
  Wettelijke verplichtingen.......................................................................................... 4

  Recycling............................................................................................................................................4
  4.1
  4.2

  Apparaat..................................................................................................................4
  Verpakking...............................................................................................................4

  INSTA L L AT I E
  5

  Plaatsing van het apparaat.................................................................................................................5

  6

  Installatie van het apparaat . ..............................................................................................................5
  6.1
  6.2
  6.3

  7

  Afmetingen..............................................................................................................5
  Leveringsoverzicht.................................................................................................. 5
  Bevestiging..............................................................................................................6

  Elektrische aansluitingen ...................................................................................................................7
  7.1
  7.2
  7.3

  Externe aansluiting..................................................................................................7
  Interne aansluiting...................................................................................................8
  Elektrische aansluitingen......................................................................................... 8

  8

  Ingebruikname....................................................................................................................................9

  9

  Installatiemenu..................................................................................................................................10
  9.1
  9.2
  9.3
  9.4
  9.5
  9.6
  9.7
  9.8
  9.9
  9.10

  10

  Beschrijving van de toetsen.................................................................................. 10
  Toegang tot het installatiemenu............................................................................. 10
  Beschrijving van het installatiemenu..................................................................... 10
  Installatie...............................................................................................................10
  Thermostaat en draadloze buitenvoeler................................................................ 10
  Automatische test.................................................................................................. 11
  Instellingen............................................................................................................12
  Ingebruikname.......................................................................................................12
  Statusrapport.........................................................................................................12
  Opties....................................................................................................................13

  Specifieke afstelling .........................................................................................................................13
  10.1 De regelkast resetten............................................................................................ 13

  11

  Controleren en herstarten.................................................................................................................13

  12

  Informatie voor de gebruiker.............................................................................................................13

  -1- • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  ONDE R H O U D
  13

  Problemen oplossen.........................................................................................................................14
  13.1
  13.2
  13.3
  13.4
  13.5

  Foutdiagnose.........................................................................................................14
  Onderhoudsmenu.................................................................................................. 14
  Foutcodes van het systeem.................................................................................. 15
  Defecten aan de regelkast.................................................................................... 16
  Vervangen van de smeltzekering.......................................................................... 16

  TECH N I S C H E G E G E V E N S
  14

  -2-

  ExaMaster.........................................................................................................................................16 • Page 5

  INLEIDING
  INLEIDING
  1

  -- Europese Richtlijn 2006-95 van het Europees Parlement en
  de Raad van de Europese Gemeenschap over laagspanning

  Installatiehandleiding

  1.1

  Productdocumentatie

  De installatiehandleiding maakt integraal deel uit van het
  apparaat en moet aan de gebruiker worden overhandigd nadat
  de installatie van het apparaat is voltooid om te voldoen aan de
  geldende wettelijke verplichtingen.

  -- Richtlijn over uitrusting voor telecommunicatie (richtlijn
  R&TTE 99/5/EEG van de Raad van de Europese
  Gemeenschap)

  2.2

  Functieschema

  6
  5

  • Lees de handleiding aandachtig door zodat u alle
  informatie begrijpt om de veiligheid tijdens installatie,
  gebruik en onderhoud te garanderen. In geen geval
  wordt aansprakelijkheid aanvaard voor beschadiging die
  voortvloeit uit het niet naleven van de richtlijnen in deze
  installatiehandleiding.

  1.2

  7

  Bijbehorende documenten
  4

  Handleiding van:
  -- GeniaAir
  -- GeniaCompact of GeniaUniversal
  -- ExaMaster
  -- ExaControl

  230V

  -- Buitenvoeler

  IN
  OUT
  NTC

  3

  1.3

  Uitleg van symbolen

  e

  GEVAAR: risico op elektrische schok.

  b

  LET OP: risico op beschadiging van het apparaat
  of zijn omgeving.

  i

  BELANGRIJK: nuttige informatie.

  2
  2.1

  Beschrijving van het apparaat

  2
  1

  Legende
  1 Ebus-aansluitingen
  2 Ingang/uitgang, voelers
  3 Elektrische voeding 230 V
  4 Regelkast
  5 Buitenvoeler
  6 Kamerthermostaat
  7 Batterijen

  3

  Wettelijke verplichtingen
  CE-markering

  De CE-markering geeft aan dat de apparaten die in deze
  handleiding worden beschreven, voldoen aan de volgende
  richtlijnen:
  -- Europese Richtlijn 2004-108 van het Europees Parlement
  en de Raad van de Europese Gemeenschap over
  elektromagnetische compatibiliteit

  EBUS

  Veiligheidsvoorschriften en wettelijke
  verplichtingen

  3.1

  e

  Veiligheidsvoorschriften
  Onjuiste installatie kan leiden tot een elektrische
  schok of beschadiging van het apparaat.

  Alle werkzaamheden aan de binnenkant van het apparaat
  moeten worden uitgevoerd door een erkend installateur of door
  de servicedienst van AWB.
  Het apparaat mag enkel door een erkend installateur worden
  geïnstalleerd en overeenkomstig de in geldende regelgeving.

