Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/73
Nächste Seite
75
G/HWRS$DQZLM]LQJHQPEWYHLOLJKHLG
+HWQDYLJDWLHDSSDUDDWPDJDOOHHQZRUGHQEHGLHQGDOVGHYHUNHHUVVLWXDWLHGLWWRHODDWHQXHUJHKHHO
]HNHUYDQEHQWGDWX]HOIXZPHGHSDVVDJLHUVRIDQGHUHYHUNHHUVGHHOQHPHUVJHHQJHYDDUORSHQZRU
GHQJHKLQGHUGRIZRUGHQJHVWRRUG
,QHONJHYDO]LMQGHYRRUVFKULIWHQYDQGH:HJHQYHUNHHUVZHWYDQWRHSDVVLQJ'HSODDWVYDQEHVWHP
PLQJPDJDOOHHQZRUGHQLQJHYRHUGDOVGHDXWRVWLOVWDDW
+HWQDYLJDWLHV\VWHHPLVQLHWPHHUGDQHHQKXOSPLGGHOELMKHWUHL]HQ'HEHVWXXUGHUZRUGWGRRUGLW
DSSDUDDWQLHWYDQ]LMQSOLFKWRQWVODJHQRPGHJHERGHQ]RUJYXOGLJKHLGLQKHWYHUNHHUWHEHWUDFKWHQ
(YHQPLQNDQKHWDSSDUDDWLQSODDWVYDQGHEHVWXXUGHUVLWXDWLHVEHRRUGHOHQ*H]LHQKHWIHLWGDWYHU
NHHUVVLWXDWLHVDDQYHUDQGHULQJHQRQGHUKHYLJ]LMQRIJHJHYHQVYHUDQGHUHQNDQKHWYRRUNRPHQGDWGH
JHJHYHQDDQZLM]LQJHQQLHWJHKHHORIQLHWFRUUHFW]LMQ'HUKDOYHPRHWDOWLMGUHNHQLQJZRUGHQJHKRXGHQ
PHWGHYHUNHHUVERUGHQHQGHYHUNHHUVVLWXDWLHWHUSODDWVH+HWQDYLJDWLHV\VWHHPLVPHWQDPHQLHWEH
GRHOGDOVKXOSPLGGHOWHURULsQWDWLHELMVOHFKWHZHHUVRPVWDQGLJKHGHQ
+HWDSSDUDDWPDJDOOHHQYRRUGHGRHOHLQGHQZDDUYRRUKHWLVEHGRHOGZRUGHQJHEUXLNW+HWYROXPH
YDQGHDXWRUDGLRQDYLJDWLHV\VWHHPPRHW]RZRUGHQLQJHVWHOGGDWGHEHVWXXUGHUQRJJHOXLGHQYDQEXL
WHQNDQZDDUQHPHQ
%LMVWRULQJHQELMYRQWZLNNHOLQJYDQURRNRIJHXUWMHVPRHWKHWDSSDUDDWPHWHHQZRUGHQXLWJHVFKD
NHOG
2PYHLOLJKHLGVUHGHQHQPDJKHWDSSDUDDWDOOHHQGRRUHHQYDNPDQZRUGHQJHRSHQG9RRUUHSDUDWLHV
ZRUGWXYHU]RFKWPHWXZGHDOHUFRQWDFWRSWHQHPHQ
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  G/HW RS

  $DQZLM]LQJHQ PEW YHLOLJKHLG

  +HW QDYLJDWLHDSSDUDDW PDJ DOOHHQ ZRUGHQ EHGLHQG DOV GH YHUNHHUVVLWXDWLH GLW WRHODDW HQ X HU JHKHHO
  ]HNHU YDQ EHQW GDW X ]HOI XZ PHGHSDVVDJLHUV RI DQGHUH YHUNHHUVGHHOQHPHUV JHHQ JHYDDU ORSHQ ZRU
  GHQ JHKLQGHUG RI ZRUGHQ JHVWRRUG
  ,Q HON JHYDO ]LMQ GH YRRUVFKULIWHQ YDQ GH :HJHQYHUNHHUVZHW YDQ WRHSDVVLQJ 'H SODDWV YDQ EHVWHP
  PLQJ PDJ DOOHHQ ZRUGHQ LQJHYRHUG DOV GH DXWR VWLOVWDDW
  +HW QDYLJDWLHV\VWHHP LV QLHW PHHU GDQ HHQ KXOSPLGGHO ELM KHW UHL]HQ 'H EHVWXXUGHU ZRUGW GRRU GLW
  DSSDUDDW QLHW YDQ ]LMQ SOLFKW RQWVODJHQ RP GH JHERGHQ ]RUJYXOGLJKHLG LQ KHW YHUNHHU WH EHWUDFKWHQ
  (YHQPLQ NDQ KHW DSSDUDDW LQ SODDWV YDQ GH EHVWXXUGHU VLWXDWLHV EHRRUGHOHQ *H]LHQ KHW IHLW GDW YHU
  NHHUVVLWXDWLHV DDQ YHUDQGHULQJHQ RQGHUKHYLJ ]LMQ RI JHJHYHQV YHUDQGHUHQ NDQ KHW YRRUNRPHQ GDW GH
  JHJHYHQ DDQZLM]LQJHQ QLHW JHKHHO RI QLHW FRUUHFW ]LMQ 'HUKDOYH PRHW DOWLMG UHNHQLQJ ZRUGHQ JHKRXGHQ
  PHW GH YHUNHHUVERUGHQ HQ GH YHUNHHUVVLWXDWLH WHU SODDWVH +HW QDYLJDWLHV\VWHHP LV PHW QDPH QLHW EH
  GRHOG DOV KXOSPLGGHO WHU RULsQWDWLH ELM VOHFKWH ZHHUVRPVWDQGLJKHGHQ
  +HW DSSDUDDW PDJ DOOHHQ YRRU GH GRHOHLQGHQ ZDDUYRRU KHW LV EHGRHOG ZRUGHQ JHEUXLNW +HW YROXPH
  YDQ GH DXWRUDGLRQDYLJDWLHV\VWHHP PRHW ]R ZRUGHQ LQJHVWHOG GDW GH EHVWXXUGHU QRJ JHOXLGHQ YDQ EXL
  WHQ NDQ ZDDUQHPHQ
  %LM VWRULQJHQ ELMY RQWZLNNHOLQJ YDQ URRN RI JHXUWMHV PRHW KHW DSSDUDDW PHWHHQ ZRUGHQ XLWJHVFKD
  NHOG
  2P YHLOLJKHLGVUHGHQHQ PDJ KHW DSSDUDDW DOOHHQ GRRU HHQ YDNPDQ ZRUGHQ JHRSHQG 9RRU UHSDUDWLHV
  ZRUGW X YHU]RFKW PHW XZ GHDOHU FRQWDFW RS WH QHPHQ

  75 • Page 2

  ,QKRXGVRSJDYH
  ,QKRXGVRSJDYH
  2YHU]LFKW WRHWVHQ
  %HYHLOLJLQJ WHJHQ GLHIVWDO
  Codenummers invoeren
  Mobiel voorpaneel verwijderen
  Mobiel voorpaneel plaatsen
  $OJHPHQH EHGLHQLQJ
  In- / uitschakelen
  Volume instellen
  Geluidsmenu activeren
  Lage tonen instellen
  Hoge tonen (treble) instellen
  Fader
  Balans instellen
  Lineair afstellen
  Loudness in-/uitschakelen
  Volume subwoofer resp. centerspeaker instellen
  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  Wat is navigatie?
  Aanwijzingen m.b.t. veiligheid
  Gedigitaliseerd gebied
  Algemene aanwijzingen
  Navigatie selecteren
  Basismenu navigatiesysteem
  Bestemming
  Routemenu
  Ingevoerde bestemming in het
  bestemmingsgeheugen opslaan
  Route naar de bestemming berekenen
  Tussenstop
  Filefunctie
  Du‚ˆq†‚ƒth‰r

  76


 • Page 3

  ,QKRXGVRSJDYH
  TP-menu activeren/verlaten
  TP in-/uitschakelen
  Automatisch volgen instellen
  Rechtstreeks programmeren
  instellen/ongedaan maken
  MUTE-stand in-/uitschakelen
  TP-berichten afbreken
  Volume van TP-berichten
  TMC in-/uitschakelen
  Weergave voor TMC-zender
  MUTE-functie telefoon
  *HEUXLN YDQ GH FGVSHOHU
  Aanwijzingen voor de compactdisc (cd)
  Cd’s plaatsen/uitwerpen
  Nummer vooruit/achteruit springen
  Scan-zoekfunctie
  Versneld vooruit- / terugspoelen
  Toevalsfunctie (Random Play)
  Herhalen van nummers (Repeat)
  Aantal nummers en totale speelduur
  Schakelinrichting om tegen te hoge
  temperaturen te beschermen
  *HEUXLN YDQ GH FGZLVVHODDU
  Cd-wisselaar gebruiksklaar
  Cd-magazijn vullen/leegmaken
  Cd's afspelen
  Cd's van namen voorzien
  Filterfunctie bij cd's

