Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
HelioControl
zonneboiler regeling
Bedienings handleiding
Altijd aan uw zijde
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Altijd aan uw zijde

  Bedienings handleiding
  HelioControl
  zonneboiler regeling • Page 2 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK
  1

  Lees mij................................................................................................... 2
  1.1

  2

  Kennismaking met uw apparaat................................................................ 2
  2.1

  3

  Veiligheidsaanbeveling................................................................... 3

  Garantie / verantwoordelijkheid................................................................ 3
  5.1
  5.2
  5.3

  6

  Documentatie bewaren................................................................... 2
  Uitleg van symbolen....................................................................... 2

  Veiligheidsvoorschriften........................................................................... 3
  4.1

  5

  Beschrijving................................................................................... 2

  Productdocumentatie............................................................................... 2
  3.1
  3.2

  4

  Welkom......................................................................................... 2

  Garantiebepalingen ....................................................................... 3
  Algemene richtlijnen Verzekering.................................................... 4
  Gebruik van het apparaat / verantwoordelijkheid van de fabrikant..... 4

  Recycling................................................................................................. 5
  6.1
  6.2

  Apparaat........................................................................................ 5
  Verpakking.................................................................................... 5

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7

  Gebruik van het apparaat.......................................................................... 6
  7.1
  7.2
  7.3
  7.4
  7.5
  7.6

  Bedieningspaneel.......................................................................... 6
  Scherm.......................................................................................... 6
  Toetsenbeschrijving....................................................................... 7
  In- en uitschakelen......................................................................... 7
  Weergave van het hoofdscherm....................................................... 8
  Instellingen.................................................................................... 8

  HULP NODIG ?
  8

  Problemen oplossen................................................................................. 9

  9

  Onderhoud............................................................................................ 10
  9.1
  9.2

  Reiniging......................................................................................10
  Reserve-onderdelen......................................................................10

  -1-

  NL • Page 4

  AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK
  AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK

  3 Productdocumentatie

  1 Lees mij

  3.1 Documentatie bewaren

  1.1 Welkom
  Als eerste willen we u als gebruiker
  bedanken voor de aanschaf van dit
  kwaliteitsproduct en wensen u veel zonne
  warmte en woongenot toe.
  U als gebruiker doet er verstandig aan het
  gebruikersgedeelte goed door te nemen
  voordat u dit apparaat in gebruik gaat
  stellen.
  Laat de zonneboiler regeling uitsluitend
  installeren en de eerste keer in gebruik
  nemen door een erkend installateur.
  De installateur is verantwoordelijk dat
  de installatie voldoet aan de geldende
  normen.
  Raadpleeg een erkend installateur of
  servicebedrijf voor reparatie en onderhoud
  van het apparaat.

  2 Kennismaking met uw apparaat
  2.1 Beschrijving
  De HelioControl zonneboiler regeling is een
  elektronisch systeem dat het beheer van
  de zonne-energie optimaliseert volgens
  de bezonning en de behoefte aan warm
  tapwater.

  • Bewaar deze handleiding in de nabijheid
  van uw apparaat zodat u deze later kunt
  raadplegen. Mocht u verhuizen, zorg er
  dan voor dat deze handleiding bij het
  apparaat blijft zodat deze beschikbaar is
  voor de nieuwe bewoners.
  • Lees deze instructies en volg ze
  nauwkeurig op voor een veilig en
  efficiënt gebruik van uw apparaat.
  Er wordt geen verantwoordelijkheid
  of aansprakelijkheid aanvaard voor
  beschadiging die voortvloeit uit het
  niet naleven van de instructies in deze
  handleiding.
  3.2 Uitleg van symbolen
  GEVAAR:
  risico op letsels.

  a
  e
  b

  GEVAAR:
  risico op elektrische schokken.
  OPGELET:
  risico op beschadiging van het
  apparaat of zijn omgeving.
  BELANGRIJK:
  nuttige informatie.

  i

  Ze maakt het mogelijk om parameters in
  te stellen, de regelingen te verfijnen of
  bijkomende functies te activeren.