  0020094577_01 - 12/10 - AWB

  -3- • Page 6

  INLEIDING
  Respecteer de basisveiligheidsvoorschriften:
  • Zet de regelkast uit.
  • Verbreek de stroomtoevoer naar de regelkast.
  • Voer nadat het werk aan het apparaat is voltooid een
  bedrijfstest uit en controleer op veilige werking.

  3.2

  Wettelijke verplichtingen

  Bij de installatie en ingebruikname van dit apparaat moeten
  de besluiten, richtlijnen, technische reglementen, normen en
  voorschriften nauwkeurig gerespecteerd worden in hun huidige
  versie.
  -- NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor
  laagspanningsinstallaties)
  -- Eventuele lokale voorschriften zoals bouw- en
  brandvoorschriften.

  4

  Recycling

  i
  4.1

  Het recyclen van de verpakking moet worden
  uitgevoerd door de vakman die het apparaat
  geïnstalleerd heeft.

  Apparaat

  Het apparaat bestaat hoofdzakelijk uit recycleerbare
  materialen. Het apparaat dient gerecycled te worden. Breng
  dit apparaat naar een verzamelpunt voor de verwerking, de
  nuttige toepassing, de recycling van afval van Elektrisch en
  Elektronisch Afval. Hetzij een afvalverwerkingscentrum hetzij
  door een erkende dienstverlener.
  Dit symbool betekent dat dit apparaat niet
  weggegooid mag worden samen met huishoudelijk
  afval, dat het selectief opgehaald dient te worden
  met het oog op, het hergebruik en de recycling
  ervan.

  i
  4.2

  Door deze instructies te respecteren beschermt u het
  milieu, draagt u bij tot het behoud van de natuurlijke
  bronnen en de bescherming van de menselijke
  gezondheid.

  Verpakking

  De vakman die het toestel geïnstalleerd heeft, moet:
  • Het recycleerbare afval (karton, plastic, ...) van het niet
  recycleerbare afval sorteren.
  • Dit afval in overeenstemming met de geldende regelgeving
  verwijderen.

  -4-

  0020094577_01 - 12/10 - AWB • Page 7

  INSTALLATIE
  INSTALLATIE

  i
  5

  6

  Alle afmetingen van de illustraties zijn weergegeven
  in millimeters (mm).

  6.1

  Installatie van het apparaat
  Afmetingen

  Plaatsing van het apparaat

  290

  • Informeer de gebruiker van het apparaat over de volgende
  vereisten.
  • Neem de nodige voorzorgsmaatregelen.
  Installeer het apparaat :
  -- in een vorstvrije ruimte,
  -- op 1,5 meter hoogte (volgens de geldende regelgeving) om
  een comfortabele en leesbare aflezing van de display te
  garanderen.
  -- in de buurt van de overige componenten met in achtneming
  van de voorwaarden voor toegankelijkheid en veiligheid.

  264

  Installeer het apparaat niet :
  -- dichtbij warmtebronnen zoals radiatoren, televisies,
  zonnestralen,

  45

  -- in een ruimte met veel stof of in een corrosieve omgeving.

  6.2

  Leveringsoverzicht

  3

  2

  150

  0

  1
  Legende
  1 2 zakjes met 2 bevestigingsschroeven met pluggen Ø 6 mm
  2 2 zakjes met 7 stekkers met trekontlasting
  (1 stekker met trekontlasting reeds bevestigd)
  3 Regelkast

  0020094577_01 - 12/10 - AWB

  -5- • Page 8

  INSTALLATIE
  6.3

  Bevestiging

  • Zorg ervoor dat de gebruikte materialen voor het voltooien
  van de installatie overeenkomstig zijn met deze van het
  apparaat.
  • Bepaal de locatie van de montage.
  Ga naar het hoofdstuk “Plaatsing van het apparaat”.

  Legende
  1 Schroeven voor bevestiging bovenaan
  2 Plug
  3 Boorgat

  • Boor het gat (3) met Ø 6 mm bovenste bevestigingspunt.
  • Plaats de plug (2) in het boorgat (3).
  • Draai de schroef (1) vast op het bovenste bevestigingspunt
  en laat een ruimte van 5 mm tussen de kop van de schroef
  en de wand.

  290

  Stap 2

  145
  143

  6

  ,5

  5
  4

  3

  A

  23
  2

  145

  128

  3

  D
  C

  126

  1

  ,5

  Legende
  1 Regelkast
  2 Onderste bevestigingsopeningen
  3 Bovenste bevestigingsopening

  B

  2
  1

  Stap 1

  Legende
  1 Schroeven voor afsluitklep
  2 Afsluitklep van de regelkast
  3 Onderste bevestigingsopeningen
  4 Regelkast
  5 Boven bevestigingsschroef
  6 Bovenste bevestigingsopening

  • Markeer het bovenste bevestigingspunt op de wand.

  A
  3

  • Plaats de regelkast (4) zodat de schroef (5) en de bovenste
  bevestigingsopening (6) in elkaar vallen.
  2

  • Schuif de regelkast (4) naar onder.

  B

  • Schroef de 2 bevestigingsschroeven van de afsluitklep (1)
  los.
  • Haal de afsluitklep van de regelkast (2) er af.

  1

  • Positioneer de regelkast (4) waterpas.

