Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
EURORACK
UB1202/UB1002
Ultra-Low Noise Design 12/10-Input 2-Bus Mic/Line Mixer
UB802/UB502
Ultra-Low Noise Design 8/5-Input 2-Bus Mixer
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing

  EURORACK
  UB1202/UB1002
  Ultra-Low Noise Design 12/10-Input 2-Bus Mic/Line Mixer

  UB802/UB502
  Ultra-Low Noise Design 8/5-Input 2-Bus Mixer • Page 2

  2

  EURORACK UB1202/UB1002/UB802/UB502 Gebruiksaanwijzing

  Inhoudsopgave
  Belangrijke veiligheidsvoorschriften........................... 3
  Wettelijke Ontkenning................................................... 3
  Beperkte garantie........................................................... 3
  1.1 Algemene functies van het mengpaneel................... 5
  1.2 Het handboek....................................................................... 5
  1.3 Voordat u begint.................................................................. 5
  2. Bedieningselementen en Aansluitingen................. 6
  2.1 De monokanalen................................................................. 6
  2.2 Stereokanalen....................................................................... 7
  2.3 Aansluitveld en main-sectie............................................ 7
  3. Installatie.................................................................... 9
  3.1 Netaansluiting....................................................................... 9
  3.2 Audioverbindingen............................................................ 9
  3.3 Audioverbindingen............................................................ 9
  4. Specificaties.............................................................. 10 • Page 3

  3

  EURORACK UB1202/UB1002/UB802/UB502 Gebruiksaanwijzing

  Belangrijke
  veiligheidsvoorschriften

  Waarschuwing
  Aansluitingen die gemerkt zijn met
  het symbool voeren een zodanig hoge
  spanning dat ze een risico vormen voor elektrische
  schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige,
  in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die
  voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend
  gekwalificeerd personeel alle overige installatie- of
  modificatiehandelingen uitvoeren.
  Dit symbool wijst u altijd op belangrijke
  bedienings - en onderhoudsvoorschriften
  in de bijbehorende documenten.
  Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.
  Attentie
  Verwijder in geen geval de bovenste
  afdekking (van het achterste gedeelte)
  anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
  Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen.
  Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door
  gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.
  Attentie
  Om het risico op brand of elektrische
  schokken te beperken, dient u te
  voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen
  en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan
  neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen
  met water gevulde voorwerpen – zoals een vaas – op het
  apparaat worden gezet.
  Attentie
  Deze onderhoudsinstructies zijn
  uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd
  onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te
  voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen
  verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan.
  Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd
  worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
  1. Lees deze voorschriften.
  2. Bewaar deze voorschriften.
  3. Neem alle waarschuwingen in acht.
  4. Volg alle voorschriften op.
  5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
  6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.
  7. Let erop geen van de ventilatie-openingen
  te bedekken. Plaats en installeer het volgens de
  voor-schriften van de fabrikant.
  8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt
  van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken
  (ook versterkers) die warmte afgeven.

  9. Maak de veiligheid waarin door de polarisatieof aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan.
  Een polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er
  een breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft
  twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding.
  Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor
  uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw
  stopcontact passen, laat het contact dan door een
  elektricien vervangen.
  10. Om beschadiging te voorkomen, moet de
  stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden
  over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe
  kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan de
  stekkers, de verlengkabels en het punt waar het netsnoer
  het apparaat verlaat.
  11. Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan
  het stroomnet aangesloten zijn.
  12. Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een
  apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het
  uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn.
  13. Gebruik uitsluitend door de producent
  gespeci-ficeerd toebehoren c.q. onderdelen.
  14. Gebruik het apparaat
  uitsluitend in combinatie
  met de wagen, het statief,
  de driepoot, de beugel of
  tafel die door de producent
  is aangegeven, of die
  in combinatie met het
  apparaat wordt verkocht.
  Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn
  bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en
  letsel door vallen te voorkomen.
  15. Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet
  gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
  16. Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en
  bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerk-zaamheden
  zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd
  is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-stroomkabel of
  -stekker is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in
  terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid
  heeft bloot-gestaan, niet normaal functioneert of
  wanneer het is gevallen.
  17. Correcte afvoer van dit
  product: dit symbool geeft aan
  dat u dit product op grond van
  de AEEA-richtlijn (2002/96/EG)
  en de nationale wetgeving
  van uw land niet met het
  gewone huishoudelijke afval
  mag weggooien. Dit product moet na afloop van de
  nuttige levensduur naar een officiële inzamelpost voor
  afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
  (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden
  gerecycleerd. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen
  die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen
  voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het
  onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en
  de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van
  dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de
  gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger

  gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer
  informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte
  apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met
  uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

  WETTELIJKE ONTKENNING
  TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN
  ZONDER AANKONDIGING WORDEN GEWIJZIGD.
  DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE IS CORRECT BIJ
  HET TER PERSE GAAN. ALLE HANDELSMERKEN
  ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE
  EIGENAARS. MUSIC GROUP AANVAARDT GEEN
  AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES DAT
  ENIG PERSOON ZOU ONDERVINDEN, DIE GEHEEL OF
  GEDEELTELIJK VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING,
  FOTO OF UITSPRAAK DIE HIERIN IS OPGENOMEN.
  KLEUREN EN SPECIFICATIES KUNNEN TUSSEN
  PRODUCTEN ONDERLING ENIGSZINS AFWIJKEN.
  PRODUCTEN VAN MUSIC GROUP WORDEN
  UITSLUITEND VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE
  DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN GEEN
  AGENTEN VAN MUSIC GROUP EN HEBBEN ABSOLUUT
  GEEN AUTORITEIT OM MUSIC GROUP TE BINDEN DOOR
  MIDDEL VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF BESLOTEN
  ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. DEZE HANDLEIDING
  IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. NIETS VAN DEZE
  HANDLEIDING MAG WORDEN GEREPRODUCEERD
  OF OVERGEDRAGEN IN ENIGE VORM OF OP
  ENIGE WIJZE, ELEKTRONISCH OF MECHANISCH,
  WAARONDER FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN OP
  ENIGERLEI WIJZE, VOOR ENIG DOEL, ZONDER DE
  UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN
  MUSIC GROUP IP LTD.
  ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
  © 2012 MUSIC Group IP Ltd.
  Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
  Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  BEPERKTE GARANTIE
  § 1 Garantie
  (1) Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht als u
  het product hebt gekocht van een geautoriseerde dealer
  van MUSIC Group, gevestigd in het land van aankoop.
  Een lijst van geautoriseerde dealers is te vinden op de
  website van BEHRINGER behringer.com onder de rubriek
  „Where to Buy“, of u kunt contact opnemen met het
  dichtstbijzijnde kantoor van MUSIC Group.
  (2) MUSIC Group* garandeert, dat de mechanische en
  elektronische onderdelen van dit product vrij zijn van
  materiaal- of fabricagedefecten, mits gebruikt onder de
  normale bedrijfsomstandigheden, en wel voor de duur
  van een (1) jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop
  (zie de voorwaarden van de Beperkte Garantie in § 4
  hieronder). Tenzij een langere minimale garantieperiode
  is voorgeschreven door de toepasselijke lokale wetgeving.
  Als het product binnen de garantieperiode enig defect
  vertoont, en als dat defect niet onder § 4 is uitgesloten,
  zal MUSIC Group naar eigen goeddunken het product
  vervangen danwel herstellen onder gebruikmaking
  van (een) geschikt(e) nieuw(e) of gereconditioneerd(e) • Page 4

