Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
HelioControl
Zonneboiler regeling
Installatiehandleiding
Altijd aan uw zijde
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Altijd aan uw zijde

  Installatiehandleiding
  HelioControl
  Zonneboiler regeling • Page 2 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  InL E I D IN G
  1

  Installatiehandleiding................................................................................................................... 2
  1.1
  1.2
  1.3

  2

  Productdocumentatie...........................................................................................2
  Bijbehorende documenten...................................................................................2
  Uitleg van symbolen.............................................................................................2

  Beschrijving van het apparaat........................................................................................................ 2
  2.1
  2.2
  2.3

  Overzicht.............................................................................................................2
  Typeplaatje..........................................................................................................3
  Reglementering en wettelijke verplichtingen.........................................................3

  3

  Basisconfiguratie zonneboiler systeem........................................................................................... 4

  4

  Veiligheidsvoorschriften en regelgeving......................................................................................... 5
  4.1
  4.2

  5

  Veiligheidsvoorschriften......................................................................................5
  Regelgeving ........................................................................................................5

  Recycling...................................................................................................................................... 5
  5.1
  5.2

  Apparaat.............................................................................................................5
  Verpakking..........................................................................................................5

  INSTA L L AT I E
  6

  Plaats van het apparaat................................................................................................................. 6

  7

  Installatie van het apparaat ........................................................................................................... 6
  7.1
  7.2
  7.3
  7.4

  8

  Leveringsomvang.................................................................................................6
  Aanbevelingen voor installatie..............................................................................6
  Afmetingen..........................................................................................................7
  Montage .............................................................................................................7

  Elektrische aansluitingen.............................................................................................................. 7
  8.1
  8.2
  8.3

  Externe aansluiting .............................................................................................8
  Interne aansluiting ..............................................................................................8
  Elektrische aansluitingen.....................................................................................9

  9

  Ingebruikname............................................................................................................................. 9

  10

  Specifieke afstelling...................................................................................................................... 9

  11

  Controleren en herstarten............................................................................................................ 10

  12

  Informatie voor de gebruiker........................................................................................................ 10

  ONDERHOUD
  13

  Problemen oplossen.................................................................................................................... 11
  13.1 Foutdiagnose.....................................................................................................11
  13.2 Functioneel testen.............................................................................................11
  13.3 Foutcodes..........................................................................................................11

  14

  Reserveonderdelen..................................................................................................................... 12

  TECHN I S CH E G EG E V EN S
  15

  NL

  HelioControl............................................................................................................................... 13

  -1- • Page 4

  INLEIDING
  InLEIDING
  1

  Installatiehandleiding

  1.1

  Productdocumentatie

  De installatiehandleiding maakt integraal deel uit van het
  apparaat en moet aan de gebruiker worden overhandigd nadat
  de installatie van het apparaat is voltooid om te voldoen aan de
  geldende reglementen.
  • Lees de handleiding aandachtig door zodat u alle
  informatie begrijpt om de veiligheid tijdens installatie,
  gebruik en onderhoud te garanderen. In geen geval wordt
  aansprakelijkheid aanvaard voor beschadiging die voortvloeit
  uit het niet naleven van de in deze installatiehandleiding.

  2

  Beschrijving van het apparaat

  De HelioControl-zonneboiler regeling is een elektronisch systeem
  dat het beheer van de zonne-energie optimaliseert volgens
  zoninstraling en de behoefte aan warm tapwater.