  C

  -6-

  5

  • Markeer op de wand de 2 onderste bevestigingspunten (3)
  conform de bevestigingsopeningen.
  • Haal de regelkast (4) er af door deze langs de wand omhoog
  te schuiven.

  0020094577_01 - 12/10 - AWB • Page 9

  INSTALLATIE
  7

  Stap 3

  Elektrische aansluitingen

  e

  2

  3

  A
  1

  Onjuiste installatie kan leiden tot een elektrische
  schok of beschadiging van het apparaat. De
  elektrische aansluiting van het apparaat mag
  uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende
  installateur.

  • Verbreek de stroomtoevoer in de meterkast van de woning
  voordat u de elektrische aansluiting maakt.
  • Sluit de elektrische installatie aan door de parameters
  aangegeven in het hoofdstuk "Technische gegevens" in acht
  te nemen.

  e

  B

  Let op! De lengte van de stroomkabel van het
  apparaat moet minder dan 10 meter zijn.

  • Voorzie de mogelijkheid in de elektrische installatie van
  de woning om de stroomtoevoer naar het apparaat af te
  breken met een elektrische schakelaar of een smeltzekering
  met een minimumafstand van 3mm tussen de open
  contactpunten of gebruik een stekker met wandcontactdoos.

  Legende
  1 Pluggen
  2 Bovenste bevestigingsopening
  3 Boorgaten

  • Gebruik een geschikte stroomkabel voor de aansluiting op
  het elektriciteitsnet. Als de stroomkabel beschadigd is, moet
  deze vervangen worden door een erkend installateur om alle
  gevaar te voorkomen.

  • Boor de gaten (3) met Ø 6 mm voor de onderste
  bevestigingspunten.

  De externe bekabeling moet geaard zijn. De polariteit moet
  correct zijn en conform de geldende normen.

  • Plaats de pluggen (1) in de boorgaten (3).
  Stap 4

  4

  De fabrikant weigert elke verantwoordelijkheid voor schade aan
  personen of andere als gevolg van onjuiste aarding van het
  apparaat, inclusief niet-naleving van de huidige normen.

  3

  7.1

  Externe aansluiting
  3

  2

  A

  B

  1
  Legende
  1 Schroeven voor bevestiging onderaan
  2 Regelkast
  3 Boven bevestigingsschroef
  4 Bovenste bevestigingsopening

  • Plaats de regelkast terug op de wand (zie stap 2).
  • Schroef de 2 schroeven (1) op de onderste
  bevestigingspunten vast om de regelkast op de wand vast te
  zetten.
  0020094577_01 - 12/10 - AWB

  2

  4

  1

  5

  Legende
  1 Elektrische schakelaar Aan (I) / Uit (O)
  2 Smeltzekering
  3 Antenne
  4 Stekker RJ9 Ebus
  5 Stekker RJ11 Ebus

  De elektrische schakelaar (1) wordt gebruikt om de
  stroomtoevoer te verbreken voor het uitvoeren van
  aanpassingen aan de elektrische aansluiting.
  Het elektrisch circuit van de regelkast wordt beschermd door de
  smeltzekering (2).
  De antenne wordt gebruikt voor de draadloze verbinding met de
  kamerthermosta(a)t(en) en de buitenvoeler.

  -7- • Page 10

  INSTALLATIE
  De stekker RJ9 Ebus (4) wordt gebruikt voor diagnostiek van de
  installatie.
  De stekker RJ11 Ebus (5) wordt gebruikt voor de aansluiting
  van de Ebus uitbreidingskaart.

  7.2

  i

  Interne aansluiting

  7.2.1

  Legende
  1 Connectoren (2 klemmen) :
  OUT1, OUT2, OUT3, IN2, IN3, NTC1, NTC2, NTC3 en NTC4
  2 Connectoren Ebus (3 klemmen)

  230V connectoren

  7.3

  Elektrische aansluitingen

  1

  REL3
  L

  N
  1

  3

  1

  3

  1

  3

  1

  1

  REL4 REL5
  L

  3

  N

  N

  L

  1

  REL2
  L

  N

  N

  2

  L

  e

  3

  Let op! Als u de elektrische kabels op een
  connector in de regelkast aansluit:

  • Laat een afstand van maximum 20 mm tussen de connector
  (1) en de blootliggende mantel (3).

  Legende
  1 230V stoomconnector
  (3 klemmen : aarde/neutraal/fase)
  2 Connectoren (3 klemmen : aarde/neutraal/fase) :
  REL1, REL2 en REL3
  3 Connectoren (2 klemmen : fase/neutraal) :
  REL4, REL5 en IN1

  7.3.1

  Elektrische voeding 230V
  5
  4

  Raadpleeg de systeemhandleiding voor het
  uitvoeren van de elektrische aansluitingen na
  installatie.

  i

  3

  Legende
  1 Connector
  2 Elektrische draden
  3 Mantel

  IN1

  L

  1 2

  N

  L

  1 2

  REL1

  N

  2

  2

  230V~

  Raadpleeg de systeemhandleiding voor het
  uitvoeren van de elektrische aansluitingen na
  installatie.

