Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
1202 /1002
Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps,
British EQs and Multi-FX Processor
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing

  1202

  /1002

  Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps,
  British EQs and Multi-FX Processor • Page 2

  2

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  Inhoudsopgave
  Dank u.............................................................................. 2
  Belangrijke veiligheidsvoorschriften........................... 3
  Wettelijke Ontkenning................................................... 3
  Beperkte garantie........................................................... 3
  1. Inleiding...................................................................... 5
  1.1 Algemene functies van het mengpaneel................... 5
  1.2 Het handboek....................................................................... 5
  1.3 Voordat u begint.................................................................. 6
  1.3.1 Uitlevering........................................................................ 6
  1.3.2 Eerste gebruik................................................................. 6
  1.3.3 Online-registratie.......................................................... 6
  2. Bedieningselementen en Aansluitingen................. 6
  2.1 De monokanalen................................................................. 6
  2.2 Stereokanalen....................................................................... 7
  2.3 Het aansluitingenveld van de Main-sectie................. 8
  2.4 De Main-sectie...................................................................... 8
  2.5 Digitale effectprocessor.................................................... 9
  3. Toepassingen............................................................ 10
  3.1 Opnamestudio.................................................................... 10
  3.2 Live geluidsweergave...................................................... 11
  4. Installatie.................................................................. 12
  4.1 Netaansluiting..................................................................... 12
  4.2 Audioverbindingen.......................................................... 12
  5. Specificaties.............................................................. 13

  Dank u
  Hartelijk gefeliciteerd! Met de XENYX 1202FX/1002FX van BEHRINGER heeft u
  een mengpaneel aangeschaft, dat ondanks de compacte afmetingen uiterst
  veelzijdig is en tegelijk op uitstekende audio-eigenschappen kan bogen.
  Het BEHRINGER XENYX mengpaneel heeft u hoogwaardige
  microfoonvoorversterkers met optionele fantoomvoeding, symmetrische
  Line-ingangen en verschillende aansluitingen voor effectapparatuur. Door de
  omvangrijke en slim doordachte routing-mogelijkheden is uw XENYX zowel live
  als in de studio ronduit ideaal. • Page 3

  3

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  Belangrijke
  veiligheidsvoorschriften

  Waarschuwing
  Aansluitingen die gemerkt zijn met
  het symbool voeren een zodanig hoge
  spanning dat ze een risico vormen voor elektrische
  schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige,
  in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die
  voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend
  gekwalificeerd personeel alle overige installatie- of
  modificatiehandelingen uitvoeren.
  Dit symbool wijst u altijd op belangrijke
  bedienings - en onderhoudsvoorschriften
  in de bijbehorende documenten.
  Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.
  Attentie
  Verwijder in geen geval de bovenste
  afdekking (van het achterste gedeelte)
  anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
  Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen.
  Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door
  gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.
  Attentie
  Om het risico op brand of elektrische
  schokken te beperken, dient u te
  voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen
  en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan
  neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen
  met water gevulde voorwerpen – zoals een vaas – op het
  apparaat worden gezet.
  Attentie
  Deze onderhoudsinstructies zijn
  uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd
  onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te
  voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen
  verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan.
  Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd
  worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
  1. Lees deze voorschriften.
  2. Bewaar deze voorschriften.
  3. Neem alle waarschuwingen in acht.
  4. Volg alle voorschriften op.
  5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
  6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.
  7. Let erop geen van de ventilatie-openingen
  te bedekken. Plaats en installeer het volgens de
  voor-schriften van de fabrikant.
  8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt
  van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken
  (ook versterkers) die warmte afgeven.

  9. Maak de veiligheid waarin door de polarisatieof aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan.
  Een polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er
  een breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft
  twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding.
  Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor
  uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw
  stopcontact passen, laat het contact dan door een
  elektricien vervangen.
  10. Om beschadiging te voorkomen, moet de
  stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden
  over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe
  kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan de
  stekkers, de verlengkabels en het punt waar het netsnoer
  het apparaat verlaat.
  11. Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan
  het stroomnet aangesloten zijn.
  12. Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een
  apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het
  uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn.
  13. Gebruik uitsluitend door de producent
  gespeci-ficeerd toebehoren c.q. onderdelen.
  14. Gebruik het apparaat
  uitsluitend in combinatie
  met de wagen, het statief,
  de driepoot, de beugel of
  tafel die door de producent
  is aangegeven, of die
  in combinatie met het
  apparaat wordt verkocht.
  Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn
  bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en
  letsel door vallen te voorkomen.
  15. Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet
  gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
  16. Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en
  bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerk-zaamheden
  zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd
  is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-stroomkabel of
  -stekker is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in
  terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid
  heeft bloot-gestaan, niet normaal functioneert of
  wanneer het is gevallen.
  17. Correcte afvoer van dit
  product: dit symbool geeft aan
  dat u dit product op grond van
  de AEEA-richtlijn (2002/96/EG)
  en de nationale wetgeving
  van uw land niet met het
  gewone huishoudelijke afval
  mag weggooien. Dit product moet na afloop van de
  nuttige levensduur naar een officiële inzamelpost voor
  afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
  (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden
  gerecycleerd. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen
  die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen
  voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het
  onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en
  de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van
  dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de
  gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger

  gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer
  informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte
  apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met
  uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

  WETTELIJKE ONTKENNING
  TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN
  ZONDER AANKONDIGING WORDEN GEWIJZIGD.
  DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE IS CORRECT BIJ
  HET TER PERSE GAAN. ALLE HANDELSMERKEN
  ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE
  EIGENAARS. MUSIC GROUP AANVAARDT GEEN
  AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES DAT
  ENIG PERSOON ZOU ONDERVINDEN, DIE GEHEEL OF
  GEDEELTELIJK VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING,
  FOTO OF UITSPRAAK DIE HIERIN IS OPGENOMEN.
  KLEUREN EN SPECIFICATIES KUNNEN TUSSEN
  PRODUCTEN ONDERLING ENIGSZINS AFWIJKEN.
  PRODUCTEN VAN MUSIC GROUP WORDEN
  UITSLUITEND VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE
  DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN GEEN
  AGENTEN VAN MUSIC GROUP EN HEBBEN ABSOLUUT
  GEEN AUTORITEIT OM MUSIC GROUP TE BINDEN DOOR
  MIDDEL VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF BESLOTEN
  ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. DEZE HANDLEIDING
  IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. NIETS VAN DEZE
  HANDLEIDING MAG WORDEN GEREPRODUCEERD
  OF OVERGEDRAGEN IN ENIGE VORM OF OP
  ENIGE WIJZE, ELEKTRONISCH OF MECHANISCH,
  WAARONDER FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN OP
  ENIGERLEI WIJZE, VOOR ENIG DOEL, ZONDER DE
  UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN
  MUSIC GROUP IP LTD.
  ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
  © 2012 MUSIC Group IP Ltd.
  Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
  Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  BEPERKTE GARANTIE
  § 1 Garantie
  (1) Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht als u
  het product hebt gekocht van een geautoriseerde dealer
  van MUSIC Group, gevestigd in het land van aankoop.
  Een lijst van geautoriseerde dealers is te vinden op de
  website van BEHRINGER behringer.com onder de rubriek
  „Where to Buy“, of u kunt contact opnemen met het
  dichtstbijzijnde kantoor van MUSIC Group.
  (2) MUSIC Group* garandeert, dat de mechanische en
  elektronische onderdelen van dit product vrij zijn van
  materiaal- of fabricagedefecten, mits gebruikt onder de
  normale bedrijfsomstandigheden, en wel voor de duur
  van een (1) jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop
  (zie de voorwaarden van de Beperkte Garantie in § 4
  hieronder). Tenzij een langere minimale garantieperiode
  is voorgeschreven door de toepasselijke lokale wetgeving.
  Als het product binnen de garantieperiode enig defect
  vertoont, en als dat defect niet onder § 4 is uitgesloten,
  zal MUSIC Group naar eigen goeddunken het product
  vervangen danwel herstellen onder gebruikmaking
  van (een) geschikt(e) nieuw(e) of gereconditioneerd(e) • Page 4

