Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
4 XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing
producten of onderdelen. In het geval dat MUSICGroup
besluit het volledige product te vervangen, dan zal deze
beperkte garantie van toepassing zijn op het vervangende
product voor de restduur van de initiële garantieperiode,
datwil zeggen een (1) jaar (of anders de toepasselijke
minimale garantieperiode) te rekenen vanaf de datum
van aankoop van het oorspronkelijke product.
(3) Na het valideren van de aanspraak op garantie,
zalMUSICGroup het herstelde of vervangende product vrij
van vrachtkosten aan de gebruiker retourneren.
(4) Aanspraken op garantie anders dan die, welke
hierboven zijn benoemd, zijn nadrukkelijk uitgesloten.
BEWAAR A.U.B. UW AANKOOPBON. DIT IS UW BEWIJS
VAN AANKOOP EN DEKT UW BEPERKTE GARANTIE.
DEZE BEPERKTE GARANTIE IS ONGELDIG ZONDER EEN
DERGELIJKE AAKOOPBEWIJS.
§ 2 Online registreren
Vergeet a.u.b. niet uw nieuwe BEHRINGER-apparatuur
direct na aankoop te registreren op behringer. com
onder de rubriek “Support” en wees zo vriendelijk de
voorwaarden en bepalingen van onze beperkte garantie
te lezen. Hetregistreren van uw aankoop en apparatuur
helpt ons uw aanspraken op reparatie sneller en
doelmatiger te verwerken. Dank u voor uw medewerking!
§ 3 Retour materiaal autorisatie
(1) Om garantieservice te verkrijgen, moet u contact
opnemen met de detaillist waar u de apparatuur werd
aangekocht. Mocht de MUSICGroup-dealer niet in uw
buurt gevestigd zijn, dan kunt u contact opnemen met
de MUSICGroup-distributeur zoals vermeld in de rubriek
“Support op de internetsite behringer. com. Als uw
land niet is vermeld, mag u contact opnemen met de
Klantendienst van BEHRINGER, waarvan de details ook
te vinden zijn in de rubriek “Support op de internetsite
behringer. com. Alsalternatief kunt u online een
garantieclaim indienen via de internetsite behringer. com
ALVORENS het product te retourneren. Alle verzoeken
moeten vergezeld gaan van een probleembeschrijving
en het serienummer van het product. Na veri catie - aan
de hand van het aankoopbewijs - van de geldigheid
van de garantie voor het product, zal MUSICGroup
een RMA- nummer (ReturnMaterials Authorization:
autorisatie tot het retourneren vangoederen)afgeven.
(2) Vervolgens moet het product in de originele
verpakking, samen met het RMA-nummer,
wordengeretourneerd naar het adres dat MUSICGroup
heeftvermeld.
(3) Zendingen, waarvan de verzendkosten niet vooraf
zijn betaald, worden niet geaccepteerd.
§ 4 Garantieuitsluitingen
(1) Deze beperkte garantie dekt geen verbruiksartikelen,
zoals - maar niet beperkt tot - zekeringen en batterijen.
Indien van toepassing garandeert MUSICGroup dat buizen
of meters, die onderdeel van het product uitmaken,
vrijzijn van materiaal- en fabricagedefecten voor de duur
van negentig (90) dagen na de datum van aankoop.
(2) Deze beperkte garantie dekt het product niet,
alsdeze op enigerlei wijze elektronisch of mechanisch
werd gemodi ceerd. Als het product moet worden
gemodi ceerd of aangepast, teneinde te voldoen aan de
toepasselijke technische normen of veiligheidsnormen
op nationaal of lokaal niveau in enig land dat niet het
land was waarvoor het product oorspronkelijk werd
ontwikkeld en vervaardigd, dan zal die modi catie/
aanpassing niet worden beschouwd als een materiaal-
of fabricagedefect. Deze beperkte garantie dekt niet
enige modi catie/aanpassing van een dergelijke aard,
ongeacht of deze al dan niet correct werd uitgevoerd.
MUSICGroup zal - onder de voorwaarden van de
beperkte garantie - niet verantwoordelijk kunnen worden
gehouden voor kosten, die voortvloeien uit een dergelijke
modi catie/ aanpassing.
(3) Deze beperkte garantie dekt alleen de
apparatuurcomponent van dit product. Het dekt geen
technische assistentie voor het gebruik van apparatuur of
programmatuur en dekt geen programmatuurproducten,
al dan niet deeluitmakend van dit product. Alle dergelijke
programmatuur wordt geleverd AS IS tenzij uitdrukkelijk
voorzien is in een bijgesloten beperkte garantie
betre ende de programmatuur.
(4) Deze beperkte garantie is ongeldig indien het in
de fabriek aangebrachte serienummer op het product is
gewijzigd of verwijderd.