  3

  Met de connector (1) kan de elektrische voeding worden
  aangesloten.

  2

  7.2.2

  1

  24V connectoren

  A
  B

  C
  D
  IN3

  NTC1 NTC2 NTC3 NTC4

  EBUS EBUS EBUS

  2

  1

  +

  2

  1

  1

  2

  2

  1 2

  1 2

  1 2

  1 2

  1

  1

  -8-

  1

  1 2

  IN2
  1

  2

  1

  1 2

  2

  2

  1

  1 2

  1

  2
  2

  2

  1

  1

  -

  +

  1 2

  2

  -

  +

  1 2

  1

  2

  OUT1 OUT2 OUT3

  2

  0020094577_01 - 12/10 - AWB • Page 11

  INSTALLATIE
  Legende
  1 Stroomkabel 230V
  2 Kabeldoorvoer
  3 Stekker met trekontlasting
  4 Voedingsconnector
  5 Regelkast

  • Kies de taal met de toetsen
  .

  • Haal voorzichtig de kabeldoorvoer (2) uit de regelkast met
  behulp van een tang (A).

  • Bevestig met toets

  .

  • Voer de aansluiting van het apparaat uit volgens de
  handelingen (B) tot (D).
  • Plaats de stroomkabel (1) in de stekker met trekontlasting
  (3).
  • Sluit de elektrische voeding aan op de 230V-connector (4)
  door de indicaties gegeven op de connector te volgen.

  • Voer de toegangscode voor de
  installatie (96) in met de toetsen
  .

  • Klem de stroomkabel (1) in de stekker met trekontlasting (3).

  • Bevestig met toets

  7.3.2

  e

  Andere aansluitingen volgens het
  bedradingsschema van de installatie
  Let op! Risico voor elektrische schokken. Breek
  enkel de kabeldoorvoeren noodzakelijk voor de
  doorgang van kabels.

  • Volg en bevestig de stappen
  voorgesteld door de installatie
  assistent voor de eerste installatie.

  • Bescherm de toegang tot de onderdelen onder spanning,
  klem alle elektrische kabels op de regelkast vast met
  stekkers met trekontlasting.

  i
  8

  .

  Raadpleeg de systeemhandleiding voor het
  uitvoeren van de elektrische aansluitingen na
  installatie.

  Ingebruikname

  • Zet de voeding van de regelkast onder spanning in de
  meterkast van de woning.

  • Bevestig met toets

  i

  .

  Raadpleeg de systeemhandleiding om verder te
  gaan met de installatie en het systeem in gebruik te
  nemen.
  Datum en tijd

  De instellingen van de datum en tijd worden gemaakt op de
  kamerthermostaat.
  • Raadpleeg de bedieningshandleiding van de
  kamerthermostaat om instellingen aan te passen.

  2
  1
  Legende
  1 Regelkast
  2 Elektrische schakelaar Aan (I) / Uit (O)

  • Zet de regelkast (1) onder spanning door de elektrische
  schakelaar (2) in positie (I) te zetten.

  i

  Bij de eerste aansluiting op de netspanning
  verschijnt het installatiemenu.

  0020094577_01 - 12/10 - AWB

  -9- • Page 12

  INSTALLATIE
  9

  Installatiemenu

  9.1

  In het installatiemenu van het apparaat kunt u verschillende
  instellingen voor de totale installatie uitvoeren.

  Beschrijving van de toetsen

  Toetsen

  Beschrijving
  De pijlen naar boven en beneden
  Met deze toetsen kunt u :
  - In de menu’s navigeren.
  - De ingestelde waarde verhogen/verlagen.
  - De regelkast heropstarten (terug naar de
  fabrieksinstellingen door de twee toetsen 10
  seconden ingedrukt te houden)

  De regelkast en de kamerthermostaat beschikken over
  enkele gedeelde instellingen. De instellingen uitgevoerd op
  de regelkast passen automatisch de instellingen aan van de
  kamerthermostaat ExaControl E7R.
  Op het einde van elke configuratiestap, wordt de huidige stap
  gemarkeerd.

  9.4

  Installatie

  Terug-toets
  Met deze toets kunt u :
  - Terugkeren naar het vorige menu.
  - Terugkeren naar de vorige instelling.
  OK-toets
  Met deze toets kunt u :
  - De selectie of instelling bevestigen.
  Menu-toets
  Met deze toets kunt u :
  - Het installatiemenu openen.
  - Het onderhoudsmenu openen.
  - Terugkeren naar het installatie- en
  onderhoudsmenu (op elk moment).
  - Terugkeren naar het hoofdscherm van de gebruiker
  door de toets 3 seconden ingedrukt te houden.

  9.2

  i

  Toegang tot het installatiemenu

  • Houd toets

  7 seconden ingedrukt.

  9.4.1

  Door de optie- en installatiemenu’s te openen geeft
  de regelkast de waarschuwing "het systeem wordt
  gestopt" weer. De regeling van de verwarming wordt
  stopgezet. De regeling van de verwarming begint
  opnieuw als u de menu's sluit.

  Aanpassing installatie

  • Voer de toegangscode in voor installatie door een erkende
  installateur.

  In dit menu kan het schemanummer worden gewijzigd bij een
  wijziging van de installatieconfiguratie.

