Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
11 XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing
3.2 Live geluidsweergave
FBQ3102
MDX2600
EP2000
HPS3000
Electric guitar
XENYX 1202FX
GMX212
Bass guitar
BB410
BX4500H
XM1800S
UMX490
CD Player
MD Recorder
Drum
Computer
REV2496
B1520 PRO
Abb. 3.2: 1202FX Live toepassing
Deze afbeelding toont een typische opbouw voor een Live weergave. Op de
monokanalen van de 1202FX worden twee zangmicrofoons en de uitgangen van
een gitaarversterker en een basversterker aangesloten. Een keyboard en een
drumcomputer worden aangesloten op de stereokanalen. De versterkereindtrap
van het geluids-systeem wordt aangesloten op de Main-uitgangen;
apparatenzoals compressoren, equalizers of frequentielters worden tussen het
mengpaneel en de versterkereindtrap geplaatst. Wanneer u een concertopname
wilt maken, kunt u uw opnameapparaat (hier een minidisc recorder) aansluiten
op de CD/Tape-uitgangen. Een CD-speler die tijdens ombouw- of speelpauzes
muziek weergeeft, wordt aangesloten via de CD/Tape-ingangen. Wanneer u
een gecombineerd opname- en afspeelapparaat (bijc. Een cassetterecorder)
wilt aansluiten, dan mag tijdens de opname de schakelaar CD/Tape to Mix
niet ingedrukt zijn, omdat op deze wijze het voor opname bestemde signaal
meteen weer naar het mengpaneel wordt geleid en vandaar weer naar het
opnameapparaat ... een terugkoppeling zou tot stand komen, zodra u de
opnametoets indrukt. Een luide, onaangename en zelfs pijnlijke uittoon zou het
gevolg zijn.
Wanneer u een extern eectapparaat gebruikt, moet u erop letten dat de
FXSEND-regelaar in kanaal 11/12 helemaal dichtgedraaid is (regelaar naar links
tot aan de aanslag), om ook hier een feedbacklus te vermijden.
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Behringer Xenyx 1002FX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Behringer Xenyx 1002FX in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,5 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Behringer Xenyx 1002FX

Behringer Xenyx 1002FX Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten

Behringer Xenyx 1002FX Bedienungsanleitung - Englisch - 15 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info