  NL

  -2-

  0020147380_01 - 03/12 - AWB • Page 5

  AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK
  4 Veiligheidsvoorschriften
  4.1 Veiligheidsaanbeveling
  Houd u aan de volgende aanbevelingen en
  veiligheidsvoorschriften:
  • Knoei nooit met
  veiligheidsvoorzieningen.
  • Probeer niet het apparaat of de
  onmiddellijke omgeving ervan te
  wijzigen, aangezien dit het veilig gebruik
  van het apparaat kan beïnvloeden.
  • Beschadig of verwijder in geen geval de
  dichtingen op componenten.
  • Voer nooit zelf reparatie of onderhoud
  van het apparaat uit. Alleen bevoegde
  technici mogen aan het apparaat
  werken.
  • Laat het apparaat niet door kinderen
  gebruiken.
  Bepaalde verbouwingen kunnen de werking
  van uw apparaat nadelig beïnvloeden.
  Neem voor advies contact op met de
  installateur voordat u werken uitvoert.
  • Stel het apparaat niet bloot aan hoge
  vochtigheid.
  • Gebruik of bewaar geen explosieve
  of ontvlambare materialen (bijv.
  benzine, spuitbussen, oplosmiddelen,
  reinigingsmiddelen op basis van chloor,
  verf, lijm, enz.) in de kamer waar
  het apparaat is geïnstalleerd. Onder
  bepaalde omstandigheden kunnen deze
  substanties corrosief blijken.
  • Raak de verhitte oppervlakken in de
  nabijheid van het apparaat, zoals
  het uitlaatkanaal, de hydraulische
  aansluitingen enz., niet aan. Ook na
  de werking van de installatie kunnen
  ze nog een tijdje heet zijn. Contact met

  0020147380_01 - 03/12 - AWB

  deze oppervlakken kan brandwonden
  veroorzaken.
  • Wees voorzichtig wanneer u de
  warmwaterkraan opent: het water dat uit
  de kraan komt, kan zeer heet zijn.
  Dit apparaat bevat elektronische
  onderdelen (componenten). Wees
  voorzichtig wanneer u ermee omgaat en het
  schoonmaakt.
  • Plaats geen voorwerpen op het
  apparaat.
  • U loopt het gevaar zich te verbranden
  als u de buisstukken of aansluitingen
  aanraakt waar de zonnevloeistof of het
  warme water van de boiler doorstroomt.
  Raak ze pas aan na hun temperatuur te
  hebben gecontroleerd.

  5 Garantie / verantwoordelijkheid
  5.1 Garantiebepalingen
  AWB staat namens de fabriek in voor de
  goede kwaliteit van fabricage en materiaal.
  Bedoelde garantie beperkt zich tot
  materiaal- en fabricagefouten.
  De garantie heeft een looptijd van:
  12 maanden garantie op arbeidsuren en
  voorrijkosten en 24 maanden garantie op
  onderdelen.
  Elke verdere aanspraak op garantie,
  schadevergoeding, gevolgschade, is
  nadrukkelijk uitgesloten.
  Bovengenoemde fabrieksgarantie geldt
  uitsluitend en alleen onder de volgende
  voorwaarden:

  NL

  het apparaat moet door een erkende
  installateur zijn geïnstalleerd volgens de
  voorwaarden en normen van de competente
  instanties.

  -3- • Page 6

  AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK
  Eventuele aanpassingen aan het apparaat
  kunnen en mogen alleen door een door
  AWB aangewezen installateur uitgevoerd
  worden.

  5.3 Gebruik van het apparaat /
  verantwoordelijkheid van de
  fabrikant

  Elke aanspraak op garantie vervalt bij het
  uitvoeren van reparaties, wijzigingen of
  aanpassingen en/of monteren van niet
  AWB onderdelen zonder voorafgaande
  toestemming van AWB. Daarnaast vervalt
  elke aanspraak op garantie bij montage in
  afwijking van de landelijke en plaatselijk
  geldende voorschriften. De garantiekaart
  dient ingevuld en binnen acht dagen na
  installatiedatum ondertekend, voorzien
  van een stempel van de installerende
  installateur, aan ons te worden verzonden.

  b

  De garantie geldt bij normaal huishoudelijk
  gebruik in overeenstemming met de
  installatievoorschriften.
  Uitdrukkelijk van garantie uitgesloten is
  gebruik voor andere doeleinden dan in de
  gebruiksaanwijzing vermeld.
  Aanspraken tijdens de garantieperiode
  hebben geen verlenging van de
  garantieperiode tot gevolg.
  Elke aanspraak op garantie vervalt
  indien het apparaat niet overeenkomstig
  de strekkende voorschriften wordt
  onderhouden.
  5.2 Algemene richtlijnen Verzekering

  NL

  Het wordt aangeraden de zonne-installatie
  aan te geven bij de verzekering als een
  voorwerp met hoge waarde en het expliciet
  te verzekeren tegen schade veroorzaakt
  door blikseminslag. Een verzekering
  tegen schade veroorzaakt door hagel is
  verstandig als u in een gebied woont waar
  dit vaak voorkomt.