  • Bevestig met toets

  Elke installatie heeft een apart schemanummer waarin
  tevens de beschikbare opties in meegenomen worden. De
  schemanummers worden vermeld in de systeemhandleiding
  samen met overeenkomstige hydraulische schema.

  9.3
  Menu

  .

  Beschrijving van het installatiemenu
  Navigatie
  Gebruik de toetsen :
  Selectie met de toets :
  Druk op de toets :
  om terug te keren naar het
  installatiemenu,
  3 seconden lang om terug te
  keren naar het hoofdscherm van de
  gebruiker.

  9.4.2

  Aanpassingsopties

  In dit menu kunt u de beschikbare opties in het gekozen
  installatieschema activeren of deactiveren.

  9.5

  Thermostaat en draadloze buitenvoeler

  Het koppelen (herkenning) is noodzakelijk voor gebruik van :
  -- de ExaControl E7R kamerthermosta(a)t(en),
  -- de draadloze buitenvoeler.

  - 10 -

  0020094577_01 - 12/10 - AWB • Page 13

  INSTALLATIE
  Een kamerthermostaat wordt toegewezen aan een zone in een
  woning. Als een multizonekit geselecteerd is, moet de instelling
  voor elke zone worden uitgevoerd.

  9.6

  Automatische test

  De installatie kan 1 tot 6 kamerthermostaten ondersteunen en
  één draadloze buitenvoeler.

  9.5.1

  Koppeling met de kamerthermosta(a)t(en)

  De aanpassing gebeurt op de regelkast en tevens op de
  kamerthermostaat.
  Op de regelkast :
  • In het installatiemenu van de regelkast > selecteer op het
  scherm > thermostaat> thermostaten
  • Kies de gewenste zone voor de kamerthermostaat met de
  toetsen
  en bevestig met
  .
  Op de kamerthermostaat :
  • Houd toets

  Met de automatische test kunt u het volgende controleren :
  -- Ebus-ingangen,
  -- NTC-ingangen,
  -- de draadloze verbinding van de kamerthermosta(a)t(en),

  7 seconden ingedrukt.

  -- de draadloze verbinding van de buitenvoeler.

  • Voer de professionele toegangscode in.
  • Op het menu van de kamerthermostaat > selecteer op het
  scherm > draadloos > herkenning
  • Druk op toets

  van de kamerthermostaat.

  De regelkast en de kamerthermostaat geven onmiddellijk de
  verbinding aan op hun scherm met de boodschap “verbinding
  gemaakt”.
  Als de boodschap “Verbinding mislukt” verschijnt, druk op toets
  en probeer het opnieuw.

  9.5.2

  Koppeling met een draadloze buitenvoeler

  • Raadpleeg de installatiehandleiding van de buitenvoeler om
  de instelling uit te voeren.

  9.5.3

  Correctie van de buitentemperatuur

  Met deze functie kunt u de gemeten temperatuur door de
  buitenvoeler aanpassen (+/- 5°C in stappen van 1°C –
  fabrieksinstelling : 0).
  • In het installatiemenu > selecteer op het scherm
  > thermostaat > buitenvoeler > correctie
  buitentemperatuur
  • Pas de instelling aan met de toetsen
  gewenste correctie en bevestig met de toets

  0020094577_01 - 12/10 - AWB

  i

  De andere aansluitingen worden niet getest en
  moeten visueel worden gecontroleerd bij installatie
  of aanpassing van de configuratie.

  • In het installatiemenu > selecteer op het scherm >
  automatische test
  • Zet alle onderdelen van de installatie onder spanning.
  • Bevestig de start van de test met toets

  .

  Het resultaat wordt na enkele seconden weergegeven samen
  met de status van elk apparaat.
  • Controleer de bekabeling of herstart de koppeling als de
  staat van een onderdeel niet correct is.

  e

  Sluit de stroom af met de elektrische schakelaar
  van de regelkast voordat u een aansluiting
  controleert of aanpast.

  e

  Sluit de elektrische voeding af van de regelkast
  in de meterkast van de woning.

  • Pas de bekabeling aan zoals nodig.
  tot de
  .

  Als de stroom weer wordt aangezet, keert de regelkast terug
  naar het controlestadium.
  • Herstart de test.

  - 11 - • Page 14

  INSTALLATIE
  9.7

  Instellingen

  9.7.4

  De instellingen resetten

  Met deze functie kunt u de parameters voor de regelkast
  resetten (terug naar de fabrieksinstellingen).

  b
  9.8

  Het terugkeren naar de fabrieksinstellingen kan
  niet ongedaan gemaakt worden. De aangepaste
  instellingen van de regelkast wordt gewist.

  Ingebruikname

  In dit menu kunt u de verschillende functies instellen voor alle
  aangesloten apparaten en kunt u alle parameters opnieuw
  instellen.

  9.7.1

  Maximale temperatuur voor de
  verwarmingsaanvoer

  In dit menu kunt u de maximale temperatuur instellen voor
  de verwarmingsaanvoer (instelbaar tussen 30°C en 80°C –
  fabrieksinstelling : 73°C).

  b

  Controleer of de maximale
  temperatuursinstelling bij de
  verwarmingsaanvoer in overeenstemming is met
  de installatie.

