Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
47
46
SS
Varmluft Curler Set
Balance KH 5500
1. Användningsområde
Denna apparat är avsedd för hårvård
av personer och endast för användning
inom privata hushåll.
Den är inte avsedd för användning på
djur och inte för yrkesmässig eller
industriell användning.
2. Tekniska data
Spänning..................: 230 V / 50 Hz
Effekt........................: 1000 W
3. Vad är avsett för vad?
Produkten omfattar själva apparaten
och 6 tillbehörsdelar för påsättning
samt en nylonväska.
Apparat (motorenhet)
Locktång – för små spirallockar
(änglalockar): linda enstaka slingor
runt staven och fixera med
klämman; låt håret efter torkning
och avstängning vara upprullat i
ytterligare några sekunder.
Liten rund borste – för små lockar.
Linda enstaka slingor runt den
runda borsten, torka och låt håret
efter avstängningen vara upprullat i
ytterligare några sekunder.
Stor rund borste – för stora lockar
(se „liten rund borste”).
Fön-tillsats – för torkning och
föning.
Volym-tillsats – för större volym
torkas först hårfästet och sedan
topparna.
Diffusor – för samtidig borstning
och torkning av håret.
Spara denna anvisning för senare frågor – och låt den följa med apparaten om den
lämnas vidare till någon annan!
Viktiga säkerhetsanvisningar!
För att undvika livsfara genom
elchock:
Vidrör aldrig apparaten med våta
eller fuktiga händer, så länge som
nätkontakten sitter i vägguttaget.
Använd aldrig apparaten i
närheten av vatten, speciellt inte
i närheten av tvättställ, badkar eller
liknande kärl.
Säkerställ vid användningen att
nätsladden aldrig blir våt eller
fuktig. Se till att sladden inte blir
inklämd eller skadas på annat
sätt. Skulle nätsladden eller
kontakten bli skadad skall de först
bytas ut genom en servicefunktion,
innan apparaten åter används.
Efter användningen skall nätkon-
takten alltid dras ur vägguttaget,
speciellt när apparaten används i
badrummet. Att enbart stänga av
apparaten är inte tillräckligt
eftersom den då fortfarande är ans-
luten till nätspänning så länge som
kontakten sitter i vägguttaget.
Se till att inga föremål kommer in
i apparaten; detta gäller särskilt
hårklämmor av metall, clips och
hårnålar.
Ett tips: Extra säkerhet får du med ett
skyddat uttag i badrummet – fråga din
elinstallatör om råd.
För att undvika brand- och
skaderisk:
Apparatens delar kan vid använd-
ningen blir ganska heta. Vidrör
därför endast handtaget och
knapparna.
Använd apparaten endast med
påsatta tillbehör, aldrig utan
eftersom själva hållaren för
tillbehören blir mycket varm under
användningen.
Innan du sätter på något tillbehör
skall du låta apparaten svalna.
Använd endast originaltillbehören
eftersom dessa är speciellt
konstruerade för bästa samverkan
med apparaten. Dessutom är
andra tillbehör möjligen inte
tillräckligt säkra.
Håll in- och utgångsöppningarna
för luften fria så att luften kan
strömma obehindrat; i annat fall
finns risk för överhettning.
•Var försiktig med hårsprej,
vattensprej osv. Dels kan
luftdraget medföra att vätskan
blåses in i dina ögon, dels får
sådana vätskor absolut inte komma
in i apparaten – eftersom de kan
vara brännbara, lösande eller
elektriskt ledande.
Låt inte barn eller mentalt
handikappade personer utan
uppsikt använda värmealstrande
hushållsapparater – eftersom
dessa kanske inte alltid kan bedö-
ma möjliga faror.
ᕤᕣ
ᕢᕡ
ᕦᕧ
23

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Balance KH 5500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Balance KH 5500 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info