  4

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  producten of onderdelen. In het geval dat MUSIC Group
  besluit het volledige product te vervangen, dan zal deze
  beperkte garantie van toepassing zijn op het vervangende
  product voor de restduur van de initiële garantieperiode,
  dat wil zeggen een (1) jaar (of anders de toepasselijke
  minimale garantieperiode) te rekenen vanaf de datum
  van aankoop van het oorspronkelijke product.
  (3) Na het valideren van de aanspraak op garantie,
  zal MUSIC Group het herstelde of vervangende product vrij
  van vrachtkosten aan de gebruiker retourneren.
  (4) Aanspraken op garantie anders dan die, welke
  hierboven zijn benoemd, zijn nadrukkelijk uitgesloten.
  BEWAAR A.U.B. UW AANKOOPBON. DIT IS UW BEWIJS
  VAN AANKOOP EN DEKT UW BEPERKTE GARANTIE.
  DEZE BEPERKTE GARANTIE IS ONGELDIG ZONDER EEN
  DERGELIJKE AAKOOPBEWIJS.
  § 2 Online registreren
  Vergeet a.u.b. niet uw nieuwe BEHRINGER-apparatuur
  direct na aankoop te registreren op behringer.com
  onder de rubriek “Support” en wees zo vriendelijk de
  voorwaarden en bepalingen van onze beperkte garantie
  te lezen. Het registreren van uw aankoop en apparatuur
  helpt ons uw aanspraken op reparatie sneller en
  doelmatiger te verwerken. Dank u voor uw medewerking!
  § 3 Retour materiaal autorisatie
  (1) Om garantieservice te verkrijgen, moet u contact
  opnemen met de detaillist waar u de apparatuur werd
  aangekocht. Mocht de MUSIC Group-dealer niet in uw
  buurt gevestigd zijn, dan kunt u contact opnemen met
  de MUSIC Group-distributeur zoals vermeld in de rubriek
  “Support” op de internetsite behringer.com. Als uw
  land niet is vermeld, mag u contact opnemen met de
  Klantendienst van BEHRINGER, waarvan de details ook
  te vinden zijn in de rubriek “Support” op de internetsite
  behringer.com. Als alternatief kunt u online een
  garantieclaim indienen via de internetsite behringer.com
  ALVORENS het product te retourneren. Alle verzoeken
  moeten vergezeld gaan van een probleembeschrijving
  en het serienummer van het product. Na verificatie - aan
  de hand van het aankoopbewijs - van de geldigheid
  van de garantie voor het product, zal MUSIC Group
  een RMA-nummer (Return Materials Authorization:
  autorisatie tot het retourneren van goederen) afgeven.
  (2) Vervolgens moet het product in de originele
  verpakking, samen met het RMA-nummer,
  worden geretourneerd naar het adres dat MUSIC Group
  heeft vermeld.
  (3) Zendingen, waarvan de verzendkosten niet vooraf
  zijn betaald, worden niet geaccepteerd.
  § 4 Garantieuitsluitingen
  (1) Deze beperkte garantie dekt geen verbruiksartikelen,
  zoals - maar niet beperkt tot - zekeringen en batterijen.
  Indien van toepassing garandeert MUSIC Group dat buizen
  of meters, die onderdeel van het product uitmaken,
  vrij zijn van materiaal- en fabricagedefecten voor de duur
  van negentig (90) dagen na de datum van aankoop.
  (2) Deze beperkte garantie dekt het product niet,
  als deze op enigerlei wijze elektronisch of mechanisch
  werd gemodificeerd. Als het product moet worden

  gemodificeerd of aangepast, teneinde te voldoen aan de
  toepasselijke technische normen of veiligheidsnormen
  op nationaal of lokaal niveau in enig land dat niet het
  land was waarvoor het product oorspronkelijk werd
  ontwikkeld en vervaardigd, dan zal die modificatie/
  aanpassing niet worden beschouwd als een materiaalof fabricagedefect. Deze beperkte garantie dekt niet
  enige modificatie/aanpassing van een dergelijke aard,
  ongeacht of deze al dan niet correct werd uitgevoerd.
  MUSIC Group zal - onder de voorwaarden van de
  beperkte garantie - niet verantwoordelijk kunnen worden
  gehouden voor kosten, die voortvloeien uit een dergelijke
  modificatie/aanpassing.
  (3) Deze beperkte garantie dekt alleen de
  apparatuurcomponent van dit product. Het dekt geen
  technische assistentie voor het gebruik van apparatuur of
  programmatuur en dekt geen programmatuurproducten,
  al dan niet deeluitmakend van dit product. Alle dergelijke
  programmatuur wordt geleverd “AS IS” tenzij uitdrukkelijk
  voorzien is in een bijgesloten beperkte garantie
  betreffende de programmatuur.
  (4) Deze beperkte garantie is ongeldig indien het in
  de fabriek aangebrachte serienummer op het product is
  gewijzigd of verwijderd.
  (5) Kostenloze inspecties en onderhouds-/
  reparatiewerkzaamheden zijn uitdrukkelijk uitgesloten
  van deze beperkte garantie, in het bijzonder indien
  veroorzaakt doordat de gebruiker op onjuiste wijze met
  het product is omgegaan. Dit is ook van toepassing
  op defecten veroorzaakt door normaal gebruik en
  slijtage, in het bijzonder van faders, crossfaders,
  potentiometers, toetsen/drukknoppen, gitaarsnaren,
  lichtgevende componenten en soortgelijke onderdelen.
  (6) Deze beperkte garantie dekt geen schade/defecten
  veroorzaakt onder de navolgende omstandigheden:
  • onjuiste hantering, negeren of nalaten de eenheid te
  gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen verstrekt
  in de gebruiks- of onderhoudshandleidingen
  van BEHRINGER;
  • aansluiten of gebruik van de eenheid op enige
  wijze die niet overeenstemt met de technische
  voorschriften of veiligheidsrichtlijnen die van
  toepassing zijn in het land waar het product
  wordt gebruikt;
  • schade/defecten veroorzaakt door daden van god of
  natuur (ongeval, brand, overstroming, en dergelijke)
  of enig andere omstandigheid buiten de invloedsfeer
  van MUSIC Group.
  (7) De beperkte garantie zal teniet worden gedaan,
  indien de eenheid is gerepareerd of geopend, door
  niet-geautoriseerd personeel (waaronder de gebruiker).
  (8) Als een inspectie van het product door MUSIC Group
  uitwijst dat het defect in kwestie niet wordt gedekt door
  de beperkte garantie, dan moet de gebruiker de kosten
  van de inspectie betalen.
  (9) Producten die niet voldoen aan de voorwaarden
  van deze beperkte garantie worden uitsluitend op
  kosten van de koper gerepareerd. MUSIC Group of diens
  geautoriseerde reparatiecentrum zal de koper van een
  dergelijke situatie op de hoogte stellen. Als de koper
  nalaat binnen 6 weken na kennisgeving een schriftelijke