(5) Kostenloze inspecties en onderhouds-/
reparatiewerkzaamheden zijn uitdrukkelijk uitgesloten
van deze beperkte garantie, in het bijzonder indien
veroorzaakt doordat de gebruiker op onjuiste wijze met
het product is omgegaan. Dit is ook van toepassing
op defecten veroorzaakt door normaal gebruik en
slijtage, in het bijzonder van faders, crossfaders,
potentiometers, toetsen/drukknoppen, gitaarsnaren,
lichtgevendecomponenten en soortgelijke onderdelen.
(6) Deze beperkte garantie dekt geen schade/defecten
veroorzaakt onder de navolgende omstandigheden:
onjuiste hantering, negeren of nalaten de eenheid te
gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen verstrekt
in de gebruiks- of onderhoudshandleidingen
vanBEHRINGER;
aansluiten of gebruik van de eenheid op enige
wijze die niet overeenstemt met de technische
voorschriften of veiligheidsrichtlijnen die van
toepassing zijn in het land waar het product
wordtgebruikt;
schade/defecten veroorzaakt door daden van god of
natuur (ongeval, brand, overstroming, en dergelijke)
of enig andere omstandigheid buiten de invloedsfeer
van MUSICGroup.
(7) De beperkte garantie zal teniet worden gedaan,
indien de eenheid is gerepareerd of geopend, door
niet- geautoriseerd personeel (waaronder de gebruiker).
(8) Als een inspectie van het product door MUSICGroup
uitwijst dat het defect in kwestie niet wordt gedekt door
de beperkte garantie, dan moet de gebruiker de kosten
van de inspectie betalen.
(9) Producten die niet voldoen aan de voorwaarden
van deze beperkte garantie worden uitsluitend op
kosten van de koper gerepareerd. MUSICGroup of diens
geautoriseerde reparatiecentrum zal de koper van een
dergelijke situatie op de hoogte stellen. Als de koper
nalaat binnen 6 weken na kennisgeving een schriftelijke
reparatieopdracht te verstrekken, zal MUSICGroup de
eenheid onder rembours terugzenden onder bijsluiting
van een aparte rekening voor verzending en verpakking.
Dergelijke kosten worden ook apart in rekening
gebracht als de koper een schriftelijke reparatieopdracht
heeftgezonden.
(18) Geautoriseerde MUSICGroup-dealers verkopen
niet rechtstreeks nieuwe producten via online
veilingen. Aankopen, gedaan op een online veiling,
geschiedenop basis van “koper hoedt u.... Bevestigingen
of aankoopbewijzen van online veilingen worden niet
geaccepteerd voor garantieveri catie en MUSICGroup zal
geen enkel product, aangeschaft via een online veiling,
repareren of vervangen.
§ 5 Overdracht van garantie
Deze beperkte garantie wordt uitsluitend verstrekt aan de
oorspronkelijke koper (klant of geautoriseerde detaillist)
en is niet overdraagbaar aan iemand die dit product
naderhand aankoopt. Niemand(detaillistendergelijke)
is gemachtigd namens MUSICGroup een garantiebelofte
af te geven.
§ 6 Schadeclaim
Behoudens de werkingsfeer van verplichte toepasselijke
lokale wetten, zal MUSICGroup onder deze garantie niet
jegens de koper aansprakelijk zijn voor indirecte schade
of verlies danwel gevolgschade of -verlies. In geen geval
zal de aansprakelijkheid van MUSICGroup onder deze
beperkte garantie uitgaan boven de gefactureerde waarde
van het product.
§ 7 Inperking van aansprakelijkheid
Deze beperkte garantie betreft de volledige en exclusieve
garantie tussen u en MUSICGroup. Hetprevaleert boven
alle andere geschreven of mondelinge communicatie met
betrekking tot dit product. MUSICGroup verstrekt geen
andere garanties voor dit product.
§ 8 Andere garantierechten en
nationale wetgeving
(1) Op geen enkele wijze sluit deze beperkte garantie
uit, noch beperkt de statutaire rechten van de koper
alsconsument.
(2) De hierin genoemde beperkte garantieregels zijn
van toepassing tenzij ze inbreuk maken op toepasselijke,
verplichte lokale wetten.
(3) Deze garantie ontslaat de verkoper niet van zijn
verplichtingen met betrekking tot enig gebrek aan
conformiteit van het product en enig verborgen defect.
§ 9 Amendering
Garantieservicevoorwaarden kunnen zonder
aankondiging worden gewijzigd. Zie voor de laatste versie
van de garantievoorwaarden en -bepalingen evenals
additionele informatie met betrekking tot de beperkte
garantie van MUSICGroup, de volledige details online op
de internetsite behringer. com.
* MUSICGroup Macao Commercial O shore Limited,
RuedePequim nr.202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau,
omvattende alle bedrijven van de MUSICGroup
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Behringer Xenyx 1002FX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Behringer Xenyx 1002FX in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,5 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Behringer Xenyx 1002FX

Behringer Xenyx 1002FX Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten

Behringer Xenyx 1002FX Bedienungsanleitung - Englisch - 15 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info