  2.1

  Overzicht
  9
  8
  7
  6

  Bijbehorende documenten

  5

  -- 1 Gebruikershandleiding HelioControl

  4

  1.2

  -- 1 Installatiehandleiding HelioControl
  -- 1 Installatiehandleiding pompunit
  -- 1 Installatiehandleiding 120l zonneboiler

  3
  2

  1

  -- 1 Installatiehandleiding HelioCollector
  -- 1 Garantiekaart
  -- 1 Of meerdere installatiehandleidingen voor optionele
  toebehoren

  1.3

  Uitleg van symbolen
  GEVAAR:
  Risico op letsels.

  a
  e
  b

  Legenda
  1 Onderste afdekplaat
  2 Toets
  3 Toets
  4 Toets
  5 Toets
  6 Display
  7 Bedieningspaneel
  8 Bovenste afdekplaat
  9 Behuizing

  GEVAAR:
  Risico op elektrische schok.
  OPGELET:
  Risico op beschadiging van het apparaat of zijn
  omgeving.
  BELANGRIJK:
  Nuttige informatie.

  i

  NL

  -2-

  0020139700_01 - 03/12 - AWB • Page 5

  INLEIDING
  2.2

  Typeplaatje

  Op het typeplaatje staan de volgende gegevens:
  -- De benaming van het apparaat

  Plaats van het typeplaatje:

  -- Het serienummer van het apparaat
  -- De aard en de voedingsspanning
  -- Het opgenomen elektrisch vermogen
  -- Het CE-logo
  -- De streepjescode van het apparaat

  2.3
  1

  2

  Reglementering en wettelijke verplichtingen
  CE-markering

  Het CE-markering geeft aan dat de apparaten die in deze
  handleiding worden beschreven, voldoen aan de volgende
  richtlijnen:
  -- Europese Richtlijn 2004-108 van het Europees Parlement
  en de Raad van de Europese Gemeenschap over
  elektromagnetische compatibiliteit

  Legenda
  1 Onderste afdekplaat
  2 Typeplaatje

  -- Europese Richtlijn 2006-95 van het Europees Parlement en de
  Raad van de Europese Gemeenschap over laagspanning
  -- Richtlijn over uitrusting voor telecommunicatie (richtlijn R&TTE
  99/5/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap)

  B

  2
  B

  1

  A

  Legenda
  1 Schroef
  2 Onderste afdekplaat

  • Om het typeplaatje te zien, dient u de schroef onder de
  behuizing met een kruiskopschroevendraaier verwijderen.
  • Laat de onderste afdekplaat kantelen zoals op de
  bovenstaande illustratie.

  0020139700_01 - 03/12 - AWB

  NL

  -3- • Page 6

  INLEIDING
  3

  Basisconfiguratie zonneboiler systeem
  2

  1

  3

  5

  4

  8

  B

  A

  6

  9
  7
  11

  10
  5

  1

  9

  3

  NL

  Legenda
  1 Temperatuursensorkabel NTCA van het paneelveld
  2 HelioCollector
  3 Pompunit
  4 18l + 6l zonneboiler expansievat
  5 HelioControl zonneboiler regelaar
  6 Combiketel
  7 120l zonneboiler
  8 Thermostatisch mengventiel
  9 TAC2 boilersensor
  10 Inlaatcombinatie
  11 Temperatuursensor voor warm tapwater
  A Aanvoer zonnesysteem
  B Retour zonnesysteem

  -4-

  0020139700_01 - 03/12 - AWB • Page 7

  INLEIDING
  4

  Veiligheidsvoorschriften en regelgeving

  4.1

  Veiligheidsvoorschriften
  Gevaar:
  Onjuiste installatie kan leiden tot een elektrische schok
  of beschadiging van het apparaat.

  e

  Alle handelingen aan de binnenkant van het apparaat moeten
  worden uitgevoerd door een AWB erkende installateur.

  5.2

  Verpakking
  BELANGRIJK :
  Het recyclen van de verpakking moet worden uitgevoerd
  door de installateur die het apparaat geïnstalleerd heeft.

  i

  • Recycle de verpakking van het apparaat door het sorteren
  van het recyclebaar afval (karton, plastic, ...) van het niet
  recyclebaar afval (strapping ...).