  4

  EURORACK UB1202/UB1002/UB802/UB502 Gebruiksaanwijzing

  producten of onderdelen. In het geval dat MUSIC Group
  besluit het volledige product te vervangen, dan zal deze
  beperkte garantie van toepassing zijn op het vervangende
  product voor de restduur van de initiële garantieperiode,
  dat wil zeggen een (1) jaar (of anders de toepasselijke
  minimale garantieperiode) te rekenen vanaf de datum
  van aankoop van het oorspronkelijke product.
  (3) Na het valideren van de aanspraak op garantie,
  zal MUSIC Group het herstelde of vervangende product vrij
  van vrachtkosten aan de gebruiker retourneren.
  (4) Aanspraken op garantie anders dan die, welke
  hierboven zijn benoemd, zijn nadrukkelijk uitgesloten.
  BEWAAR A.U.B. UW AANKOOPBON. DIT IS UW BEWIJS
  VAN AANKOOP EN DEKT UW BEPERKTE GARANTIE.
  DEZE BEPERKTE GARANTIE IS ONGELDIG ZONDER EEN
  DERGELIJKE AAKOOPBEWIJS.
  § 2 Online registreren
  Vergeet a.u.b. niet uw nieuwe BEHRINGER-apparatuur
  direct na aankoop te registreren op behringer.com
  onder de rubriek “Support” en wees zo vriendelijk de
  voorwaarden en bepalingen van onze beperkte garantie
  te lezen. Het registreren van uw aankoop en apparatuur
  helpt ons uw aanspraken op reparatie sneller en
  doelmatiger te verwerken. Dank u voor uw medewerking!
  § 3 Retour materiaal autorisatie
  (1) Om garantieservice te verkrijgen, moet u contact
  opnemen met de detaillist waar u de apparatuur werd
  aangekocht. Mocht de MUSIC Group-dealer niet in uw
  buurt gevestigd zijn, dan kunt u contact opnemen met
  de MUSIC Group-distributeur zoals vermeld in de rubriek
  “Support” op de internetsite behringer.com. Als uw
  land niet is vermeld, mag u contact opnemen met de
  Klantendienst van BEHRINGER, waarvan de details ook
  te vinden zijn in de rubriek “Support” op de internetsite
  behringer.com. Als alternatief kunt u online een
  garantieclaim indienen via de internetsite behringer.com
  ALVORENS het product te retourneren. Alle verzoeken
  moeten vergezeld gaan van een probleembeschrijving
  en het serienummer van het product. Na verificatie - aan
  de hand van het aankoopbewijs - van de geldigheid
  van de garantie voor het product, zal MUSIC Group
  een RMA-nummer (Return Materials Authorization:
  autorisatie tot het retourneren van goederen) afgeven.
  (2) Vervolgens moet het product in de originele
  verpakking, samen met het RMA-nummer,
  worden geretourneerd naar het adres dat MUSIC Group
  heeft vermeld.
  (3) Zendingen, waarvan de verzendkosten niet vooraf
  zijn betaald, worden niet geaccepteerd.
  § 4 Garantieuitsluitingen
  (1) Deze beperkte garantie dekt geen verbruiksartikelen,
  zoals - maar niet beperkt tot - zekeringen en batterijen.
  Indien van toepassing garandeert MUSIC Group dat buizen
  of meters, die onderdeel van het product uitmaken,
  vrij zijn van materiaal- en fabricagedefecten voor de duur
  van negentig (90) dagen na de datum van aankoop.
  (2) Deze beperkte garantie dekt het product niet,
  als deze op enigerlei wijze elektronisch of mechanisch
  werd gemodificeerd. Als het product moet worden

