784765
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Mode
Afhankelijk van de systeem configuratie, kan het mogelijk zijn dat
veranderingen in de instellingen niet toegestaan zijn omdat deze
versleuteld zijn in de Standaard Mode.
Mode kan aangepast worden door op "Temp" en vervolgens op
"Light" te drukken.
Standard Mode handhaaft de ingestelde temperatuur. verschijnt
tijdelijk wanneer u overschakelt naar de standaardmodus.
Economy Mode verwarmt de spa volgens de ingestelde temperatuur
alleen tijdens de filter cyclus. wordt weergegeven wanneer het
water niet op de ingestelde temperatuur is en wordt afgewisseld
met de watertemperatuur wanneer de pomp draait.
Sleep Mode verwarmt de spa tot 20 ° F / 10 ° C van de ingestelde
temperatuur alleen tijdens de filter cyclus. wordt weergegeven
wanneer het watertemperatuur niet actueel is en wordt afgewisseld
met de watertemperatuur wanneer de pomp draait.
Cool WarmLightJets
Temp Control (80°F - 104°F / 26°C - 40°C)
De laatst gemeten watertemperatuur wordt constant weergegeven.
De huidige watertemperatuur wordt alleen weergegeven wanneer
de pomp tenminste 1 minuut loopt.
Op panelen met alleen een "Temp" of "Set" knop, druk eenmaal op
de knop, om de ingestelde temperatuur weer te geven. Om de
ingestelde temperatuur te veranderen, druk een tweede keer op de
knop voordat het scherm stopt met knipperen.
Met elke druk op de knop zal de ingestelde temperatuur ofwel blijven
verhogen of verlagen.
Indien een andere temperatuur gewenst is, laat dan het scherm
terugkeren naar de huidige temperatuur van het water en stel
vervolgens de gewenste temperatuur in door op de knop te drukken.
Op panelen met 'Warm' en 'Cool' knoppen, druk één keer op "Warm"
of "Cool" om de ingestelde temperatuur weer te geven. Om de
ingestelde temperatuur te veranderen, druk een tweede keer op de
knop voordat het scherm stopt met knipperen.
Met elke druk op "Warm" of "Cool" kan de temperatuur aangepast
worden.
Na drie seconden zal het display stoppen met knipperen en wordt de
huidige temperatuur weergeven.
Jets
Druk op "Jets" om de pomp in of uit te schakelen en om te wisselen
tussen lage en hoge snelheden (indien aanwezig). Als de pomp blijft
draaien, zal deze na een vooraf ingestelde tijdsduur automatisch
stoppen. Bij bepaalde systemen kan dit tot 2 uur duren bij een lage
snelheid. Een lage snelheid wordt van tijd tot tijd automatisch
ingeschakeld waarbij het niet mogelijk is om deze uit te schakelen via
het panel maar de hoge snelheid kan wel worden bediend.
De ozon generator (indien aanwezig) zal activeren wanneer de
instelling op lage snelheid staat.
Button vormen en labels kunnen verschillen.
Balboa 300F-Series Handleiding
Alleen voor systemen met software v41
Eerste inbedrijfstelling
Uw spa zal in Priming -modus ( ) gaan wanneer deze wordt
aangezet. Tijdens de Priming modus, druk op de "Jets" toets en
zorg ervoor dat de pomp vrij is van lucht. Priming modus duurt
minder dan 5 minuten. Druk op "Temp" om af te sluiten. Na de
Priming -modus , gaat de spa in de standaardmodus (zie
paragraaf Modi). Sommige panelen hebben geen "Temp" knop.
Op deze panelen worden de toetsen "Set", "Warm" of "Cool"
gebruikt .
Dit document is bedoeld voor de VS en GS systemen 300F die gebruik maken van de software v41 met alleen
Balboa Panelen VL200 tot VL406. www.balboa-instruments.com
Licht
Druk op de "Light" om de spa verlichting te bedienen. Deze
wordt na 4 uur automatisch uitgeschakeld.
Vooraf ingestelde filtercycli
De eerste vooraf ingestelde filter cyclus begint 6 minuten nadat de
spa wordt aangezet. De tweede vooraf ingestelde filter cyclus
begint 12 uur later.
De filterduur is programmeerbaar voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, of 8 uur. De
standaard filter is 1 uur. Om in te stellen drukt u op "Temp" en
vervolgens op "Jets". Druk weer op "temp" om aanpassingen te
doen. Druk op "Jets" om de programmering te verlaten.
Pomp 1 lage snelheid, is verantwoordelijk voor verwarming en filtratie
en wordt simpel “pomp” genoemd.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Balboa 300F-Series Enjoy wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info