  reparatieopdracht te verstrekken, zal MUSIC Group de
  eenheid onder rembours terugzenden onder bijsluiting
  van een aparte rekening voor verzending en verpakking.
  Dergelijke kosten worden ook apart in rekening
  gebracht als de koper een schriftelijke reparatieopdracht
  heeft gezonden.
  (18) Geautoriseerde MUSIC Group-dealers verkopen
  niet rechtstreeks nieuwe producten via online
  veilingen. Aankopen, gedaan op een online veiling,
  geschieden op basis van “koper hoedt u...”. Bevestigingen
  of aankoopbewijzen van online veilingen worden niet
  geaccepteerd voor garantieverificatie en MUSIC Group zal
  geen enkel product, aangeschaft via een online veiling,
  repareren of vervangen.
  § 5 Overdracht van garantie
  Deze beperkte garantie wordt uitsluitend verstrekt aan de
  oorspronkelijke koper (klant of geautoriseerde detaillist)
  en is niet overdraagbaar aan iemand die dit product
  naderhand aankoopt. Niemand (detaillist en dergelijke)
  is gemachtigd namens MUSIC Group een garantiebelofte
  af te geven.
  § 6 Schadeclaim
  Behoudens de werkingsfeer van verplichte toepasselijke
  lokale wetten, zal MUSIC Group onder deze garantie niet
  jegens de koper aansprakelijk zijn voor indirecte schade
  of verlies danwel gevolgschade of -verlies. In geen geval
  zal de aansprakelijkheid van MUSIC Group onder deze
  beperkte garantie uitgaan boven de gefactureerde waarde
  van het product.
  § 7 Inperking van aansprakelijkheid
  Deze beperkte garantie betreft de volledige en exclusieve
  garantie tussen u en MUSIC Group. Het prevaleert boven
  alle andere geschreven of mondelinge communicatie met
  betrekking tot dit product. MUSIC Group verstrekt geen
  andere garanties voor dit product.
  § 8 Andere garantierechten en
  nationale wetgeving
  (1) Op geen enkele wijze sluit deze beperkte garantie
  uit, noch beperkt de statutaire rechten van de koper
  als consument.
  (2) De hierin genoemde beperkte garantieregels zijn
  van toepassing tenzij ze inbreuk maken op toepasselijke,
  verplichte lokale wetten.
  (3) Deze garantie ontslaat de verkoper niet van zijn
  verplichtingen met betrekking tot enig gebrek aan
  conformiteit van het product en enig verborgen defect.
  § 9 Amendering
  Garantieservicevoorwaarden kunnen zonder
  aankondiging worden gewijzigd. Zie voor de laatste versie
  van de garantievoorwaarden en -bepalingen evenals
  additionele informatie met betrekking tot de beperkte
  garantie van MUSIC Group, de volledige details online op
  de internetsite behringer.com.
  * MUSIC Group Macao Commercial Offshore Limited,
  Rue de Pequim nr. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau,
  omvattende alle bedrijven van de MUSIC Group • Page 5

  5

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  1. Inleiding
  De XENYX-serie is een mijlpaal in de ontwikkeling van de
  mengpaneeltechnologie. Met de nieuw ontwikkelde XENYXmicrofoonvoorversterkers met optionele fantoomvoeding, symmetrische
  Line-ingangen alsook een effectsectie met groot vermogen zijn de mengpanelen
  van de XENYX-serie zowel voor Live- als voor studiosituaties uitstekend uitgerust.
  Door de inzet van de modernste schakeltechnieken bereikt iedere XENYX-mixer
  een onvergelijkbaar warme, analoge klank. Aangevuld met de nieuwste digitale
  techniek worden de goede eigenschappen van analoge en digitale techniek in
  mengpanelen van buiten­gewoon goede kwaliteit verenigd.
  De microfoonkanalen zijn voorzien van High-End XENYX Mic Preamps,
  waarvan de geluidskwaliteit en dynamiek te vergelijken zijn met die van dure
  Outboard-voorversterkers en
  • met 130 dB dynamiekomvang een ongelooflijke mate aan headroom bieden,
  • met een bandbreedte van onder 10 Hz tot boven 200 kHz een kristalheldere

  weergave van de fijnste nuances mogelijk maken,

  • dankzij de extreem ruis- en vervormingvrije schakeling met

  2SV888 transistors voor absoluut onvervalste klank en neutrale
  signaalweergave zorgen,

  • voor iedere denkbare microfoon de ideale partner zijn (tot 60 dB versterking

  en +48 V fantoomvoeding) en

  • het voor u mogelijk maken de dynamiekomvang van uw 24-Bit/192 kHz

  HD-recorder consequent tot het einde uit te proberen om de optimale
  audiokwaliteit te krijgen.

  “British EQ”
  De equalizers van de XENYX-serie zijn gebaseerd op de legendarische
  schakeltechniek van Britse edelconsoles, die wereldwijd voor hun ongelooflijk
  warm en muzikaal klankkarakter bekend zijn. Deze waarborgen zelfs bij extreme
  versterkingen uitstekende klankeigenschappen.
  Multi-effectprocessor
  Bovendien biedt uw XENYX-mengpaneel als extra een met een 24-Bit A/D en
  D/A convertor uitgeruste effectprocessor, waardoor u 100 presets met eersteklas
  hall-, echo- en modulatie-effecten en veel multi-effecten in uitstekende
  audiokwaliteit ter beschikking staan.

  !!

  Let Op!

  microfoon, bij de ingang van het mengpaneel, naar een storingsvrij niveau
  verhoogd. Dit dient door een versterker van de hoogste kwaliteit te worden
  gedaan, zodat het signaal zo onvervalst mogelijk naar een ongevoelig niveau
  gebracht wordt. Deze taak wordt op perfecte wijze door de XENYX Mic
  Preamp vervuld, zonder daarbij sporen achter te laten in de vorm van ruis
  of geluids­vervorming. Anders zouden de interferenties, die op deze plaats
  de kwaliteit en de zuiverheid van het signaal zouden kunnen beïnvloeden,
  bij het doorlopen van de versterkings­stappen versterkt worden en bij
  opname of bij opname­weergave via een PA een nadrukkelijke onaangename
  verschijning zijn.
  Niveau-aanpassing
  Signalen, die via een DI-Box (Direct Injection) of bijv. via een uitgang van een
  geluidskaart of van een keyboard het mengpaneel bereiken, moeten vaak
  aan het bewerkings­niveau van het mengpaneel worden aangepast.
  Correctie van de frequentiekarakteristiek
  Met behulp van de op de kanalen aanwezige equalizer kan het geluid van
  een signaal eenvoudig, snel en effectief worden veranderd.
  • Signaalverdeling:

  De bewerkte individuele signalen uit de individuele kanaal­trajecten
  worden via zogenaamde bussen verzameld en ter verdere bewerking naar
  de Main-sectie geleid. Hier staan aansluitingen voor opnameapparatuur,
  de versterker­eindtrappen, een koptelefoon en de CD/tape-uitgangen ter
  beschikking. Via een Aux-weg wordt de mix naar de interne effectprocessor
  of naar buiten naar een externe effect­processor geleid. Tevens kan een mix
  voor de muzikant op het podium worden gerealiseerd (monitormix).
  • Mix:

  In deze “koningsdiscipline” van het mengpaneel komen alle andere
  functies tezamen. Het opbouwen van een mix betekent voornamelijk het
  geluidsniveau van de afzonder­lijke instrumenten en stemmen op elkaar
  af te stellen en tevens de zwaarte van de verschillende stemmen binnen
  het totale frequentiespectrum te bepalen. Tevens is het van belang om
  de afzonderlijke stemmen binnen het stereo­panorama zinvol te verdelen.
  Nadat het proces voltooid is kan het niveau van de totaalmix door
  apparaten zoals bijv. een aangesloten recorder/crossover/eindversterker
  worden aangepast.
  Het bedieningsvlak van de BEHRINGER mengpanelen is optimaal op deze taak
  berekend en zo vormgegeven, dat de signaalweg gemakkelijk te volgen is.