  125
  125
  126
  126
  126
  127
  127
  127
  128
  128
  
  129
  129
  130
  130
  130
  130
  131
  131
  131
  
  132
  132
  132
  133
  134

  *HEUXLNHUVPHQX
  Gebruikersmenu oproepen/verlaten
  GAL instellen
  Functies bij MUTE-instelling telefoon (Tel)
  Kleur van het display instellen (Col)
  Display instellen (Lcd)
  Optimale ontvangst instellen (M/S)
  Knipperlicht instellen (Led)
  Instelling navigatie-aanwijzing (Nav)
  AUX-ingang (Aux)
  Kompasweergave
  Volume signaaltoon
  6HUYLFHPHQX
  Servicemenu oproepen/verlaten
  Activeren van reset
  $DQZLM]LQJHQ YRRU KHW DDQVOXLWHQ
  ,Q XLWERXZKDQGOHLGLQJ
  $OJHPHQH XLWOHJ
  RDS-SYSTEEM
  Niveau DAS Seek Qual.
  Niveau DAS Seek Name
  Niveau Stations RDS
  Niveau Stations Fix
  PTY (programmatype)
  7HFKQLVFKH JHJHYHQV

  
  135
  135
  136
  136
  136
  137
  137
  137
  138
  138
  139
  
  140
  140
  
  
  
  144
  144
  144
  144
  144
  145
  

  $$1+$1*6(/

  

 • Page 4

  2YHU]LFKW WRHWVHQ
  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  9

  10

  11

  P‰r…“vpu‡Ã‡‚r‡†r

  1 Linkerdraaiknop

  (Info)

  2 Aan-/uitschakelaar ( 21 )

  7 Naar navigatie ( 1DY )

  3 Klanktoets (

  8 Eject-knop voor cd (

  )

  4 Verkeersinformatietoets (
  5 Naar cd ( &' )
  78

  6 Naar radio ( 5DG )

  73

  )

  )

  9 Rechterdraaiknop
  (Ok)
  10 Multifunctionele toetsen
  11 Display • Page 5

  %HYHLOLJLQJ WHJHQ GLHIVWDO
  &RGHQXPPHUV LQYRHUHQ
  7r‰rvyvtvtÇrtrÃqvrs†‡hy

  Als de autoradio van de stroomvoorziening wordt afgehaald,
  is de radio bij een volgende aansluiting beveiligd tegen diefstal. Nadat de radio is aangezet met de toets 21 , verschijnt de
  tekst 5;,9 6+, <4),9 op het display.

  Als u een verkeerd codenummer heeft ingevoerd, wordt de
  melding   weergegeven. Als u de code drie keer verkeerd
  heeft ingevoerd, wordt $  ! weergegeven. Het apparaat kan
  gedurende ca. 60 minuten niet gebruikt worden.

 • Page 6

  %HYHLOLJLQJ WHJHQ GLHIVWDO
  0RELHO YRRUSDQHHO YHUZLMGHUHQ

  0RELHO YRRUSDQHHO SODDWVHQ

  U kunt het mobiele voorpaneel ($) verwijderen. Dit is een effectieve beveiliging tegen diefstal.
  Houd hiervoor toets
  kort ingedrukt (gegevensdrager blijft
  in het apparaat). Het display klapt naar voren.
  U kunt het mobiele voorpaneel verwijderen.

  Steek het mobiele voorpaneel in de vergrendeling linksonder
  en daarna in de vergrendeling rechtsonder. Vervolgens het
  mobiele voorpaneel naar boven klappen totdat het in de bovenste vergrendelingen vastklikt.
  Het mobiele voorpaneel kan ook vlak worden geplaatst en
  worden vastgedrukt.
  Om er zeker van te zijn dat het juist functioneert, moet u erop
  letten dat het mobiele voorpaneel volledig is vastgeklikt in de
  vier vergrendelpunten.

  $

  Als u een nieuw voorpaneel of een voorpaneel van een ander
  apparaat gebruikt, moet u het codenummer zoals beschreven
  invoeren, zodat de radio geactiveerd wordt.

  Na het wegklappen van het display wordt het geluidsvolume
  begrensd. Na 20 seconden hoort u een pieptoon als teken dat
  het bedieningsgedeelte is weggeklapt. Daarna wordt het apparaat uitgeschakeld.
  $DQZLM]LQJ Uit veiligheidsoogpunt mag het mobiele voorpaneel tijdens het rijden niet geopend blijven.
  /HW RS 

  80

  3ODDWV KHW PRELHOH YRRUSDQHHO QD KHW YHUZLMGH
  UHQ LQ GH ELMJHOHYHUGH EHVFKHUPKRHV
  5DDN GH PHWDOHQ FRQWDFWSXQWHQ RS KHW PR
  ELHOH YRRUSDQHHO RI RS GH UDGLR QLHW DDQ • Page 7

  $OJHPHQH EHGLHQLQJ
  ,Q XLWVFKDNHOHQ
  6ytr€rrÃirqvrvt

  Druk toets 21 in.
  Andere in- /uitschakelmogelijkheid: via de ontsteking. Als u
  de radio via de ontsteking inschakelt, moet het apparaat vooraf ook via de ontsteking zijn uitgeschakeld. Na het afzetten
  van het contact kunt u voorkomen dat het apparaat wordt uitschakeld door de toets 21 binnen 3 seconden in te drukken.
  $DQZLM]LQJ Het apparaat kan ook zonder het contact worden ingeschakeld met de toets 21 , het schakelt
  zichzelf echter na 1 uur uit.

  9ROXPH LQVWHOOHQ
  Draai aan de linkerdraaiknop
  lager.

  De instellingen van de bas, de hoge tonen, de fader, de balans
  en de loudness worden afzonderlijk opgeslagen voor de golfbereiken MW, LW, SW, FM, de verkeersinformatie, de navigatie-aanwijzingen, de telefoon, de CD - en de CDC/AUX weergave.

  /DJH WRQHQ LQVWHOOHQ
  Druk op toets
  (: in.
  

 • Page 8

  $OJHPHQH EHGLHQLQJ
  )DGHU
  Druk op toets
  (+ in.
  

 • Page 9

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  :DW LV QDYLJDWLH"

  $DQZLM]LQJHQ PEW YHLOLJKHLG

  Onder navigatie (lat. navigare = op zee varen) verstaat men in
  het algemeen de plaatsbepaling van een voertuig, de bepaling
  van de richting en de afstand tot de bestemming en het uitzetten van de route ernaar toe. Als hulpmiddelen bij het navigeren worden o.a. sterren, markante punten, kompas en
  satellieten gebruikt.
  Bij Becker TrafficPro vindt het bepalen van de positie plaats
  via de GPS-ontvanger (GPS = Global Positioning System).
  De richting en de afstand tot de bestemming worden o.a. met
  behulp van een digitale wegenkaart, een navigatiecomputer
  en sensoren bepaald. Voor de routebepaling worden ook het
  signaal van de snelheidsmeter en de achteruitversnelling gebruikt.
  Om veiligheidsredenen vindt de navigatiemet name door verbale aanwijzingen plaats, ondersteund door richtingspijlen op
  het display.  Neem in elk geval de voorschriften van het wegenverkeersreglement in acht.  Verkeersborden en plaatselijke verkeersvoorschriften
  hebben altijd prioriteit.  De route naar de bestemming geldt alleen voor personenauto’s. Er is geen rekening gehouden met specifieke aanbevelingen over de route en voorschriften voor andere
  voertuigen (bijv. bedrijfswagens).  De plaats van bestemming mag alleen worden ingevoerd
  als de auto stilstaat.

  Bri…ˆvxÉhÃur‡Ãh‰vth‡vr†’†‡rr€

  *HGLJLWDOLVHHUG JHELHG
  Op de bijgeleverde navigatie-cd bevindt zich een gedigitaliseerde wegenkaart. Op deze wegenkaart zijn de snelwegen,
  provinciale, regionale wegen en plaatselijke wegen opgeslagen. Grotere steden en gemeentes zijn volledig ingevoerd. Bij
  kleinere steden en gemeentes staan de regionale en plaatselijke wegen of doorgaande wegen alsmede het centrum van de
  bebouwde kom vermeld.
  Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met eenrichtingswegen, voetgangersgebieden, plaatsen waar een verbod geldt
  om af te slaan en andere verkeersregelingen. Vanwege het feit
  dat het wegennet en de bijbehorende verkeersregelingen
  doorlopend worden gewijzigd, kan het voorkomen dat de gegevens op de navigatie-cd en de plaatselijke situatie niet geheel overeenkomen.
  83 • Page 10

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  $OJHPHQH DDQZLM]LQJHQ
  84