  Met dit menu kunt u de noodzakelijke handelingen uitvoeren op
  de overige componenten uit de installatie.

  i

  • In het installatiemenu > selecteer op het scherm
  > parameters > verwarming > Max. T°C
  verwarmingsaanvoer > T°C maximum aanvoer
  • Pas de instelling aan met de toetsen
  gewenste waarde en bevestig met de toets

  9.7.2

  tot de
  .

  9.9

  Door het onderhoudsmenu te openen geeft de
  regelkast de waarschuwing “het systeem wordt
  gestopt” weer. De regeling van de verwarming wordt
  stopgezet. De regeling van de verwarming begint
  opnieuw als u het menu sluit.

  Statusrapport

  Stooklijn

  In deze functie kunt u de stooklijn kiezen (waarde instelbaar
  tussen 0,2 en 4 - fabrieksinstelling : 1,2 voor de hoge
  temperatuurzone en 0,6 voor de lage temperatuurzone).

  b

  Controleer of de stooklijn instelling in
  overeenstemming is met de installatie.

  • In het installatiemenu > selecteer op het scherm >
  parameters > verwarming > stooklijn > stooklijn
  instelling
  • Raadpleeg de installatiehandleiding van de buitenvoeler om
  de waarde van de stooklijn vast te leggen.
  • Pas de instelling aan met de toetsen
  gewenste waarde(n) en bevestig met de toets

  9.7.3

  tot de
  .

  Warm water, koeling en energiegebruik

  De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het
  installatieschema en de gekozen opties.

  i
  - 12 -

  Met dit menu kunt u het volgende raadplegen :
  -- de status van het apparaat (AAN/UIT),
  -- verschillende beschikbare gegevens over het apparaat
  (temperatuur, druk, debiet,...),
  -- het overzicht van de 5 laatste geregistreerde foutmeldingen
  voor elk apparaat (datum, tijd, code, staat en beschrijving
  van de foutmeldingen),

  i

  Raadpleeg het hoofdstuk "Herstellen > Foutcodes"
  voor de beschrijving van de weergegeven foutcode op
  het scherm.

  Raadpleeg de systeemhandleiding om verder te
  gaan met de installatie en het systeem in gebruik te
  nemen.

  0020094577_01 - 12/10 - AWB • Page 15

  INSTALLATIE

  i

  De status van het defect kan "inactief" zijn als de fout
  is verdwenen of "actief" als de fout nog steeds invloed
  heeft op de installatie.

  -- het opnieuw instellen van het defectenoverzicht.

  9.10 Opties

  10 Specifieke afstelling
  10.1 De regelkast resetten
  Met deze functie kunt u de regelkast resetten (terug naar de
  fabrieksinstellingen).

  b

  Het terugkeren naar de fabrieksinstellingen
  kan niet ongedaan gemaakt. De aangepaste
  instellingen van de regelkast wordt gewist.

  • Houd toetsen
  ingedrukt.
  • Bevestig door op toets

  beide gedurende 10 seconden
  te drukken.

  11 Controleren en herstarten
  In dit menu kunt de volgende instellingen beheren :

  9.10.1

  Talen

  In dit menu kunt u de taal wijzigen na de installatie.
  • In het installatiemenu > selecteer op het scherm > opties >
  talen

  9.10.2

  Scherm

  In dit menu kunt u de helderheid en het contrast van het scherm
  aanpassen
  • In het installatiemenu > selecteer op het scherm > opties >
  scherm

  9.10.3

  Over het systeem

  Met deze functie kunt u de softwareversie van het systeem
  uitlezen.
  • In het installatiemenu > selecteer op het scherm >
  parameters > over het systeem

  0020094577_01 - 12/10 - AWB

  • Controleer de werking van het apparaat nadat het is
  geïnstalleerd.
  • Stel het apparaat in werking om te controleren dat de
  instellingen werken en controleer of het apparaat veilig
  werkt.

  12 Informatie voor de gebruiker
  Na het voltooien van de installatie dient u:
  -- de werking van het apparaat en de veiligheidsvoorschriften
  uit te leggen aan de gebruiker, en indien nodig een
  demonstratie te geven en vragen te beantwoorden;
  -- de gebruiker alle nodige documentatie te overhandigen;
  -- de documenten waar nodig in te invullen;
  -- de gebruiker inlichten over de voorzorgsmaatregelen die
  noodzakelijk zijn om beschadiging van het systeem, het
  apparaat en het gebouw te voorkomen;
  -- de gebruiker eraan herinneren het apparaat jaarlijks een
  onderhoudsbeurt te geven.

  - 13 - • Page 16

  ONDERHOUD
  ONDERHOUD

  13.2.2

  13 Problemen oplossen

  Testmenu

  In dit menu kunt u de werking van alle apparaten en systemen
  testen (verwarmingsketel, warmtepomp, kleppen,...) die zich in
  de installatie bevinden.
  De algemene werking van elk onderdeel kan worden
  gecontroleerd door de normale functie of een component ervan
  te activeren.