  1.2 Het handboek

  1.1 Algemene functies van het mengpaneel

  Dit handboek is zo opgebouwd, dat u een overzicht over de bedieningselementen
  krijgt en tegelijk gedetailleerd over de toepassing ervan wordt geïnformeerd.
  Om de onderlinge samenhang inzichtelijk te maken, hebben we de bedieningselementen naar functies in groepen geordend. Mocht u behoefte hebben
  aan gedetailleerdere uitleg over bepaalde onder werpen, bezoekt u dan eens
  onze website onder http://behringer.com. Op de informatiebladen van onze
  producten en de woordenlijst vind u nadere uitleg over vakbegrippen uit de
  audiotechniek/geluidstechniek.

  Een mengpaneel vervult 3 wezenlijke functies:

  ◊ Het meegeleverde blokschakelbeeld biedt een overzicht over de

  ◊ Wir willen u erop wijzen, dat hoge geluidsvolumes het gehoor

  beschadigen en/of schade aan de koptelefoon c.q. luidspreker
  kunnen toebrengen. Draait u de MAIN MIX-regelaar in de Main-sectie
  alstublieft helemaal naar links, voordat u het apparaat inschakelt.
  Let ten allen tijde op een bij de situatie passend geluidsvolume.

  • Signaalbewerking:

  Voorversterking
  De microfoons zetten de geluidsgolven in elektrische spanning om.
  Deze spanning moet vier maal versterkt worden alvorens men deze
  signaalspanning kan gebruiken om een luidspreker aan te drijven en om op
  zijn beurt weer geluid te kunnen produceren. Door de filigreine constructie
  van de microfoon­kapsels is de uitgangs­spanning zeer laag en daarmee ook
  gevoelig voor storings­- invloeden. Daarom wordt de signaal­spanning van de

  verbindingen tussen de in- en uitgangen en de daartussen geplaatste
  schakelaars en regelknoppen.
  Probeert u bijvoorbeeld eens, de signaalweg van de microfooningang naar de
  FX SEND-bus te vervolgen. Laat u niet door de overvloed aan mogelijkheden
  afschrikken, het is gemakkelijker dan u denkt! Wanneer u gelijk ook het overzicht
  over de bedieningselementen bekijkt, zult u uw mengpaneel snel leren kennen
  en al gauw alle mogelijkheden volledig kunnen benutten. • Page 6

  6

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  1.3 Voordat u begint
  1.3.1 Uitlevering
  Teneinde een veilig transport te waarborgen werd uw mengpaneel in de fabriek
  zorgvuldig verpakt. Mocht de doos desondanks beschadigingen vertonen, kijkt u
  dan direct, of de buitenkant van het apparaat beschadigt is geraakt.
  ◊ Stuurt u het apparaat bij eventuele beschadigingen NIET aan ons

  terug, maar neemt u dringend eerst contact op met uw dealer en het
  transportbedrijf, aangezien elke aanspraak op vergoeding anders
  teniet kan worden gedaan.

  2. Bedieningselementen
  en Aansluitingen
  In dit hoofstuk worden de verschillende bedieningselementen van uw
  mengpaneel beschreven. Alle regelaars, schakelaars en aansluitingen komen
  uitgebreid aan bod.

  2.1 De monokanalen

  ◊ Om een optimale bescherming van je XENYX te garanderen raden we je

  aan om tijdens gebruik en voor vervoer een koffer te gebruiken.
  ◊ Gebruik alsjeblieft de originele doos om schade bij opslag en

  verzending te vermijden.
  ◊ Laat zonder toezicht geen kinderen met het apparaat of

  verpakkingsmateriaal omgaan.
  ◊ Neem alsjeblieft de milieuvoorschriften in acht bij het weggooien van

  het verpakkingsmateriaal.
  1.3.2 Eerste gebruik
  Zorgt u alstublieft voor voldoende luchttoevoer en stelt u het mengpaneel
  niet in de buurt van verwarmingen neer, om oververhitting van het apparaat
  te voorkomen.
  ◊ Sluit de XENYX nooit aan op de transformator, terwijl deze al op het

  stopcontact is aangesloten! Eerst verbindt u het uitgeschakelde
  paneel met de transformator en dan pas legt u de verbinding met de
  hoofdstroom c.q. het stopcontact.
  ◊ Let u er alstublieft op, dat alle apparaten geaard dienen te zijn.

  Voor uw eigen veiligheid dient u in geen geval de aarding van de
  apparaten c.q. de netkabel te verwijderen of onklaar te maken.
  Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet
  aangesloten zijn.
  ◊ Zorgt u er alstublieft voor dat het apparaat uitsluitend door ter zake

  kundige personen aangesloten en bediend wordt. Tijdens en na het
  aansluiten dient men altijd op voldoende aarding van de persoon die
  met het apparaat bezig is te letten, elektrostatische ontladingen e.d.
  kunnen de bedrijfseigenschappen anders nadelig beïn-vloeden.
  1.3.3 Online-registratie
  Registreer uw nieuw BEHRINGER-apparaat na aankoop zo snel mogelijk op onze
  website http://behringer.com en lees de garantievoor-waarden aandachtig door.
  Mocht uw product van BEHRINGER defect raken, willen wij het zo snel mogelijk
  repareren. Neemt in dat geval direct contact op met de BEHRINGER-leverancier
  waar u het apparaat gekocht heeft. Als uw BEHRINGER-leverancier niet bij u
  in de buurt gevestigd is, kunt u ook direct contact opnemen met een van onze
  vestigingen. Op de originele verpakking van het apparaat vindt u een lijst met
  de adressen van onze BEHRINGER-vestigingen (Global Contact Information/
  European Contact Information). Als er voor uw land geen contactadres
  vermeld is, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde importeur.
  Onder het kopje Support op onze website http://behringer.com kunt u ook de
  contactadressen vinden.
  Als uw apparaat, samen met de aankoopdatum, bij ons geregistreerd is,
  wordt het afhandelen van uw garantiea-anspraken aanmerkelijk eenvoudiger.
  Hartelijk dank voor uw medewerking!

  Afb. 2.1: De aansluitingen en regelaars van de monokanalen

  MIC
  Ieder monoingangskanaal biedt u een symmetrische microfoon­ingang via de
  XLR-bus, waarbij door een druk op een knop ook een +48 V fantoomvoeding
  voor de werking van condensator­microfoons ter beschikking staat. De XENYX
  Preamps maken een onvervalste, ruisvrije versterking mogelijk, zoals men
  typisch genoeg alleen van dure Outboard-voorversterkers kent.
  ◊ Zet het weergavesysteem stil, voordat u de fantoomvoeding activeert.

  Anders wordt er een inschakelgeluid via de meeluiserluidspreker
  weergegeven. Zie verder de aanwijzingen in paragraaf 2.4
  “De Main-sectie”.
  LINE IN
  Elke mono-ingang beschikt ook over een symmetrische Line-ingang, die als
  6,3-mm klinkerbus is uitgevoerd. Op deze ingangen kunnen ook asymmetrisch
  geschakelde stekkers (monoplug) worden aangesloten.
  Denkt u er alstublieft aan, dat u altijd of de microfoon- of de line-ingang van een
  kanaal mag gebruiken, maar nooit beiden tegelijk! • Page 7

  7

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  TRIM

  PAN

  Met de TRIM-potmeter stelt u de ingangsversterking in. Altijd wanneer u een
  signaalbron aan een van de ingangen aansluit of ervan af haalt, dient deze
  regelaar helemaal naar links te zijn gedraaid.

  Met de PAN-regelaar wordt de positie van het kanaalsignaal binnen het
  stereoveld vastgelegd. Dit onderdeel biedt een constant-power-karakteristiek,
  d.w.z. het signaal heeft onafhankelijk van de stand in het stereopanorama altijd
  een gelijk volume.