  Tijdens het gebruik van het navigatiesysteem kan de radio
  of cd-speler worden beluisterd.
  Rechts op het display worden de afstand tot de volgende
  melding en naargelang de instelling onder “Weergave van
  de tijd instellen” op pagina 117 de vermoedelijke aankomsttijd, de actuele tijd of de resterende rijtijd getoond.
  Tijdens de actieve navigatie kunt u op de toets 5DG drukken om naar de radio over te schakelen. Door op de
  toets &' te drukken, wordt er naar de cd-speler overgeschakeld.
  Bij aanwijzingen van het navigatiesysteem, verschijnt
  vervolgens automatisch het navigatiemenu.
  Bij het invoeren van het adres worden alleen de letters, cijfers en tekens weergegeven die hiervoor nodig zijn.
  De invoer wordt automatisch aangevuld.
  Een spatie (bijv. in Bad Abbach) moet met een onderliggend verbindingsstreepje worden ingevoerd.
  Letters, cijfers en tekens kunnen via de multifunctionele
  toetsen t/m worden gekozen. Alle tekens die
  boven de multifunctionele knop staan kunnen worden gekozen door één of meerdere keren op de toets te drukken.
  Verderop wordt beschreven hoe u tekens kunt kiezen met
  behulp van de rechterdraaiknop .
  1DY

  verlaat u het huidige menu, waarna het vorige menu
  verschijnt.  Bij een afwijking van de route wordt de route naar de bestemming opnieuw door het systeem berekend.  Druk voor het weergeven van de huidige aanwijzing van
  het navigatiesysteem op de linkerdraaiknop .  Tijdens de aanwijzingen kan het volume met de
  linkerdraaiknop
  worden gewijzigd; de klank kan worden geregeld door op de toets
  te drukken (zie pagina
  81).  Door even op de linkerdraaiknop te drukken, wordt tijdens de navigatie aanvullende informatie opgeroepen;
  wanneer de navigatie uitstaat verschijnt de actuele positie.
  Zie “Informatie tijdens de navigatie” op pagina 104.  Een lopende navigatie-aanwijzing kan worden onderbroken door de linkerdraaiknop
  in te drukken.  Wanneer u de linkerdraaiknop
  tijdens een navigatieaanwijzing langer dan 2 seconden indrukt, worden de aanwijzingen gestopt en wordt de navigatie voortgezet op het
  display.
  Als u kort op de linkerdraaiknop
  drukt, worden de aanwijzingen van het navigatiesysteem weer ingeschakeld.  De schuifpijlen en geven een keuzelijst aan, waarin
  met de rechterdraaiknop
  kan worden gebladerd.
  Door de rechterdraaiknop
  in te drukken, kunt u de met
  hoofdletters weergegeven ingang uit de lijst kiezen. • Page 11

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  1DYLJDWLH VHOHFWHUHQ

  %DVLVPHQX QDYLJDWLHV\VWHHP

  Druk toets 1DY in.

   !Y "

   

  # ! $! ! #B

  ' !Y

  # # 

  Keuze uit
   !

 • Page 12

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP


  # !Y

  Er wordt een lijst met de laatste 50 bereikte bestemmingen
  weergegeven. Selecteer met de rechterdraaiknop
  de
  gewenste bestemming. Voor de bevestiging met de
  rechterdraaiknop
  kunt op de linkerdraaiknop
  drukken om bestemmingsinformatie op te vragen. Een tussenstop wordt niet als laatste bestemming opgeslagen.

  %HVWHPPLQJ
  In het basismenu van het navigatiesysteem met de
  rechterdraaiknop !

 • Page 13

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  3ODDWV YDQ EHVWHPPLQJ LQYRHUHQ
  ! P 

 • Page 14

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  

 • Page 15

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  bevestig deze door op de knop te drukken.
  Zijn meer dan 20 plaatsen met dezelfde postcode ingedeeld,
  dan wordt i.p.v. de hierboven beschreven lijst een menu voor
  het invoeren van de plaats weergegeven. De plaatsnaam moet
  u dan zoals onder “Plaats van bestemming invoeren” op
  pagina 87 wordt beschreven zelf invullen.
  Er wordt doorgeschakeld naar de invoer van de straat of het
  centrum. Wanneer de geselecteerde plaats geen straten heeft
  of wanneer alleen het centrum kan worden gekozen, wordt
  meteen naar het routemenu doorgeschakeld.
  6WUDDW YDQ GH SODDWV YDQ EHVWHPPLQJ LQYRHUHQ
  

  

  !!P
  

 • Page 16

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  De straatnaam die het meest op de ingevoerde straat lijkt, verschijnt in hoofdletters in de keuzelijst.
  De schuifpijlen geven aan dat er nog meer straten op alfabetische volgorde kunnen worden gekozen.
  Selecteer de straat door de rechterdraaiknop
  verder te
  draaien en bevestig deze door op de knop te drukken.
  Wanneer de keuze duidelijk is, wordt er naar het routemenu
  doorgeschakeld.
  Wordt de straat niet duidelijk herkend, dan verschijnt de lijst
  met straten die erop lijken.

   

  

  
  !!

  Selecteer met de rechterdraaiknop
  !"

 • Page 17

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  Kies met de multifunctionele toets
  wordt de letter die
  het laatst bevestigd werd, gewist.
  De complete invoer wordt gewist door
  langer dan
  2 seconden op de multifunctionele knop te drukken.
  !"

 • Page 18

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  5RXWHPHQX  Hier kan er een kruisende straat als het punt van de bestemming worden gedefinieerd.
  Deze functie is alleen aanwezig, als deze informatie op de
  navigatie-cd is opgeslagen.

   !Y "

   D 

  F

  " "

 • Page 19

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  Na de keuze !!S begint de navigatie.
  Als u !Y  " selecteert, gaat u naar het menu
  van het bestemmingsgeheugen.
  Als u "!! kiest, kunt de routenopties kiezen.
  Selecteer dit door de rechterdraaiknop te draaien en bevestig uw keuze door op de draaiknop te drukken.
  .UXLVLQJ LQ GH VWUDDW YDQ EHVWHPPLQJ VHOHFWHUHQ
  Selecteer in het routemenu met de rechterdraaiknop
  " en bevestig dit door op de knop te drukken.

  5RXWHQRSWLHV LQVWHOOHQ
  Selecteer in het routemenu met de rechterdraaiknop
  "!! kiezen en ter bevestiging indrukken.
  ! "!

   F 
   "!   "!

  Deze optie berekent een zo kort mogelijke reistijd.


  ! "!

  Deze optie berekent een zo kort mogelijke afstand.
  

 • Page 20

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP  Meer informatie vindt u onder “Dynamische navigatie
  met TMC” op pagina 101.

  ,QJHYRHUGH EHVWHPPLQJ LQ KHW EHVWHPPLQJVJH
  KHXJHQ RSVODDQ

   !!

  Het opslaan van een bestemming in het bestemmingsgeheugen is voor de navigatie niet dringend noodzakelijk. Hierdoor
  hoeft u de handmatige invoer niet nog eens te herhalen als u
  op een later tijdstip nogmaals naar de bestemming moet rijden.
  Kies onder het routemenu !Y  " en druk ter
  bevestiging op de rechterdraaiknop .

  Biedt u keuze om snelwegen, veerboten of tolwegen te
  vermijden.
  $


 • Page 21

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  5RXWH QDDU GH EHVWHPPLQJ EHUHNHQHQ

  "$ !Y

   D 

  F

  

  "!!

  

  Voor de definitieve opslag in het bestemmingsgeheugen moet
  de navigatie worden gestart of er moet naar een nieuw in te
  voeren bestemming worden overgeschakeld door voor "
  $  ! Y te kiezen.
  2SJHVODJHQ EHVWHPPLQJHQ ZLVVHQ
  Bestemmingsgeheugen selecteren (zie pagina 107).

   H 

   H

  

  

  De mededeling “De route wordt berekend“ kondigt aan dat de
  route wordt berekend, wat enkele seconden kan duren.
  Na de navigatie-aanwijzing knippert op het display de melding ; net zolang tot de complete route is berekend. Bij het
  invoeren van verre bestemmingen is het zinvol pas weg te rijden wanneer de melding niet meer knippert.
  1DYLJDWLH RSQLHXZ EHUHNHQHQ

  

  ! 

 • Page 22

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  7XVVHQVWRS  (zie pagina 86) hiermee kunt u een tussenstop met de precieze aanduiding van het adres.

  De optie tussenstop biedt u de mogelijkheid om in de actieve
  route een tussenstop in te voeren.


  7XVVHQVWRS LQYRHUHQ
  

  

  ' !Y

  (zie pagina 107) hiermee kunt u bijzondere bestemmingen
  als tussenstoppen selecteren via 

 • Page 23

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  )LOHIXQFWLH

  7XVVHQVWRS ZLVVHQ
  

  

  Met deze functie kunt u de vanaf de volgende splitsing nog
  voor u liggende delen van het traject blokkeren en een omleidingsroute berekenen als u op een file of een wegafsluiting afrijdt.

  QFV

  

  

 • Page 24

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  1DYLJDWLH DIEUHNHQ

  %ORNNDGH ZLVVHQ

  druk toets
  

  1DY

  in.

  QFV

  

  

 • Page 25

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  7RHOLFKWLQJHQ ELM GH QDYLJDWLH
  Na de invoer van de bestemming (adres) berekent het systeem
  de route en het zegt:
  “Klaar voor vertrek“.
  De navigatie-aanwijzingen worden door gesproken teksten en
  meldingen op het display aan u doorgegeven.
  Door op de linkerdraaiknop
  te drukken, wordt de laatste
  aanwijzing herhaald.
  Door op de rechterdraaiknop te drukken, kan de rijrichting
  worden aangegeven ingeval van een onduidelijke aanwijzing,
  bijv. op een kruising zonder een aangegeven richtingsverandering.