  -4-

  Opgelet:
  De bovenstaande gedetailleerde
  garantiebepalingen zijn van
  toepassing onder de volgende
  voorwaarden:

  -- Het apparaat is geïnstalleerd door een
  erkend installateur overeenkomstig de
  installatievoorschriften.
  -- Het apparaat wordt gebruikt voor
  normaal huishoudelijk gebruik en in
  overeenkomst met de bedienings- en
  onderhoudsinstructies van de fabrikant.
  -- Tijdens de garantieperiode wordt werk
  aan het apparaat, service, onderhoud,
  reparatie en demontage alleen
  uitgevoerd door een erkend installateur.
  -- De garantieperiode wordt niet verlengd
  door reparatie of vervanging van
  onderdelen tijdens de garantieperiode.
  Opgelet:
  De fabrikant heeft geen enkele
  verantwoordelijkheid voor
  beschadiging die voortvloeit uit:

  b

  -- Defecten of schade die het resultaat
  zijn van een incorrecte of gebrekkige
  installatie, niet verricht onderhoud of
  een slecht regeling worden niet gedekt
  door de garantie.
  -- Defecten in het systeem waarop het
  apparaat is aangesloten;
  -- Defecten veroorzaakt door ongeschikte
  vorstbescherming.

  0020147380_01 - 03/12 - AWB • Page 7

  AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK
  -- Elke beschadiging of verkeerde
  instelling die veranderingen teweeg
  brengt in de aard of de druk van
  de gebruikte vloeistof, of die de
  eigenschappen van de stroomtoevoer
  beïnvloeden.

  6 Recycling

  • Zie Bepalingen en voorwaarden voor
  meer details.

  6.1 Apparaat

  Dit apparaat is niet geschikt om door
  personen (inclusief kinderen) bediend te
  worden die fysieke, motorische of mentale
  beperkingen hebben en ook niet door
  personen met een gebrek aan ervaring
  en kennis. Om de veiligheid van deze
  personen te garanderen, moeten zij beroep
  doen op competente personen die hen het
  gebruik van dit apparaat kunnen uitleggen.
  • Zorg ervoor dat kinderen niet met dit
  apparaat spelen.

  De verpakking, het apparaat en de inhoud
  van het pakket moet worden gerecycled
  in overeenstemming met de geldende
  regelgeving.

  Het apparaat bestaat hoofdzakelijk uit
  recyclebare materialen.
  Dit symbool betekent dat dit
  apparaat niet weggegooid
  mag worden samen met
  huishoudelijk afval, dat het
  selectief opgehaald dient te
  worden met het oog op het
  hergebruik en de recycling
  ervan.
  • Het apparaat dient gerecycled
  te worden. Breng dit apparaat
  naar een verzamelpunt voor de
  verwerking, de nuttige toepassing,
  de recycling van afval van elektrisch
  en elektronisch afval. Hetzij een
  afvalverwerkingscentrum hetzij door een
  erkende dienstverlener.
  6.2 Verpakking
  BELANGRIJK :
  Het recyclen van de verpakking
  moet worden uitgevoerd door
  de installateur die het apparaat
  geïnstalleerd heeft.

  i

  • Recycle de verpakking van het apparaat
  door het sorteren van het recyclebaar
  afval (karton, plastic, ...) van het niet
  recyclebaar afval (strapping ...).

  0020147380_01 - 03/12 - AWB

  -5-

  NL • Page 8

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7 Gebruik van het apparaat
  7.1 Bedieningspaneel

  3

  1

  2

  4

  3
  4
  5

  Legenda
  1 Toets «Mode»
  2 Toets speciale functies

  5

  Scherm
  Toets « - «
  Toets « + «

  7.2 Scherm
  6

  7

  5
  4
  3
  2
  1

  NL

  Legenda
  1 Verticale Instelcursor
  2 Horizontale Instelcursor
  3 Multifunctie weergavezone
  4 Huidige dag van de week
  5 Temperatuur van het warm water (gewenste
  en werkelijke)
  6 Werkwijze (niet bruikbaar, geen electrische
  bijverwarming)
  7 Speciale functies (niet bruikbaar , geen
  electrische bijverwarming)
  8 Programmeringsmenu (niet bruikbaar,
  geen electrische bijverwarming)