  De schaal geeft 2 verschillende waardebereiken aan: Het eerste waardebereik
  +10 tot +60 dB heeft betrekking op de MIC-ingang en geeft de versterking
  van het daarop aangesloten signaal aan.
  Het tweede waardebereik +10 tot -40 dBu heeft betrekking op de Lineingang en geeft de gevoeligheid van de ingang aan. Voor apparaten met
  het gebruikelijke Line-uitgangsniveau (-10 dBV of +4 dBu) ziet de instelling
  er als volgt uit: Sluit het apparaat met dicht gedraaide TRIM-regelaar aan en
  stel dan het door de fabrikant van het desbetreffende apparaat aangegeven
  uitgangsniveau in. Als het externe apparaat over uitgangsniveau-weergave
  beschikt, dient deze bij signaalpieken 0 dB aan te geven. Voor +4 dBu draait u de
  regelaar een beetje open en voor -10 dBV nog iets verder open. De fijninstelling
  gebeurt, wanneer u een muzieksignaal invoert, met behulp van de CLIP-LED.
  EQ
  Alle mono-ingangskanalen beschikken over een 3-bands toonregeling.
  De banden kunnen elk maximaal met 15 dB worden verhoogd of verlaagd,
  in de middelste stand is de equalizer neutraal.

  LEVEL
  De LEVEL-regelaar bepaalt het geluidsniveau van het kanaalsignaal in de
  Main Mix.
  ◊ Let op: omdat de Aux-route voor de effect­processor post-fader is

  geschakeld moet de LEVEL-fader openstaan, zodat de effectprocessor
  een signaal via dit kanaal kan ontvangen!
  CLIP
  De CLIP-LED‘s van de monokanalen lichten op, wanneer het ingangssignaal te
  hoog is uitgestuurd. Zet u in dit geval de voorversterking met de TRIM-regelaar
  lager, tot de LED uitgaat.

  2.2 Stereokanalen

  De schakeltechniek van de Britse EQs berust op de in de meest gerenommeerde
  edelconsoles gebruikte techniek, die een warme klankingreep zonder
  ongewenste neveneffecten mogelijk maakt. Het resultaat: uiterst muzikaal
  klinkende equalizers, die zelfs bij sterke ingrepen van ±15 dB geen neveneffecten
  als faseverschuivingen of beperking van de bandbreedte tot gevolg hebben,
  zoals bij eenvoudige equalizers vaak het geval is.
  De bovenste (HIGH) en onderste band (LOW) zijn shelving­filters, die alle
  frequenties boven resp. onder hun grens­frequenties verhogen of verlagen.
  De grensfrequenties van de boven- en onderband liggen op 12 kHz en 80 Hz.
  De middenband (MID) is als peak-filter uitgevoerd en de desbetreffende
  middenfrequentie ligt op de 2,5 kHz. Anders dan bij een Shelvingfilter,
  bewerkt de peak-filter een frequentiebereik, dat zich naar boven en beneden om
  de middenfrequentie uitstrekt.
  LOW CUT
  De monokanalen beschikken bovendien over een steilflankige LO CUT-filter
  (18 dB/oct, -3 dB bij 75 Hz), waarmee u ongewenste, laagfrequente signaaldelen
  kunt elimineren. Dit kunnen greepgeluiden van handmicrofoons,
  contactgeluiden of explosieve geluiden bij gevoelige microfoons zijn.
  FX
  FX verzendwegen (of AUX verzendwegen) bieden u de mogelijkheid, om uit een
  of meerdere kanalen signalen te ontkoppelen en via één bus te verzamelen.
  Via een FX verzendbus kunt u het signaal oppikken en bijv. toespelen aan een
  extern affectapparaat. Als afspeelweg dienen dan de stereokanalen. De FX
  verzendweg is mono en biedt een versterking van max. +15 dB.
  De FX-weg van de XENYX mengpanelen is – zoals al uit de naam blijkt – in zijn
  schakelingen bedoeld voor de aansluiting van effectapparaten en postfaders.
  D.w.z. dat de effect­geluids­sterkte in een kanaal bepaald wordt door de stand van
  de kanaalfader. Was dat niet het geval, dan bleef het effectsignaal van het kanaal
  ook dan hoorbaar, wanneer de fader volledig “dichtgetrokken” wordt. Bij de
  XENYX-mengpanelen heet de kanaalfader LEVEL-regelaar.
  Bij de 1002FX/1202FX is de FX-Send eveneens de directe weg naar de
  ingebouwde effectprocessor. Om de effect­processor een ingangssignaal te laten
  ontvangen, mag de regelaar dus niet volledig tot aan de linkse aanslag (-∞)
  gedraaid zijn.

  Afb. 2.2: De aansluitingen en regelaars van de stereokanalen

  LINE IN
  Ieder stereokanaal beschikt over twee symmetrische line-niveau-ingangen
  op klinkerbussen voor het linker en het rechter kanaal. Wanneer uitsluitend
  de met “L” gekenmerkte bus wordt gebruikt, werkt het kanaal in mono.
  De stereokanalen zijn voor typische line-niveausignalen ontworpen.
  Allebei de bussen kunnen ook met een asymmetrisch geschakelde stekker
  worden gebruikt.
  FX
  Het FX Send traject van de stereokanalen functioneert precies zoals de
  monokanalen. Omdat de FX-weg mono is, wordt het signaal op een
  stereokanaal eerst tot een monosom gemengd, voordat het bij de FX-bus
  (verzamelrail) terechtkomt. • Page 8

  8

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  BAL

  MAIN OUT

  Als een kanaal in stereo wordt gebruikt, bepaalt de BAL(ANCE)-regelaar het
  relatieve aandeel tussen het linker en het rechter ingangssignaal, voordat beide
  signalen naar de linker c.q. rechter Main Mix-bus worden gestuurd. Wordt een
  kanaal via de linker line-ingang mono gebruikt, dan heeft deze regelaar dezelfde
  functie als de PAN-regelaar van de monokanalen.

  De MAIN OUT-bussen zijn asymmetrisch geschakeld en zijn uitgevoerd
  als monoklinkerbussen. Hier komt het Main Mix-somsignaal met een
  niveau van 0 dBu binnen. Afhankelijk van hoe u het mengpaneel wenst te
  gebruiken en van de apparatuur waarover u beschikt, kunt u hier de volgende
  apparaten aansluiten:

  LEVEL

  Live-geluidsweergave:

  Net als bij de monokanalen bepaalt de LEVEL-regelaar in de stereokanalen het
  niveau van de kanaalbediening in de Main Mix.

  Stereo dynamische processor (optioneel), stereo-equalizer (optioneel) en hierna
  de stereo-eindversterker voor fullrange-boxen met een passieve crossover.

  +4/-10
  De stereo-ingangen hebben een schakelaar om het ingangs­niveau aan te
  passen, waarmee u de ingangs­gevoeligheid tussen +4 dBu en -10 dBV kunt
  omschakelen. Bij ‑10 dBV (home­recording-niveau) reageert de ingang gevoeliger
  dan bij +4 dBu (studio­niveau).

