Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/57
Nächste Seite
Hoofdstuk
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Belkin dankt u hartelijk voor uw aankoop van de draadloze G Range
Extender/Accesspoint (WRE/AP) en heet u welkom in de wereld van
draadloze netwerken. U kunt nu profiteren van deze nieuwe technologie
voor hi-speed draadloos netwerkverkeer om in alle vrijheid zonder kabels
in uw woonhuis en kantoor gebruik te maken van een netwerk. Dit product
fungeert als een draadloze range extender, accesspoint en bridge. Dankzij
de gemakkelijke installatie en setup kunt u in een mum van tijd draadloos
aan de slag. Wij raden u aan deze handleiding volledig door te lezen en
extra aandacht te besteden aan het hoofdstuk Plaatsing van hardware
voor optimale prestaties van uw draadloze netwerk (volgende bladzijde).
Als u de volgende eenvoudige setup-instructies volgt, kunt u met uw
thuisnetwerk het volgende doen:
Uw hi-speed Internetverbinding met alle computers in uw woning
delen
Uw bronnen, zoals bestanden en harde schijven, delen met alle
computers in uw woning
Een printer met het hele gezin delen
Documenten, muziek, videomateriaal en digitale foto’s delen
Bestanden opslaan, ophalen en kopiëren van de ene naar de andere
computer
Tegelijkertijd online spelletjes spelen, via het internet uw e-mail
bekijken en chatten
Voordelen van een draadloos netwerk
Mobiliteit u heeft niet langer een speciale computerkamer nodig
vanaf nu kunt u binnen het draadloze bereik van uw netwerk
overal gebruik maken van een notebook of desktopcomputer die is
aangesloten op dat netwerk
Eenvoudige installatie Belkin Easy Installation Wizards maken
installatie heel eenvoudig
Flexibiliteit - u kunt printers, computers en andere netwerkapparatuur
vanaf elke plek in uw huis configureren en openen
Gemakkelijk uit te breiden - dankzij het uitgebreide programma Belkin
netwerkproducten kunt u uw netwerk probleemloos uitbreiden met
apparaten als printers en gameconsoles
Geen kabels nodig - u bespaart zich de moeite en rompslomp om het
hele Ethernet-kabelnet in uw huis of kantoor aan te passen
Brede ondersteuning door de industrie - er is een enorm aanbod van
netwerkproducten die feilloos met elkaar samenwerken
Inleiding
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Belkin Wireless G Range Extender - Access Point wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Belkin Wireless G Range Extender - Access Point in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info