  gemodificeerd of aangepast, teneinde te voldoen aan de
  toepasselijke technische normen of veiligheidsnormen
  op nationaal of lokaal niveau in enig land dat niet het
  land was waarvoor het product oorspronkelijk werd
  ontwikkeld en vervaardigd, dan zal die modificatie/
  aanpassing niet worden beschouwd als een materiaalof fabricagedefect. Deze beperkte garantie dekt niet
  enige modificatie/aanpassing van een dergelijke aard,
  ongeacht of deze al dan niet correct werd uitgevoerd.
  MUSIC Group zal - onder de voorwaarden van de
  beperkte garantie - niet verantwoordelijk kunnen worden
  gehouden voor kosten, die voortvloeien uit een dergelijke
  modificatie/aanpassing.
  (3) Deze beperkte garantie dekt alleen de
  apparatuurcomponent van dit product. Het dekt geen
  technische assistentie voor het gebruik van apparatuur of
  programmatuur en dekt geen programmatuurproducten,
  al dan niet deeluitmakend van dit product. Alle dergelijke
  programmatuur wordt geleverd “AS IS” tenzij uitdrukkelijk
  voorzien is in een bijgesloten beperkte garantie
  betreffende de programmatuur.
  (4) Deze beperkte garantie is ongeldig indien het in
  de fabriek aangebrachte serienummer op het product is
  gewijzigd of verwijderd.
  (5) Kostenloze inspecties en onderhouds-/
  reparatiewerkzaamheden zijn uitdrukkelijk uitgesloten
  van deze beperkte garantie, in het bijzonder indien
  veroorzaakt doordat de gebruiker op onjuiste wijze met
  het product is omgegaan. Dit is ook van toepassing
  op defecten veroorzaakt door normaal gebruik en
  slijtage, in het bijzonder van faders, crossfaders,
  potentiometers, toetsen/drukknoppen, gitaarsnaren,
  lichtgevende componenten en soortgelijke onderdelen.
  (6) Deze beperkte garantie dekt geen schade/defecten
  veroorzaakt onder de navolgende omstandigheden:
  • onjuiste hantering, negeren of nalaten de eenheid te
  gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen verstrekt
  in de gebruiks- of onderhoudshandleidingen
  van BEHRINGER;
  • aansluiten of gebruik van de eenheid op enige
  wijze die niet overeenstemt met de technische
  voorschriften of veiligheidsrichtlijnen die van
  toepassing zijn in het land waar het product
  wordt gebruikt;
  • schade/defecten veroorzaakt door daden van god of
  natuur (ongeval, brand, overstroming, en dergelijke)
  of enig andere omstandigheid buiten de invloedsfeer
  van MUSIC Group.
  (7) De beperkte garantie zal teniet worden gedaan,
  indien de eenheid is gerepareerd of geopend, door
  niet-geautoriseerd personeel (waaronder de gebruiker).
  (8) Als een inspectie van het product door MUSIC Group
  uitwijst dat het defect in kwestie niet wordt gedekt door
  de beperkte garantie, dan moet de gebruiker de kosten
  van de inspectie betalen.
  (9) Producten die niet voldoen aan de voorwaarden
  van deze beperkte garantie worden uitsluitend op
  kosten van de koper gerepareerd. MUSIC Group of diens
  geautoriseerde reparatiecentrum zal de koper van een
  dergelijke situatie op de hoogte stellen. Als de koper
  nalaat binnen 6 weken na kennisgeving een schriftelijke

  reparatieopdracht te verstrekken, zal MUSIC Group de
  eenheid onder rembours terugzenden onder bijsluiting
  van een aparte rekening voor verzending en verpakking.
  Dergelijke kosten worden ook apart in rekening
  gebracht als de koper een schriftelijke reparatieopdracht
  heeft gezonden.
  (18) Geautoriseerde MUSIC Group-dealers verkopen
  niet rechtstreeks nieuwe producten via online
  veilingen. Aankopen, gedaan op een online veiling,
  geschieden op basis van “koper hoedt u...”. Bevestigingen
  of aankoopbewijzen van online veilingen worden niet
  geaccepteerd voor garantieverificatie en MUSIC Group zal
  geen enkel product, aangeschaft via een online veiling,
  repareren of vervangen.
  § 5 Overdracht van garantie
  Deze beperkte garantie wordt uitsluitend verstrekt aan de
  oorspronkelijke koper (klant of geautoriseerde detaillist)
  en is niet overdraagbaar aan iemand die dit product
  naderhand aankoopt. Niemand (detaillist en dergelijke)
  is gemachtigd namens MUSIC Group een garantiebelofte
  af te geven.
  § 6 Schadeclaim
  Behoudens de werkingsfeer van verplichte toepasselijke
  lokale wetten, zal MUSIC Group onder deze garantie niet
  jegens de koper aansprakelijk zijn voor indirecte schade
  of verlies danwel gevolgschade of -verlies. In geen geval
  zal de aansprakelijkheid van MUSIC Group onder deze
  beperkte garantie uitgaan boven de gefactureerde waarde
  van het product.
  § 7 Inperking van aansprakelijkheid
  Deze beperkte garantie betreft de volledige en exclusieve
  garantie tussen u en MUSIC Group. Het prevaleert boven
  alle andere geschreven of mondelinge communicatie met
  betrekking tot dit product. MUSIC Group verstrekt geen
  andere garanties voor dit product.
  § 8 Andere garantierechten en
  nationale wetgeving
  (1) Op geen enkele wijze sluit deze beperkte garantie
  uit, noch beperkt de statutaire rechten van de koper
  als consument.
  (2) De hierin genoemde beperkte garantieregels zijn
  van toepassing tenzij ze inbreuk maken op toepasselijke,
  verplichte lokale wetten.
  (3) Deze garantie ontslaat de verkoper niet van zijn
  verplichtingen met betrekking tot enig gebrek aan
  conformiteit van het product en enig verborgen defect.
  § 9 Amendering
  Garantieservicevoorwaarden kunnen zonder
  aankondiging worden gewijzigd. Zie voor de laatste versie
  van de garantievoorwaarden en -bepalingen evenals
  additionele informatie met betrekking tot de beperkte
  garantie van MUSIC Group, de volledige details online op
  de internetsite behringer.com.
  * MUSIC Group Macao Commercial Offshore Limited,
  Rue de Pequim nr. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau,
  omvattende alle bedrijven van de MUSIC Group • Page 5

  5

  EURORACK UB1202/UB1002/UB802/UB502 Gebruiksaanwijzing

  1. Inleiding

  1.2 Het handboek

  Hartelijk gefeliciteerd! Met de EURORACK UB502/UB802/ UB1002/UB1202 van
  BEHRINGER heeft u een mengpaneel aangeschaft, dat ondanks de compacte
  afmetingen uiterst veelzijdig is en tegelijk op uitstekende audio-eigenschappen
  kan bogen.

  Dit handboek is zo opgebouwd, dat u een overzicht over de bedieningselementen
  krijgt en tegelijk gedetailleerd over de toepassing ervan wordt geïnformeerd.
  Om de onderlinge samenhang inzichtelijk te maken, hebben we de
  bedienings-elementen naar functies in groepen geordend. De illustraties
  aan het begin van elk hoofdstuk tonen de in het betreffende hoofdstuk
  behandelde bedieningselementen.