  Het apparaat mag enkel door een erkend installateur worden
  geïnstalleerd overeenkomstig geldende voorschriften.
  Respecteer de basisveiligheidsregelgeving:
  • Schakel de HelioControl zonneboiler regeling uit.
  • Onderbreek de elektrische voeding naar de HelioControl
  zonneboiler regeling
  • Voer een test uit en controleer de veiligheid van het systeem
  nadat u uw werkzaamheden heeft voltooid.

  4.2

  Regelgeving

  Bij de installatie en ingebruikname van dit apparaat moeten
  de besluiten, richtlijnen, technische reglementen, normen en
  voorschriften nauwkeurig gerespecteerd worden in hun huidige
  versie.
  -- NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor
  laagspanningsinstallaties)
  -- Eventuele lokale voorschriften zoals bouw- en
  brandvoorschriften.

  5

  Recycling

  De verpakking, het apparaat en de inhoud van het pakket moet
  en worden gerecycled in overeenstemming met de geldende
  regelgeving.

  5.1

  Apparaat

  Het apparaat bestaat hoofdzakelijk uit recyclebare materialen.
  Dit symbool betekent dat dit apparaat niet
  weggegooid mag worden samen met huishoudelijk
  afval, dat het selectief opgehaald dient te worden
  met het oog op het hergebruik en de recycling ervan.
  • Het apparaat dient gerecycled te worden. Breng dit apparaat
  naar een verzamelpunt voor de verwerking, de nuttige
  toepassing, de recycling van elektrisch en elektronisch afval.
  Hetzij een afvalverwerkingscentrum hetzij door een erkende
  dienstverlener.

  NL

  0020139700_01 - 03/12 - AWB

  -5- • Page 8

  INSTALLATIE
  INSTALLATIE

  7

  BELANGRIJK :
  Alle afmetingen van de illustraties van dit hoofdstuk zijn
  uitgedrukt in millimeter (mm).

  i

  7.1

  Installatie van het apparaat
  Leveringsomvang

  De HelioCONTROL-regelaar wordt standaard geleverd met:
  -- 1 temperatuursensor en voor de HelioCollector

  6

  Plaats van het apparaat

  -- 2 temperatuursensor voor een zonneboiler*

  • Informeer de gebruiker van het apparaat over de volgende
  vereisten.
  • Neem de nodige voorzorgsmaatregelen.

  -- 2 zakjes met elk 6 kabelklemmen
  -- 1 zakje met 2 bevestigingsschroeven en pluggen
  -- 1 bedieningshandleiding

  • Installeer het apparaat :

  -- 1 installatiehandleiding

  -- in een vorstvrije ruimte,

  -- 1 garantiekaart

  -- op 1,5 meter hoogte (volgens de geldende regelgeving) om
  een comfortabele en leesbare aflezing van de display te
  garanderen.
  -- in de buurt van de overige componenten met in achtneming
  van de voorwaarden voor toegankelijkheid en veiligheid.

  • Controleer de inhoud van de verpakkingen. Voor een
  correcte installatie van de HelioConcept120 zijn slechts 2
  temperatuursensoren benodigd. 1 voor de HelioCollector en 1
  voor de 120l zonneboiler.

  7.2

  • Installeer het apparaat niet :
  -- dichtbij warmtebronnen zoals radiatoren, televisies,
  zonnestralen,
  -- boven een keukenfornuis waaruit damp en vetten kunnen
  ontsnappen;

  Aanbevelingen voor installatie

  • Controleer de kwaliteit van de wand waarop de HelioControl
  geïnstalleerd zal worden om de pluggen te kiezen die het best
  aansluiten bij de wand. We bevelen de meegeleverde pluggen
  aan voor volle wanden.