  Ter illustratie geven wij u een aantal voorbeelden van mogelijke aanwijzingen voor een te rijden traject:


  “Zo mogelijk keren“.
  " 

  

  

   !!

  U bevindt zich in de verkeerde rijrichting en u moet keren
  zodra dit mogelijk is.


  “Na 300 meter rechts afslaan“.
  "    

  

   !!

  

  

  

  Volgt u vervolgens de richtingspijl in de aangegeven richting.
  Als u op de rechterdraaiknop
  drukt, blijft deze weergave
  gedurende 8 seconden zichtbaar.

  G*HYDDU YRRU RQJHYDOOHQ

  De markeringspijl " geeft de straat weer, waar u moet afslaan.
  De statusbalk rechts visualiseert de afstand. Het zwarte
  gedeelte van de statusbalk wordt steeds korter, naarmate u
  de kruising nadert.

  :DQQHHU GH DDQZLM]LQJ QLHW RYHUHHQNRPW PHW GH YHU
  NHHUVUHJHOV JDDQ GH YHUNHHUVUHJHOV DOWLMG YRRU

  99 • Page 26

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP


  “Weg vervolgen“.

  

  

  


  QFV

  

  

 • Page 27

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP


  “Na 2 kilometer rechts aanhouden“.

  

  

  

  NFV
  

 • Page 28

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  '\QDPLVFKH QDYLJDWLH
  In het routemenu kan door het kiezen van !!S&Y!Y
  de dynamische navigatie worden gestart.
  Is de dynamische navigatie actief, dan wordt voortdurend
  gecontroleerd of er relevante verkeersberichten voor de ingestelde route zijn. Met de optie „Snelle route“ wordt de route
  berekend, hierbij rekening houdend met de actuele verkeersberichten. Wordt bij de controle geconstateerd, dat een verkeersbericht voor de navigatie van belang is, dan berekent het
  apparaat automatisch een nieuwe route naar de bestemming.
  Op het display verschijnt $ "! . Bovendien wordt de
  volgende tekst gesproken: „'H URXWH ZRUGW RS EDVLV YDQ
  DFWXHOH YHUNHHUVEHULFKWHQ RSQLHXZ EHUHNHQG“.
  Op het display verschijnt invers.
  $DQZLM]LQJ Indien geen TMC-zender werd gevonden, verschijnt X! !

 • Page 29

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  Informatiemenu:
  Het informatiemenu kan, bij niet actieve navigatie, worden
  opgeroepen door op de linkerdraaiknop
  te drukken.
  

 • Page 30

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  ,QIRUPDWLH WLMGHQV GH QDYLJDWLH
  

 • Page 31

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  ,QVWHOOLQJHQ ZHHUJHYHQ
  

 • Page 32

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  Roep bij niet actieve navigatie het informatiemenu op door op
  de linkerdraaiknop
  te drukken.

  6WUDWHQOLMVW RSURHSHQ
  Tijdens de navigatie kan de geplande routelijst worden opgevraagd.

  

 • Page 33

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  %HVWHPPLQJVJHKHXJHQ

  %LM]RQGHUH EHVWHPPLQJHQ

  Selecteer met de rechterdraaiknop
   !Y
  bevestig dit door op de draaiknop te drukken.

   "

  en

  Menu voor het selecteren van bijzondere bestemmingen uit
  een bestaande lijst. Bijzondere bestemmingen zijn bijv. benzinestations, vliegvelden of ziekenhuizen.

  # !Y

  F 

   !

 • Page 34

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP

   D
   
  ! "

  '

  OHO 
  N

  Bijzondere bestemmingen ! F 
  Nu kunt u zelf een bijzondere bestemming kiezen in de
  landen die op de navigatie-cd staan.

  

 • Page 35

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  Selectie [!

   

    
  "! #""

    

  Hier worden bijzondere bestemmingen van de geselecteerde plaats weergegeven.
  Selecteer met de rechterdraaiknop een categorie en bevestig uw keuze door op de draaiknop te drukken.
  Er wordt een lijst met bijzondere bestemmingen weergegeven. Bij meer dan 9 bestemmingen op de lijst wordt u
  gevraagd om een bestemming in te typen.

  "!

  Selecteer met de rechterdraaiknop een categorie en bevestig uw keuze door op de draaiknop te drukken.
  Er wordt een lijst met bijzondere bestemmingen weergegeven. Bij meer dan 9 bestemmingen op de lijst wordt u
  gevraagd om een bestemming in te typen.
  "!P
  

 • Page 36

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  %LM]RQGHUH EHVWHPPLQJ 32, FG
  Hieronder vindt u de algemene beschrijving van de bij het
  toestel geleverde cd’s met bijzondere bestemmingen resp.
  P.O.I. (places of interest).
  Er zijn twee mogelijkheden voor de keuze van een bijzondere
  bestemming van één van de cd’s met bijzondere bestemmingen resp. P.O.I.:
  - u kunt tijdens een geactiveerde navigatie een bijzondere
  bestemming in de omgeving van u huidige positie of in de
  buurt van de ingevoerde bestemming selecteren.
  - Als er geen navigatie is geactiveerd, kunt u de bijzondere
  bestemmingen in de huidige omgeving van uw positie selecteren.
  Plaats de gewenste cd met bijzondere bestemmingen in de cdsleuf. Na korte tijd verschijnt het volgende scherm.

   

    

  weergave hangt af van de geplaatste cd.
  Selecteer met de rechter draaiknop de gewenste categorie.
  Druk op de rechter draaiknop om de categorie te bevestigen.
  $DQZLM]LQJ Als de ingestelde taal voor de bediening met
  één van de talen die op de cd staan overeenkomen, worden de categorieën in deze taal weergegeven. Als de taal niet op de cd staat,
  worden de categorieën in alle beschikbare talen weergegeven. U herkent dit aan de afkortingen voor de landen van de categorie.
  Als u de cd met bijzondere bestemmingen tijdens een actieve
  navigatie hebt geplaatst, volgt nu de oproep of de bijzondere
  bestemming in de buurt van de bestemming of in de actuele
  omgeving moet liggen.
  Als de navigatie uitstaat, wordt deze keuze overgeslagen.

   J !

 • Page 37

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  De pijlen achter de afstanden geven de richting naar de betreffende bijzondere bestemming aan (bijv.
  de bijzondere bestemming ligt in de rijrichting,
  de bijzondere bestemming
  ligt tegen de rijrichting in).
  Selecteer vervolgens de gewenste bijzondere bestemming
  door de rechter draaiknop
  te draaien. Door de rechter
  draaiknop
  te draaien, wordt de bijzondere bestemming
  overgenomen.
  Vóór de bevestiging van de bijzondere bestemming kunt u,
  door op de toets 1DY te drukken, de keuze van de categorieën
  terugzetten om eventueel een andere bijzondere bestemming
  te selecteren.
  Door op de linker draaiknop
  te drukken, kunt u de gegevens van de bijzondere bestemming laten weergeven. Deze
  gegevens kunnen prijzen, beschrijvingen van de omgeving,
  algemene criteria enz. voor deze bijzondere bestemming bevatten.
  

 • Page 38

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  6\VWHHPLQVWHOOLQJHQ  In het basismenu van het navigatiesysteem de toets
  in.
  Het menu voor systeeminstellingen wordt opgeroepen.
  

   

       ,
   ! " ,  !Q ,

  ,   ! ,
  !

  door te draaien, bevestigen door op de rechterdraaiknop
  drukken.

  te

  

  De interne klok van het systeem kan op de plaatselijke tijd
  worden afgesteld.
   ! "

  De huidige positie kan worden opgeslagen en aan het bestemmingsgeheugen worden toegevoegd.


  

  U kunt verschillende spellen kiezen.

  112

  ! 

  De berekening van de vermoedelijke aankomsttijd kan
  worden beïnvloed.

  ! ,   !

  De melding van de vermoedelijke aankomsttijd kan worden aan- en uitgezet.

  ,


 • Page 39

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  7LMG LQVWHOOHQ
  Om een correcte navigatie mogelijk te maken op trajecten met
  een tijdsafhankelijke verkeersgeleiding en om de vermoedelijke aankomsttijd te berekenen, moet het GMT-signaal van
  de satelliet op de huidige tijdzone worden ingesteld.

   

  

  

  ! 

  "

  
   ! "

  Stel in het menu voor de systeeminstellingen  in en bevestig dit.
  
  E MMEOV

  Y
  Y
  

  2.

  Kies met de multifunctionele toets
   wordt de weergave
  van de tijd veranderd van 24 uren in 12 uren.
  
  E MMEOV

  Y
  Y
   R

  

  Stel in het menu voor de systeeminstellingen 
  in en bevestig dit.

  !

   R

  3RVLWLH RSVODDQ

  

  2.

  Met de multifunctionele toetsen R of wordt de tijd
  elk half uur veranderd.
  Door de rechterdraaiknop
  resp. de multifunctionele knop
  te
  drukken,
  wordt
  de
  ingestelde
  tijd overgenomen.
  2.
  U keert terug naar het menu voor systeeminstellingen.