  Het apparaat is met de volgende in- en uitgangen uitgerust: microfooningangen
  met +48 V-fantoomvoeding, line-ingangen, aansluitmogelijkheden
  voor effectapparatuur, aansluitingen voor een 2-sporen-master-machine
  (bijv. DAT-recorder) en een monitor-systeem (monitorluidspreker met eindtrap)
  (uitgezonderd: UB502).
  Invisible mic preamp (IMP)
  De microfoonkanalen zijn uitgevoerd met de beproefde INVISIBLE MIC PREAMP’s
  van BEHRINGER, die
  • met 130 dB dynamisch bereik een ongelofelijke hoeveelheid

  headroom bieden

  ◊ Het meegeleverde blokschakelbeeld biedt een overzicht over de

  verbindingen tussen de in- en uitgangen en de daartussen geplaatste
  schakelaars en regelknoppen.
  Probeert u bijvoorbeeld eens, de signaalweg van de microfooningang naar de
  Aux Send 1-bus te vervolgen. Laat u niet door de overvloed aan mogelijkheden
  afschrikken, het is gemakkelijker dan u denkt! Wanneer u gelijk ook het overzicht
  over de bedieningselementen bekijkt, zult u uw mengpaneel snel leren kennen
  en al gauw alle mogelijkheden volledig kunnen benutten.

  • met een bandbreedte van onder 10 Hz tot boven 200 kHz in het bereik

  Mocht u behoefte hebben aan gedetailleerdere uitleg over
  bepaalde onderwerpen, bezoekt u dan eens onze website onder
  http://behringer.com. Daar vindt u bijvoorbeeld meer uitleg over
  effect- en regelversterkertoepassingen.

  • dankzij de extreem ruis- en vervormingsvrije schakeling voor absoluut

  1.3 Voordat u begint

  van tot -3 dB een kristalheldere weergave van de meest subtiele nuances
  mogelijk maken
  onvervalste klank en neutrale weergave van het signaal zorgen

  • voor elke denkbare microfoon de ideale partner zijn (tot 60 dB versterking en

  +48 Volt fantoomvoeding)

  • u de mogelijkheid geven, het dynamisch bereik van uw 24-bit/192 kHz

  HD-recorder zonder compromissen tot aan het einde toe uit te buiten,
  om de optimale audiokwaliteit te krijgen

  LET OP!
  ◊ Wir willen u erop wijzen, dat hoge geluidsvolumes het gehoor

  beschadigen en/of schade aan de koptelefoon c.q. luidspreker kunnen
  toebrengen. Draait u de MAIN MIX-regelaar in de Main-sectie
  alstublieft helemaal naar links, voordat u het apparaat inschakelt.
  Let ten allen tijde op een bij de situatie passend geluidsvolume.
  Belangrijke aanwijzingen voor de installatie
  ◊ In de buurt van sterke radiozenders en hoog-frequente bronnen kan er

  een negatieve beïnvloeding van de geluidskwaliteit ontstaan. Maak de
  afstand tussen zender en apparaat groter en gebruik afgeschermde
  kabels voor alle aansluitingen.

  1.1 Algemene functies van het mengpaneel
  Een mengpaneel vervult 3 wezenlijke functies:
  • Signaalbewerking : voorversterking, niveau-aanpassing, bijmengen van

  effecten, correctie van de frequentiekarakteristiek

  • Signaalverdeling : verzamelen en verdelen van de verschillende bewerkte

  signalen aan weergave-media (live PA en podium-monitoring, in de studio:
  control room, kop-telefoon, bandmachine), verdere signaalbewerking in
  sub-groepen

  • Mix : Instelling van de volumes/frequentieverdeling van de

  verschillende signalen ten opzichte van elkaar, signaalniveaucontrole
  van de volledige mix ter aanpassing aan de opname-apparatuur/ het
  frequentiescheidingsfilter/aan de eindtrap. In deze “koningsdiscipline”
  van het mengpaneel komen alle functies te samen

  Het bedieningsvlak van de BEHRINGER mengpanelen is optimaal op deze taak
  berekend en zo vormgegeven, dat de signaalweg gemakkelijk te volgen is.

  1.3.1 Uitlevering
  Teneinde een veilig transport te waarborgen werd uw mengpaneel in de fabriek
  zorgvuldig verpakt. Mocht de doos desondanks beschadigingen vertonen, kijkt u
  dan direct, of de buitenkant van het apparaat beschadigt is geraakt.
  ◊ Stuurt u het apparaat bij eventuele beschadigingen NIET aan ons

  terug, maar neemt u dringend eerst contact op met uw dealer en het
  transportbedrijf, aangezien elke aanspraak op vergoeding anders
  teniet kan worden gedaan.
  1.3.2 Eerste gebruik
  Zorgt u alstublieft voor voldoende luchttoevoer en stelt u het mengpaneel
  niet in de buurt van verwarmingen neer, om oververhitting van het apparaat
  te voorkomen.
  ◊ Sluit de EURORACK nooit aan op de transformator, terwijl deze al op

  het stopcontact is aangesloten! Eerst verbindt u het uitgeschakelde
  paneel met de transformator en dan pas legt u de verbinding met de
  hoofdstroom c.q. het stopcontact.
  ◊ Let u er alstublieft op dat alle apparaten geaard dienen te zijn. Voor uw

  eigen veiligheid dient u in geen geval de aarding van de apparaten c.q.
  het netkabel te verwijderen of onklaar te maken.
  ◊ Zorgt u er alstublieft voor dat het apparaat uitsluitend door ter zake

  kundige personen aangesloten en bediend wordt. Tijdens en na het
  aansluiten dient men altijd op voldoende aarding van de persoon die
  met het apparaat bezig is te letten, elektrostatische ontladingen e.d.
  kunnen de bedrijfseigenschappen anders nadelig beïn-vloeden.
  1.3.3 Online-registratie

  Registreer uw nieuw BEHRINGER-apparaat na aankoop zo snel mogelijk op onze
  website http://behringer.com en lees de garantievoor-waarden aandachtig door.
  Mocht uw product van BEHRINGER defect raken, willen wij het zo snel mogelijk
  repareren. Neemt in dat geval direct contact op met de BEHRINGER-leverancier
  waar u het apparaat gekocht heeft. Als uw BEHRINGER-leverancier niet
  bij u in de buurt gevestigd is, kunt u ook direct contact opnemen met een
  van onze vestigingen. Op de originele verpakking van het apparaat vindt u
  een lijst met de adressen van onze BEHRINGER-vestigingen (Global Contact • Page 6

  6

  EURORACK UB1202/UB1002/UB802/UB502 Gebruiksaanwijzing

  Information/European Contact Information). Als er voor uw land geen
  contactadres vermeld is, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde
  importeur. Onder het kopje Support op onze website http://behringer.com kunt u
  ook de contactadressen vinden.