  -- in een ruimte met veel stof of in een corrosieve omgeving.
  OPGELET:
  De kabels mogen niet bevestigd worden aan of contact
  maken met vloeistofleidingen. Deze laatste kunnen
  hoge temperaturen bereiken waardoor de kabels of het
  systeem beschadigd zouden kunnen worden.

  b

  200

  55
  275

  150

  0

  NL

  -6-

  0020139700_01 - 03/12 - AWB • Page 9

  INSTALLATIE
  7.3

  Afmetingen

  • Markeer op de muur de plaats waar de 2 gaten geboord
  moeten worden.
  • Controleer of de geboorde gaten overeenkomen met de gaten
  in de behuizing van het apparaat.
  260

  • Boor de gaten A en B.
  • Controleer de toestand van de wand waarop het apparaat
  bevestigd zal worden.
  • Bepaal het type te gebruiken pluggen (de meegeleverde
  pluggen zijn voorzien voor volle wanden).
  • Steek de pluggen in de boorgaten A en B.

  55

  200

  160

  • Plaats de behuizing tegen de wand en bevestig het met de
  bevestigingsschroeven (1) en de sluitringen (2) via de 2
  voorziene bevestigingsopeningen.

  8

  275

  Elektrische aansluitingen
  Gevaar:
  Onjuiste installatie kan leiden tot een electrische schok
  of beschadiging van het apparaat. De elektrische
  aansluiting van het apparaat mag uitsluitend worden
  uitgevoerd door een bevoegde technicus.

  e
  7.4

  Montage

  De HelioControl dient bevestigd te worden op de wand in de buurt
  van de 120l zonneboiler in de woning.

  • Sluit de elektrische installatie aan door de parameters
  aangegeven in het hoofdstuk "Technische gegevens" in acht te
  nemen.

  230

  A

  3

  • Verbreek de stroomtoevoer in de meterkast van de woning
  voordat u de elektrische aansluiting maakt.

  Gevaar:
  Aandacht! De lengte van de stroomkabel van het
  apparaat moet korter zijn dan 10 meter.

  e
  B

  2
  1
  3

  2
  1

  • Voorzie voor de elektrische installatie van de woning
  de mogelijkheid om de voeding van het apparaat te
  verwezenlijken via een schakelaar of een smeltzekering met
  een minimale contactopening van 3 mm.
  • Maak gebruik van een passende voedingskabel voor de
  elektrische aansluiting. Als de voedingskabel beschadigd is,
  dient deze – om geen risico's te lopen – vervangen worden
  door de dienst-na-verkoop of door een gekwalificeerde
  vakman.
  De externe bekabeling moet geaard zijn. De polariteit moet
  correct zijn en conform de geldende normen.
  De fabrikant weigert elke verantwoordelijkheid voor schade
  aan personen of andere als gevolg van onjuiste aarding van het
  apparaat, inclusief niet-naleving van de huidige normen.

  Legenda
  1 Bevestigingsschroef (x2)
  2 Sluitring (x2)
  3 Bevestigingsopening (x2)
  A Boorgat (x1)
  B Boorgat (x1)

  OPGELET:
  De kabels mogen niet bevestigd worden aan of contact
  maken met vloeistofleidingen. Deze laatste kunnen
  hoge temperaturen bereiken waardoor de kabels of het
  systeem beschadigd zouden kunnen worden.

  b

  • Bepaal de plaats volgens de eisen uit het vorige hoofdstuk:
  "Plaats van het apparaat".

  0020139700_01 - 03/12 - AWB

  -7-

  NL • Page 10

  INSTALLATIE
  8.1

  Externe aansluiting

  8.2.1

  230 V-connectoren

  230V~

  N L

  PCSA

  PCSB/PC LEG/BYP

  N L

  N L

  R

  N L

  V3V

  2 1

  AQ

  N L

  2 1

  NTCA

  2 1

  TAC1

  2 1

  TAC2

  2 1

  TAC3

  2 1

  GAIN

  2 1

  NTCB

  2 1

  1
  230V~

  PCSA

  6

  5

  N L

  Legenda
  1 RJ9 EBUS-stekkerbus

  Een enkele externe stekkerbus is toegankelijk zonder demontage,
  het gaat om een RJ9 EBUS(1) die zich links van het apparaat
  bevindt. De stekkerbus RJ9 EBUS (4) wordt gebruikt voor het
  opsporen en verhelpen van defecten in de installatie.

