Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
45
44
4. Uvedení do provozu
ed uvedením spotřebiče do provozu
se přesvědčete, že ...
přístroj a díly příslušenství jsou v
bezvadném stavu a že
– všechny obalové materiály byly z
přístroje odstraněny.
Díly příslušenství případně vyčistěte,
jak je popsáno v bodě 8.
5. Nasazení/ sejmutí příslušenství
Pozor: Po předchozím provozu mohou
být díly přístroje horké!
Nasazení dílu příslušenství:
Díl zasuňte do pozice, tak aby
zaklapl.
Odejmutí dílu příslušenství:
• přístroj nejprve vypněte
• nechte ho vychladnout a
zmáčkněte uvolňovací tlačítko.
Díl příslušenství nyní lze snadno
odejmout.
6. Volba zapnutí/ vypnutí/ stupně
Když jste nasadili požadovaný díl přís-
lušenství a síťovou zástrčku zasunuli
do síťové zásuvky
tak můžete přístroj zapnout stis-
knutím spínače a navolit stupeň:
„1“ pro nízkou intenzitu foukání
„2“ pro vysokou intenzitu foukání
„C“ pro studený vzduch (= Cool).
S tlačítkem „Turbo“ můžete přístroj
občas krátkodobě zapnout na
maximální intenzitu foukání.
Přístroj můžete vypnout posunutím
spínače na „0“ (= přístroj je vyp-
nutý).
7. Čištění a péče
Nikdy neotevírejte skříň spotřebiče.
V ní se nenachází žádné ovládací
prvky. Při otevřené skříni existuje
nebezpečí ohrožení života zásahem
elektrického proudu. Předtím, než
přistoupíte k čištění spotřebiče, ...
vytáhněte nejprve síťovou
zástrčku ze zásuvky
•a spotřebič nechte nejprve úplně
vychladnout.
V žádném případě nesmí být sou-
části přístroje ponořovány do
vody nebo jiných kapalin! Mohlo
by tím dojít k ohrožení života
zásahem elektrického proudu, když
by se při opětovném provozu
dostaly zbytky kapaliny na součásti
pod napětím.
•Díly přístroje potom vyčistěte
suchým nebo nejvýše lehce navlhč-
eným hadříkem – a pak všechny
díly pečlivě osušte.
Nepoužívejte žádné čisticí prostřed-
ky nebo rozpouštědla. Tyto by
mohly poškodit plastové povrchy.
8. Skladování
ed vložením přístroje do nylono
skladovací tašky ho nechte zcela
vychladnout. Kulmu skladujte vždy
v tašce, abyste ji chránili před prachem.
Přístroj skladujte na suchém místě.
9. Likvidace
Přístroj neobsahuje žádné materiály,
pro které by ke dni vydání návodu
(červenec 2003) platily nějaké zvláštní
předpisy pro likvidaci. Informujte se
případně na Vašem obecním úřadě,
pokud by se mezitím došlo ke změně
legislativní situace.
Aby nedošlo k úrazu hrajících se dětí,
tak spotřebič znehodnoťte odpojením
síťové zástrčky.
Pár tipů pro
perfektní účes
Vlasy upravte do požadovaného tvaru
teprve tehdy, až budou téměř suché.
Vlasy oddělte od sebe do jednotlivých
pramenů, abyste docílili většího
objemu.
Většího objemu vlasů docílíte tehdy,
když vlasy vysušíte nejprve od kořínků
vlasů ke špičkám.
Po vypnutí přístroje počkejte ještě pár
sekund, než lokny uvolníte.
Vlasy před rozčesáním nechte nejprve
dobře vychladnout.
22

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Balance KH 5500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Balance KH 5500 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info