  2.1.2 Equalizer
  Alle mono-ingangskanalen beschikken over een 3-bands toonregeling
  (UB502: 2-bands toonregeling). De banden kunnen elk maximaal met 15 dB
  worden verhoogd of verlaagd, in de middelste stand is de equalizer neutraal.

  Als uw apparaat, samen met de aankoopdatum, bij ons geregistreerd is,
  wordt het afhandelen van uw garantiea-anspraken aanmerkelijk eenvoudiger.
  Hartelijk dank voor uw medewerking!

  2. Bedieningselementen en
  Aansluitingen
  In dit hoofstuk worden de verschillende bedieningselementen van uw
  mengpaneel beschreven. Alle regelaars, schakelaars en aansluitingen komen
  uitgebreid aan bod.

  2.1 De monokanalen

  Afb. 2.2: De klankregeling van de mono-ingangskanalen

  EQ
  De bovenste (HI) en de onderste band (LO) zijn shelving-filters, die alle
  frequenties boven of onder hun grensfrequentie verhogen of verlagen.
  De grensfrequenties van de bovenste en de onderste band liggen bij 12 kHz
  en 80 Hz. De middenband van UB802/ UB1002 en UB1202 is uitgevoerd als
  peak-filter, waarvan de middenfrequentie bij 2,5 kHz ligt.

  2.1.1 Microfoon- en line-ingangen

  LO CUT
  De monokanalen (UB1002 en UB1202) beschikken bovendien over
  een steilflankige LO CUT-filter (18 dB/oct, -3 dB bij 75 Hz), waarmee u
  ongewenste, laagfrequente signaaldelen kunt elimineren.
  2.1.3 FX Send-routes, panorama- en volumeinstelling
  Afb. 2.1: Aansluitingen en regelknoppen van demic-/lineingangen

  MIC
  Elk mono-ingangskanaal biedt een symmetrische microfooningang via de
  XLR-bus, waaraan met een druk op de knop (PHAN-TOM-schakelaar aan
  de achterkant) ook een fantoomvoeding (+48 Volt) voor het gebruik van
  condensatormicrofoons geactiveerd kan worden.
  ◊ Zet het weergavesysteem stil, voordat u de fantoomvoeding activeert.

  Anders wordt er een inschakelgeluid via de meeluiserluidspreker
  weergegeven. Zie verder de aanwijzingen in paragraaf 2.3.5
  “Fantoomvoeding en LED-indi-catoren”.
  LINE IN
  Elke mono-ingang beschikt ook over een symmetrische Lineingang,
  die als 6,3-mm klinkerbus is uitgevoerd. Op deze ingangen kunnen ook
  asymmetrisch geschakelde stekkers (monoplug) worden aangesloten.
  ◊ Denkt u er alstublieft aan, dat u altijd of de microfoonof de line-ingang

  van een kanaal mag gebruiken, maar nooit beiden tegelijk!
  GAIN
  Met de GAIN-potmeter stelt u de ingangsversterking in. Altijd wanneer u een
  signaalbron aan een van de ingangen aansluit of ervan af haalt, dient deze
  regelaar helemaal naar links te zijn gedraaid.

  Afb. 2.3: De FX Send/panorama/level-regelaars

  FX
  FX Sends (of AUX Sends) bieden u de mogelijkheid, van één of meer kanalen
  signalen uit te koppelen en op een andere rail (bus) te verzamelen. Aan de
  ene FX Send-bus pikt u het signaal op en speelt het bijvoorbeeld over naar
  een extern effectapparaat. Als retourweg dienen dan de Aux Return-bussen
  (UB802) of normale kanaalbedieningen. Elke FX Send-weg is mono en biedt
  een versterking van tot +15 dB. De EURORACK UB502 beschikt niet over
  FX Sends.
  De FX-wegen van deze drie EURORACK-mengpanelen zijn – dat ziet u al
  aan de aanduiding – voor het aansluiten van effectapparatuur voorbereid
  en post-fader geschakeld. D.w.z., dat het effectvolume in een kanaal naar
  de positie van de kanaal-fader richt. Zou dit niet het geval zijn, dan zou het
  effectsignaal van het kanaal ook dan hoorbaar zijn, als de fader volledig
  “dichtgetrokken” wordt. • Page 7

  7

  EURORACK UB1202/UB1002/UB802/UB502 Gebruiksaanwijzing

  PAN

  2.2.3 FX send-routes, balance- en niveau-instelling

  Met de PAN-regelaar wordt de positie van het kanaalsignaal binnen
  het stereoveld vastgelegd. Dit onderdeel biedt een constantpowerkarakteristiek, d.w.z. het signaal heeft onafhankelijk van de stand in het
  stereopanorama altijd een gelijk volume.
  LEVEL
  De LEVEL-regelaar bepaalt het geluidsniveau van het kanaalsignaal in de
  Main Mix.
  CLIP
  De CLIP-LED‘s van de monokanalen lichten op, wanneer het ingangssignaal
  te hoog is uitgestuurd. Zet u in dit geval de voorversterking met de
  GAIN-regelaar lager, tot de LED uitgaat.

  2.2 Stereokanalen
  2.2.1 Stereo line-ingangen

  Afb. 2.6: De FX send/balance/level-regelaar

  FX
  De FX send-routes van de stereokanalen functioneren op dezelfde wijze als bij
  de monokanalen. Omdat de FX-routes allebei mono zijn, wordt het signaal op
  één stereokanaal eerst tot een monosom gemixed, voordat het naar de FX-bus
  (verzamelrail) wordt gestuurd. De EURORACK UB502 beschikt niet over FX Sends.
  BAL
  Als een kanaal in stereo wordt gebruikt, bepaalt de BAL(ANCE)- regelaar het
  relatieve aandeel tussen het linker en het rechter ingangssignaal, voordat beide
  signalen naar de linker c.q. rechter Main Mix-bus worden gestuurd. Wordt een
  kanaal via de linker line-ingang mono gebruikt, dan heeft deze regelaar dezelfde
  functie als de PAN-regelaar van de monokanalen.