  -6-

  8

  9

  10
  11
  12
  13
  14
  15

  9 Installatiemenu
  10 Naverwarmingsapparaat in werking (niet
  bruikbaar, geen electrische bijverwarming)
  11 Programmering van de bijverwarmingsuren
  van de zonneboiler (niet bruikbaar, geen
  electrische bijverwarming)
  12 Programmering van de tijdsbalken van
  de recirculatiepomp (niet bruikbaar, geen
  electrische bijverwarming)
  13 Informatie
  14 Opvangen van zonne-energie (weergegeven
  en knippert indien in werking)
  15 Temperatuur van HelioCollector

  0020147380_01 - 03/12 - AWB • Page 9

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7.3 Toetsenbeschrijving

  7.3.3

  7.3.1

  -- Door op de toets
  te drukken, verlaagt
  u de in te stellen waarde.

  Toets

  • Druk achtereenvolgens op de toets
  om naar de volgende regelingen
  te gaan:
  -- Zonne-energiesysteem geactiveerd of
  totale uitschakeling van het systeem
  -- Instelling van de huidige dag van de
  week (niet noodzakelijk)

  7.3.4

  Toets

  Toets

  -- Door op de toets
  te drukken,
  verhoogt u de in te stellen waarde.
  7.4 In- en uitschakelen
  • Vergewis u ervan dat:

  -- Instellen van het uur (niet noodzakelijk)

  -- Het apparaat elektrisch wordt gevoed

  -- Instelling van de minuten (niet
  noodzakelijk)

  -- afsluitkraan voor de koudwaterleiding
  van de woning open staat

  -- Modusselectie «programmering»
   (niet bruikbaar, geen electrische
  bijverwarming)

  -- De boiler gevuld is met water (controleer
  dit door de warmwaterkraan te openen).

  -- Terug naar het hoofdscherm
  7.3.2

  Toets

  • Druk achtereenvolgens op de toets
  om naar de volgende regelingen te gaan:
  -- Activatie van de speciale functie «Party»
   (niet bruikbaar, geen electrische
  bijverwarming)
  -- Activatie van de speciale functie
  «Eenmalige bijverwarming»
   (niet bruikbaar, geen electrische
  bijverwarming)
  -- Activatie van de speciale functie
  «Vakantie»  (niet bruikbaar, geen
  electrische bijverwarming)
  -- Terug naar het hoofdscherm

  i

  OPMERKING: Het hoofdscherm
  verschijnt automatisch na tien
  seconden.

  0020147380_01 - 03/12 - AWB

  Bij de eerste inbedrijfstelling van
  het apparaat heeft de installateur
  de datum (dag en jaar) en het uur
  geprogrammeerd.
  De HelioConcept120-zonneboiler bevat
  geen aan/uit- knop. Zodra de elektrische
  aansluiting van het apparaat gebeurd is,
  gaat het display van het bedieningspaneel
  branden. Om het HelioCONCEPT-systeem
  HelioConcept120 uit te schakelen, kiest u
  .
  op het display de werkwijze

  i

  BELANGRIJK : Merk op dat de
  regeling, in geval van een
  stroomonderbreking, slechts 30
  min. autonoom kan werken.
  De interne klok stopt na 30
  min en de kalender start niet
  opnieuw na het herstel van de
  stroomtoevoer. U dient het uur
  dan opnieuw instellen en de
  huidige datum controleren.

  • Neem contact op met een erkend
  installateur bij een langdurige en
  vrijwillige stilstand van het systeem.

  -7-

  NL • Page 10

  UW APPARAAT GEBRUIKEN
  7.5 Weergave van het hoofdscherm

  4
  3
  2

  5

  1

  6

  --

  Zonne-energiesysteem geactiveerd
  - eventueele bijverwarming
  gedeactiveerd.

  --

  Zonne-energiesysteem en
  eventueele electrische bijverwarming
  gedeactiveerd.