  P Y

  

  P Y

  

   
   "

  Op het display worden de huidige coördinaten (lengte- en
  breedtegraden) van de positie weergegeven.
  Bevestig deze gegevens door op de rechterdraaiknop
  te
  drukken.
  

 • Page 40

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  Selecteer met de rechterdraaiknop
  de gewenste positie in
  het bestemmingsgeheugen en bevestig uw keuze door op de
  draaiknop te drukken.
  +XLGLJH SRVLWLH RSURHSHQ
  Roep het bestemmingsgeheugen (zie pagina 107) op en selecteer de bestemming met de rechterdraaiknop .
  Als de positie buiten een gedigitaliseerd gebied ligt, wordt u op
  de gedigitaliseerde route in de buurt van de bestemming geleid.
  Het systeem meldt: “De bestemming ligt in de buurt“. Om de
  bestemming te bereiken, moet u de richtingspijlen volgen.
  6SHO VHOHFWHUHQ
   ! "

   

  7DDO LQVWHOOHQ
  

  

  @

  

 • Page 41

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  0HOGLQJ RYHU YHUPRHGHOLMNH DDQNRPVWWLMG DDQ RI XLW
  ]HWWHQ

  $QLPDWLHV
  !Q

    


 • Page 42

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  6HOHFWLH YDQ GH PDDWJHJHYHQV

  %HUHNHQLQJ YDQ GH YHUPRHGHOLMNH DDQNRPVWWLMG EHwQ
  YORHGHQ

  

 • Page 43

  *HEUXLN YDQ KHW QDYLJDWLHV\VWHHP
  #

  Bij deze instelling neemt het apparaat aan dat u iets meer
  tijd nodig hebt voor de geplande route. Deze instelling kan
  bijvoorbeeld bij een grote verkeersdrukte worden gebruikt.

  !

  De tijd wordt weergegeven.
  Door de knop in te drukken, wordt de keuze overgenomen.
  U keert terug naar het menu voor de systeeminstellingen.

  Door de knop in te drukken, wordt de keuze overgenomen.
  U keert terug naar het menu voor de systeeminstellingen.
  :HHUJDYH YDQ GH WLMG LQVWHOOHQ
  ! 

  
  
  

  Stel in het menu voor de systeeminstellingen
  bevestig dit.

  !

  in en

   ! !

  
  !

  Selecteer de gewenste instelling met behulp van de rechter
  draaiknop .


   ! !

  De resterende rijtijd wordt weergegeven.


  !

  De vermoedelijke aankomsttijd wordt weergegeven.

  117 • Page 44

  5DGLRZHHUJDYH
  5DGLRZHHUJDYH LQVFKDNHOHQ
  Shqv‚rr…th‰r

  5DG

  druk toets
  in.
  Het laatst ingestelde golfbereik wordt ingesteld.

  0RGXV UDGLRPHQX LQVFKDNHOHQ
  Tijdens de radioweergave de toets

  5DG

  in.  

  , , 2 ( 4,Y

  (zie ook pagina 144).  

  , , 2 ( 4,

  (zie ook pagina 144)  ;(;065: 

  (zie ook pagina 144)  ;(;065: 0?

  (zie ook pagina 144)

  $0JROIEHUHLN LQVWHOOHQ
  Druk in de modus radiomenu de multifunctionele knop

   

  4 4 ;@ 0: ,.!?; 03

  )0JROIEHUHLN LQVWHOOHQ
  Druk in de modus radiomenu de multifunctionele knop
  in.

  4

  ,,2 (4,

  4 4 ;@ 0: ,.!?; 03

  De laatst geselecteerde zender wordt ingesteld en het laatst
  geselecteerde niveau wordt weergegeven.
  Als u meermaals op de draaiknop drukt, kunt u de niveaus
  
  , , 2 < ( 3Y , 
  ,,2 (4, , ;(;065: en
  ;(;065: 0? selecteren.

  118

  in.

  

 • Page 45

  5DGLRZHHUJDYH
  '\QDPLVFKH $XWRVWRUH )0'$6
  Druk in de modus radiomenu de multifunctionele knop 4
  zo lang in tot 
  ,,2 <(3Y of. 
  ,,2 (4, wordt
  weergegeven.
   

  ,,2 <(3Y

  4 4 ;@ 0: ,.!?;

  Tijdens het 

 • Page 46

  5DGLRZHHUJDYH
  6FDQ]RHNIXQFWLH
  Druk in het gewenste golfbereik (

 • Page 47

  5DGLRZHHUJDYH
  :HHUJDYH YDQ 37< LQXLWVFKDNHOHQ
  Modus radiomenu instellen
  & 0 - F !&

  =HQGHUV RSYUDJHQRSVODDQ 0: /: 6:

  4 4 ;@ 0: ,.!?; 03

  Kies met de multifunctionele toets 0: kunt u kiezen voor
  ! & (PTY-weergave Aan) of 9,8<,5*@ (PTY-weergave
  Uit).

  =HQGHU RSURHSHQRSVODDQ ELM )0
  In de modus radiomenu met de multifunctionele knop 4
  het niveau ;(;065: of ;(;065: 0? selecteren.


  ;(;065: 

  2SYUDJHQ: Druk de multifunctionele toets
  resp. in. De opgeslagen zender wordt opgeroepen.

  (zie ook pagina 144)


  ;(;065: 0? (zie ook pagina 144)
  2SVODDQ: u kunt 12 frequenties of programma’s opslaan.
  Om de gewenste zender of het gewenste programma op te
  slaan, drukt u zo lang op de multifunctionele knop
  resp. tot er een signaaltoon klinkt.

  2SVODDQ U kunt steeds 12 zenders onder zendertoetsen opslaan. Zoek de gewenste zender en druk op de gewenste multifunctionele knop totdat er een signaaltoon klinkt.
  Om de geheugenplaatsen 7 - 12 te bereiken, drukt u de multifunctionele knop SM in.
  MOT

  

 • Page 48

  5DGLRZHHUJDYH
  $XWRVWRUH 0: /:
  Druk in het gewenste zenderbereik de toets

  5DG

  Op het display verschijnt

 • Page 49

  5DGLRZHHUJDYH
  5HJLR V
  RDS - diversity werkt als overkoepeling voor alle regio’s.
  Daarom kan het gebeuren, dat er door RDS-diversity tussen
  verschillende regionale zenders met verschillende programma's wordt overgeschakeld. Als dit het geval is, dan moet u
  het specifieke regionale programma direct selecteren.
  Als er meerdere regionale programma's door één zender worden uitgezonden, is dit pas te zien bij het selecteren van de
  desbetreffende zender.
  De zenders met aanvullende regionale zenders worden gekenmerkt met een ster (bijv. Q ).
  

 • Page 50

  5DGLRZHHUJDYH
  5DGLRWHNVW LQ XLWVFKDNHOHQ

  9HUNHHUVLQIRUPDWLH 73 7UDIILF 3URJUDP

  FM modus radiomenu instellen. Kies met de multifunctionele
  toets !?; de radiotekst inschakelen.

  Als een RDS-Diversity-zender TP-berichten uitzendt, is er de
  mogelijkheid om de weergave van CD, CDC/AUX, MW,
  LW, SW of de MUTE-stand te onderbreken en de
  uitgezonden TP-berichten door te schakelen. Bovendien is
  het mogelijk om naar een FM-zender te luisteren en de TPberichten van een andere FM-zender door te schakelen.
  De werking van de functies voor de verkeersinformatie hangt
  af van de TMC-instelling -TMC in- of uitgeschakeld- (“TMC
  in-/uitschakelen” auf Seite 127).

  0,9 >69+; 9(+06;,2:; >,,9.,.,
  =,5
  4 4 ;@ 0: ,.!?; 03

  De autoradio genereert via een filter vanuit de door de zender
  aangeboden gegevens radiotekstinformatie en geeft deze
  weer.
  Er kan alleen radiotekst worden weergegeven als de geselecteerde zender ook radiotekst uitzendt.
  Door ongunstige omstandigheden of storingen is het mogelijk
  dat radiotekst slechts in verminkte vorm of helemaal niet
  wordt weergegeven.
  Om het niveau van de radiotekst te verlaten, drukt u de toets
  5DG in.
  $DQZLM]LQJ 2PGDW GH LQIRUPDWLH GLH YLD UDGLRWHNVW
  ZRUGW RYHUJHGUDJHQ QRJDO HHQV ZLVVHOW UD
  GHQ ZLM X XLWGUXNNHOLMN DDQ RP GH UDGLRWHNVW
  DOOHHQ LQ HHQ VWLOVWDDQG YRHUWXLJ WH DFWLYHUHQ
  ]RGDW GH EHVWXXUGHU ]R PLQ PRJHOLMN ZRUGW
  DIJHOHLG $OOHHQ RS GH]H ZLM]H NDQ KHW GDDU
  XLW YRRUWYORHLHQGH RQJHYDOULVLFR ZRUGHQ
  YRRUNRPHQ