  Afb. 2.4: Stereo-line-ingangen

  LINE IN
  Ieder stereokanaal beschikt over twee symmetrische line-niveauingangen
  op klinkerbussen voor het linker en het rechter kanaal. Wanneer uitsluitend
  de met “L” gekenmerkte bus wordt gebruikt, werkt het kanaal in mono.
  De stereokanalen zijn voor typische line-niveausignalen ontworpen.
  Allebei de bussen kunnen ook met een asymmetrisch geschakelde stekker
  worden gebruikt.
  2.2.2 Equalizer stereokanalen (UB802)

  LEVEL
  Net als bij de monokanalen bepaalt de LEVEL-regelaar in de stereokanalen het
  niveau van de kanaalbediening in de Main Mix.
  +4/-10
  De stereo-ingangen van de EURORACK UB1002 en UB1202 hebben een schakelaar
  om het ingangsniveau aan te passen, waarmee u de ingangsgevoeligheid tussen
  +4 dBu en -10 dBV kunt omschakelen. Bij -10 dBV (homerecording-niveau)
  reageert de ingang gevoeliger dan bij +4 dBu (studioniveau).

  2.3 Aansluitveld en main-sectie
  2.3.1 Effectroute Send/Return

  Afb. 2.7: FX Send/Return-aansluitingen
  Afb. 2.5: De klankregeling bij de stereoingangskanalen

  Het EURORACK UB802 heeft in elk stereokanaal een 3-band equalizer. Deze is
  natuurlijk stereo, de filterkarakteristieken en scheidingsfrequenties zijn gelijk
  aan die van de monokanalen. Een stereo-equalizer is vooral dan tegenover twee
  mono-equalizers te prefereren, wanneer het frequentiekarakteristiek van een
  stereosignaal gecorrigeerd moet worden, aangezien bij mono-equalizers vaak
  instellingsverschillen tussen het linker en het rechter kanaal kunnen optreden.

  Afb. 2.8: FX Send/Return-regelaar • Page 8

  8

  EURORACK UB1202/UB1002/UB802/UB502 Gebruiksaanwijzing

  STEREO AUX RETURN

  MAIN MIX

  Alleen bij UB802: de STEREO AUX RETURN-bussen dienen als retourweg voor de
  effectmix, die u met behulp van de FX-regelaars heeft gemaakt. Sluit u hier dus
  het uitgangssignaal van het effectapparaat aan. U kunt deze bussen ook als extra
  ingangen gebruiken, maar dan moet u het effectsignaal via een ander kanaal
  weer in het mengpaneel invoeren. Zo heeft u de mogelijkheid, door middel van
  een kanaal-EQ de frequen-tiekarakteristiek van het effectsignaal te bewerken.

  De MAIN OUT-bussen zijn asymmetrisch geschakeld en zijn uitgevoerd als
  monoklinkerbussen. Hier komt het Main Mix-somsignaal met een niveau van
  0 dBu binnen. Met de MAIN MIX-fader kunt u het volume van deze uitgang
  instellen. De EURORACK UB502 en UB802 hebben hier een draaiknop voor.
  2.3.3 Tape-aansluitingen

  ◊ Wanneer u een kanaal als effectretourweg gebruikt, moet de

  FX-regelaar van het betreffende kanaal helemaal naar links gedraaid
  staan, anders veroorzaakt u terugkoppelingen!
  Wanneer alleen de linker bus wordt aangesloten, is de AUX RETURN automatisch
  op mono geschakeld. Met de AUX RET(URN)-regelaar wordt uiteindelijk het
  aandeel van het effectsignaal in de Main Mix bepaalt.
  FX SEND (Alleen bij UB802, UB1002 en UB1202)
  Aan de FX SEND-bus sluit u de ingang van het effectapparaat aan, omdat
  hier het post-fader FX-signaal binnenkomt dat u via de FX-regelaar van de
  ingangskanalen uitgekoppeld heeft. Het niveau aan deze bus stelt u met de FX
  SEND-regelaar van de Main-sectie in (alleen UB1002 en UB1202).
  2.3.2 Monitor- en main mix

  Afb. 2.11: Tape input/output

  TAPE INPUT
  De TAPE INPUT-bussen dienen voor het aansluiten van een externe signaalbron
  (bijv. CD-speler, tapedeck enz.). U kunt ze ook als stereo-line-ingang benutten,
  waarop ook het uit-gangssignaal van een tweede EURORACK of van de
  BEHRINGER ULTRALINK PRO MX882 kan worden aangesloten. ook al wil men
  over het algemeen het Main Mix-signaal beluisteren, zijn er ook uitzonderingen,
  bijv. het 2-track-playback (of een andere externe bron). Wanneer u de Tape
  Input met een HiFi-versterker met bronselectieschakelaar verbindt, kunt u heel
  eenvoudig extra bronnen beluisteren.
  CD/TAPE OUTPUT
  Deze aansluitingen zijn parallel met de MAIN OUT verbonden en stellen de
  stereosom in asymmetrische vorm ter beschikking. Sluit hier de ingangen van
  uw opname-apparaat aan. Het uitgangsniveau wordt via de bijzonder precieze
  MAIN MIX-fader c.q. -draairegelaar ingesteld.

  Afb. 2.9: Monitor-/main mix-aansluitingen

  2.3.4 Signaaltoekenning

  Afb. 2.12: Toekenningsschakelaar van de Main-sectie

  CD/TAPE TO MIX
  Afb. 2.10: Monitorregelaar en main mix-fader

  PHONES/CONTROL ROOM
  De PHONES-aansluiting (boven in het aansluitingengedeelte) is als
  stereoklinkerbus uitgevoerd. Hier sluit u uw koptelefoon aan. De CONTROL
  ROOM OUT-bussen (asymmetrisch geschakelde klinkerbussen) dienen ter
  controle van de somsignalen (effectmix en Main Mix) en de losse signalen. Via de
  PHONES/CONTROL ROOM-regelaar bepaalt u het niveau van de twee uitgangen.
  De EURORACK UB502 beschikt niet over CONTROL ROOM OUT-uitgangen.