  13.1 Foutdiagnose
  Voer de volgende controles uit alvorens verder te gaan met
  specifieke diagnose:
  -- Controleer of de stroomtoevoer niet is onderbroken en of de
  regelkast correct is aangesloten.
  -- Controleer of alle apparaten van de installatie beschikbaar
  zijn.

  i
  13.2.3

  Door het testmenu te openen geeft de regelkast de
  waarschuwing "het systeem wordt gestopt" weer.
  De regeling van de verwarming wordt stopgezet. De
  regeling van de verwarming begint opnieuw als u het
  menu sluit.

  Installateurs informatie

  -- Controleer de goede werking van de externe regelingen
  (kamerthermostaat, buitenvoeler,...).

  13.2 Onderhoudsmenu

  • In het installatiemenu > selecteer op het scherm > opties >
  Installateurs informatie
  In dit menu krijgt u toegang tot de informatie van het
  installatiebedrijf :
  Het onderhoudsmenu bevat dezelfde functies als het
  installatiemenu met daarbij 2 extra functies :
  -- "Testmenu", in het onderhoudsmenu,
  -- "installateurs informatie", in de opties.

  13.2.1

  -- de datum waarop de professionele menu’s het laatst werden
  geopend,
  -- de naam van het installatiebedrijf,
  -- het telefoonnummer van het installatiebedrijf.

  Toegang tot het onderhoudsmenu

  • Houd toets "menu" 7 seconden ingedrukt.
  • Voer de toegangscode voor onderhoud in (35).
  • Bevestig met toets

  - 14 -

  .

  0020094577_01 - 12/10 - AWB • Page 17

  ONDERHOUD
  13.3 Foutcodes van het systeem

  i
  Codenummer

  De fouten die in dit hoofdstuk worden beschreven,
  moeten worden behandeld door een erkende
  installateur en indien nodig door de servicedienst
  van AWB.
  Beschrijving

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Fout in Ebus-communicatie met de
  verwarmingsketel

  De verwarmingsketel is niet aangesloten
  op de regelkast.
  De polariteit van de kabel is omgekeerd.
  De verwarmingsketel staat uit.

  Controleer of verwarmingsketel is
  aangesloten op de regelkast.
  Controleer de polariteit +/- van de
  aansluiting.
  Controleer of de stroomtoevoer niet is
  onderbroken, of het apparaat correct is
  aangesloten en onder spanning staat.

  Fout in Ebus-communicatie met de warmtepomp

  De warmtepomp is niet aangesloten op
  de regelkast.
  De warmtepomp staat uit.

  Controleer of warmtepomp is
  aangesloten op de regelkast.
  Controleer of de stroomtoevoer niet is
  onderbroken, of de warmtepomp correct
  is aangesloten en onder spanning staat.

  003

  Fout in Ebus-communicatie met de hydraulische
  module

  De hydraulische module is niet
  aangesloten op de regelkast.
  De hydraulische module staat uit.

  Controleer of hydraulische module is
  aangesloten op de regelkast.
  Controleer of de stroomtoevoer niet is
  onderbroken, of de hydraulische module
  correct is aangesloten en onder spanning
  staat.

  010

  Fout aan de temperatuurvoeler aan de aanvoer
  van het verwarmingscircuit (open circuit)

  De voeler is defect of niet correct
  aangesloten op de regelkast of op de
  hydraulische module.

  011

  Fout aan de temperatuurvoeler aan de aanvoer
  van het verwarmingscircuit (kortsluiting)

  De voeler maakt kortsluiting.

  012

  Fout aan de temperatuurvoeler aan de aanvoer
  van het verwarmingscircuit met lage temperatuur
  (open circuit)

  De voeler is defect of niet correct
  aangesloten op de regelkast.

  013

  Fout aan de temperatuurvoeler aan de aanvoer
  van het verwarmingscircuit met lage temperatuur
  (kortsluiting)

  De voeler maakt kortsluiting.

  014

  Fout aan de temperatuurvoeler van de
  warmwaterboiler (open circuit)

  De voeler is defect of niet correct
  aangesloten op de regelkast.

  015

  Fout aan de temperatuurvoeler van de
  warmwaterboiler (kortsluiting)

  De voeler maakt kortsluiting.

  020

  Fout aan de drukvoeler

  De sensor is defect of niet correct
  aangesloten op de hydraulische module.

  021

  Druk te laag < 0,5 bar

  Er is een lek in het verwarmingscircuit.
  De ontluchting gebeurt niet correct.

  Controleer of er geen lek is.
  Ontlucht de installatie.
  Vul de installatie.

  030

  Communicatiefout met de draadloze
  kamerthermostaat van zone 1

  031

  Communicatiefout met de draadloze
  kamerthermostaat van zone 2

  032

  Communicatiefout met de draadloze
  kamerthermostaat van zone 3

  033

  Communicatiefout met de draadloze
  kamerthermostaat van zone 4

  De kamerthermostaat bevindt zich te ver
  van de regelkast.
  Er is een probleem met de batterijen van
  de kamerthermostaat.

  034

  Communicatiefout met de draadloze
  kamerthermostaat van zone 5

  Controleer de locatie van de
  kamerthermostaat.
  Controleer of de batterijen van de
  kamerthermostaat correct geplaatst zijn.
  Controleer of de polariteit van de
  batterijen niet omgekeerd is.
  Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
  Vervang de batterijen indien nodig door
  nieuwe.