  124

  Voor TMC uitgeschakeld geldt:
  • Er zijn twee mogelijkheden om een TP-zender in te
  stellen:
   DXWRPDWLVFK YROJHQ
   UHFKWVWUHHNV SURJUDPPHUHQ
  Bij DXWRPDWLVFK YROJHQ wordt steeds de FM-zender die
  op dat moment wordt beluisterd als TP-zender genomen.
  Als de ontvangst van de ingestelde FM-zender niet goed
  meer is of als dit geen TP-zender is, zoekt het apparaat
  volgens bepaalde criteria een andere TP-zender.
  Bij UHFKWVWUHHNV SURJUDPPHUHQ kunt u een TP-zender
  programmeren die niet de FM-zender is die u op dat
  moment beluistert. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om
  naar een bepaalde FM-zender te luisteren en de TPberichten van een andere FM-zender door te schakelen.
  Als de ontvangst van de geprogrammeerde TP-zender niet
  goed meer is, wordt omgeschakeld op automatisch volgen
  totdat de geprogrammeerde TP-zender weer kan worden
  ontvangen. • Page 51

  5DGLRZHHUJDYH
  Voor TMC ingeschakeld geldt:

  73 LQXLWVFKDNHOHQ  TP kan in alle gebruiksmodi en golfbereiken worden
  uitgeschakeld door de toets 73 langer dan 2 seconden in of
  uit te drukken.
  TP kan ook in het menu TP worden in-/uitgeschakeld.
  ,QVFKDNHOHQ om TP in het TP-menu in te schakelen, drukt u
  de multifunctionele toets !7 herhaaldelijk in tot ! 65
  verschijnt.

  Met TMC is het toestel in staat om zelfstandig een
  geschikte zender in te stellen die verkeersinformatie
  uitzendt. Voor zover mogelijk wordt hierbij een TMCzender met verkeersinformatie ingesteld. De ingestelde
  TMC-zender biedt normaal gesproken de beste
  verkeersinformatie voor de regio waarin u zich bevindt.
  Indien geen TMC-zender beschikbaar is, wordt de sterkste
  zender met verkeersinformatie ingesteld.

  Als een RDS-zender verkeersberichten uitzendt, wordt dit op
  het display met ! aangegeven.
  Als TP is geactiveerd, verschijnt op het display een invers
  om op de geactiveerde functie voor het ontvangen van
  verkeersberichten te wijzen.

  73PHQX DFWLYHUHQYHUODWHQ
  $FWLYHUHQ druk de toets
  worden uitgezonden).

  73

   ,+
  !7

  ;( #63 !4*

  8LWVFKDNHOHQ om TP in het TP-menu uit te schakelen, drukt
  u de multifunctionele toets !7 herhaaldelijk in tot ! 6-verschijnt.

  in (er mag geen verkeersbericht
   ,##
  !7

  ;( #63 !4*

   ,+
  !7

  ;( #63 !4*

  Druk de multifunctionele toets

  Na het omschakelen op normale weergave is TP
  uitgeschakeld.
  !7

  in.

  9HUODWHQ druk de toets 73 in; het TP-menu sluit bovendien
  automatisch na 8 seconden als geen toets wordt ingedrukt.
  125 • Page 52

  5DGLRZHHUJDYH
  $XWRPDWLVFK YROJHQ LQVWHOOHQ

  Geldt alleen bij XLWJHVFKDNHOGH 70&.
  Het automatisch volgen kan in alle gebruiksmodi en
  golfbereiken worden ingeschakeld door de toets 73 langer
  dan 2 seconden in te drukken.
  Om het automatisch volgen onder het TP-menu aan te zetten,
  drukt u de multifunctionele toets !7 herhaaldelijk in tot
  ! 65 verschijnt.
   ,+
  !7

  ;( #63

  /HW RS

  :HUG YDQ WHYRUHQ HHQ 73]HQGHU UHFKWVWUHHNV
  JHSURJUDPPHHUG GDQ ZRUGW GH]H RSQLHXZ DOV
  73]HQGHU LQJHVWHOG

  5HFKWVWUHHNV SURJUDPPHUHQ LQVWHOOHQRQJHGDDQ
  PDNHQ
  Geldt alleen bij XLWJHVFKDNHOGH 70&.
  Activeer het TP-menu.
  ,QVWHOOHQ druk de multifunctionele toets

  ;(

  in.

  Als geen toets wordt bediend, wordt na korte tijd de
  ingestelde zender overgenomen.
  2QJHGDDQ PDNHQ druk de multifunctionele toets

  !7 ;( #63

  Selecteer met de rechterdraaiknop
  <;6:,3,*; en
  bevestig dit door op de draaiknop te drukken. Als geen toets
  wordt bediend, wordt na korte tijd de rechtstreekse
  programmering gewist.
  Verlaat het TP-menu.

  087(VWDQG LQXLWVFKDNHOHQ
  Na het instellen van een TP- of EON-zender kan de MUTEstand worden geactiveerd, door kort op de toets 73 te
  drukken.
   +#, D 

 • Page 53

  5DGLRZHHUJDYH
  73EHULFKWHQ DIEUHNHQ

  70& LQXLWVFKDNHOHQ

  Druk tijdens het TP-bericht de toets 73 kort in.
  De berichten die op dat moment worden uitgezonden, worden
  onderbroken en het toestel schakelt terug op de daarvoor
  ingestelde modus.

  $DQZLM]LQJ Meer informatie over TMC vindt u onder
  “Dynamische navigatie met TMC” auf
  Seite 101.

  9ROXPH YDQ 73EHULFKWHQ

  Activeer het TP-menu.

  Activeer het TP-menu. Druk de multifunctionele toets
  in.

  #63

  
  !7

  ,+
  ;( #63 !4*

  E M
  !7 ;( #63 !4*

  Met de rechterdraaiknop
  kunnen vier verschillende
  instellingen (
  - ) worden geselecteerd. Dit betekent dat het
  volume naargelang de instelling met een vaste waarde wordt
  verhoogd.


  Instelling
  - volume wordt niet verhoogd  Instelling - volume wordt gering verhoogd  Instelling

  - volume wordt middelmatig verhoogd  Instelling

  - volume wordt sterk verhoogd

  ,QVFKDNHOHQ:
  Druk de multifunctionele toets !4* herhaaldelijk in, tot
  !

 • Page 54

  5DGLRZHHUJDYH
  :HHUJDYH YRRU 70&]HQGHU

  087(IXQFWLH WHOHIRRQ

  Als een radiozender naast het normale radioprogramma ook
  TMC-informatie uitzendt, wordt dit op het display
  weergegeven door de afkorting !

 • Page 55

  *HEUXLN YDQ GH FGVSHOHU
  $DQZLM]LQJHQ YRRU GH FRPSDFWGLVF FG

  &G¶V SODDWVHQXLWZHUSHQ

  Als er zich vuil op de cd bevindt, kan dat gevolgen hebben
  voor het geluid. Let op de volgende aspecten om een optimaal
  geluid te verkrijgen:

  Druk lang op knop
  . Het display klapt vervolgens naar beneden en de cd-opening wordt zichtbaar. Schuif de cd met het
  opschrift naar boven in de cd-opening. Het apparaat haalt de
  cd automatisch binnen en begint vanaf het eerste nummer met
  afspelen. Klap het display vervolgens weer naar boven.
  Als het laatste nummer is afgespeeld, begint het apparaat automatisch weer van voren af aan.
  Wanneer er reeds een cd in de cd-opening zit moet u op toets
  &' in. Wanneer de cd-wisselaar/AUX-functie als laatste in
  gebruik was, moet met de multifunctionele knop *+ op
  cd-weergave worden overgeschakeld.

  Bri…ˆvxÉhÃqrÃpq†ƒryr…  pak de cd's altijd alleen bij de randen vast. Raak cd's nooit
  aan de oppervlakken aan en zorg ervoor dat cd's niet vuil
  worden.  Plak niets op cd's.  Bescherm de cd's tegen fel zonlicht en tegen warmtebronnen, zoals verwarmingen etc.  Maak cd's voordat ze worden afgespeeld van binnen naar
  buiten schoon met een normaal in de handel verkrijgbare
  schoonmaakdoek. Veeg de cd’s van binnen naar buiten af.
  Oplosmiddelen zoals benzine, verdunners of andere normaal in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen en
  antistatische sprays mogen niet worden gebruikt.

  *RHG

  )RXW

  )RXW

  *RHG

  MOT

  / ( U
  P
  5+ 7; L

  M

  L M

  +*

  

 • Page 56

  *HEUXLN YDQ GH FGVSHOHU
  1XPPHU YRRUXLWDFKWHUXLW VSULQJHQ

  9HUVQHOG YRRUXLW WHUXJVSRHOHQ

  Druk de multifunctionele toets
  (achterwaarts) in
  L

  Druk op de multifunctionele toets M wordt het versneld
  vooruitspoelen (hoorbaar) of door op de multifunctionele
  knop te drukken L
  het versneld terugspoelen (hoorbaar)
  geactiveerd.

  / ( U
  5+ 7; L

  L M

  (voorwaarts) resp.