  Als de TAPE TO MIX-schakelaar ingedrukt is, wordt de tweesporeningang op de
  Main Mix geschakeld en dient daarmee als extra ingang voor bandopnames,
  MIDI-instrumenten of andere signaalbronnen, die verder niet bewerkt hoeven
  te worden.
  CD/TAPE TO CTRL ROOM (UB502: TAPE TO PHONES)
  Druk op de TAPE TO CTRL ROOM/PHONES-schakelaar, wanneer u de
  tweesporeningang ook op de monitoruitgang (CTRL ROOM OUT/PHONES)
  wilt horen – eenvoudiger kunnen we u de achter-de-band-controle via de
  afluisterluidspreker of de koptelefoon niet maken. • Page 9

  9

  EURORACK UB1202/UB1002/UB802/UB502 Gebruiksaanwijzing

  ◊ Wanneer u via TAPE OUTPUT een signaal opneemt en dit tegelijk via

  TAPE INPUT wilt kunnen be-luisteren, dan mag de TAPE TO MIXschakelaar niet ingedrukt zijn. Op die manier zou er een lus ontstaan,
  aangezien dit signaal via de Main Mix weer bij TAPE OUTPUT zou
  worden uitgevoerd. Bij deze toepassing moet u het tape-signaal met
  behulp van TAPE TO CTRL ROOM naar de monitorluidsprekers of de
  koptelefoon verleggen. In tegenstelling tot de Main Mix worden deze
  signalen niet naar TAPE OUTPUT uitgevoerd.
  FX TO CONTROL ROOM
  Wanneer u op uw koptelefoon, c.q. op de monitorluidsprekers uitsluitend het
  FX Send-signaal wilt afluisteren, dan drukt u op de FX TO CTRL R-schakelaar.
  Het Main Mix-signaal wordt stilgeschakeld en het signaal van de FX SENDuitgang kan apart worden afgeluisterd. De EURORACK UB802 en UB502
  beschikken niet over deze schakelaar.
  2.3.5 Fantoomvoeding en LED-indicaties

  3. Installatie
  3.1 Netaansluiting
  AC POWER IN
  Het apparaat wordt via de 3-polige netaansluiting aan de achterkant van stroom
  voorzien. Hier wordt de meegeleverde AC Adapter aangesloten. De netverbinding
  voldoet aan de noodzakelijke veiligheidsbepalingen.
  ◊ Gebruikt u alstublieft uitsluitend de meegeleverde netvoeding, om het

  apparaat aan te sluiten.
  ◊ Sluit de EURORACK nooit aan op de netvoeding, terwijl deze laatste al is

  aangesloten op het net! In plaats daarvan sluit u eerst het mengpaneel
  aan op de netvoeding en gaat dan pas naar het stopcontact van
  het net.
  ◊ Let u er alstublieft op, dat zowel de netvoeding als het mengpaneel bij

  gebruik erg warm worden. Dit is volkomen normaal.

  3.2 Audioverbindingen
  Voor de verschillende toepassingen heeft u vele verschillende kabels nodig.
  De volgende afbeeldingen laten u zien, hoe deze kabels eruit dienen te zien.
  Denk eraan, altijd hoogwaardige kabels te gebruiken.
  Afb. 2.13: Fantoomvoeding en controle-LED’s

  Fantoomvoeding
  Met de PHANTOM-schakelaar activeert u de fantoomvoeding voor de XLR-bussen
  van de monokanalen, die nodig is voor het gebruik van condensatormicrofoons.
  De rode +48 V-LED licht op als ze ingeschakeld is. Het gebruik van dynamische
  microfoons is over het algemeen verder mogelijk, voor zover ze symmetrisch zijn
  geschakeld. Win bij twijfel informatie in bij de fabrikant van de microfoon!
  ◊ Als de fantoomvoeding ingeschakeld is, mogen er geen microfoons

  aan het paneel (of de stagebox/wallbox) worden aangesloten.
  Sluit u de microfoons voor het inschakelen aan. Bovendien dienen
  de monitor/PAluidsprekers te worden stilgeschakeld voordat u de
  fantoomvoeding in gebruik neemt. Wacht na het inschakelen ca.
  één minuut, voordat u de ingangsversterking instelt, zodat het
  systeem eerst kan stabiliseren.
  POWER
  De blauwe POWER-LED geeft aan, dat het apparaat ingeschakeld is.
  Niveau-indicatie
  De zeer precieze 4-segments-niveau-indicatie geeft u steeds een precies
  overzicht over de intensiteit van het weergegeven signaal.
  UITSTURING: Voor het afregelen dient u de LEVEL-regelaar van de
  ingangskanalen in de middelste stand (0 dB) te zetten en met de GAIN-regelaar
  de ingangsversterking tot 0 dB te verhogen.
  Bij de opname met digitale recorders dienen de Peak-meters van de recorder
  niet hoger te komen dan 0 dB. Dat heeft daarmee te maken, dat in tegenstelling
  tot de analoge opname reeds de kleinste oversturingen (die ook zeer plotseling
  optreden) tot onprettige, digitale vervormingen leiden.
  ◊ De Peak-meters van uw EURORACK geven het niveau min of meer

  frequentie-onafhankelijk weer. Raadzaam is een opnameniveau van
  0 dB voor alle soorten signalen.

  Voor het gebruik van de 2-Track-in- en uitgangen, neemt u alstublieft de in de
  handel gebruikelijke cinch-kabels.
  Natuurlijk kunnen er ook asymmetrisch geschakelde apparaten aan de
  symmetrische in-/uitgangen worden aangesloten. Gebruik hetzij monoklinkers of
  verbindt u de ring van de stereoklinkers met de schacht (oftewel Pin 1 met Pin 3
  bij XLR-stekkers).
  ◊ Let op! Gebruik in geen geval asymmetrisch geschakelde XLR-

  verbindingen (PIN 1 en 3 ver-bonden) op de MIC-ingangsbussen,
  wanneer u de fantoomvoeding in bedrijf wilt nemen.

  3.3 Audioverbindingen
  Balanced use with XLR connectors

  2 1
  3

  input
  1 = ground/shield
  2 = hot (+ve)
  3 = cold (-ve)
  1

  2
  3

  output
  For unbalanced use, pin 1 and pin 3
  have to be bridged

  Afb. 3.1: XLR-verbindingen • Page 10

  10

  EURORACK UB1202/UB1002/UB802/UB502 Gebruiksaanwijzing

  Unbalanced ¼" TS connector
  strain relief clamp

  4. Specificaties
  Mono-Ingängen

  sleeve
  tip

  sleeve
  (ground/shield)

  tip
  (signal)

  Afb. 3.2: 6,3 mm monoklinkerstekker

  Balanced ¼" TRS connector
  strain relief clamp
  sleeve
  ring
  tip

  sleeve
  ground/shield
  ring
  cold (-ve)
  tip
  hot (+ve)
  For connection of balanced and unbalanced plugs,
  ring and sleeve have to be bridged at the stereo plug.