  2.3 Het aansluitingenveld van de Main-sectie

  Wanneer u een luidsprekersysteem zonder geïntegreerde crossovers wilt
  gebruiken moet u actieve crossovers en meerdere eindversterkers inzetten.
  Dikwijls zijn daarin al dynamische begrenzers (limiter) ingebouwd (bijv. in de
  BEHRINGER SUPER-X PRO CX2310 en ULTRADRIVE PRO DCX2496). De actieve
  crossovers worden direct voor de versterkers ingezet en delen de frequentieband
  in meerdere delen, die hierna, via de versterkers, naar het desbetreffende
  luidspreker­systeem wordt doorgestuurd.
  Opname:
  Voor Mastering strekt een stereo-processor zoals bijv. de COMPOSER PRO-XL
  MDX2600 tot aanbeveling, waarmee u de dynamiek van uw muzieksignaal op
  maat kunt maken met de dynamiekomvang van uw opnamemedium. Van de
  compressor gaat het signaal naar de recorder.
  CD/TAPE INPUT

  Afb.2.3: De aansluitingen van de Main-sectie

  FX SEND
  De FX SEND-bus voert het signaal dat u met de FX-regelaar uit de individuele
  kanalen heeft losgekoppeld. Sluit hier de ingang van het externe effectapparaat
  aan, waarmee u het somsignaal van de FX-verzamelrail wilt bewerken. Wordt er
  een effectmix aangemaakt, dan kan het bewerkte signaal vanaf de uitgang van
  het effectapparaat naar een stereokanaal worden teruggevoerd.
  ◊ Als het aangesloten effectapparaat geen ingangs­signaal ontvangt dan

  is het goed mogelijk dat de FX SEND-regelaar gesloten is. Dit geld ook
  voor de ingebouwde effectprocessor.
  ◊ In dit geval moet het externe effectapparaat op 100% effectaandeel

  De CD/TAPE INPUT-bussen dienen voor het aansluiten van een externe
  signaalbron (bijv. CD-speler, tapedeck enz.). U kunt ze ook als stereo-line-ingang
  benutten, waarop ook het uit-gangssignaal van een tweede XENYX of van de
  BEHRINGER ULTRALINK PRO MX882 kan worden aangesloten. Wanneer u de
  Tape Input met een HiFi-versterker met bronselectie­schakelaar verbindt, kunt u
  heel eenvoudig extra bronnen beluisteren (bijv. cassetterecorder, MD-speler,
  geluidskaart, etc.).
  TAPE OUTPUT
  Deze aansluitingen zijn uitgevoerd als RCA-bussen en parallel bekabeld
  naar de MAIN OUT. Sluit hier de ingangen van een PC geluidskaart of van
  opnameapparatuur aan. Het uitgangsniveau wordt ingesteld via de uiterst
  precieze MAIN MIX-fader.

  2.4 De Main-sectie

  worden ingesteld, daar het effect­signaal parallel met “droge”
  kanaalsignalen aan de Main Mix wordt toegevoegd.
  ◊ Bij deze toepassing dient de FX-regelknop van het betreffende

  kanaal helemaal naar links gedraaid zijn, anders veroorzaakt u
  terugkoppelingen!
  PHONES/CONTROL ROOM OUT
  De PHONES-aansluiting (boven in het aansluitingenveld) is uitgevoerd als stereo
  stekkerbus. Hier kunt u een koptelefoon aansluiten. De CONTROL ROOM OUT
  bussen (asymmetrisch bekabelde stekkerbussen) dienen ter controle van
  de somsignalen (effectmix en main mix) en van de individuele signalen via
  studiomonitoren. Via de PHONES/CONTROL ROOM-regelaar in de Main-sectie
  bepaalt u de niveaus van beide uitgangen.

  Afb. 2.4: De bedieningselementen van de Main-sectie • Page 9

  9

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  De rode “+48 V”-LED brandt, wanneer de fantoomvoeding ingeschakeld is.
  De fantoomvoeding is noodzakelijk bij het gebruik van condensatormicrofoons
  en wordt geactiveerd met de erboven geplaatste +48 V-schakelaar.
  ◊ Sluit alle benodigde microfoons aan, alvorens u overgaat tot het

  inschakelen van de fantoom­voeding. Sluit of koppel geen microfoon
  aan of los van het mengpaneel, als de fantoomvoeding ingeschakeld
  is. Bovendien dienen de monitor/PA-luidsprekers te worden
  stilgeschakeld voordat u de fantoomvoeding in gebruik neemt.
  Wacht na het inschakelen ca. één minuut, voordat u de ingangs­
  versterking instelt, zodat het systeem eerst kan stabiliseren.
  ◊ Let op! Gebruik in geen geval asym­metrisch geschakelde

  XLR-verbindingen (PIN 1 en 3 verbon­den) op de MIC-ingangsbussen,
  wanneer u de fantoom­voeding in gebruik wilt nemen.
  POWER
  De blauwe POWER-LED geeft aan, dat het apparaat ingeschakeld is.

  Wanneer u via TAPE OUTPUT een signaal opneemt en dit tegelijk via CD/TAPE
  INPUT wilt kunnen be-luisteren, dan mag de CD/TAPE TO MIX-schakelaar niet
  ingedrukt zijn. Op die manier zou er een lus ontstaan, aangezien dit signaal via de
  Main Mix weer bij TAPE OUTPUT zou worden uitgevoerd. Bij deze toepassing moet
  u het tape-signaal met behulp van CD/TAPE TO CTRL naar de monitorluidsprekers
  of de koptelefoon verleggen. In tegenstelling tot de Main Mix worden deze
  signalen niet naar TAPE OUTPUT uitgevoerd.
  FX TO CONTROL
  Wanneer u via uw koptelefoon of via de monitorluidsprekers alleen het
  effectsignaal wilt beluisteren, dan drukt u op de FX TO CTRL schakelaar.
  Het signaal van het effectapparaat kan dan apart worden beluisterd en het
  Main Mix- of CD/Tape signaal is niet meer hoorbaar via de koptelefoon- en
  Control Room-uitgangen.

  2.5 Digitale effectprocessor

  NIVEAU-INDICATIE
  De zeer precieze 4-segments-niveau-indicatie geeft u steeds een precies
  overzicht over de intensiteit van het weergegeven signaal.
  Modulatie:
  Om het niveau in te stellen dient u de LEVEL-regelaar van de ingangskanalen in
  de middelste positie te brengen en met de TRIM-regelaar de ingangsversterking
  zover te verhogen dat een niveau van maximaal 0 dB wordt weergegeven.
  Bij de opname met digitale recorders dienen de Peak-meters van de recorder
  niet hoger te komen dan 0 dB. Dat heeft daarmee te maken, dat in tegenstelling
  tot de analoge opname reeds de kleinste oversturingen (die ook zeer plotseling
  optreden) tot onprettige, digitale vervormingen leiden.
  Bij analoge opnames dienen de VU-meters van het opname-apparaat tot ca.
  +3 dB bij laagfrequente signalen (bijv. Bass Drum) uitslaan. VU-meters hebben
  bij frequenties boven 1 kHz vanwege hun traagheid de neiging, het signaalniveau
  te laag weer te geven. Bij instrumenten als een Hi-Hat is het daarom beter,
  maar tot -10 dB uit te sturen. Snare Drums stuurt u tot ca. 0 dB uit.
  ◊ De CLIP-LEDs van uw XENYX geven het niveau min of meer frequentie-

  onafhankelijk weer. Raad­zaam is een opnameniveau van 0 dB voor alle
  soorten signalen.
  MAIN MIX
  Met de MAIN MIX-Fader kunt u de geluidssterkte van de Main Out.
  PHONES/CONTROL ROOM
  Via de PHONES/CONTROL ROOM-regelaar bepaalt u het niveau van de
  CONTROL ROOM en PHONES-uitgangen.
  CD/TAPE TO MIX
  Wanneer de CD/TAPE TO MIX schakelaar ingedrukt is, wordt de CD/Tape
  ingang naar de Main Mix geschakeld is en hij dient dan als extra ingang voor
  bandopnames, MIDI-instrumenten of andere signaalbronnen, die geen verdere
  bewerking vereisen.
  CD/TAPE TO CTRL
  Druk op de schakelaar CD/TAPE TO CTRL, om de CD/Tape ingang ook naar
  de monitoruitgang (CTRL ROOM OUT/PHONES) te schakelen. Een typische
  studiotoepassing van deze functie is de opname van muziek in een Digital Audio
  Workstation (DAW) bij gelijktijdige weergave.