  8.2

  Interne aansluiting

  Alle interne aansluitingen worden rechtstreeks aangesloten op
  de stekkerbussen van de print.

  N L

  PCSB/PC LEG/BYP

  N L

  N L

  4

  3

  R

  V3V

  2

  1

  2 1

  N L

  Legenda
  1 Niet in gebruik
  2 Niet in gebruik
  3 Niet in gebruik
  4 Niet in gebruik
  5 Aansluiting van de pompunit
  6 Aansluiting voor de 230 V-voeding

  8.2.2

  24 V-connectoren

  2
  230V~

  N L

  1

  NL

  Legenda
  1 Kabelklem
  2 Bedieningspaneel
  3 Verwijderbare kabeldoorvoer

  N L

  PCSB/PC LEG/BYP

  N L

  N L

  R

  2 1

  V3V

  N L

  AQ

  2 1

  NTCA

  2 1

  TAC1

  2 1

  TAC2

  2 1

  TAC3

  2 1

  GAIN

  2 1

  NTCB

  2 1

  AQ

  NTCA

  TAC1

  TAC2

  TAC3

  GAIN

  NTCB

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  2 1

  3

  PCSA

  2 1

  2 1

  2 1

  2 1

  2 1

  2 1

  Legenda
  1 Niet in gebruik
  2 Niet in gebruik
  3 Niet in gebruik
  4 Aansluiting temperatuursensor 120l zonneboiler
  5 Niet in gebruik
  6 Aansluiting temperatuursensor HelioCollector
  7 Niet in gebruik

  • Kantel het bedieningspaneel (2) om de aansluitingen
  gemakkelijker te kunnen bereiken.
  De aansluitingen van de print zijn onderverdeeld in twee
  groepen; de linkergroep wordt gevoed op 230 V en de
  rechtergroep op 24 V.

  -8-

  0020139700_01 - 03/12 - AWB • Page 11

  INSTALLATIE
  8.3

  Elektrische aansluitingen
  1

  2

  Menu

  Betekenis

  Actie/ Informatie

  HYD

  Keuze van de
  hydraulische
  configuratie

  Kies een waarde:
  1 = installatie met 1 collectorveld
  (fabrieksinstelling)
  2 = Niet van toepassing
  3 = Niet van toepassing

  Regeling van het
  debiet van de
  zonnesysteem
  vloeistof voor de
  berekening van de
  opgevangen zonneenergie

  Niet beschikbaar

  Herinitialisatie van
  de waarde van de
  opgevangen zonneenergie

  Niet beschikbaar

  Terugzetten van de
  bedrijfsuren

  0 = bedrijfsurenteller
  1 = terugstellen van de
  bedrijfsurenteller bij de volgende
  aflezing

  Max. temperatuur van
  boiler 1

  Kies een waarde tussen 20°C en
  90°C.
  Om de prestatie van het systeem te
  verbeteren, bevelen we de volgende
  waarden aan (fabrieksinstelling:
  75°C):
  - tegen kalksteen vorming: 60°C
  - bij afwezigheid van een
  thermostatisch mengventiel: 50°C
  tot 60°C
  - bij zacht water met een mengventiel
  in de installatie: 90°C

  Temperatuurverschil
  voor het starten
  van de pomp in het
  zonnesysteem

  Als het temperatuurverschil tussen
  de sensor van de collector en de
  sensor van de zonneboiler groter
  is dan 7°C (fabrieksinstelling), dan
  start de regeling de pomp van het
  zonnesysteem.
  De pomp werkt zolang het
  temperatuurverschil tussen de
  sensor van de collector en de sensor
  de zonneboiler groter is dan "dOFF",
  en tot de voor de zonneboiler
  ingestelde temperatuur bereikt is.
  "dON" moet altijd minstens 2°C
  hoger zijn dan "dOFF".
  Kies een waarde tussen 2°C en 25°C
  (fabrieksinstelling: 7°C)

