Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
5019 496 90463
BK/I/B/NL
NL
Beknopte handleiding
Wij raden u aan voor het gebruik van de afwasmachine de montage- en gebruiksaanwijzingen te lezen!
(Technische wijzigingen voorbehouden)
GSIP 6127
Display van de duur van het
afwasprogramma en de signalering
van storingen
Geeft de tijd in uren aan die resteert tot aan de start van
het programma.
Gaat uit na de start van het programma en geeft de
resterende tijd in uren en minuten weer.
“F....” Aanwijzingen voor de servicedienst
Toets voor “Startselectie”
Het is mogelijk de start van het programma met
1-24 uren uit te stellen. Bij elke druk op de toets verspringt
de urenwijzer een uur, en na 24 start de telling weer vanaf
00. Druk vervolgens op de toets Start. De afwasmachine
start na de ingestelde periode.
Toets voor “Halve belading - Multizone”
Vul alleen de bovenste korf of alleen de onderste korf. Deze
functie kan bij alle programma's worden gebruikt.
1 maal indrukken = bovenste korf
(het lampje/symbool gaat branden)
2 maal indrukken = onderste korf
(het lampje/symbool gaat branden)
3 maal indrukken= Off (halve belading gedeactiveerd).
Bij een wascyclus zonder de bovenste korf, moet de
toets “Halve belading”, oftewel “wascyclus in onderste
korf” worden ingedrukt (het bijbehorend lampje/
symbool gaat branden).
Bacteriedodende spoeling
4) 5)
Deze functie voegt een bacteriedodende spoeling toe
aan het einde van het afwasprogramma, zodat het aantal
bacteriën verder wordt gereduceerd. Het lampje gaat
branden wanneer de functieactief is. Als de temperatuur
tijdens de bacteriedodende spoelcyclus niet constant
gehouden wordt (b.v. doordat de deur geopend wordt),
begint het lampje te knipperen om aan te geven dat de
bacteriedodende werking niet gegarandeerd wordt.
1) Programma voor het typeplaatje conform de richtlijn EN 50242;
2) Zie “Gebruik van het apparaat”;
3) De gegevens over de programma’s zijn verkregen in
overeenstemming met de Europese Norm EN 50242. De
gegevens kunnen verschillen al naar gelang, bijvoorbeeld, de
grootte van de belading, verschillende extra functies, een
andere temperatuur - hoger of lager dan 15°C - of hardheid
van het water en de voedingsspanning, etc.
4) De efficiëntie van de verwijdering van de bacteriën is
geverifieerd met het Institut Pasteur te Lille (Frankrijk), op
grond van de norm NF EN 13697 van november 2001.
5) Deze programma’s kunnen worden gebruikt met de extra
functie bacteriedodende spoeling.
6) Energiezuinig programma met verlengde droogcyclus.
Programmakeuze-toets
Toets On / Off
Toet s S tart
Het controlelampje gaat tijdens de werking
branden, knippert wanneer er zich een storing
voordoet en gaat uit aan het einde van het
programma.
Extra functies
3)
Programmatabel
Afwasmiddel
2)
Verbruik
3)
Programma’s
Tips voor het laden van de
vaatwasmachine
A B Liter kWh Minuten
Sensor +
5)
40-70°C
Licht, matig of sterk vervuild,
inclusief koekenpannen en
pannen.
X X 7,0-17,0 0,99-1,58 65-170
Voorspoelen koud
Vaat die later gewassen moet
worden.
- - 4,0 0,03 14
Glas 40°C
Licht vervuild, bijvoorbeeld
glazen en kopjes.
X - 10,0 0,85 100
Snel 40°C
Licht vervuild, zonder
opgedroogde resten.
X - 10,0 0,65 30
Eco
1) 5) 6)
50°C
Matig vervuild. X X 13,0 1,05 195
Waarschuwing voor de testlaboratoria:
voor meer informatie over de condities van de vergelijkende test EN en andere tests, kunt u contact opnemen met het volgende adres:
“nk_customer@whirlpool.com”.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bauknecht GSIP 6127 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bauknecht GSIP 6127 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,22 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info