  Afb. 2.5: De Effectsectie

  100 EERSTEKLAS EFFECTEN
  De XENYX 1002FX/1202FX beschikt over een ingebouwde digitale
  stereo effectprocessor. Deze effect­processor biedt u een breed scala van
  standaardeffecten zoals Nagalm, Chorus, Flanger, Delay en diverse combinatieeffecten. Via de FX-regelaar in de kanalen kunt u de effectprocessor met
  signalen voeden. De geïntegreerde effectmodule heeft het voordeel dat er geen
  kabels hoeven te worden aangesloten. Daarmee wordt a priori het risico van
  signaalbrom of ongelijk­matig­heden in de niveaus vermeden en het bedienings­
  gemak verhoogd.
  SIGNAL en CLIP LED
  De SIGNAL LED op de effectmodule geeft een actief signaal aan met een niveau
  dat hoog genoeg is. De LED dienst voortdurend te branden. Let er echter op
  dat de CLIP LED alleen bij niveaupieken brandt. Brandt deze constant, dan is er
  sprake van oversturing van de effectprocessor en er kunnen zich onaangename
  vervormingen voordoen. Mocht dat het geval zijn, dan stelt u de FX-regelaar in
  de kanalen iets lager in.
  PROGRAM
  De PROGRAM-regelaar heeft twee functies: door draaien van de PROGRAMregelaar selecteert u een effectnummer. Het display geeft knipperend het
  nummer van de zojuist ingestelde preset aan. Om de gekozen preset te
  bevestigen, drukt u op de PROGRAM-regelaar; het knipperen hoort op.
  FX TO MAIN
  Met de FX TO MAIN-regelaar wordt het effectsignaal in de Main Mix ingevoerd.
  Als de regelaar linksom gedraaid is, is er géén effectsignaal te beluisteren.
  Op het bijgevoegde extra sheet vindt u een overzicht van alle presets van de
  multi-effectprocessor. • Page 10

  10

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  3. Toepassingen
  3.1 Opnamestudio

  UMX490

  MIDI sound module
  CD Player
  MD Recorder

  TRUTH B2030A
  B-2 PRO

  HPS3000

  V-AMP 3

  GAIN

  Digital Audio
  Workstation

  GAIN

  Electric guitar

  XENYX 1002FX
  Afb. 3.1: de 1002FX in de opnamestudio

  Ondanks het feit dat de meeste taken in een studio inmiddels met de computer
  kunnen worden afgehandeld, vormt het mengpaneel nog steeds een onmisbaar
  hulpmiddel dat u ondersteuning biedt bij het beheer van de audio in- en
  uitgangen: microfoonsignalen moeten vóór de opname worden voorversterkt en
  de klank moet worden bewerkt. De opname- en de weergavesignalen moeten
  worden doorgegeven naar de daarvoor bedoelde aansluitingen of in de mix
  worden geïntegreerd, de geluidssterkte van koptelefoons en studiomonitors
  moet worden geregeld etc. De van uitgebreide mogelijkheden voorziene
  Main-sectie van de XENYX-mengpanalen komen u daarbij uitstekend van pas.
  Bekabeling:
  Verbind uw geluidsbronnen met de Mic- of Line-ingangen van het mengpaneel.
  Sluit uw masterapparaat (DAT-/MD-recorder) aan op de Main-uitgangen.
  Uw weergaveluidsprekers worden verbonden met de Control Room-uitgangen
  en de koptelefoon met de Phones-uitgang. Nu verbindt u de CD/Tape-uitgangen
  met de ingangen van de geluidskaart van uw (DAW) (Digital Audio Workstation).
  Sluit de uitgangen van de PC-geluidskaart aan op de CD/Tape-ingangen.

  Opname en weergave:
  Het opnamesignaal wordt in een mengpaneel voorversterkt, met de EQ bewerkt
  en naar de Main-bus geleid. Bepaal het opname­niveau met de LEVEL-regelaar.
  Het totaalniveau richting computer worden ingesteld met de MAIN MIX-fader.
  Om zeker te stellen dat het signaal daadwerkelijk wordt opgenomen, dient u
  via de Phones- of de Control Room-bus nu niet het Main Mix-signaal (d.w.z. het
  uitgangssignaal van het paneel, dus vóór de opname) te beluisteren, maar de
  terugweg uit de geluidskaart, die op de CD/Tape-ingangen aangesloten is.
  Zo krijgt u als het ware een achteraf plaatsvindende bandcontrole. Druk daartoe
  op de schakelaar CD/TAPE TO CTRL en regel het afluistervolume met de PHONES/
  CONTROL ROOM-regelaar. Op deze manier kunt u ook bij een al opgenomen
  playback nog verdere sporen opnemen (zog. overdubs). Gebruik daarvoor de
  Direct Monitoring functie van uw DAW.
  ◊ Bij deze toepassing mag de schakelaar CD/TAPE TO MIX niet ingedrukt

  zijn, anders zou het weergave­signaal van de geluidskaartuitgangen
  naar de computer worden terug­geleid en mee worden opge­nomen.
  Dit is niet alleen ongewenst, maar leidt tevens tot een Feedbacklus. • Page 11

  11

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  3.2 Live geluidsweergave
  REV2496
  UMX490
  B1520 PRO

  BX4500H

  HPS3000
  EP2000

  Drum
  Computer

  BB410

  MDX2600

  FBQ3102
  Bass guitar
  XM1800S
  MD Recorder

  GMX212

  Electric guitar

  XENYX 1202FX

  CD Player

  Abb. 3.2: 1202FX Live toepassing

  Deze afbeelding toont een typische opbouw voor een Live weergave. Op de
  monokanalen van de 1202FX worden twee zangmicrofoons en de uitgangen van
  een gitaarversterker en een basversterker aangesloten. Een keyboard en een
  drumcomputer worden aangesloten op de stereokanalen. De versterkereindtrap
  van het geluids-systeem wordt aangesloten op de Main-uitgangen;
  apparaten zoals compressoren, equalizers of frequentiefilters worden tussen het
  mengpaneel en de versterkereindtrap geplaatst. Wanneer u een concertopname
  wilt maken, kunt u uw opnameapparaat (hier een minidisc­recorder) aansluiten
  op de CD/Tape-uitgangen. Een CD-speler die tijdens ombouw- of speelpauzes
  muziek weergeeft, wordt aangesloten via de CD/Tape-ingangen. Wanneer u
  een gecombineerd opname- en afspeelapparaat (bijc. Een cassetterecorder)

  wilt aansluiten, dan mag tijdens de opname de schakelaar CD/Tape to Mix
  niet ingedrukt zijn, omdat op deze wijze het voor opname bestemde signaal
  meteen weer naar het mengpaneel wordt geleid en vandaar weer naar het
  opnameapparaat ... een terugkoppeling zou tot stand komen, zodra u de
  opnametoets indrukt. Een luide, onaangename en zelfs pijnlijke fluittoon zou het
  gevolg zijn.
  Wanneer u een extern effectapparaat gebruikt, moet u erop letten dat de
  FX SEND-regelaar in kanaal 11/12 helemaal dichtgedraaid is (regelaar naar links
  tot aan de aanslag), om ook hier een feedbacklus te vermijden. • Page 12

  12

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  4. Installatie
  4.1 Netaansluiting
  AC POWER IN
  Het apparaat wordt via de 3-polige netaansluiting aan de achterkant van stroom
  voorzien. Hier wordt de meegeleverde AC Adapter aangesloten. De netverbinding
  voldoet aan de noodzakelijke veiligheidsbepalingen.
  ◊ Gebruikt u alstublieft uitsluitend de meegeleverde netvoeding, om het

  Unbalanced ¼" TS connector
  strain relief clamp
  sleeve
  tip

  sleeve
  (ground/shield)

  apparaat aan te sluiten.
  ◊ Sluit de XENYX nooit aan op de netvoeding, terwijl deze laatste al is

  aangesloten op het net! In plaats daarvan sluit u eerst het mengpaneel
  aan op de netvoeding en gaat dan pas naar het stopcontact van
  het net.

  tip
  (signal)

  Afb. 4.2: 6,3-mm-monoklinkerstekker

  ◊ Let u er alstublieft op, dat zowel de netvoeding als het mengpaneel bij

  gebruik erg warm worden. Dit is volkomen normaal.