  Afb. 3.3: 6,3 mm stereoklinkerstekker

  ¼" TRS headphones connector
  strain relief clamp
  sleeve
  ring
  tip

  sleeve
  ground/shield

  Microfooningangen (IMP Invisible Mic Preamp)
  Type

  XLR-aansluiting,
  electr. gesymmetreerde,
  discrete ingangsschakeling

  Mic E.I.N.1 (20 Hz - 20 kHz)
  @ 0 Ω bronweerstand

  -134 dB / 135,7 dB A-gewogen

  @ 50 Ω bronweerstand

  -131 dB / 133,3 dB A-gewogen

  @ 150 Ω bronweerstand

  -129 dB / 130,5 dB A-gewogen

  Frequentiekarakteristiek
  <10 Hz - 150 kHz

  -1 dB

  <10 Hz - 200 kHz

  -3 dB

  Versterkingsbereik

  +10 dB tot +60 dB

  Max. ingangsniveau

  +12 dBu @ +10 dB gain

  Impedantie

  ca. 2,6 kΩ symmetrisch

  Ruisafstand

  110 dB / 112 dB A-gewogen
  (0 dBu In @ +22 dB gain)

  Vervormingen (THD + N)

  0,005% / 0,004% A-gewogen

  Line Ingang
  Type

  6,3-mm-stekker,
  electr. gesymmetreerde

  Impedantie

  ca. 20 kΩ symmetrisch,
  ca. 10 kΩ onsymmetrisch

  Versterkingsbereik

  -10 dB tot +40 dB

  Max. ingangsniveau

  +22 dBu @ 0 dB gain

  Wegsterfdemping2 (Overspreekdemping)
  Main-fader gesloten

  90 dB

  Kanaal stilgeschakeld

  89,5 dB

  Kanaal-fader gesloten

  89 dB

  Frequentiekarakteristiek (Mic In

  Main Out)

  ring
  right signal

  <10 Hz - 90 kHz

  +0 dB / -1 dB

  tip
  left signal

  <10 Hz - 160 kHz

  +0 dB / -3 dB

  Afb. 3.4: Koptelefoon-stereoklinkerstekker

  Stereo-Ingangen

  Type

  6,3-mm-stekker,
  electr. gesymmetreerde

  Impedantie

  ca. 20 kΩ

  Max. ingangsniveau

  +22 dBu • Page 11

  11

  EURORACK UB1202/UB1002/UB802/UB502 Gebruiksaanwijzing

  Equalizer

  Stroomvoorziening

  EQ Monokanalen

  Opgenomen Vermogen

  LOW

  80 Hz / ±15 dB

  UB1202:

  23 W

  Mid

  2,5 kHz / ±15 dB

  UB1002:

  18 W

  HIGH

  12 kHz / ±15 dB

  UB802:

  17 W

  UB502:

  13 W

  EQ Stereokanalen
  LOW

  80 Hz / ±15 dB

  Mid

  2,5 kHz / ±15 dB

  USA/Canada

  120 V~, 60 Hz, Netvoeding MXUL5

  HIGH

  12 kHz / ±15 dB

  U.K./Australia

  240 V~, 50 Hz, Netvoeding MXUK5

  Europe

  230 V~, 50 Hz, Netvoeding MXEU5

  Japan

  100 V~, 60 Hz, Netvoeding MXJP5

  Netspanning

  Send / Return

  Aux Sends
  Type

  6,3-mm mono bus, onsymmetrisch

  Afmetingen

  Impedantie

  ca. 120 Ω

  UB1202

  Max. uitgangsniveau

  +22 dBu

  Stereo Aux Returns
  Type

  6,3-mm-stekker,
  electr. gesymmetreerde

  Impedantie

  ca. 20 kΩ symmetrisch /
  ca. 10 kΩ onsymmetrisch

  Max. ingangsniveau

  +22 dBu

  Afmetingen (H x B x D)

  ca. 47 x 220 x 242 mm

  Gewicht (netto)

  ca. 2,15 kg

  UB1002

  Afmetingen (H x B x D)

  ca. 47 x 189 x 220 mm

  Gewicht (netto)

  ca. 1,80 kg

  UB802

  Outputs

  Afmetingen (H x B x D)

  ca. 47 x 189 x 220 mm

  Main-Uitgangen

  Gewicht (netto)

  ca. 1,61 kg

  Type

  6,3-mm-stekker, onsymmetrisch

  Impedantie

  ca. 120 Ω onsymmetrisch

  Max. uitgangsniveau

  +22 dBu

  UB502

  Afmetingen (H x B x D)

  ca. 47 x 134 x 177 mm

  Gewicht (netto)

  ca. 1,15 kg

  Control Room-Uitgangen
  Type

  6,3-mm mono bus, onsymmetrisch

  Impedantie

  ca. 120 Ω

  Max. uitgangsniveau

  +22 dBu

  Koptelefoonuitgang
  Type

  6,3-mm-stekker, onsymmetrisch

  Max. uitgangsniveau

  +19 dBu / 150 Ω (+25 dBm)

  Main Mix-Systeemgegevens3 (Ruis)

  Main mix @ -∞,
  Kanaal-fader @ -∞

  -106 dB / -109 dB A-gewogen

  Main mix @ 0 dB,
  Kanaal-fader @ -∞

  -95 dB / -98 dB A-gewogen

  Main mix @ 0 dB,
  Kanaal-fader @ 0 dB

  -84 dB / -87 dB A-gewogen

    Equivalent Input Noise
    1 kHz gerel. aan 0 dBu; 20 Hz - 20 kHz; Line ingang; Main uitgang; Gain @ Unity.
  3
   20 Hz - 20 kHz; gemeten aan de Main-uitgang. Kanalen 1 - 4 Gain @ Unity; toonregeling neutraal; alle kanalen
  op Main Mix; kanalen ¹⁄₃ helemaal links, kanalen ²⁄₄ helemaal rechts. Referentie = +6 dBu
  1
  2

  De Fa. BEHRINGER streeft altijd naar de hoogste kwaliteit. BEHRINGER voert eventuele verbeteringen zonder
  voorafgaande aankondiging door. Technische data en uiterlijke kenmerken kunnen daarom van de genoemde
  specificaties of van de afbeeldingen van het product afwijken. • Page 12

  We Hear You


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Behringer UB1002 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Behringer UB1002 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,22 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info