  Temperatuurverschil
  voor het uitschakelen
  van de pomp in het
  zonnesysteem

  Wanneer het temperatuurverschil
  tussen de sensor van de collector en
  de sensor van de zonneboiler kleiner
  is dan 3°C (fabrieksinstelling), dan
  stopt de regeling de pomp van het
  zonnesysteem.
  "dOFF" moet altijd minstens 2°C
  lager zijn dan "dON".
  Kies een waarde tussen 1°C en 20°C
  (fabrieksinstelling: 3°C)

  MAXT
  2

  Max. temperatuur van
  boiler 2

  Niet beschikbaar
  Niet beschikbaar

  dON 2

  Temperatuurafwijking
  voor het starten
  van de pomp in
  zonnesysteem B

  20 mm max.
  Legenda
  1 Elektrische draden
  2 isolerende mantel

  FLOW

  Wanneer u elektrische kabels aansluit op een connector van de
  print:
  • bewaar dan een afstand van max. 20 mm tussen de aansluiting
  en de geisoleerde mantel (2).
  • Als dit niet het geval is, bevestig dan de elektrische draden (1)
  aan elkaar met behulp een kunststof beugel.
  • Bevestig alle kabels met de kabelklemmen in de elektronische
  regeling.

  9

  SRES

  PRES

  Ingebruikname
  BELANGRIJK :
  Gelieve alle instructies m.b.t. uw systeem te lezen en in
  acht te nemen alvorens over te gaan tot de installatie en
  het eerste onderhoud.

  i

  MAXT
  1

  10 Specifieke afstelling
  Toegang tot de technische kenmerken van de regelaar laat toe
  bepaalde instellingen uit te voeren en eventuele storingen te
  analyseren.
  Om de installatie optimaal aan te passen aan de situatie, is het
  noodzakelijk een aantal parameters in te stellen.

  dON 1

  3 seconden lang ingedrukt om het
  • Houd de knop
  installateurmenu te openen.
  • Wanneer het symbool
  en het eerste menu "HYD"
  verschijnen, gebruik dan toets
  of
  om de gewenste
  waarde te selecteren.
  • Druk op toets

  om het volgende menu te tonen.

  • Controlleer alle instellingen door de toets
  lang ingedrukt te houden.

  3 seconden

  BELANGRIJK :
  Het display keert na 15 minuten terug naar zijn normale
  stand als u niets doet of nadat u meer dan 3 seconden
  gedrukt hebt op toets
  .

  i

  0020139700_01 - 03/12 - AWB

  dOFF
  1

  NL

  -9- • Page 12

  INSTALLATIE
  Menu

  Betekenis

  Actie/ Informatie
  Niet beschikbaar

  dOFF 2

  Temperatuurafwijking
  voor het stoppen
  van de pomp in
  zonnesysteem B

  PRI0

  Opwarmprioriteit:
  zonneboiler 1 of 2

  Niet beschikbaar
  (fabrieksinstelling: 1)

  AGEL

  LEG

  LEGT

  TDLY

  MON
  YEAR

  • Stel het apparaat in werking om te controleren dat de
  instellingen werken en controleer of het apparaat veilig werkt.