  4.2 Audioverbindingen
  Voor de verschillende toepassingen heeft u vele verschillende kabels nodig.
  De volgende afbeeldingen laten u zien, hoe deze kabels eruit dienen te zien.
  Denk eraan, altijd hoogwaardige kabels te gebruiken.
  Voor het gebruik van de CD/Tape-in- en uitgangen, neemt u alstublieft de in de
  handel gebruikelijke RCA-kabels.
  Natuurlijk kunnen er ook asymmetrisch geschakelde apparaten aan de
  symmetrische in-/uitgangen worden aangesloten. Gebruik hetzij monoklinkers of
  verbindt u de ring van de stereoklinkers met de schacht (oftewel Pin 1 met Pin 3
  bij XLR-stekkers).
  ◊ Let op! Gebruik in geen geval asym­metrisch geschakelde XLR-

  verbindingen (PIN 1 en 3 ver-bonden) op de MIC-ingangsbussen,
  wanneer u de fantoomvoeding in bedrijf wilt nemen.
  Balanced use with XLR connectors

  Balanced ¼" TRS connector
  strain relief clamp
  sleeve
  ring
  tip

  sleeve
  ground/shield
  ring
  cold (-ve)
  tip
  hot (+ve)
  For connection of balanced and unbalanced plugs,
  ring and sleeve have to be bridged at the stereo plug.

  Afb. 4.3: 6,3-mm-stereoklinkerstekker

  ¼" TRS headphones connector
  strain relief clamp

  2 1
  3

  input
  1 = ground/shield
  2 = hot (+ve)
  3 = cold (-ve)
  1

  sleeve
  ring
  tip

  sleeve
  ground/shield

  2
  3

  output

  ring
  right signal
  tip
  left signal

  For unbalanced use, pin 1 and pin 3
  have to be bridged

  Afb. 4.4: Koptelefoon-stereoklinkerstekker
  Afb. 4.1: XLR-verbindingen • Page 13

  13

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  5. Specificaties
  Mono-Ingängen

  Audio-Uitgangen

  Microfooningangen

  FX Sends

  Type

  XLR, electr. gesymmetreerde,
  discrete ingangsschakeling

  Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz)
  @ 0 Ω bronweerstand

  -132,7 dB / 137 dB A-gewogen

  @ 50 Ω bronweerstand

  -130 dB / 133,9 dB A-gewogen

  @ 150 Ω bronweerstand

  -127,1 dB / 130,9 dB A-gewogen

  Frequentiekarakteristiek

  <10 Hz - 200 kHz (-1 dB)

  Versterkingsbereik

  +10 tot +60 dB

  Max. ingangsniveau

  +12 dBu @ +10 dB Gain

  Impedantie

  ca. 2,6 kΩ symmetrisch

  Ruisafstand

  107 dB / 111 dB A-gewogen
  (0 dBu In @ +22 dB Gain)

  Vervormingen (THD + N)

  0,005% / 0,003% A-gewogen

  Line-Ingang
  Type

  6,3 mm stereoklinker,
  elektronisch gesymmetreerd

  Impedantie

  ca. 20 kΩ symmetrisch
  10 kΩ asymmetrisch

  Versterkingsbereik

  -10 tot +40 dB

  Max. ingangsniveau

  +20 dBu @ 0 dB Gain

  Wegsterfdemping (Overspreekdemping)
  1

  Main-fader gesloten

  85 dB

  Kanaal-fader gesloten

  88 dB

  Type

  6,3 mm stereoklinker, asymm.

  Impedantie

  ca. 120 Ω

  Max. uitgangsniveau

  +22 dBu

  Main-Uitgangen
  Type

  6,3 mm stereoklinker, asymm.

  Impedantie

  ca. 120 Ω

  Max. uitgangsniveau

  +22 dBu

  Control Room-Uitgangen
  Type

  6,3 mm stereoklinker, asymm.

  Impedantie

  ca. 120 Ω

  Max. uitgangsniveau

  +22 dBu

  Koptelefoonuitgang
  Type

  6,3 mm stereoklinker, asymmetrisch

  Max. uitgangsniveau

  +19 dBu / 150 Ω (+25 dBm)

  Main Mix-Systeemgegevens2

  Ruis
  Main Mix @ -∞,
  Kanaal-fader -∞

  -105 dB / -108 dB A-gewogen

  Main Mix @ 0 dB,
  Kanaal-fader -∞

  -94 dB / -97 dB A-gewogen

  Main Mix @ 0 dB,
  Kanaal-fader @ 0 dB

  -83 dB / -85 dB A-gewogen

  Effectsectie

  Frequentiekarakteristiek

  Omzetter

  24-Bit Sigma-Delta,
  64/128-voudig oversampling

  Aftastfrequentie

  40 kHz

  Microfooningang naar Main Out
  <10 Hz - 80 kHz

  +0 dB / -1 dB

  <10 Hz - 137 kHz

  +0 dB / -3 dB

  Stereo-Ingangen
  Type

  6,3 mm stereoklinker,
  elektronisch gesymmetreerd

  Impedantie

  ca. 20 kΩ symmetrisch
  10 kΩ asymmetrisch (+4 dBu)
  ca. 20 kΩ symmetrisch
  5 kΩ asymmetrisch (-10 dBV)

  Max. ingangsniveau

  +22 dBu

  EQ Monokanalen
  Low

  80 Hz / ±15 dB

  Mid

  2,5 kHz / ±15 dB

  High

  12 kHz / ±15 dB

  Netspanning
  USA/Canada

  120 V~, 60 Hz, Netvoeding MXUL6

  U.K./Australia

  240 V~, 50 Hz, Netvoeding MXUK6

  Europe

  230 V~, 50 Hz, Netvoeding MXEU6

  China

  220 V~, 50 Hz, Netvoeding MXCN6

  Japan

  100 V~, 60 Hz, Netvoeding MXJP6

  Output

  2 x 14,8 V~, 2 x 500 mA • Page 14

  14

  XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing

  Afmetingen
  1202FX

  Afmetingen (H x B x D)

  ca. 47 mm / 37 x 242 x 220 mm

  Gewicht (netto)

  ca. 2,1 kg

  1002FX

  Afmetingen (H x B x D)

  ca. 47 mm / 37 x 189 x 220 mm

  Gewicht (netto)

  ca. 1,6 kg

  Meetcondities:
  bij 1:  1 kHz gerel. aan 0 dBu; 20 Hz - 20 kHz; Line ingang; Main uitgang; Gain @ Unity.
  bij 2: 20 Hz - 20 kHz; gemeten aan de Main-uitgang. Kanalen 1 - 4 Gain @ Unity; toonregeling neutraal;
  alle kanalen op Main Mix; kanalen 1/3 helemaal links, kanalen 2/4 helemaal rechts. Referentie = +6 dBu
  De Fa. BEHRINGER streeft altijd naar de hoogste kwaliteit en voert eventuele verbeteringen zonder voorafgaande
  aankondiging door. Technische gegevens en uiterlijke kenmerken kunnen daarom van de genoemde specificaties
  of van de afbeeldingen van het product afwijken. • Page 15

  We Hear You


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Behringer Xenyx 1002FX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Behringer Xenyx 1002FX in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,5 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Behringer Xenyx 1002FX

Behringer Xenyx 1002FX Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten

Behringer Xenyx 1002FX Bedienungsanleitung - Englisch - 15 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info