  035

  Communicatiefout met de draadloze
  kamerthermostaat van zone 6
  De buitenvoeler bevindt zich te ver van
  de regelkast.

  Controleer de locatie van de buitenvoeler.
  De elektrische voeding van de sensor
  wordt verzorgd door een fotovoltaïsche
  cel. De buitenvoeler werkt niet op
  batterijen.

  001

  002

  036

  Communicatiefout met de draadloze buitenvoeler

  0020094577_01 - 12/10 - AWB

  Controleer de verbindingen van de
  voeler.
  Controleer of de positie en werking van
  de voeler correct zijn.
  Controleer de weerstand van de voeler.
  Controleer de verbindingen van de
  voeler.
  Controleer of de positie en werking van
  de voeler correct zijn.
  Controleer de weerstand van de voeler.
  Controleer de verbindingen van de
  voeler.
  Controleer of de positie en werking van
  de voeler correct zijn.
  Controleer de weerstand van de voeler.

  - 15 - • Page 18

  TECHNISCHE GEGEVENS
  13.4 Defecten aan de regelkast

  i

  • Vervang de smeltzekering volgens de handelingen (A) tot
  (F).

  De fouten die in dit hoofdstuk worden beschreven,
  moeten worden behandeld door een erkende
  installateur en indien nodig door de servicedienst
  van AWB.

  Beschrijving

  Geen
  weergave op
  het scherm

  Mogelijke
  oorzaak

  Oplossing

  De elektrische
  voeding is
  defect.
  De
  smeltzekering is
  kapot.

  Controleer of er geen
  onderbreking is in de elektrische
  stroomtoevoer.
  Controleer de voeding van de
  regelkast in de zekeringkast van
  de woning.
  Controleer de positie van de
  elektrische schakelaar van de
  regelkast.
  Controleer de smeltzekering van
  de regelkast.

  • Draai voorzichtig aan de zekeringhouder (4) van de regelkast
  (2) met behulp van een schroevendraaier.
  • Haal de zekeringhouder (4) en de zekering (1) eruit.
  • Vervang de smeltzekering (1) met inachtneming van de
  eigenschappen die zich in het hoofdstuk met technische
  gegevens bevinden.
  • Plaats de zekeringhouder (3) terug in de opening van de
  regelkast (2).
  • Druk en draai licht met behulp van een schroevendraaier.
  • Stel de voeding van de regelkast (2) onder spanning in de
  zekeringkast van de woning.
  • Stel de regelkast (2) onder spanning door de elektrische
  schakelaar (3) in positie (I) te zetten.

  13.5 Vervangen van de smeltzekering

  TECHNISCHE GEGEVENS
  14 ExaMaster
  4
  3
  2

  B

  C

  A

  D

  E
  F

  1
  Legende
  1 Smeltzekering
  2 Regelkast
  3 Elektrische schakelaar Aan (I) / Uit (O)
  4 Zekeringhouder

  • Stel de regelkast (2) buiten spanning door de elektrische
  schakelaar (3) in positie (O) te zetten.
  • Stel de elektrische voeding van de regelkast (2) buiten
  spanning in de zekeringkast van de woning.

  - 16 -

  Beschrijving
  Eenheid Regelkast
  Emissie-/ontvangstfrequentie
  MHz
  868
  Emissie-/ontvangstfrequentie
  min
  15
  met de buitenvoeler
  Emissie-/ontvangstfrequentie
  min
  10
  met de kamerthermostaat
  Gemiddeld bereik van het
  m
  100
  draadloos signaal in een open
  ruimte (*)
  Gemiddeld bereik van het
  m
  25
  draadloos signaal in een woning
  (*)
  Afmetingen van het apparaat :
  Hoogte
  mm
  264
  Breedte
  mm
  290
  Diepte
  mm
  45
  (*) Variabel in functie van de installatieomstandigheden en de
  elektromagnetische omgeving
  Elektrisch
  Voedingsspanning
  VAC/Hz
  230/50
  Doorsnede van de elektrische
  mm²
  3 x 0.75
  voedingskabels
  Doorsnede van de kabels voor
  mm²
  2 x 0.75
  de Ebus-aansluitingen
  Intensiteit
  A
  0.43
  Tijdsvertraging
  A
  1
  Elektrische beveiliging
  IP20
  Elektrische klasse
  II
  Overspanningscategorie
  II
  Vervuilingsgraad
  2
  A
  8
  Contact uitgangen gevoed werk
  V
  230
  Actie auto
  type 1.C

  0020094577_01 - 12/10 - AWB • Page 19 • Page 20

  Onder voorbehoud van technische wijzigingen
  0020094577_01 - 12/10

  AWB
  Postbus 2138,
  5700 DA Helmond

  T (0492) 46 95 00
  F (0492) 46 95 09

  E info@awb.nl

  www.geniahybrid.nl

  www.awb.nl


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AWB ExaMaster wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AWB ExaMaster in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von AWB ExaMaster

AWB ExaMaster Bedienungsanleitung - Holländisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info