  Het symbool van de gekozen
  werkingsmodus knippert.
  7.6.2

  Legenda
  1 Huidig tijdstip
  2 Dag van de lopende week
  3 Werkelijke temperatuur van de zonneboiler
  4 Huidige werkingsmodus
  5 Opvangen van zonne-energie (weergegeven
  en knippert indien in werking)
  6 Werkelijke temperatuur van het
  zonnepaneel

  7.6 Instellingen
  7.6.1

  Keuze van de werkwijze

  • Druk vanuit het hoofdmenu op de toets
  om het “Programmering”
  -menu weer te geven.
  • Het symbool

  Instelling van de huidige dag van
  de week

  en
  • Druk nogmaals op toets
  gebruik de toetsen
  en
  om de dag
  van de lopende week in te stellen. De
  geselecteerde dag knippert.
  7.6.3

  Instelling van het huidige uur

  • Druk nogmaals op toets
  en
  gebruik de toetsen
  huidige uur in te stellen.

  en
  om het

  • Druk opnieuw op de toets
  gebruik de toetsen
  en
  minuten in te stellen.

  en
  om de

  knippert.

  en
  om de
  • Gebruik de toetsen
  werkingsmodus van uw installatie te
  kiezen.

  NL

  --

  Zonne-energiesysteem geactiveerd eventueele electrische bijverwarming in
  automatische werking

  --

  zonne-energiesysteem geactiveerd eventueele electrische bijverwarming in
  continue werking.

  -8-

  0020147380_01 - 03/12 - AWB • Page 11

  HULP NODIG ?
  HULP NODIG ?
  8 Problemen oplossen
  In dit hoofdstuk worden alle foutcodes
  die in het display kunnen verschijnen,
  aangegeven met de geschikte oplossingen
  die MOGEN worden uitgevoerd door de
  GEBRUIKER om de werking van het apparaat
  te herstellen (corrigerende handeling: ...).
  Andere foutcodes MOETEN worden opgelost
  door een erkend installateur
  Defect

  Oorzaak

  Oplossing

  Het scherm is uit

  Onderbreking van
  de stroomtoevoer

  Controleer of de elektrische netspanning niet is
  uitgevallen en of het apparaat juist is aangesloten. Zodra
  de elektrische voeding hersteld is, begint het apparaat
  automatisch weer te werken. Als de storing blijft bestaan,
  dient u contact op te nemen met uw erkend installateur.

  NTCA Err

  Storing van de
  collector sensor

  Neem contact op met uw erkend installateur.

  NTCB Err

  Niet van toepassing

  TAC1 Err

  Niet van toepassing

  TAC2 Err

  Storing van de
  zonneboiler sensor

  TAC3 Err

  Niet van toepassing

  Andere storingen

  Neem contact op met uw erkend installateur.

  Neem contact op met uw erkend installateur

  NL

  0020147380_01 - 03/12 - AWB

  -9- • Page 12

  HULP NODIG ?
  • Als na het uitvoeren van deze
  standaardoplossing uw apparaat
  nog steeds niet werkt, laat u het
  uitgeschakeld en neemt u contact op
  met uw erkend installateur.
  BELANGRIJK:
  Merk op dat de regelaar, in geval
  van een stroomonderbreking,
  slechts 30 min. autonoom kan
  werken.
  De interne klok stopt na 30 min en
  de kalender start niet opnieuw na
  het herstel van de stroomtoevoer.
  U moet het tijdstip dan opnieuw
  instellen en de huidige datum
  controleren.

  i

  9 Onderhoud
  9.1 Reiniging
  GEVAAR:
  Schakel het apparaat uit alvorens
  het schoon te maken.

  a

  Maak de behuizing van het apparaat
  schoon met behulp van een droge of licht
  vochtige doek.
  BELANGRIJK:
  Gebruik geen schurende of
  bijtende reiniger aangezien
  deze de apparaatbekleding kan
  beschadigen.

  i

  9.2 Reserve-onderdelen
  Dring erop aan dat uitsluitend originele
  reserve-onderdelen van de fabrikant
  worden gebruikt voor een veilige en lange
  levensduur van uw apparaat.

  NL

  - 10 -

  0020147380_01 - 03/12 - AWB • Page 13 • Page 14 • Page 15 • Page 16

  Onder voorbehoud van technische wijzigingen
  0020147380_01 - 03/12

  AWB
  Postbus 12675,
  1100 AR Amsterdam
  E info@awb.nl

  www.awb.nl

  T 020 565 9400
  F 020 697 1523

  Altijd aan uw zijde


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AWB HelioControl zonneboiler regeling wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AWB HelioControl zonneboiler regeling in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,22 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von AWB HelioControl zonneboiler regeling

AWB HelioControl zonneboiler regeling Installationsanweisung - Holländisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info