  Vorstbeveiliging

  Niet beschikbaar
  Deze functie stelt u in staat de
  temperatuur te kiezen waarop de
  beveiliging van de zonnesysteem
  in werking treedt om de risico's op
  oververhitting te beperken:
  Off: stop
  Kies een waarde tussen 110°C
  en 150°C in stappen van 1°C
  (fabrieksinstelling: 130°C)

  12 Informatie voor de gebruiker

  Keuze van het type
  zonnepanelen

  Kies het type zonnecollector:
  1 = Vlakke plaat collector
  (fabrieksinstelling)
  2 = Buiscollector

  -- de gebruiker alle nodige documentatie bezorgen;

  Keuze van de dag
  om de functie
  "bescherming tegen
  legionellabacterie" te
  laten uitvoeren

  Niet beschikbaar

  Keuze van het
  uur voor de
  bescherming tegen
  legionellabacterie

  Niet beschikbaar

  Vertragingstijd voor
  het opwarmen

  Niet beschikbaar

  Wijziging van de
  werkwijze van de
  pompunit

  Kies de werkwijze:
  0 = uit (fabrieksinstelling)
  1 = start → activatie van de
  pomp in zonnesysteem (volgens
  een gecontroleerde sequentie)
  door de regeling om een constant
  temperatuurverschil te verkrijgen
  tussen de collector en de
  zonneboiler.

  Lopende dag

  Kies een waarde tussen 1 en 31
  (fabrieksinstelling: 0)

  Lopende maand

  Kies een waarde tussen 1 en 12
  (fabrieksinstelling: 0)

  Lopend jaar

  Kies een waarde
  (fabrieksinstelling: 2000)

  PMOD

  DAY

  • Controleer de werking van het apparaat nadat het is
  geïnstalleerd.

  Beveiliging van het
  zonnesysteem
  PROT

  CST

  11 Controleren en herstarten

  Na het voltooien van de installatie moet de installateur:
  -- de werking van het apparaat en de veiligheidsvoorzieningen
  uitleggen aan de gebruiker, en indien nodig een demonstratie
  geven en vragen beantwoorden;

  -- de documenten waar nodig invullen;
  -- de gebruiker inlichten over de voorzorgsmaatregelen die
  noodzakelijk zijn om beschadiging van het systeem, het
  apparaat en het gebouw te voorkomen;
  -- de gebruiker eraan herinneren het apparaat jaarlijks te laten
  inspecteren en tweejaarlijks te laten onderhouden.

  NL

  - 10 -

  0020139700_01 - 03/12 - AWB • Page 13

  ONDERHOUD
  ONDERHOUD
  13 Problemen oplossen
  13.1 Foutdiagnose
  Voer de volgende controles uit alvorens verder te gaan met
  specifieke diagnose:
  -- Controleer of de elektrische netspanning niet is uitgevallen en
  of de HelioControl juist is aangesloten.
  -- Controleer of alle componenten van het systeem beschikbaar
  zijn.

  13.2 Functioneel testen
  De werkingstesten die in dit hoofdstuk beschreven zijn, moeten
  uitgevoerd worden door een erkend installateur.
  • Druk tegelijkertijd op de toetsen
  en
  gedurende
  ongeveer 3 seconden om naar het menu "Werkingstesten" te
  en worden voorgesteld.
  gaan. De symbolen
  • Druk op de toets

  om naar de volgende test te gaan.

  Display

  Actie/waarden van de voeler

  Verloop van de test

  PCSA On

  Forceren van de pomp van het
  zonnesysteem

  Pomp van het
  zonnesysteem in
  werking

  PCSB On

  niet beschikbaar

  -

  V3V On

  niet beschikbaar

  -

  LEG On

  Niet beschikbaar

  • Druk opnieuw op de toets
  om de huidige versie van de
  software van de regelaar weer te geven.
  • Druk tegelijkertijd op de toetsen
  en
  gedurende
  ongeveer 3 seconden om het menu "Werkingstesten" te
  en
  verlaten. Het hoofdmenu verschijnt en de symbolen
  worden niet meer voorgesteld.
  BELANGRIJK:
  Het display terug naar zijn normale weergave na meer
  en
  dan 3 seconden nog eens op de toetsen
  gedrukt te hebben.