  MOT


  P
  M

  M

  +*

  

 • Page 57

  *HEUXLN YDQ GH FGVSHOHU
  +HUKDOHQ YDQ QXPPHUV 5HSHDW
  Druk op de multifunctionele toets 7; wordt het herhalen
  van nummers ingeschakeld. De melding 7; wordt invers
  weergegeven.
  / ( U
  5+ 7; L

  MOT


  P
  M

  L M

  +*

  

 • Page 58

  *HEUXLN YDQ GH FGZLVVHODDU
  &GZLVVHODDU JHEUXLNVNODDU
  Bri…ˆvxÉhÃqrÃpqv††ryhh…

  Als er een cd-wisselaar op de autoradio is aangesloten, kan
  deze worden gebruikt zodra het gevulde cd-magazijn is geladen. Sluit na het laden de klep. U kunt het apparaat verder bedienen via het bedieningspaneel op de voorkant van de
  autoradio.

  gespeeld waarop u de wisselaar de laatste keer heeft uitgeschakeld.
  U kunt de cd’s die in het magazijn zijn teruggezet weer selecteren, door de rechterdraaiknop
  verder te draaien. Tijdens
  het selecteren verschijnt de melding "6(+05. % ". Vervolgens wordt het vaknummer resp. de naam van de cd en het
  huidige nummer van de geselecteerde cd weergegeven.

  &GPDJD]LMQ YXOOHQOHHJPDNHQ
  Open de klep van de wisselaar en druk op de eject-knop om
  het cd-magazijn te verwijderen. Het magazijn wordt uitgeworpen en kan worden verwijderd.
  Let op de opdruk van het magazijn, als u de cd’s in het magazijn plaatst.
  /HW RS 
  2QMXLVW JHSODDWVWH FG¶V ZRUGHQ QLHW DIJH
  VSHHOG
  $DQZLM]LQJ Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk
  van cd’s gewisseld wordt, moet u het magazijn
  vanaf vak 1 geheel met cd’s zijn gevuld.

  &G V DIVSHOHQ
  Druk toets &' in. Wanneer de cd-wisselaar voordien in gebruik was of wanneer er geen cd of navigatie-CD in het cdstation zit, bent u nu in het menu van de cd-wisselaar.
  Als de weergave van de cd als laatste was geselecteerd, schakelt u met de multifunctionele knop +* om op weergave
  van de cd-wisselaar.
  De cd die u het laatst beluisterd heeft, wordt op de plaats af132

  O !9(*2
  5+ 7; L

  M

  MOT  L M

  *+

  

 • Page 59

  *HEUXLN YDQ GH FGZLVVHODDU
  &G V YDQ QDPHQ YRRU]LHQ
  Druk tijdens het gebruik van de cd-wisselaar toets &' in.
  Druk daarna de multifunctionele knop (4 in.
  +*

  Selecteer met de rechterdraaiknop
  de gewenste letters en
  bevestig dit door op de knop te drukken.
  Door op de rechterdraaiknop
  te drukken, gaat de cursor
  één spatie verder.

  (4,P

 • Page 60

  *HEUXLN YDQ GH FGZLVVHODDU
  )LOWHUIXQFWLH ELM FG V
  Druk tijdens het gebruik van de cd-wisselaar toets
  Druk daarna de multifunctionele knop 03 in.

  &'

  in.

  +*

  02 54

  !92

  S 3 (@

  !92 !;3 (4 +; 03

  Bij de cd-wisselaar Silverstone 2660 kunt u met de
  rechterdraaiknop
  de afzonderlijke nummers kiezen die op
  de beluisterde cd staan. Door op de rechterdraaiknop
  te
  drukken kunt u tussen 3(@ (nummer ongefilterd) en :207
  (nummer uitgefilterd) selecteren.
  Om de filterfunctie in of uit te schakelen, moet door meermaals op de multifunctionele knop 03 te drukken, de filterfunctie worden in- (03 65 ) of uitgeschakeld (6 03 ).
  Bij de cd-wisselaars Silverstone 2630 en 2640 kan de
  rechterdraaiknop
  worden gebruikt om tijdens het afspelen
  van een titel voor 3(@ (titel ongefilterd) of 207 (titel gefilterd) te kiezen.
  /HW RS 

  134

  'H ILOWHUIXQFWLH NDQ DOOHHQ ZRUGHQ JHDFWL
  YHHUG ZDQQHHU DDQ GH JHNR]HQ FG HHQ QDDP LV
  WRHJHNHQG • Page 61

  *HEUXLNHUVPHQX
  *HEUXLNHUVPHQX RSURHSHQYHUODWHQ

  *$/ LQVWHOOHQ *DO

  Na het oproepen van het gebruikersmenu, krijgt u twee niveaus met de onderstaande basisinstellingen om het systeem
  naar wens in te richten.
  Eerste niveau:

  GAL is een instelschakeling van de autoradio waarbij het volume van de autoradio afhankelijk van de snelheid van de auto
  automatisch hoger wordt. Hierdoor worden de geluiden die
  bij hogere snelheden ontstaan gecompenseerd.
  Gebruikersmenu oproepen. Druk de multifunctionele toets
  voor
  of R .
  (3 in. Kies met de rechterdraaiknop

  Bri…ˆvxr…†€rˆ  (3

  - Snelheidsafhankelijke volumeregeling  !,3

   Telefoonfuncties  63

  - Instelling van kleur display  *+

   Instelling display  ,+

   Instelling knipperlicht • Page 62

  *HEUXLNHUVPHQX
  )XQFWLHV ELM 087(LQVWHOOLQJ WHOHIRRQ 7HO
  Als er een telefoonsysteem met een handsfree systeem geïnstalleerd is, kan het telefoongesprek via het systeem van de
  autoradio worden gevoerd. Zodoende hoeft er geen extra luidspreker gemonteerd te worden. De signaalleidingen (NF - telefooningang en massa - telefooningang) moeten hiervoor op
  de autoradio zijn aangesloten(zie pagina 146).
  Roep het gebruikersmenu op voor het instellen. Druk op de
  multifunctionele toets !,3 selecteer (<+06 :0.5(3 of.
  4<;, .
   E *21"
  (3 !,3 63 *+ ,+

 • Page 63

  *HEUXLNHUVPHQX
  2SWLPDOH RQWYDQJVW LQVWHOOHQ 06

  .QLSSHUOLFKW LQVWHOOHQ /HG

  Om storingen en terugkaatsing bij de ontvangst te onderdrukken, kunt u drie verschillende instellingen voor een optimale
  ontvangst instellen.
  Gebruikersmenu oproepen. Druk op de multifunctionele toets
  om ;,9,6 ,

 • Page 64

  *HEUXLNHUVPHQX


  - De audioweergave die u beluistert en de navigatie-aanwijzing kunnen op verschillende waarden worden
  ingesteld.
  Roep het gebruikersmenu op voor het instellen. Druk op de
  multifunctionele toets SM om het tweede niveau van het
  gebruikersmenu op te roepen. Kies met de multifunctionele
  toets (= om 653@ , 40?,+ of 05+,7,5+ te selecteren.
  05+,7,5+

   E *&5"!
  (=<? 47 ,# LS

  De instelling wordt automatisch opgeslagen.

  $8;LQJDQJ $X[
  Wanneer er geen cd-wisselaar is aangesloten, kunt u hier de NFaansluitingen van de cd-wisselaar inschakelen. Nu kunt u op
  deze aansluitingen een extern toestel (Discman, Walkman etc.)
  aansluiten.
  Roep het gebruikersmenu op voor het instellen. Druk op de multifunctionele toets SM om het tweede niveau van het gebruikersmenu op te roepen. Kies met de multifunctionele toets
  <? voor "%

 • Page 65

  *HEUXLNHUVPHQX
  9ROXPH VLJQDDOWRRQ %H9
  Met deze functie kunt u het volume van de signaaltonen instellen (bijv. ter bevestiging van opslag in het geheugen).
  Roep het gebruikersmenu op voor het instellen. Druk op de
  multifunctionele toets SM om het tweede niveau van het
  gebruikersmenu op te roepen. Druk de multifunctionele toets
  voor
  (zacht) of
  ,# in. Kies met de rechterdraaiknop
  R (hard).
  ""- ,)F

  AQ

  3,9; ,,7

  (=<? 47 ,# LS

  De instelling wordt automatisch opgeslagen.

  139 • Page 66

  6HUYLFHPHQX
  6HUYLFHPHQX RSURHSHQYHUODWHQ
  Tr…‰vpr€rˆ

  In het servicemenu kunnen de onderstaande gegevens worden
  opgevraagd.


   Weergave van het modelnummer


 • Page 67

  $DQZLM]LQJHQ YRRU KHW DDQVOXLWHQ
  C1

  C2

  C3

  B

  $QWHQQH
  EXV
  /HW RS Klem 30 en klem 15 moeten altijd afzonderlijk worden
  6hvw“vtrÃ‰‚‚…Ãur‡Ãhh†yˆv‡r

  aangesloten, omdat bij een uitgeschakelde radio het stroomverbruik
  anders hoger wordt. Aansluitklem A is niet in alle auto’s hetzelfde.
  Meet derhalve voor de inbouw in elk geval de spanningen.