  i

  13.3 Foutcodes
  BELANGRIJK:
  De fouten die in dit hoofdstuk worden beschreven,
  moeten worden behandeld door een erkend installateur
  en indien nodig door de dienst na verkoop.

  i

  Beschrijving

  Mogelijke oorzaak

  -

  R On

  Niet beschikbaar

  -

  AQ On

  Niet beschikbaar

  -

  TAC1 xx°C

  Niet beschikbaar

  -

  TAC2 xx°C

  zonneboiler temperatuur

  -

  TAC3 xx°C

  Niet beschikbaar

  -

  NTCA xx°C

  collector temperatuur

  -

  NTCB xx°C

  Niet beschikbaar

  -

  GAIN xx kWh

  Niet beschikbaar

  -

  • Druk op de toets

  Geen
  weergave op
  het scherm

  De elektrische voeding
  is uitgevallen.
  De automaatzekering is
  uitgevallen.

  TAC1 Err

  Niet van toepassing

  TAC2 Err

  Storing van de
  zonneboiler sensor

  TAC3 Err

  Niet van toepassing

  NTCA Err

  Storing van de collector
  sensor

  NTCB Err

  Niet van toepassing

  Oplossing
  Controleer of de netspanning
  niet is uitgevallen.
  Controleer de voeding van
  het bedieningspaneel in
  het elektrische bord van de
  woning.
  Controleer de
  automaatzekering van het
  bedieningspaneel.
  Controleer de verbindingen
  van de sensor.
  Controleer of de positie en
  werking van de sensors
  correct zijn.
  Controleer de weerstand van
  de sensor.

  om naar een test van het display te gaan.

  NL

  0020139700_01 - 03/12 - AWB

  - 11 - • Page 14

  ONDERHOUD
  14 Reserveonderdelen
  Gebruik originele reserveonderdelen van de fabrikant voor een
  veilige en lange levensduur van het product.
  BELANGRIJK:
  Dit apparaat is voorzien van het CEconformiteitsmerkteken. Gebruik uitsluitend nieuwe
  originele reserveonderdelen van de fabrikant.

  i

  • Zorg dat reserveonderdelen correct worden gemonteerd in de
  juiste stand en richting. Test het apparaat op veilige werking
  na het aanbrengen van reserveonderdelen of na reparatie.
  Netsnoer
  GEVAAR:
  Het netsnoer moet worden vervangen door een erkende
  installateur.

  e

  • Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen
  volgens de instructies in het hoofdstuk "Elektrische
  aansluitingen".

  NL

  - 12 -

  0020139700_01 - 03/12 - AWB • Page 15

  Technische gegevens
  TECHNISCHE GEGEVENS
  15 HelioControl
  Beschrijving

  Eenheid

  HelioControl

  Autonomie

  min

  30

  Max. toegestane kamertemperatuur in de kamer waarin het apparaat geïnstalleerd wordt.

  °C

  50

  mm

  175

  Afmetingen:
  Hoogte
  Breedte

  mm

  272

  Diepte

  mm

  55

  Voedingsspanning

  V/Hz

  230/50

  Maximaal opgenomen vermogen

  W

  10

  Maximale stroomsterkte via de contacten per uitgangsrelais

  A

  2

  Stroomsterkte

  A

  4

  Elektrische beschermingsgraad

  IP20

  Elektrische klasse

  II

  NL

  0020139700_01 - 03/12 - AWB

  - 13 - • Page 16

  Onder voorbehoud van technische wijzigingen
  0020139700_01 - 03/12

  AWB
  Postbus 12675,
  1100 AR Amsterdam

  T 020 565 9400
  F 020 697 1523

  E info@awb.nl

  www.awb.nl

  Altijd aan uw zijde


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AWB HelioControl zonneboiler regeling wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AWB HelioControl zonneboiler regeling in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von AWB HelioControl zonneboiler regeling

AWB HelioControl zonneboiler regeling Bedienungsanleitung - Holländisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info