  .DPHU $
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Snelheidssignaal (GAL)
  Signaal van achteruitrijlampen
  Telefoon - Mute / - vrijschakeling
  Duurplus (klem 30)
  Besturingsuitgang voor automatische antenne/versterker
  Verlichting (klem 58)
  Geschakelde plus (klem 15)
  Massa (klem 31)

  .DPHU %
  1
  2
  3
  4
  5

  Luidspreker achter rechts +
  Luidspreker achter rechts Luidspreker voor rechts +
  Luidspreker voor rechts Luidspreker voor links +

  A

  *36DQWHQ
  QH
  6
  7
  8

  Luidspreker voor links Luidspreker achter links +
  Luidspreker achter links -

  .DPHU &
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  LineOut achter links
  LineOut achter rechts
  LF-massa
  LineOut voor links
  LineOut voor rechts
  LineOut subwoofer

  .DPHU &
  7-12

  Speciale aansluiting voor Becker cd-wisselaar

  .DPHU &
  13
  14
  15-17
  18
  19
  20

  LF - telefooningang
  Massa - telefooningang
  Speciale aansluiting voor Becker cd-wisselaar
  Cd NF-massa (AUX)
  Cd NF links (AUX)
  Cd NF rechts (AUX)

  141 • Page 68

  ,Q XLWERXZKDQGOHLGLQJ
  DÈv‡i‚ˆuhqyrvqvt

  In deze autoradio is een universele houder voor inbouwschachten geïntegreerd. Een inbouwframe is niet noodzakelijk. Het apparaat
  moet in de inbouwschacht worden geschoven en met de bijgeleverde montagehulpstukken worden bevestigd.
  Voor de inbouw moeten elektrische aansluitingen worden gelegd. Schuif het apparaat in de inbouwschacht. Schuif vervolgens de montagehulpstukken tot aan de eerste klik in de openingen op de voorkant van het apparaat (afbeelding A). Vergrendel de radio door de
  montagehulpstukken naar buiten te trekken, zoals wordt weergegeven in afbeelding B. Verwijder vervolgens montagehulpstukken.

  $

  %
  142 • Page 69

  ,Q XLWERXZKDQGOHLGLQJ
  Voor de uitbouw moet het apparaat eerst ontgrendeld worden. Daartoe de montagehulpstukken tot aan de tweede klik inschuiven,
  zoals in afbeelding A is weergegeven. Apparaat met behulp van de montagehulpstukken verwijderen (afbeelding C). Vervolgens
  de montagehulpstukken verwijderen door op de veren rechts en links van het apparaat te drukken.
  Als de radio al eens in een andere auto was ingebouwd, moeten eventueel voor de inbouw de veren van de radio opnieuw worden
  afgesteld. Voor het verstellen van de veren de montagehulpstukken, zoals in afbeelding D wordt weergegeven, inschuiven en vervolgens, zoals in afbeelding E wordt weergegeven, afstellen (montagehulpstukken iets in richting 1 drukken en de montagehulpstukken tegelijkertijd in richting 2 bewegen).

  &
  

  (
  

  '

  143 • Page 70

  $OJHPHQH XLWOHJ
  5'66<67((0

  1LYHDX 6WDWLRQV 5'6

  Deze autoradio biedt de mogelijkheid in het kortegolfbereik
  RDS-signalen (RDS = Radio Data System) te ontvangen.
  RDS zorgt ervoor, dat er onhoorbare extra informatie in het
  kortegolfbereik kan worden verzonden. Dit betekent, dat de
  radiozender informaties uitzendt die door de autoradio kan
  worden herkend.

  Op het niveau ;(;065: kunnen alleen geïdentificeerde RDS-zenders worden opgeslagen. Er wordt steeds op
  de best te ontvangen frequentie van de zender geschakeld.
  Bij het zoeken naar ;(;065: wordt alleen op de indentificeerbare zenders gestopt.

  6ytr€rrÈv‡yrt

  1LYHDX '$6 6HHN 4XDO
  Op het niveau 
  ,,2 <(3Y worden alle ontvang- en
  identificeerbare RDS-programma’s naargelang de kwaliteit
  in een lijst opgeslagen. De functie dynamische autostore, de
  zoekfunctie en de scan-zoekfunctie verwijzen naar deze lijst
  terug.

  1LYHDX '$6 6HHN 1DPH
  Op het niveau 
  ,,2 (4, worden alle ontvang- en
  identificeerbare RDS-programma’s op alfabetisch volgorde
  in een lijst opgeslagen. De functie dynamische autostore, de
  zoekfunctie en de scan-zoekfunctie verwijzen naar deze lijst
  terug.

  144

  1LYHDX 6WDWLRQV )L[
  Op het niveau ;(;065: 0? kunt u onder de zendertoetsen
  frequenties opslaan. RDS is niet actief. Het zoeken op ;(
  ;065: 0? komt overeen met de handmatige afstemming
  van FM (pagina 122). • Page 71

  $OJHPHQH XLWOHJ
  37< SURJUDPPDW\SH
  Met PTY kunt u bepaalde programmatypes zoals bijv. sport,
  popmuziek, klassiek etc. uitkiezen.
  De PTY wordt uitgezonden via de RDS-zender, voor zover
  deze functie bij de radiozender is geïnstalleerd. Het programmatype van de ingestelde zender kan worden weergegeven of
  er kan een bepaalde PTY-zender worden opgespoord.
  Voorbeelden van programmatypes zijn:

   
  !#
   "
  ''
  "!&
  !

 • Page 72

  7HFKQLVFKH JHJHYHQV
  *ROIEHUHLNHQ

  :

  FM 87,5 MHz - 108 MHz
  MW 531 kHz - 1620 kHz
  LW 153 kHz - 282 kHz
  SW 5800 kHz - 6250 kHz

  )UHTXHQWLHEHUHLN

  :

  20 Hz - 20 kHz bij gebruiksmodus cd
  30 Hz - 15 kHz bij FM
  50 Hz - 2,5 kHz bij MW, LW, SW

  8LWJDQJVYHUPRJHQ

  :

  4 x 18 watt

  'LDPHWHU OHLGLQJ

  :

  min. 0,75 mm²

  Urpuv†purÃtrtr‰r†

  ,PSHGDQWLH OXLGVSUHNHU: min. 4 Ω
  /LQH RXW

  :

  4 x analoog Line Out (Ua max 3Veff bij 10 kΩ)

  *$/

  :

  Om de snelheidsafhankelijke volumeregeling te kunnen gebruiken, moet van de elektrische
  snelheidsmeter van de auto een rechthoekspanning met een massaspanning van +4 V - +12 V
  afgelezen kunnen worden. De stijging van het volume vindt plaats in 7 fases van 2,5 dB.

  $QWHQQH

  :

  Impedantie 50 Ω

  1)WHOHIRRQLQJDQJ

  :

  Maximale ingangsspanning 8 V (bij storingen moet een normaal in de handel verkrijgbare 1 : 1
  duplexspoel in de signaalleiding worden geplaatst).

  $8; LQJDQJ

  :

  16 KΩ ingangsweerstand, max. ingangsspanning 1,7 Veff

  0XWH WHOHIRRQ

  :

  Laagste actieve geluidsniveau< 2 volt

  %HGULMIVVSDQQLQJ

  :

  12 volt

  &GDDQVOXLWLQJ

  :

  hier kunnen de Becker cd-wisselaars Silverstone 2630 en Silverstone 2660 worden aangesloten.

  $IVSHHOEDUH FG¶V

  :

  Er kunnen alleen cd’s worden gebruikt die aan de norm DIN EN 60908 voldoen.
  Het gebruik van 8 cm cd’s met een adapter wordt afgeraden

  146 • Page 73

  $$1+$1*6(/

  Geachte klant,
  Deze radio mag volgens de geldende EU-richtlijnen door iedereen worden gebruikt.
  Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen die op dit moment op landelijk en Europees niveau gelden. Het
  kenmerk biedt u de garantie, dat aan de voor het apparaat geldende specificaties m.b.t. elektromagnetische compatibiliteit is voldaan. Dat betekent, dat storingen bij andere elektrische/elektronische apparaten door uw radio, alsmede storende invloeden op uw radio door andere elektrische/elektronische
  apparaten zoveel mogelijk worden voorkomen.

  Van toepassing zijnde kenmerken:
   &(NHQPHUN om aan te geven dat het product overeenkomstig
  de Europese richtlijn 89/336/EEG onder toepassing van de
  volgende Europese normen is uitgevoerd: EN 55013
  EN 55020
   HV\PERRO conform de Europese
  richtlijn 95/54/EU voor “elektromagnetische compatibiliteit
  bij personenauto’s” waarbij het gebruik ervan in voertuigen
  (categorieën M,N, en O) die na 1 januari 1996 voor het
  eerst op de weg zijn toegelaten, is goedgekeurd

  147


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Becker 4720 Traffic Pro wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Becker 4720 Traffic Pro in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,52 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Becker 4720 Traffic Pro

Becker 4720 Traffic Pro Zusatzinformation - Deutsch - 18 seiten

Becker 4720 Traffic Pro Installationsanweisung - Deutsch - 23 seiten

Becker 4720 Traffic Pro Bedienungsanleitung - Deutsch - 74 seiten

Becker 4720 Traffic Pro Bedienungsanleitung - Englisch - 73 seiten

Becker 4720 Traffic Pro Bedienungsanleitung - Holländisch - 367 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info